About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Estonia

EE035

Back

Patendikirja Vorminõuete Ning Vormistamise Ja Väljaandmise Korra Kehtestamine Majandusministri 25. novembri 1998. a määrus nr 43 (RTL 1998, 360/361, 1530)

 Patendikirja Vorminõuete Ning Vormistamise Ja Väljaandmise Korra Kehtestamine Majandusministri 25. novembri 1998. a määrus nr 43 (RTL 1998, 360/361, 1530)

1

PATENDIKIRJA VORMINÕUETE NING VORMISTAMISE JA VÄLJAANDMISE KORRA KEHTESTAMINE

Majandusministri 25. novembri 1998. a määrus nr 43

(RTL 1998, 360/361, 1530)

Patendiseaduse (RT I 1994, 25, 406;1998, 74, 1227) paragrahvi 36 lõike 9 ja Vabariigi Valitsuse

25. augusti 1998. a määruse nr 186 “Volituste andmine patendiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks”

(RT I 1998, 76, 1269) punkti 1 alapunkti 7 alusel määran:

1. Kehtestada patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord (juurde lisatud). 2. Tunnistada kehtetuks Riigi Patendiameti peadirektori 28. märtsi 1996. a käskkiri nr 32­O.

Minister Jaak LEIMANN

Kantsler Margus LEIVO

PATENDIKIRJA VORMINÕUDED NING VORMISTAMISE JA VÄLJAANDMISE KORD Kinnitatud majandusministri 25. novembri 1998. a määrusega nr 43

1. Üldsätted 1.1. Patendikiri on dokument, mis tõendab registreeringut ja patendiomaniku ainuõigust patendikirjelduses

toodud leiutisele.

1.2. Patendikiri koosneb tunnistusest ja selle juurde lisatud patendikirjeldusest. 1.3. Patendikiri antakse välja 23. mail 1994. a jõustunud patendiseaduse alusel. 1.4. Patendiamet annab patendiomanikule patendikirja välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise kuu­

päevast. 1.5. Patendiomanike arvust sõltumata antakse välja ainult üks patendikiri. 1.6. Patendiomaniku avalduse alusel võib talle välja anda patendikirja duplikaadi. Duplikaat antakse välja

ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi Patendiametisse saabumise kuupäevast.

2. Tunnistuse andmed ja rekvisiidid 2.1. Tunnistuse andmed ja rekvisiidid on:

2.1.1. riigi nimi ! Eesti Vabariik;

2.1.2. riigi vapp ! Eesti Vabariigi väike riigivapp;

2.1.3. dokumendi nimetus ! patendikiri;

2.1.4. dokumendi number ! registreeringu number;

2.1.5. dokumendi väljaandnud asutuse nimetus ! Patendiamet;

2.1.6. dokumendi väljaandnud asutuse juhi ametinimetus ! peadirektor; 2.1.7. dokumendi väljaandnud asutuse juhi allkiri;

2.1.8. dokumendi väljaandnud asutuse juhi nimi;

2.1.9. dokumendi väljaandnud asutuse pitsati jäljend ! Patendiameti väikese riigivapi kujutisega

pitsati jäljend;

2.1.10. dokumendi väljaandnud asutuse asukoht (seesütlevas käändes) ! Tallinnas;

2.1.11. dokumendi väljaandmise kuupäev ! patendikirjale allakirjutamise kuupäev;

2.1.12. dokumendi väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend ! Patendiameti reljeefpitsati jäljend; 2.1.13. tekst viitega dokumendi väljaandmise õiguslikule alusele, patendi kehtivusajale ja

dokumendiga tõendatavatele õigustele ! “Patent on välja antud 23. mail 1994. a jõustunud patendiseaduse § 5 alusel. Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Patendi jõushoidmiseks

tuleb tasuda riigilõivu iga kehtivusaasta eest. Patendikiri tõendab registreeringut ja patendiomaniku

ainuõigust patendikirjelduses toodud leiutisele.” 2.2. Punktis 2.1 nimetatud andmed ja rekvisiidid kantakse tunnistuse esikaanele. 3. Patendikirja vormistamine ja köitmine 3.1. Patendikirjeldus köidetakse tunnistuse kaante vahele ehisköites. 3.2. Tunnistuse kaaned (vt lisa) vormistatakse järgmiselt:

3.2.1. tunnistuse kaante plangina kasutatakse valgest poolkartongist kahepoolset kokkumurtud lehte,

mille kõrgus on 300 mm ja laius 426 mm ning millel on murdevaltsid 200 mm ja 213 mm kaugusel

paremast servast;

3.2.2. käesoleva korra punktis 2.1 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse esikaane

plangile musta trükivärviga, kasutatades kirjatüüpi Charlesworth Bold; 3.2.3. Eesti Vabariigi väike riigivapp trükitakse tunnistuse esikaane plangi päisesse keskele ja

humalavanikud esikaane plangi veeristele kuldse värviga;

2

3.2.4. tunnistuse esikaane plangil olevale sinise turvapõhjaga märgistatud kohale kantakse numbritempliga dokumendi number.

3.3. Patendikirja köitmine toimub järgmiselt: 3.3.1. tunnistuse kaante vahele asetatakse patendikirjeldus ja patendikiri kinnitatakse kahe metallist

4­mm läbimõõduga öösiga, mis asetsevad tunnistuse plangi esikülje vasakust servast 8 mm kaugusel ning

ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel;

3.3.2. läbi ööside seotakse 6 mm laiune Eesti Vabariigi riigilipu värvides tekstiilist ehispael, mis

sõlmitakse alumise öösi kohal;

3.3.3. ehispaela otsad kinnitatakse tunnistuse plangi esikülje vasakpoolsesse alaossa kleebisega, mis

kujutab endast metalliseeritud paberist 42­mm läbimõõduga kuldkollast värvi ringi;

3.3.4. kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

4. Patendikirja väljaandmine 4.1. Vormistatud ja köidetud patendikirjale kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse

Patendiameti pitsatiga.

4.2. Patendikiri antakse patendiomanikule või tema esindajale üle otse või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

5. Patendikirja duplikaat 5.1. Patendikirja duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:

5.1.1. registreeringu number;

5.1.2. patendiomaniku ees­ ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi

kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;

5.1.3. leiutise nimetus.

5.2. Avaldusele peab olema lisatud: 5.2.1. riigilõivu tasumist tõendav dokument;

5.2.2. volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku või ühise esindaja kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks kehtib.

5.3. Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust ning vormistab ja köidab patendikirja duplikaadi vastavalt käesolevas korras sätestatule. Duplikaadi esikaane paremasse ülaossa kantakse templiga sõna

«duplikaat» ja duplikaadi väljaandmise kuupäev.

5.4. Vormistatud ja köidetud duplikaadile kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendi­ ameti pitsatiga. Duplikaat antakse patendiomanikule või tema esindajale üle otse või saadetakse kaaskirjaga posti

teel.

6. Patendikirja plankide tellimine, kasutamine, hoidmine ja hävitamine Plankide tellimise, kasutamise, hoidmise ja rikutud või kasutamiskõlbmatute plankide hävitamise kord

kehtestatakse Patendiameti peadirektori käskkirjaga, juhindudes sellealastest seadustest ja määrustest.

3

Lisa

majandusministri 25. novembri 1998. a

määrusele nr 43