About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Türkiye

TR007

Back

Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.1998 tarihli 23388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 - 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin işaretlenmesine İlişkin Yönetmeliğin, 5 nci maddesinin ( ı ) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“ Bandrol, fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltımlarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla, süreli olmayan yayınlara, ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ile disk disketlere alınmış eser nüshaları üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketidir.”

Madde 2 – Aynı yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“ Holografik Özellikli Güvenlik Etiketi Kullanımı”

Madde12 – Süreli olmayan yayınlarda güvenlik hologramının ne şekilde temin edileceği aşağıda belirtilmiştir:

a) Yayınevi ile eser sahibi ya da hak sahibi arasında yapılacak geçerli bir sözleşmenin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 52 nci maddesinde belirtilen “ Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.” İfadesine uygun olması veya yetki belgesinde bu hususun anılan maddeye uygun biçimde düzenlenmesi gereklidir.

b) Süreli olmayan yayınlarda kullanılacak güvenlik hologramları, çoğaltım yaptıracak eser sahibine, hak sahibine, eser sahibinin veya hak sahibinin çoğaltma ve yayma hakkını devrettiğine dair geçerli bir belgeyle kanıtlanmış olan yayınevine verir.

c) Eser sahibi, hak sahibi veya çoğaltma hakkına sahip yayınevi sözleşmede veya yetki belgesinde ya da bunlara denk belgelerde yer alan eser için öngörülen sayıda güvenlik hologramını, İstanbul’da Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü’nden, diğer illerde ise, İl Kültür müdürlüklerinden temin edecektir.

d) Eser sahibi, hak sahibi veya çoğaltım hakkına sahip yayınevine verilen güvenlik hologramları, çoğaltılacak eserler dışında kullanılamaz.

e) Güvenlik hologramı verilmesi için gerekli belgeler:

1- Hak sahibi olunduğunu gösterir hukuken geçerli sözleşme veya yetki belgesi.

2- Eser sahibi, hak sahibi veya çoğaltım hakkına sahip yayınevince basımevine sipariş edilen eserin çoğaltım sayısını gösterir sipariş fişinin bir sureti ile sevk irsaliyesi veya fatura örneği ile bunların verilmediği durumlarda vergi kimlik numarasını içeren yazılı beyanı”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“ Geçici madde 1 – Süreli olmayan yayınlarda güvenlik hologramı kullanımı 31/3/1999 tarihine kadar eser sahibi, hah sahibi veya çoğaltım hakkına sahip yayınevinin isteğine bağlı olarak uygulanır.”

Madde 4 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.