About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Estonia

EE031

Back

Tööstusdisainilahenduse Registreerimise Taotluste Ja Nende Menetluse Andmekogu Asutamine Majandusministri 15. mai 1998. a määrus nr 22 (RTL, 1998, 181/182, 706)

 Tööstusdisainilahenduse Registreerimise Taotluste Ja Nende Menetluse Andmekogu Asutamine

1

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE REGISTREERIMISE TAOTLUSTE JA NENDE MENETLUSE ANDMEKOGU ASUTAMINE

Majandusministri 15. mai 1998. a määrus nr 22

(RTL, 1998, 181/182, 706)

Tööstusdisaini kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466) § 30 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 30. detsembri

1997. a määruse nr 260 (RT I 1998, 1, 4) alusel

m ä ä r a n:

1. Asutada tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja nende menetluse andmekogu (edaspidi andmekogu).

2. Andmekogu on korrastatud andmete kogum menetlusse võetud tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste dokumentide ja nende menetluse kohta.

3. Andmekogus hoitakse tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotluse) ja selle menetluse andmeid alates registreerimistaotluse menetlusse võtmisest

kuni menetluse lõppemiseni.

4. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja on Patendiamet. 5. Andmekogu eesmärk on töödelda ja kaitsta (andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423) § 2 lõike 3 ja § 7 lõigete 3 ja 4 mõistes) menetlusse võetud registreerimistaotlustesse puutuvat teavet ja teha see

tööstusdisaini kaitse seaduse §­s 30 sätestatud ulatuses avalikkusele kättesaadavaks.

6. Andmekogu moodustavad menetluse toimikud, mille koosseisu kuuluvad: ­ registreerimistaotluse dokumendid vastavalt tööstusdisaini kaitse seaduse §­le 20; ­ Patendiameti teated ja otsused registreerimistaotluse kohta; ­ tööstusdisainilahenduse registreerimise taotleja (edaspidi taotleja) poolt Patendiametile esitatud kirjad

ja dokumendid;

­ ärakirjad kaebustest tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) või

kohtule (nende olemasolun( �

­ apellatsioonikomisjoni otsuste ja kohtulahendite ärakirjad (nende olemasolun( �

­ muud registreerimistaotlusega seotud dokumendid.

7. Teabe väljastamine (andmekoguga tutvumine ja andmekogust andmete väljastamine) on üldjuhul keelatud. Andmekogust väljastatakse ainult järgmised andmed: tööstusdisainilahenduse nimetus,

registreerimistaotluse number, registreerimistaotluse esitamise päev, prioriteediandmed, taotleja nimi ja

taotleja esindaja nimi.

8. Registreerimistaotluse menetluse toimikuga võib tutvuda taotleja või isik, kellel on selleks taotleja kirjalik luba või keda taotleja on kirjalikult teavitanud registreerimistaotluse esitamisest, samuti

järelevalveõigusliku riigiasutuse õiguspädev ametiisik ja kohus. Patendiamet väljastab soovitud

andmeid nii mitme registreerimistaotluse kohta, kui mitme eest on tasutud riigilõiv.

9. Registreerimistaotluse menetluse toimikust ei väljastata andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avalikustamise.

10. Teabe väljastamine andmekogust on tasuline, välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule. Teabe väljastamise eest tasutakse riigilõiv iga

registreerimistaotluse kohta riigilõivuseaduses ettenähtud määras.

11. Teavet väljastatakse avalduse alusel. Avalduses peavad sisalduma tutvuda soovija nimi ja kontakt­ andmed, päringuobjekt ja soovitud andmete loetelu. Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumist tõendav

dokument. Registreerimistaotluse menetluse toimikuga tutvuda soovija peab esitama lisaks

eelnimetatule tutvumist õigustava dokumendi.

12. Päringuobjekti määramiseks tuleb esitada kas tööstusdisainilahenduse nimetus, registreerimistaotluse number, registreerimistaotluse esitamise päev, prioriteediandmed, taotleja nimi,

taotleja esindaja nimi või eelnimetatud andmete kombinatsioon.

13. Teave väljastatakse andmekogu teatena. Paberkandjal väljastatud andmekogu teated kinnitatakse Patendiameti vastuvõtuosakonna pitsati jäljendiga ja Patendiameti volitatud esindaja allkirjaga.

14. Teabe väljastab Patendiameti vastuvõtuosakond hiljemalt viiendal tööpäeval avalduse esitamise kuupäevale järgnevast päevast.

2

15. Teabe väljastamise üle peetakse arvestust. 16. Andmekogu tegevuse seaduslikkuse üle valvab andmekaitse järelevalveasutus. 17. Teenistusalast järelevalvet andmekogu pidamise üle teostab Patendiamet.

Minister Jaak LEIMANN Kantsler Margus LEIVO