About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

European Union (EU)

EU193

Back

Europaparlamentets Och Rådets Direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknadenText av betydelse för EES

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU

av den 26 februari 2014

om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artiklarna 50.1, 53.1 och 62,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio­ nella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­ téns yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1) Unionens direktiv som har antagits inom området för upphovsrätt och närstående rättigheter ger redan rättig­ hetshavarna en hög skyddsnivå och därmed ett ramverk inom vilket innehåll som skyddas av dessa rättigheter kan utnyttjas. Dessa direktiv bidrar till att utveckla och bibe­ hålla kreativiteten. På en inre marknad utan snedvridning av konkurrensen uppmuntrar skyddet för innovation och intellektuellt skapande även till investeringar i innovativa tjänster och produkter.

(2) Spridning av innehåll som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter, däribland böcker, audiovisuella produkter och inspelad musik samt anknutna tjänster, förutsätter licensiering av rättigheter som tillhör olika innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, såsom författare, utövande konstnärer, producenter och förläggare. En rättighetshavare kan normalt välja mellan individuell eller kollektiv förvaltning av sina rättigheter, såvida medlemsstaterna inte föreskriver något annat, i

enlighet med unionsrätten och unionens och medlems­ staternas internationella åtaganden. Förvaltning av upp­ hovsrätt och närstående rättigheter inbegriper utfärdande av licenser till användare, revision av användare, gransk­ ning av hur rättigheterna används, säkerställande av upp­ hovsrätt och närstående rättigheter, inkassering av intäk­ ter från nyttjande av rättigheter och fördelning av utes­ tående belopp till rättighetshavare. Kollektiva förvalt­ ningsorganisationer gör det möjligt för rättighetshavare att få ersättning för nyttjanden för vilka de själva inte skulle vara i stånd att kontrollera eller säkerställa, inbegri­ pet nyttjanden som sker på utländska marknader.

(3) Enligt artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen beakta den kulturella mångfalden i sina åtgärder och bidra till kul­ turens utveckling i medlemsstaterna, med respekt för de­ ras nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet. De kollektiva förvaltningsorganisationerna spelar och bör fortsatt spela en viktig roll som främjare av mångfalden av kulturyttringar, såväl genom att göra det möjligt för de minsta och mindre populära repertoarerna att få till­ träde till marknaden som genom att tillhandahålla socia­ la, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster till förmån för sina rättighetshavare och allmänheten.

(4) När kollektiva förvaltningsorganisationer etablerat sig inom unionen bör de kunna åtnjuta friheterna enligt fördragen när de representerar rättighetshavare som är bosatta eller etablerade i andra medlemsstater eller när de utfärdar licenser till användare som är bosatta eller etablerade i andra medlemsstater.

(5) Det finns betydande skillnader mellan de nationella regler som styr hur de kollektiva förvaltningsorganisationerna bedriver sin verksamhet, särskilt i fråga om deras öppen­ het och möjligheten för medlemmar och rättighetshavare att utkräva ansvar. Detta har i ett antal fall lett till svå­ righeter, särskilt för utländska rättighetshavare när de söker utöva sina rättigheter, och till bristfällig ekonomisk förvaltning av inkasserade medel. Problem med hur de kollektiva förvaltningsorganisationerna bedriver sin verk­ samhet leder till ett ineffektivt utnyttjande av upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden, till nackdel för organisationernas medlemmar, rättighets­ havare och användare.

SVL 84/72 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

(1) EUT C 44, 15.2.2013, s. 104. (2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 februari 2014 (ännu ej

offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 20 februari 2014.

(6) Behovet av att förbättra hur de kollektiva förvaltnings­ organisationerna bedriver sin verksamhet konstaterades redan i kommissionens rekommendation 2005/737/EG (1). I rekommendationen anges ett antal principer, såsom rättighetshavarnas frihet att välja kollek­ tiv förvaltningsorganisation, likabehandling av skilda ka­ tegorier av rättighetshavare och skälig fördelning av ro­ yaltyer. I rekommendationen uppmanas också de kollek­ tiva förvaltningsorganisationerna att inför förhandlingar med användare ge dessa tillräcklig information om tarif­ fer och repertoar. Den innehåller även rekommendatio­ ner om möjlighet att utkräva ansvar, om rättighetshavar­ nas representation i de kollektiva förvaltningsorganisatio­ nernas beslutsfattande organ och om tvistlösning. Efter­ levnaden av rekommendationen har emellertid varit ojämn.

(7) För att skydda de intressen som tillkommer medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer, rättighetshavare och tredje parter fordras att medlemsstaternas lagstiftningar relaterade till förvaltning av upphovsrätt och gränsöver­ skridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk samordnas i syfte att få likvärdiga skyddsåtgärder i hela unionen. Direktivet bör därför basera sig på arti­ kel 50.1 i EUF-fördraget.

(8) Syftet med detta direktiv är att uppnå samordning av de nationella bestämmelserna om hur kollektiva förvalt­ ningsorganisationer får inleda sin verksamhet för att för­ valta upphovsrätt och närstående rättigheter, om styrel­ seformerna för dessa organisationer och om ramen för kontroll av deras verksamhet, och det bör därför också baseras på artikel 53.1 i EUF-fördraget. Eftersom det gäl­ ler en sektor som tillhandahåller tjänster i hela unionen bör direktivet även basera sig på artikel 62 i EUF-för­ draget.

(9) Syftet med detta direktiv är att fastställa krav som är till­ lämpliga på kollektiva förvaltningsorganisationer för att säkerställa stränga normer när det gäller styrelseformer, ekonomisk förvaltning, öppenhet och rapportering. Detta bör dock inte hindra medlemsstaterna från att, i fråga om kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade på deras territorier, upprätthålla eller införa strängare nor­ mer än dem som fastställs i avdelning II i detta direktiv, under förutsättning att dessa strängare normer är för­ enliga med unionsrätten.

(10) Inget i detta direktiv bör hindra en medlemsstat från att tillämpa samma eller liknande bestämmelser på kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade utanför unionen men som verkar i medlemsstaten i fråga.

(11) Inget i detta direktiv bör hindra kollektiva förvaltnings­ organisationer från att ingå representationsavtal med an­ dra kollektiva förvaltningsorganisationer – i enlighet med de konkurrensregler som fastställs genom artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget – avseende rättighetsförvaltning för att på jämlika, icke-diskriminerande och transparenta villkor underlätta, förbättra och förenkla förfarandena för utfärdande av licens till användarna, inklusive för syftet att uppnå gemensam fakturering, och erbjuda gränsöver­ skridande licenser även inom andra områden än de som avses i avdelning III i detta direktiv.

(12) Samtidigt som detta direktiv är tillämpligt på alla kollek­ tiva förvaltningsorganisationer, med undantag för avdel­ ning III som är tillämpligt endast på kollektiva förvalt­ ningsorganisationer som förvaltar upphovsrättigheter till musikaliska verk för gränsöverskridande användning på nätet, påverkar det inte medlemsstaternas ordningar för förvaltning av rättigheter såsom individuell förvaltning, den utsträckta verkan av ett avtal mellan en representativ kollektiv förvaltningsorganisation och en användare, dvs. kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan, obligato­ risk kollektiv förvaltning, rättsliga presumtioner om re­ presentation eller överlåtelse av rättigheter till kollektiva förvaltningsorganisationer.

(13) Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjlighet att genom lagstiftning, reglering eller andra liknande spe­ cifika mekanismer som är tillämpliga inom deras territo­ rier fastställa den skäliga ersättningen till rättighetshavare för undantag från eller inskränkning i den rätt till mång­ faldigande som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (2) och ersättningen till rättighets­ havare för undantag från den ensamrätt vad gäller offent­ lig utlåning som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG (3), och inte heller deras möjlighet att fastställa villkoren för inkassering.

(14) Detta direktiv kräver inte att kollektiva förvaltningsorga­ nisationer antar en specifik juridisk form. I praktiken verkar dessa organisationer i olika juridiska former såsom föreningar, kooperativ och aktiebolag som kontrolleras eller ägs antingen av innehavare av upphovsrätt och närs­ tående rättigheter eller av enheter som representerar så­ dana rättighetshavare. I vissa undantagsfall saknas emel­ lertid ägande eller kontroll på grund av den juridiska formen hos en kollektiv förvaltningsorganisation. Detta gäller till exempel stiftelser, som inte har medlemmar. Icke desto mindre bör bestämmelserna i detta direktiv tillämpas även på sådana organisationer. Samtidigt bör

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/73

(1) Kommissionens rekommendation 2005/737/EG av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (EUT L 276, 21.10.2005, s. 54).

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närs­ tående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 de­ cember 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upp­ hovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättig­ heter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att skyldigheterna enligt detta direktiv kringgås genom val av juridisk form. Det bör noteras att enheter som representerar rättighetshavare, och som är medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer, kan vara andra kol­ lektiva förvaltningsorganisationer, rättighetshavarsam­ manslutningar, fackföreningar eller andra organisationer.

(15) Rättighetshavare bör kunna anförtro förvaltningen av sina rättigheter åt oberoende förvaltningsenheter. Sådana oberoende förvaltningsenheter är kommersiella enheter som skiljer sig från kollektiva förvaltningsorganisationer bland annat genom att de inte ägs eller kontrolleras av rättighetshavare. I den mån sådana oberoende förvalt­ ningsenheter utför samma uppgifter som kollektiva för­ valtningsorganisationer bör de dock vara skyldiga att lämna viss information till de rättighetshavare som de representerar, till kollektiva förvaltningsorganisationer, till användare och till allmänheten.

(16) Producenter på det audiovisuella området, skivproducen­ ter och sändarföretag licensierar sina egna rättigheter, i vissa fall jämte rättigheter som exempelvis utövande konstnärer överlåtit till dem på basis av individuella avtal, och handlar i eget intresse. Bok-, musik- och tidnings­ förläggare licensierar rättigheter som överlåtits till dem på grundval av enskilda avtal, och handlar i eget intresse. Därför bör producenter på det audiovisuella området, skivproducenter, sändarföretag och förläggare inte betrak­ tas som oberoende förvaltningsenheter. Vidare bör författares och utövande konstnärers managers och agenter som fungerar som mellanhänder och representerar rättighets­ havare i förhållande till kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner inte betraktas som oberoende förvaltningsenheter, efter­ som de inte förvaltar rättigheter i den bemärkelsen att de fastställer tariffer, utfärdar licenser eller inkasserar pengar från användare.

(17) Kollektiva förvaltningsorganisationer bör kunna välja att låta dotterorganisationer eller andra enheter som de kontrollerar utföra vissa delar av deras verksamhet, till exempel fakturering av användare eller fördelning av utestående belopp till rättighetshavare. I sådana fall bör de bestämmelser i detta direktiv som skulle vara tillämp­ liga om den berörda verksamheten utfördes direkt av en kollektiv förvaltningsorganisation vara tillämpliga på den verksamhet som dotterorganisationerna eller de andra enheterna utför.

(18) För att se till att innehavare av upphovsrätt och närs­ tående rättigheter kan dra full nytta av den inre mark­ naden när deras rättigheter förvaltas kollektivt och att deras frihet att utöva dessa rättigheter inte otillbörligen

påverkas, är det nödvändigt att kräva att lämpliga skydds­ åtgärder införlivas i de kollektiva förvaltningsorganisatio­ nernas stadga. Dessutom får en kollektiv förvaltnings­ organisation, när den tillhandahåller sina förvaltnings­ tjänster, varken direkt eller indirekt diskriminera rättig­ hetshavare på grundval av nationalitet, hemvist eller eta­ bleringsort.

(19) Med beaktande av friheterna att tillhandahålla och ut­ nyttja tjänster med avseende på kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter som fastställs i EUF-fördraget bör det krävas att en rättighetshavare fritt kan välja en kollektiv förvaltningsorganisation för förvalt­ ning av sina rättigheter, oavsett om det rör sig om rät­ tigheter för överföring till allmänheten eller mångfaldi­ ganderättigheter, eller kategorier av rättigheter med an­ knytning till sådana former av utnyttjande som utsänd­ ningar, teaterföreställningar eller mångfaldigande för överföring på nätet, förutsatt att den kollektiva förvalt­ ningsorganisationen som rättighetshavaren väljer redan tidigare förvaltar sådana rättigheter eller kategorier av rättigheter.

Rättigheterna, kategorierna av rättigheter eller typerna av verk och andra alster som förvaltas av den kollektiva förvaltningsorganisationen bör fastställas vid organisatio­ nens medlemsstämma såvida de inte redan fastställts i dess stadga eller föreskrivs i lagstiftning. Det är viktigt att rättigheterna och kategorierna av rättigheter fastställs på ett sätt som gör att en balans upprätthålls mellan rättighetshavarnas frihet att förfoga över sina verk och andra alster och organisationens förmåga att på ett ef­ fektivt sätt förvalta rättigheterna, med beaktande av den kategori av rättigheter som förvaltas av organisationen och den kreativa sektor inom vilken organisationen ver­ kar. Med vederbörligt beaktande av denna balans bör rättighetshavare lätt kunna återta sådana rättigheter eller kategorier av rättigheter från en kollektiv förvaltnings­ organisation och förvalta dessa rättigheter individuellt el­ ler anförtro eller överlåta förvaltningen av alla eller delar av dem till en annan kollektiv förvaltningsorganisation eller en annan enhet, oberoende av organisationens, den andra enhetens eller rättighetshavarens nationalitet, hemvist eller etableringsort. Om en medlemsstat, i enlig­ het med unionsrätten och unionens och medlemsstater­ nas internationella åtaganden, föreskriver obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter begränsas rättighetshavarnas val till andra kollektiva förvaltnings­ organisationer.

Kollektiva förvaltningsorganisationer som förvaltar olika typer av verk och andra alster, såsom litterära, musika­ liska eller fotografiska verk, bör också ge rättighets­ havarna samma flexibilitet när det gäller olika typer av verk och andra alster. När det gäller icke-kommersiell användning bör medlemsstaterna föreskriva att kollektiva förvaltningsorganisationer vidtar de åtgärder som krävs för att se till att deras rättighetshavare kan utöva rätten

SVL 84/74 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

att utfärda licenser för sådana användningar. Sådana åt­ gärder bör bland annat inbegripa ett beslut av den kol­ lektiva förvaltningsorganisationen om villkoren för ut­ övandet av denna rätt samt tillhandahållande av infor­ mation till medlemmarna om dessa villkor. De kollektiva förvaltningsorganisationerna bör underrätta rättighets­ havarna om dessa möjligheter och se till att de kan utöva rättigheterna med anknytning till dessa möjligheter på ett så enkelt sätt som möjligt. Rättighetshavare som redan gett en kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd kan underrättas via organisationens webbplats. Ett krav i till­ ståndet på rättighetshavares medgivande för förvaltningen av varje rättighet, kategori av rättigheter eller typer av verk eller andra alster bör inte hindra rättighetshavarna att godta föreslagna senare ändringar av tillståndet ge­ nom tyst medgivande i enlighet med de villkor som fast­ ställs i nationell rätt. Varken avtalsvillkor enligt vilka avslutande eller återtagande från rättighetshavarnas sida får en omedelbar verkan på licenser som utfärdats före ett sådant avslutande eller återtagande, eller avtalsvillkor enligt vilka sådana licenser inte påverkas under en viss period efter ett sådant avslutande eller återtagande ute­ sluts som sådana av detta direktiv. Sådana villkor bör emellertid inte hindra en fullständig tillämpning av detta direktiv. Detta direktiv bör inte stå i vägen för rättighets­ havarnas möjlighet att själva förvalta sina rättigheter, in­ klusive för icke-kommersiell användning.

(20) Medlemskapet i en kollektiv förvaltningsorganisation bör basera sig på objektiva, transparenta och icke-diskrimine­ rande kriterier, även för förläggare som med stöd av ett avtal om utnyttjande av rättigheter har rätt till en andel av intäkterna från de rättigheter som förvaltas av den kollektiva förvaltningsorganisationen och att inkassera sådana intäkter från denna organisation. Dessa kriterier bör inte ålägga kollektiva förvaltningsorganisationer nå­ gon skyldighet att godta medlemmar om förvaltningen av deras rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk eller andra alster ligger utanför organisationernas verksamhetsområde. De register som hålls av en kollektiv förvaltningsorganisation bör göra det möjligt att identi­ fiera och lokalisera dess medlemmar och rättighetshavare vilkas rättigheter organisationen representerar på grund­ val av tillstånd som dessa rättighetshavare gett.

(21) För att skydda de rättighetshavare vilkas rättigheter repre­ senteras direkt av den kollektiva förvaltningsorganisatio­ nen men som inte uppfyller medlemskraven är det lämp­ ligt att kräva att vissa bestämmelser i direktivet som rör medlemmar även tillämpas på sådana rättighetshavare. Medlemsstaterna bör även kunna ge sådana rättighets­ havare rätten att delta i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

(22) Kollektiva förvaltningsorganisationer bör agera i de repre­ senterade rättighetshavarnas bästa kollektiva intresse. Det är därför viktigt att det finns system som ger medlem­ marna i en kollektiv förvaltningsorganisation möjlighet att utöva sina rättigheter genom att delta i organisatio­ nens beslutsfattande. En del kollektiva förvaltningsorga­ nisationer har olika kategorier av medlemmar, som kan representera olika typer av rättighetshavare, såsom pro­ ducenter och utövande konstnärer. Dessa olika kategorier av medlemmar bör vara rättvist och balanserat represen­ terade vid beslutsfattandet. Reglerna för medlemsstäm­ man i en kollektiv förvaltningsorganisation kan försvagas om det inte finns bestämmelser om hur stämman ska genomföras. Det är därför nödvändigt att säkerställa att stämman sammankallas regelbundet, minst en gång per år, och att de viktigaste besluten i den kollektiva förvalt­ ningsorganisationen fattas vid stämman.

(23) Alla medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer bör kunna delta i medlemsstämman med rösträtt. Even­ tuella begränsningar av dessa rättigheter bör vara skäliga och proportionella. I vissa undantagsfall är kollektiva för­ valtningsorganisationer etablerade som en stiftelse och har således inte några medlemmar. I sådana fall bör be­ fogenheterna för medlemsstämman utövas av det organ som har tilldelats en övervakningsfunktion. Om kollek­ tiva förvaltningsorganisationer bland sina medlemmar har enheter som representerar rättighetshavare, vilket kan vara fallet om en kollektiv förvaltningsorganisation är ett aktiebolag vars medlemmar är föreningar av rättig­ hetshavare, bör medlemsstaterna kunna föreskriva att samtliga eller delar av befogenheterna för medlemsstäm­ man ska utövas av en församlad grupp av dessa rättig­ hetshavare. Medlemsstämman bör åtminstone ha befo­ genhet att fastställa ramen för förvaltningens verksamhet, särskilt vad gäller hur kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner använder rättighetsintäkter. Detta bör dock inte på­ verka medlemsstaternas möjlighet att föreskriva strängare regler om exempelvis investeringar, sammanslagningar eller upptagande av lån, inklusive ett förbud mot sådana transaktioner. Kollektiva förvaltningsorganisationer bör uppmuntra sina medlemmar att delta aktivt i stämman. Utövande av rösträtt bör underlättas för medlemmar som närvarar vid stämman och även för dem som inte gör det. Utöver möjligheten att utöva sina medlemsrättigheter på elektronisk väg bör medlemmarna tillåtas delta och rösta vid stämman genom fullmakt. Möjligheten att rösta genom fullmakt bör begränsas i fall av intressekonflikt. Samtidigt bör medlemsstaterna föreskriva begränsningar vad gäller röstning genom fullmakt endast om det inte hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt. I synnerhet utnämnande av fullmaktshavare bidrar till att medlemmarna kan delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt och ger rättighetshavarna en verklig möjlighet att fritt välja en kollektiv förvaltningsorganisation oberoende av vilken medlemsstat organisationen är etablerad i.

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/75

(24) Medlemmarna bör kunna delta i den kontinuerliga över­ vakningen av de kollektiva förvaltningsorganisationernas ledning. För detta bör dessa organisationer ha en över­ vakningsfunktion som är anpassad till den organisato­ riska strukturen och som ger medlemmarna möjlighet att vara representerade i det organ som utövar denna funktion. Beroende på hur den organisatoriska strukturen ser ut för en kollektiv förvaltningsorganisation kan över­ vakningsfunktionen utövas av ett separat organ, t.ex. ett övervakningsorgan, eller av vissa av eller alla de direktö­ rer i styrelsen som inte ansvarar för den dagliga led­ ningen av organisationen. Kravet på en rättvis och balan­ serad medlemsrepresentation bör inte hindra den kollek­ tiva förvaltningsorganisationen från att utnämna tredje parter till utövandet av övervakningsfunktionen, inbegri­ pet personer med relevanta yrkesmässiga sakkunskaper och rättighetshavare som inte uppfyller medlemskapskra­ ven eller som inte är representerade direkt av organisa­ tionen, utan av en enhet som är medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

(25) Med tanke på sund förvaltning måste ledningen för en kollektiv förvaltningsorganisation vara oberoende. Chefer bör, oavsett om de väljs som direktörer eller anlitas eller anställs av organisationen genom avtal, vara skyldiga att, innan de tillträder och därefter årligen, lämna en redogö­ relse över eventuella konflikter mellan sina intressen och de intressen som tillkommer rättighetshavare som är re­ presenterade av den kollektiva förvaltningsorganisationen. Sådana årliga redogörelser bör lämnas även av personer som utövar övervakningsfunktionen. Medlemsstaterna bör kunna begära att kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner offentliggör sådana redogörelser eller lämnar dem till myndigheter.

(26) De kollektiva förvaltningsorganisationerna inkasserar, för­ valtar och fördelar intäkter från rättigheter som rättig­ hetshavarna har anförtrott dem. Dessa intäkter tillhör i slutändan rättighetshavarna, som kan ha ett direkt rätts­ ligt förhållande till organisationen eller vara represente­ rade genom en enhet som är medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen eller genom ett representa­ tionsavtal. Det är därför viktigt att en kollektiv förvalt­ ningsorganisation utövar yttersta omsorg vid inkassering, förvaltning och fördelning av dessa intäkter. Korrekt för­ delning är möjlig endast om den kollektiva förvaltnings­ organisationen håller välfungerande register över med­ lemskap, licenser och utnyttjande av verk och andra als­ ter. Relevanta uppgifter som krävs för en effektiv kollek­ tiv förvaltning av rättigheter bör också tillhandahållas av rättighetshavare och användare och granskas av den kol­ lektiva förvaltningsorganisationen.

(27) De belopp som har inkasserats för rättighetshavarnas räkning bör i räkenskaperna redovisas separat från orga­ nisationens eventuella egna tillgångar. Utan att det på­ verkar medlemsstaternas möjlighet att föreskriva sträng­ are regler om investeringar, inklusive ett förbud mot

investering av rättighetsintäkter, om sådana belopp inve­ steras, bör detta utföras i enlighet med den kollektiva förvaltningsorganisationens allmänna principer för inve­ steringar och riskhantering. För att upprätthålla en hög nivå när det gäller skyddet av rättighetshavarnas rättighe­ ter och för att säkerställa att alla intäkter som härrör från utnyttjandet av sådana rättigheter fördelas till rättighets­ havarna, bör de investeringar som görs och hålls av en kollektiv förvaltningsorganisation förvaltas i enlighet med kriterier som förpliktar organisationen att agera aktsamt, samtidigt som den ges möjlighet att fatta beslut om den säkraste och effektivaste investeringspolitiken. Detta bör ge den kollektiva förvaltningsorganisationen möjlighet att välja en fördelning av tillgångar som är bäst lämpad med avseende på de investerade intäkternas riskexponering och som inte i onödan äventyrar de rättighetsintäkter som rättighetshavarna är berättigade till.

(28) Eftersom rättighetshavarna är berättigade till ersättning när deras rättigheter utnyttjas, är det viktigt att förvalt­ ningsavgifterna inte överskrider rimliga kostnader för för­ valtning av rättigheterna och att alla avdrag utom förvalt­ ningsavgifter, till exempel avdrag för sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade ändamål, fastställs av medlem­ marna i den kollektiva förvaltningsorganisationen. Kol­ lektiva förvaltningsorganisationer bör ge rättighets­ havarna insyn i de regler som gäller för sådana avdrag. Samma krav bör tillämpas på alla beslut om användning av rättighetsintäkterna för kollektiv fördelning, exempel­ vis i form av stipendier. Rättighetshavarna bör utan åt­ skillnad ha tillgång till alla sociala, kulturella eller utbild­ ningsrelaterade tjänster som finansieras genom sådana avdrag. Detta direktiv bör inte påverka avdrag enligt na­ tionell rätt i fråga om aspekter som inte regleras genom detta direktiv, såsom avdrag för kollektiva förvaltnings­ organisationers tillhandahållande av sociala tjänster till rättighetshavare, förutsatt att avdragen i fråga är förenliga med unionsrätten.

(29) Fördelningen och betalningen av utestående belopp till enskilda rättighetshavare eller, i förekommande fall, kate­ gorier av rättighetshavare bör utföras skyndsamt och i enlighet med den berörda kollektiva förvaltningsorgani­ sationens allmänna fördelningsprinciper, även i situatio­ ner där detta görs via en annan enhet som representerar rättighetshavarna. Endast objektiva skäl som ligger utan­ för en kollektiv förvaltningsorganisations kontroll kan motivera dröjsmål i fördelningen och betalningen av utestående belopp till rättighetshavare. Omständigheter som att rättighetsintäkterna investerats och har en för­ fallodag bör därför inte betraktas som ett giltigt skäl för sådana förseningar. Det är lämpligt att låta medlemssta­ terna besluta om regler som säkerställer en skyndsam fördelning och en effektiv sökning efter, och identifiering av, rättighetshavare i situationer där sådana objektiva skäl föreligger. För att se till att rättighetshavarnas utestående belopp fördelas på ett lämpligt och effektivt sätt, och utan att det påverkar medlemsstaternas möjlighet att fö­ reskriva strängare regler, är det nödvändigt att kräva att kollektiva förvaltningsorganisationer i ärligt uppsåt vidtar

SVL 84/76 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

rimliga och omsorgsfulla åtgärder för att identifiera och lokalisera de relevanta rättighetshavarna. Det är också lämpligt att medlemmarna i en kollektiv förvaltnings­ organisation, i den mån nationell lagstiftning medger detta, bör fatta beslut om användning av eventuella be­ lopp som inte kan fördelas i situationer där rättighets­ havare som är berättigade till dessa belopp inte kan iden­ tifieras eller lokaliseras.

(30) Kollektiva förvaltningsorganisationer bör kunna förvalta rättigheter och inkassera intäkter från utnyttjandet av dem inom ramen för representationsavtal med andra or­ ganisationer. För att skydda rättigheter som tillhör med­ lemmar i den andra kollektiva förvaltningsorganisationen bör en kollektiv förvaltningsorganisation inte göra någon åtskillnad mellan rättigheter som den förvaltar genom representationsavtal och rättigheter som den förvaltar di­ rekt för sina rättighetshavare. Den kollektiva förvaltnings­ organisationen bör inte heller få göra avdrag i förhållande till rättighetsintäkter som inkasserats för en annan kol­ lektiv förvaltningsorganisations räkning – med undantag för avdrag för förvaltningsavgifter – utan den andra or­ ganisationens uttryckliga medgivande. Det är också lämp­ ligt att kräva att kollektiva förvaltningsorganisationer inte fördelar och betalar till andra organisationer på grundval av sådana representationsavtal senare än de fördelar och betalar till sina egna medlemmar och till rättighetshavare som inte är medlemmar men som de representerar. Vi­ dare bör den mottagande organisationen i sin tur vara skyldig att utan dröjsmål fördela de utestående beloppen till de rättighetsinnehavare som den representerar.

(31) Skäliga och icke-diskriminerande kommersiella licensvill­ kor är särskilt viktiga för att säkerställa att användarna kan erhålla licenser för verk och andra alster beträffande vilka en kollektiv förvaltningsorganisation representerar rättigheter och för att säkerställa lämplig ersättning till rättighetshavarna. De kollektiva förvaltningsorganisatio­ nerna och användarna bör därför förhandla om licenser i ärligt uppsåt och tillämpa tariffer som bör fastställas enligt objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Det är lämpligt att kräva att den licensavgift eller ersättning som fastställs av kollektiva förvaltningsorganisationer är rimlig i förhållande till bland annat det ekonomiska han­ delsvärdet för användningen av rättigheterna i ett visst sammanhang. Slutligen bör de kollektiva förvaltnings­ organisationerna utan onödiga dröjsmål besvara licens­ förfrågningar från användare.

(32) I den digitala miljön står kollektiva förvaltningsorganisa­ tioner ofta inför kravet att licensiera sin repertoar för helt nya former av utnyttjande och affärsmodeller. I sådana fall, och för att främja en miljö som gynnar att sådana

licenser utvecklas, bör kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner, utan att det påverkar tillämpningen av konkurren­ slagstiftningens regler, ha den flexibilitet som krävs för att så snabbt som möjligt erbjuda individualiserade licen­ ser för innovativa nättjänster, utan att villkoren för dessa licenser behöver vara vägledande när villkor fastställs för andra typer av licenser.

(33) För att kollektiva förvaltningsorganisationer ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv bör använ­ darna ge organisationerna relevanta uppgifter om an­ vändningen av de rättigheter som de kollektiva förvalt­ ningsorganisationerna representerar. Denna skyldighet gäller inte för fysiska personer som agerar för ändamål som inte ingår i deras handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamhet och som därför inte omfattas av defini­ tionen av användare enligt detta direktiv. Vidare bör de erfordrade uppgifterna till de kollektiva förvaltningsorga­ nisationerna begränsas till vad som är rimligt, nödvändigt och som är tillgängliga för användarna för att sådana organisationer ska kunna utföra sina verksamheter, med hänsyn tagen till den specifika situationen som gäller för små och medelstora företag. Denna skyldighet kan inklu­ deras i ett avtal mellan en kollektiv förvaltningsorganisa­ tion och en användare; detta utesluter inte nationella lagstadgade rättigheter till information. Tidsfristerna för användarnas tillhandahållande av uppgifter bör vara så­ dana att de gör det möjligt för de kollektiva förvaltnings­ organisationerna att respektera de fastställda tidsfristerna för fördelning av utestående belopp till rättighetshavarna. Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas möjlig­ het att kräva att de kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade på deras territorier utfärdar gemen­ samma fakturor.

(34) För att öka tilltron hos rättighetshavare, användare och andra kollektiva förvaltningsorganisationer till den för­ valtning av rättigheter som kollektiva förvaltningsorgani­ sationer erbjuder, bör varje kollektiv förvaltningsorgani­ sation uppfylla särskilda insynskrav. Varje kollektiv för­ valtningsorganisation, eller en medlem av en sådan som samtidigt är en enhet med ansvar för tillskrivning eller betalning av utestående belopp till rättighetshavare, bör därför vara skyldig att lämna viss information till en­ skilda rättighetshavare minst en gång per år, till exempel om de belopp som tillskrivs eller betalas till dem och om avdrag. Kollektiva förvaltningsorganisationer bör också vara skyldiga att tillhandahålla tillräcklig information, in­ begripet ekonomisk information, till de andra kollektiva förvaltningsorganisationer vars rättigheter de förvaltar ge­ nom representationsavtal.

(35) För att se till att rättighetshavare, andra kollektiva förvalt­ ningsorganisationer och användare har tillgång till infor­ mation om organisationens verksamhetsområde och de verk eller andra alster som den representerar bör en

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/77

kollektiv förvaltningsorganisation lämna information om dessa aspekter efter en vederbörligt motiverad begäran. Det bör vara upp till nationell rätt att avgöra frågan om och i vilken mån rimliga avgifter kan debiteras för till­ handahållande av denna tjänst. Varje kollektiv förvalt­ ningsorganisation bör även offentliggöra information om sin struktur och om hur den bedriver sin verksamhet, och då inte minst information om sin stadga och all­ männa policy beträffande förvaltningsavgifter, avdrag och tariffer.

(36) För att se till att rättighetshavarna kan övervaka och jämföra hur deras kollektiva förvaltningsorganisationer fungerar bör dessa organisationer offentliggöra en årlig insynsrapport som innehåller jämförbar reviderad finan­ siell information som särskilt gäller deras verksamhet. De kollektiva förvaltningsorganisationerna bör också, som en del av den årliga insynsrapporten, offentliggöra en årlig specialrapport om användningen av de belopp som av­ delats för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster. Detta direktiv bör inte hindra en kollektiv för­ valtningsorganisation från att offentliggöra den infor­ mation som krävs i den årliga insynsrapporten i ett och samma dokument, till exempel som en del av orga­ nisationens årsredovisning, eller i separata rapporter.

(37) Leverantörer av nättjänster som använder musikaliska verk, t.ex. musiktjänster där konsumenter kan ladda ner musik eller lyssna på streamad musik eller andra tjänster som erbjuder filmer eller spel där musik är ett viktigt inslag, måste först skaffa rättigheterna att använda sådana verk. Enligt direktiv 2001/29/EG krävs licens för var och en av rättigheterna för användning av musikaliska verk på nätet. När det gäller upphovsmän är dessa rättigheter ensamrätten till mångfaldigande och ensamrätten till överföring av musikaliska verk till allmänheten, i vilken ingår rättigheten att tillhandahålla verken på begäran. Dessa rättigheter kan förvaltas av enskilda rättighetshava­ re, t.ex. upphovsmän eller musikförläggare, eller av kol­ lektiva förvaltningsorganisationer som erbjuder kollektiva förvaltningstjänster till rättighetshavare. Olika kollektiva förvaltningsorganisationer kan förvalta upphovsmäns rät­ tigheter till mångfaldigande respektive överföring till all­ mänheten. Det finns också fall där flera rättighetshavare har rättigheter till samma verk och kan ha gett olika organisationer tillstånd att licensiera sina andelar av rät­ tigheterna till verket. Användare som vill erbjuda kon­ sumenterna en tjänst på nätet med ett brett urval musi­ kaliska verk behöver aggregera rättigheter till verk från olika rättighetshavare och kollektiva förvaltningsorganisa­ tioner.

(38) Trots att internet är gränslöst är nätmarknaden för mu­ siktjänster i unionen fortfarande fragmenterad, och en digital inre marknad har ännu inte uppnåtts helt och hållet. Komplexiteten och svårigheterna förknippade

med kollektiv förvaltning av rättigheter i Europa har i vissa fall förvärrat fragmenteringen av den europeiska digitala marknaden för musiktjänster på nätet. Denna situation står i stark kontrast till konsumenternas snabbt ökande efterfrågan på tillgång till digitalt innehåll och tillhörande innovativa tjänster, även över nationella gränser.

(39) I sin rekommendation 2005/737/EG uttrycker kommis­ sionen sitt stöd för en ny rättslig ram som är bättre anpassad för unionsomfattande förvaltning av upphovs­ rätt och närstående rättigheter när det gäller att tillhan­ dahålla lagliga musiktjänster på nätet. Enligt rekommen­ dationen behöver de kommersiella användarna, i en tid där musikaliska verk utnyttjas på nätet, en policy för licensiering som är anpassad till den gränslösa internet­ miljön, med licenser som omfattar flera länder. Rekom­ mendationen har emellertid inte varit tillräcklig för att uppmuntra till omfattande gränsöverskridande licensie­ ring av näträttigheter för musikaliska verk eller för att möta de särskilda krav som gäller för gränsöverskridande licensiering.

(40) När det gäller musik på nätet är kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter på territoriell basis fortfarande nor­ men, och därför är det ytterst viktigt att skapa betingelser där kollektiva förvaltningsorganisationer kan fungera så effektivt som möjligt i en allt mer gränsöverskridande miljö. Det är därför lämpligt att tillhandahålla en upp­ sättning regler som fastställer de grundläggande villkoren för de kollektiva förvaltningsorganisationernas gränsöver­ skridande kollektiva licensiering av upphovsrättigheter till musikaliska verk för användning på nätet, inklusive tex­ ter. Samma regler bör tillämpas på sådan licensiering av alla musikaliska verk, inbegripet musikaliska verk som ingår i audiovisuella verk. Nättjänster som enbart tillhan­ dahåller tillgång till musikaliska verk i form av notblad bör dock inte omfattas. Bestämmelserna i detta direktiv bör säkerställa minimikvaliteten i de kollektiva förvalt­ ningsorganisationernas gränsöverskridande tjänster, sär­ skilt i fråga om insyn i den repertoar de representerar och möjligheten att kontrollera att de finansiella flöden som gäller användningen av rättigheter är korrekta. Det bör också finnas ett ramverk som främjar frivillig aggre­ gering av musikrepertoarer och rättigheter, vilket minskar antalet licenser som en användare behöver för att driva en gränsöverskridande tjänst som omfattar flera repertoa­ rer. Bestämmelserna bör göra det möjligt för en kollektiv förvaltningsorganisation att begära att en annan organi­ sation representerar dess repertoar i gränsöverskridande situationer om den inte på egen hand kan eller vill upp­ fylla kraven. Det bör finnas en skyldighet för den till­ frågade organisationen, förutsatt att den redan aggregerar repertoarer och erbjuder eller utfärdar gränsöverskridande licenser, att godta den begärande organisationens till­ stånd. Framväxten av unionsomfattande lagliga tjänster för musik på nätet bör också bidra till kampen mot intrång i upphovsrätt på nätet.

SVL 84/78 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

(41) Tillgången till korrekt och lättförståelig information om musikaliska verk, rättighetshavare och rättigheter som varje kollektiv förvaltningsorganisation har tillstånd att representera inom ett givet territorium är en faktor av stor vikt för ett effektivt och öppet licensieringsförfaran­ de, den efterföljande hanteringen av användarrapporter, fakturering av tjänsteleverantörer och fördelning av utes­ tående belopp. Därför bör kollektiva förvaltningsorgani­ sationer som utfärdar gränsöverskridande licenser för musikaliska verk ha resurser att hantera dessa detaljerade uppgifter snabbt och korrekt. För detta krävs databaser om innehav av rättigheter som licensieras för flera terri­ torier, vilka gör det möjligt att identifiera verk, rättigheter och rättighetshavare som en kollektiv förvaltningsorgani­ sation har tillstånd att representera samt de territorier som tillståndet omfattar. Ändringar i denna information bör beaktas utan onödiga dröjsmål, och databaserna bör uppdateras kontinuerligt. Dessa databaser bör också hjälpa till att matcha information om verk med infor­ mation om fonogram eller andra upptagningar som ver­ ket ingår i. Det är också viktigt att säkerställa att framtida användare och rättighetshavare samt kollektiva förvalt­ ningsorganisationer har tillgång till den information som behövs för att identifiera den repertoar som dessa organisationer representerar. Kollektiva förvaltningsorga­ nisationer bör kunna vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är riktiga och deras integritet, samt kontrol­ lera hur uppgifterna återanvänds och för att skydda kom­ mersiellt känslig information.

(42) För att säkerställa att uppgifterna om den musikrepertoar som kollektiva förvaltningsorganisationer hanterar är så korrekta som möjligt, bör de organisationer som utfärdar gränsöverskridande licenser för musikaliska verk vara skyldiga att, vid behov, uppdatera sina databaser kontinu­ erligt och utan dröjsmål. De bör inrätta lättillgängliga förfaranden så att leverantörer av nättjänster samt rättig­ hetshavare och andra kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner kan underrätta dem om felaktigheter som organisa­ tionernas databaser kan innehålla i fråga om verk som de äger eller kontrollerar, inklusive hela eller delvisa rättig­ heter och de territorier för vilka de har gett den berörda kollektiva förvaltningsorganisationen tillstånd att agera, dock utan att äventyra riktigheten och integriteten i de uppgifter som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller. Eftersom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (1), enligt vilken varje registrerad har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade, utplånade eller blockerade, bör det även säkerställas ge­ nom det här direktivet att felaktig information rörande rättighetshavare eller andra kollektiva förvaltningsorgani­ sationer när det gäller gränsöverskridande licenser ska korrigeras utan onödigt dröjsmål. De kollektiva förvalt­ ningsorganisationerna bör också ha kapacitet till elektro­ nisk hantering för registrering av verk och tillstånd att förvalta rättigheter. Med tanke på hur viktigt det är med

automatisk informationsbehandling för snabb och effek­ tiv hantering av uppgifter, bör de kollektiva förvaltnings­ organisationerna se till att rättighetshavarna kan lämna information genom elektroniska system på ett strukture­ rat sätt. De kollektiva förvaltningsorganisationer bör så långt som möjligt se till att deras elektroniska system följer relevanta frivilliga branschnormer eller förfaranden som har utvecklats på internationell nivå eller unions­ nivå.

(43) Användning av branschnormer för musikanvändning, försäljningsrapportering och fakturering är avgörande för att effektivisera utbyte av uppgifter mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och användare. Övervakningen av hur licenser används bör ske med respekt för grund­ läggande rättigheter, däribland rätten till respekt för pri­ vat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgif­ ter. För att säkerställa att dessa effektivitetsvinster ger snabbare hantering av ekonomiska uppgifter och i slu­ tändan snabbare betalningar till rättighetshavarna, bör de kollektiva förvaltningsorganisationerna vara skyldiga att utan dröjsmål fakturera tjänsteleverantörerna och fördela utestående belopp till rättighetshavarna. För att detta krav ska fungera effektivt är det nödvändigt att användarna ger de kollektiva förvaltningsorganisationerna korrekta och regelbundna rapporter om hur verken används. De kollektiva förvaltningsorganisationerna bör inte vara skyl­ diga att godta rapporter från användarna i godtyckligt format när det finns allmänt gällande branschnormer. De kollektiva förvaltningsorganisationerna bör inte hind­ ras att lägga ut tjänster för utfärdande av gränsöverskri­ dande licenser för näträttigheter till musikaliska verk på entreprenad. Delade eller konsoliderade back office-resur­ ser kan hjälpa organisationerna att förbättra förvaltnings­ tjänsterna och rationalisera investeringarna i databehand­ lingsverktyg.

(44) Aggregering av olika musikrepertoarer för gränsöverskri­ dande licensiering underlättar licensieringsförfarandet och, genom att göra alla repertoarer tillgängliga på mark­ naden för gränsöverskridande licensiering, förbättrar den kulturella mångfalden och minskar antalet transaktioner som en leverantör av tjänster på nätet behöver göra för att kunna erbjuda sina tjänster. En sådan aggregering av repertoarer bör göra det enklare att ta fram nya nättjäns­ ter och bör också leda till sänkta transaktionskostnader vilket i slutändan gynnar konsumenterna. Därför bör de kollektiva förvaltningsorganisationerna som inte vill eller kan utfärda gränsöverskridande licenser direkt för sin egen musikrepertoar uppmuntras att frivilligt ge andra kollektiva förvaltningsorganisationer tillstånd att förvalta repertoaren på ett icke-diskriminerande sätt. Exklusivitet i avtal om gränsöverskridande licenser begränsar dessutom utbudet för användare som vill ha gränsöverskridande licenser och begränsar även utbudet för kollektiva förvalt­ ningsorganisationer som efterfrågar förvaltningstjänster

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/79

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

för sin repertoar i gränsöverskridande situationer. Därför bör alla representationsavtal mellan kollektiva förvalt­ ningsorganisationer som tillhandahåller gränsöverskri­ dande licenser ingås utan krav på exklusivitet.

(45) En särskilt viktig faktor för medlemmarna i kollektiva förvaltningsorganisationer är insynen i de villkor som gäller när kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar näträttigheter. De kollektiva förvaltningsorganisationerna bör därför ge sina medlemmar tillräcklig information om de huvudsakliga villkoren i de avtal som ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att represen­ tera dessa medlemmars näträttigheter till musik i fråga om gränsöverskridande licensiering.

(46) Det är också viktigt att kräva att kollektiva förvaltnings­ organisationer som erbjuder eller utfärdar gränsöverskri­ dande licenser samtycker till att representera den reper­ toar som förvaltas av en annan kollektiv förvaltnings­ organisation som inte vill göra detta direkt. För att säker­ ställa att detta krav inte är oproportionellt och inte går längre än vad som är nödvändigt bör den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen vara skyldig att godta representationen endast om begäran är begränsad till sådana näträttigheter eller kategorier av näträttigheter som den tillfrågade organisationen själv representerar. Kravet bör dessutom endast gälla kollektiva förvaltnings­ organisationer som aggregerar repertoarer och bör inte utökas till kollektiva förvaltningsorganisationer som en­ dast tillhandahåller gränsöverskridande licenser för sin egen repertoar. Inte heller bör kravet gälla kollektiva för­ valtningsorganisationer som enbart aggregerar rättigheter till samma verk för att kunna göra gemensam licensiering av rätten till mångfaldigande och rätten till överföring till allmänheten beträffande dessa verk. För att skydda intres­ sena för rättighetshavarna hos den kollektiva förvalt­ ningsorganisation som beviljar tillståndet och se till att små och mindre välkända repertoarer i medlemsstaterna kan få tillträde till den inre marknaden på lika villkor är det viktigt att repertoaren hos den kollektiva förvaltnings­ organisation som beviljar tillståndet förvaltas på samma villkor som repertoaren hos den kollektiva förvaltnings­ organisation för vilken tillståndet beviljas, och att den ingår i erbjudanden som den senare organisationen till­ handahåller leverantörer av nättjänster. Den förvaltnings­ avgift som debiteras av den kollektiva förvaltningsorga­ nisation för vilken tillståndet beviljats bör göra det möj­ ligt för organisationen att få igen de nödvändiga och skäliga investeringar som den gjort. Avtal genom vilka en kollektiv förvaltningsorganisation ger en eller flera andra organisationer tillstånd att utfärda gränsöverskri­ dande licenser för sin egen musikrepertoar för använd­ ning på nätet bör inte hindra den förstnämnda kollektiva förvaltningsorganisationen från att fortsätta utfärda licen­ ser begränsade till den medlemsstats territorium där or­ ganisationen är etablerad, för sin egen repertoar och all annan repertoar som den har tillstånd att representera inom territoriet i fråga.

(47) Syftet med och effektiviteten hos bestämmelserna rö­ rande gränsöverskridande licensiering som utförs av de kollektiva förvaltningsorganisationerna undermineras

kraftigt om rättighetshavarna inte kan utöva sådana rät­ tigheter i fråga om att utfärda gränsöverskridande licenser i fall där den kollektiva förvaltningsorganisation till vil­ ken de har anförtrott sina rättigheter inte skulle utfärda eller erbjuda gränsöverskridande licenser och dessutom inte skulle vilja ge en annan kollektiv förvaltningsorgani­ sation tillstånd att göra detta. Det skulle därför vara vik­ tigt att rättighetshavarna under sådana omständigheter kan utöva rättigheten att själva eller genom en eller flera andra parter utfärda de gränsöverskridande licenser som leverantörerna av nättjänster vill ha, genom att återta rättigheterna från sin ursprungliga kollektiva förvaltnings­ organisation i den utsträckning som krävs för gränsöver­ skridande licensiering för användning på nätet och låta samma rättigheter vara kvar hos den ursprungliga orga­ nisationen med avseende på icke gränsöverskridande li­ censiering.

(48) Sändarföretagen har i allmänhet en licens från en lokal kollektiv förvaltningsorganisation för sina egna utsänd­ ningar av radio- och teveprogram som innehåller musi­ kaliska verk. En sådan licens är ofta begränsad till utsänd­ ningar. För att göra sådana utsändningar tillgängliga också på nätet krävs en licens för näträttigheter till mu­ sikaliska verk. För att underlätta licensiering av näträttig­ heter till musikaliska verk när det gäller samtidig och fördröjd sändning på nätet av teve- och radiosändningar är det nödvändigt att uppställa ett undantag från de reg­ ler som annars gäller för gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk. Ett sådant undan­ tag bör begränsas till vad som är nödvändigt för att få tillgång till teve- eller radioprogram på nätet och till material som har ett klart och underordnat förhållande till originalsändningen och som produceras t.ex. för kom­ plettering, förhandsvisning eller recension av teve- eller radioprogrammet i fråga. Undantaget bör inte fungera så att konkurrensen snedvrids jämfört med andra tjänster som ger konsumenterna tillgång till enskilda musikaliska eller audiovisuella verk på nätet och inte heller leda till begränsande förfaranden såsom uppdelning av mark­ nader eller kunder, vilket skulle strida mot artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

(49) Det är nödvändigt att säkerställa att bestämmelserna i den nationella lagstiftning som antas enligt detta direktiv verkställs effektivt. De kollektiva förvaltningsorganisatio­ nerna bör erbjuda sina medlemmar särskilda förfaranden för hantering av klagomål. Dessa förfaranden bör också vara tillgängliga för andra rättighetshavare som en kol­ lektiv förvaltningsorganisation representerar direkt och för andra kollektiva förvaltningsorganisationer för vilkas räkning den förvaltar rättigheter genom ett representa­ tionsavtal. Vidare bör medlemsstaterna ha rätt att före­ skriva att tvister mellan kollektiva förvaltningsorganisa­ tioner, deras medlemmar, rättighetshavare eller användare vad gäller tillämpningen av detta direktiv kan bli föremål för ett snabbt, oberoende och opartiskt förfarande för alternativ tvistlösning. I synnerhet kan bestämmelserna om gränsöverskridande licensiering av näträttigheter för musikaliska verk försvagas om tvister mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och andra parter inte får en snabb och effektiv lösning. Därför är det lämpligt att, utan att det påverkar rättigheten att vända sig till dom­ stol, föreskriva en möjlighet till ett lättillgängligt, effektivt och opartiskt förfarande utanför domstol, till exempel

SVL 84/80 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

medling eller skiljedom, för att lösa konflikter mellan å ena sidan kollektiva förvaltningsorganisationer som utfär­ dar gränsöverskridande licenser och å andra sidan leve­ rantörer av nättjänster, rättighetshavare och andra kollek­ tiva förvaltningsorganisationer. I detta direktiv föreskrivs inte någon specifik typ av alternativ tvistlösning, och det fastställs inte heller vilket organ som bör ansvara för denna tvistlösning, under förutsättning att det finns ga­ rantier för att organet i fråga är oberoende, opartiskt och effektivt. Slutligen är det också lämpligt att kräva att medlemsstaterna har oberoende, opartiska och effektiva tvistlösningsförfaranden som inbegriper antingen organ med expertis på det immaterialrättsliga området eller domstolar och som är ändamålsenliga för att lösa kom­ mersiella tvister mellan kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner och användare i fråga om gällande eller föreslagna licensieringsvillkor eller om avtalsbrott.

(50) Medlemsstaterna bör inrätta lämpliga förfaranden som gör det möjligt att övervaka om kollektiva förvaltnings­ organisationer efterlever detta direktiv. Samtidigt som det inte är lämpligt att detta direktiv begränsar medlemssta­ ternas val vare sig av behöriga myndigheter eller om kontrollen över de kollektiva förvaltningsorganisatio­ nerna sker på förhand eller i efterhand, bör det säker­ ställas att sådana myndigheter är kapabla att effektivt och skyndsamt hantera problem som skulle kunna uppstå vid tillämpningen av detta direktiv. Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att inrätta nya behöriga myndigheter. Vi­ dare bör det finnas möjlighet för medlemmarna i en kollektiv förvaltningsorganisation, rättighetshavare, an­ vändare, kollektiva förvaltningsorganisationer och andra berörda parter att underrätta en behörig myndighet om verksamheter eller omständigheter som enligt deras upp­ fattning innebär att kollektiva förvaltningsorganisationer och, i förekommande fall, användare gör sig skyldiga till lagöverträdelser. Medlemsstaterna bör se till att de behö­ riga myndigheterna har befogenhet att ålägga sanktioner eller vidta åtgärder om bestämmelser i nationell rätt som genomför detta direktiv överträds. Detta direktiv föreskri­ ver inte några specifika typer av sanktioner eller åtgärder så länge de är effektiva, proportionella och avskräckande. Sådana sanktioner eller åtgärder kan inbegripa föreläg­ gande om att avskeda direktörer som agerat försumligt, inspektioner i de lokaler som en kollektiv förvaltnings­ organisation förfogar över eller, om en kollektiv förvalt­ ningsorganisation fått tillstånd att verka, åtgärder som innebär att organisationen fråntas tillståndet. Detta direk­ tiv bör vara neutralt i fråga om tillstånds- och kontroll­ system i medlemsstaterna, inklusive representativitetskrav för kollektiva förvaltningsorganisationer, förutsatt att de är förenliga med unionsrätten och inte utgör något hin­ der för att detta direktiv tillämpas fullt ut.

(51) För att säkerställa att kraven rörande gränsöverskridande licensiering efterlevs bör det finnas särskilda bestämmel­ ser om övervakning av hur de genomförs. Medlemssta­ ternas behöriga myndigheter och kommissionen bör för

detta syfte samarbeta med varandra. Medlemsstaterna bör bistå varandra genom att utbyta information mellan sina behöriga myndigheter för att underlätta övervakningen av de kollektiva förvaltningsorganisationerna.

(52) Det är viktigt att de kollektiva förvaltningsorganisatio­ nerna respekterar rätten till privatliv och skyddet av per­ sonuppgifter för alla rättighetshavare, medlemmar, an­ vändare och andra personer vars uppgifter de hanterar. Direktiv 95/46/EG reglerar den behandling av person­ uppgifter som sker inom ramen för det direktivet i med­ lemsstaterna och under tillsyn av medlemsstaternas be­ höriga myndigheter, särskilt de offentliga oberoende myndigheter som medlemsstaterna har utsett. Rättighets­ havarna bör få nödvändig information om hur deras uppgifter hanteras, vem som är mottagare till uppgifter­ na, tidsgränser för hur länge sådana uppgifter hålls i databaser och hur rättighetshavarna kan utöva sin rätt att få tillgång till, korrigera eller radera uppgifter som rör deras person enligt direktiv 95/46/EG. Särskilt gäller att unika identifierare som gör det möjligt att indirekt identifiera en person bör hanteras som personuppgifter i den mening som avses i det direktivet.

(53) Bestämmelserna om verkställighetsåtgärder bör inte på­ verka oberoende offentliga nationella myndigheters behö­ righeter som de fastställts av medlemsstaterna enligt di­ rektiv 95/46/EG för övervakning av att de nationella bestämmelser som antagits för att genomföra det direk­ tivet efterlevs.

(54) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläg­ gande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig­ heterna. De bestämmelser i detta direktiv som rör tvist­ lösning bör inte hindra parterna från att utöva sin rätt att vända sig till domstol enligt det som garanteras i stadgan.

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/81

(55) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra medlemmarnas möjligheter att utöva kontroll över verk­ samheten i de kollektiva förvaltningsorganisationerna, ga­ rantera tillräcklig insyn i dem och förbättra den gräns­ överskridande licensieringen av upphovsrättigheter till musikaliska verk för användning på nätet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snara­ re, på grund av deras omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördra­ get om Europeiska unionen. I enlighet med proportiona­ litetsprincipen i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(56) Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte tillämp­ ningen av konkurrensregler och annan relevant lagstift­ ning inom andra områden såsom sekretess, affärshemlig­ heter, integritet, tillgång till handlingar, avtalsrätt och internationell privaträtt rörande lagkonflikter och dom­ stolars behörighet, samt arbetstagares och arbetsgivares föreningsfrihet och deras organisationsrätt.

(57) I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (1), har med­ lemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av sådana dokument är berättigat.

(58) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2) och avgav ett yttrande den 9 oktober 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs de krav som är nödvändiga för att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar upphovsrätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt. Likaså fastställs krav för de kollektiva förvaltningsorganisatio­ nernas gränsöverskridande licensiering av upphovsrättigheter till musikaliska verk för användning på nätet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Avdelningarna I, II, IV och V med undantag för artiklarna 34.2 och 38 är tillämpliga på alla kollektiva förvaltningsorga­ nisationer som är etablerade inom unionen.

2. Avdelning III och artiklarna 34.2 och 38 är tillämpliga på kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade inom unionen och förvaltar upphovsrättigheter till musikaliska verk för gränsöverskridande användning på nätet.

3. De relevanta bestämmelserna i detta direktiv är tillämpliga på enheter som direkt eller indirekt, helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en kollektiv förvaltningsorganisation, förutsatt att sådana enheter bedriver en verksamhet som, om den skulle bedrivas av den kollektiva förvaltningsorganisationen, skulle omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

4. Artiklarna 16.1, 18, 20, 21.1 a, b, c, e, f och g, 36 och 42 är tillämpliga på alla oberoende förvaltningsenheter som är eta­ blerade inom unionen.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a) kollektiv förvaltningsorganisation: en organisation som har till­ stånd enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upp­ hovsrätter eller närstående rättigheter för mer än en rättig­ hetshavare till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare, och som uppfyller minst ett av följande kriterier:

i) organisationen ägs eller kontrolleras av sina medlemmar,

ii) organisationen är organiserad på ideell basis.

b) oberoende förvaltningsenhet: en organisation som enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal har tillstånd att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upphovs­ rätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighets­ havare till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare, och som

i) inte, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägs eller kontrolleras av rättighetshavare, och som

ii) organiseras på vinstbasis.

c) rättighetshavare: en person eller enhet, som inte är en kol­ lektiv förvaltningsorganisation, som innehar upphovsrätt el­ ler närstående rättighet eller som, inom ramen för ett avtal om utnyttjande av rättigheter eller enligt lag, har rätt till en del av rättighetsintäkterna.

SVL 84/82 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

(1) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14. (2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den

18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio­ nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

d) medlem: en rättighetshavare eller en enhet som representerar rättighetshavare, inbegripet andra kollektiva förvaltnings­ organisationer och rättighetshavarsammanslutningar, som uppfyller kraven för medlemskap i den kollektiva förvalt­ ningsorganisationen och som organisationen har beviljat tillträde.

e) stadga: stiftelseurkund och bolagsordning, stadga, regler eller konstituerande handlingar för en kollektiv förvaltningsorga­ nisation.

f) medlemsstämma: det organ i den kollektiva förvaltningsorga­ nisationen där medlemmarna deltar och utövar sin rösträtt, oberoende av organisationens juridiska form.

g) direktör:

i) en ledamot av styrelsen i de fall där nationell rätt eller stadgan för den kollektiva förvaltningsorganisationen föreskriver en enda styrelse,

ii) en ledamot av styrelsen eller övervakningsorganet i de fall där nationell rätt eller stadgan för den kollektiva förvaltningsorganisationen föreskriver en dualistisk sty­ relse.

h) rättighetsintäkter: inkomster som en kollektiv förvaltnings­ organisation har inkasserat för rättighetshavarnas räkning, oavsett om de härrör från en ensamrätt, en rätt till ersätt­ ning eller en rätt till kompensation.

i) förvaltningsavgifter: de belopp som en kollektiv förvaltnings­ organisation debiterar, drar av eller kompenserar för från rättighetsintäkter eller från inkomst som härrör från inve­ stering av sådana intäkter för att täcka kostnaderna för förvaltning av upphovsrätt eller närstående rättigheter.

j) representationsavtal: avtal mellan kollektiva förvaltningsorga­ nisationer genom vilket en kollektiv förvaltningsorganisa­ tion ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation till­ stånd att förvalta de rättigheter den representerar, inbegripet avtal som sluts enligt artiklarna 29 och 30.

k) användare: en person eller enhet som driver verksamhet som kräver tillstånd från rättighetshavare, ersättning till rättig­ hetshavare eller betalning av kompensation till rättighets­ havare och som inte agerar i egenskap av konsument.

l) repertoar: de rättigheter till verk som en kollektiv förvalt­ ningsorganisation förvaltar.

m) gränsöverskridande licens: en licens som täcker fler än en medlemsstats territorium.

n) näträttigheter till musikaliska verk: rättigheter som en upp­ hovsman har till ett musikaliskt verk enligt artiklarna 2 och 3 i direktiv 2001/29/EG och som krävs för att kunna tillhandahålla en nättjänst.

AVDELNING II

KOLLEKTIVA FÖRVALTNINGSORGANISATIONER

KAPITEL 1

Kollektiva förvaltningsorganisationer: representation av rät­ tighetshavare samt medlemskap och organisation

Artikel 4

Allmänna principer

Medlemsstaterna ska se till att kollektiva förvaltningsorganisa­ tioner agerar i bästa intresse för de rättighetshavare vars rättig­ heter de representerar och att de inte ålägger dem skyldigheter som inte objektivt sett är nödvändiga för skyddet av rättighets­ havarnas rättigheter och intressen eller för en effektiv förvalt­ ning av deras rättigheter.

Artikel 5

Rättighetshavarnas rättigheter

1. Medlemsstaterna ska se till att rättighetshavarna har de rättigheter som fastställs i punkterna 2–8 och att dessa rättig­ heter anges i stadgan eller medlemskapsvillkoren för den kol­ lektiva förvaltningsorganisationen.

2. Rättighetshavarna ska få ge valfri kollektiv förvaltnings­ organisation tillstånd att förvalta valfria rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk och andra alster, för valfria territorier oberoende av organisationens eller rättighetshavarens nationalitet, hemvist eller etableringsmedlemsstat. Såvida inte den kollektiva förvaltningsorganisationen har objektivt grundade skäl att avslå en begäran om förvaltning ska den vara skyldig att förvalta sådana rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk och andra alster, förutsatt att förvaltningen av dem ingår i organisationens verksamhetsområde.

3. Rättighetshavarna ska ha rätt att bevilja licenser för icke- kommersiell användning av rättigheter, kategorier av rättigheter, typer av verk och andra alster efter eget val.

4. Rättighetshavarna ska ha rätt att ta tillbaka tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk och andra alster som de har beviljat en kollektiv förvaltnings­ organisation eller att från en sådan organisation ta tillbaka nå­ gon av de rättigheter, kategorier av rättigheter, typer av verk och andra alster efter eget val i enlighet med punkt 2 och för de territorier de väljer, med rimligt varsel som inte överskrider sex månader. Den kollektiva förvaltningsorganisationen får besluta att ett sådant avslutande eller fråntagande ska träda i kraft först i slutet av räkenskapsåret.

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/83

5. Om det finns utestående belopp till en rättighetshavare för utnyttjande som inträffat innan tillbakatagandet av tillståndet eller fråntagandet av rättigheter trädde i kraft eller under en licens som beviljats innan ett sådant tillbakatagande av rättig­ heter trädde i kraft, ska rättighetshavaren ha kvar sina rättighe­ ter enligt artiklarna 12, 13, 18, 20, 28 och 33.

6. En kollektiv förvaltningsorganisation får inte begränsa ut­ övandet av rättigheter enligt punkterna 4 och 5 genom att, som ett villkor för att utöva dessa rättigheter, kräva att förvaltningen av rättigheter eller kategorier av rättigheter eller typer av verk eller andra alster som tagits tillbaka anförtros en annan kollektiv förvaltningsorganisation.

7. I situationer där en rättighetshavare ger en kollektiv för­ valtningsorganisation tillstånd att förvalta dennes rättigheter ska rättighetshavaren ge sitt uttryckliga medgivande specifikt för varje rättighet eller kategori av rättigheter eller typ av verk eller andra alster som rättighetshavaren beviljar organisationen till­ stånd att förvalta. Varje sådant medgivande ska finnas doku­ menterat.

8. En kollektiv förvaltningsorganisation ska underrätta rättig­ hetshavarna om deras rättigheter enligt punkterna 1–7 och om villkoren för den rättighet som föreskrivs i punkt 3, innan den erhåller deras tillstånd att förvalta rättigheter eller kategorier av rättigheter eller typer av verk eller andra alster.

En kollektiv förvaltningsorganisation ska underrätta de rättig­ hetshavare som redan har gett organisationen tillstånd, om de­ ras rättigheter enligt punkterna 1–7 och om villkoren för den rättighet som föreskrivs i punkt 3 senast den 10 oktober 2016.

Artikel 6

Regler för medlemskap i kollektiva förvaltningsorganisationer

1. Medlemsstaterna ska se till att kollektiva förvaltningsorga­ nisationer efterlever de regler som anges i punkterna 2–5.

2. En kollektiv förvaltningsorganisation ska godta rättighets­ havare och enheter som representerar rättighetshavare, inbegri­ pet andra kollektiva förvaltningsorganisationer och sammanslut­ ningar av rättighetshavare, som medlemmar om de uppfyller kraven för medlemskap, vilka ska baseras på objektiva, trans­ parenta och icke-diskriminerande kriterier. Dessa krav för med­ lemskap ska anges i stadgan eller medlemskapsvillkoren för den

kollektiva förvaltningsorganisationen och de ska vara allmänt tillgängliga. I situationer där en kollektiv förvaltningsorganisa­ tion vägrar godkänna en begäran om medlemskap ska den ge rättighetshavaren en tydlig motivering av skälen till sitt beslut.

3. Stadgan för en kollektiv förvaltningsorganisation ska om­ fatta lämpliga och effektiva mekanismer för medlemmarnas del­ tagande i organisationens beslutsfattande. De olika kategorierna av medlemmar ska vara skäligen och balanserat representerade i beslutsfattandet.

4. En kollektiv förvaltningsorganisation ska ge sina medlem­ mar möjlighet att kommunicera den på elektronisk väg, även när det gäller att utöva medlemsrättigheter.

5. En kollektiv förvaltningsorganisation ska föra medlems­ register och regelbundet uppdatera dessa register.

Artikel 7

Rättigheter för rättighetshavare som inte är medlemmar i den kollektiva förvaltningsorganisationen

1. Medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltnings­ organisationerna följer bestämmelserna i artiklarna 6.4, 20, 29.2 och 33 vad gäller rättighetshavare som enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal har ett direkt rättsligt förhål­ lande till organisationerna men som inte är deras medlemmar.

2. Medlemsstaterna får tillämpa andra bestämmelser i detta direktiv på de rättighetshavare som avses i punkt 1.

Artikel 8

Medlemsstämma i en kollektiv förvaltningsorganisation

1. Medlemsstaterna ska se till att medlemsstämman organi­ seras i enlighet med punkterna 2–10.

2. Medlemsstämman ska sammankallas minst en gång per år.

3. Medlemsstämman ska besluta om alla ändringar i stadgan och medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltningsorga­ nisationen i de fall där dessa villkor inte regleras av stadgan.

4. Medlemsstämman ska besluta om utnämning eller avske­ dande av direktörer, utvärdera deras allmänna prestationer och godkänna deras ersättning och andra förmåner såsom monetära och icke-monetära förmåner, pensionsförmåner och pensions­ rättigheter, rätt till andra förmåner och rätt till avgångsvederlag.

SVL 84/84 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

I en kollektiv förvaltningsorganisation som har ett system med dualistisk styrelse får medlemsstämman inte besluta om utnäm­ ning eller avskedande av styrelseledamöter eller godkänna deras ersättningar och andra förmåner i de fall där befogenheten att fatta sådana beslut har delegerats till övervakningsorganet.

5. Enligt det som anges i kapitel 2 i avdelning II ska med­ lemsstämman åtminstone besluta om följande:

a) De allmänna principerna för fördelningen av utestående be­ lopp till rättighetshavare.

b) De allmänna principerna för användningen av belopp som inte kan fördelas.

c) Den allmänna investeringsstrategin när det gäller rättighet­ sintäkter och eventuella inkomster som härrör från investe­ rade rättighetsintäkter.

d) De allmänna principerna för avdrag från rättighetsintäkter och från eventuella inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter.

e) Användningen av belopp som inte kan fördelas.

f) Riskhanteringsstrategi.

g) Godkännande av eventuella förvärv, försäljningar eller in­ teckningar av fast egendom.

h) Godkännande av sammanslagningar och allianser, inrättande av dotterenheter, förvärv av andra enheter eller aktier eller rättigheter i andra enheter.

i) Godkännande av upptagande av lån, utlåning eller ställande av säkerheter för lån.

6. Medlemsstämman får genom ett stämmobeslut eller en bestämmelse i stadgan delegera befogenheterna i punkt 5 f, g, h och i till det organ som utövar övervakningsfunktionen.

7. I enlighet med punkt 5 a–d får medlemsstaterna kräva att medlemsstämman ska fastställa mer ingående villkor för an­ vändningen av rättighetsintäkterna och de inkomster som här­ rör från investerade rättighetsintäkter.

8. Medlemsstämman ska kontrollera verksamheten i den kol­ lektiva förvaltningsorganisationen genom att åtminstone besluta om utnämning och entledigande av revisor och godkännande av den årliga insynsrapport som avses i artikel 22.

Medlemsstaterna får tillåta alternativa system eller förfaranden för utnämning och entledigande av revisor, förutsatt att dessa

system eller förfaranden har utformats för att säkerställa revi­ sorns oberoende från de personer som leder verksamheten i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

9. Alla medlemmar i en kollektiv förvaltningsorganisation ska ha rätt att delta i och ha rätt att rösta vid medlemsstämman. Medlemsstaterna får dock tillåta begränsningar av den rätt som medlemmarna i den kollektiva förvaltningsorganisationen har att delta och utöva rösträtt vid medlemsstämman, på grundval av ett av eller båda följande kriterier:

a) Medlemskapets varaktighet.

b) Belopp som har mottagits av eller är utestående till en med­ lem.

Förutsättningen är att dessa kriterier fastställs och tillämpas på ett skäligt och proportionellt sätt.

De kriterier som fastställs i leden a och b i första stycket ska anges i stadgan eller medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltningsorganisationen, och de ska vara allmänt tillgängliga i enlighet med artiklarna 19 och 21.

10. Varje medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation ska ha rätt att utnämna valfri person eller enhet som fullmakts­ havare för att delta och rösta vid medlemsstämman på den medlemmens vägnar, förutsatt att en sådan utnämning inte resulterar i en intressekonflikt som kan uppstå exempelvis om den utnämnande medlemmen och fullmaktshavaren tillhör olika kategorier av rättighetshavare inom den kollektiva förvaltnings­ organisationen.

Medlemsstaterna får emellertid föreskriva begränsningar beträf­ fande utnämnandet av fullmaktshavare och deras utövande av rösträtt tillhörande de medlemmar som de representerar, om sådana begränsningar inte utgör ett hinder för medlemmarnas möjlighet att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i besluts­ fattandet i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

Varje fullmakt ska gälla för en enda medlemsstämma. Fullmakts­ havaren ska åtnjuta samma rättigheter vid medlemsstämman som den medlem som har utnämnt honom eller henne skulle ha haft. Fullmaktshavaren ska rösta i enlighet med instruktio­ nerna från den medlem som har utnämnt honom eller henne.

11. Medlemsstaterna får besluta att de befogenheter som till­ hör medlemsstämman får utövas av en delegatförsamling som minst vart fjärde år väljs av medlemmarna i den kollektiva förvaltningsorganisationen, förutsatt att

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/85

a) det säkerställs att medlemmarna på ett lämpligt och effektivt sätt deltar i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltningsorga­ nisationen, och att

b) de olika kategorierna av medlemmar är skäligen och balan­ serat representerade i delegatförsamlingen.

De regler som anges i punkterna 2–10 ska i tillämpliga delar gälla delegatförsamlingen

12. Om en kollektiv förvaltningsorganisation på grund av sin juridiska form inte har en medlemsstämma, får medlemsstaterna besluta att de befogenheter som tillhör den stämman ska utövas av samma organ som ansvarar för övervakningsfunktionen. De bestämmelser som anges i punkterna 2–5 och 7 och 8 ska i tillämpliga delar gälla övervakningsorganet.

13. Om en kollektiv förvaltningsorganisation har medlem­ mar som är enheter som representerar rättighetshavare får med­ lemsstaterna besluta att samtliga eller delar av de befogenheter som tillhör medlemsstämman ska utövas av en församlad grupp av dessa rättighetshavare. De regler som anges i punkterna 2–10 ska i tillämpliga delar gälla den församlade gruppen av rättig­ hetshavare.

Artikel 9

Övervakningsfunktion

1. Medlemsstaterna ska se till att varje kollektiv förvaltnings­ organisation har en övervakningsfunktion som kontinuerligt övervakar hur personer som leder organisationens verksamhet fungerar och hur de uppfyller sina plikter.

2. Inom det organ som har denna övervakningsfunktion ska det finnas en skälig och balanserad representation av de olika medlemskategorierna i den kollektiva förvaltningsorganisatio­ nen.

3. Varje person som utövar övervakningsfunktionen ska till medlemsstämman lämna en årlig individuell redogörelse om intressekonflikter, innehållande den information som avses i artikel 10.2 andra stycket.

4. Det organ som utövar övervakningsfunktionen ska sam­ manträda regelbundet och ha minst följande befogenheter:

a) Utöva de befogenheter som medlemsstämman har delegerat till organet, bland annat i enlighet med artikel 8.4 och 8.6.

b) Övervaka de personer som avses i artikel 10 vad gäller verk­ samhet och skyldigheter, inklusive verkställandet av besluten från medlemsstämman och framför allt de allmänna princi­ per som anges i artikel 8.5 a–d.

5. Övervakningsorganet ska minst en gång per år rapportera om utövandet av sina befogenheter till medlemsstämman.

Artikel 10

Skyldigheter för personer som leder verksamheten i den kollektiva förvaltningsorganisationen

1. Medlemsstaterna ska se till att varje kollektiv förvaltnings­ organisation vidtar alla nödvändiga åtgärder för att de personer som leder dess verksamhet gör det på ett sunt, ansvarsfullt och lämpligt sätt, med sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder och mekanismer för intern kontroll.

2. Medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltnings­ organisationerna inför och tillämpar förfaranden för att undvika intressekonflikter, och – om sådana intressekonflikter inte kan undvikas – för att identifiera, hantera, övervaka och tillkännage faktiskt förekommande eller potentiella intressekonflikter på ett sådant sätt att dessa inte skadar de gemensamma intressena för de rättighetshavare som organisationen representerar.

De förfaranden som avses i första stycket ska inbegripa en årlig individuell redogörelse från var och en av de personer som avses i punkt 1 till medlemsstämman, innehållande följande information:

a) Eventuella intressen i den kollektiva förvaltningsorganisatio­ nen.

b) Alla ersättningar som erhållits från den kollektiva förvalt­ ningsorganisationen under föregående räkenskapsår, inbegri­ pet i form av pensionssystem, naturaförmåner och andra typer av förmåner.

c) Alla belopp som erhållits under föregående räkenskapsår i egenskap av rättighetshavare från den kollektiva förvaltnings­ organisationen.

d) En redogörelse för faktiskt förekommande eller potentiella konflikter mellan personliga intressen och den kollektiva förvaltningsorganisationens intressen eller mellan skyldighe­ ter gentemot den kollektiva förvaltningsorganisationen och skyldigheter gentemot andra fysiska eller juridiska personer.

KAPITEL 2

Förvaltningen av rättighetsintäkter

Artikel 11

Inkassering och användning av rättighetsintäkter

1. Medlemsstaterna ska se till att kollektiva förvaltningsorga­ nisationer efterlever de regler som anges i punkterna 2–5.

SVL 84/86 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

2. En kollektiv förvaltningsorganisation ska iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter.

3. En kollektiv förvaltningsorganisation ska i sina räkenska­ per separera

a) rättighetsintäkter och inkomster från investeringar av rättig­ hetsintäkter, och

b) alla eventuella egna tillgångar och inkomster från sådana tillgångar, från förvaltningsavgifter eller från annan verksam­ het.

4. En kollektiv förvaltningsorganisation ska inte få använda rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter för andra ändamål än fördelning till rättig­ hetshavarna, utom när den har rätt att göra avdrag eller kom­ pensera för förvaltningsavgifter i överensstämmelse med ett be­ slut som fattats i enlighet med artikel 8.5 d eller att använda rättighetsintäkterna eller inkomster som härrör från investe­ ringar av rättighetsintäkter i överensstämmelse med ett beslut som fattats i enlighet med artikel 8.5.

5. I fall där en kollektiv förvaltningsorganisation investerar rättighetsintäkterna eller inkomster som härrör från investe­ ringar av rättighetsintäkter, ska organisationen göra detta i bästa intresse för de rättighetshavare vars rättigheter den represente­ rar, i enlighet med de allmänna investerings- och riskhanterings­ principer som avses i artikel 8.5 c och f och med beaktande av följande regler:

a) Om det finns potentiella intressekonflikter ska den kollektiva förvaltningsorganisationen se till att investeringens enda syfte är dessa rättighetshavares intressen.

b) Tillgångarna ska investeras i syfte att trygga säkerhet, kvalitet, likviditet och vinst för portfolion som helhet.

c) Tillgångarna ska diversifieras tillräckligt för att undvika för stor betoning på någon viss tillgång och ackumulering av risker i portfolion som helhet.

Artikel 12

Avdrag

1. Medlemsstaterna ska se till att, i situationer där en rättig­ hetshavare ger tillstånd till en kollektiv förvaltningsorganisation att förvalta vederbörandes rättigheter, ska organisationen, innan den erhåller rättighetshavarens medgivande till sådan förvalt­ ning, ge rättighetshavaren information om förvaltningsavgifter och andra avdrag som tillämpas på rättighetsintäkter och på eventuella inkomster som härrör från investeringar av rättighet­ sintäkter.

2. Avdragen ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller rättig­ hetshavarna, i förekommande fall även till de tjänster som avses i punkt 4, och de ska fastställas enligt objektiva kriterier.

3. Förvaltningsavgifterna får inte överskrida de motiverade och dokumenterade kostnader som den kollektiva förvaltnings­ organisationen har för att förvalta upphovsrätt och närstående rättigheter.

Medlemsstaterna ska se till att de krav som ställs vad gäller användningen och insynen i användningen av de belopp som dras av eller som det kompenseras för avseende förvaltnings­ avgifter tillämpas på alla andra avdrag som görs för att täcka kostnaderna för förvaltningen av upphovsrätt och närstående rättigheter.

4. I fall där en kollektiv förvaltningsorganisation erbjuder sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finan­ sieras genom avdrag från rättighetsintäkter eller från inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter, ska dessa tjänster erbjudas på grundval av rättvisa kriterier, särskilt när det gäller tillgången till och omfattningen av dessa tjänster.

Artikel 13

Fördelning av utestående belopp till rättighetshavare

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 15.3 och 28 ska medlemsstaterna se till att varje kollektiv förvaltnings­ organisation regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördelar och betalar utestående belopp till rättighetshavarna, i enlighet med de allmänna fördelningsprinciper som avses i artikel 8.5 a.

Medlemsstaterna ska också se till att en kollektiv förvaltnings­ organisation – eller dess medlemmar som är enheter som re­ presenterar rättighetshavare – fördelar och betalar dessa belopp till rättighetshavarna snarast möjligt och senast nio månader från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighetsintäkten inkasserades, utom om det finns objektiva skäl, särskilt rörande rapportering från användarna, identifiering av rättigheter, rättig­ hetshavare eller matchning av information om verk och andra alster med rättighetshavare, som hindrar organisationen eller i tillämpliga fall dess medlemmar från att respektera denna tids­ frist.

2. Om utestående belopp inte kan fördelas till rättighets­ havare inom den tidsfrist som anges i punkt 1 på grund av att de berörda rättighetshavarna inte kan identifieras eller loka­ liseras och om undantaget från den tidsfristen inte är tillämpligt, ska beloppen redovisas separat i den kollektiva förvaltningsorga­ nisationens räkenskaper.

3. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska i överens­ stämmelse med punkt 1 vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna. I synnerhet ska den kollektiva förvaltningsorganisationen, senast tre månader efter det att den tidsfrist som anges i punkt 1 löpt ut, göra infor­ mation om verk och andra alster för vilka en eller flera rättig­ hetshavare inte har identifierats eller lokaliserats tillgänglig för:

a) de rättighetshavare som den representerar eller de enheter som är dess medlemmar och som representerar rättighets­ havare, ifall dessa enheter är medlemmar av den kollektiva förvaltningsorganisationen, och

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/87

b) alla kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka den har ingått representationsavtal.

Den information som avses i första stycket ska, förutsatt att den är tillgänglig, inbegripa följande:

a) verkets eller alstrets titel,

b) rättighetshavarens namn,

c) den berörda förläggarens eller producentens namn, och

d) all annan tillgänglig relevant information som skulle kunna bidra till att identifiera rättighetshavaren.

Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska också granska de register som avses i artikel 6.5 och andra lätt tillgängliga regis­ ter. Om ovannämnda åtgärder inte leder till resultat ska den kollektiva förvaltningsorganisationen göra denna information tillgänglig för allmänheten senast ett år efter tremånadersperio­ dens utgång.

4. Om utestående belopp inte kan fördelas till rättighets­ havare och det har gått tre år från slutet av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, och förutsatt att den kollektiva förvaltningsorganisationen har vidtagit alla nödvän­ diga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna i enlighet med punkt 3, ska dessa belopp anses utgöra belopp som inte kan fördelas.

5. Medlemsstämman i den kollektiva förvaltningsorganisatio­ nen ska i enlighet med artikel 8.5 b besluta hur belopp som inte kan fördelas ska användas, utan att detta påverkar rättighets­ havarnas rätt att hos den kollektiva förvaltningsorganisationen göra anspråk på sådana belopp i enlighet med nationell rätt om preskriptionstider.

6. Medlemsstaterna får begränsa eller fastställa hur belopp som inte kan fördelas får användas, bland annat genom att se till att sådana belopp används på ett särskilt och oberoende sätt för att finansiera social, kulturell och utbildande verksamhet till gagn för rättighetshavare.

KAPITEL 3

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva förvaltnings­ organisationers räkning

Artikel 14

Rättigheter som förvaltas genom representationsavtal

Medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltningsorgani­ sation inte diskriminerar någon rättighetshavare vars rättigheter den förvaltar genom representationsavtal, särskilt när det gäller

tillämpliga tariffer, förvaltningsavgifter och villkoren för inkas­ sering av rättighetsintäkter och fördelning av utestående belopp till rättighetshavarna.

Artikel 15

Avdrag och betalningar när det finns ett representationsavtal

1. Medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltnings­ organisation inte tillämpar avdrag, förutom med avseende på förvaltningsavgifter, på intäkter från rättigheter som den förval­ tar genom representationsavtal eller på inkomster som härrör från investeringar av den rättighetsintäkten, såvida inte den an­ dra kollektiva förvaltningsorganisation som är part i represen­ tationsavtalet uttryckligen ger sitt medgivande till sådana avdrag.

2. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördela och betala utestående belopp till andra kollektiva förvaltningsorganisationer.

3. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska verkställa fördelningen och betalningen till den andra kollektiva förvalt­ ningsorganisationen snarast möjligt och inte senare än nio må­ nader från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighetsin­ täkten inkasserades, såvida det inte finns objektiva skäl, särskilt rörande rapportering från användarna, identifiering av rättighe­ ter, rättighetshavare eller matchning av information om verk och andra alster med rättighetshavare, som hindrar organisatio­ nen från att respektera denna tidsfrist.

Den andra kollektiva förvaltningsorganisationen, eller i tillämp­ liga fall dess medlemmar som är enheter som representerar rättighetshavare, ska fördela och betala ut dessa utestående be­ lopp till rättighetshavarna snarast möjligt och senast sex må­ nader från det att beloppen mottagits, såvida det inte finns objektiva skäl, särskilt rörande rapportering från användarna, identifiering av rättigheter, rättighetshavare eller matchning av information om verk och andra alster med rättighetshavare, som hindrar organisationen eller i tillämpliga fall dess medlem­ mar från att respektera denna tidsfrist.

KAPITEL 4

Förhållandet till användare

Artikel 16

Licensiering

1. Medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltnings­ organisationerna och användarna förhandlar om licensieringen av rättigheter i ärligt uppsåt. Kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner och användare ska förse varandra med all nödvändig infor­ mation.

SVL 84/88 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

2. Licensieringsvillkoren ska baseras på objektiva och icke- diskriminerande kriterier. När kollektiva förvaltningsorganisatio­ ner utfärdar licenser ska de inte vara skyldiga att använda licens­ villkor som avtalats med en användare som vägledande för andra typer av nättjänster, när användaren tillhandahåller en ny typ av nättjänst som varit tillgänglig för allmänheten i unio­ nen i mindre än tre år.

Rättighetshavare ska få skälig ersättning för användningen av rättigheterna. Tarifferna för ensamrätter och rättigheter till er­ sättning ska vara rimliga i förhållande till bland annat det eko­ nomiska handelsvärdet för användningen av rättigheterna, med beaktande av arten och användningsområdet för verk och andra alster, samt i förhållande till det ekonomiska värdet för de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhanda­ håller. Kollektiva förvaltningsorganisationer ska informera den berörda användaren om de kriterier som använts för faststäl­ landet av tarifferna.

3. Kollektiva förvaltningsorganisationer ska utan onödigt dröjsmål besvara förfrågningar från användare och bland annat uppge vilken information som krävs för att organisationen ska kunna erbjuda en licens.

Efter att ha erhållit all relevant information ska den kollektiva förvaltningsorganisationen utan onödigt dröjsmål antingen er­ bjuda en licens eller ge användaren en motiverad förklaring till varför den inte avser att utfärda en licens för en viss tjänst.

4. En kollektiv förvaltningsorganisation ska se till att använ­ darna kan kommunicera med den på elektronisk väg, bland annat för att rapportera om licensanvändningen i de fall detta är lämpligt.

Artikel 17

Användarnas skyldigheter

Medlemsstaterna ska anta bestämmelser för att se till att använ­ darna, enligt överenskomna eller i förväg fastställda tidsangivel­ ser och i ett överenskommet eller i förväg fastställt format, förser en kollektiv förvaltningsorganisation med sådan relevant information om användningen av de rättigheter som organisa­ tionen representerar som krävs för inkassering av rättighetsin­ täkterna och för fördelning och betalning av utestående belopp till rättighetshavare. De kollektiva förvaltningsorganisationerna och användarna ska, när de beslutar hur informationen ska lämnas, i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till frivilliga branschnormer.

KAPITEL 5

Insyn och rapportering

Artikel 18

Information till rättighetshavarna om förvaltningen av deras rättigheter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i den här artikeln och artiklarna 19 och 28.2 ska medlemsstaterna se till

att de kollektiva förvaltningsorganisationerna minst en gång om året gör minst följande information tillgänglig för alla rättighets­ havare till vilka organisationerna tillskrev rättighetsintäkter eller gjorde utbetalningar under den period som informationen avser:

a) Alla kontaktuppgifter som rättighetshavaren har gett den kollektiva förvaltningsorganisationen tillstånd att använda för att identifiera och lokalisera rättighetshavaren.

b) Rättighetsintäkter som har tillskrivits rättighetshavaren.

c) Belopp som betalats av den kollektiva förvaltningsorganisa­ tionen till rättighetshavaren per kategori av förvaltade rättig­ heter och typ av användning.

d) Den användningsperiod för vilken beloppen tillskrevs och betalades till rättighetshavaren, om inte objektiva skäl rö­ rande rapportering från användaren hindrar den kollektiva förvaltningsorganisationen från att tillhandahålla den infor­ mationen.

e) Avdrag som gjorts för förvaltningsavgifter.

f) Avdrag som gjorts för annat än förvaltningsavgifter, även sådana som enligt nationell rätt kan krävas för sociala, kul­ turella eller utbildningsrelaterade tjänster.

g) Eventuella rättighetsintäkter som tillskrivs rättighetshavaren men som inte har betalats för en viss period.

2. Om en kollektiv förvaltningsorganisation tillskriver rättig­ hetsintäkter och har medlemmar som är enheter som ansvarar för fördelningen av rättighetsintäkter till rättighetshavare, ska organisationen förse dessa enheter med den information som anges i punkt 1, under förutsättning att de inte redan har den informationen. Medlemsstaterna ska se till att enheterna minst en gång per år gör åtminstone den information som anges i punkt 1 tillgänglig för varje rättighetshavare till vilken de till­ skrivit rättighetsintäkter eller gjort utbetalningar för den period som informationen avser.

Artikel 19

Information till andra kollektiva förvaltningsorganisationer om förvaltningen av rättigheter som omfattas av

representationsavtal

Medlemsstaterna ska se till att varje kollektiv förvaltningsorga­ nisation minst en gång per år och på elektronisk väg gör åtmin­ stone följande information tillgänglig för kollektiva förvaltnings­ organisationer för vars räkning den förvaltar rättigheter genom ett representationsavtal för den period som informationen avser:

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/89

a) De rättighetsintäkter som tillskrivits, de belopp som betalats av den kollektiva förvaltningsorganisationen per kategori av rättigheter som förvaltas och per typ av användning för de rättigheter den förvaltar genom representationsavtalet, samt alla rättighetsintäkter som tillskrivits men inte har betalats för en viss period.

b) Avdrag som gjorts för förvaltningsavgifter.

c) Avdrag som gjorts annat än för förvaltningsavgifter i enlighet med artikel 15.

d) Information om licenser som beviljats eller vägrats rörande verk och andra alster som omfattas av representationsavtalet.

e) Beslut som fattats vid medlemsstämman, om dessa beslut är relevanta för förvaltningen av rättigheter genom representa­ tionsavtalet.

Artikel 20

Information som på begäran ges till rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och användare

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 ska medlems­ staterna se till att en kollektiv förvaltningsorganisation efter en vederbörligt motiverad begäran, utan onödigt dröjsmål gör åt­ minstone följande information tillgänglig på elektronisk väg för varje kollektiv förvaltningsorganisation för vars räkning de re­ presenterar rättigheter genom representationsavtal eller för varje rättighetshavare eller användare:

a) De verk eller andra alster som organisationen representerar, de rättigheter som den representerar, antingen direkt eller genom representationsavtal, och de territorier som omfattas, alternativt,

b) om dessa verk eller alster inte kan anges på grund av omfatt­ ningen av verksamheten hos den kollektiva förvaltningsorga­ nisationen, de typer av verk eller andra alster som organisa­ tionen representerar, de rättigheter som den förvaltar och de territorier som omfattas.

Artikel 21

Information till allmänheten

1. Medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltnings­ organisation offentliggör åtminstone följande information:

a) Organisationens stadga.

b) Organisationens villkor för medlemskap och villkor för att avsluta ett tillstånd att förvalta rättigheter, om dessa villkor inte ingår i stadgan.

c) Standardlicensieringsavtal och tillämpliga standardtariffer, in­ klusive avdrag.

d) Förteckning över de personer som avses i artikel 10.

e) Organisationens allmänna principer för fördelning av utes­ tående belopp till rättighetshavare.

f) Organisationens allmänna principer om förvaltningsavgifter.

g) Organisationens allmänna principer om avdrag, annat än för förvaltningsavgifter från rättighetsintäkter och från inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter, inbegripet avdrag för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjäns­ ter.

h) En förteckning över de representationsavtal som organisatio­ nen ingått, och namnen på de kollektiva förvaltningsorgani­ sationer med vilka den har ingått dessa representationsavtal.

i) De allmänna principerna för användningen av belopp som inte kan fördelas.

j) De tillgängliga förfarandena för klagomålshantering och tvistlösning enligt artiklarna 33, 34 och 35.

2. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska på sin of­ fentliga webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad den infor­ mation som avses i punkt 1.

Artikel 22

Årlig insynsrapport

1. Medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltnings­ organisationerna, oavsett deras juridiska form enligt nationell rätt, sammanställer och offentliggör en årlig insynsrapport, in­ begripet den specialrapport som avses i punkt 3, för varje rä­ kenskapsår senast åtta månader från det räkenskapsårets slut.

Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska offentliggöra den årliga insynsrapporten på sin webbplats och ska hålla den till­ gänglig för allmänheten i minst fem år.

2. Den årliga insynsrapporten ska innehålla minst de upp­ gifter som fastställs i bilagan.

3. En specialrapport ska avse användningen av de belopp som dragits av för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster och ska minst innehålla de uppgifter som fastställs i punkt 3 i bilagan.

4. Räkenskapsuppgifterna i den årliga insynsrapporten ska granskas av en eller flera personer med lagstadgad behörighet att utföra revision i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (1).

SVL 84/90 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redo­ visning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

Revisionsberättelsen, inbegripet eventuella förbehåll till denna, ska återges i sin helhet i den årliga insynsrapporten.

Vid tillämpning av denna punkt ska räkenskapsuppgifterna be­ stå av de räkenskaper som avses i punkt 1 a i bilagan och finansiell information som avses i punkt 1 g och h samt punkt 2 i bilagan.

AVDELNING III

DE KOLLEKTIVA FÖRVALTNINGSORGANISATIONERNAS GRÄNSÖVERSKRIDANDE LICENSIERING AV NÄTRÄTTIGHE­

TER TILL MUSIKALISKA VERK

Artikel 23

Gränsöverskridande licensiering på den inre marknaden

Medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltningsorgani­ sationer som är etablerade på deras territorium uppfyller kraven i denna avdelning när de utfärdar gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk.

Artikel 24

Resurser för att hantera gränsöverskridande licenser

1. Medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltnings­ organisation som utfärdar gränsöverskridande licenser för nä­ trättigheter till musikaliska verk har tillräckliga resurser för en effektiv och transparent elektronisk hantering av de uppgifter som behövs för förvaltningen av dessa licenser, inklusive med avseende på identifiering av repertoaren och övervakning av hur den används, fakturering av användare, inkassering av rättighet­ sintäkter och fördelning av utestående belopp till rättighetshava­ re.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska en kollektiv förvaltnings­ organisation uppfylla åtminstone följande villkor:

a) Den ska ha kapacitet att exakt kunna identifiera de musika­ liska verk, helt eller delvis, som organisationen har tillstånd att representera.

b) Den ska ha kapacitet att exakt kunna identifiera, helt eller delvis, och för varje berört territorium, de rättigheter och deras rättighetshavare som tillståndet gäller, för varje musi­ kaliskt verk eller del av det som den kollektiva förvaltnings­ organisationen har tillstånd att representera.

c) Den ska använda unika identifierare för rättighetshavare och musikaliska verk, så långt som möjligt med beaktande av frivilliga branschnormer och branschförfaranden som tagits fram på internationell nivå eller unionsnivå.

d) Den ska på lämpligt sätt snabbt och effektivt identifiera och åtgärda inkonsekvenser i uppgifter som hålls hos andra kol­ lektiva förvaltningsorganisationer som utfärdar gränsöver­ skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk.

Artikel 25

Insyn i uppgifter rörande gränsöverskridande repertoar

1. Medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltnings­ organisation som utfärdar gränsöverskridande licenser för nä­ trättigheter till musikaliska verk på elektronisk väg och på en vederbörligt motiverad begäran förser leverantörer av nättjäns­ ter, rättighetshavare vars rättigheter den representerar och andra kollektiva förvaltningsorganisationer med aktuell information som medger identifiering av den nätmusikrepertoar som den representerar. Informationen ska omfatta

a) de musikaliska verk som representeras,

b) de rättigheter som representeras helt eller delvis, och

c) de territorier som omfattas.

2. Den kollektiva förvaltningsorganisationen får vidta rimliga åtgärder för att vid behov skydda uppgifternas korrekthet och integritet, kontrollera deras återanvändning och skydda kom­ mersiellt känslig information.

Artikel 26

Korrektheten hos uppgifter rörande gränsöverskridande repertoar

1. Medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltnings­ organisation som utfärdar gränsöverskridande licenser för nä­ trättigheter till musikaliska verk har inrättat förfaranden som ger rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och leverantörer av nättjänster möjlighet att begära en korrige­ ring av de uppgifter som avses i förteckningen över villkor enligt artikel 24.2 eller de uppgifter som tillhandahålls enligt artikel 25, om dessa rättighetshavare, kollektiva förvaltnings­ organisationer och leverantörer av nättjänster på grundval av rimliga belägg anser att det finns fel i uppgifterna eller infor­ mationen rörande deras näträttigheter till musikaliska verk. Om invändningarna är tillräckligt underbyggda ska den kollektiva förvaltningsorganisationen se till att uppgifterna eller infor­ mationen korrigeras utan onödigt dröjsmål.

2. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska ge rättig­ hetshavare vars musikaliska verk ingår i organisationens musik­ repertoar och rättighetshavare av vilka organisationen har fått tillstånd att förvalta deras näträttigheter till musikaliska verk i enlighet med artikel 31 möjlighet att i elektronisk form lämna information om sina musikaliska verk, sina rättigheter till dessa verk och de territorier för vilka rättighetshavarna ger organisa­ tionen sitt tillstånd. Därvid ska den kollektiva förvaltningsorga­ nisationen och rättighetshavarna så långt som möjligt beakta internationella eller i unionen utvecklade frivilliga branschnor­ mer eller branschförfaranden rörande utväxling av uppgifter så att rättighetshavarna kan specificera de musikaliska verk, helt eller delvis, näträttigheterna, helt eller delvis, och de territorier för vilka de ger sitt tillstånd till organisationen.

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/91

3. Om en kollektiv förvaltningsorganisation ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att bevilja gränsöver­ skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk enligt artiklarna 29 och 30, ska den organisation som fått tillstånd också tillämpa punkt 2 i den här artikeln vad gäller rättighets­ havare vars musikaliska verk ingår i repertoaren hos den kol­ lektiva förvaltningsorganisation som beviljar tillståndet, såvida inte organisationerna avtalat något annat.

Artikel 27

Korrekt och snabb rapportering och fakturering

1. Medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltnings­ organisation övervakar hur de näträttigheter till musikaliska verk som den representerar, helt eller delvis, används av leve­ rantörerna av nättjänster till vilka organisationen har utfärdat en gränsöverskridande licens för dessa rättigheter.

2. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska ge leveran­ törerna av nättjänster möjlighet att på elektronisk väg rappor­ tera den faktiska användningen av näträttigheter till musikaliska verk, och leverantörer av nättjänster ska på ett korrekt sätt rapportera om den faktiska användningen av sådana verk. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska ge möjlighet att använda minst en rapporteringsmetod som följer frivilliga bran­ schnormer eller branschförfaranden som har tagits fram på in­ ternationell nivå eller unionsnivå för elektronisk utväxling av sådana uppgifter. Den kollektiva förvaltningsorganisationen får vägra att godta rapporter från leverantörer av nättjänster i god­ tyckligt format, om organisationen har erbjudit möjlighet att göra rapporteringen med användning av en branschnorm för elektronisk utväxling av uppgifter.

3. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska fakturera le­ verantören av nättjänster på elektronisk väg. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska ge möjlighet att använda åtmin­ stone ett format som följer frivilliga branschnormer eller bran­ schförfaranden som har tagits fram på internationell nivå eller unionsnivå. Fakturan ska innehålla uppgifter om de verk och rättigheter som har licensierats, helt eller delvis, på grundval av de uppgifter som avses i villkorsförteckningen enligt artikel 24.2, och motsvarande faktiska användningar, i den utsträckning detta är möjligt på grundval av den information som leveran­ tören av nättjänster lämnat och det format som använts för att lämna denna information. Leverantören av nättjänster får inte vägra att godta fakturan på grund av fakturans format om den kollektiva förvaltningsorganisationen följer branschnormen.

4. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska fakturera le­ verantören av nättjänster korrekt och utan dröjsmål efter det att den faktiska användningen av näträttigheterna till det berörda musikaliska verket har rapporterats, utom om detta inte är möjligt av skäl som kan tillskrivas leverantören av nättjänster.

5. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska ge leveran­ tören av nättjänster tillgång till lämpliga förfaranden för att ifrågasätta fakturans korrekthet, inbegripet när leverantören av nättjänster erhåller fakturor från en eller flera kollektiva förvalt­ ningsorganisationer för samma näträttigheter till samma musi­ kaliska verk.

Artikel 28

Korrekt och snabb betalning till rättighetshavarna

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska med­ lemsstaterna se till att en kollektiv förvaltningsorganisation som utfärdar gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musi­ kaliska verk fördelar utestående belopp från sådana licenser till rättighetshavarna korrekt och utan dröjsmål efter det att den faktiska användningen av verket har rapporterats, utom om detta inte är möjligt av skäl som kan tillskrivas leverantören av nättjänster.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska den kollektiva förvaltningsorganisationen tillsammans med varje ut­ betalning som den gör i enlighet med punkt 1 lämna åtmin­ stone följande information till rättighetshavarna:

a) Perioden för den användning som ligger till grund för utes­ tående belopp till rättighetshavarna och de territorier där användningen ägt rum.

b) Inkasserade belopp, gjorda avdrag och belopp som den kol­ lektiva förvaltningsorganisationen har fördelat för varje nä­ trättighet till ett musikaliskt verk som rättighetshavarna har gett tillstånd till organisationen att, helt eller delvis, repre­ sentera.

c) De belopp som har inkasserats för rättighetshavarna, de av­ drag som gjorts och de belopp som den kollektiva förvalt­ ningsorganisationen har fördelat uppdelat efter respektive leverantör av nättjänster.

3. Om en kollektiv förvaltningsorganisation ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att utfärda gränsöver­ skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk enligt artiklarna 29 och 30, ska den organisation som fått tillstånd korrekt och utan dröjsmål fördela de belopp som avses i punkt 1 och tillhandahålla den information som avses i punkt 2 till den organisation som beviljar tillståndet. Den kollektiva förvalt­ ningsorganisation som beviljar tillståndet ska ha ansvaret för vidarefördelning av sådana belopp och tillhandahållande av så­ dan information till rättighetshavarna, om annat inte avtalats organisationerna emellan.

Artikel 29

Avtal mellan kollektiva förvaltningsorganisationer om gränsöverskridande licensiering

1. Medlemsstaterna ska se till att varje representationsavtal mellan kollektiva förvaltningsorganisationer genom vilka en kol­ lektiv förvaltningsorganisation ger en annan kollektiv förvalt­ ningsorganisation tillstånd att utfärda gränsöverskridande licen­ ser för näträttigheter till musikaliska verk i sin egen musikre­ pertoar inte är av exklusiv karaktär. Den organisation som fått tillstånd ska förvalta dessa näträttigheter på icke-diskriminerande basis.

SVL 84/92 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

2. Den kollektiva förvaltningsorganisation som beviljar till­ ståndet ska underrätta sina medlemmar om avtalets huvudsak­ liga villkor, bland annat dess löptid och kostnaderna för de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisation som fått tillstånd uppställer.

3. Den kollektiva förvaltningsorganisation som har fått till­ stånd ska underrätta den kollektiva förvaltningsorganisation som beviljat tillståndet om de huvudsakliga villkor som gäller för licensieringen av den sistnämnda organisationens näträttig­ heter, inbegripet typen av utnyttjande, alla bestämmelser som hör samman med eller påverkar licensavgiften, licensens löptid, redovisningsperioderna och de territorier som omfattas.

Artikel 30

Skyldighet att representera en annan kollektiv förvaltningsorganisation för gränsöverskridande

licensiering

1. Medlemsstaterna ska se till att när en kollektiv förvalt­ ningsorganisation, som inte utfärdar eller erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk i sin egen repertoar, begär att en annan kollektiv förvalt­ ningsorganisation tecknar ett representationsavtal för att repre­ sentera dessa rättigheter, ska den tillfrågade organisationen godta en sådan begäran om den redan utfärdar eller erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande licenser för samma kategori av näträttigheter till musikaliska verk i en eller flera andra kol­ lektiva förvaltningsorganisationers repertoar.

2. Den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen ska besvara den begärande kollektiva förvaltningsorganisationen skriftligen och utan onödigt dröjsmål.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5 och 6 ska den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen förvalta den repertoar som organisationen representerar för den begä­ rande organisationen på samma villkor som den tillämpar på förvaltningen av sin egen repertoar.

4. Den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen ska i alla sina erbjudanden till leverantörer av nättjänster inbegripa den repertoar som den representerar för den begärande organi­ sationen.

5. Förvaltningsavgiften för den tjänst som den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller den begä­ rande organisationen ska inte överskrida de skäliga kostnader som uppstår för den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisa­ tionen.

6. Den begärande kollektiva förvaltningsorganisationen ska ge den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen tillgång till den information om sin egen musikrepertoar som krävs för

att tillhandahålla gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk. Om informationen är otillräcklig eller till­ handahålls på ett sätt som gör att den tillfrågade organisationen inte kan uppfylla kraven enligt denna avdelning, ska den till­ frågade organisationen ha rätt att debitera för de skäliga kost­ nader som uppstår för att uppfylla dessa krav eller att utesluta de verk för vilka informationen är otillräcklig eller oanvändbar.

Artikel 31

Tillträde till gränsöverskridande licensiering

Medlemsstaterna ska se till att om en kollektiv förvaltningsorga­ nisation inte utfärdar eller erbjuder sig att utfärda gränsöver­ skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk eller inte låter en annan kollektiv förvaltningsorganisation represen­ tera dessa rättigheter för det ändamålet senast den 10 april 2017, kan rättighetshavare som har beviljat den organisationen tillstånd att representera deras näträttigheter till musikaliska verk dra in den organisationens näträttigheter till musikaliska verk med avseende på gränsöverskridande licensiering på samtliga territorier, utan att behöva dra in näträttigheterna till musika­ liska verk med avseende på icke gränsöverskridande licensiering, och bevilja gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk själva eller genom någon annan part som de befullmäktigar eller genom en kollektiv förvaltningsorganisation som uppfyller bestämmelserna i denna avdelning.

Artikel 32

Undantag för musiknäträttigheter som krävs för radio- och teveprogram

Kraven enligt denna avdelning ska inte gälla när kollektiva för­ valtningsorganisationer, på basis av frivillig aggregering av de nödvändiga rättigheterna, och i enlighet med konkurrens­ reglerna i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, utfärdar en gränsöverskridande licens för näträttigheter till såväl musikaliska verk som ett sändarföretag måste ha för att få överföra till eller tillgängliggöra för allmänheten sina radio- eller teveprogram samtidigt med den ursprungliga sändningen eller senare, som allt material på nätet, inklusive förhandsvisningar, som produce­ ras av eller för sändningsföretaget och som utgör komplement till den ursprungliga utsändningen av dess radio- eller tevepro­ gram.

AVDELNING IV

EFTERLEVNADSÅTGÄRDER

Artikel 33

Förfarande för klagomål

1. Medlemsstaterna ska se till att kollektiva förvaltningsorga­ nisationer ger sina medlemmar och de kollektiva förvaltnings­ organisationer för vars räkning de förvaltar rättigheter genom ett representationsavtal tillgång till effektiva och snabba för­ faranden för hantering av klagomål, särskilt rörande tillstånd att förvalta rättigheter och avslutande eller återtagande av rät­ tigheter, villkor för medlemskap, inkassering av utestående be­ lopp till rättighetshavare, avdrag och fördelning.

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/93

2. De kollektiva förvaltningsorganisationer ska svara skriftli­ gen på klagomål från medlemmar eller från de kollektiva för­ valtningsorganisationer för vars räkning de förvaltar rättigheter genom ett representationsavtal. Om en kollektiv förvaltnings­ organisation avvisar ett klagomål ska den motivera detta.

Artikel 34

Förfaranden för alternativ tvistlösning

1. Medlemsstaterna får föreskriva att tvister mellan kollektiva förvaltningsorganisationer, medlemmar i kollektiva förvaltnings­ organisationer, rättighetshavare eller användare rörande bestäm­ melser i nationell rätt som antagits enligt kraven i detta direktiv kan bli föremål för ett snabbt, oberoende och opartiskt för­ farande för alternativ tvistlösning.

2. Medlemsstaterna ska med avseende på tillämpningen av avdelning III se till att följande tvister som berör en kollektiv förvaltningsorganisation som är etablerad på deras territorium och utfärdar eller erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk kan bli föremål för ett oberoende och opartiskt förfarande för alternativ tvistlös­ ning:

a) Tvister med en faktisk eller potentiell leverantör av nättjäns­ ter om tillämpning av artiklarna 16, 25, 26 och 27.

b) Tvister med en eller flera rättighetshavare om tillämpning av artiklarna 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31.

c) Tvister med en annan kollektiv förvaltningsorganisation om tillämpning av artiklarna 25, 26, 27, 28, 29 och 30.

Artikel 35

Tvistlösning

1. Medlemsstaterna ska se till att tvister mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och användare rörande i synnerhet gällande och föreslagna licensieringsvillkor eller avtalsbrott kan hänskjutas till domstol eller, om lämpligt, till ett annat obero­ ende och opartiskt tvistlösningsorgan med expertis på det im­ materialrättsliga området.

2. Artiklarna 33 och 34 och punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka parternas möjlighet att hävda och försvara sina rättigheter genom att väcka talan vid domstol.

Artikel 36

Efterlevnad

1. Medlemsstaterna ska se till att de bestämmelser i nationell rätt som antagits enligt de krav som anges i detta direktiv efter­ levs av de kollektiva förvaltningsorganisationer som är etable­ rade inom deras territorium, vilket ska övervakas av de behöriga myndigheter som har utsetts för detta ändamål.

2. Medlemsstaterna ska se till att det finns förfaranden för att medlemmarna i en kollektiv förvaltningsorganisation, rättighets­ havarna, användarna, kollektiva förvaltningsorganisationer och

andra berörda parter ska kunna underrätta de behöriga myndig­ heter som utsetts för detta ändamål om verksamhet eller om­ ständigheter som de anser utgör en överträdelse av bestämmel­ serna i nationell rätt som antagits enligt kraven i detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheter som utsetts för detta ändamål har befogenhet att ålägga lämp­ liga sanktioner eller vidta lämpliga åtgärder i fall där bestäm­ melserna i nationell rätt som antagits för att genomföra detta direktiv inte har efterlevts. Dessa sanktioner och åtgärder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska senast den 10 april 2016 underrätta kom­ missionen om de behöriga myndigheter som avses i den här artikeln och i artiklarna 37 och 38. Kommissionen ska offent­ liggöra den information som den erhållit i detta avseende.

Artikel 37

Informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

1. För att underlätta övervakningen av detta direktivs till­ lämpning ska varje medlemsstat se till att om en behörig myn­ dighet får en begäran från en myndighet i en annan medlems­ stat, specifikt utsedd för detta ändamål, om information rörande tillämpningen av detta direktiv, särskilt rörande verksamheten hos kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade på den anmodade medlemsstatens territorium, ska denna begäran besvaras utan onödigt dröjsmål av den behöriga myndighet som utsetts för detta ändamål, under förutsättning att begäran är vederbörligt motiverad.

2. Om en behörig myndighet anser att en kollektiv förvalt­ ningsorganisation som är etablerad i en annan medlemsstat men bedriver verksamhet inom dess territorium eventuellt inte följer bestämmelserna i den nationella rätt som antagits av den med­ lemsstat där organisationen är etablerad och som antagits i enlighet med kraven i detta direktiv, får den berörda myndig­ heten översända all relevant information till den behöriga myn­ digheten i den medlemsstat där organisationen är etablerad, när så är lämpligt tillsammans med en begäran om att den myn­ digheten ska vidta lämpliga åtgärder inom sitt behörighetsområ­ de. Den anmodade myndigheten ska lämna ett motiverat svar inom tre månader.

3. Den behöriga myndighet som gör en sådan begäran får också hänvisa de frågor som avses i punkt 2 till den expert­ grupp som inrättats i enlighet med artikel 41.

Artikel 38

Samarbete för utvecklandet av gränsöverskridande licensiering

1. Kommissionen ska främja ett regelbundet informations­ utbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter som ut­ setts för detta ändamål och dessa myndigheter och kommissio­ nen när det gäller situationen för gränsöverskridande licensie­ ring och hur den utvecklas.

SVL 84/94 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

2. Kommissionen ska regelbundet genomföra samråd med företrädare för rättighetshavare, kollektiva förvaltningsorganisa­ tioner, användare, konsumenter och andra intresserade parter om deras erfarenheter rörande tillämpningen av bestämmelserna i avdelning III i detta direktiv. Kommissionen ska inom ramen för det informationsutbyte som föreskrivs i punkt 1 förse de behöriga myndigheterna med all relevant information som framkommer vid sådana samråd.

3. Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter senast den 10 oktober 2017 förser kommissionen med en rapport om läget för och utvecklingen av gränsöverskridande licensiering inom deras territorium. Rapporten ska särskilt in­ nehålla information om tillgången till gränsöverskridande licen­ ser i den berörda medlemsstaten, de kollektiva förvaltningsorga­ nisationernas efterlevnad av de bestämmelser i den nationell rätt som antagits för att genomföra avdelning III i detta direktiv samt en utvärdering av utvecklingen för den gränsöverskridande licensieringen av näträttigheter till musikaliska verk som gjorts av användare, konsumenter, rättighetshavare och andra berörda parter.

4. På grundval av de rapporter som erhållits enligt punkt 3 och den information som samlats in enligt punkterna 1 och 2, ska kommissionen bedöma tillämpningen av avdelning III i detta direktiv. Om nödvändigt, och när så är lämpligt på grund­ val av en särskild rapport, ska kommissionen överväga ytterli­ gare steg för att åtgärda eventuella identifierade problem. Denna bedömning ska särskilt omfatta följande:

a) Antalet kollektiva förvaltningsorganisationer som uppfyller kraven enligt avdelning III.

b) Tillämpningen av artiklarna 29 och 30, inbegripet antalet representationsavtal som ingåtts av kollektiva förvaltnings­ organisationer enligt dessa artiklar.

c) Den andel av repertoaren i medlemsstaterna som är tillgäng­ lig för gränsöverskridande licensiering.

AVDELNING V

RAPPORTERING OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Anmälan av kollektiva förvaltningsorganisationer

Senast den 10 april 2016 ska medlemsstaterna, på grundval av den information som de förfogar över, förse kommissionen med en förteckning över kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade på deras territorier.

Medlemsstaterna ska utan onödigt dröjsmål anmäla eventuella ändringar av denna förteckning till kommissionen.

Kommissionen ska offentliggöra denna information och hålla den uppdaterad.

Artikel 40

Rapport

Senast den 10 april 2021 ska kommissionen bedöma tillämp­ ningen av detta direktiv och lämna en rapport till Europaparla­ mentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv. Den rap­ porten ska inbegripa en bedömning av hur detta direktiv har

påverkat de gränsöverskridande tjänsternas utveckling, den kul­ turella mångfalden, relationerna mellan de kollektiva förvalt­ ningsorganisationerna och användarna, situationen med avse­ ende på hur de kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade utanför unionen verkar inom unionen samt, om så krävs, behovet av en översyn. Kommissionens rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 41

Expertgrupp

Härmed inrättas en expertgrupp. Den ska bestå av företrädare för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Expertgrup­ pens ordförande ska vara en företrädare för kommissionen och den ska sammanträda antingen på ordförandens initiativ eller på begäran av en delegation från en medlemsstat. Gruppen ska ha följande uppgifter:

a) Undersöka hur införlivandet av detta direktiv påverkat situa­ tionen med avseende på hur kollektiva förvaltningsorganisa­ tioner och oberoende förvaltningsenheter verkar på den inre marknaden samt belysa eventuella svårigheter.

b) Anordna samråd om alla frågor som uppstår i samband med tillämpningen av detta direktiv.

c) Underlätta informationsutbyte om relevant utveckling i lags­ tiftning och rättspraxis samt relevant ekonomisk, social, kul­ turell och teknisk utveckling särskilt på den digitala mark­ naden vad gäller verk och andra alster.

Artikel 42

Skydd av personuppgifter

Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta direktiv ska omfattas av tillämpningen av direktiv 95/46/EG.

Artikel 43

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 10 april 2016. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­ ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­ ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/95

Artikel 44

Ikraftträdande

Detta direktiv ska träda i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 45

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 26 februari 2014.

På Europaparlamentets vägnar M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar D. KOURKOULAS

Ordförande

SVL 84/96 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014

BILAGA

1. Information som ska ingå i den årliga insynsrapporten enligt artikel 22.2:

a) Räkenskaper omfattande en balansräkning eller redovisning av tillgångar och skulder, en specificerad resultaträkning för räkenskapsåret och en kassaflödesrapport.

b) En rapport om verksamheten under räkenskapsåret.

c) Uppgifter om avslag på begäranden om utfärdande av en licens enligt artikel 16.3.

d) En beskrivning av den kollektiva förvaltningsorganisationens rättsliga struktur och ledningsstruktur.

e) Uppgifter om enheter som den kollektiva förvaltningsorganisationen direkt eller indirekt äger eller kontrollerar helt eller delvis.

f) Uppgifter om totalbeloppet för ersättningar som under föregående år betalts till de personer som avses i artiklarna 9.3 och 10, och andra fördelar som de har beviljats.

g) De ekonomiska uppgifter som avses i punkt 2 i denna bilaga.

h) En specialrapport om användningen av belopp som dragits av för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster som ska innehålla de uppgifter som avses i punkt 3 i denna bilaga.

2. Ekonomisk information som ska ingå i den årliga insynsrapporten:

a) Ekonomiska uppgifter om rättighetsintäkter, per kategori av förvaltade rättigheter och per typ av användning (t.ex. utsändning, nätet, offentligt framförande), inklusive uppgifter om inkomster som härrör från investering av rättig­ hetsintäkter samt användning av sådana inkomster (oavsett om de fördelas till rättighetshavare eller andra kollektiva förvaltningsorganisationer eller används på annat sätt).

b) Ekonomiska uppgifter om kostnaden för förvaltning av rättigheter och andra tjänster som den kollektiva förvalt­ ningsorganisationen tillhandahåller rättighetshavare, med omfattande beskrivning av minst följande:

i) Alla operativa och finansiella kostnader, med uppdelning per kategori av rättigheter som förvaltas och, om kostnaderna är indirekta och inte kan tillskrivas en eller flera kategorier av rättigheter, förklaring om den metod som används för att tilldela sådana indirekta kostnader.

ii) Operativa och finansiella kostnader, med uppdelning per kategori av rättigheter som förvaltas och, om kost­ naderna är indirekta och inte kan tillskrivas en eller flera kategorier av rättigheter, förklaring om den metod som används för att fördela sådana indirekta kostnader, endast för förvaltning av rättigheter, inklusive förvalt­ ningsavgifter som dragits av från eller kompenserats med rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investering av rättighetsintäkter i enlighet med artiklarna 11.4 och 12.1, 12.2 och 12.3.

iii) Operativa och finansiella kostnader rörande andra tjänster än förvaltning av rättigheter, dock inklusive sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster.

iv) Resurser som använts för att täcka kostnader.

v) Avdrag som gjorts från rättighetsintäkter, med uppdelning per kategori av rättigheter som förvaltas och per typ av användning och avdragets syfte, såsom kostnader som hör samman med förvaltning av rättigheter eller sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster.

vi) De procentandelar som kostnaderna för förvaltningen av rättigheter och andra tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller rättighetshavarna representerar jämfört med rättighetsintäkter under det relevanta räkenskapsåret, per kategori av rättigheter som förvaltas, och, om kostnaderna är indirekta och inte kan tillskrivas en eller flera kategorier av rättigheter, förklaring om den metod som används för att fördela sådana indirekta kostnader.

c) Ekonomisk information om utestående belopp till rättighetshavare med omfattande beskrivning av minst följande:

i) Totalt belopp som tillskrivs rättighetshavarna med uppdelning per kategori av förvaltade rättigheter och typen av användning.

ii) Totalt belopp som betalats till rättighetshavarna med uppdelning per kategori av förvaltade rättigheter och typ av användning.

iii) Betalningsfrekvens, med uppdelning per förvaltade rättigheter och typ av användning.

SV20.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 84/97

iv) Totalt belopp som inkasserats men ännu inte tillskrivits rättighetshavarna med uppdelning per kategori av förvaltade rättigheter och typ av användning samt uppgift om vilket räkenskapsår inkasseringen gäller.

v) Totalt belopp som tillskrivits men ännu inte fördelats till rättighetshavarna med uppdelning per kategori av förvaltade rättigheter och typ av användning samt uppgift om vilket räkenskapsår inkasseringen gäller.

vi) Om en kollektiv förvaltningsorganisation inte har gjort fördelning och utbetalning inom tidsfristen enligt artikel 13.1, orsakerna till dröjsmålet.

vii) Totalt belopp som inte kan fördelas tillsammans med en förklaring om hur dessa belopp har använts.

d) Information om förhållandet till andra kollektiva förvaltningsorganisationer med beskrivning av minst följande:

i) Belopp som mottagits från andra kollektiva förvaltningsorganisationer och belopp som betalats till andra kollektiva förvaltningsorganisationer, med uppdelning per kategori av rättigheter, typ av användning och organisation.

ii) Förvaltningsavgifter och andra avdrag från rättighetsintäkter som är utestående till andra kollektiva förvaltnings­ organisationer, med uppdelning per kategori av rättigheter, typ av användning och organisation.

iii) Förvaltningsavgifter och andra avdrag från belopp som betalats av andra kollektiva förvaltningsorganisationer, med uppdelning per kategori av rättigheter och organisation.

iv) Belopp som fördelats direkt till rättighetshavare och som härrör från andra kollektiva förvaltningsorganisationer, med uppdelning per kategori av rättigheter och organisation.

3. Information som ska ingå i den specialrapport som avses i artikel 22.3:

a) Belopp som dragits av för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster under räkenskapsåret, med upp­ delning per typ av ändamål och för varje typ av ändamål med uppdelning per kategori av förvaltade rättigheter och typ av användning.

b) Förklaring av hur dessa belopp har använts, med uppdelning per typ av ändamål, inklusive kostnaderna för förvaltningen av de belopp som dragits av för att finansiera sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster och de separata belopp som använts för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster.

SVL 84/98 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014