WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Wolff Bioscopen Holding B.V. v. Helo Holdings LTD

Zaaknr. DNL2011-0024

1. Partijen

Eiser is Wolff Bioscopen Holding B.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Rohe Advocaten, Nederland.

Verweerder is Helo Holdings LTD uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De Domeinnaam <wolffbioscopen.nl> is geregistreerd bij SIDN via Premium Registrations Sweden AB.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 5 april 2011. Het Instituut heeft op 6 april 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 april 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 april 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 april 2011. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 27 april 2011 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. Van Leeuwen op 16 mei 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser

Eiser exploiteert tientallen bioscoopzalen en bezit verschillende bioscoopvestigingen in Nederland. Eiser is in Nederland actief middels een Nederlandse website “www.bioswolff.nl”.

Handelsnaam

Eiser heeft zich in deze procedure voldoende geïllustreerd beroepen op de handelsnaam ‘Wolff Bioscopen Holding B.V.’, (hierna: de “Handelsnaam”).

Verweerder

Verweerder heeft aan de Domeinnaam een website gekoppeld met daarop verwijzingen naar websites die concurrerende diensten aanbieden, waaronder websites die aanvangstijden van films aangeven en websites die nieuwe series en films aankondigen.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam

Volgens Eiser is het meest onderscheidende deel in de Handelsnaam het bestanddeel ‘Wolff’. Door het gebruik van dit bestanddeel in combinatie met het woord ‘bioscopen’ is de overeenstemming tussen de Handelsnaam en de Domeinnaam dusdanig dat verwarring zal ontstaan. Deze verwarring wordt vergroot door de inhoud van de website gekoppeld aan de Domeinnaam.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam

Volgens Eiser staat Verweerder niet ingeschreven in het handelsregister, waardoor niet duidelijk is vast te stellen wat haar ondernemingsactiviteiten zijn. Het is Eiser niet bekend dat Verweerder voor registratie van de Domeinnaam bekend was onder de naam Wolff bioscopen of diensten aanbood die verband houden met bioscoopexploitatie.

Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam

Verweerder heeft volgens Eiser al eerder te kwader trouw domeinnamen geregistreerd en daar soortgelijke websites aan gekoppeld. Eiser verwijst naar de zaak SPRL Trezia v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0054. Het is volgens Eiser daarom aannemelijk dat Verweerder de Domeinnaam slechts heeft geregistreerd om internetgebruikers naar haar website te lokken door doelbewust verwarring te creëren met de Handelsnaam van Eiser.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Het hoofdbestanddeel van de Handelsnaam is ‘Wolff Bioscopen’ aangezien de woorden ‘Holding’ en ‘B.V.’ slechts naar het type onderneming verwijzen. De Domeinnaam is identiek aan dit hoofdbestanddeel en daarmee eveneens verwarringwekkend overeenstemmend aan de Handelsnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser stelt dat Verweerder geen recht op, of legitiem belang bij, de Domeinnaam heeft, aangezien Eiser niet bekend is met enige activiteiten van Verweerder onder de Domeinnaam voor registratie daarvan.

Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend, is de Geschillenbeslechter niet bekend met eventuele rechten van Verweerder op de Domeinnaam. Gelet op de datum van registratie van de Domeinnaam, de eerdere registratiedatum van Eiser’s domeinnaam en haar oudere Handelsnaam, alsmede het feit dat de website onder de Domeinnaam meerdere gesponsorde links naar concurrenten van Eiser bevat, heeft Verweerder naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen legitiem belang bij de Domeinnaam. Evenmin is de Geschillenrechter gebleken dat Verweerder anderszins een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 3.2 van de Regeling noemt een aantal omstandigheden welke als bewijs kunnen dienen dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Deze opsomming is niet limitatief. Sub d van dit artikel noemt de omstandigheid dat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van een verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk of de handelsnaam van de eiser.

Met Eiser is de Geschillenbeslechter van mening dat hiervan in dit geval sprake is. Het is voor de hand liggend dat Nederlandse internetgebruikers die op zoek zijn naar de website van Eiser het hoofdbestanddeel van de Handelsnaam zullen intypen gevolgd door de top level country code “.nl”. Deze internet gebruikers komen dan op de website van Verweerder terecht waar producten en diensten worden aangeboden die concurreren met de producten en diensten van Eiser. Bovendien is in 2010 in vier andere zaken geoordeeld dat Verweerder een domeinnaam te kwader trouw had geregistreerd (BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0014; CEWE COLOR AG & Co. OHG v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0034; SPRL Trezia, supra; Société Air France v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0082). Het lijkt er derhalve op dat Verweerder zich professioneel bezighoudt met het registreren van domeinnamen die overeenstemmen met merken en handelsnamen van derden om uit de daardoor ontstane verwarring inkomsten te genereren.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <wolffbioscopen.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Remco M.R. Van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 27 mei 2011