About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Belgium

BE193

Back

Koninklijk besluit van 12 Mei 2015 ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van bet Wetboek van economiscb recbt, betreffende bet indienen van een Europese octrooiaanvraag, bet omzetten ervan in een Belgiscbe aanvraag en bet registreren van Europese octrooien met recbtsgevolgen in Belgie

 Koninklijk besluit van 12 Mei 2015 ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van bet Wetboek van economiscb recbt, betreffende bet indienen van een Europese octrooiaanvraag, bet omzetten ervan in een Belgiscbe aanvraag en bet registreren van Europese octrooien met recbtsgevolgen in Belgie

12 MEI 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van bet Wetboek van economiscb recbt, betreffende bet indienen van een Europese octrooiaanvraag, bet omzetten ervan in een Belgiscbe aanvraag en bet registreren van Europese octrooien met recbtsgevolgen in Belgie (NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-05-2015 en tekstbijwerking tot 14-12-2016)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE Publicatie : 22-05-2015 nummer : 2015011205 bladzijde : 29513 PDF : originele versie Dossiernummer: 2015-05-12/05 Inwerkingtreding : 22-05-2015

Inhoudstafel Tekst BeginI II II I HOOFDSTUK 1. - Uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van bet Wetboek van economiscb recbt Art. 1-13 HOOFDSTUK 2. - Wijzigings- en slotbepalingen Art. 14-16

Tekst Inboudstafel II BeginII HOOFDSTUK 1. - Uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van bet Wetboek van economiscb recbt

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Verordening 1257/2012: de Verordening nr. 1257/2012 van 17 december 2012 van bet Europees

Parlement en de Raad tot bet uitvoering geven aan een nauwere samenwerking op bet gebied van de instelling van eenbeidsoctrooibescberming; 2° bet Europees octrooi: een octrooi dat door bet Europees Octrooibureau ("EOB") volgens de regels

en procedures zoals vastgelegd in bet Europees Octrooiverdrag is verleend, onafbankelijk van bet feit of bet Europees octrooi eenbeidswerking geniet kracbtens de verordening 1257/2012; 3° bet Europees octrooi met eenbeidswerking: bet Europees octrooi dat eenbeidswerking geniet

krachtens de Verordening 1257/2012; 4° het Europees octrooi zonder eenheidswerking: bet Europees octrooi dat geen eenheidswerking beeft

krachtens de Verordening 1257/2012; 5° het Europees Octrooiverdrag : het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt

te Miinchen op 5 oktober 1973 en gewijzigd door de Akte van 29 november 2000 goedgekeurd bij de wet van 21 april 2007 boudende instemming met de Akte van berziening van bet Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake bet Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te Miinchen op 29 november 2000; 6° de Europese octrooiaanvraag : de aanvraag om een Europees octrooi als bedoeld in bet europees

Octrooiverdrag; 7° het Europees Octrooischrift : het Europees octrooischrift bedoeld in artikel 98 van het Europees

Octrooiverdrag; 8° de Dienst : de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie.

Art. 2_. De Dienst stelt de Europese octrooiaanvragen voor consultatie ter bescbikking van bet publiek op de datum van bun publicatie door het Europees octrooibureau.

Art, J,. Wanneer met het oog op de toepassing van artikel XI.82, § 3, van bet Wetboek van economisch recbt aan de Dienst een vertaling van conclusies wordt voorgelegd, moet zij : 1° worden ingediend in een exemplaar in zwarte lettertekens, alleen op de voorzijde getypt of gedrukt,

op wit papier formaat A4 (29,7 cm x 21 cm); 2° op een afzonderlijke pagina bet indieningsnummer, de indieningsdatum, bet publicatienummer, de

publicatiedatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de aanvrager van de Europese octrooiaanvraag vermelden. De Dienst stelt de vertaling van de conclusies ter beschikking van bet publiek voor consultatie van

zodra deze naar de vorm regelmatig is. Hij vermeldt tevens in bet dossier van de aanvraag de datum waarop de vertaling ter beschikking van bet publiek werd gesteld. Hij stelt bovendien de aanvrager in kennis dat de formaliteiten bedoeld in dit artikel werden vervuld.

Art. 4_. De Dienst stelt de Europese octrooien zonder eenheidswerking, en in voorkomend geval de gewijzigde of beperkte Europese octrooien zonder eenheidswerking, ter beschikking van bet publiek voor consultatie op de datum van de publicatie in bet Europees Octrooiblad van bet bericht van verlening van de octrooien, of in voorkomend geval van de beslissingen aangaande de ingestelde opposities of van de vermelding van de beslissingen tot beperking.

Art. S,.[l De vertaling van bet Europees octrooischrift zonder eenheidswerking of van bet nieuw Europees octrooischrift zonder eenheidswerking moet, voor wat betreft de Europese octrooien zonder eenheidswerking waarvan de vermeldingen, bedoeld in de bepaling onder 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt:]l

1° bij de Dienst worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening van bet octrooi of, zo bet een nieuw octrooischrift betreft, vanaf de dag waarop de beslissing inzake de ingestelde oppositie werd gepubliceerd in bet Europees Octrooiblad of, wanneer bet om een gewijzigd Europees Octrooischrift zonder eenheidswerking gaat, vanaf de dag waarop de vermelding van de beslissing tot beperking werd gepubliceerd in bet Europees Octrooiblad; 2° voldoen aan de voorschriften betreffende de vorm vermeld in regel 46 en in regel 49, §§ 2 en

volgende van bet Uitvoeringsreglement van bet Europees Octrooiverdrag; 3° in een exemplaar worden ingediend; 4° op een afzonderlijke pagina bet indieningsnummer, de indieningsdatum, bet publicatienummer, de

verleningsdatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de houder van bet Europees octrooi zonder eenheidswerking vermelden. De Dienst stelt onverwijld de vertaling van bet octrooischrift ter beschikking van bet publiek voor

consultatie. Hij stelt bovendien de octrooihouder ervan in kennis dat de formaliteiten bedoeld in dit artikel werden vervuld.

(l )<KB 2016-12-01/08, art. 6,002; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

Art. .6_. De taaltechnologische diensten bedoeld in artikel XI.85 van bet Wetboek van economisch recht, worden ter beschikking gesteld via een weblink vermeld op de pagina's "lntellectuele Eigendom" van de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Art. 1-Op verzoek van de aanvrager, van de octrooihouder of van bun gemachtigde wordt de verbetering van de schrijffouten die door een van hen werden gemaakt bij de in artikelen 3 en 5 bedoelde vertaling gevoegd.

Art. .8,.§ 1. Het register van de Europese octrooien zonder eenheidswerking met rechtsgevolgen in Belgie dat door de Dienst wordt gehouden, vermeldt ten minste :

1° bet nummer van bet octrooi; 2° de naam van de octrooihouder; 3° de titel van de uitvinding; 4° de indieningsdatum van de octrooiaanvraag; 5° de publicatiedatum van de octrooiaanvraag; 6° eventueel, de datum waarop de vertaling der conclusies ter beschikking van bet publiek voor

consultatie werd gesteld;

7° de publicatiedatum van de vermelding der verlening van bet octrooi in bet Europees Octrooiblad; 8° [1 desgevallend, de datum waarop de vertaling van bet octrooischrift en eventueel van bet gewijzigd

of beperkt octrooischrift bij de Dienst werd ingediend, voor wat betreft de Europese octrooien zonder eenheidswerking waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt;]l

9° desgevallend, de datum waarop tegen bet afgeleverd octrooi oppositie werd ingesteld; 10° de hierna vermelde verrichtingen die na de inschrijving in bet register werden uitgevoerd en die bet

octrooi of de octrooihouder betreffen : de naamswijziging van de octrooihouder, de overdracht van bet octrooi, bet verval, de wijziging, de beperking, de herroeping of de nietigverklaring van bet octrooi. § 2. De lijst der ingeschreven octrooien alsmede deze der vervallen of nietig verklaarde octrooien wordt

gepubliceerd in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien.

(l )<KB 2016-12-01/08, art. 7,002; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

Art. 2,. De jaartaks die aan de Dienst wordt gestort voor de instandhouding van de Europese octrooien zonder eenheidswerking, ingeschreven in bet register bedoeld in artikel 8, § 1, moet vooraf worden betaald. Zijn betaling vervalt op de laatste dag van de maand die overeenstemt met de maand waarin de datum van indiening van de Europese octrooiaanvraag valt. De jaartaks wordt voor bet eerst aan de Dienst betaald voor bet jaar, gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, volgend op dat waarin de vermelding van de verlening van bet octrooi in bet Europees Octrooiblad is gepubliceerd. De regels betreffende bet bedrag en de wijze van betaling van de taksen voor de instandhouding van

een Belgisch octrooi zijn van overeenkomstige toepassing.

Art. 10. § 1. Bij toepassing van artikel XI.87 van bet Wetboek van economisch recht, wordt de omzettingsprocedure van een Europese octrooiaanvraag in een Belgische octrooiaanvraag aangevat zodra de Dienst de aanvraag tot omzetting heeft ontvangen.

§ 2. Onder voorbehoud van artikel 137, lid 1, van bet Europees Octrooiverdrag, zijn de bepalingen die voor de Belgische octrooiaanvragen van kracht zijn van toepassing op de in Belgische octrooiaanvragen omgezette europese octrooiaanvragen. De omgezette Europese octrooiaanvraag krijgt een nationaal registratienummer. Zij wordt geacht

gedeponeerd te zijn op de datum van depot van de Europese octrooiaanvraag. De voor de instandhouding van bet Belgisch octrooi verschuldigde jaartaksen worden vanaf die datum berekend.

§ 3. De aanvrager moet binnen de termijn bepaald in artikel XI.87 van bet Wetboek van economisch recht gelijktijdig met de betaling van de nationale depottaks de jaartaksen betalen die op dat ogenblik vervallen zijn. Bij ontstentenis van betaling zijn de artikelen XI.48 en XI.77 van bet Wetboek van economisch recht op hen van toepassing. De wijzen en voorwaarden van betaling van die taksen zijn deze die door de Belgische reglementering terzake werden bepaald. § 4. Onverminderd artikel XI.82, § 2, van bet Wetboek van economisch recht, wordt bet Belgisch

octrooi dat voortvloeit uit de omzetting van een Europese octrooiaanvraag vanaf de datum van zijn verlening door de Dienst ter beschikking van bet publiek voor consultatie gesteld.

Art. 11. De bepalingen die op de Belgische octrooien van toepassing zijn, zijn mede van toepassing op de in artikel 8 bedoelde Europese octrooien zonder eenheidswerking.

Art. 12.§ 1. De termijn waarbinnen de houder van een octrooi bet verzoek tot herstel kan indienen als bedoeld in artikel XI.83, § 2, van bet Wetboek van economisch recht, bedraagt, atbankelijk van welke van deze termijnen bet eerste verstrijkt:

1° twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van bet niet in acht nemen van de termijn voor bet stellen van de desbetreffende handeling is weggenomen; 2° twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van bet verstrijken van de termijn voor de

desbetreffende handeling. § 2. De bewijzen ter ondersteuning van de redenen bedoeld in artikel XI.83, § 2, derde lid, van bet

Wetboek van economisch recht, dienen te worden ingediend voor bet verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van indiening van bet verzoekschrift bedoeld in artikel XI.83,

§ 2, eerste lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht. § 3. De termijn voor het leveren van commentaar op de voorgenomen weigering als bedoeld in artikel

XI.83, § 2, vijfde lid, van het Wetboek van economisch recht, bedraagt twee maanden vanaf de datum van kennisgeving van de voorgenomen weigering.

[l § 4. Dit artikel is van toepassing op de octrooien waarop artikel XI.83, § 2, van het Wetboek van economisch recht van toepassing is, en waarvan de vermeldingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, voor 1 januari 2017 werden bekendgemaakt.]l

(l )<KB 2016-12-01/08, art. 8,002; Inwerkingtreding: 01-01-2017>

Art. 13. Dit besluit is van toepassing op alle Europese octrooiaanvragen die worden ingediend vanaf 22 september 2014, alsmede op alle Europese octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen. Onverminderd de beslissingen van de Raad van bestuur van de Europese octrooiorganisatie genomen

in toepassing van artikel 7, van de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te Miinchen op 29 november 2000, is dit besluit niet van toepassing op Europese octrooien die reeds zijn verleend op 22 september 2014 noch op Europese octrooiaanvragen die op dat tijdstip in behandeling zijn.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigings- en slotbepalingen

Art. 14. In artikel 7, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 5 december 2007 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in Belgie, worden de woorden ", de herroeping" ingevoegd tussen de woorden "de beperking" en de woorden "of de nietigverklaring".

Art. 15. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 16. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening II Tekst II Inhoudstafel IIBeginl Gegeven te Brussel, 12 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Kris PEETERS