WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A.

Zaaknr. DNL2008-0063

1. Partijen

Eiseres is Technische Unie B.V., gevestigd te Amstelveen, Nederland, vertegenwoordigd door Spring Advocaten te Nederland.

Verweerder is Lotom Group S.A., gevestigd te Panama City, Panama.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <tecnischeunie.nl> en <technicheunie.nl> (“de Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via EPAG Domainservices GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per email ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het ”Instituut”) op 11 november 2008 en op 19 november 2008 in hardcopy ontvangen. Het Instituut heeft op 12 november 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 november 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnamen en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (“de Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 november 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 15 december 2008. Verweerder heeft binnen deze termijn geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 16 december 2008 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 30 december 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres stelt één van de grootste technische groothandels in Nederland te zijn, de domeinnaam <technischeunie.nl> op 13 september 1999 geregistreerd te hebben en op de aan deze domeinnaam gekoppelde website 1,4 miljoen orders per jaar te genereren.

Het is de Geschillenbeslechter onbekend (gebleven) welke activiteiten Verweerder verricht.

Merken

Eiseres beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: “de Merken”):

(a) het woordmerk TECHNISCHE UNIE, ingeschreven in de Benelux op 4 januari 1995 onder nummer 566767, voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 28 en 35;

(b) het beeldmerk TECHNISCHE UNIE - MET ELKAAR, VOOR ELKAAR, ingeschreven in de Benelux op 7 november 2003 onder nummer 746576, voor waren en diensten in de klassen 16 en 35.

Domeinnamen

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, zijn de Domeinnamen (voor het eerst) door Verweerder geregistreerd op 12, respectievelijk 11 juni 2008.

Eiseres zelf is houdster van de domeinnaam <technischeunie.nl>.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken en de handelsnaam Technische Unie B.V., welke zij sinds 17 juni 1931 in Nederland voert.

Eiseres stelt dat de Domeinnamen vrijwel identiek zijn aan de Merken en dat door de registratie en het gebruik van de Domeinnamen verwarring wordt gewekt bij het publiek. De Domeinnamen verschillen slechts in één letter, te weten de daarin ontbrekende ‘s', respectievelijk de ‘h'. Er is volgens Eiseres dan ook sprake van typosquatting.

Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen. Eiseres heeft geen relatie met Verweerder en heeft Verweerder geen toestemming gegeven om gelijkende domeinnamen te gebruiken. Bovendien heeft Verweerder geen rechtmatig belang bij de Domeinnamen aangezien er geen bona fide verkoop via de Domeinnamen wordt beoogd. Op de websites gekoppeld aan de Domeinnamen is een verzameling links opgenomen en worden de Domeinnamen te koop aangeboden.

Volgens Eiseres zijn de Domeinnamen te kwader trouw geregistreerd omdat deze worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internet gebruikers (via de links op de aan de Domeinnamen gekoppelde websites) naar een website van anderen dan Eiseres te lokken, met gebruikmaking van verwarring die ontstaat met de Merken en de handelsnaam van Eiseres.

De Domeinnamen zijn kennelijk geregistreerd om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden die geld verdienen aan tikfouten van internetgebruikers.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres beroept zich op het feit dat de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is (artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling).

Eiseres heeft kopieën overgelegd van haar merkregistraties. Vast staat (en niet betwist door Verweerder is) dat de ingeroepen Merken in de Benelux geldig zijn en dat Eiseres daarop de rechthebbende is.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

De Domeinnamen zijn op één letter na identiek aan het onder 4 (a) genoemde Merk.

Het beeldelement in het Merk genoemd onder 4 (b) speelt bij de vergelijking van dit Merk en de Domeinnamen een ondergeschikte rol die niet afdoet aan de aanduiding “TECHNISCHE UNIE” in dit Merk, waardoor de Domeinnamen ook hiermee overeenstemmen. Daardoor is er sprake van overeenstemming tussen de Merken genoemd onder 4 (a) en (b) en de Domeinnamen.

Deze overeenstemming is zodanig dat verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnamen bij het publiek de onjuiste indruk kunnen wekken dat zij van Eiseres zijn of dat Verweerder een economische band heeft met Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Niet is gebleken dat Verweerder een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op de Domeinnamen om zich in dit kader op te beroepen. Eveneens is niet gebleken dat zich een van de in artikel 3.1 van de Regeling opgesomde omstandigheden voordoet. Eiseres stelt bovendien dat Verweerder geen legitiem en niet-commercieel gebruik maakt van de Domeinnamen. Dit komt de Geschillenbeslechter, mede gezien het hierna onder C gestelde ten aanzien van het te kwader trouw gebruik en/of registratie van de Domeinnamen, niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.

Eiseres stelt voorts dat de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 sub a en d van de Regeling aanwezig zijn.

Zoals door Eiseres voldoende is aangetoond, worden de Domeinnamen door Verweerder gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers die bij het intypen van de domeinnaam van Eiseres een typfout maken en daardoor naar de website gekoppeld aan de Domeinnamen worden geleid. Verweerder maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, zoals hierboven onder punt A is weergegeven. Verweerder was zich ten tijde van registratie bewust – althans had dit moeten zijn – van de Merken van Eiseres.

Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnamen geacht worden te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <tecnischeunie.nl> en <technicheunie.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhoudster wordt.


Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 13 januari 2009