About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Türkiye

TR066

Back

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2005

Resmi Gazete Sayısı: 25781

BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun markalara belge verilerek korunmalarına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Paris Sözleşmesi, TRIP's, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, Marka Kanunu Andlaşması ve Madrid Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Kanun Hükmünde Kararname: 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,

Marka: Bir işletmenin imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ticaret ve/veya hizmet markası olarak da nitelendirilebilen işareti,

Ortak marka: Bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işareti,

Garanti markası: Marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış bir çok işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işareti,

Şekil: İki boyutlu şekilleri veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen, Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri,

Vekil: 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eden gerçek veya tüzel kişi marka vekilini,

Bülten: Marka başvurularının yayımlandığı Resmi Marka Bültenini,

Gazete: Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı Resmi Marka Gazetesini,

Sınıf: Markaların kullanılacağı mallar veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasını,

Sicil: Kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan marka ile ilgili olarak sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin kayıt edildiği Markalar Sicilini,

Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

Ücret: Tebliğde belirtilen ilgili ücretin, bu ücretin katma değer vergisinin ve varsa harcının toplamını, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu: Enstitünün almış olduğu kararlara karşı yapılacak itirazları inceleyen ve değerlendiren Kurulu,

Paris Sözleşmesi: Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele ile Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini,

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 31/12/1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması Bakanlar Kurulunun 3/2/1995 tarih ve 95/6525 sayılı kararı ile kararlaştırılan anlaşmayı,

TRIP's: Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının mütemmim cüzünü teşkil ederek tüm üyeleri bağlayan ve bu anlaşmanın 1/C numaralı eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını,

Nice Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması ve Değişikliklerini,

Viyana Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve 22373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşmasını,

Marka Kanunu Antlaşması: 7/4/2004 tarihli ve 5118 sayılı kanunla onaylanan Marka Kanunu Antlaşmasını,

Madrid Protokolü: Bakanlar Kurulu'nca 5/8/1997 tarihinde kabul edilen ve 22/8/1997 tarih ve 23088 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokolü,

ifade eder.

Korumadan yararlanacak kişiler

Madde 5 - 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin öngördüğü şekilde, korumadan yararlanacak kişiler aşağıda gösterilmiştir;

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

b) Bu maddenin (a) bendi kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye'de marka korumasından yararlanır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının markalarını, diğer devletlerin tescil etmesi veya edeceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

İKİNCİ KISIM : Marka Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM : Başvurunun Yeri ve Tarihi, Başvuru Şartları

Başvurunun yeri ve tarihi

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler bir markayı tescil ettirmek için Enstitüye başvuruda bulunur.

Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli evrakların Enstitü tarafından alındığı gün, saat ve dakikadır.

Bir marka tescil başvurusunda ancak tek bir markanın tescili talep edilebilir.

Başvuru hakkına sahip olanlar ve başvuru Dilekçesi

Madde 7 - Gerçek kişiler, temsil hak ve yetkisine sahip bulunan gerçek kişiler tarafından temsil olunan tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir.

Markasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili, ekteki (Ek:1) Marka Tescil Başvuru Formu örneğine uygun olarak A4 kağıdına daktilo veya bilgisayar çıktısı halinde hazırlanmış başvuru dilekçesini Enstitüye verir. El yazısıyla doldurulan başvuru dilekçeleri kabul edilmez.

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur;

a) Tescile ilişkin talep,

b) Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı, başvuru sahibi gerçek kişi T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası, başvuru sahibi tüzel kişi T.C. uyruğunda ise vergi numarası,

c) Başvuru sahibinin uyruğu,

d) Başvuru sahibinin adresi, varsa telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresi,

e) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin adı, soyadı, adresi, varsa telefon, faks numaraları, elektronik posta adresi, vekilin sicil numarası ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak vekaletname bilgisi,

f) Rüçhan hakkı talep edilmişse buna ilişkin bilgi,

g) Marka örneği,

h) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı,

ı) Markanın üzerinde kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiş listesi,

j) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza,

k) Ödemelere ilişkin bilgiler,

l) Eğer varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

Madde 8 - Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir;

a) Tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet örneği.

b) Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,

c) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge,

d) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname veya vekaletname daha önce başka bir işlem nedeniyle Enstitüye sunulmuşsa, buna ilişkin bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak atıf,

e) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise noter tasdikli teknik şartname,

f) Başvuru sahibi önceki bir başvuruya dayanan rüçhan hakkından yararlanmak istiyorsa, ilk başvurunun yapıldığı devletin yetkili makamından alınacak rüçhan hakkı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi,

g) Başvuru sahibi mal ve/veya hizmetlerin markayla birlikte bir sergide teşhirinden kaynaklanan korumadan yararlanmak istiyorsa, serginin açıldığı devletteki serginin düzenleyicilerinden alınacak, teşhir olunan mal ya da hizmetlerin türleri ve malın ya da hizmetin markayla birlikte sergide görünür şekilde sergilendiği tarih ile serginin resmi açılış tarihinin yer aldığı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi ile markanın tasdikli örneği,

h) Başvuruda rüçhan hakkı talep edilmiş ise, rüçhan hakkı talebi ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Vekaletname

Madde 9 - Marka başvurusunun veya marka ile ilgili olarak Enstitü nezdindeki diğer işlemlerin vekil vasıtasıyla yürütülecek olması halinde vekilin Enstitü nezdinde marka vekilliği yapma yetkisini haiz olması ve temsil yetkisini içeren usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnameyi Enstitü'ye ibraz etmesi zorunludur.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvurularında, başvuru veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlere ilişkin bildirimler başvuru sahibinin Türkiye'de ikametgahı varsa doğrudan başvuru sahibine yapılır. Başvuru sahibinin Türkiye'de ikametgahı yoksa başvuru sahibine yeni bir vekil ataması için iki aylık süre verilir. Bu süre içerisinde vekil atanmaz ise başvuru veya talep reddedilir.

Vekaletname, içerisinde tanımlanan bir veya birden fazla başvuru ve/veya tescili veya vekaletnameyi verenin belirlediği istisnalar

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

saklı kalmak üzere müvekkilin mevcut ve gelecek tüm başvuru ve/veya tescillerini kapsayacak şekilde verilebilir.

Vekaletname, marka başvurusu ve/veya tescili ile ilgili Enstitü nezdinde yapılacak tüm işlemleri kapsayacak şekilde verilebileceği gibi vekaletnamede, vekilin yetkisi belirli işlemlerle sınırlandırılabilir.

Enstitü nezdinde başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi işlemleri ile kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi için vekilin vekâletnamesinin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekâletname olması gerekir.

Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olan vekil, Enstitüye yaptığı marka tescil başvurusu veya diğer talepler ile birlikte vekaletnamesini vermemiş ise, vekaletnamenin Enstitüye verilmesi için, marka başvuruları için tescil aşamasında, diğer talepler içinse inceleme sırasında ilgiliye 2 ay süre tanınır. Ancak, Enstitüde talep konusunu içeren, daha önce verilmiş bir vekaletname var ise, vekilin taleple birlikte veya vekaletnamenin ibrazı için tanınan 2 aylık süre içerisinde, yaptığı işlemin dayanağı olan vekaletnameye atıfta bulunması zorunludur. Bu süre içerisinde vekaletname verilmez veya ilgili vekaletnameye atıfta bulunulmaz ise;

a) Başvuru sahibinin Türkiye'de ikametgahı varsa bildirimler ve işlemler başvuru sahibine yapılır.

b) Başvuru sahibinin Türkiye'de ikametgahı yoksa başvuru sahibine yeni bir vekil ataması için 2 aylık süre verilir. Anılan süre içerisinde yeni ve yetkili bir vekil atanarak, vekaletnamenin Enstitüye gönderilmemesi durumunda, başvuru veya talep işlemden kaldırılır, başvuru sahibine yeni bir bildirim yapılmaz ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

Enstitü kararlarına veya Bültende yayımlanan başvurulara itiraz halinde, vekaletnamenin veya ilgili vekaletnameye yapılan atfın, itiraz süresi içerisinde Enstitüye sunulması zorunludur. Karara veya yayıma itiraz durumunda, vekaletname itiraz süresi içerisinde Enstitüye sunulmamış veya önceki bir vekaletnameye atıf yapılmamış ise;

a) Başvuru sahibinin Türkiye'de ikametgahı varsa, itiraza ilişkin bildirimler ve işlemler başvuru sahibi adına yapılır.

b) Başvuru sahibinin Türkiye'de ikametgahı yoksa, itiraz işleme alınmadan usulden reddedilir ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

Enstitü, vekaletnamenin doğruluğu veya orijinalliği ile ilgili olarak makul sebeplerle şüpheye düşerse, vekilden noter tasdiki de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

İKİNCİ BÖLÜM : Başvurunun İncelenmesi

İnceleme

Madde 10 - Bir marka başvurusunun Enstitü tarafından incelemeye alınabilmesi için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile 8 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin ve uygulanabilir durumlarda (c), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ile başvuru sahibinin Türkiye'de ikametgahının bulunmaması halinde (d) bendinde belirtilen belgenin başvuru anında Enstitüye verilmesi şarttır.

Birinci fıkrada belirtilen belgeler başvuru anında verilmiş ise başvuru, bu belgelerin Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Bu belgeler başvuru anında verilmez veya belirtilen şartlara uygun bulunmaz ise bu eksikliklerin giderilmesi için Enstitü tarafından iki aylık süre verilir. Bu durumda başvuru, eksiklikleri giderilen belgelerin Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ancak Kanun Hükmünde Kararname ve bu Yönetmelik uyarınca verilmesi gereken sair belgelerde eksiklik olması halinde de eksiklikler 2 aylık süre içerisinde giderilmelidir. Ancak bu eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini önlemez.

Verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan marka tescil başvurusu yapılmamış sayılır ve bu tür başvurularda ödenen ücretler Enstitüye gelir kaydedilir. Ancak 8 inci maddenin (h) bendinde belirtilen belgenin başvuru anında veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince 3 aylık süre içerisinde, Enstitüye verilmemesi halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.

8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen teknik şartnamede, başvuru sahibi/sahipleri gerçek kişi ise ad ve soyadlarının, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin, başvuruya ilişkin tek bir tebligat adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal ve hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, garanti markası teknik şartnamesinde; markanın garanti ettiği mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma halinde uygulanacak müeyyidelerin, ortak marka teknik şartnamesinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin belirtilmesi zorunludur.

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

Sınıflandırma

Madde 11 - Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesine göre marka başvurusu dilekçesinde bulunan mal ve/veya hizmetler Nice Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.

Tescili talep edilen mal ve/veya hizmetlerin; Nice Anlaşmasına göre gruplara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin yer aldığı sınıflandırma numarasına grubun başında yer verilerek, adı geçen sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilmiş şekilde sunulması gerekir.

Marka başvuru dilekçesinde, tescili talep edilen mallar ve/veya hizmetler uluslararası sınıflandırmaya uygun olarak genel tabir kullanılmadan yazılır. Mal ve/veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise, Enstitü genel tabirlerin 2 ay içerisinde açıklanmasını ister. Başvurunun incelenmesine gerekli açıklama yapıldıktan sonra başlanır. Belirtilen süre içerisinde mal/hizmet açıklamasının gönderilmemesi durumunda Enstitü açıklanması talep edilen genel tabirleri listeden çıkartır veya listeyi yeniden oluşturur.

Enstitü, başvuru dilekçesinde yer alan mal ve/veya hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Mal ve/veya hizmet listesinin Nice Anlaşmasında yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmemesi halinde, Enstitü tarafından yapılacak düzenlemeler için başvuru sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme ücreti alınır. Enstitü tarafından verilen iki aylık süre içerisinde söz konusu ücretin ödenmemesi durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

Birden fazla sayıda sınıf içeren marka başvurularında fazladan ödenmesi gereken sınıf ücretinin Enstitü tarafından verilen 2 aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda başvuru, mal ve/veya hizmet listesindeki ilk sınıf için değerlendirmeye alınır.

Süreler

Madde 12 - Kanun Hükmünde Kararnamede veya Yönetmelikte aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Yönetmelikte geçen tüm süreler 2 aydır.

Marka başvurusunun tescili için gerekli olan marka tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin, Enstitünün bu belgeyi talep etmesinden itibaren 2 aylık süre içerisinde Enstitüye gönderilmesi gerekir.

Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 33 üncü maddeler ile ilgili diğer maddeler gereğince yapılacak işlemlerde, başvuru sahibi tarafından Enstitüye gönderilen belgelerde eksiklik olduğunun tespit edilmesi durumunda, başvuru sahibine veya vekiline, eksik belgelerin tamamlanması için iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde, belgelerin tamamlanıp Enstitüye gönderilmemesi halinde, bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz, başvuru veya talep işlemden kaldırılmış sayılır ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.

Talep sahibinin veya vekilinin adresinde değişiklik olması durumunda, adres değişikliğinin Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu değişikliğinin Enstitüye bildirilmemesi durumunda, Enstitüde kayıtlı en son adrese yapılan bildirimler geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Başvurunun ve Tescilin Yayımlanması

Başvurunun yayımlanması

Madde 13 - Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30, 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu, aylık olarak yayımlanan Bültende aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yayımlanır;

a) Başvuru numarası ve tarihi,

b) Başvuru sahibinin adı ve soyadı, adresi,

c) Marka örneği,

d) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf kodları,

e) Mal/hizmet listesinden çıkartılmış olan mal veya hizmetler,

f) Vekil bilgileri.

Enstitü aylık olarak yayımlanan bültene bağlı kalmaksızın ek bülten yayımlayabilir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30, 31 ve 32 nci maddesi hükümlerine göre başvurunun reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, red kararı ayrıca yayımlanır.

Tescilin yayımlanması

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

Madde 14 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine göre tescil edilen markalar, iki ayda bir yayımlanan Gazetede ilân edilir. İlân, sicil kaydında bulunan bilgileri içerir.

Tescilli markalara ve yayımlanmış marka tescil başvurularına ilişkin değişiklikler ve yenileme işlemleri de Gazete veya Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Bölünme talebi

Madde 15 - Bir marka tescil başvurusu, başvuru sahibinin veya varsa vekilinin talebi üzerine, Enstitü tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli markaların bölünmesi mümkün değildir.

Bölünme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Bölünme talebi dilekçesi,

b) Bölünme ücretinin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, vekilin bölünme talebine ilişkin yetkisi olduğunun açıkça belirtildiği vekaletname veya söz konusu yetkinin varlığının açıkça belirtilmiş olduğu ve vekilin başvuru sahibinden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mallar ve/veya hizmetler, bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni başvuru numarası almış bulunan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, ilk başvurunun başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvuruların tekrar birleştirilmeleri mümkün değildir. Başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca yayımlanır.

Başvurunun bölünmesi talebi aşağıdaki durumlarda kabul edilmez;

a) Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayınına itiraz halinde, itiraza konu olan malların ve/veya hizmetlerin bölünmüş tek bir başvuruda kalmaması durumu,

b) Bölünmesi talep edilen başvurunun, Enstitünün ret kararına konu olması halinde, itiraza konu olan malların ve/veya hizmetlerin bölünmüş tek bir başvuruda kalmaması durumu,

c) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı.

Kabul edilmeyen bölünme taleplerine ilişkin ücret iadesi yapılmaz ve Enstitüye irat kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Yenileme

Yenileme başvurusu

Madde 16 - Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Yenileme talebinin yapılması ve ücretin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son günü esas alınarak önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süresinin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık ilave süre içerisinde de yapılabilir.

Yenileme başvurusu için gerekli belgeler

Madde 17 - Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) Yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

Bir yenileme talebinde sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

ALTINCI BÖLÜM : Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler

Unvan, adres veya nev'i değişiklikleri

Madde 18 - Unvan, adres veya nev'i değişikliklerinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Marka veya başvuru sahibinin unvan, adres veya nev'inin değiştiği durumlarda, talep dilekçesinin, değişikliğe konu marka tescil veya başvuru numarasını gösterir ve yapılacak değişikliği içerir nitelikte olması gerekir.

Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla marka tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir ücret ödenir.

Tescilli marka ile yayımlanan marka başvurularına ilişkin değişiklikler gazete veya bültende yayımlanır.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Markanın mülkiyetinde değişiklik

Madde 19 - Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, değişiklik aşağıda belirtilen belgelerin sunulması durumunda sicile kaydedilir ve gazetede yayımlanır.

a) Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

1) Talep dilekçesi,

2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

3) Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi ya da bu sözleşmenin veya mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının aslına uygunluğunun noter tarafından tasdikli örneği,

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.

b) Birleşmenin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

1) Birleşmeye konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,

2) Birleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi ya da bunun noter tasdikli örneği ve birleşen yabancı bir şirketse birleşmeyi gösterir yabancı dildeki belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

c) Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

1) Miras yolu ile intikale konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,

2) Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından tasdikli örneği,

3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

d) Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

1) Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,

2) Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin yazısı,

3) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Markanın mülkiyetindeki değişikliğin birden fazla sayıda tescile ilişkin olması durumunda, ilgili tüm tescil numaralarının talep dilekçesinde belirtilmesi, değişikliğin aynı hukuki işlemden kaynaklanması ve markanın eski ve yeni sahiplerinin aynı olması şartıyla tek bir talep yeterli olur, ancak talep dilekçesinde yer alan her marka için ayrı ücret ödenir.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, mülkiyet değişikliği talebine ilişkin olarak, talep sahibinden gerektiğinde noter tasdikli olması da dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

Lisans

Madde 20 - Marka sahibi, markasına ait malların ve/veya hizmetlerin tamamında veya bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilir. Lisans sözleşmesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz.

Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,

b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal ve/veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi ya da bu sözleşmenin aslına uygunluğunun noter tarafından tasdikli örneği,

c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Haciz

Madde 21 - Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kaydedilir ve yayımlanır.

Markanın haczi, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Markanın haczi, devrine engel değildir.

Rehin

Madde 22 - Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Markanın rehni, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Markanın rehni, devrine engel değildir.

Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) Rehne konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, rehin sözleşmesi veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdikli örneği,

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Rehin aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Alacağın ortadan kalkması veya rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi durumunda, marka sahibi, alacaklıdan rehni terkin ettirmesini isteyebilir. Rehnin terkini için rehinli alacaklının noter tasdikli beyanı aranır. Rehin hakkı sahibi terkin isteminde bulunmadığı takdirde, marka sahibi terkin davası açmak suretiyle bunu sağlayabilir. Marka sahibi rehin hakkının sona erdiğini gösterir kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle Enstitüden sicildeki rehin kaydının terkinini isteyebilir.

b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şartın gerçekleştiğinin veya ortadan kalktığının ispatlanması veya sürenin sona ermesi,

c) Markanın cebri icra yoluyla satılması durumunda, satışa ilişkin belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin Enstitüye sunulması ile rehin kaydı terkin edilir.

Hukukî işlemlerin başvurulara uygulanması

Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 18, 19, 20, 21 ve 22 nci madde hükümleri marka tescil başvuruları hakkında da uygulanır ve başvuru yayımlanmış ise bu hükümlerle ilgili işlemler de Bültende yayımlanır.

Marka tescil başvurusunun haczi veya rehni, marka başvuru işlemlerinin yürütülmesi için istenen belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi sebebi ile marka başvurusunun işlemden kalkmasına engel olmaz.

Hataların düzeltilmesi

Madde 24 - Marka veya başvuru sahibi veya bunların vekili tarafından yapılan, marka siciline, belgelere, yazışmalara, Bültene veya Gazeteye yansımış olan, başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar ile ifade ya da kopyalama hatalarının ve aşikar hataların düzeltilmesine ilişkin talebin, hatanın yer aldığı belgenin veya yazışmanın Enstitü tarafından gönderildiği veya Gazetede/Bültende yayımlandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde yapılması gerekir.

Talebin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur;

a) İlgili marka başvuru numarası veya tescil numarası ile düzeltilecek hata ve yapılacak düzeltmeyi içeren imzalı talep dilekçesi,

b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Markaya, başvuru dilekçesi veya tescil belgesi kapsamında yer almayan malları/hizmetleri ekleme sonucunu doğuracak düzeltme talepleri kabul edilmez. Marka örneği üzerinde değişiklik sonucunu doğuracak hiçbir düzeltme talebi kabul edilmez. Bahsedilen türlerde düzeltmeleri içeren talepler için ücret iadesi yapılmaz irat kaydedilir.

Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu durumlarda, hatanın ve talep edilen düzeltmenin her bir başvuru ve tescil için aynı olması ve ilgili tüm başvuru ve tescil numaralarının talepte beyan edilmesi koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir. Ancak düzeltme talep edilen her başvuru veya tescil için ayrı ayrı ücret ödenir.

İddia edilen hatanın gerçekten var olup olmadığı konusunda haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü, noter tasdikli de dahil, delil sunulmasını isteyebilir.

Enstitü, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili olarak kendi yaptığı hataları resen veya talep üzerine ücret almadan düzeltir.

Başvurunun geri çekilmesi veya sınırlandırılması

Madde 25 - Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce Enstitüye yapmış olduğu başvuruyu geri çekmeyi veya mal ve/veya hizmet listesinin sınırlandırılmasını talep etmesi durumlarında, aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla, başvuru işlemden kaldırılır veya mal ve/veya hizmet listesi sınırlandırılır;

a) Geri çekilmek istenen başvurunun numarasını veya mal/hizmet listesinden çıkartılması talep edilen malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme veya sınırlandırma yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,

c) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,

d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği,

e) Ücretin ödendiğini gösterir belge.

Marka hakkından vazgeçme

Madde 26 - Marka sahibi aşağıdaki belgelerin Enstitüye sunulması koşuluyla marka hakkından veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçebilir;

a) Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep dilekçesi,

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini kapsayan noter tasdikli vekaletname veya söz konusu vekaletnamenin noter tasdikli örneği,

c) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği,

d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği,

e) Ücretin ödendiğini gösterir belge.

YEDİNCİ BÖLÜM : Ücret, Suret, Sicil ve Rüçhan

Ücret

Madde 27 - Marka tescili ve yapılacak işlemler ile ilgili ücretler, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesi gereği Enstitüce uygulanacak olan Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğde yayımlanır.

Ücretler hizmeti talep edenden alınır. Ücreti, kanunî süresi içerisinde tam olarak ödenmeyen talepler reddedilir. Bu Yönetmelikte aksi öngörülmediği sürece marka işlemleri için ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz irat kaydedilir.

Tescil belgesi sureti

Madde 28 - Marka sahibinin veya vekilinin talebi halinde marka tescil belgesi sureti verilir.

Tescil belgesi suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Sicil sureti

Madde 29 - Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve ücretin ödenmesi koşuluyla sicil sureti verilir.

Henüz tescil edilmemiş bir marka tescil başvurusuna ilişkin bilgiler ve içerik, üçüncü kişilere ücret mukabilinde ve sadece başvurunun Bültende ilanının ardından, ilan edilen bilgileri kapsayacak biçimde verilebilir.

Sicil kaydında bulunması gereken bilgiler

Madde 30 - Marka sicilinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır;

a) Marka tescil numarası, başvuru ve tescil tarihi,

b) Marka örneği,

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

c) Marka sahibi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı, uyruğu, adresi, varsa vekilin adı ve soyadı veya unvanı ve adresi,

d) Markanın üzerinde kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin listesi,

e) Nice sınıflandırmasına ilişkin sınıf numaraları.

Rüçhan

Madde 31 - Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde marka tescil belgesi ile sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir;

"Bu markanın tescili için ilk defa .................. idaresine .............. tarih ve ............. sayı ile müracaat edildiği anlaşılmış olup, bu tarihten itibaren rüçhan hakkı bulunmaktadır."

ÜÇÜNCÜ KISIM : Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili

Protokol Çerçevesinde Yapılan Marka Başvuruları

Uluslararası tesciller

Madde 32 - 22/8/1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Enstitüye gönderilen uluslararası marka tescil başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, bahsedilen Protokol ile 12 Mart 1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Menşe ofis başvuruları

Madde 33 - Enstitüde tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markaya dayanılarak, Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde bir uluslararası tescil başvurusunun veya uluslararası tescillerle ilgili herhangi bir talebin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına iletilmesinin istenmesi durumunda; Enstitü, bu Yönetmeliğin 32 nci maddede belirtilen Protokol ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Enstitüye hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten dilekçe,

b) İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve ingilizce doldurulmuş standart form,

c) Madrid Protokolü çerçevesindeki işlem ücretinin ödendiğini gösterir belge,

d) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa, talep edilen işleme ilişkin yetkinin varlığının açıkça belirtildiği vekaletname veya söz konusu yetkinin varlığının açıkça belirtilmiş olduğu ve vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Menşe ofis başvurularının incelenmesi sırasında, yukarıda bahsedilen belgelerden herhangi birinin eksikliğinin veya usule aykırı kullanımının tespit edilmesi durumunda, Enstitü söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine veya varsa vekile bildirimde bulunur ve eksikliklerin iki ay içerisinde giderilmesini talep eder. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise, talep usulden reddedilir ve alınan ücret iade edilmez irat kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM : İtiraz

Başvuru yayımına itiraz

Madde 34 - Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmeliğe ekli Marka Yayına İtiraz Formu (Ek:2) örneğine uygun imzalı dilekçe ile yapılır. Enstitü, itiraz sahibinden, bir ay içerisinde gönderilmek üzere ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir.

İtirazın yerinde bulunması halinde, marka tescil başvurusu kısmen veya tamamen reddedilir.

Enstitü kararlarına itiraz

Madde 35 - Enstitü kararlarından zarar gören kişiler, ret veya kısmî red kararına bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde Enstitüye itirazda bulunabilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler de, doğrudan itiraz yetkisine sahiptir.

İtirazın şekli ve zamanı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23125.html[19.10.2011 15:12:19]

Madde 36 - İtiraz, bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde ve itiraza ilişkin gerekçelerin de belirtildiği imzalı dilekçe ile Enstitüye yapılır.

Bu dilekçeye, itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin belge ile vekil tarafından yapılan itirazlarda vekaletname eklenir.

İtirazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise, eksik belgeler itiraz süresi içerisinde tamamlanabilir. Karara itirazlarda, belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık sürenin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir. Bu Yönetmeliğin 34 ve 35 inci maddelerinde gösterilen süreler içerisinde, belirtilen belgelerin tamamlanmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır.

İlgili dairenin düzeltme kararı

Madde 37 - İtirazın haklı olduğu ve doğruluğu anlaşılır ise; itiraza konu olan karar, Enstitünün ilgili dairesince kısmen veya tamamen düzeltilir.

Enstitünün ilgili dairesi, yapılan itirazın haklı olduğuna veya doğruluğuna kanaat getirmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir.

İtirazın incelenmesi

Madde 38 - İtiraz incelenebilir nitelikte ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, bir ay içerisinde diğer taraf veya makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında, gerek duyduğu takdirde tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder.

İtiraz ücreti

Madde 39 - Enstitünün marka tescil başvuruları ile ilgili aldığı karara yapılan itirazların incelenmesi için alınan ücret, itiraz kabul edildiği taktirde, marka tescil belgesi düzenleme ücretine mahsup edilir.

BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

Kaldırılan mevzuat

Madde 40 - 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Enstitüye önceden verilmiş vekaletnameye atıf ile ilgili hükümleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yapılacak başvurular ve diğer talepler için geçerlidir.

Yürürlük

Madde 41 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.