About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Denmark

DK237

Back

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret (LOV nr 321 af 05/04/2016)LOV nr 321 af 05/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2020

Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00100

Senere ændringer til forskriften Ingen

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder med undtagelse af kapitel 7 anvendelse på alle kollektiv forvaltnings-organisatio‐ ner, der er etableret i Danmark.

Stk. 2. Kapitel 7 finder anvendelse på kollektiv forvaltnings-organisationer, der er etableret i Danmark, og som forvalter rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse på et multiterritorialt grundlag.

Stk. 3. De relevante bestemmelser i denne lov finder anvendelse på enheder, der er etableret i Danmark, og som direkte eller indirekte ejes eller helt eller delvis kontrolleres af en kollektiv forvaltnings-organisa‐ tion, forudsat at sådanne enheder udfører aktiviteter, som, i tilfælde af at de blev udført af en kollektiv forvaltnings-organisation, ville være omfattet af denne lov.

Stk. 4. §§ 19 og 21, § 22, nr. 1-3 og 5-7, og §§ 38 og 39 finder anvendelse på alle uafhængige forvalt‐ ningsorganisationer, der er etableret i Danmark.

Stk. 5. Stk. 1-3, 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse på alle kollektiv forvaltnings-organisationer, der er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, men som er aktive i Danmark, og stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på alle uafhængige forvaltningsorganisationer, der er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, men som er aktive i Danmark.

Stk. 6. Træffer en kollektiv forvaltnings-organisation i sine vedtægter beslutning om, at en medlemsor‐ ganisation skal fordele skyldige beløb til rettighedshaverne, jf. § 24, finder bestemmelserne i kapitel 3 og § 18, stk. 4, § 19, stk. 3, og §§ 38 og 39 anvendelse på medlemsorganisationen. Medlemsorganisationen skal i den forbindelse sikre, at rettighedshaverne får mulighed for at træffe beslutning om anvendelsen af rettighedsvederlagene på de områder, som er nævnt i § 6, stk. 5, nr. 1-6.

Stk. 7. Træffer en kollektiv forvaltnings-organisation i sine vedtægter beslutning om, at en medlemsor‐ ganisation skal udarbejde en gennemsigtighedsrapport, jf. § 24, finder § 23 og §§ 38 og 39 anvendelse på medlemsorganisationen. Medlemsorganisationen skal i den forbindelse sikre, at rettighedshaverne får mu‐ lighed for at godkende gennemsigtighedsrapporten.

Definitioner

§ 2. I denne lov forstås ved: 1) Kollektiv forvaltnings-organisation: Enhver organisation, som er bemyndiget ved lov eller ved over‐

dragelse, licens eller anden kontraktmæssig aftale til at forvalte ophavsrettigheder for mere end én

1

rettighedshaver til kollektiv gavn for disse rettighedshavere som sit eneste eller primære formål, og som opfylder et eller begge af følgende kriterier: a) Den er ejet eller kontrolleret af sine medlemmer. b) Den er organiseret uden økonomisk vinding for øje.

2) Uafhængig forvaltningsorganisation: Enhver organisation, som er bemyndiget ved lov eller ved overdragelse, licens eller anden kontraktmæssig aftale til at forvalte ophavsrettigheder for mere end én rettighedshaver til kollektiv gavn for disse rettighedshavere som eneste eller primære formål, og som hverken er ejet eller kontrolleret, direkte eller indirekte, helt eller delvis af rettighedshavere og er organiseret med økonomisk vinding for øje.

3) Rettighedshaver: Enhver person eller enhed, der ikke er en kollektiv forvaltningsorganisation, som er indehaver af en ophavsrettighed, eller som i henhold til en aftale om udnyttelse af rettigheder eller ved lov er berettiget til en andel af rettighedsvederlaget.

4) Medlem: En rettighedshaver eller en enhed, der repræsenterer rettighedshavere, der opfylder kravene for medlemskab af en kollektiv forvaltnings-organisation og er blevet optaget som medlem af denne.

5) Generalforsamling: Det organ i en kollektiv forvaltnings-organisation, hvori medlemmerne deltager og udøver deres stemmerettigheder, uanset organisationens retlige form.

6) Rettighedsvederlag: Vederlag, der opkræves af en kollektiv forvaltnings-organisation på vegne af rettighedshaverne, uanset om de hidrører fra en eneret, en ret til vederlag eller en ret til kompensa‐ tion.

7) Administrationsomkostninger: Det beløb, som en kollektiv forvaltnings-organisation opkræver eller trækker fra rettighedsvederlaget eller fra indtægter, der hidrører fra investering af rettighedsvederlag, til at dække omkostningerne ved forvaltningen af ophavsrettigheder.

8) Repræsentationsaftale: Enhver aftale mellem kollektiv forvaltnings-organisationer, hvormed en kol‐ lektiv forvaltnings-organisation giver en anden kollektiv forvaltnings-organisation bemyndigelse til at forvalte de rettigheder, den repræsenterer, herunder en aftale, der er indgået i henhold til §§ 30-33.

9) Bruger: Enhver person eller enhed, der udfører handlinger, der kræver rettighedshaveres samtykke, vederlag til rettighedshaverne eller betaling af kompensation til rettighedshaverne, og som ikke handler som forbruger.

10) Repertoire: De værker i henhold til § 2 i lov om ophavsret, som en kollektiv forvaltnings-organisa‐ tion forvalter rettighederne til.

11) Multiterritorial licens: En licens, som inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde omfatter mere end én medlemsstats geografiske område.

12) Onlinemusikrettighed: Rettigheder til et musikværk i henhold til § 2 i lov om ophavsret, som er nød‐ vendige for levering af en onlinetjeneste.

13) Ophavsrettighed: De rettigheder, der er omfattet af § 2 i lov om ophavsret, og de nærtstående rettig‐ heder, der er omfattet af kapitel 5 i lov om ophavsret.

14) Værk: De værker, der beskyttes efter lov om ophavsret, og de frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71 i lov om ophavsret.

15) Musikværk: De musikværker, der beskyttes efter lov om ophavsret.

Kapitel 2 Repræsentation af rettighedshavere og medlemskab og organisation af kollektiv forvaltnings-

organisationer

Rettighedshavernes rettigheder

§ 3. En rettighedshaver kan give en kollektiv forvaltnings-organisation efter eget valg bemyndigelse til at forvalte rettigheder, kategorier af rettigheder eller typer af værker i geografiske områder efter eget valg. Kollektiv forvaltnings-organisationen er forpligtet til at forvalte disse rettigheder, kategorier af rettigheder

2

eller typer af værker, medmindre den har objektive grunde til at nægte forvaltningen eller forvaltningen af disse rettigheder ikke henhører under dens aktivitet.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en rettighedshaver giver en kollektiv forvaltnings-organisation bemyndigelse til at forvalte vedkommendes rettigheder, skal rettighedshaveren give en specifik og dokumenterbar be‐ myndigelse for hver rettighed eller kategori af rettigheder eller type af værker, som den pågældende giver kollektiv forvaltnings-organisationen bemyndigelse til at forvalte.

Stk. 3. En rettighedshaver kan udstede licenser for ikkekommercielle anvendelser af enhver rettighed, kategori af rettigheder eller type af værker. En kollektiv forvaltnings-organisation, der har fået bemyndi‐ gelse fra rettighedshaveren, jf. stk. 1, kan fastsætte betingelser for udøvelsen af denne ret.

Stk. 4. En rettighedshaver kan opsige en bemyndigelse til at forvalte rettigheder, kategorier af rettighe‐ der eller typer af værker, som rettighedshaveren har givet til en kollektiv forvaltnings-organisation, og kan fra en forvaltnings-organisation tilbagetrække enhver rettighed, kategori af rettigheder eller typer af værker for geografiske områder af eget valg, såfremt der gives et rimeligt varsel på højst 6 måneder. Kol‐ lektiv forvaltnings-organisationen kan dog beslutte, at en sådan opsigelse eller tilbagetrækning først får virkning ved udgangen af kollektiv forvaltnings-organisationens regnskabsår.

Stk. 5. Er der beløb, som tilfalder en rettighedshaver for en udnyttelse, som fandt sted, inden opsigelsen af en bemyndigelse eller tilbagetrækningen af rettigheder fik virkning, eller i henhold til en licens, der er udstedt, før opsigelsen eller tilbagetrækningen fik virkning, bevarer rettighedshaveren sine rettigheder i henhold til §§ 14-16, 19, 21, 29 og 36.

Stk. 6. En kollektiv forvaltnings-organisation må ikke begrænse anvendelsen af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 4 og 5, ved at kræve som betingelse, at forvaltning af rettigheder eller kategorier af ret‐ tigheder eller typer af værker, der er omfattet af opsigelsen eller tilbagetrækningen, overdrages til en an‐ den kollektiv forvaltnings-organisation. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor der er obligatorisk kollektiv forvaltning.

Stk. 7. En kollektiv forvaltnings-organisation skal underrette rettighedshavere om deres rettigheder i henhold til stk. 1-6 og om alle betingelser tilknyttet den rettighed, der følger af stk. 3, før organisationen opnår bemyndigelse fra rettighedshaverne til forvaltning af rettigheder eller kategorier af rettigheder eller typer af værker.

Stk. 8. De i stk. 1-6 nævnte rettigheder såvel som alle betingelser tilknyttet den rettighed, der følger af stk. 3, skal fremgå af en kollektiv forvaltnings-organisations vedtægter eller medlemskabsbetingelser.

Stk. 9. Stk. 1-8 har ikke betydning for udstrækningen af bestemmelserne i lov om ophavsret vedrørende aftalelicens eller obligatorisk kollektiv forvaltning.

Kollektiv forvaltnings-organisationernes medlemsregler

§ 4. En kollektiv forvaltnings-organisation skal optage rettighedshavere og de enheder, der repræsente‐ rer rettighedshavere, som medlemmer, hvis de opfylder kravene for medlemskab, der skal være baseret på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Disse medlemskabskrav skal fremgå af kollek‐ tiv forvaltnings-organisationens vedtægter eller medlemskabsbetingelser og gøres offentligt tilgængelige. Afviser en kollektiv forvaltnings-organisation at acceptere en anmodning om medlemskab, skal den give den anmodende part en begrundelse for sin beslutning.

Stk. 2. En kollektiv forvaltnings-organisations vedtægter skal indeholde passende og effektive mekanis‐ mer for alle medlemmernes deltagelse i organisationens beslutningsproces. Har en kollektiv forvaltnings- organisation forskellige kategorier af medlemmer, skal kategorierne være repræsenteret retfærdigt og af‐ balanceret i organisationens beslutningsproces.

Stk. 3. En kollektiv forvaltnings-organisation skal give sine medlemmer mulighed for at kommunikere med den elektronisk, herunder med henblik på udøvelsen af deres medlemsrettigheder.

Stk. 4. En kollektiv forvaltnings-organisation skal opbevare fortegnelser over sine medlemmer og skal ajourføre disse fortegnelser.

3

Rettigheder for rettighedshavere, som ikke er medlemmer af kollektiv forvaltnings-organisationen

§ 5. § 4, stk. 3, § 21, § 31, stk. 1, og § 36 finder anvendelse på en kollektiv forvaltnings-organisation i forhold til rettighedshavere, som ikke er medlemmer af den, men som har en direkte juridisk forbindelse med den ved lov eller ved overdragelse, licens eller anden kontraktmæssig aftale.

Generalforsamling

§ 6. Der skal mindst en gang om året indkaldes til og afholdes generalforsamling for medlemmerne. Stk. 2. Generalforsamlingen skal godkende ændringer af kollektiv forvaltnings-organisationens vedtæg‐

ter og medlemskabsbetingelser, hvis disse betingelser ikke er omfattet af vedtægterne. Stk. 3. Generalforsamlingen skal træffe beslutning om udnævnelse og afskedigelse af bestyrelsesmed‐

lemmer og direktører, overvåge deres generelle præstationer og godkende deres vederlag og andre forde‐ le, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Har en kollektiv forvaltnings-organisation en bestyrelse, der varetager den overordnede og stra‐ tegiske ledelse, og en direktion, der forestår den daglige ledelse, skal generalforsamlingen ikke udnævne eller afskedige medlemmer af direktionen eller godkende deres aflønning eller andre fordele, såfremt dis‐ se beføjelser tilkommer bestyrelsen.

Stk. 5. I overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3, skal generalforsamlingen mindst træffe beslutning om 1) den generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, 2) den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler, 3) den generelle investeringspolitik for rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af

rettighedsvederlag, 4) den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag og eventuelle indtægter fra investering af rettig‐

hedsvederlag, 5) anvendelse af ufordelbare midler, 6) risikostyringspolitik, 7) godkendelse af erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom, 8) godkendelse af fusioner og alliancer, oprettelse af datterselskaber og erhvervelse af andre enheder

eller aktier eller rettigheder i andre enheder, 9) godkendelse af optagelse af lån, ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for lån, 10) udnævnelse og afskedigelse af revisor og 11) godkendelse af den årlige gennemsigtighedsrapport, der er omhandlet i § 23.

Stk. 6. Generalforsamlingen kan ved en beslutning eller en bestemmelse i vedtægterne uddelegere de i stk. 5, nr. 6-9, anførte beføjelser til det organ, der varetager tilsynsfunktionen, jf. § 8.

§ 7. Alle medlemmer af kollektiv forvaltnings-organisationen skal have ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. En kollektiv forvaltnings-organisation kan dog fastsætte begrænsninger i medlem‐ mernes ret til at deltage i og udøve deres stemmeret på generalforsamlingen på grundlag af et eller begge af følgende kriterier, forudsat at disse kriterier er fastsat og anvendt på en rimelig og forholdsmæssig må‐ de: 1) Medlemskabsvarighed og 2) størrelsen af de beløb, der er modtaget af, eller som tilfalder et medlem.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, fastsatte kriterier skal fremgå af kollektiv forvaltnings-organisationens vedtægter eller medlemskabsbetingelser og gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med §§ 20 og 22.

Stk. 3. Alle medlemmer af en kollektiv forvaltnings-organisation kan udpege en hvilken som helst an‐ den person eller enhed som fuldmagtshaver til at deltage i og stemme på generalforsamlingen på deres vegne, forudsat at denne udnævnelse ikke medfører en interessekonflikt.

4

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 kan en kollektiv forvaltnings-organisation fastsætte begrænsninger for udpegningen af fuldmagtshavere og udøvelse af stemmerettigheder for de medlemmer, de repræsente‐ rer. Begrænsningerne må ikke gribe ind i medlemmernes mulighed for at deltage i kollektiv forvaltnings- organisationens beslutningsproces på behørig og effektiv vis. Begrænsningerne skal fremgå af kollektiv forvaltnings-organisationens vedtægter eller medlemskabsbetingelser og gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med §§ 20 og 22.

Stk. 5. En fuldmagt er gyldig for en enkelt generalforsamling.

Tilsynsfunktion

§ 8. En kollektiv forvaltnings-organisation skal have en tilsynsfunktion, der løbende overvåger de akti‐ viteter og udførelsen af de opgaver, som varetages af personer med ansvar for den daglige ledelse af orga‐ nisationens aktiviteter. I organisationer, hvor bestyrelsen udpeges af medlemmerne på en generalforsam‐ ling, jf. § 6, stk. 3, kan bestyrelsen varetage tilsynsfunktionen.

Stk. 2. Har en kollektiv forvaltnings-organisation forskellige kategorier af medlemmer, skal der være en retfærdig og afbalanceret repræsentation af de forskellige kategorier af medlemmer af kollektiv forvalt‐ nings-organisationen i det organ, der varetager tilsynsfunktionen.

Stk. 3. Enhver af de personer, der varetager tilsynsfunktionen, skal hvert år afgive en individuel erklæ‐ ring om interessekonflikter til generalforsamlingen, som indeholder de oplysninger, som fremgår af § 9, stk. 3.

Stk. 4. Det organ, der varetager tilsynsfunktionen, skal mødes regelmæssigt og mindst udøve de beføjel‐ ser, det har fået delegeret af generalforsamlingen, og have beføjelserne til at overvåge de aktiviteter og udføre de opgaver, som varetages af personer, der er omhandlet i § 9.

Stk. 5. Det organ, der varetager tilsynsfunktionen, skal mindst en gang om året aflægge beretning om udøvelsen af tilsynet for generalforsamlingen.

Forpligtelser for de personer, som er ansvarlige for den daglige ledelse af kollektiv forvaltnings- organisationen

§ 9. En kollektiv forvaltnings-organisation skal tage alle nødvendige forholdsregler for, at de personer, der forestår den daglige ledelse, gør dette på en forsvarlig og passende måde ved anvendelse af fornuftige administrative og regnskabsmæssige procedurer og interne kontrolmekanismer.

Stk. 2. Kollektiv forvaltnings-organisationer skal indføre og anvende procedurer for at undgå interesse‐ konflikter. Kan sådanne konflikter ikke undgås, skal kollektiv forvaltnings-organisationen indføre og an‐ vende procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og oplyse om faktiske eller potentielle interesse‐ konflikter med henblik på at forhindre konflikterne i at skade de kollektive interesser for de rettighedsha‐ vere, som organisationen repræsenterer.

Stk. 3. Procedurer efter stk. 2 skal omfatte en individuel årlig erklæring til generalforsamlingen fra hver af de personer, der er omfattet af stk. 1. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Alle interesser i kollektiv forvaltnings-organisationen, 2) alle vederlag modtaget i det foregående regnskabsår fra kollektiv forvaltnings-organisationen, 3) alle beløb modtaget i det foregående regnskabsår som rettighedshaver fra kollektiv forvaltnings-orga‐

nisationen og 4) enhver faktisk eller potentiel konflikt mellem personlige interesser og kollektiv forvaltnings-organisa‐

tionens interesser eller mellem forpligtelser over for kollektiv forvaltnings-organisationen og eventu‐ elle forpligtelser over for enhver anden fysisk eller juridisk person.

5

Kapitel 3 Forvaltning af rettighedsvederlag

Generelt

§ 10. En kollektiv forvaltnings-organisation skal udvise omhu ved opkrævning, fordeling og anden for‐ valtning af rettighedsvederlag.

Adskillelse af rettighedsvederlag m.v. i regnskab

§ 11. En kollektiv forvaltnings-organisation skal i sine regnskaber holde rettighedsvederlag og eventuel‐ le indtægter fra investeringer af rettighedsvederlag adskilt fra øvrige indtægter og andre aktiver.

Anvendelse af rettighedsvederlag

§ 12. En kollektiv forvaltnings-organisation må ikke anvende rettighedsvederlag eller indtægter fra in‐ vesteringer af rettighedsvederlag til andet end fordeling til rettighedshaverne, medmindre den kan fra‐ trække eller modregne administrationsomkostninger eller på anden måde anvende rettighedsvederlag eller indtægter fra investeringer af rettighedsvederlag, jf. § 6, stk. 5.

Investering af rettighedsvederlag

§ 13. Investerer en kollektiv forvaltnings-organisation rettighedsvederlag eller indtægter opnået ved in‐ vestering af rettighedsvederlag, skal det ske på en sådan måde, at interesserne hos de rettighedshavere, som den repræsenterer, varetages bedst muligt. Investeringen skal være i overensstemmelse med den ge‐ nerelle investerings- og risikostyringspolitik som omhandlet i § 6, stk. 5, nr. 3 og 6, og ske under hensyn til følgende regler: 1) Findes der en potentiel interessekonflikt, skal kollektiv forvaltnings-organisationen sikre, at investe‐

ringerne foretages udelukkende i rettighedshavernes interesse. 2) Aktiverne skal investeres således, at der skabes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet i hele in‐

vesteringsporteføljen. 3) Aktiverne skal spredes på passende vis for at undgå uforholdsmæssig afhængighed af et bestemt aktiv

og koncentrationer af risici i porteføljen som helhed.

Fradrag i rettighedsvederlag

§ 14. Før en rettighedshaver bemyndiger en kollektiv forvaltnings-organisation til at forvalte sine rettig‐ heder, skal kollektiv forvaltnings-organisationen oplyse rettighedshaveren om administrationsomkostnin‐ ger og andre fradrag fra rettighedsvederlaget og andre indtægter opnået ved investering af rettighedsve‐ derlag.

Stk. 2. Fradrag skal stå i et rimeligt forhold til kollektiv forvaltnings-organisationens ydelser til rettig‐ hedshaverne og skal beregnes ud fra objektive kriterier.

Stk. 3. Administrationsomkostninger må ikke overstige de begrundede og dokumenterede omkostnin‐ ger, som afholdes af kollektiv forvaltnings-organisationen i forbindelse med forvaltning af rettigheder.

Stk. 4. Anvender en kollektiv forvaltnings-organisation midler til sociale, kulturelle eller uddannelses‐ mæssige formål, der finansieres gennem fradrag i rettighedsvederlagene eller i indtægter fra investering af rettighedsvederlag, skal anvendelse ske på grundlag af rimelige kriterier.

Fordeling af beløb, der tilfalder rettighedshavere

§ 15. En kollektiv forvaltnings-organisation skal fordele skyldige beløb til rettighedshaverne regelmæs‐ sigt, omhyggeligt og nøjagtigt og i overensstemmelse med den generelle fordelingspolitik, jf. § 6, stk. 5, nr. 1.

6

Stk. 2. Skyldige beløb skal fordeles hurtigst muligt og senest 9 måneder efter udgangen af det regn‐ skabsår, hvor rettighedsvederlaget er opkrævet, medmindre der er objektive grunde, som forhindrer over‐ holdelse af fristen.

§ 16. Kan de beløb, der tilfalder rettighedshaverne, ikke fordeles inden for fristen i § 15, stk. 2, skal en kollektiv forvaltnings-organisation bogføre beløbene særskilt.

Stk. 2. Kollektiv forvaltnings-organisationen træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmel‐ se med § 15 til at identificere og lokalisere rettighedshaverne.

Stk. 3. Kollektiv forvaltnings-organisationen skal senest 3 måneder efter udløbet af fristen i § 15, stk. 2, oplyse om værker, for hvilke en eller flere rettighedshavere ikke er blevet identificeret eller lokaliseret, til de rettighedshavere, som den repræsenterer, eller dens medlemsorganisationer og alle kollektiv forvalt‐ nings-organisationer, som den har indgået repræsentationsaftaler med.

Stk. 4. I det omfang oplysningerne er tilgængelige for kollektiv forvaltnings-organisationen, omfatter de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, titlen på værket, navnet på ophavsmanden, navnet på forlæggeren eller producenten og alle andre relevante tilgængelige oplysninger, der kan bidrage til at identificere rettigheds‐ haveren.

Stk. 5. Kollektiv forvaltnings-organisationen skal i forbindelse med identificeringen og lokaliseringen af rettighedshaverne, jf. stk. 2, kontrollere de medlemsfortegnelser, der er omhandlet i § 4, stk. 4, og andre umiddelbart tilgængelige fortegnelser.

Stk. 6. Fører de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2-5, ikke til identifikation eller lokalisering af rettig‐ hedshaveren, skal kollektiv forvaltnings-organisationen stille de oplysninger, der er nævnt i stk. 4, til rå‐ dighed for offentligheden senest 1 år efter udløbet af 3-månedersperioden, jf. stk. 3.

Stk. 7. Kan de beløb, der tilfalder rettighedshaverne, ikke fordeles senest 3 år fra udgangen af det regn‐ skabsår, hvori de pågældende beløb blev opkrævet, og har kollektiv forvaltnings-organisationen truffet al‐ le nødvendige foranstaltninger for at identificere og lokalisere rettighedshaverne, jf. stk. 2-6, skal beløbe‐ ne klassificeres som ufordelbare midler.

Stk. 8. Generalforsamlingen i en kollektiv forvaltnings-organisation træffer afgørelse om anvendelsen af ufordelbare midler.

Kapitel 4 Forvaltning af rettigheder på vegne af andre kollektiv forvaltnings-organisationer

§ 17. En kollektiv forvaltnings-organisation må ikke diskriminere rettighedshavere, hvis rettigheder den forvalter i henhold til en repræsentationsaftale.

§ 18. En kollektiv forvaltnings-organisation må ikke foretage andre fradrag end administrationsomkost‐ ninger fra de rettighedsvederlag, der hidrører fra de rettigheder, den forvalter på grundlag af en repræsen‐ tationsaftale, eller fra nogen anden indtægt hidrørende fra investering af disse rettighedsvederlag, med‐ mindre den anden kollektiv forvaltnings-organisation, der er part i repræsentationsaftalen, har givet sit ud‐ trykkelige samtykke til sådanne fradrag.

Stk. 2. Kollektiv forvaltnings-organisationen skal regelmæssigt, omhyggeligt og nøjagtigt fordele de skyldige beløb til andre kollektiv forvaltnings-organisationer.

Stk. 3. Kollektiv forvaltnings-organisationen skal foretage fordelingen til de andre kollektiv forvalt‐ nings-organisationer hurtigst muligt og senest 9 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor rettig‐ hedsvederlaget er opkrævet, medmindre objektive grunde forhindrer overholdelse af fristen.

Stk. 4. Kollektiv forvaltnings-organisationen, der modtager det skyldige beløb fra en anden kollektiv forvaltnings-organisation, skal viderefordele dette hurtigst muligt og senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre objektive grunde forhindrer kollektiv forvaltnings-organisationen i at overholde denne frist.

7

Kapitel 5 Gennemsigtighed og rapportering

Oplysninger til rettighedshavere om forvaltning af deres rettigheder

§ 19. En kollektiv forvaltnings-organisation, der selv tildeler rettighedsvederlag eller fordeler skyldige beløb til rettighedshavere, skal mindst en gang om året stille mindst de følgende oplysninger til rådighed for hver rettighedshaver, som den har tildelt rettighedsvederlag eller fordelt skyldige beløb til: 1) Alle kontaktoplysninger, som rettighedshaveren har givet kollektiv forvaltnings-organisationen tilla‐

delse til at anvende for at identificere og lokalisere rettighedshaveren, 2) de rettighedsvederlag, der er tildelt rettighedshaveren, 3) de beløb, som kollektiv forvaltnings-organisationen har fordelt til rettighedshaveren pr. kategori af

forvaltede rettigheder og pr. type anvendelse, 4) den periode, hvori den anvendelse, for hvilken der tildeltes og fordeltes beløb til rettighedshaveren,

fandt sted, medmindre der er objektive grunde relateret til indberetning fra brugere, som forhindrer kollektiv forvaltnings-organisationen i at give disse oplysninger,

5) fradrag for administrationsomkostninger, 6) fradrag, der er foretaget til andre formål end administrationsomkostninger, og 7) ethvert rettighedsvederlag tildelt rettighedshaveren, der er udestående for enhver periode.

Stk. 2. Såfremt en kollektiv forvaltnings-organisation tildeler rettighedsvederlag og har medlemsorgani‐ sationer, der er ansvarlige for fordelingen af rettighedsvederlag til rettighedshavere, jf. § 24, skal kollektiv forvaltnings-organisationen give de i stk. 1 anførte oplysninger til disse medlemsorganisationer, såfremt de ikke allerede råder over dem.

Stk. 3. Medlemsorganisationerne skal mindst en gang om året stille de i stk. 1 anførte oplysninger til rådighed for hver rettighedshaver, som de har tildelt rettighedsvederlag eller foretaget fordeling til i den periode, som oplysningerne vedrører.

Oplysninger til andre kollektiv forvaltnings-organisationer om forvaltning af rettigheder i henhold til repræsentationsaftaler

§ 20. En kollektiv forvaltnings-organisation skal mindst en gang om året stille følgende oplysninger til rådighed elektronisk for andre kollektiv forvaltnings-organisationer, på hvis vegne den forvalter rettighe‐ der i henhold til en repræsentationsaftale: 1) De rettighedsvederlag, der er tildelt, og de skyldige beløb, der er fordelt af kollektiv forvaltnings-or‐

ganisationen pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr. type anvendelse for de rettigheder, den for‐ valter i henhold til repræsentationsaftalen, og eventuelle tildelte rettighedsvederlag, der er udestående for enhver periode,

2) fradrag for administrationsomkostninger, 3) fradrag til ethvert andet formål end administrationsomkostninger, jf. § 18, 4) oplysninger om alle licenser, som der er givet tilladelse til eller afslag på vedrørende værker, som er

omfattet af repræsentationsaftalen, og 5) beslutninger vedtaget på generalforsamlingen, i det omfang disse beslutninger er af relevans for for‐

valtningen af rettigheder i henhold til repræsentationsaftalen.

Oplysninger til rettighedshavere, andre kollektiv forvaltnings-organisationer og brugere efter anmodning

§ 21. En kollektiv forvaltnings-organisation skal som svar efter en begrundet anmodning stille oplys‐ ninger om de værker, den repræsenterer, de rettigheder, den forvalter, direkte eller under repræsentations‐ aftaler, og de geografiske områder, der er omfattet, eller, hvor sådanne værker på grund af kollektiv for‐ valtnings-organisationens aktivitetsfelt ikke kan bestemmes, de typer af værker, den repræsenterer, de ret‐ tigheder, den forvalter, og de geografiske områder, der er omfattet, til rådighed for enhver kollektiv for‐

8

valtnings-organisation, på hvis vegne den forvalter rettigheder i henhold til en repræsentationsaftale, for enhver rettighedshaver og for enhver bruger.

Stk. 2. Tilrådighedsstillelse af oplysninger efter stk. 1 skal ske elektronisk og uden unødig forsinkelse.

Offentliggørelse af oplysninger

§ 22. En kollektiv forvaltnings-organisation skal på sin hjemmeside offentliggøre og ajourføre følgende oplysninger: 1) Sine vedtægter, 2) sine medlemskabsvilkår og betingelserne for opsigelse af bemyndigelsen til at forvalte rettigheder,

hvis de ikke fremgår af vedtægterne, 3) standardlicensaftaler og gældende standardtariffer, 4) listen over de personer, der forestår den daglige ledelse, jf. § 9, 5) sin generelle politik for fordeling af skyldige beløb til rettighedshavere, 6) sin generelle politik for administrationsomkostninger, 7) sin generelle politik for andre fradrag fra rettighedsvederlag end administrationsomkostninger, 8) en liste over de repræsentationsaftaler, den har indgået, og navnene på de kollektiv forvaltnings-or‐

ganisationer, den har indgået disse repræsentationsaftaler med, 9) sin generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler og 10) de tilgængelige klagemuligheder og tvistbilæggelsesordninger.

Årlig gennemsigtighedsrapport

§ 23. En kollektiv forvaltnings-organisation skal udarbejde og offentliggøre en årlig gennemsigtigheds‐ rapport for hvert regnskabsår senest 8 måneder efter afslutningen af det pågældende regnskabsår.

Stk. 2. Kollektiv forvaltnings-organisationen offentliggør på sin hjemmeside den årlige gennemsigtig‐ hedsrapport, som skal forblive offentligt tilgængelig på hjemmesiden i mindst 5 år.

Stk. 3. Den årlige gennemsigtighedsrapport skal indeholde de i bilag 1 fastsatte oplysninger. Stk. 4. Gennemsigtighedsrapporten skal indeholde en delrapport om anvendelsen af de fradrag, der fore‐

tages med henblik på sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Delrapporten skal mindst inde‐ holde de oplysninger, der er anført i bilag 1, punkt 3.

Stk. 5. De regnskabsmæssige oplysninger i den årlige gennemsigtighedsrapport skal revideres af en eller flere revisorer, der er godkendt hertil i henhold til revisorloven.

Stk. 6. Revisionspåtegningen inklusive eventuelle forbehold i tilknytning hertil skal gengives ubeskåret i gennemsigtighedsrapporten.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på en kollektiv forvaltnings-organisations medlemsorgani‐ sationer, i det omfang medlemsorganisationerne er ansvarlige for udarbejdelse af gennemsigtighedsrap‐ porten, jf. § 24. Gennemsigtighedsrapporter, som udarbejdes af medlemsorganisationerne, skal offentlig‐ gøres i mindst 5 år på medlemsorganisationens hjemmeside, medmindre medlemsorganisationen ikke har en hjemmeside, og på kollektiv forvaltnings-organisationens hjemmeside.

Kapitel 6 Ansvarsfordeling mellem kollektiv forvaltnings-organisationer og deres medlemsorganisationer

§ 24. Kollektiv forvaltnings-organisationer, hvis medlemmer består af organisationer, der repræsenterer rettighedshavere, kan i sine vedtægter træffe beslutning om, at fordelingen af skyldige beløb til rettig‐ hedshaverne, jf. §§ 15 og 16 og § 18, stk. 4, og udarbejdelse af gennemsigtighedsrapport, jf. § 23, vareta‐ ges af dens medlemsorganisationer.

9

Kapitel 7 Kollektiv forvaltnings-organisationers udstedelse af multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder

Kapacitet til at behandle multiterritoriale licenser

§ 25. En kollektiv forvaltnings-organisation, som udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusikret‐ tigheder, skal have tilstrækkelig kapacitet til på en effektiv og gennemsigtig måde at foretage elektronisk behandling af data, der er nødvendige for forvaltningen af sådanne licenser.

Stk. 2. Med henblik på at opfylde forpligtelserne i stk. 1 skal en kollektiv forvaltnings-organisation mindst 1) have kapacitet til nøjagtigt at identificere musikværker, som kollektiv forvaltnings-organisationen er

bemyndiget til at repræsentere, 2) have kapacitet til nøjagtigt og med hensyn til hvert relevant geografisk område at definere rettigheder

og rettighedshaverne hertil for hvert musikværk, som kollektiv forvaltnings-organisationen er bemyn‐ diget til at repræsentere,

3) anvende unikke identifikationskoder med henblik på at identificere rettighedshavere og musikværker og

4) anvende passende midler med henblik på at identificere og rettidigt og effektivt udrede uoverensstem‐ melser i dataene fra andre kollektiv forvaltnings-organisationer, der udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder.

Gennemsigtighed i multiterritoriale repertoireoplysninger

§ 26. En kollektiv forvaltnings-organisation, som udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusikret‐ tigheder, skal efter en begrundet anmodning elektronisk give onlinetjenesteudbydere, de rettighedshavere, hvis rettigheder den repræsenterer, og andre kollektiv forvaltnings-organisationer ajourførte oplysninger, der gør det muligt at identificere det onlinemusikrepertoire, den repræsenterer. De ajourførte oplysninger skal omfatte de repræsenterede musikværker, de repræsenterede rettigheder og de omfattede geografiske områder.

Nøjagtighed af multiterritoriale repertoireoplysninger

§ 27. En kollektiv forvaltnings-organisation, som udsteder multiterritoriale licenser for onlinemusikret‐ tigheder, skal indføre ordninger, der gør det muligt for rettighedshavere, andre kollektive forvaltnings-or‐ ganisationer og onlinetjenesteudbydere at gøre indsigelse mod indholdet af de data, der er omfattet af § 25, stk. 2, eller oplysninger omfattet af § 26. Er kravet tilstrækkeligt dokumenteret, skal kollektiv forvalt‐ nings-organisationen sikre, at de pågældende data eller oplysninger korrigeres uden unødig forsinkelse.

Stk. 2. En kollektiv forvaltnings-organisation skal give rettighedshavere, hvis musikværker indgår i or‐ ganisationens musikrepertoire, og rettighedshavere, der har bemyndiget den til at forvalte deres onlinemu‐ sikrettigheder i overensstemmelse med § 34, mulighed for i elektronisk form at tilsende organisationen oplysninger vedrørende deres musikværker, deres rettigheder til disse værker og de geografiske områder, som er omfattet af bemyndigelsen. Kollektiv forvaltnings-organisationen skal i den forbindelse så vidt muligt tage hensyn til frivillige branchestandarder eller praksis vedrørende udveksling af data, der er ud‐ arbejdet på internationalt plan eller EU-plan.

Stk. 3. Giver en kollektiv forvaltnings-organisation en anden kollektiv forvaltnings-organisation bemyn‐ digelse til at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder i henhold til §§ 30-33, finder be‐ stemmelsen i stk. 2 tilsvarende anvendelse på den bemyndigede organisation i forhold til de rettighedsha‐ vere, hvis musikværker indgår i den bemyndigende kollektiv forvaltnings-organisations eget repertoire, medmindre de to kollektiv forvaltnings-organisationer aftaler andet.

10

Nøjagtig og rettidig rapportering og fakturering

§ 28. En kollektiv forvaltnings-organisation skal overvåge den måde, hvorpå onlinetjenesteudbydere, til hvilke den har udstedt en multiterritorial licens for onlinemusikrettigheder, anvender disse rettigheder.

Stk. 2. En kollektiv forvaltnings-organisation skal tilbyde onlinetjenesteudbydere mulighed for elektro‐ nisk at rapportere om den faktiske anvendelse af onlinemusikrettigheder, og onlinetjenesteudbydere skal rapportere nøjagtigt om den faktiske anvendelse af disse værker. En kollektiv forvaltnings-organisation skal tilbyde anvendelse af mindst en rapporteringsmetode, der tager hensyn til frivillige branchestandar‐ der eller praksis, som er udviklet på internationalt plan eller EU-plan, for elektronisk udveksling af sådan‐ ne data. En kollektiv forvaltnings-organisation kan nægte at acceptere rapportering i onlinetjenesteudby‐ derens eget format, hvis organisationen giver mulighed for rapportering i henhold til en branchestandard for elektronisk dataudveksling.

Stk. 3. En kollektiv forvaltnings-organisation skal foretage elektronisk fakturering af onlinetjenesteud‐ byderen, og den skal tilbyde at anvende mindst et format, hvor der tages hensyn til frivillige branchestan‐ darder eller praksis, der er udviklet på internationalt plan eller EU-plan. Fakturaen skal identificere de værker og rettigheder, for hvilke der gives licens, på grundlag af dataene omhandlet i listen af betingelser i § 25, stk. 2, og de tilsvarende faktiske anvendelser, i det omfang det er muligt på grundlag af de oplys‐ ninger, der fremlægges af onlinetjenesteudbyderen, og det format, der anvendes til at give disse oplysnin‐ ger. Onlinetjenesteudbyderen kan ikke nægte at modtage fakturaen på grund af dennes format, hvis kol‐ lektiv forvaltnings-organisationen anvender en branchestandard.

Stk. 4. En kollektiv forvaltnings-organisation skal fakturere onlinetjenesteudbyderen nøjagtigt og uden forsinkelse, efter at den faktiske anvendelse af onlinerettigheder til det pågældende musikværk er rappor‐ teret. Dette gælder ikke i tilfælde, hvor det ikke er muligt af grunde, der kan tilskrives onlinetjenesteudby‐ deren.

Stk. 5. En kollektiv forvaltnings-organisation skal indføre passende ordninger, der giver onlinetjeneste‐ udbyderen mulighed for at anfægte fakturaens rigtighed.

Nøjagtig og rettidig betaling til rettighedshavere

§ 29. En kollektiv forvaltnings-organisation skal nøjagtigt og uden forsinkelse, efter at den faktiske an‐ vendelse af værkerne er rapporteret, fordele de skyldige beløb til rettighedshavere, medmindre dette ikke er muligt af årsager, der kan tilskrives onlinetjenesteudbyderen.

Stk. 2. En kollektiv forvaltnings-organisation skal give følgende oplysninger til en rettighedshaver sam‐ men med enhver fordeling af skyldige beløb, som den foretager i medfør af stk. 1: 1) Den periode, hvori anvendelserne fandt sted, og for hvilke rettighedshaveren skal have fordelt et be‐

løb, og de geografiske områder, hvor anvendelserne fandt sted, 2) de rettighedsvederlag, der er opkrævet, de fradrag, der er foretaget, og de beløb, der er fordelt af kol‐

lektiv forvaltnings-organisationen for hver onlinerettighed til ethvert musikværk, som rettighedshave‐ ren har givet kollektiv forvaltnings-organisationen bemyndigelse til at repræsentere, og

3) de rettighedsvederlag, der er opkrævet for rettighedshaveren, de fradrag, der er foretaget, og de beløb, der er fordelt af kollektiv forvaltnings-organisationen for hver onlinetjenesteudbyder.

Stk. 3. Giver en kollektiv forvaltnings-organisation en anden kollektiv forvaltnings-organisation bemyn‐ digelse til at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder i henhold til §§ 30-33, skal den bemyndigede kollektiv forvaltnings-organisation fordele de i stk. 1 omhandlede beløb nøjagtigt og uden forsinkelse og give de i stk. 2 omhandlede oplysninger til den bemyndigende kollektiv forvaltnings-orga‐ nisation. Den bemyndigende kollektiv forvaltnings-organisation er ansvarlig for den efterfølgende forde‐ ling af sådanne beløb og skal sikre, at oplysningerne, der er nævnt i stk. 2, meddeles rettighedshaverne, medmindre kollektiv forvaltnings-organisationerne aftaler andet.

11

Ikkeeksklusivitet

§ 30. Giver en kollektiv forvaltnings-organisation en anden kollektiv forvaltnings-organisation bemyn‐ digelse til at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder i sit eget musikrepertoire, skal denne være af ikkeeksklusiv karakter.

Oplysning om væsentlige vilkår

§ 31. En kollektiv forvaltnings-organisation, der giver en anden kollektiv forvaltnings-organisation be‐ myndigelse til at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder i sit eget musikrepertoire, skal oplyse sine medlemmer om de væsentligste vilkår i repræsentationsaftalen.

Stk. 2. Den bemyndigede kollektiv forvaltnings-organisation skal oplyse den bemyndigende kollektiv forvaltnings-organisation om de væsentligste vilkår for udstedelse af licenser for sidstnævntes onlineret‐ tigheder.

Forpligtelse til at repræsentere en anden kollektiv forvaltnings-organisation med henblik på multiterritorial licensering

§ 32. Anmoder en kollektiv forvaltnings-organisation, der ikke udsteder eller tilbyder at udstede multi‐ territoriale licenser for onlinemusikrettighederne i sit eget musikrepertoire, en anden kollektiv forvalt‐ nings-organisation om at indgå en repræsentationsaftale med henblik på at repræsentere disse rettigheder, er den anmodede kollektiv forvaltnings-organisation forpligtet til at acceptere denne anmodning, såfremt den allerede udsteder eller tilbyder at udstede multiterritoriale licenser for samme kategori af onlinemusi‐ krettigheder til en eller flere andre kollektiv forvaltnings-organisationers repertoire.

Stk. 2. Den anmodede kollektiv forvaltnings-organisation er forpligtet til uden unødig forsinkelse at svare skriftligt på forespørgslen fra den anmodende kollektiv forvaltnings-organisation.

§ 33. En bemyndiget kollektiv forvaltnings-organisation, jf. § 32, skal forvalte det repertoire, der repræ‐ senteres af den bemyndigende kollektiv forvaltnings-organisation, på de samme betingelser, som den an‐ vender i forvaltningen af sit eget repertoire.

Stk. 2. En bemyndiget kollektiv forvaltnings-organisation skal inkludere det repertoire, som den repræ‐ senterer for den bemyndigende kollektiv forvaltnings-organisation, i alle de tilbud, som den retter til on‐ linetjenesteudbydere.

Stk. 3. Administrationsomkostninger for den ydelse, som den bemyndigede kollektiv forvaltnings-orga‐ nisation leverer til den bemyndigende kollektiv forvaltnings-organisation, må ikke overstige de rimelige omkostninger, der afholdes af den bemyndigede kollektiv forvaltnings-organisation.

Stk. 4. En bemyndigende kollektiv forvaltnings-organisation skal give den bemyndigede kollektiv for‐ valtnings-organisation de oplysninger om sit eget musikrepertoire, der er nødvendige for udstedelsen af multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder. Er oplysningerne utilstrækkelige eller i en form, som ikke tillader den anmodede kollektiv forvaltnings-organisation at opfylde kravene i dette kapitel, kan den bemyndigede organisation kræve betaling af de rimelige omkostninger, der er afholdt til at opfylde sådan‐ ne krav, eller til at udelukke sådanne værker, for hvilke oplysninger er utilstrækkelige eller ikke kan an‐ vendes.

Adgang til multiterritorial licensering

§ 34. En rettighedshaver kan tilbagetrække onlinemusikrettighederne til multiterritorial licensering fra en kollektiv forvaltnings-organisation, som rettighedshaveren har bemyndiget til at repræsentere disse ret‐ tigheder, hvis kollektiv forvaltnings-organisationen ikke udsteder eller tilbyder at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder eller ikke giver en anden kollektiv forvaltnings-organisation mulighed for at repræsentere disse rettigheder til dette formål. Rettighedshaveren kan vælge at lade kollektiv for‐ valtnings-organisationen beholde onlinemusikrettigheder med henblik på licensering i enkeltlande.

12

Undtagelse for onlinemusikrettigheder, der er nødvendige for radio- og fjernsynsudsendelser

§ 35. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på en kollektiv forvaltnings-organisation, der på grundlag af frivillig sammenlægning af de krævede rettigheder udsteder en multiterritorial licens for onlinemusikrettigheder, som er nødvendig, for at radio- og fjernsynsforetagender kan overføre deres radio- og fjernsynsudsendelser for almenheden samtidig med eller efter udsendelsernes primære udsen‐ delse. 1. pkt. finder også anvendelse for ethvert andet onlinemateriale, der er produceret af eller for et radio- eller fjernsynsforetagende, og som er accessorisk til den primære udsendelse af radio- eller fjern‐ synsudsendelserne.

Kapitel 8 Håndhævelsesforanstaltninger, tilsyn og sanktioner

Klageprocedurer

§ 36. En kollektiv forvaltnings-organisation skal give sine medlemmer og kollektiv forvaltnings-organi‐ sationer, på hvis vegne den forvalter rettigheder i medfør af en repræsentationsaftale, adgang til effektive og hurtige procedurer for behandling af klager.

Stk. 2. Klager efter stk. 1 skal besvares skriftligt. Afvisning af klager skal begrundes.

Ophavsretslicensnævnet

§ 37. Tvister mellem en kollektiv forvaltnings-organisation og en faktisk eller potentiel onlinetjeneste‐ udbyder om anvendelsen af §§ 26-28, tvister mellem en kollektiv forvaltnings-organisation og en eller flere rettighedshavere om anvendelsen af §§ 26-34 og tvister mellem en kollektiv forvaltnings-organisa‐ tion og en anden kollektiv forvaltnings-organisation om anvendelsen af §§ 26-33 kan indbringes for Op‐ havsretslicensnævnet, jf. § 47, stk. 1, i lov om ophavsret.

Tilsyn

§ 38. Kulturministeren fører tilsyn med kollektiv forvaltnings-organisationer omfattet af denne lov på de områder, der ikke henhører under Ophavsretslicensnævnets kompetence.

Stk. 2. Anmoder kulturministeren en kollektiv forvaltnings-organisation om oplysninger om dens virk‐ somhed, skal kollektiv forvaltnings-organisationen udlevere de i anmodningen angivne oplysninger inden for rimelig tid.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på en kollektiv forvaltnings-organisa‐ tions medlemsorganisationer, i det omfang medlemsorganisationerne er omfattet af denne lov, jf. § 1, stk. 6 og 7.

Stk. 4. Kulturministeren kan ved grove eller gentagne overtrædelser af denne lovs bestemmelser helt eller delvis ophæve en godkendelse meddelt i medfør af § 38, stk. 5, § 39, stk. 3, § 50, stk. 4, § 66 b, stk. 3, § 68, stk. 2, eller § 75 a i lov om ophavsret.

Straf

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at udlevere oplysninger efter § 38, stk. 2, eller 2) overtræder § 4, stk. 4, § 6, stk. 1-5, § 8, stk. 1, 3 og 5, § 9, stk. 3, §§ 11 og 12, § 14, stk. 1, § 15, stk.

2, § 16, stk. 1 og 3-6, § 18, stk. 1, 3 og 4, eller §§ 19-23. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en kollektiv forvaltnings-organisations

medlemsorganisationer, i det omfang medlemsorganisationerne er omfattet af denne lov, jf. § 1, stk. 6 og 7.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

13

Kapitel 9 Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning, overgangsbestemmelser og territorial gyldighed

§ 40. Loven træder i kraft den 10. april 2016, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens § 34 træder i kraft den 10. april 2017. Stk. 3. Lovens § 42, nr. 3, finder ikke anvendelse i forhold til rettigheder, som er erhvervet før lovens

ikrafttræden.

§ 41. En kollektiv forvaltnings-organisation skal senest den 10. oktober 2016 underrette de rettigheds‐ havere, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden allerede har givet organisationen bemyndigelse til at forvalte rettigheder, jf. § 3, stk. 1, om deres rettigheder, der følger af § 3, stk. 1-6, såvel som alle betingel‐ ser tilknyttet den rettighed, der følger af § 3, stk. 3.

§ 42. I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, foretages følgende ændrin‐ ger:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således: »1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991, EF-

Tidende 1991, nr. L 122, side 42, Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 346, side 61, Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993, EF-Tidende 1993, nr. L 248, side 15, Rådets direktiv 93/98/EØF af 29. oktober 1993, EF-Tidende 1993, nr. L 290, side 9, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996, EF-Tidende 1996, nr. L 77, side 20, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001, EF-Tidende 2001, nr. L 167, side 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001, EF-Tiden‐ de 2001, nr. L 272, side 32, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 157, side 45, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989, EU-Tidende 2007, nr. L 332, side 27, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 265, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 299, side 5, og dele af Europa-Parlamen‐ tets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 84, side 72.«

2. I § 47, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 51, stk. 2,«: »§ 52 a, stk. 8, § 52 b, stk. 4,«.

3. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a Forbindelser mellem kollektiv forvaltnings-organisationer og aftalemæssige brugere

Licensering

§ 52 a. Kollektiv forvaltnings-organisationer og brugere skal forhandle om licensering af rettigheder i god tro og skal i den forbindelse give hinanden alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Licensbetingelser skal være baseret på objektive og ikkediskriminerende kriterier. Kollektiv for‐ valtnings-organisationer er i forbindelse med licensering af rettigheder ikke forpligtet til at anvende li‐ censbetingelser aftalt med en bruger som præcedens for andre onlinetjenester, når den pågældende bruger leverer en ny type onlinetjeneste, som har været tilgængelig for offentligheden i Den Europæiske Union i mindre end 3 år.

Stk. 3. Kollektiv forvaltnings-organisationer skal oplyse brugerne om kriterierne for fastsættelsen af ta‐ riffer for enerettigheder og retten til vederlag.

14

Stk. 4. Rettighedshavere skal modtage et passende vederlag for anvendelsen af rettighederne. Stk. 5. Kollektiv forvaltnings-organisationer skal besvare anmodninger fra brugere uden unødig forsin‐

kelse. Når kollektiv forvaltnings-organisationen har modtaget alle relevante oplysninger, skal den uden unødig forsinkelse enten tilbyde en licens eller give brugeren en begrundet meddelelse om, at den ikke agter at udstede en licens.

Stk. 6. En kollektiv forvaltnings-organisation skal gøre det muligt for brugerne at kommunikere med organisationen elektronisk.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på alle uafhængige forvaltningsorganisatio‐ ner, der er etableret i Danmark.

Stk. 8. Tvister mellem en kollektiv forvaltnings-organisation, som udsteder eller tilbyder at udstede multiterritoriale licenser for onlinemusikrettigheder, og en faktisk eller potentiel onlinetjenesteudbyder om anvendelsen af stk. 1-6 kan indbringes for Ophavsretslicensnævnet, såfremt tvisten vedrører en multi‐ territorial licens for onlinemusikrettigheder.

Brugernes forpligtelser

§ 52 b. En bruger skal give en kollektiv forvaltnings-organisation alle relevante oplysninger, brugeren råder over, om anvendelsen af de rettigheder, kollektiv forvaltnings-organisationen repræsenterer, og som er nødvendige for opkrævningen af rettighedsvederlag og fordelingen af skyldige beløb til rettighedsha‐ verne.

Stk. 2. Aftaler en bruger og en kollektiv forvaltnings-organisation ikke, hvornår oplysningerne i stk. 1 skal gives, skal brugeren give kollektiv forvaltnings-organisationen oplysninger inden for rimelig tid efter anvendelsen af rettighederne.

Stk. 3. Aftaler en bruger og en kollektiv forvaltnings-organisation ikke, i hvilket format oplysningerne i stk. 1 skal gives, skal brugeren anvende det format for rapportering, som stilles til rådighed af kollektiv forvaltnings-organisationen, medmindre kravet om anvendelse af dette format ikke er rimeligt.

Stk. 4. Opstår der spørgsmål om udstrækningen af brugerens oplysningsforpligtelse efter stk. 1-3, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.«

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 5. april 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

15

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvalt‐ ning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked, EU-Tidende 2014, nr. L 84, side 72.

16

Bilag 1 1. Oplysninger, der skal afgives i den i § 23 omhandlede årlige gennemsigtighedsrapport: a) årsregnskab med en balance eller en formueopgørelse, en opgørelse over indtægter og udgifter i regn‐

skabsåret og en pengestrømsopgørelse b) en aktivitetsrapport for det forløbne regnskabsår c) oplysninger om afvisninger af at udstede en licens, jf. § 52 a, stk. 5, i lov om ophavsret d) en beskrivelse af kollektiv forvaltnings-organisationens juridiske og forvaltningsmæssige struktur e) oplysninger om alle enheder, som direkte eller indirekte, helt eller delvis, er ejet eller kontrolleret af

kollektiv forvaltnings-organisationen f) oplysninger om det samlede vederlag til de i § 8, stk. 3, og § 9 omhandlede personer i det foregående år

og andre fordele, der ydes dem g) de i punkt 2 i dette bilag omhandlede finansielle oplysninger h) en delrapport om anvendelsen af alle fradrag, der foretages med henblik på sociale, kulturelle og ud‐

dannelsesmæssige ydelser, indeholdende de i punkt 3 i dette bilag omhandlede oplysninger.

2. Finansielle oplysninger, der skal afgives i den årlige gennemsigtighedsrapport: a) finansielle oplysninger om rettighedsvederlag pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr. anvendelses‐

type (f.eks. fjernsyn, online, offentlig fremførelse), herunder oplysninger om indtægter hidrørende fra investering af rettighedsvederlag og anvendelsen af sådanne indtægter (hvorvidt de fordeles til rettig‐ hedshaverne eller andre kollektiv forvaltnings-organisationer eller bruges på anden vis)

b) finansielle oplysninger om udgifterne til forvaltning af rettigheder og andre tjenester, som kollektiv forvaltnings-organisationen yder rettighedshavere, med en fuldstændig beskrivelse af mindst følgende elementer: i) alle driftsomkostninger og finansielle omkostninger med en fordeling pr. kategori af forvaltede ret‐

tigheder og i tilfælde, hvor der er tale om indirekte omkostninger, der ikke kan henføres til en eller flere kategorier af rettigheder, en redegørelse for den anvendte metode til fordeling af sådanne indi‐ rekte omkostninger

ii) driftsomkostninger og finansielle omkostninger med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettighe‐ der og i tilfælde, hvor der er tale om indirekte omkostninger, der ikke kan henføres til en eller flere kategorier af rettigheder, en redegørelse for den anvendte metode til fordeling af sådanne indirekte omkostninger udelukkende med hensyn til forvaltning af rettigheder, herunder administrationsom‐ kostninger, der fratrækkes eller modregnes rettighedsvederlag eller enhver indtægt hidrørende fra investering af rettighedsvederlag i overensstemmelse med § 12 og § 14, stk. 1-3

iii) driftsomkostninger og finansielle omkostninger med hensyn til andre tjenester end forvaltning af rettigheder, men omfattende sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige ydelser

iv) midler anvendt til dækning af omkostninger v) fradrag i rettighedsvederlag med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr. anvendel‐

sestype og formålet med fradraget, f.eks. omkostninger i forbindelse med forvaltning af rettigheder eller sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige tjenesteydelser

vi) omkostningerne til forvaltning af rettigheder og andre tjenester, som kollektiv forvaltnings-organi‐ sationen yder rettighedshavere, i procent af rettighedsvederlagene i det pågældende regnskabsår, pr. kategori af forvaltede rettigheder, og i tilfælde, hvor der er tale om indirekte omkostninger, der ikke kan henføres til en eller flere kategorier af rettigheder, en redegørelse for den anvendte metode til fordeling af sådanne indirekte omkostninger

c) finansielle oplysninger om skyldige beløb til rettighedshavere med en fuldstændig beskrivelse af mindst følgende elementer: i) det samlede beløb tildelt til rettighedshavere med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder

og anvendelsestype

17

ii) det samlede beløb betalt til rettighedshavere med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og anvendelsestype

iii) betalingshyppigheden med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og pr. anvendelsestype iv) det samlede beløb, der er opkrævet, men endnu ikke tildelt til rettighedshavere, med en fordeling

pr. kategori af forvaltede rettigheder og anvendelsestype og angivelse af det regnskabsår, i hvilket beløbene er opkrævet

v) det samlede beløb, der er tildelt, men endnu ikke fordelt til rettighedshavere, med en fordeling pr. kategori af forvaltede rettigheder og anvendelsestype og angivelse af det regnskabsår, i hvilket belø‐ bene er opkrævet

vi) grundene til forsinkelsen, hvis en kollektiv forvaltnings-organisation ikke har foretaget fordeling og betaling inden for den frist, der er fastsat i § 15

vii) de samlede beløb, der ikke kan fordeles, sammen med en redegørelse for anvendelsen af disse be‐ løb

d) oplysninger om forbindelser med andre kollektiv forvaltnings-organisationer med en beskrivelse af mindst følgende elementer: i) beløb modtaget fra andre kollektiv forvaltnings-organisationer og betalt til andre kollektiv forvalt‐

nings-organisationer med en fordeling pr. kategori af rettigheder, pr. anvendelsestype og pr. organi‐ sation

ii) administrationsomkostninger og andre fradrag fra skyldige rettighedsvederlag til andre kollektiv forvaltnings-organisationer med en fordeling pr. kategori af rettigheder, pr. anvendelsestype og pr. organisation

iii) administrationsomkostninger og andre fradrag fra beløb betalt af andre kollektiv forvaltnings-orga‐ nisationer med en fordeling pr. kategori af rettigheder og pr. organisation

iv) beløb fordelt direkte til rettighedshavere fra andre kollektiv forvaltnings-organisationer med en for‐ deling pr. kategori af rettigheder og pr. organisation.

3. Oplysninger, der skal afgives i den delrapport, der er omhandlet i § 23, stk. 4: a) fradrag, der foretages med henblik på sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige ydelser i regnskabs‐

året, med en fordeling pr. type formål og for hver type formål med en fordeling pr. kategori af forvalte‐ de rettigheder og pr. anvendelsestype

b) en forklaring af brugen af disse beløb med en opdeling pr. type formål, herunder omkostningerne for‐ bundet med forvaltning af fradrag, der foretages med henblik på at finansiere sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige ydelser, samt de særskilte beløb, der anvendes til sociale, kulturelle og uddannel‐ sesmæssige ydelser.

18