About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Czech Republic

CZ102

Back

Zákon č. 237/1995 Sb. ze dne 27. zárí 1995 o hromadné správe autorských práv a práv autorskému právu príbuzných a o zmene a doplnèní nekterých zákonu (ve znění zákona č. 250/2016 Sb.)

 Zákon č. 237/1995 Sb. ze dne 27. zárí 1995 o hromadné správe autorských práv a práv autorskému právu príbuzných a o zmene a doplnèní nekterých zákonu (ve znění zákona č. 250/2016 Sb.)

Zákon č. 237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Aktuální znění 01.07.2017

237

ZÁKON

ze dne 27. září 1995

o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I zrušeno

§ 1 – § 11 zrušeno

ČÁST II Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 12

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě

a) rozhlasového či televizního vysílání nebo

b) zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem (§ 45)

přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na

odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob.".

2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5) zní:

"(3) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě tiskovin5) nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových zařízení, popřípadě jejich dovozcům.

5) § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.".

3. V § 13 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4, který zní:

"(4) Sazby odměn a náhrad podle odstavců 2 a 3, způsob jejich placení, jakož i jejich rozdělení mezi jednotlivé skupiny oprávněných osob může Ministerstvo kultury stanovit vyhláškou.".

4. V § 39 odst. 1 se slova "§ 13 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 13 odst. 2 až 4" a slova "§ 16 odst. 2 a 3" se nahrazují slovy"§ 16".

5. § 44 se vypouští.

ČÁST III Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

§ 13

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 písm. f) se slova "kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv.2)" nahrazují slovy "kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných.2)".

2. V § 5 písm. f) poznámka č. 2) zní:

"2) § 2 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".

ČÁST IV Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 14

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky č. 1a) zní:

"b) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu,1a)

1a) Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu

příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".

2. V § 3 odst. 1 se dosavadní písmena b) a c) označují jako písmena c) a d).

ČÁST V zrušeno

§ 15 zrušeno

ČÁST VI Zrušovací ustanovení

§ 16

Zrušují se:

1. zákon č. 81/1957 Sb., o hudební a jiné koncertní činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

2. zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

3. zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

4. vyhláška Ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury a informací č. 183/1968 Sb.,

5. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 116/1991 Sb., kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení,

6. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí,

7. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

ČÁST VII Účinnost

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

2) § 31 autorského zákona. 3) Např. § 105 a násl., § 154 a násl., § 221 a násl. obchodního zákoníku, § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. 5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 6) Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Verze

č. Z ěn ní od - do 3. 01.07.2017

Novely 250/2016 Sb.

2. 01.12.2000 - 30.06.2017 121/2000 Sb. 1. 01.01.1996 - 30.11.2000 0. 26.10.1995