About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Denmark

DK140

Back

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design (BEK nr 1099 af 20/11/2008)

 Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design (BEK nr 1099 af 20/11/2008)

BEK nr 1099 af 20/11/2008

Ministerium: Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Ingen

Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

I medfør af § 17, stk. 3, § 49, stk. 1, og § 59, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 om hen‐ læggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen fastsættes:

Kapitel 1 Designansøgning

§ 1. Ansøgning om registrering af design indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblan‐ ketter fås af styrelsen.

Ansøgningens indhold

§ 2. Ansøgningen skal indeholde 1) ansøgerens navn eller firma samt postadresse, 2) afbildninger, som viser designet, samt eventuelt en model af designet i overensstemmelse med § 4, jf.

designlovens § 13, stk. 3, 3) en angivelse af det produkt, som designet skal anvendes til (produktangivelse), 4) en angivelse af den eller de klasser, som omfatter produktet efter Locarno-arrangementet om interna‐

tional klassifikation af industrielle design og modeller. Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere indeholde

1) anmodning om prioritet efter designlovens § 16 samt oplysninger i overensstemmelse med §§ 5 og 7, hvis ansøgeren vil påberåbe prioritet,

2) fuldmægtigens navn eller firma samt postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, tilligemed en fuldmagt, jf. § 31,

3) designerens navn, herunder designgruppe eller firma, samt postadresse, hvis der anmodes om note‐ ring af en eller flere designere i designregistret, jf. designlovens § 13, stk. 4,

4) oplysning om, hvem der skal være bemyndiget til at modtage meddelelse fra Patent- og Varemærke‐ styrelsen på alles vegne, hvis designregistrering søges af flere i forening, og de ikke er repræsenteret af en fuldmægtig,

5) angivelse af, hvor længe registreringens offentliggørelse skal udsættes, hvis ansøgeren anmoder om udsættelse efter designlovens § 18, sidste punktum,

6) oplysning om, at designet skal registreres i farver, hvis beskyttelsen skal omfatte designet i farver.

§ 3. Patent- og Varemærkestyrelsen behandler ansøgningen, hvis ansøgningen med bilag foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Stk. 2. Er ansøgningen eller tilhørende bilag affattet på et andet sprog end angivet i stk. 1, skal der ind‐ gives en oversættelse. Oversættelsen skal være bekræftet af en translatør eller bekræftet på anden måde, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 3. Er ansøgningen indleveret på et andet sprog end dansk, kan Patent- og Varemærkestyrelsen for‐ lange, at produktangivelsen affattes på dansk.

1

§ 4. Afbildninger må kun vise designet og kan være fotografier eller tegninger. Afbildninger skal være velegnet til reproduktion i sort/hvidt tryk, herunder i ændret størrelse.

Stk. 2. Er designet søgt registreret i farver, skal afbildningerne vise de farver, som designretten skal om‐ fatte.

Stk. 3. Indgiver ansøgeren en model af designet, må modellen ikke på nogen led være større end 40 cm eller veje mere end fire kg. Modellen skal være holdbar og må ikke bestå af eller indeholde farligt materi‐ ale.

Stk. 4. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, skal der indgives særskilte afbildnin‐ ger af hvert design. Afbildninger og eventuelle modeller skal være tydeligt mærket med fortløbende num‐ re for hvert design. Er der flere afbildninger af det enkelte design, skal der til nummeret knyttes et bog‐ stav for hver afbildning.

Prioritet

§ 5. Påberåbelse af prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3, skal udtrykkeligt fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås prioritet efter indgivelsen af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om prioritet skal indeholde oplysning om, fra hvilken dag og fra hvilket land priori‐ teten påberåbes samt den påberåbte ansøgnings nummer. De nævnte oplysninger skal indgives til styrel‐ sen senest en måned efter ansøgningsdagen. Indgiver ansøgeren ikke de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at den påberåbte prioritet dokumenteres ved ind‐ sendelse af attest fra den myndighed, der har modtaget den oprindelige ansøgning. Attesten skal angive dagen for den oprindelige ansøgnings indgivelse og ansøgerens navn eller firma. Patent- og Varemærke‐ styrelsen kan tillige af den nævnte myndighed forlange en bekræftet kopi af ansøgningen og medfølgende afbildninger, som viser designet. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af den fastsatte frist, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af prioritet skal ske i særskilt brev.

§ 6. For at en ansøgning skal kunne danne grundlag for prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3, skal ansøgningen være den første, hvori designet er angivet.

Stk. 2. En ansøgning kan dog påberåbes som grundlag for prioritet, selv om ansøgningen ikke er den første, hvori designet er angivet, hvis 1) den første ansøgning er taget tilbage, henlagt eller afslået, uden at designet har været gjort offentligt

tilgængeligt, da den senere ansøgning blev indgivet, 2) den første ansøgning ikke danner grundlag for nogen bestående rettighed, 3) den første ansøgning ikke har tjent som grundlag for krav om prioritet, og 4) den senere ansøgning er indgivet samme sted som den første og af samme ansøger eller dennes retsef‐

terfølger.

§ 7. Påberåbelse af prioritet efter designlovens § 16, stk. 4, skal udtrykkeligt fremgå af ansøgningen. Der kan ikke opnås prioritet efter indgivelsen af ansøgningen til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om prioritet skal indeholde oplysning om, på hvilken udstilling designet er blevet vist og tidspunktet for den første fremvisning af designet på udstillingen. De nævnte oplysninger skal ind‐ gives til styrelsen senest en måned efter ansøgningsdagen. Indgiver ansøgeren ikke de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at den påberåbte prioritet dokumenteres ved ind‐ sendelse af en erklæring fra den ansvarlige ledelse for udstillingen. Indgiver ansøgeren ikke den ønskede dokumentation inden udløbet af den fastsatte frist, kan der ikke opnås prioritet.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af prioritet skal ske i særskilt brev.

2

§ 8. Når en ansøgning omfatter flere design, jf. designlovens § 15, kan prioritet efter designlovens § 16 påberåbes for et eller flere design i ansøgningen.

Kapitel 2 Ansøgningens behandling

§ 9. Når ansøgeren af designregistreringen har betalt de fastsatte gebyrer i overensstemmelse med de‐ signlovens § 13, stk. 5, begynder Patent- og Varemærkestyrelsen behandlingen af ansøgningen.

§ 10. Patent- og Varemærkestyrelsen påfører ansøgningen et ansøgningsnummer og ansøgningsdatoen. Indeholder ansøgningen ikke afbildninger eller model ved ansøgningens indgivelse, opnår ansøgningen først en ansøgningsdag på det tidspunkt, Patent- og Varemærkestyrelsen modtager afbildninger eller mo‐ del af designet, jf. designlovens § 14, stk. 1. Modtager styrelsen hverken afbildninger eller model inden udløbet af den fastsatte frist, afvises ansøgningen.

Stk. 2. Modtager styrelsen ikke afbildninger egnet til reproduktion, jf. § 4, inden udløbet af den fastsatte frist, afslås ansøgningen.

Stk. 3. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, får alle design samme ansøgnings‐ nummer og ansøgningsdag.

Supplerende forundersøgelse

§ 11. Patent- og Varemærkestyrelsens supplerende forundersøgelse efter designlovens § 17, stk. 2, om‐ fatter en undersøgelse af eksisterende danske design- og mønsterregistreringer samt verserende design- og mønsteransøgninger. Undersøgelsen omfatter endvidere danske mønster- og designregistreringer, der er slettet inden for de seneste fem år før datoen for ansøgningens indgivelse. Har styrelsen kendskab til an‐ dre forhold, som kan have betydning for beskyttelsen af designet, vil det indgå i undersøgelsen af desig‐ net.

Stk. 2. Indeholder en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, omfatter styrelsens undersøgelse kun det eller de design, som er angivet i anmodningen om den supplerende forundersøgelse.

§ 12. Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder en rapport (søgerapport) til ansøgeren på baggrund af den supplerende forundersøgelse efter § 11.

Stk. 2. Den supplerende forundersøgelse er alene vejledende for ansøgeren og kan ikke føre til registre‐ ringsnægtelse.

Kapitel 3 Registrering og offentliggørelse

Registrering

§ 13. Patent- og Varemærkestyrelsen registrerer designet, når ansøgningen er i overensstemmelse med forskrifterne, jf. designlovens § 18, 1. punktum, og sender et registreringsbevis til designindehaveren eller dennes fuldmægtig. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, får alle design samme regi‐ streringsdato og registreringsnummer.

§ 14. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen intet under den supplerende forundersøgelse, der kan have betydning for det ansøgte design, registreres designet straks, medmindre ansøgeren har anmodet om ud‐ sættelse af registreringen. Registreringen kan udsættes i indtil to måneder og kan i særlige tilfælde udsæt‐ tes yderligere.

Stk. 2. Fremkommer der forhold under den supplerende forundersøgelse af betydning for det ansøgte design, sker registrering to måneder efter den dato, som er angivet på søgerapporten. Hvis ansøgeren in‐ den fristens udløb har anmodet om registrering af designet, registreres designet straks. Ansøgeren kan in‐ den fristens udløb tage ansøgningen tilbage eller anmode om udsættelse af registreringen.

3

Offentliggørelse

§ 15. Offentliggørelse af en designregistrering efter designlovens § 18, 2. punktum, skal indeholde 1) designindehaverens navn eller firma samt postadresse, 2) fuldmægtigens navn eller firma samt postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, 3) afbildninger, som viser designet, 4) produktangivelse, 5) den eller de klasser, som omfatter produktet efter Locarno-arrangementet om international klassifi‐

kation af industrielle design og modeller, 6) ansøgningsnummer og ansøgningsdag, 7) registreringsnummer, 8) prioritetsdag og oplysning om, i hvilket land den oprindelige ansøgning er indgivet samt dennes an‐

søgningsnummer, hvis der er opnået prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3, 9) prioritetsdag og oplysning om, på hvilken udstilling designet er blevet vist, hvis der er opnået priori‐

tet efter designlovens § 16, stk. 4, 10) designerens navn, herunder designgruppe eller firma, samt postadresse, hvis der er anmodet om no‐

tering i designregistret af en eller flere designere efter designlovens § 13, stk. 4, 11) oplysning om en eventuelt indleveret model af designet, og 12) oplysning om, at designet er registreret i farver, hvis dette er tilfældet.

§ 16. Offentliggørelser efter designlovens § 18, 2. punktum, § 24, stk. 4, og § 33, stk. 1, sker i Dansk Designtidende, som udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Offentliggørelse af fornyelse af en designregistrering, jf. designlovens § 24, stk. 4, skal indehol‐ de oplysning om registreringsnummer og datoen for fornyelses- eller registreringsperiodens udløb.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør tillige andre forhold af betydning for designretten, herunder oplysning om licens, pant, konkurs m.v., jf. designlovens § 51, stk. 1.

Kapitel 4 Designregistret

§ 17. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over design, der er ansøgt og registreret her i lan‐ det.

§ 18. Designregistret skal indeholde 1) ansøgerens navn eller firma samt postadresse, 2) registreringsindehaverens navn eller firma samt postadresse, 3) afbildninger, som viser designet, 4) produktangivelse, 5) den klasse eller de klasser, som omfatter produktet efter Locarno-arrangementet om international

klassifikation af industrielle design og modeller, 6) ansøgningsnummer og ansøgningsdag, 7) registreringsnummer og datoen for registrering, og 8) datoen for fornyelses- eller registreringsperiodens udløb.

Stk. 2. Designregistret skal endvidere indeholde 1) prioritetsdag og oplysning om, i hvilket land den prioritetsbegrundende ansøgning er indgivet og

dennes ansøgningsnummer, hvis der påberåbes prioritet efter designlovens § 16, stk. 1-3, 2) prioritetsdag og oplysning om, på hvilken udstilling designet er blevet vist, hvis der påberåbes prio‐

ritet efter designlovens § 16, stk. 4, 3) fuldmægtigens navn eller firma samt postadresse, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, 4) designerens navn, herunder designgruppe eller firma, samt postadresse, hvis der anmodes om note‐

ring i designregistret af en eller flere designere efter designlovens § 13, stk. 4,

4

5) oplysning om, hvem der skal være bemyndiget til at modtage meddelelser på alles vegne, hvis de‐ signregistrering søges eller indehaves af flere i forening, og de ikke er repræsenteret af en fuldmæg‐ tig,

6) oplysning om udsættelse af registreringens offentliggørelse og tidspunktet for offentliggørelse, hvis ansøgeren har anmodet om udsættelse, jf. designlovens § 18, 3. punktum,

7) nummeret på den eller de udskilte ansøgninger, hvis ansøgningen er blevet delt, jf. § 22, 8) nummeret på den eller de udskilte registreringer, hvis registreringen er blevet delt, jf. § 23, 9) nummeret på den oprindelige ansøgning, hvis ansøgningen er fremkommet ved deling, jf. § 22, 10) nummeret på den oprindelige registrering, hvis registreringen er fremkommet ved deling, jf. § 23, 11) oplysninger om det i sagen indkomne materiale, herunder breve, meddelelser, bilag, modeller m.v.,

og betalte gebyrer, 12) oplysning om registrering af designet i farver, hvis ansøgeren har anmodet herom, 13) meddelelse om endelig afgørelse af sagsanlæg, jf. designlovens § 27, stk. 1, og § 31, stk. 1, 14) oplysning om overdragelse, licens, pant, konkurs m.v., jf. designlovens § 51, stk. 1, 15) andre oplysninger af betydning for designretten.

Stk. 3. Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse om ændring af forhold, som er omfat‐ tet af stk. 1 og 2, indføres ændringen i designregistret.

Kapitel 5 Administrativ prøvning

§ 19. En anmodning om administrativ prøvning efter designlovens § 25 skal indeholde en begrundelse, og det fastsatte gebyr skal betales.

Stk. 2. Anmodningen og senere breve fra parterne i sagen skal indgives til Patent- og Varemærkestyrel‐ sen i to eksemplarer.

Stk. 3. Er en anmodning om administrativ prøvning fremsat mod en registrering, som indeholder flere design, jf. designlovens § 15, skal det i anmodningen angives hvor mange design, der skal prøves af sty‐ relsen.

§ 20. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen flere anmodninger om administrativ prøvning vedrøren‐ de samme designregistrering, underretter styrelsen parterne herom.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle flere anmodninger om administrativ prøvning ved‐ rørende samme designregistrering under ét. Styrelsen kan suspendere behandlingen af en eller flere an‐ modninger på baggrund af behandling af en anden anmodning om administrativ prøvning.

Stk. 3. Bliver en registrering udslettet i sin helhed, anses suspenderede anmodninger om administrativ prøvning for bortfaldet.

§ 21. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse på grundlag af en anmodning om administrativ prøv‐ ning skal meddeles alle parterne i sagen.

Kapitel 6 Deling af ansøgninger og registreringer

§ 22. Omfatter en ansøgning flere design, jf. designlovens § 15, kan ansøgeren anmode Patent- og Vare‐ mærkestyrelsen om at dele ansøgningen i to eller flere ansøgninger. En anmodning om deling skal inde‐ holde oplysninger om den oprindelige ansøgnings nummer og om, hvilke design den enkelte ansøgning skal omfatte efter delingen.

Stk. 2. Når en anmodning om deling er færdigbehandlet, tildeles den udskilte ansøgning et selvstændigt ansøgningsnummer.

Stk. 3. En udskilt ansøgning får samme ansøgnings- og prioritetsdag som den oprindelige ansøgning.

5

§ 23. Omfatter en registrering flere design, jf. designlovens § 15, kan designindehaveren anmode Pa‐ tent- og Varemærkestyrelsen om at dele registreringen i to eller flere registreringer. En anmodning om deling skal indeholde oplysninger om registreringsnummeret for den oprindelige registrering og om, hvil‐ ke design den enkelte registrering skal omfatte efter delingen.

Stk. 2. Når en anmodning om deling er færdigbehandlet, tildeles den udskilte registrering et selvstæn‐ digt registreringsnummer.

Stk. 3. En udskilt registrering får samme ansøgnings-, prioritets- og registreringsdag som den oprindeli‐ ge registrering.

Kapitel 7 International designansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen

§ 24. Ansøgning om international registrering af design i henhold til Genève-Aftalen kan indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. designlovens § 55.

Stk. 2. Ansøgningen skal indleveres på en officiel formular og være affattet på engelsk. Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen påfører ansøgningen datoen for modtagelsen i styrelsen samt sty‐

relsens journalnummer. Stk. 4. Samtidig med ansøgningen skal der indbetales det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkesty‐

relsens ekspedition af ansøgningen.

§ 25. En ansøgning om international registrering af design skal indeholde 1) ansøgers navn og adresse, 2) afbildninger eller modeller, som viser designet, 3) en angivelse af produktet eller produkterne, som udgør det industrielle design, eller i relation til hvil‐

ket eller hvilke designet skal anvendes, 4) en angivelse af de designerede stater eller organisationer.

Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere indeholde 1) anmodning om prioritet, hvis ansøgeren vil påberåbe sig prioritet, 2) fuldmægtigens navn og adresse, hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig over for

Det Internationale Bureau. Stk. 3. Ansøgningen skal tillige indeholde de nødvendige oplysninger, som kræves i den eller de stater

eller organisationer, der er designeret i ansøgningen, jf. artikel 5(2) i Genève-Aftalen. Stk. 4. Ansøgningen skal i øvrigt være udfærdiget i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 7 i Genève-

Aftalen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Genève-Aftalen.

§ 26. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, videresendes den internatio‐ nale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at der er noget til hinder for at videresende ansøgningen til Det Internationale Bureau, og er ansøgningen ikke bragt i orden før fristen på 1 måned som angivet i gennemførselsforskrifterne til Genève-Aftalen regel 13 (3), tager styrelsen stilling til, om ansøgningen skal afvises eller videresendes, som den foreligger. Ansøger underrettes om styrelsens beslutning.

Designering af Danmark modtaget fra Det Internationale Bureau

§ 27. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen fra Det Internationale Bureau meddelelse om, at Dan‐ mark er designeret i en international registrering af design, undersøger styrelsen, om der er noget til hin‐ der for, at den internationale registrering får gyldighed i Danmark. Designlovens § 17, samt § 47, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Er der ikke fundet hindringer for den internationale registrerings gyldighed i Danmark, gives der meddelelse herom til indehaveren.

6

§ 28. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at den internationale registrering, som den foreligger, ikke kan få gyldighed i Danmark, gives der meddelelse om helt eller delvis afslag til Det Internationale Bu‐ reau, jf. designlovens § 57. Samtidig fastsættes en frist for indehaveren til at udtale sig over for styrelsen.

Stk. 2. Efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist træffer Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse, om det meddelte afslag skal fastholdes. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvis afslag, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.

§ 29. En international registrering med gyldighed for Danmark er underkastet de samme regler som en dansk registrering, jf. designlovens § 54.

Stk. 2. Når en international registrering får gyldighed for Danmark, offentliggøres registreringen i Dansk Designtidende, jf. designlovens § 18 samt Genève-aftalens artikel 14.

Stk. 3. Bliver registreringens gyldighed efterfølgende helt eller delvist ophævet, giver Patent- og Vare‐ mærkestyrelsen besked herom til Det Internationale Bureau.

Noteringer om internationale registreringer i Patent- og Varemærkestyrelsens register

§ 30. I Patent- og Varemærkestyrelsens register indføres de oplysninger, der modtages fra Det Internati‐ onale Bureau.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, har det internationale register forrang, såfremt der er uoverens‐ stemmelse mellem oplysningerne om den internationale registrering i styrelsens register og det internatio‐ nale register.

Stk. 3. Udover de i stk. 1 nævnte oplysninger kan der endvidere efter begæring foretages andre noterin‐ ger vedrørende en international registrering, herunder om fuldmægtig, pant, udlæg og arrest.

Kapitel 8 Øvrige bestemmelser

Frister

§ 31. En frist fastsat af Patent- og Varemærkestyrelsen løber fra den dato, der er angivet på brevet fra styrelsen. Fristen er to måneder, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse eller af særlige omstæn‐ digheder, som kan begrunde en længere frist.

Fuldmagt

§ 32. Hvis ansøger, indehaver eller en part i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen repræsenteres af en fuldmægtig, skal fuldmagt indleveres. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuld‐ magt.

Sprog

§ 33. Patent- og Varemærkestyrelsen sagsbehandler på engelsk, hvis ansøgeren anmoder om dette, eller hvis parterne i en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen er enige herom. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk.

Stk. 2. Dokumenter, der modtages i forbindelse med en sag ved Patent- og Varemærkestyrelsen, skal foreligge på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Er dokumenterne affattet på et andet sprog, skal der indle‐ veres en oversættelse. Oversættelsen skal være bekræftet af en translatør eller bekræftet på en anden må‐ de, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 3. Hvis en designregistrering skal opretholdes i ændret form, jf. designlovens § 28, og dette medfø‐ rer en ændring af produktangivelsen, kan Patent- og Varemærkestyrelsen kræve, at angivelsen indsendes på dansk.

7

Dokumentation

§ 34. Patent- og Varemærkestyrelsen kan ved behandling af ansøgninger m.v. i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, anmode om yderligere dokumentation i sagen.

Opbevaring af modeller

§ 35. Patent- og Varemærkestyrelsen opbevarer en indgivet model, jf. designlovens § 13, stk. 3, i indtil fem år efter registreringens ophør. Har indehaveren af modellen ikke inden dette tidspunkt anmodet om at få den tilbage, kan styrelsen tilintetgøre modellen.

Kapitel 9 Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. december 2008. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 819 af 18. september 2001 om ansøgning og registrering af

design. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 377 af 19. juni 1998 om ansøgning og registrering af mønstre finder dog fort‐

sat anvendelse for registrerede mønstre og for behandling af mønsteransøgninger, der er indgivet til Pa‐ tent- og Varemærkestyrelsen inden 1. oktober 2001, jf. designlovens § 60, stk. 3.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 20. november 2008

Jesper Kongstad

/ Randi Stanbury

8