About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

TravelBird Nederland B.V. v. Helo Holdings LTD

Zaaknr. DNL2013-0023

1. Partijen

Eiser is TravelBird Nederland B.V. uit Amsterdam, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Helo Holdings LTD uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <birdtravel.nl>, <trafelbird.nl>, <travelbirds.nl>, <travelbirt.nl> en <travelburd.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Premium Registrations Sweden AB. De onderhavige domeinnamen <travelbeurt.nl> en <travilbird.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via 1API Gmbh.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 27 mei 2013. Het Instituut heeft op 27 en 30 mei 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen (de “Domeinnamen”). In antwoord hierop heeft SIDN op 28 en 30 mei 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiser op 7 juni 2013 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 juni 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 30 juni 2013. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend, ondanks dat hij op de juiste wijze in kennis is gesteld van de aangevangen procedure. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 1 juli 2013 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Hub J. Harmeling op 25 juli 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een Nederlandse onderneming die sinds 2009 reizen verkoopt via de website “www.travelbird.nl”. Eiser drijft deze onderneming sinds 2009. Eiser bezit de handelsnaam TRAVELBIRD.

Verweerder is door registratie tussen 9 februari en 27 juli 2011 houder geworden van de Domeinnamen.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich op haar recht op de handelsnaam TRAVELBIRD. Eiser stelt dat de Domeinnamen in hoge mate overeenstemmen met de handelsnaam en de Nederlandse domeinnaam van Eiser. De Domeinnamen bevatten kleine afwijkingen van de handelsnaam van Eiser, min of meer gelijk aan afwijkingen die het gevolg zouden zijn van type- of taalfouten. Consumenten die per ongeluk op de website van Verweerder terecht komen, worden aldus op het verkeerde been gezet. Verweerder maakt zich aldus schuldig aan typosquatting, een vorm van domeinnaamkaping.

Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen, aangezien de Domeinnamen tot op heden niet worden gebruikt. De registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen is te kwader trouw.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend, ondanks dat hij op de juiste wijze op de hoogte is gesteld van de aangevangen procedure.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Conform dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Volgens vaste rechtspraak kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de relevante handelsnaam enerzijds en de Domeinnamen anderzijds. Er bestaan slechts kleine verschillen tussen de Domeinnamen en de handelsnaam van Eiser (‘trafel’ en ‘travil’ in plaats van ‘travel’ en ‘birt’, ‘burt’, ‘beurt’ en ‘birds’ in plaats van ‘bird’ en ‘birdtravel’ in plaats van ‘travelbird’). Voor het overige stemmen de Domeinnamen woordelijk (en auditief) overeen met de handelsnaam van Eiser. De Geschillenbeslechter is daarom van mening dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de handelsnaam van Eiser.

Op grond hiervan komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de handelsnaam van Eiser en dat aan het eerste vereiste van de Regeling is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient Eiser prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft (zie Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002 en LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Case No. DNL2009-0052). In dat geval rust op Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft.

Eiser voert aan dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen omdat de Domeinnamen zijn geregistreerd na de oprichting van Eiser en tot op heden niet worden gebruikt. De Geschillenbeslechter is gebleken dat de aan de Domeinnamen gekoppelde websites momenteel gesponsorde links tonen, voornamelijk op het gebied van reizen en hotels.

Om deze redenen kan het gebruik door Verweerder van de Domeinnamen niet aangemerkt worden als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten dan wel gebruik voor legitieme
niet-commerciële doeleinden.

Op grond van het voorgaande heeft Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Een recht of legitiem belang van Verweerder ten aanzien van de Domeinnamen is verder gesteld noch gebleken. Derhalve is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser gebruikt de handelsnaam sinds 2009 in het economische verkeer. De Domeinnamen zijn twee jaar later door Verweerder geregistreerd. Nu Verweerder “.nl”-domeinnamen – gericht op Nederlandse consumenten – heeft geregistreerd, is de Geschillenbeslechter van mening dat Verweerder bekend was, althans bekend had kunnen zijn, met de rechten van Eiser, die op de Nederlandse markt actief is. In aanvulling daarop merkt de Geschillenbeslechter op dat de eerste resultaten van een Google-zoekactie op het woord ‘travelbird’ (als uitgevoerd door de Geschillenbeslechter) linken naar de website van Eiser. Op deze website wordt de handelsnaam van Eiser veelvuldig gebruikt. Zelfs als Verweerder niet op de hoogte was van de rechten van Eiser had Verweerder hiervan na een kleine inspanning op de hoogte kunnen zijn. Indien Verweerder deze inspanning om welke reden dan ook niet verricht heeft, dient dat voor zijn rekening te blijven. Daarbij komt dat de aan de Domeinnamen gekoppelde websites momenteel gesponsorde links tonen, voornamelijk op het gebied van reizen en hotels.

De Geschillenbeslechter neemt tevens in aanmerking dat uit eerdere uitspraken onder de Regeling blijkt dat Verweerder zich professioneel lijkt bezig te houden met het op grote schaal registreren van domeinnamen die zodanig overeenstemmen met merken en handelsnamen van derden dat eveneens typosquatting werd aangenomen (BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Case No. DNL2010-0014; CEWE COLOR AG & Co. OHG v. Helo Holdings LTD, Case No. DNL2010-0034; SPRL Trezia v. Helo Holdings LTD, WIPO Case No. DNL2010-0054; Société Air France v. Helo Holdings LTD, WIPO Case No. DNL2010-0082).

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <birdtravel.nl>, <trafelbird.nl>, <travelbeurt.nl>, <travelbirds.nl>, <travelbirt.nl>, <travelburd.nl> en <travilbird.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Hub J. Harmeling
Geschillenbeslechter
Datum: 28 augustus 2013