Допълнителни правила за извънсъдебно разрешаване на спорове за имена на домейн в областта .eu

(Допълнителните правила)

(в сила от 1 юни 2017)

1. Обхват

2. Дефиниции

3. Съобщения

4. Подаване на Жалба и приложения към нея

5. Проверка на формалните изисквания

6. Назначаване на секретар

7. Подаване на Отговор и приложения към него

8. Процедура за назначаване на Комисия от експерти

9. Декларация

10. Такси

11. Ограничения на броя думи

12. Размер на файловете и изисквания за формат

13. Спогодба

14. Решение на Комисията от експерти

15. Изменения

16. Изключване на отговорността


1. Обхват

(a) Връзка с ПИРС. Тези Допълнителни правила трябва да бъдат тълкувани и прилагани във връзка с Правилата за извънсъдебно разрешаване на спорове за имена на домейн в областта .eu (Правила за ИРС).

(b) Версия на Допълнителните правила. Версията на тези Допълнителни правила, която е в сила на датата на подаване на Жалба, се прилага спрямо производството за ИРС, открито по Жалбата.

2. Дефиниции

Всеки термин, определен в Правилата за ИРС, има същото значение в Допълнителните правила.

3. Съобщения

(a) Условия. Съгласно параграф A(2)(в) от Правилата за ИРС, всяка кореспонденция, която може или трябва да бъде изпратена до Центъра за арбитраж и медиация към СОИС (Центъра) или до Комисия от експерти в съответствие с Правилата за ИРС, се изпраща по един от следните начини:

(i) по електронна поща (имейл) на адреса, посочен от Центъра; или

(ii) чрез интернет системата на Центъра за подаване на документи и администриране на дела.

(b) Архив. Центърът поддържа архив на цялата комуникация, получена или изисквана от Правилата за ИРС.

4. Подаване на Жалба и Приложения към нея

(a) Жалба и приложения. При условията на параграф А(2)(в) от Правилата за ИРС, Жалбата, включително всички приложения към нея, се подава по електронен път в пълен вид (в съответствие с параграф 12(а) по-долу).

(б) Придружително писмо при изпращане на Жалба. Жалбоподателят трябва да изпрати или подаде своята Жалба заедно с Придружителното писмо при изпращане на Жалба, което се съдържа в Приложение A hи което се намира на интернет страницата на Центъра. Жалбоподателят следва да използва версията на това писмо на същия език като езика на Договора за регистрация на името на домейн, което е предмет на Жалбата, когато такава версия е налична.

(b) Проверка на регистрацията. Центърът подава запитване за потвърждение на регистрацията до Регистъра. Запитването за потвърждение включва искане за блокиране на името на домейн, в съответствие с параграф Б(1)(д) от Правилата за ИРС.

(г) Указания за уведомяване за Жалбата. В съответствие в параграфи A(2)(б) и A(2)(в) от Правилата за ИРС, Центърът препраща Жалбата по електронен път на Ответника, заедно с инструкциите, съдържащи се в Приложение Б към тези Допълнителни правила и намиращи се на интернет страницата на Центъра. Центърът също препраща съобщение с информация относно Жалбата на Ответника (съгласно параграф A(2)(б)(ii) от Правилата за ИРС).

5. Проверка за съответствие с формалните изисквания

(a) Съобщение за нередовност. В рамките на пет (5) работни дни след получаване на Жалбата, Центърът я проверява за съответствие с формалните изисквания на Правилата за ИРС и Допълнителните правила и уведомява Жалбоподателя за всички нередовности в нея.

В рамките на пет (5) работни дни след получаване на Отговора на Жалбата, Центърът го проверява за съответствие с формалните изисквания на Правилата за ИРС и Допълнителните правила и уведомява Ответника за всички нередовности в Отговора на Жалбата.

(b) Оттегляне. В случай, че Жалбоподателят не отстрани нередовностите, посочени от Центъра в предвидения за това срок в параграф Б(2)(б) от Правилата за ИРС (т.е., седем (7) дни), Центърът уведомява Жалбоподателя, Ответника и Регистъра за презюмираното оттегляне на Жалбата.

Оспорването от страна на Жалбоподателя на презюмираното оттегляне на Жалбата поради неотстраняване на формалните нередовности (съгласно параграф Б(2)(в) от Правилата за ИРС) е уредено в Приложение Е.

6. Назначаване на секретар

(a) Съобщение. Центърът уведомява Страните за името и данните за контакт на своя служител, който ще бъде секретар по делото и ще отговаря за всички административни въпроси, свързани със спора и комуникацията с Комисията от експерти.

(b) Задължения. TСекретарят на делото може да предостави административна помощ на Комисията от експерти или на отделен експерт, но няма правомощия да решава въпроси по съществото на спора.

7. Подаване на Отговор и приложения към него

Съгласно параграф A(2)(в) от Правилата за ИРС, Отговорът и всички приложения се подават в електронна форма (в съответствие с параграф 12(б) по-долу).

8. Процедура за назначаване на Комисия от експерти

(a) Кандидати, посочени от страните. Когато една от Страните следва да изпрати имената на трима (3) кандидати за разглеждане от Центъра за целите на назначаването на експерт (т.е., в съответствие с параграфи Б(1)(б)(4), Б(3)(б)(4) и Б(4)(в),от Правилата за ИРС), тази Страна предоставя имената и данните за контакт на нейните трима кандидати по реда на нейното предпочитание. При назначаването на експерт, Центърът спазва реда на предпочитание на съответната Страна, доколкото съответният експерт е на разположение.

(b) (b) Председател на комисията

(i) Третият експерт, назначен в съответствие с параграф Б(4)(г) от Правилата за ИРС, ще бъде Председател на Комисията от експерти.

(ii) В съответствие с параграф Б(4)(г) от Правилата за ИРС, Центърът назначава Председател на Комисията от експерти от публикувания от Центъра списък с експерти.

(в) Неподаване на Отговор на Жалбата от страна на Ответника

В случай, че Ответникът не подаде Отговор на Жалбата в съответствие с параграф Б(3)(е) от Правилата за ИРС или не извърши плащането, предвидено в параграф Б(3)(в) от Правилата за ИРС до изтичането на крайния срок за това, определен от Центъра, Центърът пристъпва към назначаване на Комисия от експерти както следва:

(i) Ако Жалбоподателят е заявил едночленна Комисия от експерти, Центърът назначава експерт от публикувания от Центъра списък с експерти;

(ii) Ако Жалбоподателят е заявил тричленна Комисия от експерти, Центърът назначава един от членовете на Комисията измежду лицата, посочени от Жалбоподателя и назначава втория експерт и Председателя на Комисията от експерти от публикувания от Центъра списък с експерти.

Оспорването от страна на Ответника на съобщението от Центъра за неизпълнение от страна на Ответника (съгласно параграф Б(3)(ж) от Правилата за ИРС) е уредено в Приложение Ж.

9. Декларации

В съответствие с параграф Б(5) от Правилата за ИРС, преди назначаването му за експерт, всеки кандидат трябва да подаде до Центъра Декларация за безпристрастност и независимост във формата, предвидена в Приложение В към тези Допълнителни правила и намираща се на интернет страницата на Центъра.

10. Такси

Приложимите такси за Производство за ИРС са посочени в Приложение Г към тези Допълнителни правила и се намират на интернет страницата на Центъра.

11. Ограничения на броя думи

(a) Ограничението на броя думи по параграф Б(1)(б)(10) от Правилата за ИРС е 5000 думи.

(b) Ограничението на броя думи по параграф Б(3)(б)(6) от Правилата за ИРС е 5000 думи.

(c) За целите на параграф Б(12) Правилата за ИРС, няма ограничение на броя на думите.

12. Размер на файловете и изисквания за формат

(a) Размерът на файловете и изискванията за формат по параграф Б(1)(б) от Правилата за ИРС са посочени в Приложение Д към тези Допълнителни правила и се намират на интернет страницата на Центъра.

(b) Размерът на файловете и изискванията за формат по параграф Б(3)(б) от Правилата за ИРС са посочени в Приложение Д към тези Допълнителни правила и се намират на интернет страницата на Центъра.

13. Спогодба

В случай, че Страните се споразумеят преди назначаването на Комисия от експерти, те трябва да уведомят Центъра.

14. Решение на Комисията от експерти

Решението на Комисията от експерти съдържа кратко резюме на английски език, каквото е изискването на Правилата за ИРС. Решението на Комисията от експерти се публикува на интернет страницата на Центъра.

15. Изменения

Центърът може да изменя тези Допълнителни правила по свое усмотрение и уведомява Регистъра за всяко такова изменение най-малко деветдесет (90) календарни дни преди влизането на изменението в сила, освен ако се договорят друго.

16. Изключване на отговорността

Освен в случаите на умисъл, Комисията от експерти, Световната организация за интелектуална собственост и Центърът не носят отговорност пред Страна, съответния Регистратор и Регистъра за каквото и да било действие или бездействие във връзка с производството за ИРС.