About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Estonia

EE180

Back

Justiitsminister 3. jaanuar 2012 a määruses nr 25 'Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord'

Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord

Väljaandja: Justiitsminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 10.01.2012, 25

Rahvusvahelise patenditaotluse

Patendiametile esitamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 25

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 32 lõike 10 alusel.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Mõisted

(1) Käesolevas määruses on:
1) rahvusvaheline patenditaotlus – 1970. aasta 19. juunil Washingtonis sõlmitud
„Patendikoostöölepingu” (edaspidi PCT) (RT II 1994, 6/7, 21) artikli 3 kohane rahvusvaheline taotlus (edaspidi

PCT taotlus);

2) taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb PCT taotluse alusel patenti või kasuliku mudeli
õiguskaitset Eestis;
3) Rahvusvaheline Büroo – Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvaheline Büroo,
kes võtab vastuvõtvatelt ametitelt vastu PCT taotlusi ja vahendab neid märgitud ametitele või märgitud ja
väljavalitud ametitele ning teistele PCT ametitele;
4) vastuvõttev amet – PCT lepinguosalise riigi institutsioon või valitsustevaheline organisatsioon, kes võtab
vastu PCT taotlusi edastamiseks Rahvusvahelisele Büroole;
5) märgitud amet, märgitud ja väljavalitud amet – PCT lepinguosalise riigi institutsioon, kelle ülesandeks on
PCT taotluse alusel siseriikliku patendi väljaandmine või kasuliku mudeli registreerimine;
6) Patendiamet – valitsusasutus, kes täidab vastuvõtva ameti ja märgitud ameti või märgitud ja väljavalitud
ameti ülesandeid Eestis;
7) rahvusvaheline menetlus – taotleja, vastuvõtva ameti, Rahvusvahelise Büroo ja teiste PCT ametite
toimingud, mis on sooritatud enne PCT taotluse esitamist Patendiametile kui märgitud ametile või märgitud ja
väljavalitud ametile;
8) siseriiklik menetlus – taotleja ja Patendiameti toimingud, mida sooritatakse seoses PCT taotluse esitamisega
Patendiametile kui märgitud ametile või märgitud ja väljavalitud ametile ning sellele järgnevad patenditaotluse
või kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetlustoimingud.
(2) Käesolevas määruses kasutatavaid patendialaseid mõisteid, mis ei ole määratletud käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja „Patendiseaduses”, mõistetakse ning tõlgendatakse „Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis” (RT II 1994, 4/5, 19), PCT-s, „Euroopa patentide väljaandmise konventsioonis” (edaspidi EPC) (RT II 2002, 10, 40), „Patendiõiguse lepingus” (edaspidi PLT) (RT II 2003, 6, 22) ja Riigikogu poolt ratifitseeritud teistes patendialastes välislepingutes ning nende kohaldamiseks antud õigusaktides toodud määratluste kohaselt.

§ 2. Määruse kohaldamine

(1) Käesolevat määrust kohaldatakse PCT taotluste siseriikliku menetluse suhtes alates „Patendiseaduse” § 33 lõikes 1 nimetatud PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse saabumisest Patendiametisse.
(2) Käesolevat määrust kohaldatakse PCT artiklite 43 ja 44 alusel ka „Kasuliku mudeli seaduse” § 30 lõike 1 kohaselt Patendiametile esitatud kasulike mudelite rahvusvahelise registreerimise taotluste siseriikliku menetluse suhtes kasuliku mudeli seadusest tulenevate erisustega.
(3) Käesolevat määrust ei kohaldata PCT taotluste rahvusvahelise menetluse suhtes.

Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord Leht 1 / 9

§ 3. PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise eeldused

Taotleja saab siseriiklikku menetlusse esitada PCT taotluse eeldusel, et:
1) Eesti Vabariik on rahvusvahelises menetluses PCT esimese peatüki tähenduses märgitud riik või PCT teise
peatüki tähenduses väljavalitud riik;
2) Eesti Vabariigi märkimist või väljavalimist ei ole rahvusvahelises menetluses tagasi võetud või tagasivõetuks
loetud;
3) PCT taotlust ei ole rahvusvahelises menetluses tagasi lükatud, tagasi võetud või tagasivõetuks loetud;
4) järgitakse „Patendiseaduse” § 33 lõikes 1 sätestatud siseriiklikku menetlusse esitamise tingimusi või sama
paragrahvi lõike 11 kohaldumise korral siseriikliku menetluse taastamise tingimusi.

2. peatükk

PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamine

1. jagu

Dokumendid

§ 4. PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamiseks vajalikud dokumendid

(1) „Patendiseaduse” § 33 lõike 1 ja PCT artiklite 22 ning 27 ja reegli 49.5 (a) alusel on PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamiseks vajalikud järgmised dokumendid:
1) PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avaldus (edaspidi avaldus, määruse lisa 1);
2) leiutiskirjelduse eestikeelne tõlge;
3) nõudluse eestikeelne tõlge;
4) joonis või muu illustreeriv materjal (edaspidi joonis);
5) leiutise olemuse lühikokkuvõtte eestikeelne tõlge;
6) riigilõivu tasumist tõendav dokument.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele lisatakse:
1) deklaratsioon patendi taotlemise õiguse kohta (edaspidi deklaratsioon, määruse lisa 2), välja arvatud juhul,
kui taotlejaks on autor või ühisautorsuse korral ainult ühisautorid või patendi taotlemise õigus on deklareeritud
PCT taotluses sisalduvas avalduses (Form PCT/RO/101);
2) volikiri, kui PCT taotlus esitatakse vastavalt „Patendiseaduse” §-le 131 patendivoliniku kaudu või ühise esindaja poolt (määruse lisa 3);
3) dokument, mis selgitab autori või taotleja andmete muutumist, kui need erinevad PCT artikli 21 kohaselt avaldatud rahvusvahelise publikatsiooni tiitellehe andmetest;
4) taotleja andmete muutmise avaldus ja riigilõivu tasumist tõendav dokument ning „Patendiseaduse” § 44 lõikes 3 ettenähtud juhtudel patenditaotluse üleminekut tõendav dokument, kui PCT taotlus on teisele isikule üle läinud või üle antud ja üleminekut ei ole Rahvusvahelise Büroo poolt rahvusvahelises menetluses vormistatud.
(3) Kui PCT taotlus esitatakse siseriiklikku menetlusse enne selle PCT artikli 21 kohast rahvusvahelist avaldamist, lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele PCT taotluses sisalduva avalduse (Form PCT/RO/101) koopia.
(4) Taotleja võib lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele esitada muid dokumente ja nende eestikeelseid tõlkeid, mille esitamist ta patendikaitse taotlemise seisukohalt hädavajalikuks peab. Selliste dokumentide vajalikkuse otsustab Patendiamet. Tarbetud dokumendid tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul.
(5) Enne PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmist ei saa PCT taotlusest eraldada iseseisvaid leiutisi eraldatud taotluste esitamiseks ega esitada eraldatud taotlusi.

§ 5. Dokumentide eksemplaride arv

(1) Leiutiskirjelduse ja nõudluse eestikeelne tõlge ning joonis või selle koopia, millel võõrkeelne tekst on asendatud vastavalt käesoleva määruse § 9 lõikele 2 eestikeelsega, esitatakse kolmes eksemplaris. Leiutise olemuse lühikokkuvõtte eestikeelne tõlge esitatakse kahes eksemplaris. Ülejäänud dokumendid esitatakse ühes eksemplaris. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse korral esitatakse leiutiskirjelduse ja nõudluse eestikeelne tõlge ning joonis või selle koopia, millel võõrkeelne tekst on asendatud eestikeelsega, kahes eksemplaris.
(2) Kui samaaegselt taotletakse nii patendikaitset kui ka kasuliku mudeli õiguskaitset, peab esitatavate dokumentide eksemplaride üldarv vastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 kummagi taotluse jaoks kehtestatud eksemplaride arvule.

§ 6. Dokumentide keel

(1) PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamisel peab käesoleva määruse § 4 lõikes 1 loetletud dokumentidest esitama lisaks muudele eestikeelsetele tõlgetele ka sama lõike punktis 1 nimetatud

Leht 2 / 9 Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord

avalduse eestikeelse tõlke. Muude võõrkeelsete dokumentide tõlked esitakse vajadusel Patendiameti poolt
„Patendiseaduse” § 19 lõike 6 või § 251alusel määratud tähtpäevaks.
(2) Keelekasutus eestikeelsetes dokumentides ja tõlgetes peab vastama eesti kirjakeele normile „Keeleseaduse”
mõttes.

2. jagu

Dokumentide sisu- ja vorminõuded

§ 7. Avaldus

(1) Avalduses peab sisalduma PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise nõue ja avaldus peab kajastama, millist leiutise õiguskaitse liiki (patendikaitse, kasuliku mudeli õiguskaitse või mõlemad) Eestis taotletakse.
(2) Avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) PCT taotluse number;
2) PCT taotluse rahvusvahelise esitamise kuupäev;
3) prioriteedikuupäev, mitme prioriteedi korral vähemalt varaseim prioriteedikuupäev;
4) teave selle kohta, kas PCT taotlus esitatakse siseriiklikku menetlusse PCT esimese või teise peatüki alusel;
5) taotleja andmed, mitme taotleja korral aga kõigi taotlejate andmed;
6) taotleja esindaja andmed, kui taotlejat esindab patendivolinik või ühine esindaja;
7) andmed kirjavahetuse pidamiseks, kui taotlejaks on Eesti Vabariigis elu- või asukohta omav isik või kui
taotlejaid esindab ühine esindaja;
8) autorite andmed, kui neis on võrreldes rahvusvahelises publikatsioonis avaldatuga tehtud muudatusi;
9) leiutise nimetus eesti ja inglise keeles;
10) esitatavate dokumentide loetelu;
11) taotleja, ühise esindaja või patendivoliniku allkiri.
(3) Füüsilisest isikust taotleja korral on taotleja andmeteks tema ees- ja perekonnanimi, elukoha või ettevõtte asukoha täielik aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või tema asukohariigi seaduse järgi muusse ametlikku registrisse kantud täielik või lühendatud nimi, asukoha täielik aadress ja riigi kood.
(4) Autori andmeteks on autori ees- ja perekonnanimi ning aadress, millele on lisatud riigi kahetäheline kood. (5) Leiutise õiguskaitse liik peab vastama PCT taotluses sisalduvale avaldusele (Form PCT/RO/101) märgitud
ja selle alusel rahvusvahelise publikatsiooni tiitellehele kantud õiguskaitse liigile, kui leiutise õiguskaitse liik
määratakse PCT kohaselt PCT taotluse rahvusvahelisse menetlusse esitamisel.
(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud andmete sisu ja vormi puudutavate käesoleva määrusega reguleerimata küsimuste korral kohaldatakse „Patendiseaduse” § 19 lõike 4 ja § 20 lõike 4 alusel kehtestatud justiitsministri määrust (edaspidi patenditaotluse esitamise kord).
(7) Avaldus on soovitav esitada käesoleva määruse lisas 1 toodud vormikohasel plangil. Planke saab tasuta
Patendiametist või Patendiameti veebilehelt.

§ 8. Tõlked

(1) Taotleja võib esitada leiutiskirjelduse ja nõudluse eestikeelse tõlke rahvusvahelise publikatsiooni põhjal või PCT artikli 19 kohaselt rahvusvahelises menetluses muudetud nõudluse ja sellele vastavalt muudetud leiutiskirjelduse põhjal.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõlgete asemel võib taotleja esitada ka rahvusvahelise publikatsiooni põhjal tehtud leiutiskirjelduse ja nõudluse eestikeelse tõlke, millesse on viidud siseriiklikus menetluses kohaldamiseks ettenähtud muudatused tingimusel, et need ei muuda leiutise olemust ega laienda rahvusvahelises publikatsioonis avaldatud leiutise õiguskaitse ulatust.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud muudetud leiutiskirjelduse ja nõudluse korral peab taotleja esitama Patendiameti nõudmisel Patendiameti määratud tähtaja jooksul rahvusvahelise publikatsiooni muudetud osade eestikeelsed tõlked.
(4) Kui leiutise olemuse lühikokkuvõte ei ole rahvusvahelises publikatsioonis inglise keeles või on rahvusvahelise publikatsiooniga võrreldes muudetud, peab taotleja lisaks eestikeelsele tõlkele esitama ka ingliskeelse tõlke.
(5) Tõlgete suhtes kohaldatakse patenditaotluse esitamise korra §-des 58, 59 ja 60 kehtestatud nõudeid.

Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord Leht 3 / 9

§ 9. Joonised

(1) Jooniste olemasolu korral PCT taotluses esitatakse nende koopiad.
(2) Kui joonis sisaldab võõrkeelset teksti, esitatakse see PCT reegli 49.5(d) kohaselt kas joonise koopiana, millel võõrkeelne tekst on asendatud eestikeelsega, või uue joonisena. Kummalgi juhul ei tohi graafilises materjalis teha parandusi või täiendusi ega lisada või ära jätta kujutisi.
(3) Kujutise tähist FIG (lühend ingliskeelsest sõnast „figure”) ei tõlgita.
(4) Esitatav joonis peab vastama patenditaotluse esitamise korra §-s 65 kehtestatud vormistamise nõuetele. Vormistamise nõuetele vastavaks loetakse ka joonis, mis on vormistatud rahvusvahelise patenditaotluse jooniste koostamise juhiste (Eesti Kasuliku Mudeli Leht 1995, 2, lk 5–11) kohaselt.

§ 10. Riigilõivu tasumist tõendav dokument

(1) Riigilõivu tasumise kohta kehtivad patenditaotluse esitamise korra § 54 lõigete 1 ja 2 nõuded.
(2) Riigilõivu tasumist tõendavale dokumendile märgitakse PCT taotluse number või leiutise nimetus.
(3) Kui leiutisele soovitakse samaaegselt patendikaitset ja kasuliku mudeli õiguskaitset, peab riigilõivu tasuma nii rahvusvahelise patenditaotluse kui ka kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimistaotluse menetlusse võtmise eest ettenähtud määras. Ühe õiguskaitse liigi eest riigilõivu tasumata jätmist loetakse sellest õiguskaitse liigist loobumiseks.
(4) Kui taotleja soovib saada ekspertiisi käigus viidatavate patendidokumentide või muude trükiste ärakirju, peab ta tasuma ettenähtud riigilõivu ja esitama avalduses sellekohase nõude.

§ 11. Deklaratsioon

(1) Kirjaliku deklaratsiooni esitamist leiutisele õiguskaitse taotlemise õiguse kohta või selle õiguse deklareerimist PCT taotluses sisalduva avalduse (Form PCT/RO/101) vastaval andmeväljal nõutakse järgmistel juhtudel:
1) taotleja on juriidiline isik;
2) taotleja ja leiutise autor ei ole sama füüsiline isik;
3) ühisautorsuse korral ei ole kõik leiutise autorid samaaegselt taotlejad;
4) mitme taotleja korral on mõni neist juriidiline isik või mõni füüsilistest isikutest ei ole samaaegselt leiutise
autor;
5) taotleja on leiutise autori või mitme autori korral neist mõne õigusjärglane.
(2) Käesoleva korra lõikes 1 nimetatud juhtudel peab taotlejal olema tekkinud õigus taotleda patenti hiljemalt PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise päevaks. „Patendiseaduse” §-s 12 sätestatust tulenevalt peab taotlejal olema nimetatud päeva seisuga võimalik tõestada oma õigusjärglust või esitada kehtiv leping, mis on sõlmitud autoriga patendi taotlemise ja patendiomanikuks saamise õiguse ülemineku kohta.
(3) Deklaratsioon peab olema koostatud eesti keeles või nii eesti kui ka muus keeles. Kui deklaratsioon ei ole koostatud eesti keeles, peab sellele olema lisatud eestikeelne tõlge. Taotleja võib deklaratsiooni koostamisel kasutada käesoleva määruse lisas 2 toodud planki.
(4) Deklaratsiooni kantakse:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku
korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood, mitme taotleja korral eelnimetatud andmed nende kõigi kohta;
2) leiutise nimetus ja soovitavalt PCT taotluse number, mis märgitakse leiutise nimetuse järele.
(5) Deklaratsioonis näidatakse vastava ruudu märgistamise teel patendi taotlemise ja patendiomanikuks saamise õiguslik alus. Koos deklaratsiooniga õigusjärglust kinnitava dokumendi või lepingu esitamist PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamisel ei nõuta. Patendiamet võib nõuda nimetatud dokumentide või nende kinnitatud ärakirja esitamist vaid juhul, kui patendi taotlemise ja patendiomanikuks saamise õiguslikku alust
ei ole ettenähtud juhtudel deklareeritud ja Patendiameti nõutud sellekohased selgitused ei ole piisavad või tekitavad kahtlust, et patenditaotluse esitamisel on eiratud „Patendiseaduse” §-s 12 sätestatut.
(6) Kui leiutise autoreid või taotlejaid on mitu ja neil on erinevad õiguslikud alused patendi taotlemiseks, märgistatakse kõik vastavad ruudud. Mitme autori või taotleja korral võib patendi taotlemise ja patendiomanikuks saamise õigust deklareerida ka mitme eraldi vormistatud deklaratsiooniga.
(7) Deklaratsioonile kirjutab alla taotleja, mitme taotleja korral aga kõik taotlejad või volituse olemasolul ühine esindaja või patendivolinik. Allkiri ei vaja kinnitamist.
(8) Kui deklaratsiooni koostab ja selle kirjutab alla patendivolinik, peab ta enne informeerima taotlejat
„Patendiseaduse” §-s 12 sätestatud patendi taotlemise õiguslikest alustest ning §-s 13 sätestatud leiutise autori
õigustest.

Leht 4 / 9 Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord

(9) Deklaratsiooni ei ole vaja esitada, kui leiutisele õiguskaitse taotlemise õigust on deklareeritud PCT taotluses sisalduva avalduse (Form PCT/RO/101) vastaval andmeväljal.

§ 12. Volikiri

(1) Volikirja kohta kehtivad patenditaotluse esitamise korra § 55 nõuded, välja arvatud lõige 11.
(2) Volikiri peab olema koostatud eesti keeles või nii eesti kui ka muus keeles. Kui volikiri ei ole koostatud eesti keeles, peab sellele olema lisatud eestikeelne tõlge. Taotleja võib volikirja koostamisel kasutada käesoleva määruse lisas 3 toodud planki.

3. jagu

Taotleja toimingud

§ 13. PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise mõiste

PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamiseks loetakse käesoleva määruse §-s 4 nimetatud dokumentide esitamist Patendiametile.

§ 14. Esitaja

(1) Vastavalt „Patendiseaduse” §-le 131 esitab PCT taotluse siseriiklikku menetlusse rahvusvahelises menetluses taotlejana märgitud isik ise või tema poolt vahetult volitatud Eesti patendivolinik. Välisriigi patendivolinikule või muule esindajale taotleja poolt antud volitus PCT taotluse Eestis siseriiklikku menetlusse esitamiseks, samuti välisriigi patendivolinikule või muule esindajale Eesti patendivoliniku volitamiseks antud edasivolitamise õigus loetakse „Patendiseaduse” § 131lõikes 1 sätestatuga vastuolus olevaks. Nimetatud sättega vastuolus olevaks loetakse ka volitus, mis on edasivolitamise korras saadud teiselt Eesti patendivolinikult.
(2) „Patendiseaduse” § 131 lõikes 3 sätestatud juhul võib PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitada ka ühine esindaja.
(3) Kui PCT taotluse esitab siseriiklikku menetlusse isik, kellele taotlus on üle läinud või üle antud (uus taotleja) pärast PCT taotluse rahvusvahelist avaldamist või kelle andmeid ei ole Rahvusvahelises Büroos ettenähtud korras muudetud, peab ta vastavalt „Patendiseaduse” § 44 lõikele 3 ja käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktile 4 esitama taotleja andmete muutmise avalduse ning riigilõivu tasumist tõendava dokumendi ja taotluse üleminekut tõendava dokumendi. Kui uue taotleja andmed on Rahvusvahelises Büroos ettenähtud korras muudetud, on soovitav esitatavatele dokumentidele lisada seda tõendav Rahvusvahelise Büroo poolt väljastatud dokument.
(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul esitab PCT taotluse siseriiklikku menetlusse patendivolinik, peab ta esitama uue taotleja antud volikirja.

§ 15. PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamine

(1) PCT taotlus esitatakse otse või posti teel Patendiameti vastuvõtuosakonda. PCT taotluse võib panna ka Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäev läbi avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti.
(2) Telefaksi teel või teiste elektroonsete vahendite kaudu esitatud dokumente vastu ei võeta.

§ 16. Dokumentide esitamise tähtaeg

(1) PCT taotluse menetlusse võtmiseks peab taotleja esitama Patendiametile „Patendiseaduse” § 33 lõikes 1 sätestatud 31 kuu jooksul prioriteedikuupäevast, mitme prioriteedi korral aga varaseimast prioriteedikuupäevast, käesoleva määruse §-s 4 nimetatud dokumendid.
(2) PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise päevaks loetakse dokumentide tegelik Patendiametisse saabumise päev. See kehtib ka patenditaotluse edastamisel posti- või kulleriteenust kasutades.

§ 17. Tõlgete esitamise lisaaja taotlemine

(1) Põhjendatud juhtudel võib taotleja saada „Patendiseaduse” § 33 lõike 3 alusel käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 nimetatud tõlgete ja punktis 4 nimetatud joonise esitamiseks lisaaega, kuid mitte rohkem kui
33. kuu lõpuni prioriteedikuupäevast, mitme prioriteedi korral aga varaseimast prioriteedikuupäevast. Tõlgete esitamisel peab tasuma täiendava riigilõivu.

Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord Leht 5 / 9

(2) Kui taotleja taotleb „Patendiseaduse” § 33 lõike 3 alusel tõlgete esitamiseks lisaaega, peab ta esitama Patendiametile enne 31 kuu möödumist prioriteedikuupäevast, mitme prioriteedi korral aga varaseimast prioriteedikuupäevast, vähemalt käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduse, punktis 6 nimetatud riigilõivu tasumist tõendava dokumendi ja tõlgete esitamise lisaaja taotluse.
(3) Lisaaja taotluses peab põhjendama lisaaja vajalikkust. Käesoleva määruse lisas 1 toodud avalduse plangi kasutamise korral võib lisaaja taotluse ja põhjenduse esitada andmeväljal 12. Põhjenduse võib esitada ka andmeväljal 13.
(4) Tõlgete esitamise lisaaega ei anta, kui „Patendiseaduse” § 33 lõikes 1 sätestatud 31-kuulise tähtaja lõpuni on aega rohkem kui kaks kuud või kui puudub lisaaja vajalikkuse põhjendus.

3. peatükk

PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmine

1. jagu

Patendiameti toimingud PCT taotluse saabumisel

§ 18. PCT taotluse vastuvõtmine

(1) PCT taotluse saabumisel kontrollib Patendiamet avalduses märgitud andmete ja esitatud dokumentide alusel järgmiste taotluse elementide olemasolu:
1) PCT taotluse number;
2) taotleja andmed;
3) leiutise õiguskaitse liik;
4) käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud tõlked või nende esitamise lisaaja taotlus;
5) riigilõivu tasumist tõendav dokument.
(2) Kui taotleja taotleb „Patendiseaduse” § 33 lõike 3 alusel tõlgete esitamiseks lisaaega, otsustab Patendiamet käesoleva määruse §-s 17 sätestatut arvestades lisaaja andmise.

§ 19. PCT taotlusele saabumise numbri andmine ja saabumise kuupäeva määramine

(1) Käesoleva määruse § 18 lõikes 1 loetletud kõigi elementide olemasolu korral, § 18 lõike 2 kohaldumisel aga tõlgete esitamiseks lisaaja andmisel, antakse PCT taotlusele saabumise number ja kantakse kõigi dokumentide kõigile lehtedele saabumise kuupäev.
(2) Dokumentide saabumise kuupäevaks on dokumentide Patendiametisse saabumise tegelik kuupäev, kaasa arvatud dokumentide taotluste postkasti panemise tegelik kuupäev.
(3) PCT taotluse saabumise number koosneb neljakohalisest numbriosast, mis tähistab patenditaotluse Patendiametisse saabumise järjekorranumbrit jooksval aastal, ning kaldkriipsuga eraldatud kahekohalisest numbriosast, mis tähistab aastaarvu kahte viimast numbrit, ja suurkirjas tähisest PC.
(4) PCT taotluse saabumise kuupäevaks on käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt dokumentidele kantud kuupäev. Kui dokumendid on saabunud eri aegadel, on PCT taotluse saabumise kuupäevaks viimasena saabunud dokumendi saabumise kuupäev.
(5) Taotleja, ühise esindaja või patendivoliniku nõudel väljastatakse tõend PCT taotluse saabumise kohta
Patendiametisse, milles sisaldub PCT taotluse saabumise number ja saabumise kuupäev.
(6) PCT taotlusele ei anta saabumise numbrit ega määrata saabumise kuupäeva järgmistel juhtudel:
1) puudub mõni käesoleva määruse § 18 lõikes 1 loetletud element;
2) Patendiamet keeldub vastavalt käesoleva määruse § 17 lõikele 4 tõlgete esitamiseks lisaaega andmast;
3) riigilõivu PCT taotluse menetlusse võtmise eest on tasutud ettenähtust vähem.
(7) Kui leiutisele taotletakse nii patendikaitset kui kasuliku mudeli õiguskaitset, peab riigilõiv olema tasutud õiges määras mõlema õiguskaitse liigi eest. Vähemas määras tasumise korral arvestatakse siseriiklikku menetlusse esitatuks taotlus seda liiki õiguskaitse saamiseks, mille eest on riigilõivu tasutud õiges määras. Mitme isiku poolt eri aegadel riigilõivu tasumise korral loetakse riigilõiv tasutuks isiku poolt, kelle esitatud riigilõivu tasumist tõendav dokument saabus Patendiametisse esimesena.

§ 20. PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmine

(1) PCT taotlus, millele käesoleva määruse § 19 kohaselt on antud saabumise number ja määratud saabumise kuupäev, loetakse saabumise kuupäeval siseriiklikku menetlusse esitatuks ja siseriiklikku menetlusse võetuks. Taotlejale teatatakse kirjalikult siseriiklikku menetlusse võetud PCT taotluse number ning siseriiklikku menetlusse esitamise kuupäev.

Leht 6 / 9 Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord

(2) Patendiamet keeldub siseriiklikku menetlusse võtmast PCT taotlust, millele käesoleva määruse § 19 lõike 6 kohaselt ei anta saabumise numbrit ega määrata saabumise kuupäeva.
(3) PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmisest keeldumise korral teatatakse sellest taotlejale kirjalikult ja makstakse tasutud riigilõiv tagasi. Esitatud dokumendid tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul.

§ 21. PCT taotluse kontrollimine

(1) Patendiamet kontrollib vahetult pärast PCT taotluse menetlusse võtmist käesoleva määruse § 4 kohaselt ettenähtud dokumentide olemasolu ja nende vastavust sisu ja vormi nõuetele.
(2) Taotleja esitatud dokumentide, Rahvusvaheliselt Büroolt saadud dokumentide ja WIPO, Eesti ning teiste riikide ametlike andmekogude alusel kontrollitakse:
1) Eesti Vabariigi märkimist;
2) PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise tähtajast kinnipidamist;
3) Eesti Vabariigi väljavalimist;
4) taotleja isiku vastavust rahvusvahelises menetluses taotlejaks olnud isikule;
5) muid käesoleva määruse §-s 7 nimetatud andmeid;
6) volikirja kehtivust;
7) deklaratsiooni esitamise vajadust ja deklaratsiooni kehtivust;
8) esitatud dokumentide vastavust vorminõuetele.
(3) Eesti Vabariigi märkimine loetakse kehtivaks, kui taotleja esitatud dokumentide, Rahvusvaheliselt
Büroolt saadud dokumentide ja WIPO, Eesti ning teiste riikide ametlike andmekogude alusel ei ole tõendatud
vastupidist.
(4) PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise tähtajast kinnipidamise kontrollimiseks liidetakse PCT taotluse rahvusvahelise publikatsiooni esilehel INID-koodi 30 all avaldatud kõige varasemale prioriteedikuupäevale 31 kuud ning võrreldakse seda PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise kuupäevaga. PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamisel on esitamise tähtajast kinni peetud, kui ajavahemik kõige varasema prioriteedikuupäeva ja PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamise kuupäeva vahel ei ületa 31 kuud.
(5) Eesti Vabariigi väljavalimine (PCT teine peatükk) tehakse kindlaks Rahvusvahelise Büroo sellekohase teate või rahvusvahelise eelekspertiisi aruande põhjal. Kui teadet ega rahvusvahelise eelekspertiisi aruannet ei ole saabunud, kontrollitakse Eesti Vabariigi väljavalimist taotluse menetluse järgmistel etappidel.
(6) Taotleja ja rahvusvahelises menetluses taotlejaks olnud isiku vastavuse kontrollimiseks tehakse kindlaks, kas PCT taotluse rahvusvahelise publikatsiooni esilehel nimetatud taotleja ja PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitanud taotleja on sama isik. Mitme taotleja korral kehtib see nõue kõigi taotlejate suhtes. Erinevuste avastamisel kontrollitakse, kas dokumentide hulgas on olemas Rahvusvahelise Büroo teade muudatuste kohta või taotleja andmete muutmise avaldus vastavalt käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktile 4.
Kui PCT taotlus on esitatud siseriiklikku menetlusse enne selle PCT artikli 21 kohast rahvusvahelist avaldamist, kontrollitakse isiku vastavust käesoleva määruse § 4 lõike 3 kohaselt esitatud PCT taotluses sisalduva avalduse (Form PCT/RO/101) koopia alusel.
(7) Kui PCT taotluse on siseriiklikku menetlusse esitanud taotleja ise, kontrollitakse tema allkirja olemasolu avaldusel. Mitme taotleja korral peavad avaldusele olema alla kirjutanud kõik taotlejad või üks neist, juhul kui sama taotleja on rahvusvahelise publikatsiooni esilehel INID-koodi 74 all ära märgitud (ühine esindaja
rahvusvahelises menetluses). Kui mõnda taotlejat esindab patendivolinik, peab olema esitatud vastav volikiri. Muude isikute allkirju saatekirjal või avaldusel ei tunnustata.
(8) Patendivoliniku volikirja kehtivuse kontrollimisel tehakse kindlaks, kas volikiri vastab patenditaotluse esitamise korra § 55 nõuetele. Mitme taotleja korral peab patendivolinikul olema kõigi taotlejate volitus, mis
on antud ühise või mitme volikirjaga. Selleks kontrollitakse, kas kõik taotlejad on ühises volikirjas koos või eri volikirjades kokku ära nimetatud ja kas nad kõik on ühisele volikirjale või eri volikirjadele alla kirjutanud. Kui käesoleva määruse § 14 lõikes 3 nimetatud juhul esitab PCT taotluse siseriiklikku menetlusse isik, kellele taotlus on üle läinud või üle antud (uus taotleja), peab volikirjale olema alla kirjutanud uus taotleja.
(9) Deklaratsiooni kontrollimisel tehakse kindlaks, kas leiutisele õiguskaitse taotlemise õigus on antud kõigile taotlejatele, kes ei ole autorid, ja kas õiguse ülemineku alus on deklaratsioonis märgitud. Kui deklaratsiooni ei ole käesoleva määruse § 11 lõikes 1 ettenähtud juhtudel esitatud, eeldatakse, et leiutisele õiguskaitse taotlemise õigust on deklareeritud PCT taotluses sisalduva avalduse (Form PCT/RO/101) vastaval andmeväljal, kui ei
ole tõendatud vastupidist. Põhjendatud kahtluse korral võib nõuda deklaratsiooni või leiutisele õiguskaitse taotlemise õigust tõendava muu dokumendi esitamist.
(10) Esitatud dokumentide vorminõuetele vastavuse kontrollimisel kohaldatakse patenditaotluse esitamise korra nõudeid.

Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord Leht 7 / 9

§ 22. PCT taotluse puudustest teatamine

(1) Kui käesoleva määruse § 21 kohasel kontrollimisel ilmneb, et PCT taotluses mõni dokument puudub või
ei vasta sisu- või vorminõuetele ning see takistab menetluse jätkamist, teatatakse sellest taotlejale kirjalikult ja
määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja määramisel ja pikendamisel kohaldatakse „Patendiseaduse”
§ 19 lõikes 6 või §-s 251sätestatut.

§ 23. PCT taotluse menetluse peatamine ja jätkamine

(1) Kui taotleja jätab käesoleva määruse § 22 kohaselt „Patendiseaduse” § 251 sätestatu alusel määratud tähtaja jooksul PCT taotluses ilmnenud puudused kõrvaldamata või selgitused andmata, peatatakse menetlus. Menetluse peatamisest teatatakse taotlejale kirjalikult.
(2) PCT taotluse menetluse jätkamiseks kohaldatakse „Patendiseaduse” § 27 lõikes 3 sätestatut.

§ 24. PCT taotluse tagasivõetuks lugemine

(1) PCT taotluse tagasivõetuks lugemisel kohaldatakse „Patendiseaduse” § 26 lõike 3 punktis 1 patenditaotluse eelmenetluses tagasivõetuks lugemise kohta sätestatu analoogiat. PCT taotlus loetakse tagasivõetuks, kui:
1) PCT taotlus on käesoleva määruse § 23 lõike 1 kohaselt peatatud ja selle menetlust ei saa sama paragrahvi lõike 2 kohaselt jätkata;
2) taotleja ei ole esitanud käesoleva määruse § 22 lõike 2 kohaselt „Patendiseaduse” § 19 lõike 6 alusel määratud kahekuulise tähtaja jooksul Patendiameti poolt nõutud tõlget.
(2) PCT taotlus loetakse tagasivõetuks, kui taotleja ei ole käesoleva määruse § 17 kohaselt tõlgete esitamiseks saadud lisaajal ettenähtud tõlkeid tähtaegselt esitanud.
(3) PCT taotlus loetakse tagasivõetuks, kui käesoleva määruse § 17 kohaselt tõlgete esitamise lisaaja saamisel on taotleja jätnud riigilõivu ettenähtud tähtpäevaks tasumata.
(4) PCT taotluse tagasivõetuks lugemisest teatatakse taotlejale kirjalikult.

§ 25. PCT taotluse tagasilükkamine

(1) PCT taotluse tagasilükkamisel kohaldatakse „Patendiseaduse” § 22 lõikes 9 patenditaotluse eelmenetluses tagasilükkamise kohta sätestatut, arvestades „Patendiseaduse” §-s 291sätestatud taotleja õigust esitada vastuväidet. PCT taotlus lükatakse tagasi, kui taotleja ei kõrvalda PCT taotlusest käesoleva määruse § 22 lõike 1 kohaselt Patendiameti poolt teatatud puudusi või antud selgitused ei ole piisavad või vastuväited põhjendatud.
(2) PCT taotlus lükatakse taotlejale vastuväite võimalust andmata tagasi, kui käesoleva määruse § 21 lõike 4 kohasel kontrollimisel selgub, et PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamisel ei ole esitamise tähtajast kinni peetud.
(3) PCT taotlus lükatakse taotlejale vastuväite võimalust andmata tagasi, kui käesoleva määruse § 17 kohaselt tõlgete esitamise lisaaja saamisel ei ole taotleja tasunud riigilõivu ettenähtud tähtpäevaks ettenähtud määras.
(4) PCT taotluse tagasilükkamisest teatatakse taotlejale kirjalikult.

2. jagu

PCT taotluse avaldamine

§ 26. Avaldamisele kuuluvad PCT taotlused

(1) Avaldamisele kuuluvad PCT taotlused, mille puhul taotletakse patendikaitset.
(2) PCT taotlust ei avaldata, kui see on kas tagasi võetud, tagasivõetuks loetud või tagasi lükatud.

§ 27. PCT taotluse avaldamise tähtpäev

(1) PCT taotlus avaldatakse pärast käesoleva määruse § 21 kohast kontrollimist või juhul, kui taotleja on saanud käesoleva määruse § 17 kohaselt tõlgete esitamiseks lisaaega, pärast tõlgete saabumist esimesel võimalusel.
(2) Kui PCT taotlus on esitatud siseriiklikku menetlusse enne selle PCT artikli 21 kohast rahvusvahelist avaldamist, avaldatakse see üheaegselt rahvusvahelise avaldamisega või pärast rahvusvahelist avaldamist.
(3) Kui pole ilmnenud avaldamist takistavaid asjaolusid, on PCT taotluse avaldamise tähtpäevaks
„Patendiseaduse” § 24 lõike 8 alusel kehtestatud tehnilise ettevalmistuse perioodi arvestades järgmise „Eesti
Patendilehe” numbri ilmumise kuupäev.

Leht 8 / 9 Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord

§ 28. PCT taotluse avaldamist takistavad asjaolud

PCT taotluse avaldamist takistavad asjaolud on:
1) esitatud tõlgete hulgast puudub leiutiskirjelduse või patendinõudluse tõlge või leiutise olemuse
lühikokkuvõtte eesti- või ingliskeelne tõlge;
2) puudub mõni käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud andmetest, välja arvatud punktis 4 või 10 nimetatud
andmed;
3) mõni käesoleva määruse § 7 lõike 2 kohaselt esitatud andmetest ei vasta kehtestatud nõuetele, on ebaselge
või ilmselgelt väär;
4) leiutiskirjelduse või patendinõudluse tõlge või joonis ei vasta avaldamiseks vajalikele vorminõuetele,
sealhulgas patenditaotluse esitamise korra §-des 60 ja 65 kehtestatud nõuetele;
5) leiutiskirjelduse või patendinõudluse või leiutise olemuse lühikokkuvõtte tõlke keel ei vasta ilmselgelt eesti
kirjakeele normile või ingliskeelsed tõlked ei vasta ilmselgelt inglise keele õigekirja reeglitele;
6) leiutise olemuse lühikokkuvõtte teksti sisu eesti ja inglise keeles on ilmselgelt erinev või ei vasta ilmselgelt
leiutiskirjeldusele ja patendinõudlusele;
7) Rahvusvaheline Büroo ei ole PCT taotlust PCT artikli 21 kohaselt avaldanud ja prioriteedikuupäevast on
möödunud vähem kui 20 kuud.
Kristen Michal
Minister
Margus Sarapuu
Kantsler
Lisa 1 PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse vorm
Lisa 2 Deklaratsiooni vorm
Lisa 3 Volikirja vorm

Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise kord Leht 9 / 9