About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Estonia

EE127

Back

Punase risti nimetuse ja embleemi seadus (RT I 2006, 18, 141)

 Punase risti nimetuse ja embleemi seadus

Väljaandja: Riigikogu

Akti liik: seadus

Teksti liik: terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp: 22.07.2011

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Avaldamismärge: RT I, 08.07.2011, 46

Punase risti nimetuse ja embleemi seadus Vastu võetud 05.04.2006

RT I 2006, 18, 141

jõustumine 01.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (peida)

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine

03.12.2008 RT I 2008,

27.12.2008 54, 305

26.11.2009 RT I 2009,

01.01.2010 62, 405

01.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa

Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud

22.04.2010 RT I 2010,

22, 108

erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise

lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Nõukogu

13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010,

lk 24–26).

15.06.2011 RT I,

22.07.2011 08.07.2011, 8

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolev seadus sätestab punase risti nimetuse ja embleemi ning teiste samatähenduslike

nimetuste ja embleemide kasutamise riigisisese korra ning vastutuse nende väärkasutamise

eest.

(2) Punase risti nimetuse ja embleemi, punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase

lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi kasutamisel juhindutakse 1949. aasta 12. augusti Genfi

(I) konventsioonist haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal,

1949. aasta 12. augusti Genfi (II) konventsioonist haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste

olukorra parandamise kohta merel, sõjavangide kohtlemise 1949. aasta 12. augusti Genfi (III)

konventsioonist, tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 1949. aasta 12. augusti Genfi (IV)

konventsioonist, samuti 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (I)

lisaprotokollist rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta, 1949. aasta 12. augusti

Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (II) lisaprotokollist siseriiklike relvakonfliktide

ohvrite kaitse kohta (edaspidi Genfi konventsioonid) ning käesolevast seadusest.

(3) Punase kristalli nimetuse ja embleemi kasutamisel juhindutakse 1949. aasta 12. augusti

Genfi konventsioonide 2005. aasta 8. detsembri (III) lisaprotokollist täiendava tunnusmärgi

vastuvõtmise kohta.

(4) Käesolev seadus ei piira punase risti embleemi kasutamist liiklusmärkide ja ­signaalide

1968. aasta Viini konventsiooniga ning seda täiendava 1971. aasta Euroopa kokkuleppega

lubatud korras.

(5) Käesolev seadus ei piira punase risti nimetuse ja embleemi ning teiste samatähenduslike

nimetuste ja embleemide kasutamist Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ning

Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni poolt.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

§ 2. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse

sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 3. Punase risti nimetus ja embleem

(1) Punase risti kaitstav nimetus (edaspidi nimetus) on sõnad «punane rist» või «Genfi rist».

(2) Punase risti embleem (edaspidi embleem) on punane rist valgel taustal.

§ 4. Teised nimetused ja embleemid

(1) Teisi punase risti nimetuse ja embleemiga samatähenduslikke Rahvusvahelise Punase

Risti ja Punase Poolkuu Liikumise (edaspidi punase risti liikumine) poolt kasutatavaid

nimetusi ja embleeme – punase poolkuu nimetust ja embleemi, punase lõvi ja päikese

nimetust ja embleemi ning punase kristalli nimetust ja embleemi – tohib Eestis kasutada ainult

rahvusvahelises õiguses ja seaduses lubatud juhtudel.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

(2) Punase poolkuu kaitstav nimetus on sõnad «punane poolkuu» ning punase poolkuu

embleem on punane poolkuu valgel taustal.

(3) Punase lõvi ja päikese kaitstav nimetus on sõnad «punane lõvi ja päike» ning punase lõvi

ja päikese embleem on punane lõvi ja päike valgel taustal.

(4) Punase kristalli kaitstav nimetus on sõnad «punane kristall» ning punase kristalli

embleem on ühel tipul seisev punane ruudukujuline raam valgel taustal.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

§ 5. Eesti Punane Rist

Eesti Punane Rist on punase risti liikumises osalev Eestit esindav vabatahtlik ühendus, mis

on punase risti liikumisse vastu võetud vastavalt Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase

Poolkuu Seltside Föderatsiooni (International Federation of Red Cross and Red Crescent

Societies) põhikirjale.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

2. peatükk NIMETUSE JA EMBLEEMI KAITSVAL EESMÄRGIL

KASUTAMINE

§ 6. Nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamine ning selleks õigustatud isikud

(1) Nimetust või embleemi kasutatakse relvakonflikti või sõjaseisukorra ajal kaitsval

eesmärgil isiku või vara märgistamiseks, et näidata nende kuulumist rahvusvahelise õigusega

kaitstavate isikute või vara hulka.

(2) Nimetust ja embleemi võib kaitsval eesmärgil kasutada haavatute ja haigete ravimise ning

hooldamisega tegelev meditsiinipersonal ja vaimulik Genfi konventsioonides sätestatud

korras.

(3) Kaitsejõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kasutada nimetust ja embleemi

kaitsval eesmärgil ka rahuajal.

(4) Kaitsejõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kaitseministri loal kasutada

välisriigis käesoleva seaduse §­s 4 nimetatud teisi nimetusi ja embleeme kaitsval eesmärgil,

kui see aitab tõhustada nende kaitset.

(5) Välisriigi relvajõudude meditsiinipersonal ja vaimulik võivad kaitseministri loal Eestis

kasutada teisi käesoleva seaduse §­s 4 nimetatud samatähenduslikke nimetusi ja embleeme.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

§ 7. Nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamise kord

(1) Kaitsval eesmärgil kasutatakse nimetust või embleemi käesoleva seaduse § 6 lõikes 2

nimetatud isikute ja nende poolt kasutatavate hoonete, transpordivahendite ning muu

haavatute ja haigete ravimise ja hooldamisega seotud vara märgistamiseks.

(2) Haavatute ja haigete ravimise ning hooldamisega tegelev tervishoiuteenuse osutaja võib

paigaldada kaitsval eesmärgil kasutatava embleemi ainult kaitseväe volitusel. Märgistuse

paigaldamisel osutab vajaduse korral abi kaitsevägi.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

(3) Embleemi kasutamisel kaitsval eesmärgil peab embleem olema sellise suurusega, et oleks

tagatud embleemi nähtavus võimalikult kaugelt ja võimalikult paljudest suundadest.

(4) Kaitsevägi väljastab meditsiinipersonali ja vaimuliku isikukaardi käesoleva seaduse § 6

lõikes 2 nimetatud isikutele.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

(5) Kaitseminister kehtestab määrusega meditsiinipersonali ja vaimuliku isikukaardi vormi ja

väljaandmise korra.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

§ 8. [Kehtetu ­ RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

3. peatükk NIMETUSE JA EMBLEEMI VIITAVAL EESMÄRGIL

KASUTAMINE

§ 9. Nimetuse ja embleemi viitaval eesmärgil kasutamise kord

(1) Nimetust või embleemi kasutatakse viitaval eesmärgil, et näidata isiku või vara seotust

punase risti liikumisega.

(2) Viitaval eesmärgil on nimetust ja embleemi keelatud kasutada niisugusel moel, mille

puhul võib embleemi või nimetusega märgistatud isikut või vara pidada embleemi või

nimetuse kaitse all olevaks.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

(3) Embleemi kasutamisel viitaval eesmärgil peavad embleemi mõõtmed olema väikesed,

võrreldes objektiga, millel seda kasutatakse, ja seda ei tohi paigutada käesidemele ega ehitise

katusele.

§ 10. Õigustatud isikud

(1) Viitaval eesmärgil võivad nimetust ja embleemi kasutada punase risti liikumise liikmed,

sealhulgas Eesti Punane Rist.

(2) Välisriigi rahvuslikud seltsid võivad Eestis kasutada käesoleva seaduse §­s 4 nimetatud

teisi samatähenduslikke nimetusi ja embleeme punase risti nimetuse ja embleemiga samadel

tingimustel.

(3) Eesti Punane Rist võib erakorralistel asjaoludel kasutada välisriigis punase kristalli

nimetust ja embleemi, kui see on vajalik tema töö paremaks korraldamiseks.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

§ 11. Nimetuse ja embleemi viitaval eesmärgil kasutamine teiste isikute poolt

(1) Teised isikud võivad viitaval eesmärgil kasutada nimetust või embleemi kokkuleppel

Eesti Punase Ristiga rahvusvahelise õiguse ja käesoleva seadusega sätestatud juhtudel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkuleppes määratakse nimetuse või embleemi

kasutamise paikkond ning tähtaeg. Nimetuse või embleemi kasutamine peab toimuma

kooskõlas punase risti liikumise põhimõtetega.

(3) Eesti Punane Rist võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkuleppe lõpetada, kui

isik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 2 ning käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3

sätestatud tingimusi või kui nimetuse või embleemi edasine kasutamine oleks vastuolus

rahvusvahelise õigusega.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

4. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 12. Ettekirjutus

(1) Kui isik kasutab punase risti nimetust või embleemi või käesoleva seaduse §­s 4

nimetatud teisi nimetusi või embleeme või nendega eksitavalt sarnast nimetust või embleemi

vastuolus rahvusvahelise õiguse või käesoleva seadusega, võib Kaitseministeerium või

politseiasutus teha isikule ettekirjutuse väärkasutuse lõpetamiseks.

[RT I 2009, 62, 405 ­ jõust. 01.01.2010]

(2) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal võivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud

nimetuse või embleemi väärkasutuse lõpetamiseks ettekirjutuse teha ka kaitseväe juhataja või

tema volitatud ülemad kaitseväes.

[RT I, 08.07.2011, 8 ­ jõust. 22.07.2011]

(3) [Kehtetu ­ RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

(4) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võidakse kohaldada sunniraha või asendustäitmist

asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(5) Sunniraha ülemmäär on 2600 eurot.

[RT I 2010, 22, 108 ­ jõust. 01.01.2011]

(6) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal võidakse kohaldada asendustäitmist ilma

ettekirjutuse, hoiatuse ja täitekorralduseta või ilma hoiatuse ja täitekorralduseta.

5. peatükk VASTUTUS

§ 13. Nimetuse ja embleemi väärkasutus

(1) Punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §­s 4 nimetatud teiste

nimetuste või embleemide väärkasutuse või nendega eksitavalt sarnase nimetuse või

embleemi kasutamise eest, kui kasutamine ei toimunud relvakonflikti või sõjaseisukorra ajal

ning selline kasutamine on seostatav punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva

seaduse §­s 4 nimetatud teiste nimetuste või embleemide kaitsval eesmärgil kasutamisega –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

[RT I 2010, 22, 108 ­ jõust. 01.01.2011]

§ 14. Nimetuse ja embleemi rikkumine

Punase risti nimetuse või embleemi või käesoleva seaduse §­s 4 nimetatud teiste nimetuste

või embleemide määrimise, rikkumise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

[RT I 2008, 54, 305 ­ jõust. 27.12.2008]

§ 15. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §­des 13 ja 14 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku

üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §­des 13 ja 14 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on:

1) politseiasutus;

[RT I 2009, 62, 405 ­ jõust. 01.01.2010]

2) Kaitseministeerium.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE

§ 16. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. juunil.