About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Estonia

EE206

Back

Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord Vastu võetud 03.01.2012 nr 7 (konsolideeritud tekst 03.06.2013)

Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord Vastu võetud 03.01.2012 nr 7 (konsolideeritud tekst 03.06.2013)

Väljaandja: Justiitsminister
Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 03.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 31.05.2013, 7

Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 7

RT I, 10.01.2012, 7 jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine

28.05.2013

Avaldamine

RT I, 31.05.2013, 2

Jõustumine

03.06.2013

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 4 alusel.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Kasulike mudelite registriga tutvumise üldpõhimõte

Kasulike mudelite registriga (edaspidi register) tutvumine on päringupõhine.

§ 2. Registri avalikkus ja registriandmete avalikustamise ulatus

(1) Register on avalik selles sisalduvate avalike andmebaasi kirjete (edaspidi kirje) ja nende juurde kuuluvate registritoimikute ulatuses.
(2) „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 1 ja „Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse” § 10 lõike 1 alusel on kirje ja selle juurde kuuluv registritoimik avalik kasuliku mudeli registreerimise teate „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” avaldamise päevast alates.

§ 3. Registriandmete salastatuse ulatus

(1) Kõik kasuliku mudeli registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) kohta kirjes olevad andmed ja kogu registritoimik on kuni „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamiseni salastatud.
(2) Pärast kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamist „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” võivad kirjes ja registritoimikus salastatuks jääda üksnes autori andmed, kui autor on esitanud nende salastamise nõude, ja
„Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse” § 8 lõikes 3 nimetatud ajutiselt registritoimikus hoitavad Patendiameti siseseks kasutamiseks ettenähtud dokumendid ning taotleja nõudel registreerimistaotlusest eraldatud ärisaladust sisaldavad dokumendid.

§ 4. Salastatud registriandmete kasutamise keeld

Mitte kellelgi, kaasa arvatud kohtul või uurimisasutusel, ei ole „Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse”
§ 10 lõikest 2 tulenevalt õigust nõuda avalikustamata registriandmete (st kirje andmete ja registritoimiku
dokumentide) esitamist kasutamiseks tõendina tsiviilasjas või väärteo- või kriminaalmenetluses.

Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord Leht 1 / 4

§ 5. Salastatud registriandmete kopeerimise keeld

Salastatud registriandmete kopeerimine kasutamiseks väljaspool registreerimistaotluse menetlust Patendiametis või Patendiameti vastu esitatud kaebuse lahendamist tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või halduskohtus on taotleja loata, autori andmed aga autori loata, keelatud.

§ 6. Registriandmete avaldamine Internetis

(1) Samaaegselt kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamisega „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” või pärast seda võib Patendiamet avaldada oma veebilehel kirje andmed ja registritoimiku dokumendid.
(2) Patendiamet võib lõikes 1 kehtestatud tähtpäeva kohaldades avaldada patentide andmebaasis „esp@cenet”
kasuliku mudeli kirjelduse.

2. peatükk

Registriga tutvumine

§ 7. Registriga tutvumise õigus

(1) „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 1 alusel on alates kasuliku mudeli registreerimise teate „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” avaldamise päevast ehk registreerimistaotluse avaldamise päevast igaühel õigus tutvuda kasuliku mudeli kohta registri andmebaasis olevate kirje andmetega ja registritoimiku dokumentidega.
(2) Enne kasuliku mudeli registreerimise teate „Eesti Kasuliku Mudeli Lehes” avaldamise päeva ehk registreerimistaotluse avaldamise päeva saab kasuliku mudeli kohta registri andmebaasis olevate kirje andmetega ja registritoimiku dokumentidega tutvuda ainult taotleja ise ja teda esindav patendivolinik. Muud isikud saavad eelnimetatud andmete ja dokumentidega tutvuda üksnes taotleja loal.
(3) Patendiameti töötajatel, kelle töökohustuste hulka kuulub registreerimistaotluste ja patenditaotluste menetlemine, on töökohustuste täitmisel piiranguteta juurdepääs registri andmebaasis olevate kõigi kirjete andmetele ja kõigi registritoimikute dokumentidele.

§ 8. Registriga tutvumise taotlemine

(1) Registriga tutvumine toimub Patendiameti vastuvõtuosakonnas.
(2) Registriga tutvumiseks esitatakse Patendiametile päring. Päring võib olla liht- või liitpäring vastavalt §-le 9. (3) Andmebaasi andmetega tutvumiseks kohapeal ilma kirjalikku andmete väljastamist taotlemata võib esitada
suulise päringu.
(4) Registritoimikuga tutvumise või kirjaliku teabe väljastamise taotlemisel peab esitama kirjaliku avalduse vastavalt § 10 lõikele 2, mis sisaldab muuhulgas päringut ja ettenähtud juhtudel andmeid riigilõivu tasumise kohta.

§ 9. Liht- ja liitpäring

(1) Lihtpäringu objektiks võib olla:
1) registreerimistaotlus;
2) registreering (registreeritud kasulik muden( �
3) isik (autor, taotleja, omanik või esindaja);
4) kuupäev (registreerimistaotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev, registreeringu kuupäev jne);
5) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks (Int. Cn( �
6) muud registri andmebaasi andmed, mille kohta andmebaasi tarkvara võimaldab päringut esitada.
(2) Liitpäringu objektiks võib olla lõikes 1 nimetatud lihtpäringu objektide kombinatsioon.

§ 10. Registritoimikuga tutvumise taotlemine

(1) Registritoimikuga saab tutvuda avalduse alusel, mille võib esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale kohapeal või saata posti, telefaksi või elektronposti kaudu Patendiameti vastuvõtuosakonna aadressil, mis avaldatakse Patendiameti veebilehel.
(2) Avalduses peavad sisalduma tutvuja nimi ja kontaktandmed, registreerimistaotluse või registreeringu
(või kasuliku mudeli tunnistuse) number ning „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 2 alusel andmed
„Riigilõivuseaduses” ettenähtud riigilõivu tasumise kohta.
(3) Enne registreerimistaotluse avaldamise päeva registritoimikuga tutvuda sooviv isik peab avaldusele lisama taotleja kirjaliku loa.

Leht 2 / 4 Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord

§ 11. Registritoimikuga tutvumine

(1) Registritoimikuga saab tutvuda Patendiameti vastuvõtuosakonnas.
(2) Tutvumiseks annab loa Patendiameti pädev ametnik pärast seda, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut ja tema õigust tutvuda registriga.
(3) Tutvumiseks võib ühele isikule korraga anda ainult ühe registritoimiku. (4) Tutvumise juures peab viibima Patendiameti ametnik.
(5) Tutvumise aeg määratakse kindlaks tutvuda soovija ja Patendiameti kokkuleppel. Patendiamet peab võimaldama registritoimikuga tutvuda viie tööpäeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast arvates.
(6) Registritoimikuga tutvumise üle peetakse arvestust. Tutvumise avaldus lisatakse registritoimikusse ja sellele tehakse märge tutvumise kuupäeva kohta. Tutvumise kohta kantakse märge andmebaasi.

§ 12. Andmebaasi andmetega tutvumine

(1) Andmebaasi andmetega saab tutvuda arvutiekraanil Patendiameti vastuvõtuosakonnas või esitades § 10 kohase kirjaliku avalduse ja päringu.
(2) Patendiameti pädev ametnik tutvustab soovijat andmebaasi andmetega arvutiekraanil pärast seda, kui ta on kontrollinud tutvuja isikut ja tema õigust tutvuda registriga.
(3) Andmebaasi andmetega saab arvutiekraanil tutvuda esitades päringu ühe kirje kindlate andmete kohta või formuleerides § 9 kohase liht- või liitpäringu.

3. peatükk

Registrist teabe väljastamine

§ 13. Registrist teabe väljastamise mõiste

(1) Registrist teabe väljastamise all käesoleva korra tähenduses mõistetakse Patendiameti poolt teabe väljastamist ametlikult kinnitatud kirjaliku teabena paberkandjal.
(2) Ametlikult kinnitamata teavet avalikustatud registriandmete kohta saab § 6 alusel avaldatud Patendiameti veebiväljaannetest. Ametlikult kinnitamata teavet väljastab ka juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2- jõust. 03.06.2013]

§ 14. Registrist teabe väljastamise taotlemine

(1) Teavet väljastatakse registrist avalduse alusel, mille võib esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale kohapeal või saata posti, telefaksi või elektronposti kaudu Patendiameti vastuvõtuosakonna aadressil, mis avaldatakse Patendiameti veebilehel.
(2) Avalduses peavad sisalduma teabe soovija nimi ja kontaktandmed, päring ning „Kasuliku mudeli seaduse”
§ 33 lõike 2 alusel andmed „Riigilõivuseaduses” ettenähtud riigilõivu tasumise kohta.
(3) Patendiametil on õigus keelduda avalduse rahuldamisest ja nõuda päringuobjekti täpsustamist, kui päringu tulemusel väljastamisele kuuluva teabe maht ületab tunduvalt eeldatava mahu ja teabe väljastamine tekitab Patendiametile tehnilisi raskusi.

§ 15. Registrist teabe väljastamine

(1) Teave väljastatakse registritoimiku ametlikult kinnitatud dokumendi ärakirjana, andmete väljatrükina või teatena, et päringuobjektile vastavad andmed puuduvad või dokument puudub.
(2) Juhul kui teabe väljastamise eest tasumisele kuuluv riigilõivu summa sõltub päringu tulemusest, teatab
Patendiamet teabe soovijale tasumisele kuuluva summa.
(3) Patendiamet väljastab teabe ametlikult kinnitatud kirjaliku dokumendina viie tööpäeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast arvates või viie tööpäeva jooksul pärast riigilõivu tasumise andmete esitamist Patendiametile, kui riigilõiv tasuti pärast avalduse esitamist.

Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord Leht 3 / 4

(4) Ieave valjastatakse soovija soovi kohaselt kas Patendiametis kohapeal voi posti teel.

(5) Valjastatud kirjaliku teabe ule peetakse arvestust. Arvestuse andmed on avalikud, valja arvatud arakirjade saajate isikuandmed. Isikuandmeid voib kasutada Uksnes riigiloivu laekumise summade oigsuse kontrollimiseks.

Leht 4 I 4 Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe valjastamise kord