About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Denmark

DK211

Back

Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller (LBK nr 91 af 29/01/2019)

 Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller (LBK nr 91 af 29/01/2019)

LBK nr 91 af 29/01/2019

Ministerium: Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften Journalnummer: Erhvervsmin., LOV nr 551 af 02/06/2014

Patent- og Varemærkestyrelsen, j. nr. 19/00137

Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller1)

Herved bekendtgøres lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 26. februar 2017, med den ændring, der følger af § 4 i lov nr. 1533 af 18. december 20182).

De ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 551 af 2. juni 2014 om en fælles patentdomstol m.v. er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af er‐ hvervsministeren, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 551 af 2. juni 2014.

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

§ 1. Enhver frembringelse, som kan udnyttes industrielt, og som indebærer en løsning på et teknisk pro‐ blem, kan efter ansøgning i overensstemmelse med denne lov registreres som brugsmodel.

Stk. 2. Den, der har frembragt en brugsmodel, eller den, til hvem frembringerens ret er overgået, opnår ved registrering eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt.

§ 2. Frembringelser kan ikke registreres som brugsmodeller, hvis de vedrører, hvad der alene udgør 1) opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder, 2) kunstneriske frembringelser, 3) planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller

programmer for datamaskiner eller 4) fremlæggelse af information.

Stk. 2. Frembringelser kan ikke registreres som brugsmodeller, hvis de vedrører 1) krigsmateriel eller 2) fremgangsmåder.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 2, er det muligt at registrere en brugsmodel på produkter til brug i disse frem‐ gangsmåder, herunder stoffer og stofblandinger til brug i fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker og dyr, eller produkter frembragt ved en mikrobiologisk fremgangsmåde eller andre tekniske fremgangsmåder.

Stk. 4. Brugsmodel meddeles ikke for plantesorter eller dyreracer. Hvis frembringelsens udøvelse ikke er teknisk begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace, kan der dog registreres brugsmodel, selv om frembringelsens genstand er planter eller dyr. Med plantesort forstås i denne lov en plantesort som define‐ ret i artikel 5 i Rådets forordning om EF-sortsbeskyttelse.

Stk. 5. Frembringelser kan være registrerbare, også selv om de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk materiale. Biologisk materiale, der er isoleret fra sit naturlige miljø eller frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde, kan være genstand for en frembringelse, også selv om det i for‐ vejen findes i naturen. Med biologisk materiale forstås i denne lov materiale, som indeholder genetisk in‐ formation, og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system.

1

§ 3. Det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dets opståen og udvikling og den blotte opdagelse af en del af det, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen, kan ikke udgøre registrerbare frembringelser.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en del af det menneskelige legeme, der er isoleret herfra eller på anden måde fremstillet ved en teknisk fremgangsmåde, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen, udgøre en regi‐ strerbar frembringelse, selv om en sådan del i sin opbygning er identisk med opbygningen i en naturligt forekommende del.

§ 4. Frembringelser, hvis kommercielle udnyttelse ville stride mod sædelighed eller offentlig orden, kan ikke brugsmodelregistreres.

Stk. 2. En udnyttelse skal ikke anses for at stride mod sædelighed eller offentlig orden alene af den grund, at udnyttelsen er forbudt ved en lov eller administrativ forskrift.

Stk. 3. I medfør af stk. 1 kan der blandt andet ikke registreres brugsmodelbeskyttelse for anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål.

§ 5. For at kunne registreres skal en frembringelse være ny i forhold til, hvad der var kendt før ansøg‐ ningens indleveringsdag, og den skal tydeligt adskille sig derfra.

Stk. 2. Som kendt anses alt, hvad der er blevet almindeligt tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udstil‐ ling, udbud, udnyttelse, ved afbildning eller på anden måde. Ligeledes anses indholdet i en patentansøg‐ ning eller en brugsmodelansøgning, der er indleveret med gyldighed for Danmark før brugsmodelansøg‐ ningens indleveringsdag, som kendt, hvis denne ansøgning bliver almindeligt tilgængelig i overensstem‐ melse med reglerne i patentlovens § 22 og denne lovs § 24. Kravet i stk. 1 om, at frembringelsen tydeligt skal adskille sig fra det kendte, gælder dog ikke for indholdet af sådanne ansøgninger.

Stk. 3. Brugsmodelregistrering kan dog opnås for en frembringelse, uanset at den inden for de sidste 6 måneder før ansøgningens indlevering er blevet almindeligt tilgængelig, når dette er en følge af 1) et åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren eller nogen, fra hvem dennes ret hidrører, eller 2) at ansøgeren eller nogen, fra hvem dennes ret hidrører, har forevist frembringelsen på sådan officiel

eller officielt anerkendt international udstilling, som omhandles i den i Paris den 22. november 1928 indgåede konvention om internationale udstillinger.

§ 6. Den ved brugsmodelregistrering opnåede eneret indebærer, at andre end brugsmodelhaveren ikke uden brugsmodelhaverens tilladelse må udnytte frembringelsen ved at fremstille, udbyde, bringe i omsæt‐ ning eller anvende det produkt, der er genstand for brugsmodelbeskyttelsen, eller importere eller besidde produktet med sådant formål.

Stk. 2. Eneretten indebærer ligeledes, at andre end brugsmodelhaveren ikke uden brugsmodelhaverens tilladelse må udnytte frembringelsen ved at levere eller tilbyde nogen, som ikke er berettiget til at udnytte frembringelsen, midler til at udøve frembringelsen her i landet, såfremt disse midler vedrører et væsent‐ ligt element i frembringelsen og leverandøren eller tilbudsgiveren ved, eller det efter omstændighederne er åbenbart, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse. Er midlet en i handelen almindeligt forekom‐ mende vare, gælder dette dog kun, såfremt den, der leverer eller tilbyder at levere midlet, tilskynder mod‐ tageren til at begå handlinger som nævnt i stk. 1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i 1. og 2. pkt. anses personer, der udfører handlinger som nævnt i stk. 3, nr. 1, 3 eller 4, ikke for berettigede til at udnytte frembringelsen.

Stk. 3. Eneretten omfatter ikke 1) handlinger, der udføres i ikkeerhvervsmæssigt øjemed, 2) handlinger angående produkter, som af brugsmodelhaveren eller med dennes samtykke er bragt i om‐

sætning her i landet eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),

3) handlinger, som udføres i forsøgsøjemed i forbindelse med genstanden for den registrerede frembrin‐ gelse, eller

2

4) tilberedning i et apotek af et lægemiddel efter lægerecept i individuelle tilfælde eller handlinger, der vedrører lægemidlet.

§ 7. Den beskyttelse, der er knyttet til en brugsmodelregistrering af et biologisk materiale, som i kraft af frembringelsen har bestemte egenskaber, omfatter ethvert biologisk materiale, der er fremstillet ud fra dette biologiske materiale ved reproduktion eller formering i identisk eller differentieret form, og som har de samme egenskaber.

Stk. 2. Den beskyttelse, der er knyttet til en brugsmodelregistrering af et produkt, som indeholder eller består af genetisk information, omfatter ethvert materiale, hvori produktet indgår, og hvori den genetiske information er indeholdt og udøver sin funktion, jf. dog § 3.

Stk. 3. Beskyttelsen efter stk. 1 og 2 omfatter ikke biologisk materiale, der er fremstillet ved reproduk‐ tion eller formering af et biologisk materiale, som er markedsført på en EU-medlemsstats område af brugsmodelhaveren eller med dennes samtykke, hvis denne reproduktion eller formering er foretaget som et nødvendigt led i den anvendelse, hvortil det biologiske materiale er markedsført, forudsat at det frem‐ stillede materiale ikke efterfølgende anvendes til yderligere reproduktion eller formering.

§ 8. Uanset § 7, stk. 1 og 2, indebærer salg eller anden form for markedsføring af formeringsmateriale fra planter, som foretages af brugsmodelhaveren eller med dennes samtykke, til en landbruger til land‐ brugsmæssige formål, at landbrugeren har tilladelse til selv at anvende sit høstudbytte til reproduktion el‐ ler formering på sin egen bedrift, idet dog omfanget af og vilkårene for dette er anført i artikel 14 i Rådets forordning om EF-sortsbeskyttelse.

Stk. 2. Uanset § 7, stk. 1 og 2, indebærer salg eller anden form for markedsføring af avlsdyr eller andet animalsk reproduktionsmateriale, som foretages af brugsmodelhaveren eller med dennes samtykke, til en landbruger, at landbrugeren har tilladelse til at anvende dyret eller andet animalsk reproduktionsmateriale til egne landbrugsformål, men ikke til at sælge det i forbindelse med eller med henblik på reproduktion i kommercielt øjemed. Erhvervsministeren fastsætter bestemmelser for omfanget af og vilkårene for land‐ brugerens anvendelse af sådanne avlsdyr og animalske reproduktionsmaterialer til egne landbrugsformål.

§ 9. Den, der her i landet erhvervsmæssigt udnyttede frembringelsen, da brugsmodelansøgningen blev indleveret, må uanset en registreret brugsmodel fortsætte udnyttelsen med bibeholdelse af dennes almin‐ delige karakter, såfremt udnyttelsen ikke udgjorde et åbenbart misbrug over for ansøgeren eller nogen, fra hvem dennes ret hidrører. Sådan ret til udnyttelse tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som havde truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af frembringelsen her i lan‐ det.

Stk. 2. Retten efter stk. 1 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori den er opstået, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 10. Uanset at der er registreret en brugsmodel af en frembringelse, må andre end brugsmodelhaveren udnytte frembringelsen ved brugen af et udenlandsk køretøj, fartøj eller luftfartøj under det pågældende transportmiddels midlertidige eller tilfældige tilstedeværelse her i landet.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan bestemme, at reservedele og tilbehør til luftfartøjer, uanset en registreret brugsmodel, må indføres og anvendes her til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en fremmed stat, der indrømmer tilsvarende rettigheder for danske luftfartøjer.

§ 11. Ansøgning om brugsmodelregistrering af en frembringelse, der er angivet i en tidligere ansøgning om patent- eller brugsmodelregistrering her i landet eller ansøgning om opfindercertifikat, patent- eller brugsmodelbeskyttelse i et andet land, som er tilsluttet pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyt‐ telse af industriel ejendomsret, skal i forhold til § 5, stk. 1 og 2, samt § 9 på begæring anses for indleveret samtidig med den tidligere ansøgning, hvis den senere ansøgning er indgivet inden for 12 måneder fra indleveringen af den tidligere ansøgning. Den samme ret til prioritet gælder, selv om ansøgningen om be‐ skyttelse ikke hidrører fra et land, der er tilsluttet konventionen, når en tilsvarende prioritet fra en dansk

3

patentansøgning eller brugsmodelansøgning i kraft af bilateral eller multilateral aftale indrømmes i det land, hvor den tidligere ansøgning blev indleveret, og dette sker på betingelser og med virkninger, der i det væsentlige stemmer overens med konventionen.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter de nærmere vilkår for retten til at gøre sådan prioritet gældende.

§ 12. Har ansøgeren tidligere indleveret en patentansøgning gældende for Danmark, kan ansøgeren an‐ vende patentansøgningen helt eller delvis som grundlag for en brugsmodelansøgning vedrørende samme frembringelse. Ansøgeren kan begære, at den indleveringsdag, der gælder for patentansøgningen, skal gælde for brugsmodelansøgningen. Er der anmodet om prioritet i patentansøgningen, jf. patentlovens § 6, gælder denne anmodning også for brugsmodelansøgningen.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter regler om begæring efter stk. 1.

Kapitel 2 Brugsmodelansøgninger og deres behandling m.v.

§ 13. Patentmyndigheden her i landet er Patent- og Varemærkestyrelsen, der ledes af en direktør, og Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Ved patentmyndigheden forstås i denne lov patentmyndigheden her i landet, medmindre andet er angivet.

§ 14. Ansøgning om registrering af en brugsmodel indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen, som er registreringsmyndighed. Ansøgningen skal indeholde en angivelse af, hvad der ønskes beskyttet. For an‐ søgningen skal der betales et gebyr.

Stk. 2. I ansøgningen skal frembringelsen være så tydeligt beskrevet eller vist, at en fagmand på grund‐ lag heraf kan udøve den.

Stk. 3. Vedrører ansøgningen en frembringelse af et produkt fremstillet ved en mikrobiologisk frem‐ gangsmåde, skal ansøgningen i de tilfælde kun anses for tilstrækkelig tydeligt angivet, såfremt betingel‐ serne i § 15, stk. 1 og 2, tillige er opfyldt.

§ 15. Skal der ved udøvelsen af frembringelsen anvendes biologisk materiale, som hverken er alminde‐ ligt tilgængeligt eller kan beskrives således i ansøgningens akter, at en fagmand på grundlag af disse kan udøve frembringelsen, skal en prøve af det biologiske materiale deponeres senest den dag, da ansøgnin‐ gen bliver indleveret. Prøven skal herefter være deponeret således, at en prøve kan udleveres i Danmark.

Stk. 2. Ophører en deponeret prøve med at være levedygtig, eller kan en prøve af andre grunde ikke udleveres, skal den erstattes med en ny prøve af samme biologiske materiale inden for den frist, og i øv‐ rigt i overensstemmelse med de regler, der fastsættes af erhvervsministeren. Den nye deponering anses for foretaget allerede fra den dag, da den tidligere deponering blev foretaget.

Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter regler for deponering og udlevering efter stk. 1 og 2.

§ 16. I samme ansøgning må der ikke søges om brugsmodelregistrering af to eller flere af hinanden uaf‐ hængige frembringelser.

§ 17. Søges brugsmodelregistrering af en frembringelse, som fremgår af en af ansøgeren tidligere indle‐ veret brugsmodelansøgning, der ikke er endeligt afgjort af patentmyndigheden, skal den senere ansøgning på ansøgerens begæring anses som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvoraf frembringelsen frem‐ går, indkom til patentmyndigheden. Erhvervsministeren fastsætter regler herfor.

§ 18. En ansøgning om brugsmodelregistrering må ikke ændres således, at brugsmodelregistrering sø‐ ges for noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da denne blev indleveret.

§ 19. Patentmyndigheden påser, at ansøgningen opfylder betingelserne i §§ 1, 2, 3, 4, 16 og 18. Stk. 2. Ansøgeren kan mod betaling af et gebyr anmode om, at Patent- og Varemærkestyrelsen tillige

påser, at betingelserne om at frembringelsen skal være ny og adskille sig tydeligt fra det allerede kendte, jf. § 5, er opfyldt.

4

§ 20. Finder patentmyndigheden, at ansøgningen ikke er forskriftsmæssig, skal ansøgeren underrettes herom og opfordres til inden en nærmere angiven frist at udtale sig eller berigtige ansøgningen.

Stk. 2. Ansøgningen henlægges, hvis ansøgeren undlader at udtale sig eller at træffe foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen inden fristens udløb. Underretning af ansøgeren efter stk. 1 skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Behandlingen af ansøgningen genoptages, hvis ansøgeren inden 2 måneder efter udløbet af den fastsatte frist udtaler sig eller træffer foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen og betaler det fastsat‐ te genoptagelsesgebyr.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når ansøgeren i henhold til § 19, stk. 2, har anmodet om, at Patent- og Varemærkestyrelsen tillige påser, at betingelserne for, at frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra det allerede kendte, er opfyldt.

§ 21. Er ansøgningen fundet i overensstemmelse med forskrifterne, registreres frembringelsen. Medde‐ lelse om brugsmodelregistreringen offentliggøres af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 2. Finder patentmyndigheden noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, og har ansøgeren haft lejlighed til at udtale sig om hindringen, skal ansøgningen afslås, medmindre patentmyndigheden fin‐ der grund til på ny at opfordre ansøgeren til at udtale sig eller berigtige ansøgningen efter § 20.

§ 22. Påstår nogen over for patentmyndigheden, at den pågældende og ikke ansøgeren er berettiget til frembringelsen, kan patentmyndigheden, hvis den finder spørgsmålet tvivlsomt, opfordre den pågældende til inden en nærmere angiven frist at anlægge retssag herom. Efterkommes opfordringen ikke, kan påstan‐ den lades ude af betragtning ved afgørelse af brugsmodelansøgningen. Underretning herom skal gives i opfordringen.

Stk. 2. Er der anlagt sag om retten til en frembringelse, for hvilken der søges brugsmodelregistrering, kan behandlingen af brugsmodelansøgningen stilles i bero, indtil retssagen er endeligt afgjort.

§ 23. Godtgør nogen over for patentmyndigheden, at den pågældende og ikke ansøgeren er berettiget til frembringelsen, skal patentmyndigheden overføre ansøgningen til den pågældende, såfremt denne begæ‐ rer det. Den, til hvem brugsmodelansøgningen således overføres, skal betale nyt ansøgningsgebyr.

Stk. 2. Er der fremsat begæring om overførelse af en brugsmodelansøgning, må ansøgningen ikke hen‐ lægges, afslås eller imødekommes, før der er taget endelig stilling til begæringen.

§ 24. Frembringelsen registreres tidligst 15 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis der er anmodet om prioritet, fra prioritetsdagen, jf. § 11.

Stk. 2. På begæring af brugsmodelansøgeren kan publicering af ansøgningen eller registreringen af frembringelsen ske tidligere.

Stk. 3. Når 15 måneder er forløbet fra ansøgningsdagen eller, hvis der er begæret prioritet, fra prioritets‐ dagen, skal akterne, selv om frembringelsen ikke er registreret, holdes tilgængelige for enhver. Er der truffet beslutning om henlæggelse eller afslag, må akterne dog ikke holdes tilgængelige, medmindre ansø‐ geren begærer genoptagelse, påklager det meddelte afslag eller i henhold til §§ 66 eller 67 begærer genop‐ rettelse af rettigheder.

Stk. 4. Når akterne bliver tilgængelige i henhold til stk. 2 eller 3, skal bekendtgørelse herom udfærdiges. Stk. 5. Indeholder et dokument forretningshemmeligheder, som ikke angår en frembringelse, for hvilken

der søges eller er registreret brugsmodel, kan patentmyndigheden, når særlige grunde foreligger, på begæ‐ ring bestemme, at dokumentet helt eller delvis ikke skal være tilgængeligt. Er sådan begæring indgivet, må dokumentet ikke gøres tilgængeligt, før afgørelse er truffet eller i det tidsrum, hvori afgørelsen kan påklages. Klage har opsættende virkning.

Stk. 6. Er en prøve af biologisk materiale deponeret i henhold til § 15, stk. 1, har enhver ret til at få en prøve af materialet, når akterne bliver tilgængelige i henhold til stk. 3. Efter brugsmodelregistreringen kan udleveringen ske til enhver, der anmoder herom, uanset om brugsmodelregistreringen er ophørt eller er

5

kendt ugyldig. Dette medfører dog ikke, at en prøve skal udleveres til nogen, som efter bestemmelser fast‐ sat i eller i medfør af lov ikke må håndtere det deponerede materiale. En prøve skal heller ikke udleveres til nogen, hvis det på grund af materialets farlige egenskaber antages at være forbundet med åbenbar fare, at vedkommende er i besiddelse af prøven.

Stk. 7. Uanset stk. 6 kan ansøgeren begære, at udlevering af en prøve i tiden, indtil brugsmodellen er registreret, kun kan ske til en særlig sagkyndig. Hvis en ansøgning er blevet afslået eller tilbagetaget eller anses for tilbagetaget, kan ansøgeren begære, at en prøve af det deponerede materiale i 10 år fra brugsmo‐ delansøgningens indlevering kun må udleveres til en særlig sagkyndig.

Stk. 8. Erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om fremsættelse af begæring om udlevering, om fri‐ sten for fremsættelse af sådanne begæringer og om, hvem der kan benyttes som sagkyndig.

Stk. 9. Begæring om udlevering af prøven skal fremsættes over for patentmyndigheden og indeholde en erklæring om at iagttage de begrænsninger i brugen af prøven, som fremgår af de regler, der fastsættes af erhvervsministeren. Såfremt prøven skal udleveres til en særligt sagkyndig, skal erklæringen i stedet afgi‐ ves af denne.

§ 25. Klage over Patent- og Varemærkestyrelsens endelige afgørelse af en brugsmodelansøgning kan af ansøgeren indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Det samme gælder brugsmodelhaveren, når en brugsmodelregistrering ophæves helt eller delvis efter anmodning om prøvning af registreringen i henhold til § 50. Opretholdes brugsmodelregistreringen i ændret eller uændret form trods anmodningen, kan afgørelsen påklages af den, der har fremsat anmodningen. Frafalder sidstnævnte sin klage, kan klagen alligevel prøves, når der foreligger særlige grunde hertil.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 måneder efter, at Patent- og Varemærkestyrelsen har givet den pågældende underretning om afgørelsen. Inden samme frist skal det for klagen fastsatte gebyr betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.

Stk. 3. Andre, der har interesse i den pågældende afgørelse, kan senest 2 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, indgive tilsvarende klage.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan ikke indbringes for anden ad‐ ministrativ myndighed.

Stk. 5. Afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen, som kan indbringes for Ankenævnet for Pa‐ tenter og Varemærker, kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger. Ønskes en afgørelse, der er truffet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, indbragt for domstolene, må sag anlægges senest 2 måneder fra den dag, hvor der er givet den pågældende underretning om afgørelsen.

Stk. 6. Afgørelser, hvorved begæring om hemmeligholdelse af forretningshemmeligheder i henhold til § 24, stk. 5, er afslået, kan påklages af den, der har fremsat begæringen.

Kapitel 3 International brugsmodelansøgning

§ 26. Ved international brugsmodelansøgning forstås en ansøgning i henhold til den i Washington den 19. juni 1970 indgåede patentsamarbejdstraktat.

Stk. 2. International brugsmodelansøgning indleveres til en patentmyndighed eller international organi‐ sation, som i henhold til traktaten og gennemførelsesforskrifterne er berettiget til at modtage sådan ansøg‐ ning (modtagende myndighed). Til patentmyndigheden her i landet kan en international brugsmodelan‐ søgning indleveres i overensstemmelse med regler, der fastsættes af erhvervsministeren. Ansøgeren skal betale det for ansøgningen fastsatte gebyr til patentmyndigheden.

Stk. 3. §§ 27-35 finder anvendelse på internationale brugsmodelansøgninger, som omfatter Danmark.

§ 27. En international brugsmodelansøgning, for hvilken den modtagende myndighed har fastsat inter‐ national indleveringsdag, har samme virkning som en brugsmodelansøgning, der er indleveret her i landet

6

den pågældende dag. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, 2. pkt., finder dog kun anvendelse, såfremt ansøgningen er videreført i henhold til § 29.

§ 28. En international brugsmodelansøgning skal anses for tilbagetaget, for så vidt angår Danmark, i de tilfælde, som omhandles i patentsamarbejdstraktatens artikel 24, stk. 1, (i) og (ii).

§ 29. Ønsker ansøgeren at videreføre en international brugsmodelansøgning for Danmark, skal denne inden 33 måneder fra den internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen, betale det fastsatte gebyr til patentmyndigheden og indlevere en oversættelse til dansk af den internationa‐ le ansøgning i det omfang, som erhvervsministeren fastsætter. Hvis ansøgningen er affattet på dansk, skal ansøgeren inden 33 måneder indlevere en genpart af ansøgningen.

Stk. 2. Såfremt ansøgeren har betalt det fastsatte gebyr inden den i stk. 1 fastsatte frist, kan den krævede oversættelse eller genpart indleveres inden en yderligere frist på 2 måneder, mod at der betales et fastsat tillægsgebyr inden udløbet af den yderligere frist.

Stk. 3. Opfylder ansøgeren ikke kravene i denne paragraf, skal ansøgningen anses for tilbagetaget, for så vidt angår Danmark.

§ 30. Når en international brugsmodelansøgning er videreført i henhold til § 29, finder bestemmelserne i kapitel 1 og 2 anvendelse på ansøgningen og dens behandling med de afvigelser, der er fastsat i nærvæ‐ rende paragraf og i §§ 31 og 34. Ansøgningen må kun optages til behandling inden udløbet af de frister, som gælder i henhold til § 29, hvis ansøgeren begærer det.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 24, stk. 2 og 3, finder anvendelse, allerede inden ansøgningen er videreført, når ansøgeren har opfyldt sin forpligtelse efter § 29 til at indlevere en oversættelse af ansøgningen, eller hvis ansøgningen er affattet på dansk, når ansøgeren har indleveret en genpart af den til patentmyndighe‐ den.

Stk. 3. Ved anvendelsen af §§ 41 og 43-45 om tvangslicens, § 53 om pligt til at give oplysning om brugsmodel og § 57 om beskyttelse af frembringelsen i perioden mellem indlevering og registrering anses en international brugsmodelansøgning for at være gjort tilgængelig for enhver, når den er tilgængelig i henhold til stk. 2.

Stk. 4. Opfylder brugsmodelansøgningen patentsamarbejdstraktatens krav med hensyn til form og ind‐ hold, skal den godkendes i så henseende.

§ 31. I en international brugsmodelansøgning må der ikke registreres en brugsmodel eller gives afslag før efter udløbet af en af erhvervsministeren fastsat frist, medmindre ansøgeren har givet samtykke til, at ansøgningen afgøres forinden.

§ 32. Patentmyndigheden må ikke uden ansøgerens samtykke registrere en brugsmodel i en internatio‐ nal brugsmodelansøgning eller offentliggøre den, før den er offentliggjort af Det Internationale Bureau ved Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), eller der er gået 20 måneder fra den in‐ ternationale indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen.

§ 33. Har en del af en international brugsmodelansøgning ikke været genstand for en international for‐ beredende prøvning, fordi ansøgeren efter krav fra den internationale prøvningsmyndighed har begrænset brugsmodelkravene, skal den pågældende del af ansøgningen anses for tilbagetaget hos patentmyndighe‐ den, medmindre ansøgeren betaler det i patentsamarbejdstraktaten fastsatte tillægsgebyr inden 2 måneder efter, at patentmyndigheden har anmodet herom.

§ 34. Har en del af en international brugsmodelansøgning ikke været genstand for international nyheds‐ undersøgelse eller international forberedende registrerbarhedsprøvning, fordi ansøgningen er blevet anset for at omfatte to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser, og har ansøgeren ikke inden for den fastsatte frist betalt tillægsgebyr i henhold til patentsamarbejdstraktaten, skal patentmyndigheden under‐ søge, om bedømmelsen var rigtig. Findes dette at være tilfældet, skal den pågældende del af ansøgningen

7

anses for tilbagetaget hos patentmyndigheden, medmindre ansøgeren betaler det fastsatte gebyr inden 2 måneder efter, at patentmyndigheden har givet ansøgeren underretning om udfaldet af undersøgelsen. Fin‐ der patentmyndigheden, at bedømmelsen ikke var rigtig, skal den fortsætte behandlingen af ansøgningen i dens helhed.

Stk. 2. Ansøgeren kan påklage en afgørelse i henhold til stk. 1, hvorved det er antaget, at en brugsmode‐ lansøgning omfatter to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser. Bestemmelserne om klagead‐ gang i § 25 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Stadfæstes styrelsens afgørelse, regnes fristen for betaling af gebyr i henhold til stk. 1 fra den dag, hvor den endelige afgørelse foreligger.

§ 35. Har en modtagende myndighed afvist at fastsætte international indleveringsdag for en internatio‐ nal brugsmodelansøgning, skal patentmyndigheden på ansøgerens begæring efterprøve rigtigheden af af‐ gørelsen. Det samme gælder en afgørelse fra Det Internationale Bureau, hvorefter en ansøgning skal anses som tilbagetaget.

Stk. 2. Begæring om fornyet prøvelse i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for Det Internationale Bureau inden udløbet af en af erhvervsministeren fastsat frist. Erhvervsministeren fastsætter en frist og nærmere omfang for ansøgeren til mod gebyr at indlevere en oversættelse af ansøgningen til patentmyn‐ digheden.

Stk. 3. Finder patentmyndigheden, at den modtagende myndigheds eller Det Internationale Bureaus af‐ gørelse er urigtig, skal patentmyndigheden behandle ansøgningen i henhold til kapitel 1 og 2. Hvis en in‐ ternational indleveringsdag ikke er fastsat af den modtagende myndighed, skal ansøgningen anses for ind‐ leveret den dag, som patentmyndigheden finder burde have været fastsat som international indleverings‐ dag. Opfylder ansøgningen patentsamarbejdstraktatens krav med hensyn til form og indhold, skal den godkendes i så henseende.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, 2. pkt., finder anvendelse for ansøgninger, som er optaget til behand‐ ling i henhold til stk. 2, hvis ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig i henhold til § 24.

Kapitel 4 Konvertering af en europæisk patentansøgning

§ 36. Anses en europæisk patentansøgning, som er indleveret til en national patentmyndighed, som til‐ bagetaget som følge af, at Den Europæiske Patentmyndighed ikke inden for den fastsatte frist har modta‐ get ansøgningen, skal patentmyndigheden på ansøgerens begæring anse den for konverteret til en ansøg‐ ning om brugsmodelregistrering her i landet, såfremt 1) begæringen fremsættes over for den nationale myndighed, som modtog ansøgningen, inden 3 måne‐

der efter, at der er givet ansøgeren underretning om, at ansøgningen anses for tilbagetaget, 2) begæringen indkommer til patentmyndigheden her i landet inden 20 måneder fra den dag, ansøgnin‐

gen blev indleveret eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen og 3) ansøgeren inden for en af erhvervsministeren fastsat frist betaler det fastsatte ansøgningsgebyr og ind‐

leverer en oversættelse af ansøgningen til dansk. Stk. 2. Opfylder brugsmodelansøgeren den europæiske patentkonventions krav med hensyn til ansøg‐

ningens form, skal den godkendes i så henseende. Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter de nærmere regler for retten til at konvertere en europæisk patent‐

ansøgning til en ansøgning om brugsmodelregistrering her i landet efter stk. 1.

Kapitel 5 Registreringens omfang og gyldighedstid

§ 37. Brugsmodelregistreringens beskyttelsesomfang bestemmes af brugsmodelkravene. Der kan hentes vejledning til forståelse af brugsmodelkravene i beskrivelsen og tegningen.

8

Stk. 2. Efter registrering må beskyttelsens omfang ikke udvides.

§ 38. Brugsmodelregistreringen gælder indtil 3 år fra indleveringsdagen og kan fornys for yderligere to perioder af henholdsvis 3 og 4 år mod betaling af de fastsatte gebyrer.

Stk. 2. Fornyelse af registreringen skal bekendtgøres.

Kapitel 6 Betaling af fornyelsesgebyrer

§ 39. Fornyelsesgebyret forfalder den sidste dag i den måned, i hvilken gebyrperioden begynder. Forny‐ elsesgebyr kan tidligst betales 3 måneder før forfaldsdagen.

Stk. 2. For en senere ansøgning, som omhandlet i § 17, forfalder fornyelsesgebyrer for de perioder, der er begyndt før den senere ansøgning blev indleveret, ikke i noget tilfælde før 2 måneder efter den dag, den senere ansøgning blev indleveret. For en international brugsmodelansøgning forfalder fornyelsesge‐ byrer for perioder, som er begyndt før den dag, ansøgningen blev videreført efter § 29 eller optaget til behandling efter § 35, eller som begynder inden 2 måneder efter denne dag, ikke i noget tilfælde før 2 måneder efter den dag, ansøgningen blev videreført eller optaget til behandling.

Stk. 3. Fornyelsesgebyr kan med den fastsatte forhøjelse betales indtil 6 måneder efter, at det forfalder. Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen opkræver fornyelsesgebyrer hos brugsmodelansøgeren, brugsmo‐

delhaveren eller en eventuel udpeget fuldmægtig, men Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning.

Kapitel 7 Licens, overdragelse m.v.

§ 40. Er en brugsmodelregistrering overgået til en anden, er licens givet, er en brugsmodelregistrering pantsat, er der foretaget udlæg i brugsmodelregistreringen, eller er brugsmodelhaver taget under konkurs‐ behandling, skal dette på begæring indføres i brugsmodelregisteret.

Stk. 2. Godtgøres det, at en registreret licens er ophørt, skal licensen slettes af registeret. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for tvangslicens og rettigheder i henhold til § 48, stk.

2. Stk. 4. Søgsmål vedrørende en brugsmodelregistrering kan altid anlægges mod den, som i registeret er

indført som brugsmodelhaver, og meddelelse fra patentmyndigheden kan sendes til denne.

§ 41. Hvis en registreret frembringelse, når der er forløbet 3 år fra brugsmodellens registrering og 4 år fra brugsmodelansøgningens indlevering, ikke udøves her i landet i et rimeligt omfang, kan den, som vil udøve frembringelsen her i landet, opnå tvangslicens dertil, medmindre der foreligger rimelig grund til undladelsen.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan bestemme, at udøvelse i et andet land skal sidestilles med udøvelse her i landet ved anvendelsen af stk. 1. Sådan bestemmelse kan gøres betinget af gensidighed.

§ 42. Indehaveren af en registreret brugsmodel, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en regi‐ streret brugsmodel, der tilhører en anden, kan opnå tvangslicens til udnyttelse af den patentbeskyttede op‐ findelse eller den ved brugsmodelregistreringen beskyttede frembringelse, hvis den førstnævnte frembrin‐ gelse udgør et vigtigt teknisk fremskridt af væsentlig økonomisk betydning.

Stk. 2. Indehaveren af patentet eller af den registrerede brugsmodel, til hvis udnyttelse der er meddelt tvangslicens i medfør af stk. 1, skal på rimelige vilkår kunne opnå tvangslicens til udnyttelse af den anden frembringelse.

§ 43. Når vigtige almene interesser gør det påkrævet, kan den, der erhvervsmæssigt vil udnytte en frem‐ bringelse, på hvilken en anden har brugsmodelbeskyttelse, få tvangslicens hertil.

9

§ 44. Den, som, da en brugsmodelansøgning blev gjort tilgængelig for enhver, her i landet erhvervs‐ mæssigt udnyttede den frembringelse, hvorpå der søges brugsmodelregistrering, kan, hvis ansøgningen fører til en registreret brugsmodel, få tvangslicens til udnyttelsen, når ganske særlige grunde taler herfor og den pågældende ikke havde kendskab til ansøgningen og ej heller med rimelighed har kunnet skaffe sig sådant kendskab. Sådan ret tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som havde truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af frembringelsen her i landet.

Stk. 2. Sådan tvangslicens kan omfatte tiden forud for brugsmodellens registrering. Stk. 3. Erhvervsministeren kan bestemme, at udnyttelse i et andet land skal sidestilles med udnyttelse

her i landet ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1. Sådan bestemmelse kan gøres betinget af gensidig‐ hed.

§ 45. Tvangslicens må kun meddeles den, som ikke ved aftale har kunnet opnå licens på rimelige vilkår, og som kan antages at være i stand til at udnytte frembringelsen på rimelig og forsvarlig måde og i over‐ ensstemmelse med licensen.

Stk. 2. Tvangslicens er ikke til hinder for, at brugsmodelhaveren selv udnytter frembringelsen eller meddeler licens til andre.

Stk. 3. Tvangslicens kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori den udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet. For tvangslicens meddelt efter § 42, stk. 1, gælder endvidere, at overdra‐ gelse af tvangslicensen skal ske sammen med den brugsmodelregistrering, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en registreret brugsmodel, der tilhører en anden.

Stk. 4. Tvangslicens vedrørende halvlederteknologi kan kun meddeles til offentlig ikkekommerciel ud‐ nyttelse eller for at bringe en konkurrencebegrænsende adfærd, som er fastslået ved dom eller administra‐ tiv afgørelse, til ophør.

§ 46. Sø- og Handelsretten i København afgør i første instans, om tvangslicens skal meddeles, og be‐ stemmer ligeledes, i hvilket omfang frembringelsen må udnyttes, samt fastsætter vederlaget og de øvrige vilkår for tvangslicensen. For så vidt forholdene måtte ændre sig væsentligt, kan retten på begæring af hver af parterne ophæve licensen eller fastsætte nye vilkår for denne.

Kapitel 8 Registreringens ophør, administrativ prøvning m.v.

§ 47. En brugsmodelregistrering kan ved dom kendes ugyldig, hvis 1) registreringen ikke er foretaget i overensstemmelse med §§ 1-5, 2) registreringen angår en frembringelse, som ikke er så tydeligt beskrevet eller vist, at en fagmand på

grundlag heraf kan udøve den, 3) beskyttelsesomfanget er ændret i strid med § 18 eller 4) beskyttelsesomfanget er udvidet efter registreringen.

Stk. 2. Hvis brugsmodelhaveren kun er delvis berettiget til brugsmodelregistreringen, kan brugsmodel‐ registreringen dog ikke kendes ugyldig i sin helhed.

Stk. 3. Sag kan, bortset fra de i stk. 4 nævnte tilfælde, rejses af enhver. Stk. 4. Sager, som begrundes med, at en brugsmodel er registreret af en anden end den, der i henhold til

§ 1 er berettiget hertil, kan alene rejses af den, der påstår sig berettiget til brugsmodelregistreringen. Sag‐ en skal rejses inden 1 år efter, at den berettigede har fået kundskab om brugsmodellens registrering og de øvrige forhold, på hvilke søgsmålet støttes. Var brugsmodelhaveren i god tro, da brugsmodellen blev regi‐ streret, eller da brugsmodelhaver erhvervede brugsmodelregistreringen, kan sagen ikke rejses senere end 3 år efter brugsmodellens registrering.

§ 48. Er en brugsmodel registreret for en anden end den, der i henhold til § 1 er berettiget dertil, skal retten, hvis der nedlægges påstand derom af den berettigede, overføre registreringen til denne. Bestem‐ melserne i § 47, stk. 4, om tidspunktet for sagens anlæg finder tilsvarende anvendelse.

10

Stk. 2. Den, der frakendes registreringen, er, når denne i god tro her i landet erhvervsmæssigt har udnyt‐ tet frembringelsen eller truffet væsentlige foranstaltninger hertil, berettiget til mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibe‐ holdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under samme forudsætninger også indeha‐ vere af registrerede licensrettigheder.

Stk. 3. Rettigheder i henhold til stk. 2 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 49. Giver brugsmodelhaveren over for patentmyndigheden afkald på brugsmodelregistreringen, skal patentmyndigheden erklære brugsmodelregistreringen for ophævet i sin helhed.

Stk. 2. Er der rejst søgsmål om overførelse af brugsmodelregistrering, kan registreringen ikke erklæres ophævet, før søgsmålet er endeligt afgjort.

§ 50. Når en brugsmodelregistrering har fundet sted, kan enhver mod betaling af gebyr over for patent‐ myndigheden fremsætte anmodning om prøvning af registreringen.

Stk. 2. Anmodning om prøvning kan alene støttes på de ugyldighedsgrunde, som er nævnt i § 47, stk. 1. Stk. 3. Patentmyndigheden kan kræve, at en anmodning efter stk. 1 er ledsaget af dokumentation. Stk. 4. Rejses der ved domstolene sag om en brugsmodelregistrering, inden der er truffet endelig afgø‐

relse om en anmodning efter stk. 1 vedrørende samme registrering, skal patentmyndigheden stille behand‐ lingen af begæringen i bero, indtil sagen er endeligt afgjort, medmindre anmodningen er fremsat af brugs‐ modelhaveren.

§ 51. Er der fremsat anmodning efter § 50, skal brugsmodelhaveren gøres bekendt hermed og have lej‐ lighed til at udtale sig herom. Erhvervsministeren fastsætter regler herfor.

§ 52. Konstaterer patentmyndigheden efter indgivelse af anmodning i henhold til § 50, at der foreligger hindring for registrering, bortfalder registreringen. Registreringens bortfald bekendtgøres af Patent- og Varemærkestyrelsen, når afgørelsen er blevet endelig.

Stk. 2. Hvis intet er til hinder for, at brugsmodelregistreringen opretholdes i ændret form, beslutter pa‐ tentmyndigheden at ændre registreringen, hvis brugsmodelhaveren er enig i den ændrede formulering, som patentmyndigheden vil give brugsmodelregistreringen, og et gebyr for bekendtgørelse af meddelelse om ændring er betalt inden udløbet af den fastsatte frist.

Stk. 3. Hvis brugsmodelhaveren ikke er enig i den ændrede formulering eller ikke rettidigt betaler geby‐ ret for bekendtgørelse om ændringen, anses brugsmodelregistreringen for ophævet.

Kapitel 9 Pligt til at give oplysning om brugsmodel

§ 53. En brugsmodelansøger eller indehaver, som over for en anden påberåber sig en ansøgning om brugsmodelregistrering eller en registreret brugsmodel, inden akterne vedrørende registreringen er blevet tilgængelige for enhver, er pligtig til på begæring at give sit samtykke til, at vedkommende får adgang til at gøre sig bekendt med akterne i ansøgningssagen. Omfatter ansøgningen en deponeret prøve af biolo‐ gisk materiale som nævnt i § 15, stk. 1, skal vedkommende også have ret til at få udleveret en prøve. § 24, stk. 6, 2. og 3. pkt., og stk. 7-9, finder anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Den, som enten ved direkte henvendelse til en anden eller i annoncer eller ved påskrift på varer eller deres indpakning eller på anden måde angiver, at brugsmodelregistrering er ansøgt eller registreret, uden samtidig at angive registreringen eller ansøgningens nummer, er pligtig uden unødigt ophold at give den, der begærer det, sådan oplysning. Angives det ikke udtrykkeligt, at brugsmodel er ansøgt eller regi‐ streret, men er oplysningen egnet til at fremkalde den opfattelse, at dette er tilfældet, skal der på begæring uden unødigt ophold gives oplysning om, hvorvidt brugsmodel er ansøgt eller registreret.

11

Kapitel 10 Straf- og erstatningsansvar m.v.

§ 54. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt gør indgreb i den eneret, som en brugs‐ modelregistrering medfører (brugsmodelindgreb).

Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skær‐ pende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbart retsstridig vinding.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.

§ 55. Den, som forsætligt eller uagtsomt begår brugsmodelindgreb, skal betale 1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og 2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til blandt andet den foruret‐ tedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade.

§ 56. Med henblik på at forebygge yderligere brugsmodelindgreb kan retten efter påstand ved dom blandt andet bestemme, at et produkt, der udgør et brugsmodelindgreb, skal 1) tilbagekaldes fra handelen, 2) endeligt fjernes fra handelen, 3) tilintetgøres, 4) udleveres til den forurettede eller 5) ændres på en nærmere angiven måde.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på apparater, materialer, redskaber eller lignende, der pri‐ mært har været anvendt til ulovlig fremstilling af en registreret frembringelse.

Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 4. Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkel‐ sens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.

Stk. 5. Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produk‐ ter, apparater, materialer, redskaber eller lignende i registreringens gyldighedstid eller en del af denne mod et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis 1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt, 2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren uforholdsmæssigt meget og 3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.

§ 57. Udnytter nogen uden tilladelse erhvervsmæssigt en frembringelse efter, at akterne i ansøgningen er gjort tilgængelige for enhver, og fører ansøgningen til brugsmodelregistrering, finder bestemmelserne om brugsmodelindgreb, bortset fra § 54, tilsvarende anvendelse. I tiden indtil der er sket registrering, om‐ fatter brugsmodelbeskyttelsen kun det, som fremgår såvel af brugsmodelkravene, som de forelå, da an‐ søgningen blev almindeligt tilgængelig, som af brugsmodelregistreringen, som det er registreret eller er opretholdt i ændret form efter § 52, stk. 2.

12

Stk. 2. Den pågældende skal kun betale erstatning efter § 55, stk. 2, for skade som følge af indgreb, der er sket før bekendtgørelsen om patentets meddelelse efter § 21, i det omfang det skønnes rimeligt.

Stk. 3. Forældelse af erstatningskrav efter stk. 1 indtræder tidligst 1 år efter registreringen.

§ 58. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 55 og 56, kan retten på begæring bestemme, at dom‐ men skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentliggørelsen skal ske for krænkerens reg‐ ning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

§ 59. Den, som anlægger sag om hel eller delvis ugyldigkendelse af en brugsmodelregistrering eller om overførelse af registreringen, skal meddele dette til Patent- og Varemærkestyrelsen til indførelse i brugs‐ modelregisteret samt i anbefalet brev give meddelelse om sagsanlægget til enhver licenshaver, der er ind‐ ført i brugsmodelregisteret med adresse. En licenshaver, der vil anlægge sag om indgreb i brugsmodelret‐ ten, skal på tilsvarende måde give meddelelse herom til brugsmodelhaveren.

Stk. 2. Dokumenterer sagsøgeren ikke i stævningen, at anmeldelse og meddelelser, som er angivet i stk. 1, har fundet sted, kan retten fastsætte en frist til opfyldelse af betingelserne. Overskrides den fastsatte frist, afvises sagen.

Stk. 3. I sager om brugsmodelindgreb anlagt af brugsmodelhaveren skal sagsøgte give meddelelse efter reglerne i stk. 1 til patentmyndigheden og registrerede licenshavere, såfremt sagsøgte vil nedlægge på‐ stand om, at brugsmodelregistreringen kendes ugyldig. Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendel‐ se, således at påstanden om, at brugsmodelregistreringen kendes ugyldig, afvises, hvis den fastsatte frist overskrides.

Stk. 4. I sager om brugsmodelindgreb anlagt af en licenshaver kan sagsøgte tilstævne brugsmodelhave‐ ren uden hensyn til dennes værneting og over for denne nedlægge påstand om, at brugsmodelregistrerin‐ gen kendes ugyldig. Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 34 finder tilsvarende anvendelse.

§ 60. Den, som i de i § 53 nævnte tilfælde undlader at efterkomme, hvad der påhviler den pågældende, eller giver urigtig oplysning, straffes med bøde, for så vidt ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, og skal erstatte derved forvoldt skade, i det omfang dette skønnes rimeligt.

Stk. 2. § 54, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 61. Ansøgere og brugsmodelhavere, der ikke er bosat her i landet, anses i sager, der anlægges efter denne lov, for at have hjemting i København.

Stk. 2. Udskrift af domme, der vedrører brugsmodelansøgninger eller brugsmodelregistreringer, sendes til Patent- og Varemærkestyrelsen ved rettens foranstaltning.

§ 61 a. Hvis told- og skatteforvaltningen får en formodning om krænkelser omfattet af § 54, kan oplys‐ ninger herom videregives til rettighedshaver.

Kapitel 10 A Særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering

§ 61 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af brugsmodelrettigheder og bekæmpelse af piratkopiering varetages af en særlig enhed, hvor forbrugere, virksomheder og myndighe‐ der kan henvende sig og modtage information og vejledning.

Stk. 2. I konkrete sager om piratkopiering vejleder enheden forbrugere og små og mellemstore virksom‐ heder. Enheden kan efter anmodning og mod betaling af et gebyr afgive en skriftlig vejledende udtalelse.

Stk. 3. Enheden bistår politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering. Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om enhedens opgaver og organisering m.v.

13

Kapitel 11 Forskellige bestemmelser

§ 62. Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre brugsmodelhaver til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som på brugsmodelhaverens vegne kan modta‐ ge meddelelser vedrørende den registrerede brugsmodel. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i brugsmodelregisteret.

§ 63. Klage over styrelsens afgørelser i medfør af §§ 40, 66 og 67 kan af ansøgeren, brugsmodelhave‐ ren eller den, der har begæret prøvning, indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 må‐ neder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen. Andre, der har interesse i den på‐ gældende afgørelse, kan senest 2 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort, indgive tilsvarende klage.

Stk. 2. Inden den i stk. 1 nævnte frist skal det for klagen fastsatte gebyr betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 25, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 64. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for brugsmodelansøgninger og deres behandling og for behandling af anmodninger om prøvning, om genoprettelse, om afkald på brugsmodelregistrering, om brugsmodelregisterets indretning og førelse, om Brugsmodeltidendes udgivelse og indhold, om udveks‐ ling af elektroniske data med patentmyndigheden samt om styrelsens forretningsgang. Det kan herunder bestemmes, at patentmyndighedens journaler over indkomne ansøgninger skal være tilgængelige for en‐ hver. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler til bestemmelse af, hvilke dage der betragtes som lukkedage for patentmyndigheden.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan bestemme, at patentmyndigheden på begæring af et andet lands myndig‐ hed kan give denne oplysning om behandlingen af her indleverede brugsmodelansøgninger, og at patent‐ myndigheden ved afgørelsen af, om betingelserne for registrerbarhed foreligger, kan godtage nyhedsun‐ dersøgelser, som i denne henseende har fundet sted ved tilsvarende myndighed i et andet land eller ved en international institution.

Stk. 3. Erhvervsministeren kan endvidere bestemme, at ansøgere, der i et land har indgivet en tilsvaren‐ de ansøgning om brugsmodel, på begæring af patentmyndigheden og inden for en af denne fastsat frist skal give oplysning om det resultat af undersøgelsen af frembringelsens registrerbarhed, der er meddelt ansøgeren af vedkommende lands patentmyndighed, samt fremsende genpart af skriftvekslingen med denne. Oplysningspligt kan dog ikke foreskrives, for så vidt angår sådan i kapitel 3 omhandlet brugsmo‐ delansøgning, som har været genstand for international forberedende prøvning, om hvilken der er indleve‐ ret rapport til patentmyndigheden.

§ 65. Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrø‐ rer brugsmodeller og brugsmodelret. Erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.

Stk. 2. For de opgaver, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., gælder lov om offentlighed i forvaltningen ikke, bortset fra § 8, hvorefter man kan forlange at blive gjort bekendt med personlige forhold omtalt i doku‐ menter.

§ 66. Vil en brugsmodelansøger eller brugsmodelhaver lide retstab, fordi denne ikke har overholdt en i denne lov eller med hjemmel heri over for patentmyndigheden fastsat frist, men har den pågældende ud‐ vist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af denne, skal patentmyndigheden på begæring gen‐ oprette rettighederne. Begæringen skal indgives til patentmyndigheden inden 2 måneder efter, at den hin‐ dring, som bevirkede fristoverskridelsen, er bortfaldet, dog senest 1 år efter fristens udløb. Inden for samme frister skal den pågældende foretage den undladte handling og betale det for genoprettelse fastsat‐ te gebyr.

14

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse på fristen for prioritet i § 11, stk. 1, hvis en brugsmodelansøger i en efterfølgende ansøgning begærer genoprettelse af sin prioritet inden 2 måneder fra udløbet af den i § 11, stk. 1, nævnte frist.

§ 67. Har ansøgeren om videreførelse af en international brugsmodelansøgning, jf. § 29, benyttet for‐ sendelse med post, og fremkommer forsendelsen ikke rettidigt, men træffes foranstaltningen inden 2 må‐ neder efter, at ansøgeren indså eller burde have indset, at fristen var overskredet, og senest 1 år efter fri‐ stens udløb, skal patentmyndigheden genoprette rettighederne, såfremt 1) postforbindelserne har været afbrudt inden for de sidste 10 dage forud for fristens udløb på grund af

krig, revolution, borgerlige uroligheder, strejke, naturkatastrofe eller anden lignende omstændighed på det sted, hvor afsenderen har sin virksomhed eller opholder sig, og forsendelsen er afsendt til pa‐ tentmyndigheden inden 5 dage efter, at postforbindelserne er genoptaget, eller

2) forsendelsen har været afsendt rekommanderet til patentmyndigheden senest 5 dage før fristens ud‐ løb, dog kun hvis forsendelsen har været sendt som luftpost, hvor dette har været muligt, eller hvis afsenderen har haft grund til at antage, at forsendelsen ved befordring med almindelig post ville være modtaget senest 2 dage fra afsendelsesdagen.

Stk. 2. Ønsker brugsmodelansøgeren rettighederne genoprettet i henhold til stk. 1, skal denne inden den nævnte frists udløb indgive begæring herom til patentmyndigheden.

§ 68. Når en begæring om genoprettelse i henhold til §§ 66 eller 67 er imødekommet, og en brugsmode‐ lansøgning som følge deraf skal optages til fortsat behandling, eller en bortfaldet brugsmodelregistrering skal anses for opretholdt, skal der udfærdiges bekendtgørelse herom.

Stk. 2. Den, som efter, at den fastsatte frist for genoptagelse af en henlagt ansøgning er udløbet, eller efter, at ansøgningen er afslået, eller efter, at brugsmodelregistreringens bortfald er bekendtgjort, men in‐ den bekendtgørelse i henhold til stk. 1 er udfærdiget, i god tro har påbegyndt erhvervsmæssig udnyttelse af frembringelsen her i landet eller har truffet væsentlige foranstaltninger hertil, kan fortsætte udnyttelsen med bibeholdelse af dennes almindelige karakter.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede ret kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori den er opstået, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 69. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, ud‐ skrifter, kurser m.v.

§ 70. Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren regler for, hvad der i denne lov skal forstås ved krigsmateriel.

§ 71. Henlægger erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Patent- og Varemærkestyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder om, at klager ikke kan indbringes for højere ad‐ ministrativ myndighed.

§ 72. Med hensyn til handlinger angående produkter, som er bragt i omsætning i en anden stat, som har ratificeret eller tiltrådt Aftale om EF-patenter, finder artikel 76 i EF-patentkonventionen anvendelse.

§ 73. Bestemmelserne i EF-patentkonventionens artikel 75, stk. 1 og 2, om helt eller delvis ophør af et patent, der er udstedt af patentmyndigheden her i landet, finder tilsvarende anvendelse for brugsmodeller.

Kapitel 11 A Gebyrer

§ 73 a. For ansøgning om registrering af dansk brugsmodel betales 2.000 kr., jf. § 14, stk. 1. Stk. 2. For konvertering af en europæisk patentansøgning til en dansk ansøgning om brugsmodel betales

2.000 kr., jf. § 36, stk. 1, nr. 3.

15

Stk. 3. For ansøgning om videreførelse af en international brugsmodelansøgning for Danmark betales et gebyr på 2.000 kr., jf. § 29, stk. 1. For senere indlevering af en oversættelse af eller genpart af den inter‐ nationale brugsmodelansøgning betales et tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 29, stk. 2.

Stk. 4. For anmodning om prøvning af en ansøgning om brugsmodel i henhold til § 19, stk. 2, betales 4.000 kr.

Stk. 5. For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i henhold til §§ 33 og 34 om internationale brugsmodelansøgninger betales 2.400 kr.

§ 73 b. For fornyelse af brugsmodelregistrering betales et gebyr på 2.000 kr. for første periode og et gebyr på 3.000 kr. for anden periode, jf. § 38.

Stk. 2. Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.

§ 73 c. For anmodning om prøvning af en registreret brugsmodel i henhold til § 50, stk. 1, betales 4.000 kr.

Stk. 2. For publicering af ændret brugsmodelskrift betales 1.100 kr., jf. § 52, stk. 2.

§ 73 d. For anmodning om genoptagelse af en brugsmodelansøgning betales 400 kr., jf. § 20, stk. 3. Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en brugsmodelansøgning eller -registrering betales 3.000 kr.,

jf. § 66, stk.1. Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 61 b, stk. 2, betales 1.500 kr.

§ 73 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende internationale ansøgninger betales 1.500 kr., jf. § 26.

§ 73 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 73 a-73 e tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget retti‐ digt.

Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales.

Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebeta‐ ling af gebyrer indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 73 g. Gebyrerne anført i §§ 73 a-73 e er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 73 a-73 e i overensstemmelse

med den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen of‐ fentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.

§ 73 h. Patent- og Varemærkestyrelsen kan overføre indtægter fra gebyrer, der er opkrævet i medfør af denne lov, til dækning af omkostninger forbundet med Patent- og Varemærkestyrelsens administration af andre områder under styrelsens ressortområde, hvor der opkræves gebyrer.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan overføre indtægter fra gebyrer, der er opkrævet i medfør af denne lov, til Nævnenes Hus til dækning af omkostninger forbundet med Ankenævnet for Patenter og Va‐ remærker.

Kapitel 12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 74. Denne lov træder i kraft den 1. januar 2007. Samtidig ophæves brugsmodelloven, jf. lovbekendt‐ gørelse nr. 367 af 9. juni 1998.

Stk. 2. For så vidt angår §§ 55, 56 og 58, træder disse i kraft den 1. januar 2006. Stk. 3. Loven finder anvendelse på brugsmodeller, der registreres, og ansøgninger, der indgives, efter

lovens ikrafttræden. For brugsmodelansøgninger, der er indgivet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

16

Stk. 4. Reglerne om genoprettelse, jf. §§ 66-68, og reglerne om prøvning efter § 50 gælder også for ansøgninger og registreringer indleveret før lovens ikrafttrædelse.

§ 75. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger3).

Lov nr. 1533 af 18. december 2018 om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af vare‐ mærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestem‐ melse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019. Stk. 2. (Stk. 2-7 udelades)

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 29. januar 2019

Sune Stampe Sørensen

/ Anne Rejnhold Jørgensen

17

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intel‐ lektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende 2004 nr. L 195, s. 15).

18

2) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsåret 2018/2019. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere vedtagne ændringer af lov om brugsmodeller findes i lovbekendtgørelse nr. 220 af 26. februar 2017. Den nedenfor angivne ændring som følge af lov nr. 1533 af 18. december 2018 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

3) Loven blev sat i kraft for Grønland den 1. juli 2010 ved kongelig anordning nr. 657 af 11. juni 2010. Loven blev sat i kraft for Færøerne den 2. maj 2015 ved kongelig anordning nr. 485 af 21. april 2015.

4) Lovændringen vedrører § 73 h.

19