WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Slaappunt BVBA v. Niessink Wolgroep BV

Zaaknr. DNL2010-0053

1. Partijen

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Verweerster is Niessink Wolgroep BV, gevestigd te Nunspeet, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <slaappunt.nl> (hierna verder aangeduid als “de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 14 september 2010. Het Instituut heeft op 14 september 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 september 2010 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 september 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 6 oktober 2010. Op verzoek van Verweerster en na akkoord van Eiseres heeft Verweerster uitstel gekregen tot 13 oktober 2010 voor het indienen van het Verweerschrift. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 14 oktober 2010 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.

Na ontvangst van het forfaitaire bedrag, heeft het Instituut Hub J. Harmeling op 25 oktober 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiseres is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht en houdster van het Benelux beeldmerk SLAAPPUNT, hierna verder omschreven. Blijkens de notariële akte van oprichting gedateerd 11 januari 2006 heeft de vennootschap als doel onder meer de productie, aan– en verkoop, in– en uitvoer van producten zoals lattenbodems, matrassen en beddengoed.

Verweerster is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk naar Nederlands recht.

Domeinnaam

De Domeinnaam is op 18 juli 2006 door Verweerster geregistreerd. De Domeinnaam linkt door naar de website “www.slaappunt.nl”.

Merkrechten

Eiseres is houdster van de Benelux merkregistratie nummer 799272 voor het merk SLAAPPUNT (een woord/beeldmerk), welke is gedeponeerd op 24 maart 2006 (publicatie depot 13 april 2006) en op 6 juli 2006 werd ingeschreven. De merkregistratie is voor waren en diensten onder de volgende klassen:

- 20: Meubelen, spiegels, lijsten; slaapkamermeubelen, zoals bedden, waterbedden, matrassen, bedbodems, commodes, kassen en toilettafels; hoofdkussens; hoofdsteunen.

- 24: Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder textielproducten voor slaapkamers en bedden, zoals beddengoed, dekbedden, dekbedovertrekken, bedspreien, dekens, (hoes)lakens en matrasbeschermers.

- 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij in- en verkoop van slaapkamermeubilair; slaapkamer- en bedtextiel en aanverwante dergelijke producten; detailhandeldiensten met betrekking tot de in de klassen 20 en 24 genoemde producten.

Handelsnaam

Eiseres heeft bij notariële akte van 11 januari 2006 de vennootschap Slaappunt BVBA opgericht. Onder de handelsnaam Slaappunt is Eiseres actief in Nederland en België.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Ten eerste stelt Eiseres dat de Domeinnaam identiek is aan het geregistreerd merk waarvoor Eiseres de rechten bezit en aan de handelsnaam van Eiseres. Eiseres voert daarbij aan dat zij rechthebbende is op het merk SLAAPPUNT welke zij op 24 maart 2006 heeft gedeponeerd in het Benelux merkenregister.

Daarnaast stelt eiseres dat zij rechthebbende is op de vennootschapsnaam Slaappunt BVBA welke vennootschap zij op 11 januari 2006 heeft opgericht. Voorts voert Eiseres aan de handelsnaam Slaappunt te gebruiken in Nederland en België, waarbij Eiseres stelt voornamelijk actief te zijn in Nederland en een belang te hebben bij het verkrijgen van de Domeinnaam.

Tenslotte voert Eiseres aan de volgende domeinnamen te hebben geregistreerd en te gebruiken; <slaappunt.be>, <slaappunt.com>, <slaappunt.net> en <slaappunt.eu> waaruit volgens Eiseres de omvang van haar “immaterieel patrimonium” zou blijken. Begrepen wordt dat Eiseres stelt dat “Slaappunt” onderdeel is van haar “immateriële bezit”.

Ten tweede stelt Eiseres dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres voert aan dat Verweerster de Domeinnaam nog nooit heeft gebruikt, behalve als domein om door te leiden naar de website “www.wolgroep.nl”. Daarnaast heeft Verweerster de Domeinnaam ook niet gebruikt voorafgaand aan de merkinschrijving door Eiseres, de oprichting van de vennootschap Slaappunt BVBA door Eiseres en het gebruik van de handelsnaam Slaappunt door Eiseres. Eiseres stelt dat Verweerster bij het publiek niet bekend is onder de naam “Slaappunt”, maar onder de namen “Niessink Wolgroep”, “Wolgroep” en “Wolgroep.nl”. Tenslotte stelt Eiseres dat niet blijkt dat Verweerster het teken “Slaappunt” heeft gebruikt of voornemens is te gebruiken en dat bij gebruik van de zoekmachine Google de input “Slaappunt” enkel naar Eiseres verwijst en niet naar Verweerster.

Ten derde is volgens Eiseres de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster te kwader trouw. De registratie van de Domeinnaam heeft plaatsgevonden nadat Eiseres haar merkregistratie had gedeponeerd, de vennootschap Slaappunt BVBA had opgericht en actief werd op de Nederlandse markt onder de handelsnaam Slaappunt. Eiseres stelt dat de Domeinnaam louter is geregistreerd met het doel om Eiseres te beletten de Domeinnaam te gebruiken en de activiteiten van Eiseres te verstoren. De Domeinnaam wordt door Verweerster gebruikt om potentiële kopers van de waren die verhandeld worden door Eiseres door te geleiden naar de website van Verweerster waar een gering aantal gelijkaardige producten worden aangeboden.

Tenslotte verwijst Eiseres naar correspondentie tussen Eiseres en Belgacom waaruit zou blijken dat Verweerster aanvankelijk bereid was de Domeinnaam in der minne over te dragen aan Eiseres, maar daarna een vergoeding eiste van Eiseres.

Eiseres vordert derhalve dat zij houder wordt van de Domeinnaam, in plaats van Verweerster.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend en op geen enkele wijze verweer gevoerd.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op grond van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Dit betekent dat aan elk van deze vereisten moet zijn voldaan.

1 De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:

(i) “naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

(ii) een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt”.

2 Verweerster heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam;

3 De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Geschillenrechter zal hieronder de voorwaarden afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres heeft een kopie overgelegd van de Benelux registratie van haar merk SLAAPPUNT en heeft aldus voldoende bewijs geleverd van haar rechten op dit merk. De Geschillenbeslechter is van mening dat het woordelement “SLAAPPUNT” gezien dient te worden als het dominante element van dit woord/beeldmerk. Zie ook Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur, WIPO Case No. DNL2010-0047.

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de beschermde merken van Eiseres dat er verwarring kan ontstaan moet, volgens vaste jurisprudentie inzake domeinnamen, bij deze beoordeling het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV, WIPO Zaaknr. DNL2008-0018 en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

Zodoende is de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend aan het merk van Eiseres en is aan het eerste vereiste van artikel 2 van de Regeling is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerster geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij, de Domeinnaam; haar stellingen komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De Domeinnaam is geregistreerd na registratie van het merk SLAAPPUNT door Eiseres en Verweerster is, dan wel maakt zich, voor zover blijkt uit haar website “www.wolgroep.nl” (waaraan de website onder de Domeinnaam gelijk is) niet bekend onder “Slaappunt” als domeinnaam of handelsnaam, dan wel door gebruik van een merk SLAAPPUNT .

De Domeinnaam verwijst naar een website welke gelijk is aan de website onder de domeinnaam <wolgroep.nl>, een andere domeinnaam van Verweerster. Op de website biedt Verweerster een klein aantal aan Eiseres’ producten soortgelijke producten aan (matrassen, bedbodems, textiel).

Niet is gebleken dat Verweerster een eigen recht heeft op de Domeinnaam of dat zij deze gebruikt om te goeder trouw diensten aan te beiden of dat zij aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen (artikel 3.1 sub a Regeling); dat zij algemeen bekend is onder de Domeinnaam (artikel 3.1 sub b Regeling); of dat zij de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden (artikel 3.1 sub c Regeling).

Daarmee is aan het tweede vereiste voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter is tenslotte van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de Domeinnaam als te kwader trouw moet worden aangemerkt. De website onder de Domeinnaam is gelijk aan de website “www.wolgroep.nl” via welke website Verweerster producten aanbiedt die soortgelijk zijn aan de producten van Eiseres.

Verweerster gebruikt de Domeinnaam derhalve om commercieel voordeel te behalen door gebruik te maken van de verwarring die kan ontstaan met het merk SLAAPPUNT en het mogelijke verband tussen Eiseres als rechthebbende op het woordmerk. Op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling kwalificeert dit als gebruik te kwader trouw.

Ook aan het derde vereiste is derhalve voldaan. In het midden kan derhalve blijven of de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw was.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <slaappunt.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Hub. J. Harmeling
Geschillenbeslechter
Datum: 2 november 2010