About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Estonia

EE111

Back

Patendivoliniku seadus (konsolideeritud tekst 01.01.2012)

 Patent Agents Act, 2001

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus

Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2012 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Avaldamismärge: RT I, 28.12.2011, 14

Patendivoliniku seadus Vastu võetud 21.02.2001

RT I 2001, 27, 151 jõustumine 20.04.2001

Muudetud järgmiste aktidega (peida)

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine

14.11.2001 RT I 2001,93, 565 01.02.2002

05.06.2002 RT I 2002,53, 336 01.07.2002

17.12.2003 RT I 2003,88, 594 08.01.2004

07.12.2006 RT I 2006,58, 439 01.01.2007

12.03.2008 RT I 2008,15, 108 01.11.2008

19.06.2008 RT I 2008,30, 191 01.07.2008

22.04.2010 RT I 2010,22, 108

01.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).

07.12.2011 RT I,28.12.2011, 1 01.01.2012

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus sätestab patendivoliniku tegevuse õiguslikud alused.

§ 2. Patendivolinik

(1) Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal (edaspidi õigusteenus).

(2) Patendivolinikuna võib tegutseda isik, kellele on käesolevas seaduses sätestatud alustel ja korras antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks ühes või mõlemas patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas. Patendivolinikuna võib tegutseda ka välisriigis patendivoliniku kutse omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud vastavalt välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusele. [RT I 2008, 30, 191 - jõust. 01.07.2008]

(3) Patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnad on: 1) leiutis ja mikrolülituse topoloogia; 2) kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis.

(4) Seadusega ettenähtud juhtudel võib isikule õigusteenust osutada üksnes patendivolinik.

§ 3. Volituse kehtivus

(1) Kui seadusega on ette nähtud, et patendivolinik võib esitada volikirja pärast toimingu tegemist, loetakse volituse andmise päevaks toimingu tegemise päev, sõltumata volikirja allakirjutamise päevast.

(2) Volitus lõpeb: 1) kui patendivolinik loobub isiku esindamisest käesoleva seaduse § 5 lõikes 4 nimetatud juhtudel; 2) kui patendivoliniku kohta tehtud registreeringu andmed kustutatakse riiklikust patendivolinike registrist (edaspidi register); 3) patendivoliniku kutsetegevuse peatamise korral; 4) muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel peab patendivolinik teda volitanud isikut juhtunust viivitamata teavitama.

(4) Patendivoliniku surma või talle piiratud teovõime tõttu eeskoste seadmise korral peab patendivoliniku pärija või eestkostja, samuti patendivoliniku äriühing viivitamata teavitama juhtunust justiitsministrit või tema volitatud ametnikku. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

2. peatükk PATENDIVOLINIKU KUTSETEGEVUS JA

JÄRELEVALVE PATENDIVOLINIKU KUTSETEGEVUSE ÜLE

§ 4. Patendivoliniku õiguspädevus

Oma kutsetegevuse valdkonnas on patendivolinik pädev: 1) osutama õigusteenust; 2) esindama isikut riigiasutustes ja kohtus ning muudel juhtudel; 3) koguma tõendeid; 4) vabalt valima ja kasutama isikule õigusteenuse osutamisel seadusega ettenähtud vahendeid ja viise; 5) kinnitama asutustele esitatavate tööstusomandialaste dokumentide tõlkeid ja ärakirju.

§ 5. Patendivoliniku kohustused

(1) Patendivolinik on kohustatud: 1) kasutama teda volitanud isiku huvides kõiki seadusega ettenähtud vahendeid ja viise, säilitades kutseau ja väärikuse; 2) teavitama teda volitanud isikut õigusteenuse osutamisega seotud toimingutest; 3) pidama õigusteenuse osutamisega seotud toimingute nimekirja.

(2) Patendivolinik ei omanda isikule õigusteenust osutades tema õigusi.

(3) Patendivolinik ei või õigusteenust osutada isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolinik samas asjas õigusteenust osutab või on osutanud, samuti muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

(4) Patendivolinik võib oma algatusel loobuda isikule õigusteenuse osutamisest, kui isik on: 1) esitanud nõude, mille täitmiseks patendivolinik peab rikkuma seadust või kutse-eetika nõudeid; 2) jätnud korduvalt õigusteenuse eest tähtaegselt tasumata; 3) oma tegevusega muutnud võimatuks temale õigusteenuse osutamise; 4) kuritarvitanud patendivoliniku nime või kutset.

§ 6. Patendivoliniku kutsetegevuse tagatised

(1) Patendivolinik on õigusteenust osutades sõltumatu ja juhindub seadustest, samuti kutse- eetika nõuetest, headest kommetest ja südametunnistusest.

(2) Patendivolinikule usaldatud andmed on konfidentsiaalsed. Asjaolude kohta, mis on patendivolinikule või patendivoliniku äriühingu töötajale saanud teatavaks õigusteenust osutades, ei saa teda tunnistajana üle kuulata ega temalt seletust nõuda.

(3) Patendivolinikult või patendivoliniku äriühingu töötajalt, samuti patendivoliniku äriühingult ei või ära võtta õigusteenuse osutamise käigus saadud teabekandjaid.

§ 7. Kutsesaladuse hoidmine

(1) Patendivolinik on kohustatud hoidma saladuses õigusteenust osutades temale teatavaks saanud ärisaladust. Nimetatud kohustus ei ole ajaliselt piiratud ja kehtib ka pärast patendivoliniku kutsetegevuse lõppemist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus kehtib ka patendivoliniku äriühingu töötaja, samuti avaliku teenistuja suhtes, kellele patendivoliniku kutsesaladus on teatavaks saanud seoses teenistuskohustuste täitmisega.

(3) Isik või tema õigusjärglane võib kirjaliku nõusolekuga vabastada patendivoliniku kutsesaladuse hoidmise kohustusest.

(4) Kutsesaladuse hoidmise kohustus ei laiene kulude sissenõudmisele patendivoliniku õigusteenuse eest.

(5) Kutsesaladuse rikkumiseks ei loeta andmete avaldamist patendivoliniku kutsetegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule.

§ 8. Patendivoliniku kutsetegevuse viisid

(1) Patendivolinik võib tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana, patendivoliniku äriühingu kaudu või, patendivoliniku kutset omades, teise isikuga sõlmitud töölepingu alusel.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku andmed peavad olema kantud äriregistrisse.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev patendivolinik või patendivoliniku äriühing peab teatama registrile oma ja äriühingu kontaktandmed. Andmed patendivoliniku äriühingu kaudu tegutsevate patendivolinike kohta edastab registrile äriühing. Patendivoliniku kutset omav teise isikuga sõlmitud töölepingu alusel tegutsev isik peab registrile teatama oma ja tööandja kontaktandmed.

§ 9. Patendivoliniku äriühing

(1) Patendivoliniku äriühing võib osutada vaid õigusteenust.

(2) Patendivoliniku äriühing võib ühineda ainult teise patendivoliniku äriühinguga.

(3) Täisühingu või usaldusühinguna tegutseva patendivoliniku äriühingu ühinguleping sõlmitakse kirjalikult ja see lisatakse ühingu äriregistrisse kandmise avaldusele.

(4) Patendivoliniku äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku ärinimes peab sisalduma sõna «patendibüroo» või «patendivolinik».

§ 10. Varaline vastutus

(1) Õigusteenuse osutamise korral vastutab patendivolinik süüliselt tekitatud varalise kahju eest.

(2) Kui patendivolinik osutab õigusteenust patendivoliniku äriühingu kaudu, vastutavad patendivolinik ja äriühing käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju eest solidaarselt.

§ 11. Patendivoliniku kutsekindlustus

(1) Käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud kahju hüvitamise tagamiseks on patendivolinik või patendivoliniku äriühing kohustatud sõlmima lepingu patendivoliniku vastutuse kindlustamiseks.

(2) Kindlustussumma alammäär on 63 910 eurot. [RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

(3) Kindlustusandjal on tagasinõudeõigus füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku ja patendivoliniku äriühingu või patendivoliniku vastu, kui kindlustushüvitis on välja makstud patendivoliniku tahtliku teo tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks.

§ 12. Patendivoliniku kohta teabe avaldamine

Teabe kõikide patendivolinike ja patendivoliniku äriühingute nimede, tegevusvaldkondade ning kontaktandmete kohta avaldab Patendiamet oma ametlikus väljaandes ja veebilehel. [RT I 2008, 15, 108 - jõust. 01.11.2008]

§ 13. Riiklik järelevalve patendivoliniku kutsetegevuse üle

(1) Riiklikku järelevalvet patendivoliniku kutsetegevuse üle teostab justiitsminister või tema volitatud ametnik. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(2) Patendivolinik, kelle kutsetegevuse üle riiklikku järelevalvet teostatakse, on justiitsministri või tema volitatud ametniku nõudel kohustatud: [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012] 1) ilmuma Justiitsministeeriumi; [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012] 2) esitama justiitsministrile või tema volitatud ametnikule patendivoliniku kutsetegevusega, samuti sellega seonduva patendivoliniku äriühingu asjaajamisega seotud dokumendid; [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012] 3) andma selgitusi patendivoliniku kutsetegevuse kohta.

(3) Justiitsminister või tema volitatud ametnik võib: [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012] 1) teha patendivolinikule hoiatuse ja nõuda, et patendivolinik kõrvaldaks kutsetegevuses

ilmnenud puudused justiitsministri või tema volitatud ametniku määratud tähtaja jooksul; [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012] 2) peatada patendivoliniku kutsetegevuse käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud juhtudel; 3) teha patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud juhtudel. [RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

3. peatükk PATENDIVOLINIKU KUTSE ANDMINE

§ 14. Patendivoliniku kutse andmise tingimused

(1) Patendivoliniku kutse võib saada isik, kes: 1) on teovõimeline; 2) on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kelle püsiv elukoht on Eestis; 3) omab kõrgharidust; 4) valdab kõnes ja kirjas eesti keelt; 5) on töötanud enne patendivoliniku kutse taotlemist selles valdkonnas, milles ta kutset taotleb, vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus; 6) valdab patendivoliniku kutsetegevuseks vajalikus ulatuses kahte võõrkeelt, millest vähemalt üks on Euroopa Patendiameti ametlik töökeel; 7) ei ole kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

(2) Patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus töötamise aja hulka arvestatakse Patendiametis vastavas valdkonnas töötamise aeg, kuid mitte rohkem kui kaks aastat.

§ 15. Patendivoliniku kutsekomisjon

(1) Patendivoliniku kutse andmiseks moodustab justiitsminister vähemalt kuueliikmelise patendivoliniku kutsekomisjoni (edaspidi komisjon), kinnitab selle koosseisu ning määrab komisjoni esimehe. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(2) Komisjoni koosseisu määratakse kaks Patendiameti teenistujat ja kaks patendivolinikku.

(3) Komisjon on pädev otsustama, kui otsustamises osaleb komisjoni esimees või esimehe äraolekul komisjoni liige, kelle komisjoni esimees on määranud ennast asendama, ning vähemalt neli komisjoni liiget.

(4) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks komisjoni esimehe või teda asendava komisjoni liikme hääl.

(5) Komisjoni töökorra kehtestab justiitsminister. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(6) Komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi eelarve kaudu. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 16. Patendivoliniku kutse taotlemine

(1) Patendivoliniku kutse taotleja esitab komisjonile: 1) kirjaliku avalduse; 2) dokumendid, mis tõendavad käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud

nõuetele vastavust; 3) patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute aruande tema poolt tehtud tööstusomandialastest toimingutest (edaspidi aruanne); 4) riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

(2) Patendivoliniku kutse taotlemise avaldus peab sisaldama vähemalt: 1) ühte käesoleva seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud valdkonda, milles tegutsemiseks kutset taotletakse; 2) kutse taotleja kinnitust selle kohta, et ta vastab käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele.

(3) Kui patendivoliniku kutse taotlemise avaldus või aruanne ei vasta käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele, teeb komisjon patendivoliniku kutse taotlemise avalduse menetlusse võtmisest keeldumise otsuse ja saadab selle kutse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 17. Patendivoliniku kutseeksam

(1) Patendivoliniku kutseeksam (edaspidi eksam) on patendivoliniku kutse taotleja teadmiste kontrollimine patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas, milles ta kutset taotleb.

(2) Eksam toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

(3) Eksami toimumise aja ja koha määrab komisjon.

(4) Eksam on kirjalik. Eksam koosneb eksamineeritava teoreetiliste teadmiste kontrollimisest ja tööstusomandialaste kaasusülesannete lahendamisest.

(5) Eksamitulemust hinnatakse hindega ühest kümneni.

(6) Eksamihinne on komisjoniliikmete antud hinnete keskmine, mis ümardatakse täisarvuks. Hinne alla viie loetakse mitterahuldavaks.

(7) Kui eksamineeritav on saanud mitterahuldava hinde, ei ole patendivoliniku kutse taotleja eksamit sooritanud.

(8) Kui patendivoliniku kutse taotleja ei sooritanud eksamit, võib ta eksami uuesti teha kolme kuu pärast.

(9) Kolmandat või enamat korda võib patendivoliniku kutse taotleja teha eksami viimasest eksamist kolme aasta möödumisel.

§ 18. Otsus

(1) Komisjon teeb patendivoliniku kutse andmise otsuse, kui patendivoliniku kutse taotleja: 1) vastab käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele; 2) on kinnitanud oma vastavust käesoleva seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele; 3) on sooritanud eksami.

(2) Komisjon teeb patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsuse, kui patendivoliniku kutse taotleja ei vasta käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõuetele või ei soorita eksamit.

(3) Patendivoliniku kutse andmise otsus jõustub patendivoliniku kutse andmise otsuse registreeringu tegemisel registris.

(4) Patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsus jõustub selle tegemise päevast.

(5) Patendivoliniku kutse andmise otsuse ärakiri saadetakse patendivoliniku kutse taotlejale ja registrile kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse andmise otsuse tegemise päevast arvates.

(6) Patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse patendivoliniku kutse taotlejale kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse andmisest keeldumise otsuse jõustumise päevast arvates.

(7) Patendivoliniku kutse taotlemise eest tasutud riigilõivu ei tagastata.

§ 19. Patendivoliniku kutsetegevuse peatamine ja taastamine

(1) Patendivoliniku kutsetegevus peatatakse, kui: 1) patendivolinik ei saa tervislikel või muudel põhjustel täita patendivoliniku kohustusi järjest rohkem kui kuus kuud; 2) patendivolinik on pankrotivõlgnik; 3) patendivoliniku äriühing, mille kaudu patendivolinik osutab õigusteenust, on pankrotivõlgnik; 4) patendivolinik on registrile esitanud peatamise taotluse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 nimetatud juhtudel peab patendivolinik esitama justiitsministrile või tema volitatud ametnikule patendivoliniku kutsetegevuse peatamise avalduse ja peatamise alust tõendava dokumendi viie tööpäeva jooksul kutsetegevuse peatamise aluse tekkimise päevast arvates. Patendivolinik peab teavitama tema esitatud patendivoliniku kutsetegevuse peatamise avaldusest isikuid, kellele ta osutab õigusteenust, viie tööpäeva jooksul kutsetegevuse peatamise aluse tekkimise päevast arvates. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(3) Patendivoliniku kutsetegevuse peatamise otsuse teeb justiitsminister või tema volitatud ametnik viie tööpäeva jooksul patendivoliniku kutsetegevuse peatamise avalduse esitamise päevast arvates või 10 tööpäeva jooksul patendivoliniku kutsetegevuse peatamise aluse

tekkimise päevast arvates. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(4) Patendivoliniku kutsetegevuse peatamise otsuse ärakiri saadetakse patendivolinikule ja registrile kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutsetegevuse peatamise otsuse tegemise päevast arvates.

(5) Patendivoliniku kutsetegevuse taastamiseks esitab patendivolinik justiitsministrile või tema volitatud ametnikule avalduse ja dokumendid, mis tõendavad, et kutsetegevuse peatamise alus on ära langenud. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(6) Justiitsminister või tema volitatud ametnik teeb avalduse alusel patendivoliniku kutsetegevuse taastamise või taastamisest keeldumise otsuse. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(7) Kui patendivoliniku kutse on peatatud enamaks kui viis aastat, taastatakse patendivoliniku kutse pärast käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud eksami sooritamist. [RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 20. Patendivoliniku kutse äravõtmine

(1) Patendivoliniku kutse võetakse ära, kui patendivolinik: 1) on patendivoliniku kutsetegevuses rikkunud seadust; 2) ei ole korduvalt täitnud käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud kohustusi; 3) ei vasta käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõuetele; 4) esitab patendivoliniku kutsest loobumise avalduse.

(2) Justiitsminister või tema volitatud ametnik teeb patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse 10 tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse äravõtmise alusest teada saamise päevast arvates. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(3) Patendivoliniku kutse äravõtmise otsus jõustub patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse registreeringu tegemisel registris.

(4) Patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse ärakiri saadetakse patendivolinikule ja registrile kolme tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse tegemise päevast arvates. [RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

4. peatükk RIIKLIK PATENDIVOLINIKE REGISTER

§ 21. Registri asutamine

(1) Registri asutab Vabariigi Valitsus.

(2) Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 22. Registri pidamine

(1) Registri vastutav töötleja on Patendiamet.

(2) Registrikanded on: 1) registreeringu andmete kanne, 2) registreeringu andmete muutmise kanne ja 3) registreeringu kustutamise kanne.

(3) Registrikanne tehakse komisjoni, justiitsministri või tema volitatud ametniku või kohtu otsuse alusel viie tööpäeva jooksul registrikande aluseks olevate dokumentide registrisse jõudmise päevast arvates. [RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(4) Registrikanne jõustub selle tegemise päeval.

(5) Registrikande teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes. [RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 23. Registri avalikkus ja teabe väljastamine

(1) Register on avalik. Igaühel on õigus tutvuda registrikannetega ja saada neist ärakirju.

(2) Registrist kirjaliku teabe väljastamise eest võetakse riigilõivu, välja arvatud teabe väljastamise eest järelevalveõiguslikule ametiisikule või kohtule.

§ 24. Registreeringu andmed

Registreeringu andmed on: 1) patendivoliniku registrinumber; 2) patendivoliniku nimi, isikukood ja kontaktandmed; 3) andmed patendivoliniku hariduse kohta; 4) patendivoliniku kutsetegevuse valdkond; 5) võõrkeeled, mida patendivolinik valdab kutsetegevuseks vajalikus ulatuses; 6) patendivoliniku kutse andmise otsuse tegemise päev; 7) patendivoliniku või patendivoliniku äriühingu, mille kaudu patendivolinik tegutseb,

äriregistri registrikaardi andmed, tegevuskoha aadress ja muud kontaktandmed; 8) andmed patendivoliniku kutsetegevuse peatamise, patendivoliniku kutsetegevuse

taastamise, patendivoliniku kutsetegevuse taastamisest keeldumise ja patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse kohta.

5. peatükk LÕPPSÄTTED

§ 25. Seaduse kohaldamine enne käesoleva seaduse jõustumist registrisse kantud patendivolinike suhtes

Eesti Vabariigi riiklikku patendivolinike registrisse kantud patendivolinikud registreeritakse ümber käesoleva seaduse alusel asutatud registris samades tegevusvaldkondades, milles neil oli õigus tegutseda enne käesoleva seaduse jõustumist.

§ 26. Riigilõiv

Käesolevas seaduses ettenähtud toimingute sooritamise eest tasutakse riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi. [RT I 2006, 58, 439 - jõust. 01.01.2007]

§ 27. – § 33. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 34. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub ühe kuu möödumisel Riigi Teatajas avaldamise päevast.