About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Slovakia

SK081

Back

Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi486/2013 Z. z.

ZÁKON

z 29. novembra 2013

o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) podmienky a postup pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu (ďalej len "opatrenie na domácom trhu"),

b) niektoré vzťahy súvisiace s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva1) pri tovare pod colným dohľadom (ďalej len "opatrenie pri tovare pod colným dohľadom"),

c) spôsob nakladania s tovarom, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva,2) alebo ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a je pod colným dohľadom alebo sa nachádza na domácom trhu,

d) priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva v súvislosti s tovarom pod colným dohľadom a s tovarom nachádzajúcim sa na domácom trhu.

§ 2

Na účely tohto zákona

a) oprávnenou osobou je držiteľ práva duševného vlastníctva alebo iná osoba podľa osobitného predpisu,3)

b) držiteľom rozhodnutia je 1. osoba podľa osobitného predpisu,4) ak ide o prijímanie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, 2. osoba, ktorá je držiteľom rozhodnutia o prijatí opatrenia na domácom trhu, ak ide o prijímanie opatrení na domácom trhu,

c) tovarom pod colným dohľadom je tovar, ktorý sa nachádza v niektorej zo situácií podľa osobitného predpisu,5)

d) domácim trhom je trh v Slovenskej republike, na ktorom sa nachádza tovar, ktorý nie je tovarom pod colným dohľadom,

e) držiteľom tovaru je 1. osoba podľa osobitného predpisu,6) ak ide o prijímanie opatrení pri tovare pod colným dohľadom, 2. osoba, ktorá tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva, ak ide o prijímanie opatrení na domácom trhu.

DRUHÁ ČASŤ

OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU

§ 3

Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu

(1) Oprávnená osoba môže požiadať o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(2) Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu podáva oprávnená osoba Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len "finančné riaditeľstvo") písomne v dvoch vyhotoveniach alebo elektronicky. Ak sa táto žiadosť podáva elektronicky, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na žiadosť, ktorá nebola doplnená v tejto lehote, sa neprihliada. Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 40 písm. a).

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú:

a) doklad, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou,

b) doklad preukazujúci oprávnenie konať ako zástupca, ak sa žiadosť podáva prostredníctvom zástupcu.

(4) Podaním žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba za podmienok uvedených v tejto žiadosti preberá zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru pri prijímaní opatrení na domácom trhu a zaväzuje sa uhradiť colným orgánom náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu.

(5) Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva v štátnom jazyku;7) to platí aj pre doklady podľa odseku 3 a pre ďalšie údaje, ktoré je oprávnená osoba povinná poskytnúť finančnému riaditeľstvu. Ak sú tieto doklady a údaje v inom jazyku ako v štátnom jazyku, oprávnená osoba pripojí ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.

(6) Ak žiadosť podľa odseku 2 podáva fyzická osoba, v žiadosti je povinná uviesť osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, číslo faxu a e-mailová adresa a ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, je povinná v žiadosti uviesť údaje v rozsahu obchodné meno, adresa miesta podnikania, telefónne číslo, číslo faxu a e-mailová adresa.

(7) Oprávnená osoba môže v žiadosti podľa odseku 2 určiť zástupcu

oprávneného zastupovať ju pri úkonoch súvisiacich s prijímaním opatrení na domácom trhu na základe rozhodnutia podľa § 4 ods. 1.

§ 4

Rozhodnutie o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu

(1) Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu spĺňa všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom a žiadosť obsahuje všetky údaje, ktoré má oprávnená osoba v žiadosti uviesť, finančné riaditeľstvo vyznačí schválenie žiadosti na oboch vyhotoveniach žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis fyzickej osoby konajúcej v mene finančného riaditeľstva a odtlačok úradnej pečiatky. Schválená žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa považuje za vykonateľné rozhodnutie. Finančné riaditeľstvo jedno vyhotovenie rozhodnutia doručí oprávnenej osobe a o vydaní rozhodnutia bezodkladne informuje colné úrady.

(2) Colné úrady na základe rozhodnutia podľa odseku 1 prijímajú opatrenia na domácom trhu počas dvoch rokov odo dňa jeho vydania; colné úrady však opatrenia na domácom trhu neprijmú, ak nastali skutočnosti podľa odseku 10 písm. b) a c). Na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia možno túto dobu predĺžiť o ďalšie dva roky, a to aj opakovane; na žiadosť o predĺženie doby prijímania opatrenia na domácom trhu a rozhodnutie o tejto žiadosti sa odseky 1 a 3 až 7, § 3 a § 39 ods. 3 a 4 použijú primerane. Žiadosť o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo podľa § 40 písm. b).

(3) Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu nespĺňa náležitosti podľa odseku 1 alebo neobsahuje údaje podľa odseku 1, finančné riaditeľstvo písomne vyzve oprávnenú osobu, aby v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy žiadosť doplnila.

(4) Doplnenie žiadosti podľa odseku 3 sa vykoná podaním novej žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, ktorá nahradí pôvodnú žiadosť; ak sa výzva na doplnenie žiadosti podľa odseku 3 týka len jej prílohy, doplnenie žiadosti sa vykoná predložením novej prílohy. Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 7 až do doplnenia žiadosti neplynie.

(5) Finančné riaditeľstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, ak

a) oprávnená osoba v lehote podľa odseku 3 alebo spôsobom podľa odseku 4 nedoplní žiadosť,

b) oprávnená osoba podala žiadosť do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým podľa odseku 10 písm. e) finančné riaditeľstvo zrušilo predchádzajúce rozhodnutie, ktorého držiteľom bola oprávnená osoba, alebo

c) oprávnená osoba podala žiadosť do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa oprávnená osoba dopustila priestupku alebo iného správneho deliktu podľa § 22 písm. g).

(6) Vydanie rozhodnutia podľa odseku 5 sa vyznačí na žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis fyzickej osoby

konajúcej v mene finančného riaditeľstva a odtlačok úradnej pečiatky. Finančné riaditeľstvo rozhodnutie doručí oprávnenej osobe spolu s jedným vyhotovením žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(7) Finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie podľa odseku 1 alebo odseku 5 do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(8) Rozhodnutie podľa odseku 5 písm. a) nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(9) Držiteľ rozhodnutia je povinný bezodkladne písomne oznámiť finančnému riaditeľstvu

a) zánik práva duševného vlastníctva, ktorého sa týka rozhodnutie uvedené v odseku 1,

b) to, že už nie je oprávnenou osobou,

c) zmenu údajov uvedených v žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(10) Finančné riaditeľstvo rozhodnutie podľa odseku 1 zruší, ak

a) o to požiada držiteľ rozhodnutia,

b) právo duševného vlastníctva, o ktorého ochranu oprávnená osoba požiadala, zaniklo,

c) držiteľ rozhodnutia už nie je oprávnenou osobou,

d) držiteľ rozhodnutia opakovane v lehote splatnosti neuhradil náklady v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu podľa § 10 ods. 1, alebo

e) bolo právoplatne rozhodnuté, že držiteľ rozhodnutia sa dopustil priestupku alebo iného správneho deliktu podľa § 22 písm. g).

(11) Finančné riaditeľstvo začne konanie o zrušení rozhodnutia bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutočnostiach uvedených v odseku 10 písm. b), c), d) alebo písm. e).

(12) Zrušenie rozhodnutia finančné riaditeľstvo bezodkladne oznámi colným úradom.

§ 5

Oprávnenia colného úradu pri prijímaní opatrení na domácom trhu

(1) Pri prijímaní opatrení na domácom trhu je colný úrad okrem využívania oprávnení a prostriedkov podľa osobitného predpisu8)

oprávnený

a) vstupovať do prevádzkových priestorov, skladov a iných objektov, o ktorých má podozrenie, že sa v nich nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, alebo príslušná dokumentácia; oprávnený je tiež vstupovať do obydlia, o ktorom má podozrenie, že sa v ňom nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z

porušovania práva duševného vlastníctva, alebo príslušná dokumentácia, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti,

b) vyžadovať od držiteľa tovaru predloženie príslušnej dokumentácie a poskytnutie informácií a vyjadrení,

c) overovať totožnosť držiteľa tovaru a osoby oprávnenej konať v jeho mene a oprávnenie tejto osoby konať v mene držiteľa tovaru,

d) bez súhlasu dotknutej osoby vyhotovovať kópie dokladov alebo zadržať originály dokladov.

(2) Držiteľ tovaru a osoba konajúca v mene držiteľa tovaru sú povinné poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť.

(3) Ak pri prijímaní opatrení na domácom trhu colný úrad zistí tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, je oprávnený pred zaistením takéhoto tovaru požiadať držiteľa rozhodnutia o poskytnutie informácií nevyhnutných na potvrdenie tohto podozrenia.

§ 6

(1) Držiteľ rozhodnutia môže finančnému riaditeľstvu písomne oznámiť, že nemá záujem o postup podľa § 7, ak množstvo tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, neprekročí množstvo uvedené v tomto oznámení. Finančné riaditeľstvo bezodkladne informuje o tejto skutočnosti colné úrady.

(2) Ak colný úrad zistí tovar, pri ktorom má podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, v množstve, ktoré neprekračuje množstvo uvedené v oznámení podľa odseku 1, postup podľa § 7 neuplatní.

§ 7

Zaistenie tovaru po vydaní rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu

(1) Colný úrad je oprávnený zaistiť tovar, pri ktorom má podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva.

(2) O zaistení tovaru vydá colný úrad písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote desiatich pracovných dní alebo, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, v lehote troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru; v poučení zároveň informuje držiteľa tovaru o postupe podľa § 9 ods. 1 a poučí ho o právnych následkoch podľa § 11 ods. 3 a 4.

(3) Rozhodnutie o zaistení tovaru colný úrad oznámi držiteľovi tovaru bezodkladne po jeho vydaní.

(4) Proti rozhodnutiu o zaistení tovaru môže držiteľ tovaru v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zaistení tovaru podať odvolanie; odvolanie nemá odkladný účinok.

(5) Ak colný úrad zaistil tovar podľa odseku 1, bezodkladne to písomne, a ak je to možné aj elektronicky, oznámi držiteľovi rozhodnutia. Colný úrad zároveň oznámi držiteľovi rozhodnutia údaje o množstve a druhu tovaru, ktorý bol zaistený.

(6) Colný úrad v oznámení podľa odseku 5 vyzve držiteľa rozhodnutia, aby v lehote desiatich pracovných dní alebo troch pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, odo dňa doručenia písomného oznámenia

a) sa písomne vyjadril, či bolo jeho právo duševného vlastníctva porušené a či súhlasí so zničením tovaru alebo

b) preukázal, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva.

(7) Colný úrad v oznámení podľa odseku 5 informuje držiteľa rozhodnutia o postupe podľa § 9 ods. 1 a poučí ho o právnych následkoch podľa § 11 ods. 4.

(8) Ak držiteľ tovaru v lehote podľa odseku 2 písomne oznámi, že so zničením tovaru nesúhlasí, colný úrad túto skutočnosť bezodkladne písomne, a ak je to možné aj elektronicky, oznámi držiteľovi rozhodnutia.

(9) Colný úrad môže na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 6 o desať pracovných dní. Ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, lehotu podľa odseku 6 nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty nemožno podať odvolanie.

(10) Colný úrad na základe písomnej žiadosti oznámi držiteľovi rozhodnutia identifikačné údaje o držiteľovi tovaru a umožní mu prezrieť si zaistený tovar. Ak je držiteľom tovaru fyzická osoba, colný úrad oznámi osobné údaje tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, colný úrad oznámi údaje v rozsahu obchodné meno a adresa miesta podnikania. Colný úrad je povinný pritom zabezpečiť ochranu osobných údajov a obchodného tajomstva; povinnosť podľa osobitného predpisu8) tým nie je dotknutá.

(11) Držiteľ rozhodnutia je oprávnený informácie získané podľa odseku 10 použiť len na účely

a) podania na súd návrhu na začatie konania vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva, a v priebehu takéhoto konania,

b) podania oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin alebo na účely trestného konania,

c) uplatnenia práva podľa osobitného predpisu,9)

d) uplatnenia práva na náhradu nákladov podľa § 10 ods. 1,

e) dohody s držiteľom tovaru, že sa tovar zničí.

(12) Colný úrad môže na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia odobrať vzorky zo zaisteného tovaru a poskytnúť ich držiteľovi rozhodnutia na účely vykonania analýzy. Analýza poskytnutých

vzoriek sa vykoná na náklady a zodpovednosť držiteľa rozhodnutia. Držiteľ rozhodnutia je povinný po ukončení analýzy vrátiť vzorky tovaru colnému úradu. Ak to nie je možné, držiteľ rozhodnutia je povinný do siedmich pracovných dní od ukončenia analýzy písomne o tejto skutočnosti informovať colný úrad s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné vzorky tovaru ani sčasti vrátiť.

(13) Colný úrad zaistený tovar vráti osobe, ktorej bol zaistený, ak

a) držiteľ rozhodnutia v lehote podľa odseku 6 alebo odseku 9 nepreukázal, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva a nie sú splnené podmienky na postup podľa § 9 ods. 1,

b) súd právoplatne zamietol návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo

c) súd právoplatne zastavil konanie vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva.

§ 8

Zaistenie tovaru pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu

(1) Ak má colný úrad pri výkone svojich právomocí podozrenie, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, pričom žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu ešte nebola podaná alebo žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu bola podaná, ale finančné riaditeľstvo o nej ešte nerozhodlo, colný úrad je oprávnený takýto tovar zaistiť. O zaistení tovaru vydá colný úrad písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote desiatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. V poučení zároveň informuje držiteľa tovaru o postupe podľa § 9 ods. 1 a poučí ho o právnych následkoch podľa § 11 ods. 3 a 4; ustanovenia § 7 ods. 3 a 4 sa použijú primerane. Colný úrad zároveň o zaistení tovaru bezodkladne informuje finančné riaditeľstvo.

(2) Postup podľa odseku 1 sa neuplatní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze.

(3) Colný úrad bezodkladne písomne oznámi osobe, ktorá by mohla byť oprávnenou osobou, že zaistil tovar, pri ktorom je podozrenie z porušenia jej práva duševného vlastníctva s uvedením údajov o množstve a druhu tovaru, ktorý bol zaistený. Colný úrad ju v tomto oznámení zároveň vyzve, aby

a) v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia 1. sa tomuto colnému úradu písomne vyjadrila, či bolo právo duševného vlastníctva porušené a či súhlasí so zničením tovaru alebo 2. preukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva a

b) v lehote štyroch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia 1. podala finančnému riaditeľstvu žiadosť o prijatie opatrenia na domácom

trhu alebo 2. oznámila finančnému riaditeľstvu, že žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu už podala.

(4) Colný úrad v oznámení podľa odseku 3 zároveň informuje osobu, ktorá by mohla byť oprávnenou osobou, o postupe podľa § 9 ods. 1 a poučí ju o právnych následkoch podľa § 11 ods. 4.

(5) Colný úrad môže na základe písomnej žiadosti osoby podľa odseku 3 rozhodnúť o predĺžení lehoty uvedenej v odseku 3 písm. a) o desať pracovných dní.

(6) Na žiadosť podľa odseku 3 písm. b) a rozhodovanie o nej sa § 3 a § 4 ods. 1, 2, 5 a 6 použijú primerane.

(7) Ak oprávnená osoba v lehote podľa odseku 3 písm. b) podala finančnému riaditeľstvu žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo oznámila finančnému riaditeľstvu, že takúto žiadosť už podala, finančné riaditeľstvo oznámi oprávnenej osobe svoje rozhodnutie podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 5 v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo doručenia oznámenia.

(8) Finančné riaditeľstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, ak

a) žiadosť neobsahuje všetky požadované náležitosti, alebo

b) sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 4 ods. 5 písm. b) alebo písm. c).

(9) Finančné riaditeľstvo o vydaní rozhodnutia podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 5 bezodkladne informuje colný úrad, ktorý tovar zaistil.

(10) Ak finančné riaditeľstvo informovalo colné úrady o vydaní rozhodnutia o schválení žiadosti, na ďalší postup pri prijímaní opatrení na domácom trhu sa použijú ustanovenia § 7 ods. 8 a 10 až 12.

(11) Ak oprávnená osoba v lehote podľa odseku 3 písm. b) nepodala žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo neoznámila finančnému riaditeľstvu, že takúto žiadosť už podala, finančné riaditeľstvo túto skutočnosť bezodkladne oznámi colnému úradu, ktorý tovar zaistil.

(12) Colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený,

a) ak finančné riaditeľstvo informovalo colný úrad o vydaní rozhodnutia podľa odseku 8,

b) ak finančné riaditeľstvo informovalo colný úrad podľa odseku 11,

c) ak oprávnená osoba v lehote podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu alebo odseku 5 nepreukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva a nie sú splnené podmienky na postup podľa § 9 ods. 1, alebo

d) z dôvodov uvedených v § 7 ods. 13 písm. b) alebo písm. c).

§ 9

Zničenie tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva

(1) Colný úrad zabezpečí zničenie zaisteného tovaru, ak

a) držiteľ rozhodnutia v lehote podľa § 7 ods. 6 alebo ods. 9 alebo § 8 ods. 3 písm. a) alebo ods. 5 písomne vyhlásil, že právo duševného vlastníctva bolo porušené,

b) držiteľ rozhodnutia v lehote podľa § 7 ods. 6 alebo ods. 9 alebo § 8 ods. 3 písm. a) alebo ods. 5 písomne súhlasil so zničením tovaru a

c) držiteľ tovaru v lehote podľa § 7 ods. 2 alebo § 8 ods. 1 súhlasil so zničením tovaru.

(2) O zničení tovaru colný úrad spíše záznam. Colný úrad pred zničením tovaru môže odobrať vzorky, ktoré sa môžu použiť na vzdelávacie účely; takáto vzorka môže byť kedykoľvek zničená.

§ 10

Náklady v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu

(1) Držiteľ rozhodnutia je povinný uhradiť colným orgánom všetky náklady, ktoré im vznikli v súvislosti so zaistením tovaru podľa § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1, vrátane skladného a nákladov na zaobchádzanie s tovarom, náklady na zničenie tovaru podľa § 9 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a náklady na úkony podľa § 35 ods. 1 písm. b); tým nie je dotknuté právo držiteľa rozhodnutia na náhradu týchto nákladov od držiteľa tovaru.

(2) Držiteľ rozhodnutia nemá povinnosť podľa odseku 1, ak v lehote podľa § 7 ods. 6 alebo ods. 9 alebo v lehote podľa § 8 ods. 3 písm. a) alebo ods. 5 nepotvrdí, že právo duševného vlastníctva bolo porušené, a ani nepreukáže, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva; to neplatí, ak k zaisteniu tovaru podľa § 7 ods. 1 došlo na základe podnetu držiteľa rozhodnutia.

(3) Podnetom držiteľa rozhodnutia sa na účely odseku 2 rozumie písomný podnet držiteľa rozhodnutia na zaistenie tovaru podľa § 7 ods. 1, v ktorom držiteľ rozhodnutia uvedie konkrétne informácie o tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva a o jeho umiestnení alebo o osobách, ktoré takýto tovar vlastnia, vyrábajú, ponúkajú, predávajú, skladujú, prepravujú alebo prechovávajú. O takomto podnete sa nevydáva rozhodnutie.

(4) Ustanovenia osobitného predpisu10) sa použijú rovnako.

§ 11

Osobitné ustanovenia

(1) Na účely prijímania opatrení na domácom trhu sa tovarom rozumejú

aj hnuteľné hmotné veci vyrobené na colnom území Európskej únie.11)

(2) Colný úrad postup podľa § 7 až 9 nepoužije, ak

a) množstvo, hodnota, povaha tovaru a situácia, v ktorej sa tovar nachádza, nenasvedčuje, že ide o tovar na obchodné účely,

b) sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale na domácom trhu sa nachádza bez jeho súhlasu, alebo

c) sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale nad dohodnuté množstvo.

(3) Ak držiteľ tovaru v lehote podľa § 7 ods. 2 alebo § 8 ods. 1 písomne nevyjadrí súhlas so zničením tovaru a písomne nevyjadrí ani svoj nesúhlas so zničením tovaru, považuje sa to za súhlas so zničením tovaru.

(4) Súhlas so zničením tovaru nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru.

TRETIA ČASŤ

OPATRENIA PRI TOVARE POD COLNÝM DOHĽADOM

§ 12

Príslušný colný útvar

Colným útvarom príslušným na prijímanie a spracúvanie žiadostí podľa osobitného predpisu12) je finančné riaditeľstvo.

§ 13

Podanie žiadosti

(1) Žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom a žiadosť o zmenu rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom podáva podľa osobitného predpisu13) oprávnená osoba finančnému riaditeľstvu písomne. Ak sa táto žiadosť podáva elektronicky, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch pracovných dní. Na žiadosti, ktoré neboli takto doplnené v tejto lehote, sa neprihliada.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva v štátnom jazyku.7) Ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. To platí aj pre doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti, a pre ďalšie údaje, ktoré je oprávnená osoba povinná poskytnúť finančnému riaditeľstvu.

§ 14

Výzva na doplnenie žiadosti

Výzvu na doplnenie žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom14) o chýbajúce informácie doručí finančné riaditeľstvo

v písomnej forme. Vo výzve finančné riaditeľstvo upozorní oprávnenú osobu, že lehota na vydanie rozhodnutia neplynie až do doručenia požadovaných informácií a poučí ju o právnych následkoch nedoplnenia žiadosti.15)

§ 15

Postup colného úradu pri zistení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva

(1) O pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení tovaru podľa osobitného predpisu16) colný úrad vydá písomné rozhodnutie, v ktorom zároveň vyzve deklaranta17) alebo držiteľa tovaru, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom18) písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. V poučení colný úrad uvedie informácie podľa osobitného predpisu19) a poučí deklaranta alebo držiteľa tovaru o právnych následkoch podľa § 17 ods. 1 a 2.

(2) Rozhodnutie o zaistení tovaru colný úrad oznámi deklarantovi alebo držiteľovi tovaru v lehote podľa osobitného predpisu.20)

(3) Proti rozhodnutiu o pozastavení prepustenia tovaru alebo rozhodnutiu o zaistení tovaru môže deklarant alebo držiteľ tovaru v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie; odvolanie nemá odkladný účinok.

(4) Colný úrad vyzve v oznámení o pozastavení prepustenia tovaru alebo v oznámení o zaistení tovaru pre podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva držiteľa rozhodnutia, aby sa v lehote podľa osobitného predpisu21) písomne vyjadril, či bolo právo duševného vlastníctva porušené a či súhlasí so zničením tovaru. V tomto oznámení colný úrad uvedie informácie podľa osobitného predpisu19) a poučí držiteľa rozhodnutia o právnych následkoch podľa § 17 ods. 2.

(5) Pri zaistení tovaru colný úrad postupuje podľa osobitného predpisu,22) ak odseky 1 až 4 a § 19 neustanovujú inak.

(6) Na postup colného úradu pri zistení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva a na ktorý ešte nebola podaná žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, sa odseky 1 až 5 použijú primerane. Skutočnosti podľa odseku 4 sa v tomto prípade oznamujú osobe, ktorá by mohla byť oprávnenou osobou.

(7) Ak ide o tovar v malých zásielkach,23) odseky 1 až 3 a 5 sa použijú primerane.

§ 16

(1) Ak držiteľ rozhodnutia nemôže po ukončení analýzy vrátiť vzorky tovaru24) colnému úradu, je povinný do siedmich pracovných dní od ukončenia analýzy písomne o tejto skutočnosti informovať colný úrad s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné vzorky tovaru ani sčasti vrátiť.

(2) Na uskladnenie tovaru v čase pozastavenia prepustenia tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, alebo v čase zaistenia tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva

duševného vlastníctva, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o dočasnom uskladnení tovaru.25)

§ 17

(1) Ak deklarant alebo držiteľ tovaru v lehote podľa osobitného predpisu18) písomne nepotvrdí súhlas so zničením tovaru a ani nevyjadrí námietky voči zničeniu tovaru, považuje sa to za súhlas so zničením tovaru.

(2) Súhlas so zničením tovaru nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru.

(3) O zničení tovaru colný úrad spíše záznam.

§ 18

(1) Informáciu o tom, že deklarant alebo držiteľ tovaru písomne vyjadril nesúhlas so zničením tovaru, colný úrad zašle držiteľovi rozhodnutia elektronicky.

(2) Informáciu o tom, že deklarant alebo držiteľ tovaru písomne vyjadril nesúhlas so zničením tovaru v malých zásielkach, colný úrad zašle držiteľovi rozhodnutia písomne a ak je to možné aj elektronicky.

§ 19

Okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom,26) colný úrad zaistený tovar vráti alebo pokračuje v colnom konaní z dôvodov uvedených v § 7 ods. 13 písm. b) alebo písm. c).

§ 20

Prílohou žiadosti o skoršie prepustenie tovaru27) je rovnopis písomnej dohody držiteľa rozhodnutia a deklaranta alebo držiteľa tovaru o sume záruky.

§ 21

Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar, pri ktorom bolo vydané rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru podľa § 15 ods. 1, tovarom, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, colný úrad zamietne návrh na prepustenie tovaru do voľného obehu, do colného režimu vývoz, do colného režimu s podmienečným oslobodením, alebo zamietne spätný vývoz alebo umiestnenie tovaru do slobodného pásma alebo do slobodného skladu. Na vydanie tohto rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia o colnom konaní podľa osobitného predpisu.28)

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

Priestupky a iné správne delikty

§ 22

Priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a) podá colné vyhlásenie na prepustenie tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, do voľného obehu, do colného režimu vývoz alebo do niektorého z režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla, alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,

b) dosiahne porušením colných predpisov29) prepustenie tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, do voľného obehu, do colného režimu vývoz, do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla, alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,

c) dovezie alebo vyvezie tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,

d) vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,

e) neposkytne colnému úradu súčinnosť podľa § 5 ods. 2 alebo na vyžiadanie podľa § 5 ods. 1 písm. b) poskytne colnému úradu nepravdivé alebo neúplné informácie,

f) nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona alebo nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom poskytnutým na humanitárne účely podľa tohto zákona,

g) použije informácie o tovare alebo o držiteľovi tovaru získané od colného úradu alebo pri prehliadke tovaru v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,30)

h) nevráti vzorky zaisteného tovaru alebo neinformuje colný úrad podľa § 7 ods. 12 alebo § 16 ods. 1,

i) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 9 alebo podľa osobitného predpisu.31)

§ 23

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá porušila tento zákon alebo osobitný predpis32) niektorým zo spôsobov uvedených v § 22, ak nejde o trestný čin.

(2) Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú colné orgány. Na priestupky a na prejednanie priestupkov sa použije všeobecný predpis o priestupkoch,33) ak § 24 až 28 neustanovujú inak.

Sankcie za priestupky

§ 24

Za priestupok podľa § 23 možno uložiť tieto sankcie:

a) pokutu,

b) prepadnutie tovaru.

§ 25

(1) Za priestupok možno uložiť pokutu

a) od 200 eur do 3 400 eur za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g),

b) od 300 eur do 5 100 eur za opakované porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g) alebo za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) vo väčšom rozsahu spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g),

c) od 500 eur do 6 800 eur za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g) opakovane vo väčšom rozsahu,

d) od 50 eur do 1 700 eur za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. e), f), h) a i).

(2) Opakovaným porušením tohto zákona alebo osobitného predpisu32)

je také porušenie, ku ktorému došlo v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola fyzickej osobe uložená podľa tohto zákona sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu.32)

(3) Porušením tohto zákona alebo osobitného predpisu32) vo väčšom rozsahu je konanie, pri ktorom došlo k porušeniu práva oprávnenej osoby, ak

a) colná hodnota dovážaného tovaru presahuje 34 000 eur alebo

b) cena vyvážaného tovaru alebo tovaru zaisteného podľa § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1 určená podľa osobitného predpisu34) presahuje 34 000 eur.

(4) Pokutu za priestupok možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.

(5) Pokuta uložená za priestupok podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(6) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 26

(1) Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, a tovar bol

a) použitý alebo určený na spáchanie priestupku alebo

b) získaný priestupkom, alebo bol nadobudnutý za tovar získaný priestupkom.

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.

(3) Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

(4) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát. Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý prepadnutie tovaru uložil.

§ 27

(1) Ak za priestupok nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku a ktorú nemožno za priestupok stíhať, alebo ak tovar nepatrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, alebo ak osoba nie je známa.

(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania priestupku uplynuli dva roky.

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát. Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý rozhodol o zhabaní tovaru.

§ 28

Na prejednanie priestupku je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa dopustila priestupku, trvalý pobyt. Ak táto osoba nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prejedná priestupok colný úrad, v ktorého územnom obvode bol priestupok zistený.

§ 29

Iné správne delikty

Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá konaním alebo opomenutím poruší tento zákon alebo osobitný predpis32) niektorým zo spôsobov uvedených v § 22, ak nejde o trestný čin.

Sankcie za iné správne delikty

§ 30

Za iný správny delikt podľa § 29 možno uložiť tieto sankcie:

a) pokutu,

b) prepadnutie tovaru.

§ 31

(1) Pokutu za iný správny delikt možno uložiť

a) od 3 000 eur do 67 000 eur za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g),

b) od 5 000 eur do 100 000 eur za opakované porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g) alebo za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) vo väčšom rozsahu spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g),

c) od 5 000 eur do 135 000 eur za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. a) až d) a g) opakovane vo väčšom rozsahu,

d) od 500 eur do 34 000 eur za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu32) spôsobom uvedeným v § 22 písm. e), f), h) a i).

(2) Opakovaným porušením tohto zákona alebo osobitného predpisu32)

je také porušenie, ku ktorému došlo v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložená podľa tohto zákona sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu.32)

(3) Porušením tohto zákona alebo osobitného predpisu32) vo väčšom rozsahu je konanie, pri ktorom došlo k porušeniu práva oprávnenej osoby, ak

a) colná hodnota dovážaného tovaru presahuje 34 000 eur alebo

b) cena vyvážaného tovaru alebo tovaru zaisteného podľa § 7 ods. 1 alebo § 8 ods. 1 určená podľa osobitného predpisu34) presahuje 34 000 eur.

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania.

(5) Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.

(6) Pokuta uložená za iný správny delikt podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(7) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 32

(1) Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, a tovar bol

a) použitý alebo určený na spáchanie iného správneho deliktu alebo

b) získaný iným správnym deliktom, alebo nadobudnutý za tovar získaný

iným správnym deliktom.

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.

(3) Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

(4) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát. Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý prepadnutie tovaru uložil.

§ 33

(1) Ak za iný správny delikt nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar nepatrí fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, alebo ak osoba, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, nie je známa.

(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynulo šesť rokov.

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát. Správcom tohto majetku je colný úrad, ktorý rozhodol o zhabaní tovaru.

§ 34

(1) Na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba - podnikateľ miesto podnikania alebo právnická osoba sídlo.

(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode bol iný správny delikt zistený.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 35

(1) Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo zhabaní podľa tohto zákona a nepostupuje sa podľa § 37, colný úrad

a) rozhodne o zničení tohto tovaru a zabezpečí jeho zničenie; o zničení tohto tovaru colný úrad spíše záznam alebo

b) prijme iné opatrenie na ochranu práv oprávnenej osoby, ktoré zbaví deklaranta alebo držiteľa tovaru ekonomického prospechu z obchodnej operácie s týmto tovarom.

(2) Ak colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a ak nepostupuje podľa § 37, zabezpečí

a) jeho zničenie,

b) odstránenie ochranných známok z tohto tovaru alebo

c) vykonanie úprav tovaru iných ako uvedených v písmene b) bez porušenia práv duševného vlastníctva.

§ 36

(1) Náklady podľa § 10 ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu35)

oznámi colný úrad držiteľovi rozhodnutia rozhodnutím po

a) zničení zaisteného tovaru,

b) vrátení zaisteného tovaru osobe, ktorej bol tovar zaistený,

c) poskytnutí tovaru na humanitárne účely podľa § 37 alebo

d) právoplatnosti rozhodnutia, na základe ktorého zaistený tovar prepadol v prospech štátu alebo bol zhabaný.

(2) Colný úrad môže jedným rozhodnutím oznámiť držiteľovi rozhodnutia súhrnné náklady vo vzťahu k viacerým prípadom zaistenia tovaru, pri ktorých nastali skutočnosti podľa odseku 1 za obdobie jedného mesiaca, štvrťroka, polroka alebo roka.

(3) Držiteľ rozhodnutia je povinný uhradiť náklady do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 2; odvolanie nemá odkladný účinok.

§ 37

(1) Ak sú splnené podmienky na zničenie tovaru podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu13) alebo ak ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva podľa právoplatného rozhodnutia súdu, a colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tohto tovaru, colný úrad môže za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi36) takýto tovar bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely. Poskytnutím tovaru na humanitárne účely sa rozumie poskytnutie tovaru na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou udalosťou.

(2) Colný úrad môže tovar podľa odseku 1 poskytnúť iba

a) Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len "Správa rezerv"),

b) poskytovateľovi sociálnych služieb,37) zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately38) alebo zdravotníckym zariadeniam,39)

alebo

c) neziskovej organizácii40) alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom,41) ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b).

(3) Na účely podľa odsekov 1 a 2 finančné riaditeľstvo zverejňuje ponuky o tovare podľa odseku 1 na svojom webovom sídle. Colný úrad poskytne tovar osobám uvedeným v odseku 2 (ďalej len "nadobúdateľ") podľa poradia doručených žiadostí okrem Správy rezerv, ktorej colný úrad poskytne tovar prednostne.

(4) Nadobúdateľ uvedený v odseku 2 písm. b) a c) je povinný

a) za podmienok určených colným úradom a na svoje vlastné náklady zabezpečiť odstránenie ochranných známok podľa § 35 ods. 2 písm. b) alebo vykonanie iných úprav spôsobom uvedeným v § 35 ods. 2 písm. c), zničenie odstránených ochranných známok, odpadu a zvyškov po týchto úpravách,

b) použiť tovar len na území Slovenskej republiky v súlade s ustanovenými alebo v zmluve dohodnutými podmienkami,

c) prijať opatrenia na zabránenie zneužitiu tovaru a jeho opätovnému uvedeniu do obehu,

d) evidovať a uchovávať všetky doklady o prijatí tovaru a o spôsobe naloženia s týmto tovarom, a to po dobu troch rokov odo dňa poskytnutia tovaru; tým nie sú dotknuté ustanovenia o evidencii podľa osobitných predpisov.42)

(5) Správa rezerv je pri poskytnutom tovare povinná na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie ochranných známok podľa § 35 ods. 2 písm. b) alebo vykonanie iných úprav spôsobom uvedeným v § 35 ods. 2 písm. c), zničenie odstránených ochranných známok, odpadu a zvyškov po týchto úpravách. Na ďalšie nakladanie s tovarom poskytnutým Správe rezerv sa vzťahuje osobitný predpis.43)

(6) O poskytnutí tovaru podľa odsekov 1 a 2 colný úrad uzavrie s nadobúdateľom uvedeným v odseku 2 písm. b) a c) písomnú zmluvu,44) ktorá obsahuje najmä

a) druh a množstvo poskytnutého tovaru,

b) účel, na ktorý má nadobúdateľ tovar použiť,

c) podmienky, za ktorých sa tovar podľa odsekov 1 a 2 poskytuje, vrátane povinností uvedených v odseku 4,

d) upozornenie o následkoch porušenia povinností ustanovených týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo zmluvou.

(7) O poskytnutí tovaru podľa odsekov 1 a 2 colný úrad uzavrie so Správou rezerv písomnú zmluvu o poskytnutí tovaru44) alebo zmluvu podľa osobitného predpisu,45) ktorá obsahuje najmä

a) druh a množstvo poskytnutého tovaru,

b) účel, na ktorý má Správa rezerv tovar použiť.

(8) Colný úrad je oprávnený kontrolovať u nadobúdateľa uvedeného v odseku 2 písm. b) a c) plnenie podmienok, ku ktorým sa nadobúdateľ zmluvne zaviazal. Nadobúdateľ je povinný takýto výkon kontroly umožniť a poskytnúť potrebnú súčinnosť. Na výkon kontroly sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.46)

§ 38

Držiteľ rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 3 ods. 1 a 2 a držiteľ rozhodnutia, ktorým finančné riaditeľstvo v plnom rozsahu alebo čiastočne schváli žiadosť podľa § 13, nemá právo na náhradu škody podľa osobitného predpisu,47) ak colný úrad

a) nezistí pri tovare pod colným dohľadom, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,

b) prepustí tovar uvedený v písmene a) do voľného obehu, do colného režimu vývoz, do colného režimu s podmienečným oslobodením, povolí jeho spätný vývoz alebo jeho umiestnenie do slobodného pásma alebo do slobodného skladu,

c) pri prijímaní opatrení na domácom trhu nezistí tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva,

d) neprijme žiadne opatrenie na zaistenie tovaru uvedeného v písmenách a) a c).

§ 39

(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis13) neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu13) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.48)

(2) Účastníkom konania o žiadosti podľa § 3 alebo § 13 je osoba, ktorá takúto žiadosť podala.

(3) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa § 4 ods. 1 a na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým sa žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom alebo žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom schvaľuje v plnom rozsahu, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.48)

(4) Proti rozhodnutiu podľa § 4 ods. 1 a proti rozhodnutiu, ktorým sa žiadosť podľa § 13 schvaľuje v plnom rozsahu, nemožno podať odvolanie.

(5) Ak colné orgány rozhodnutie podľa § 15 ods. 1 alebo oznámenie podľa § 15 ods. 4 alebo ods. 6 doručujú prostredníctvom poštového podniku,49) za deň doručenia tohto rozhodnutia alebo oznámenia adresátovi sa považuje deň nasledujúci po odovzdaní tohto rozhodnutia alebo oznámenia na poštovú prepravu.

(6) Lehota podľa § 7 ods. 2, lehota podľa § 8 ods. 1 a lehota podľa

osobitného predpisu50) je zachovaná, ak písomné vyjadrenie deklaranta alebo držiteľa tovaru, či súhlasí so zničením tovaru, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.

(7) Lehota podľa § 7 ods. 6 písm. a) alebo ods. 9, lehota podľa § 8 ods. 3 písm. a) prvého bodu alebo ods. 5 a lehota podľa osobitného predpisu21) je zachovaná, ak písomné vyjadrenie držiteľa rozhodnutia alebo oprávnenej osoby, či právo duševného vlastníctva bolo porušené a či súhlasí so zničením tovaru, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.

(8) Lehota podľa § 7 ods. 6 písm. b) alebo ods. 9, lehota podľa § 8 ods. 3 písm. a) druhého bodu alebo ods. 5 a lehota podľa osobitného predpisu51) je zachovaná, ak podanie, ktorým držiteľ rozhodnutia preukazuje, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.

(9) Lehota podľa § 8 ods. 3 písm. b) prvého bodu a lehota podľa osobitného predpisu52) je zachovaná, ak je žiadosť doručená finančnému riaditeľstvu najneskôr v posledný deň lehoty.

(10) Lehota podľa § 8 ods. 3 písm. b) druhého bodu je zachovaná, ak oznámenie je doručené finančnému riaditeľstvu najneskôr v posledný deň lehoty.

§ 40

Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) vzor tlačiva na podávanie žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu,

b) vzor tlačiva na podávanie žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu,

c) výšku skladného.

Prechodné ustanovenia

§ 41

Na konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa použijú doterajšie predpisy.

§ 42

Rozhodnutia finančného riaditeľstva o prijatí opatrenia vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona alebo vydané podľa § 40, sa uplatňujú po dobu ich platnosti podľa doterajších predpisov.

§ 43

Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie práv podľa doterajších predpisov, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 44

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 2014. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté pred 1. januárom 2014 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 45

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení zákona č. 116/2006 Z.z., čl. XV zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 476/2009 Z.z., čl. III zákona č. 508/2010 Z.z. a čl. IV zákona č. 331/2011 Z.z.

§ 46

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Paška v.r.

Robert Fico v.r.

____________________

1) Čl. 2 bod 1 písm. a) až k) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú.v. EÚ, L 181, 29.6.2013).

2) Čl. 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

3) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

4) Čl. 2 bod 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

5) Čl. 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

6) Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

7) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Napríklad § 27 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení zákona č. 84/2007 Z.z., § 28 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.

10) Čl. 29 ods. 1 druhý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

11) Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú.v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení.

12) Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

14) Čl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

15) Čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

16) Čl. 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

17) Čl. 4 bod 18 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

18) Čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

19) Čl. 17 ods. 3 štvrtý pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

20) Čl. 17 ods. 3 prvý pododsek a čl. 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

21) Čl. 23 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

22) § 64 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23) Čl. 2 bod 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

24) Čl. 19 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

25) Napríklad čl. 50 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

26) Čl. 23 ods. 1 druhý pododsek a čl. 26 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

27) Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

28) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

Zákon č. 199/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

29) § 2 písm. a) zákona č. 199/2004 Z.z. v znení zákona č. 672/2006 Z.z.

30) Čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

31) Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

32) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

33) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

34) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

35) Čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

36) Napríklad zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

37) § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

38) § 45 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z.z.

39) § 7 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z.z.

40) § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.

§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

42) Napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

43) Zákon č. 372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

44) § 51 Občianskeho zákonníka.

45) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

46) § 6 až 8 zákona č. 199/2004 Z.z.

47) Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

48) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

49) § 7 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

50) Čl. 23 ods. 1 písm. c) a čl. 26 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

51) Čl. 23 ods. 5 a čl. 26 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

52) Čl. 5 ods. 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.