About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Kyrgyzstan

KG224

Back

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому 2001-жылдын 15-майы № 233 Кээ Бир Чечимдерин Өзгөртүү Жана Күчүн Жоготту Деп Табуу Жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2001-жылдын 15-майы № 233
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кээ бир
чечимдерин өзгөртүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2002-жылдын 22-июлундагы № 488 токтомунун,
2003-жылдын 19-мартындагы № 143 токтомунун,
2004-жылдын 23-февралындагы № 93 токтомунун,
2006-жылдын 22-августундагы № 596 токтомунун,
2006-жылдын 20-октябрыдагы № 740 токтомунун
2014-жылдын 17-мартындагы № 145 токтомунун,
2016-жылдын 3-октябрындагы № 522, 2017-жылдын 8-июнундагы № 350
редакцияларына ылайык)
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын 28-
декабрындагы
"Мамлекеттик башкаруунун борбордук органдарын кайра уюштуруу
жөнүндө"
жана "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын башкаруу структу-
раларын андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө"
указдарын ишке
ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 18-
августундагы №
550 "Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын талаптарын
сактоо менен экспертиза жүргүзүүнүн эрежесин бекитүү жөнүндө"
токтому-
нун 2-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Ата-
андаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук комиссияга" деген сөз
"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык саясат боюн-
ча мамлекеттик комиссияга" деген сөз менен алмаштырылсын.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жогоруда көрсөтүлгөн токтому ме-
нен бекитилген Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын
талаптарын сактоо менен жүргүзүүнүн эрежесине төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
- 3-пунктун экинчи абзацындагы "Кыргыз Республикасынын
Президенти-
нин алдындагы Атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук комис-
сия" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Антимонополия-
лык саясат боюнча мамлекеттик комиссия (мындан ары -
Монополияга каршы
органдары)" деген сөз менен алмаштырылсын;
- 25-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы
Атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук
комиссияга" деген
сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык саясат
боюнча мамлекеттик комиссияга" деген сөз менен алмаштырылсын;
- бардык тексти боюнча "Улуттук комиссия" деген сөз
"Монополияга
каршы органдары" деген сөз менен тийиштүү жөндөмөдө
алмаштырылсын.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 9-
сентябрындагы №
588 "Мамлекеттик органдар, алардын аймактык подразделениелери жана ый-
гарым укуктуу уюмдары тарабынан акы төлөтүүчү кызмат көрсөтүүлөргө баа-
ларды жана тарифтерди бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөндөгүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
- 1-пунктун үчүнчү абзацындагы "Кыргыз Республикасынын
Президенти-
нин алдындагы Баалуу кагаздардын рыногу боюнча улуттук комиссиянын" де-
ген сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баалуу кагаздардын
рыногу боюнча мамлекеттик комиссиянын" деген сөздөр менен алмаштырыл-
сын;
- 2-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы
Атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук комиссияга" деген
сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык саясат
боюнча мамлекеттик комиссияга" деген сөз менен алмаштырылсын;
- токтомдун № 6 тиркемесиндеги "Кыргыз Республикасынын
Президенти-
нин алдындагы Баалуу кагаздардын рыногу боюнча улуттук комиссиянын" де-
ген сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баалуу кагаздардын
рыногу боюнча мамлекеттик комиссиянын" деген сөздөр менен алмаштырыл-
сын.
3. (КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 22-июлундагы № 488 токтомунун ре-
дакциясына ылайык күчүн жоготту деп эсептелген)
4. Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 24-декабрындагы
№ 862
"Өнөр-жай менчигинин объектисине мажбурлоо лицензиясын берүүнүн
шартта-
ры менен тартиби жана аны пайдалануу жөнүндө Жобону бекитүү тууралу"
токтому менен бекитилген Өнөр-жай менчигинин объектисине мажбурлоо ли-
цензиясын берүүнүн шарттары менен тартиби жана аны пайдалануу жөнүндө
Жобонун 9-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
алдындагы Ин-
теллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосуна" деген сөз "Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык
менчик
боюнча мамлекеттик агентствосуна" деген сөз менен алмаштырылсын.

5. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 350 токтомуна

ылайык күчүн жоготту)

6. (КР Өкмөтүнүн 2003-жылдын 19-мартындагы № 143 токтомунун редак-
циясына ылайык күчүн жоготту деп эсептелген)
7. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 350 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
8. КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 522 токтомуна

ылайык күчүн жоготту).

Жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын токтому менен бекитил-
ген Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана
автордук ке-
лишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө Жобонун 1-пунктунун биринчи абза-
цындагы жана 7-пункутунун үчүнчү абзацындагы "Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агент-
ство" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана ин-
теллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентство" деген сөз менен ти-
йиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын.
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 14-
майындагы № 261
"Кыргыз Республикасындагы суу ташкындарга, сел каптоолорго жана жер
көчкүлөргө байланышкан табигый кырсыктардын жана өзгөчө кырдаалдардын
кесепеттерин болтурбоо боюнча ишчаралардын жүргүзүлүшү жөнүндө" токто-
муна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- токтомдун бардык текстинде "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырда-
алдар жана граждандык коргонуу боюнча министрлиги" деген сөз
"Кыргыз
Республикасынын Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги"
деген сөз
менен тийиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын;
- 5-пунктунда:
"Кыргыз Республикасынын Чет өлкөлүк инвестициялар жана экономика-
лык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитети" деген сөз "Кыргыз
Республи-
касынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана тике инвестицияларды
тартуу
боюнча мамлекеттик комитети" деген сөздөр менен алмаштырылсын; "Кыргыз Республикасынын Айыл жана суу чарба
министрлигинин Суу
чарба департаменти" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба
жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин Суу чарба
департаменти" де-
ген сөз менен алмаштырылсын;
- 6-пунктундагы "Кыргыз Республикасынын Айыл жана суу чарба ми-
нистрлиги" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра
иштетуү өнөр жай министрлиги" деген сөз менен алмаштырылсын.
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 28-
июнундагы №
359 "Кыргыз Республикасынын Айлана-чейрөнү коргоо министрлигинин, Кыр-
гыз Республикасынын Финансы министрлигинин Мамлекеттик салык инспекция-
сынын жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин
Өрткө каршы
мамлекеттик кызматынын органдары тарабынан аткарылуучу жумуштарга жана
кызматтарга бааларды жана тарифтерди бекитүү жөнүндө"
токтомуна
төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- аталышында, 1-пунктунун экинчи абзацындагы жана № 1 тиркемеси-
нин аталышындагы "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар жана граж-
дандык коргонуу боюнча министрлиги" деген сөз "Кыргыз
Республикасынын
Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги" деген сөз менен тийиштүү
жөндөмөдө алмаштырылсын.
- 1-пункутунун үчүнчү абзацындагы "Кыргыз
Республикасынын Айла-
на-чөйрөнү коргоо министрлигинин Гидрометеорология боюнча
мамлекеттик
ишканасы" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Экология жана өзгөчө кырда-
алдар министрлиги алдындагы Гидрометеорология боюнча Башкы башкармалыгы
(Кыргызгидромет) деген сөз менен алмаштырылсын;
- № 1 тиркемедеги "Кызматтын аталышы" бөдүмүндөгү "Токой
чарбасы
боюнча мамагентствосуна акылдашуу менен" деген сөз алынып ташталсын.
11. (КР Өкмөтүнүн 2004-жылдын 23-февралындагы № 93
токтомунун ре-
дакциясына ылайык күчүн жоготту деп эсептелген)
12. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 13-
декабрындагы №
681 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтунүн, министрликтердин, мамлекеттик
комитеттердин, администрациялык ведостволордун, Кыргыз
Республикасынын
Мамлекеттик мүлк фондунун, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун,
жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын нормативдик укук актыларын жарыялоо жөнүндө" ток-
томунун аталышынан жана бардык текстинен "Кыргыз Республикасынын
Мамле-
кеттик мүлк фондунун" деген сөз алынып ташталсын.
Жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому ме-
нен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, министрликтердин, мам-
лекеттик комитеттердин, администрациялык ведостволордун, Кыргыз
Респуб-
ликасынын Мамлекеттик мүлк фондунун, Кыргыз Республикасынын
Социалдык
фондунун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдарынын нормативдик укук актыларын
жарыялоо
тартибинин аталышынан жана 1, 2 пунктунан "Кыргыз
Республикасынын Мам-
лекеттик мүлк фондунун" деген сөз алынып ташталсын.
13.(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы № 743 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
14. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 20-
апрелиндеги №
225 "Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы,
аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы, же бастырып чыгар-
гандыгы үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү тууралу
Жобону
бекитүү жөнүндө" токтомунун 2-пунктундагы "Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агент-
ствосуна" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Илим жана
интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосуна" деген сөз ме-
нен алмаштырылсын.
15. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 25-
майындагы №
297 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 13-
декабрындагы "Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтүнүн, министрликтердин, мамлекеттик комитет-
тердин, административдик ведомстволордун, Кыргыз Республикасынын
Мамле-
кеттик мүлк фондусунун, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун,
жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз
алдынча
башкаруу органдарынын нормативдик укуктук актыларын жарыялоо жөнүндө" №
681 токтомуна кошумчаларды жана өзгөрүүлөрдү киргизүү тууралуу"
токто-
мунун аталышынан жана бардык текстинен "Кыргыз Республикасынын
Мамле-
кеттик мүлк фондусунун" деген сөз тийиштүү жөндөмөдө алынып ташталсын.
16.(КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-октябрындагы № 740
токтомунун редак-
циясына ылайык күчүн жоготту деп эсептелген)
17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 13-
июнундагы №
334 "Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин,
административдик ве-
домстволордун Кыргыз Республикасынын экономикасы түз (жеке)
инвестиция-
ларды тартууну уюштуруу жана бул ишти күчөтүү боюнча иштери жөнүндө"
токтомунун бардык тексттинде "Кыргыз Республикасынын Чет өлкөлүк инвес-
тициялар жана экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитети" деген
сөз "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана тике ин-
вестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик комитети" деген сөз
менен ти-
йиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын.
18. Кыргыз Республикасынын Өкмөтунүн 2000-жылдын 20-
июлундагы №
429 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдары
администра-
тивдик имараттарды пайдаланышы боюнча Жыйынды реестрди бекитүү жөнүндө"
токтомунун бардык тексттинде "Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик мүлк
фондусу" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу
жана тике инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик комитети" деген сөз
менен тийиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын.
19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-
августундагы №
520 "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлер-
дин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу ту-
уралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпыга бел-
гилүү товардык белгилер жөнүндө Жобонун I-бөлүмүнүн 1-
пунктундагы "Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча
мамлекеттик агентствосу" деген сөз "Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө ка-
раштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу"
деген сөз менен алмаштырылсын.
20. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 145 токтомуна ылайык
Күчүн жоготту)
21. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 12-
октябрындагы
№ 617 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн нормативдерди чыгаруу иш-араке-
тин жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна төмөндөгүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
- 1-пункттун экинчи абзацындагы тиешелүү жөндөмөдө "Кыргыз
Респуб-
ликасынын Мамлекеттик мүлк фонду" деген сөз алынып ташталсын;
- 2-пункттун:
биринчи абзацындагы тиешелүү жөндөмөдө "Кыргыз
Республикасынын
Мамлекеттик мүлк фонду" деген сөз алынып ташталсын; экинчи
абзацындагы
"Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Атаандаштыкты өнүктүрүү
жана коргоо боюнча улуттук комиссияга" деген сөз "Кыргыз
Республикасы-
нын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык саясат боюнча мамлекеттик комис-
сияга" деген сөз менен алмаштырылсын.
22. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 18-
октябрындагы
№ 625 "Кыргызтелеком", "Кыргызэнерго", "Кыргызгаз", "Кыргызстан аба
жолдору" Улуттук авиакомпаниясы" акционердик коомдорун
өзгөртүп кайра
түзүү жана менчиктештирүү боюнча иштердин жүрүшү тууралуу" токтомуна
төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- токтомдун бардык тексттинде "Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик
мүлк фонду" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башка-
руу жана тике инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик комитети" деген
сез менен тийиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын;
- 2 жана 6-пункттардагы "Кыргыз Республикасынын
Президентинин ал-
дындагы Атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия"
деген сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Антимонополиялык
саясат боюнча мамлекеттик комиссия" деген сөз менен алмаштырылсын.
23. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-
ноябрындагы №
691 "Кыргызстандын жаштарын өнүктүрүү боюнча 2010-жылга чейинки
мезгил-
ге "Жаштык" Улуттук программасын ишке ашыруу боюнча иш-
чаралардын Планы
жөнүндө" токтомунун 2-пунктунун төртүнчү абзацындагы "Кыргыз
Республи-
касынын Өкмөтүнүн алдындагы Аялдар, үй-бүлө жана жаштардын иши боюнча
мамлекеттик комиссияга" деген сөз "Кыргыз Республикасынын
Туризм, спорт
жана жаштар саясаты боюнча мамлекеттик комитетине" деген сөз менен ал-
маштырылсын.
Жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому ме-
нен бекитилген 2010-жылга чейин Кыргызстандын жаштарын өнүктүрүү
боюнча
"Жаштык" Улуттук программасынын иш-чаралар Планына төмөндөгүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
- иш-чаралар Планынын бардык текстиндеги "ҮАжЖМК" жана
"БИММ" де-
ген сөздөр "ТСжЖСБМК" жана "БжММ" деген тийиштүү сөздөр менен
алмашты-
рылсын;
- "Мыйзамдык, нормативдик укуктук базаны өркүндөтүү"
бөлүмүнүн 2.4
пунктчасындагы "УКМ" деген сөз "УКК" деген сөз менен алмаштырылсын,
"Миграция жана демография мамагентство" деген сөз алынып ташталсын;
- "Саламаттыкты сактоо" деген бөлүмүнүн 4.7 пунктчасынан
жана "Эс
алуу жана маданият" деген бөлүмүнүн 7.1, 7.7 пунктчасынан
"Турспортма-
магентство" деген сөз алынып ташталсын;
- "Эс алуу жана маданият" деген бөлүмүнүн 7.2
пунктчасындагы
"Турспортмамагентство" деген сөз "Турспортмамкомитет" деген сөз менен
алмаштырылсын.
24. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 5-
декабрындагы №
721 "Кыргыз Республикасынын 2000-2010-жылдарга интеллектуалдык
менчик
системасын өнүктүрүү боюнча "Интеллект" мамлекеттик программасын бе-
китүү жөнүндө" токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин:
- токтомдун бардык текстине "Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн ал-
дындагы Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик
агентствосу" деген
сөз "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык
менчик боюнча мамлекеттик агентствосу" деген сөз менен тийиштүү
жөндөмөдө алмаштырылсын;
- 2-пункутунда:
"Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана маданият министрли-
гине" деген сөз "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана маданият ми-
нистрлигине" деген сөз менен алмаштырылсын;
"Кыргыз Республикасынын Сот департаменти" деген сөз
"Кыргыз Рес-
публикасынын Юстяция министрлигине караштуу Сот департаментине" деген
сөз менен алмаштырылсын.
Жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
токтому ме-
нен бекитилген Кыргыз Республикасынын 2000-2010-жылдарга интеллектуал-
дык менчик системасын өнүктүрүү боюнча "Интеллект" мамлекеттик програм-
масына төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- № 2 тиркеменин 4-пунктундагы "Билим, илим жана маданият
минист-
рлигинин (БИММ) Илим департаменти" деген сөз "БММ" деген сөз менен ал-
маштырылсын;
- № 3 тиркеменин 7-пунктундагы "БИММ" деген сөз "БММ" деген сөз
менен алмаштырылсын;
- № 4 тиркеменин 6-пунктундагы "Сот департаменти" деген сөз
"Юсти-
ция министрлигине караштуу Сот департаменти" деген сөз менен
алмашты-
рылсын;
- № 4 тиркеменин 7-пунктундагы "БИММ" деген сөз "БММ" деген сөз
менен алмаштырылсын;
- № 6 тиркеменин 6-7-пунктарындагы "БИММ" жана
"Маминвестком" де-
ген сөздөр "БММ" жана "МамМБТинвестком" деген сөздөр менен алмаштырыл-
сын;
- № 7 тиркеменин 1-пунктунда "Маминвестком" деген сөздөр
"Мамин-
вестком жана инвестициялар" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- № 7 тиркеменин 3-пунктундагы "БИММ" жана
"Маминвестком" деген
сөздөр "БММ" жана "Маминвестком жана инвестициялар" деген сөздөргө ыла-
йык алмаштырылсын.
25. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-
августундагы
№ 596 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
26. Күчүн жоготту деп табылсын:
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 24-
майындагы № 188
"Кыргыз Республикасынын Табиятты коргоо боюнча мамлекеттик
комитетинин
Токой боюнча башкы башкармасын кайрадан уюштуруу жөнүндө" токтому;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 1-мартындагы
№ 112
"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын
Президентинин
алдындагы Атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия-
нын ишмердигинин маселелери боюнча айрым чечимдерине өзгөртүү киргизүү
жана күчүн жоготкондугун таануу жөнүндө" токтомунун 1-
пунктунун "г"
пунктчасынын үчүнчү абзацы, "д" пунктчасынын үчүнчү жана
төртүнчү аб-
зацтары, "е" пунктчасы;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 1-
мартындагы № 118
"1999-2001-жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык-
экономикалык
өнүктүрүүнүн индикативдик планы жөнүндө" токтому менен
бекитилген 1999-
-2001-жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык-
экономикалык
өнүктүрүүнүн индикативдик планынын 5-тиркемеси 1999-2001-
жылдарга Кыр-
гыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн
индикативдик
планын жөнгө салуу боюнча мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуу тизме-
си".
Премьер-министр К.Бакиев