WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD

Zaaknr. DNL2008-0008

 

1. Partijen

Eiseres is Roompot Recreatie Beheer B.V., Kamperland, Nederland, vertegenwoordigd door Arnold + Siedsma.

Verweerster is Edoco LTD, Stockport, Bramhall, Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland.

 

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <deroompot.nl> is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV.

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 24 april 2008. Het Instituut heeft op 25 april 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 april 2008 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 mei 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 mei 2008. Verweerster heeft binnen deze termijn geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 27 mei 2008 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 5 juni 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig Artikel 8.2 van de Regeling.

 

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Nederlandse vennootschap met statutaire zetel te Kamperland, Nederland. Zij stelt de grootste aanbieder van vakantieverblijven in Nederland te zijn met momenteel 93 vakantieparken en 19 campings onder haar beheer in Nederland en andere Europese landen. Eiseres stelt dat zij sinds 1969 actief is op de markt voor vakantieverblijven.

Verweerster is een vennootschap naar buitenlands recht. Volgens de gegevens in het SIDN register is verweerster gevestigd te Stockport, Bramhall, Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland. Het is onbekend welke activiteiten Verweerster uitvoert. Verweerster heeft de Domeinnaam op 9 november 2004 geregistreerd.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Rechten van Eiseres

Eiseres is houdster van het Gemeenschapswoordmerk ROOMPOT (nr. 4266367) (hierna ‘het Merk’), met depotdatum 31 januari 2005 en registratiedatum 24 juli 2006. Het Merk is geregistreerd in klassen 35, 39, 41, 43 en 44, ondermeer voor verschillende recreatie- en vakantiediensten, het aanbieden van reizen, het reserveren van bungalows en andere vakantiehuisvesting en de exploitatie van kampeerterreinen.

Blijkens productie 3 bij de Eis is een Benelux beeldmerk ROOMPOT (nr. 588924) geregistreerd door De Roompot Recreatie B.V., met depotdatum 19 juni 1996. Eiseres stelt dat De Roompot Recreatie B.V. een aan haar gelieerde vennootschap is.

Voorts stelt Eiseres dat zij de handelsnamen ROOMPOT en ROOMPOT PARKEN intensief gebruikt en dat deze aan zijn te merken als handelsnamen in de zin van artikel 1 Handelsnaamwet (hierna worden beide genoemde handelsnamen gezamenlijk aangeduid als ‘de Handelsnamen’). Eiseres heeft niet gesteld vanaf wanneer zij de Handelsnamen gebruikt.

Recht of Legitiem Belang Verweerster

Eiseres stelt dat de Domeinnaam als meest kenmerkend element het woord ROOMPOT bevat, waarop Eiseres merk- en handelsnaamrechten heeft. Eiseres stelt verder dat Verweerster geen recht of belang heeft bij de Domeinnaam omdat Eiseres een exclusief recht heeft tot het gebruik van de naam ROOMPOT.

Kwade Trouw Verweerster

Eiseres stelt dat haar onderneming niet alleen onder de naam ROOMPOT, maar ook onder de naam DE ROOMPOT bekend staat. Eiseres wijst erop dat de website waarnaar de Domeinnaam doorlinkt hyperlinks bevat met advertenties voor de verhuur van vakantieverblijven, zoals blijkt uit productie 4 bij de Eis. Dit zijn grotendeels hyperlinks naar concurrenten van Eiseres. Volgens Eiseres bestaat er verwarringsgevaar omdat gebruikers in de veronderstelling zijn dat de website die tevoorschijn komt afkomstig is van Eiseres, dan wel met toestemming van Eiseres verschijnt. Eiseres stelt dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster te kwader trouw is.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

 

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter conform Artikel 7.4 van de Regeling de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal derhalve de Eis in deze zin toetsen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres beroept zich op het Merk en op de Handelsnamen. Op grond van Artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling dient Eiseres te bewijzen dat zij zich beroept op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan zij rechthebbende is.

Handelsnamen

Het komt de Geschillenbeslechter bij gebreke van een verdere onderbouwing niet aannemelijk voor dat Eiseres zelf, blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel een beheers- en beleggingsmaatschappij zonder werknemers, duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt onder de handelsnaam ROOMPOT, zoals Artikel 2.1 sub a onder II vereist. Mogelijk is dit wel het geval voor de vennootschap De Roompot Recreatie B.V., welke vennootschap volgens Eiseres aan haar is gelieerd.

Aangezien De Roompot Recreatie B.V. niet optreedt als (mede-) Eiseres en niet is aangevoerd dat Eiseres door De Roompot Recreatie B.V. is gemachtigd namens haar op te treden is de Geschillenbeslechter van oordeel dat onvoldoende vaststaat dat Eiseres zich kan beroepen op de eventuele Handelsnamen.

Merken

Vast staat dat de ingeroepen merken in de Benelux geldig zijn en ten aanzien van het Merk dat Eiseres daarop de rechthebbende is. Aangezien het Benelux beeldmerk ROOMPOT (nr. 588924) geregistreerd is door De Roompot Recreatie B.V., welke vennootschap geen (mede-) Eiseres is en niet is aangevoerd dat Eiseres door De Roompot Recreatie B.V. is gemachtigd namens haar op te treden zal dit merk verder buiten beschouwing worden gelaten.

Wat het Merk betreft wordt hierna ingegaan op de vraag of de Domeinnaam daaraan identiek is aan of er verwarringwekkend mee overeenstemt.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain .nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

De aan het Merk in de Domeinnaam toegevoegde aanduiding “de” heeft geen, of slechts een zeer beperkt, zelfstandig onderscheidend vermogen. De Domeinnaam ontleent zijn onderscheidend karakter vrijwel geheel aan het Merk. Derhalve is van overeenstemming tussen het Merk en de Domeinnaam sprake.

Deze overeenstemming is zodanig dat verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnaam bij het publiek de onjuiste indruk kan wekken dat zij van Eiseres is of dat Verweerster een economische band kan hebben met Eiseres. Verweerster heeft een dergelijke band niet, zo heeft Eiseres onbetwist gesteld.

Aan de eerste eis is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

De stelling van Eiseres dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam komt de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Verweerster heeft een dergelijk recht of legitiem niet ingeroepen, terwijl dit gezien het hierna onder C. gestelde ook niet lijkt te volgen uit de website verbonden aan de Domeinnaam.

Ook aan de tweede eis is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op de website die momenteel verbonden is aan de Domeinnaam wordt specifiek geadverteerd voor diensten die identiek dan wel overeenstemmend zijn aan de diensten waarvoor het Merk is geregistreerd. Eiseres stelt dat zij de grootste aanbieder van vakantieverblijven in Nederland is en dat zij sinds 1969 actief is op de markt voor vakantieverblijven. Hoewel Eiseres met deze laatste stelling mogelijk doelt op een aan haar gelieerde vennootschap is voor de Geschillenbeslechter gezien de opvallende overeenstemming tussen de diensten voldoende aannemelijk dat de domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt, zodat ook aan de derde voorwaarde is voldaan.

 

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de Artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <deroompot.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhouder wordt.


Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter

Datum: 18 juni 2008