About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Government Decision Approving the Regulation on the Procedures of Filing & Examination, Granting and Maintenance of the Patent for the Plant Varieties No. 295 April 16, 2009, Republic of Moldova

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2009 Dates Entry into force: April 24, 2009 Adopted: April 16, 2009 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions) Subject Matter (secondary) Plant Variety Protection, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes For the date of entry into force: see Article 76 of the Constitution for further details.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Постановление об утверждении Положения о процедурах подачи и рассмотрения заявки, предоставления и поддержания в силе патента на сорт растения N 295 от 16 апреля 2009 г.         Romanian Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de depunere si examinare a cererii, de acordare si mentinere in vigoare a brevetului pentru soi de planta, nr. 295 din 16 aprilie 2009        

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de depunere
şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare
a brevetului pentru soi de plantă

nr. 295 din 16.04.2009

Monitorul Oficial nr.80-81/346 din 24.04.2009

***

În scopul executării prevederilor Legii nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.364), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Regulamentul privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă (se anexează).

PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru,
ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon

Chişinău, 16 aprilie 2009.
Nr.295.

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.295 din 16 aprilie 2009

REGULAMENT
privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare
şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


1. Regulamentul privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă (în continuare – Regulament) stabileşte norme de procedurăşi condiţii de depunere a cererii de brevet, modul de completare a formularului cererii, cerinţe faţă de documentele aferente cererii, proceduri de examinare formală, preliminarăşi de fond a cererii, condiţii de atribuire a denumirii soiului, datele necesare publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a Republicii Moldova (în continuare – BOPI), cerinţe de examinare tehnică a soiului, de acordare, eliberare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, alte norme privind activităţile complementare conexe procedurilor de acordare a brevetului şi de implementare a prevederilor Legii nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (în continuare – Lege).

Capitolul II

CEREREA DE BREVET

Secţiunea 1
Depunerea cererii


2. Cererea de brevet (în continuare – cerere) se depune personal sau prin intermediul unui reprezentant/mandatar autorizat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare

AGEPI) de către persoane fizice şi juridice.

3. Cererea conţine un formular-tip completat conform prevederilor punctului 13 din prezentul Regulament şi un chestionar tehnic, conţinînd datele indicate la punctul 23 din prezentul Regulament.

4. Cererea este însoţită de:

1) dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit, cu indicarea, după caz, a temeiului pentru scutirea de plată a taxei ori pentru reducerea acesteia, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridicăîn domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale”;

2) procura de reprezentare a solicitantului, în cazul depunerii cererii prin reprezentant/mandatar autorizat;

3) un act de prioritate din care să rezulte data de depozit a cererii anterioare, în cazul în care se revendică prioritatea unei cereri anterioare din alt stat;

4) documentul care confirmă dobîndirea dreptului la acordarea brevetului, dacă solicitantul nu este aceeaşi persoană cu amelioratorul;

5) fotografii în culori, necesare pentru identificarea soiului, dacă este cazul;

6) autorizaţia din partea autorităţii naţionale competente în domeniul securităţii biologice

care confirmă că examinarea tehnică a soiului nu prezintă nici un risc pentru mediul înconjurător, conform dispoziţiilor legislaţiei în domeniul securităţii biologice, dacă soiul se referă la plante modificate genetic.

 1. Cererea poate fi însoţită de orice alte documente, dacă acestea fac trimitere la o cerere anterioară pentru soiul în cauza, depusăîntr-un alt stat.
 2. Documentele care se conţin în cerere şi corespondenţa referitoare la aceasta se redacteazăşi se depun la AGEPI în limba de stat.
 3. Dacăîn cadrul procedurilor la AGEPI sînt depuse documente într-o altă limbă, traducerea lor în limba de stat se prezintăîn termen de 2 luni de la data depunerii documentelor, în caz contrar documentele se consideră nedepuse.

8. Cererea se depune la AGEPI:
1) direct (persoana care depune cererea prezintă un act de identitate);
2) prin trimitere poştală recomandată;
3) prin fax sau alte mijloace electronice de comunicaţie, cu condiţia prezentării, în termen

de 2 luni, a originalului cererii pe hîrtie, conform prevederilor subpunctelor 1) şi 2) din prezentul punct. Originalul trebuie să fie însoţit de o scrisoare ce identifică documentele transmise anterior prin unul din mijloacele menţionate în prezentul subpunct.

 1. AGEPI indică pe cerere anul, luna şi ziua primirii cererii şi numărul de intrare atribuit în ordine cronologică.
 2. Solicitantul poate depune cererea de brevet la organele competente din alte statemembre ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (în continuare – UPOV), anterior eliberării brevetului de către AGEPI. În acest caz solicitantul este obligat să furnizeze informaţii despre cererile depuse şi titlurile de protecţie acordate în străinătate pentru soiul candidat.

Secţiunea 2
Formularul cererii

 1. Cererea, conform alin.(1) lit.a) art.33 din Lege, se depune în 4 exemplare pe un formular-tip aprobat de AGEPI, care trebuie să fie completat clar şi lizibil, textul trebuie să fie dactilografiat sau imprimat.
 2. Odată cu solicitarea de acordare a unui brevet solicitantul poate cere şi înregistrarea soiului în Registrul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova, ţinut de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (în continuare – Comisia de Stat), prin depunerea unui singur formular de cerere.

13. La completarea formularului cererii se indică:
1) datele de identificare ale solicitantului:
a) persoana fizică indicăîn cerere: numele, prenumele, telefonul şi faxul cu prefixul zonei,

adresa poştală completă, codul poştal al ţării al cărei cetăţean este; în cazul apatrizilor – codul ţării în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acestuia – codul poştal al ţării în care îşi are sediul; solicitanţii naţionali indică numărul de identificare de stat unic (IDNP), specificat în Registrul de stat al populaţiei;

b) persoana juridică indicăîn cerere denumirea sa oficială, telefonul, faxul cu prefixul zonei, sediul, adresa poştalăşi codul poştal al ţării, conform legislaţiei căreia a fost instituită. Solicitanţii naţionali indică numărul de identificare de stat unic (IDNO), atribuit de organul înregistrării de stat;

c) în cazul mai multor solicitanţi, datele menţionate la lit. a) şi b) din prezentul subpunct se indică pentru fiecare dintre ei;

2) datele de identificare ale reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant/mandatar autorizat: numele, prenumele, adresa poştală completă, telefonul şi faxul cu prefixul zonei;

3) reprezentantul comun, în cazul mai multor solicitanţi, reprezentantul sau persoana desemnată pentru corespondenţă: numele, prenumele, adresa poştală completă, codul poştal al ţării, telefonul şi faxul cu prefixul zonei;

4) temeiul legal în baza căruia dreptul la brevet aparţine solicitantului;

5) genul şi specia (taxonul botanic), cărora le aparţine soiul de plantă (denumirea comună şi denumirea latină); denumirea soiului: provizorie sau definitivă;

6) originea soiului;

7) actul de transmitere a dreptului asupra soiului, dacă solicitantul nu este amelioratorul soiului;

8) informaţii privind alte cereri depuse pentru acordarea unui brevet pentru soiul de plantă sau admiterea soiului în producere;

9) declaraţia amelioratorului care certifică că soiul nu a fost exploatat comercial în sensul prevederilor art.10 din Lege sau dacă a fost exploatat – în ce state şi de la ce dată;

10) menţiunea dacă soiul candidat este sau nu este un organism modificat genetic, cu indicarea documentelor justificative privind organismul modificat genetic, dacă este cazul;

11) prioritatea invocată (se indicăţara sau oficiul, data, numărul cererii anterioare şi denumirea soiului);

12) desemnarea amelioratorilor, cu indicarea numelui, prenumelui şi codului ţării; pentru amelioratorii naţionali datele includ adresa completă a domiciliului, numărul de identificare de stat unic (IDNP), locul de muncă, funcţia la data creării soiului şi semnătura acestora;

13) lista documentelor, depuse la AGEPI, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din fiecare exemplar; 14) informaţii suplimentare privind soiul, cu indicarea grupei de maturitate, direcţiei de utilizare, zonei de cultivare, recomandărilor speciale; 15) semnătura solicitantului/solicitanţilor, reprezentantului/mandatarului autorizat.

14. Dacă cererea nu este semnată, un exemplar al formularului cererii se returnează de către AGEPI solicitantului, care, în termen de 2 luni, trebuie să-l prezinte semnat. În caz contrar cererea de brevet se consideră retrasă.

Secţiunea 3
Propunerea privind denumirea soiului


15. Solicitantul indicăîn cerere propunerea de denumire a soiului care permite identificarea acestuia. Un soi trebuie să fie desemnat cu aceeaşi denumire în toate documentele care se conţin în cerere.

16. Denumirea soiului:

1) trebuie să fie alcătuită, de regulă, dintr-un cuvînt sau dintr-o combinaţie de cel mult trei cuvinte cu sau fără semnificaţie, la care se pot adăuga litere sau cifre, astfel încît soiul să poată fi diferenţiat de orice alt soi existent cunoscut;

2) nu trebuie să fie compusă numai din cifre, cu excepţia cazurilor recunoscute ca făcînd parte din practica internaţională de desemnare prin “coduri” pentru unele specii, de exemplu, pentru cereale;

3) nu trebuie să cuprindă elemente care la expirarea termenului de protecţie a soiului ar putea împiedica folosirea liberă a acestei denumiri ori ar putea împiedica comercializarea liberă a soiului;

4) nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de confuzie cu o altă denumire comercială a altui soi sau cu o marcă, denumire de origine ori indicaţie geografică, sau cu un alt drept de proprietate industrială protejat ce se referă la produse identice sau similare cu cele la care se referă soiul;

5) nu trebuie să creeze dificultăţi privind recunoaşterea sau reproducerea ei;

6) nu trebuie să sugereze, în mod fals, că soiul candidat derivă din/ori se referă la alt soi;

7) nu trebuie să includă superlative, cuvinte de tipul „soi”, „formă”, „hibrid”, „varietate” şi „încrucişare” ori traducerile unor astfel de cuvinte;

8) nu trebuie să fie identică, să aducă atingere sau să creeze risc de confuzie cu o altă denumire a unui soi protejat pe toată perioada de valabilitate a brevetului pentru soi şi după expirarea termenului de valabilitate a brevetului pentru soi, dacă exploatarea soiului continuă după expirarea acestui termen.

17. Temeiuri de neacceptare a propunerii privind denumirea soiului:
1) un drept anterior al unui terţ contravine utilizării denumirii propuse;
2) denumirea propusă poate crea utilizatorilor dificultăţi în recunoaşterea sau reproducerea

acesteia;

3) denumirea propusă este identică sau poate fi confundată cu o denumire a altui soi existent, cunoscut, protejat sau înscris într-un catalog de soiuri de producere, sau pus pe piaţă într-un stat-membru al UPOV şi care aparţine unei specii sau subspecii, varietăţi, subvarietăţi de plante, înrudităîndeaproape cu soiul pentru care se solicită protecţie;

4) denumirea propusă este identică cu alte denumiri curent utilizate pentru comercializarea mărfurilor sau care nu pot fi utilizate în virtutea altor prevederi legale;

5) denumirea propusă contravine bunelor moravuri sau este contrară ordinii publice;

6) denumirea propusă este susceptibilă de a induce în eroare sau de a crea confuzii privind caracterele, valoarea sau identitatea soiului, sau identitatea solicitantului, amelioratorului sau menţinătorului;

7) denumirea propusă este diferită de denumirea cu care acelaşi soi a fost deja înregistrat într-un registru oficial al soiurilor de plante şi cu care materialul soiului a fost pus pe piaţă în scopuri comerciale într-un stat-membru al UPOV, cu excepţia cazurilor prevăzute la subpunctele 1) – 6) din prezentul punct.

 1. Denumirile unor soiuri care nu s-au comercializat de peste 10 ani şia căror existenţă nu a fost şi nu este notorie se pot refolosi.
 2. Orice persoană, înainte de a depune o cerere de brevet şi pentru a propune o denumire acceptabilă pentru soiul candidat, poate solicita la AGEPI efectuarea unei cercetări documentare referitor la denumirea preconizată a soiului.
  1. Dacă propunerea privind denumirea soiului nu este acceptată de AGEPI sau dacă solicitantul doreşte schimbarea denumirii soiului propusă iniţial, el transmite la AGEPI o nouă
  2. propunere de denumire a soiului. Propunerea de denumire a soiului se depune în 3 exemplare pe un formular-tip elaborat de AGEPI, rubricile căruia trebuie completate clar şi lizibil, textul trebuie să fie dactilografiat sau imprimat. Propunerea trebuie să fie însoţită de dovada de plată a taxei stabilite.
 3. Propunerea de denumire a soiului trebuie să conţină: 1) numărul de depozit şi data de depozit a cererii de brevet, precum şi denumirea soiului propusă iniţial în cererea de brevet; 2) datele de identificare ale solicitantului/solicitanţilor: numele, prenumele/denumirea, codul ţării, adresa completă, telefonul şi faxul cu prefixul zonei; 3) specia şi genul (taxonul botanic), cărora le aparţine soiul (denumirea latinăşi denumirea

comună);

4) denumirea soiului (cu majuscule) pentru care se solicităînregistrarea;

5) datele referitoare la denumirea propusă sau înregistratăîn alte state-membre ale UPOV,

în ordine cronologică (anul – luna – ziua), inclusiv ţara sau oficiul la care a fost depusă cererea, stadiul de examinare a cererii şi denumirea, în cazul în care ea diferă de cea propusă; 6) semnătura solicitantului/solicitanţilor sau reprezentantului/mandatarului autorizat.

Secţiunea 4
Chestionarul tehnic


22. Chestionarul tehnic se completează pe un formular-tip elaborat de AGEPI şi se depune în 4 exemplare. Toate rubricile se completează clar şi lizibil, textul trebuie să fie dactilografiat sau imprimat. Răspunsurile la întrebări trebuie să fie redactate clar şi precis.

23. Chestionarul tehnic trebuie să conţină:
1) taxonul botanic cu indicarea genului şi speciei în limba latinăşi a denumirii comune a

plantei;

2) datele de identificare ale solicitantului/solicitanţilor;

3) denumirea propusă a soiului candidat;

4) originea soiului cu indicarea genitorilor;

5) metoda de încrucişare, metoda de ameliorare;

6) metoda de reproducere a soiului, după caz, şi schema de lucru;

7) caracterele relevante ale soiului candidat, conform normelor de examinare pentru stabilirea dacă soiul este distinct, uniform şi stabil (cu indicarea numerelor din paranteze ce se referă la caracterele incluse în chestionarul tehnic care corespund numerelor caracterelor din Tabelul de caractere ale culturii solicitate, elaborat de UPOV; pentru fiecare caracter inclus în chestionarul tehnic se indică cel mai apropiat grad de expresie al caracterului dat pentru cultura în cauză);

8) soiul similar sau 2-3 soiuri cunoscute şi utilizate în producţie care sînt mai apropiate prin caracterele lor de soiul candidat şi, după caz, deosebirile soiului candidat de aceste soiuri;

9) informaţii suplimentare care contribuie la identificarea soiului şi stabilirea distinctivităţii lui, inclusiv rezistenţa la dăunători, boli, rezistenţa la condiţii meteorologice nefavorabile, condiţiile speciale de testare a soiului în vederea stabilirii dacă soiul este distinct, uniform şi stabil, altă informaţie necesară pentru testarea soiului;

10) semnătura solicitantului/solicitanţilor, reprezentantului sau mandatarului autorizat.

Secţiunea 5

Fotografiile

 1. Fotografiile se depun în 4 exemplare. Fotografiile soiului se prezintă peo filă standard (dimensiuni 60x60 mm, dimensiunile maxime admisibile sînt de 180x240 mm) pe fond de scară liniară, cu indicarea unităţilor de măsură (mm, cm etc.), cu numerotarea figurilor şi indicarea denumirii soiului.
 2. Fotografiile trebuie să ilustreze plantele în întregime (vedere generală) şi organe separate (tulpină, frunze, flori, inflorescenţe, fructe întregi şi/sau în secţiune, seminţe).
 3. În cazul cererilor referitoare la soiurile de flori şi plante decorative trebuie anexate fotografii color în cîteva variante, care ilustrează nuanţele culorilor, conform hărţii de culori. Această cerinţă se referăşi la soiurile pentru care în calitate de caracter relevant se revendică culoarea unei anumite părţi a plantei (de exemplu culoarea pieliţei sau pulpei fructului etc.).

Secţiunea 6
Dovada de plată a taxei


 1. La cererea de brevet se anexează dovada de plată a taxei stabilite sau un act care certifică temeiul pentru scutirea sau reducerea de taxă.
 2. Documentul care constituie dovada de plată a taxei în lei moldoveneşti este o copie a dispoziţiei de plată autentificată de banca împuternicită, o chitanţă de încasare eliberată de contabilitatea AGEPI sau o recipisă de mandat poştal.
 3. Documentul care constituie dovada de plată a taxei în euro este o copie a dispoziţiei de plată autentificată de banca împuternicită.
 4. Dovada de plată a taxei trebuie să conţină denumirea procedurii pentru care a fost plătită taxa, iar în cazul în care este depusă ulterior – numărul de intrare ori numărul de depozit al cererii de brevet.

Secţiunea 7
Procura


 1. Procura care confirmăîmputernicirile reprezentantului/mandatarului autorizat se eliberează sub semnătura personală a solicitantului şi nu necesită autentificare notarială.
 2. Procura poate fi depusă concomitent cu cererea sau în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii. Dacă procura nu este depusăîn termenul stabilit, acţiunile întreprinse de către reprezentantul/mandatarul autorizat se consideră neefectuate.
 3. în cazul solicitanţilor naţionali procura poate fi depusă concomitent cu orice document al cererii prezentat la AGEPI sau în termen de 2 luni de la data prezentării la AGEPI a documentului.
 4. Procura se poate referi la una sau mai multe cereri ori brevete sau la toate cererile ori brevetele existente sau viitoare ale persoanei care a eliberat procura. În acest caz pentru fiecare cerere şi brevet la care se referă procura trebuie să fie prezentată o copie separată a acesteia.
 5. Procura poate să limiteze dreptul reprezentantului/mandatarului autorizat de a realiza anumite acţiuni. Orice act solicitat prin reprezentant/mandatar autorizat cu privire la retragerea unei cereri ori la renunţarea la o cerere sau un brevet poate fi făcut numai pe baza unei menţiuni speciale în procură, care să indice expres dreptul la retragere sau renunţare.
 6. Procura pentru reprezentarea unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul permanent în afara Republicii Moldova poate fi eliberată mandatarului autorizat înregistrat la AGEPI direct de această persoană sau de reprezentantul ei autorizat, care are procura corespunzătoare eliberată de solicitant. În ultimul caz, la cerere se anexează ambele procuri.

37. Procura trebuie săîndeplinească următoarele condiţii:
1) să fie eliberată pentru gestiunea unei singure sau cîtorva cereri sau brevete;
2) să conţină data eliberării;
3) să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului/mandatarului autorizat;
4) să fie semnată de persoana care a eliberat-o.

 1. Termenul de valabilitate a procurii nu poate depăşi 3 ani. Dacăîn procură nu se indică termenul pentru care este eliberată, aceasta se consideră valabilă timp de un an de la data eliberării.
 2. Dacă procura este eliberată pe numele mai multor reprezentanţi/mandatari autorizaţi înregistraţi la AGEPI, oricare dintre ei poate gestiona afacerile privind cererea sau brevetul.

Secţiunea 8
Actul de prioritate

 1. Actul de prioritate trebuie să conţină un certificat de prioritate eliberat de oficiul de brevete la care a fost depusă cererea iniţialăşi o copie a cererii iniţiale. Din certificatul de prioritate trebuie să rezulte data depunerii cererii iniţiale.
 2. În cazul revendicării priorităţii pe baza unei cereri anterioare depuse în alt stat, AGEPI poate cere solicitantului să depună, în termen de 3 luni de la expedierea notificării, o traducere conformăîn limba de stat a acestei cereri.
 3. În cazul în care solicitantul revendicăîn cererea de brevet un drept de prioritate care aparţine altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la AGEPI a unui acord din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să revendice prioritatea conform cererii iniţiale. În acest caz persoana care a cedat dreptul de prioritate altei persoane decade din dreptul de prioritate referitor la prima cerere. Termenul de depunere a acordului este de 3 luni de la data revendicării priorităţii.
 4. În caz de nerespectare a termenului indicat la punctul 42 din prezentul Regulament, AGEPI nu recunoaşte prioritatea revendicată.

Secţiunea 9
Semnarea documentelor cererii


 1. Documentele care se conţin în cerere, documentele care însoţesc cererea şi toate materiale suplimentare sau de comunicare se prezintă la AGEPI cu semnătura solicitantului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat.
 2. Semnăturile puse pe documentele care însoţesc cererea, conform prevederilor prezentului Regulament, sînt urmate de indicarea numelui şi prenumelui persoanei semnatare.
 3. Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de fiecare dintre ei sau de reprezentantul comun al solicitanţilor desemnat de aceştia. Orice comunicare referitoare la cerere poate fi semnată de solicitantul desemnat pentru corespondenţa cu AGEPI printr-un acord comun al solicitanţilor, iar în cazul în care o asemenea persoană nu este desemnată – de solicitantul indicat primul în cerere.
 4. Dacă documentele sînt semnate de către o persoană responsabilă, se indică funcţia semnatarului şi denumirea oficială completă a unităţii, iar pe semnătură se aplicăştampila unităţii.

Secţiunea 10
Redactarea materialelor cererii


 1. În descrierea tehnică a soiului, în chestionarul tehnic, în materialele explicative şi în alte materiale ale cererii se folosesc termeni şi abrevieri standard, iar în lipsa lor, termeni şi abrevieri notorii în literatura ştiinţificăşi agricolă.
 2. În cazul în care se folosesc termeni şi marcări care nu au o aplicare largăîn literatură, semnificaţia lor se explicăîn text la prima folosire. Toate marcările convenţionale se descifrează în text.
 3. Cererea de brevet nu trebuie să conţină expresii, desene, figuri, fotografii şi alte materiale care contravin ordinii publice şi bunelor moravuri.
 4. Cererea de brevet nu trebuie să conţină declaraţii denigratoare referitoare la alte soiuri sau procese de ameliorare, precum şi la cererile sau brevetele altor persoane, expresii sau date care evident nu se referă la soi.
 5. Toate documentele care se conţin în cererea de brevet se redactează, astfel încît să fie posibilă păstrarea şi reproducerea nemijlocită ori de cîte ori este necesar, respectînd următoarele cerinţe:

1) fiecare filă se foloseşte numai pe o pagină, amplasînd rîndurile paralel cu marginea

scurtă a filei; 2) fiecare document al cererii de brevet începe cu o filă nouă; 3) documentele aferente cererii se întocmesc pe o filă de hîrtie albă, rezistentă, netedă,

netransparentăşi mată de formatul 210x297 mm;

4) în fiecare document aferent cererii a doua şi următoarele file se numerotează cu cifre arabe, în ordine crescîndă, la mijlocul părţii de sus a filei.

53. Documentele se tipăresc cu caractere de culoare neagră la 1,5 intervale, cu înălţimea literelor majuscule nu mai mică de 2,1 mm, la calculator – cu fontul Times New Roman CE de mărimea 14. La cerere pot fi anexate materiale înscrise pe suport electronic în programul Windows.

Capitolul III
PROCEDURA DE ACORDARE A BREVETULUI

Secţiunea 1
Examinarea formală


54. AGEPI, în termen de 2 luni de la data prezentării documentelor cererii, efectuează examinarea formală a cererii în vederea stabilirii datei de depozit.

55. AGEPI examineazăîn conformitate cu prevederile art.33 din Lege dacă cererea de brevet pentru soi conţine:

1) formularul-tip de cerere cu solicitarea de acordare a unui brevet;

2) numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului;

3) numele şi prenumele, domiciliul/sediul amelioratorului sau amelioratorilor care au creat sau descoperit şi dezvoltat noul soi;

4) propunerea de denumire pentru soi;

5) denumirea în limba latină a genului, familiei, speciei, subspeciei sau varietăţii căreia îi aparţine soiul şi denumirea comunăîn limba de stat;

6) chestionarul tehnic în care caracterele soiului sînt prezentate în forma standardizată, conform normelor internaţionale pentru descrierea unui nou soi în funcţie de specia de apartenenţă; dacă acesta nu este complet solicitantului i se acordă 2 luni pentru completare;

7) declaraţia prin care solicitantul confirmă pe propria răspundere că:
a) nu a comercializat soiul în conformitate cu prevederile art.10 din Lege; sau
b) l-a comercializat, cu indicarea în ce ţări şi de la ce dată.

 1. Dacă nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la pct.55 din prezentul Regulament, AGEPI notifică solicitantului elementele care lipsesc şi care trebuie depuse în termen de 2 luni de la data depunerii cererii. În acest caz data de depozit a cererii se consideră data depunerii ultimului element din cele solicitate. Dacăîn termenul indicat elementele solicitate nu au fost depuse, cererea de brevet se consideră nedepusă.
 2. Dacă se constată că sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct.55 din prezentul Regulament, cererii i se atribuie o dată de depozit. Cererea se înregistreazăîn Registrul Naţional de Cereri de Brevete şi se notifică solicitantul despre aceasta. În calitate de notificare privind rezultatul pozitiv al examinării formale AGEPI trimite solicitantului un exemplar al formularului cererii, întocmit conform cerinţelor stabilite.

Secţiunea 2
Examinarea preliminară


58. Dacă rezultatul examinării formale este pozitiv, în termen de 3 luni de la data de depozit a cererii, AGEPI efectuează examinarea preliminară a cererii.

59. În procesul examinării preliminare, conform cerinţelor articolului 43 din Lege, se verifică:

1) prezentarea dovezii de plată a taxei de depunere a cererii în cuantumul şi termenul legal;

2) corectitudinea revendicării priorităţii şi prezentarea documentelor de prioritate şia dovezii de plată a taxei stabilite pentru revendicarea priorităţii;

3) prezentarea procurii în cazul depunerii cererii prin reprezentant/mandatar autorizat;

4) prezentarea dovezilor documentare privind dobîndirea dreptului la brevet sau la

revendicarea priorităţii; 5) corectitudinea completării formularului cererii;

6) corectitudinea completării chestionarului tehnic;

7) respectarea cerinţelor privind prezentarea documentelor care se conţin în cerere;

8) dacă soiul constituie un organism genetic modificat, prezentarea autorizaţiei pentru introducerea în mediu, eliberată de autoritatea naţională competentăîn conformitate cu legislaţia privind securitatea biologică sau a autorizaţiei care să confirme că examinarea tehnică a soiului nu prezintă nici un risc pentru mediul înconjurător;

9) documentele şi informaţiile prezentate privind provenienţa şi condiţiile de cultură pentru soiul candidat.

 1. Nerespectarea termenelor indicate la alin.(2) art.37 şi alin.(2) şi (3) art.38 din Lege, precum şi neachitarea taxei pentru revendicarea priorităţii atrage după sine nerecunoaşterea priorităţii revendicate.
 2. Dacăîn cadrul examinării preliminare, în cerere se constată lipsa sau neconformitatea documentelor necesare conform prezentului Regulament, solicitantul se notifică privind neregularităţile şi i se propune să le înlăture în termen de 2 luni de la data expedierii notificării.
 3. Dacăîn termenul stabilit solicitantul nu înlătură neregularităţile notificate sau nu depune o cerere de prelungire a termenului în cauză, cererea se respinge.

Secţiunea 3
Publicarea cererii


63. La expirarea termenului de 3 luni de la data de depozit a cererii de brevet AGEPI

publicăîn BOPI următoarele date despre cerere: 1) numărul depozitului; 2) data depozitului; 3) numele sau denumirea solicitantului/solicitanţilor, codul ţării; 4) numele amelioratorului/amelioratorilor, codul ţării; 5) numele reprezentantului/mandatarului autorizat; 6) denumirea propusă a soiului.

64. Odată cu publicarea cererii în BOPI, în biblioteca AGEPI sînt puse la dispoziţia publicului materialele cererii, incluzînd chestionarul tehnic, denumirea soiului, fotografiile, precum şi materialele suplimentare, dacă este cazul.

Secţiunea 4
Examinarea de fond


65. Dacă cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(1) art.43 din Lege, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea stabilirii dacă:

1) cererea are ca obiect un soi în sensul articolului 3 din Lege;

2) soiul la prima vedere se încadreazăîn taxonul botanic declarat;

3) soiul este nou, conform prevederilor articolului 10 din Lege;

4) denumirea propusă de solicitant îndeplineşte cerinţele articolului 36 din Lege şi

punctului 16 din prezentul Regulament şi nu sînt temeiuri de neacceptare a propunerii de denumire a soiului conform punctului 17 din prezentul Regulament.

 1. Dacăîn urma examinării cererii conform prevederilor punctului 65 din prezentul Regulament se constată existenţa unor deficienţe, AGEPI notifică solicitantul, oferindu-i posibilitatea de remediere a acestora în termen de 2 luni.
 2. Examinarea denumirii propuse a soiului include documentarea în baza brevetelor pentru soi eliberate şi în baza cererilor înregistrate în registrele oficiale sau în baza colecţiilor informative de soiuri, în baza descrierilor detaliate în publicaţiicuo dată anterioară datei de depozit sau de prioritate a cererii de brevet.
 3. Dacăîn procesul examinării se constată că denumirea soiului nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.36 din Lege şi pct.16 şi 17 din prezentul Regulament, solicitantului i se notifică să prezinte la AGEPI, în termen de 2 luni, o nouă propunere de denumire a soiului.
 4. Dacă solicitantul propune o nouă denumire pentru soiul candidat, AGEPI publică noua denumire în BOPI şi efectuează examinarea acesteia.
 5. Solicitantul este notificat ori de cîte ori este necesar despre examinarea cererii, cu indicarea termenului pentru răspuns. Solicitantul poate cere prelungirea termenului pentru răspuns, cu plata taxei stabilite.
 6. Dacăîn termenul fixat, solicitantul nu răspunde şi nici nu cere o prelungire a termenului pentru răspuns, AGEPI suspendă procedura de examinare, acordîndu-i solicitantului un termen de 6 luni de la data expirării termenului omis, pentru restabilirea acestuia şi prezentarea răspunsului.
 7. Dacă pînă la expirarea termenului de 6 luni solicitantul nu depune o cerere de repunere în termenul omis, cu prezentarea concomitentă a actelor necesare şi a dovezii de plată a taxei corespunzătoare, cererea se respinge cu expedierea către solicitant a hotărîrii de respingere.

73. Temeiuri de respingere a cererii de brevet în cadrul examinării de fond:

1) soiul nu corespunde cerinţelor art.10 din Lege sau au fost depistate brevete sau cereri de brevet pentru soiul respectiv cu data de depozit sau de prioritate anterioară datei de depunere sau de prioritate a cererii examinate, ce acoperă total caracterele relevante ale soiului candidat menţionate în descriere sau chestionarul tehnic;

2) denumirea soiului nu corespunde cerinţelor art.36 din Lege şi pct.16 şi 17 din prezentul Regulament.

 1. Pînă la emiterea hotărîrii de respingere, solicitantul este notificat despre motivele existente de respingere a cererii şi i se propune să depună, în termen de 3 luni, un răspuns argumentat referitor la motivele exprimate în notificare. În cazul în care solicitantul nu prezintă, în termenul stabilit, argumente întemeiate împotriva motivelor de respingere a cererii, AGEPI adoptă hotărîrea de respingere a cererii.
 2. AGEPI publicăîn BOPI menţiunea privind hotărîrea de respingere a cererii, în termen de 2 luni de la data la care aceasta i-a fost expediată solicitantului.

Secţiunea 5
Examinarea cererilor de brevet pentru acelaşi
soi cu aceeaşi dată de prioritate 1. Dacă s-a constatat că soiul, conform cererii depuse, este brevetabil, dar există altă cerere neretrasăşi publicată pentru acelaşi soi, cu aceeaşi dată de depozit, aceasta se notifică solicitantului.
 2. Dacăîn procesul examinării s-a constatat că soiurile sînt identice şi au aceeaşi dată de depozit sau de prioritate, brevetul poate fi acordat în baza cererii care are numărul anterior de înregistrare la AGEPI, dacă acordul dintre solicitanţi nu prevede altfel. Totodată, solicitantului i se notifică dacă cererea lui are numărul anterior sau ulterior de înregistrare la AGEPI.
 3. Informarea solicitantului cererii examinate despre datele bibliografice din altă cerere de brevet şi dezvăluirea conţinutului ei pînă la publicarea datelor referitor la această cerere se admit numai cu acordul solicitantului celeilalte cereri.
 4. Identitatea soiurilor se constatăîn baza ultimei variante a descrierilor sau chestionarelor tehnice, prezentate de către solicitanţi în modul stabilit.

Secţiunea 6
Examinarea cererii de brevet depuse
de o persoană neîndreptăţită 1. Dacă un terţ prezintă la AGEPI dovada că el a iniţiat o procedurăîn instanţa judecătoreascăîmpotriva solicitantului în vederea stabilirii faptului că el este persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, AGEPI suspendă procedura de acordare, cu excepţia cazului în care terţul este de acord cu continuarea procedurii. Acest acord trebuie să fie prezentat în scris la AGEPI şi este irevocabil. Suspendarea procedurii nu poate interveni anterior publicării cererii de brevet.
 2. Dacă o decizie a instanţei judecătoreşti într-o procedură de revendicare a dreptului la acordarea brevetului este prezentată la AGEPI, solicitantul sau alte părţi interesate sînt notificate că procedura de acordare a brevetului se reia din data indicatăîn notificare, cu excepţia cazului în care o nouă cerere de brevet este depusă conform lit.b) alin.(1) art.14 din Lege. Dacă decizia instanţei judecătoreşti este pronunţatăîn favoarea terţului procedura nu poate fi reluată decît după expirarea unui termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a deciziei, cu excepţia cazului în care terţul a cerut continuarea procedurii de acordare a brevetului.
 3. La data sau ulterior adoptării deciziei privind suspendarea procedurii, AGEPI poate fixa o dată la care intenţionează să continue procedura, fără a lua în considerare derularea procedurii împotriva solicitantului prevăzute în pct.80 din prezentul Regulament. Această dată este notificată terţului, solicitantului şi, după caz, altor părţi interesate. Dacă pînă la această dată nu este prezentată o decizie a instanţei judecătoreşti, AGEPI poate continua procedura.

Secţiunea 7
Examinarea tehnică a soiului


  1. AGEPI, în termen de o lună de la data la care i-a notificat solicitantului despre rezultatul pozitiv al examinării de fond a cererii, transmite Comisiei de Stat copiile următoarelor documente referitoare la cerere:
  2. 1) formularul cererii, chestionarul tehnic şi orice alt document prezentat de solicitant care conţine informaţii utile pentru efectuarea examinării tehnice a soiului; 2) demersul solicitantului privind confidenţialitatea datelor referitoare la componenţii soiului, conform alin.(3) art.67 din Lege; 3) documentele referitoare la obiecţiile bazate pe neîndeplinirea condiţiilor stabilite la art.7-9 din Lege.
 1. Examinarea tehnică a soiului este efectuată conform metodologiilor stabilite de Comisia de Stat, în baza normelor internaţionale şi a recomandărilor standardizate elaborate de UPOV, completate cu normele naţionale existente pentru testarea soiurilor considerate specifice condiţiilor pedoclimatice ale ţării, pentru fiecare specie în parte.
 2. Durata testării este stabilită de Comisia de Stat, în baza normelor internaţionale de testare a soiurilor, în special în baza Ghidurilor UPOV privind examinarea distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii noilor soiuri de plante. În cazuri excepţionale durata testării poate fi prelungită de către Comisia de Stat sau la cererea solicitantului, cu plata taxei suplimentare.
 3. În vederea efectuării corecte a testelor de creştere, solicitantul furnizează materiale informative cu privire la modul de cultivare a soiului candidat.
 4. Dacă solicitantul prezintă rezultatele testării efectuate de către un organ competent dintr-un stat-membru al UPOV Comisia de Stat verifică dacă acestea sînt prezentate cu consimţămîntul şi cu respectarea condiţiilor de plată impuse de organul competent respectiv, conform cărora taxa de cumpărare a raportului tehnic de la o autoritate competentă a unui statmembru UPOV se achită de catre solicitant la autoritatea care a testat soiul şia întocmit raportul de examinare tehnică, precum şi supune rezultatele prezentate unei analize formale în vederea validării sau invalidării acestora.
 5. Dacă Comisia de Stat decide invalidarea rezultatelor testării conform punctului 87 din prezentul Regulament, ea notifică acest fapt solicitantului, acordîndu-i un termen de 3 luni pentru răspuns şi oferindu-şi disponibilitatea de a efectua testarea soiului candidat, cu condiţia achitării taxei stabilite.
 6. În baza analizei rezultatelor testelor de creştere efectuate conform art.46 din Lege sau a rezultatelor testării efectuate de către un organ competent dintr-un stat-membru al UPOV prezentate de către solicitant, Comisia de Stat întocmeşte un raport de examinare tehnicăîn care este apreciat nivelul îndeplinirii de către soiul testat a condiţiilor, conform art.7-9 din Lege.
 7. Dacă Comisia de Stat constată, în baza rezultatelor examinării tehnice, că soiul nu îndeplineşte condiţiile conform art.7-9 din Lege, în raportul de examinare tehnică trebuie să se menţioneze motivele pe care se bazează această constatare.
 8. Raportul de examinare tehnică trebuie să fie semnat de persoana responsabilă de efectuarea examinării tehnice şi trebuie să conţină indicaţia că este destinat exclusiv utilizării de către AGEPI, conform alin.(5) art.48 din Lege.
 9. Comisia de Stat transmite raportul de examinare tehnică la AGEPI, care notifică solicitantului rezultatele examinării tehnice, oferindu-i un termen de 3 luni pentru prezentarea observaţiilor sale.
 10. Dacă solicitantul nu îndeplineşte cerinţele conform alin.(4) art.46 din Lege în termenul stabilit, Comisia de Stat notifică acest fapt AGEPI. În acest caz cererea se consideră retrasă.

Secţiunea 8
Examinarea obiecţiilor privind cererea de brevet


94. Obiecţiile depuse conform art.49 din Lege trebuie să conţină:
1) numele solicitantului şi numărul de depozit al cererii la care se referă obiecţia;
2) datele de identificare ale autorului obiecţiei;
3) dacă autorul obiecţiei a desemnat un mandatar autorizat – numele şi adresa acestuia;
4) o declaraţie care conţine motivele pe care se bazează obiecţia, precum şi faptele,

dovezile şi argumentele prezentate în susţinerea obiecţiei.

 1. Dacă referitor la o cerere de brevet sînt prezentate mai multe obiecţii, AGEPI poate să le examineze împreună.
 2. Dacă se constată că obiecţia depusă nu îndeplineşte cerinţele stabilite conform art.49 din Lege şi pct.94 din prezentul Regulament, AGEPI notifică persoana care a depus obiecţia privind deficienţele depistate, stabilind un termen de o lună pentru remedierea acestora. Dacăîn termenul fixat deficienţele nu sînt remediate, obiecţia se respinge.
 3. AGEPI notifică solicitantului despre obiecţiile acceptate şi stabileşte pentru prezentarea răspunsului un termen de 2 luni din data primirii notificării. Dacă obiecţia se referă la denumirea soiului, în termenul acordat solicitantul poate prezenta o nouă propunere de denumire a soiului.
 4. În cazul în care AGEPI constată că obiecţia se bazează pe motive care pot constitui un temei pentru respingerea cererii, acest fapt se notifică solicitantului şi se stabileşte un termen de 3 luni pentru depunerea unui răspuns argumentat privind motivele exprimate în notificare. Dacă solicitantul nu prezintă argumente întemeiate împotriva motivelor de respingere a cererii în termenul stabilit, AGEPI respinge cererea.

Secţiunea 9
Hotărîrile AGEPI


 1. Dacă raportul de examinare tehnică constată că soiul nu îndeplineşte cel puţin una din condiţiile stabilite la art.7-10 şi art.36 din Lege, AGEPI notifică solicitantul despre motivele care pot constitui temei pentru respingerea cererii, stabilind un termen de 3 luni pentru prezentarea observaţiilor sale.
 2. În cazul în care solicitantul nu prezintă argumente întemeiate împotriva motivelor de respingere a cererii în termenul stabilit, AGEPI adoptă hotărîrea de respingere a cererii.
 3. AGEPI publicăîn BOPI menţiunea privind hotărîrea de respingere a cererii sau de acordare a brevetului în termen de 2 luni de la data la care aceasta i-a fost expediată solicitantului.

102. În BOPI se publică menţiunea privind hotărîrea de acordare a brevetului ce conţine

următoarele date: 1) numărul depozitului; 2) data depozitului; 3) numele sau denumirea titularului/titularilor, codul ţării; 4) numele amelioratorului/amelioratorilor soiului, codul ţării; 5) denumirea comună a speciei şi taxonul botanic; 6) denumirea soiului; 7) numărul brevetului.

103. Concomitent cu publicarea în BOPI a menţiunii privind acordarea brevetului, în biblioteca AGEPI se pune la dispoziţia publicului descrierea oficială a soiului.

Secţiunea 10
Retragerea cererii


 1. Retragerea cererii se face numai în baza cererii scrise a solicitantului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat, cu condiţia plăţii taxei stabilite.
 2. Dupăînceperea procedurii de examinare tehnică a soiului, taxele pentru examinarea tehnică a soiului nu se restituie solicitantului.
 3. Cererea de brevet retrasă nu produce efecte juridice, acţiunile solicitantului ulterioare retragerii nu pot fi întemeiate în baza acestei cereri (la depunerea cererii ulterioare nu poate fi invocată prioritatea din data depunerii cererii retrase sau a materialelor suplimentare ale acesteia).

107. Cererea de retragere a cererii de brevet nu poate fi revocată.

108. Data primirii cererii de retragere la AGEPI este data de la care cererea se consideră retrasă.

109. Datele privind cererile publicate în modul stabilit şi retrase se publicăîn BOPI.

Capitolul IV
ELIBERAREA ŞI MENŢINEREA ÎN VIGOARE A BREVETULUI

Secţiunea 1
Eliberarea brevetului


 1. Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului, AGEPI înregistrează brevetul în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante.
  1. În termen de 3 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului, dacă nu au fost depuse contestaţii sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI eliberează brevetul persoanei pe numele căreia a fost solicitat şi publică datele despre aceasta în BOPI.
  2. La brevet se anexează descrierea oficială a soiului.
 2. Dacă sînt mai mulţi titulari de brevet, brevetul se eliberează numai unui titular, care este desemnat în acordul încheiat între solicitanţi sau, în cazul în care nu a fost prezentat un astfel de acord, brevetul se eliberează primului solicitant înscris în cerere. Cotitularii brevetului şi amelioratorii pot solicita copii ale brevetului, cu condiţia achitării taxei stabilite.
 3. Titularul de brevet trebuie să depună la AGEPI dovada de plată a taxei pentru eliberarea brevetului nu mai tîrziu de 3 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului.
 4. Concomitent cu dovada de plată a taxei pentru eliberarea brevetului titularul trebuie să depună dovada de plată a taxei de menţinere în vigoare a brevetului pentru primul an de valabilitate.
 5. Dacă titularul nu a prezentat în termenul stabilit dovada de plată a taxei de eliberare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru primul an de valabilitate, procedura de eliberare a brevetului se suspendăşi titularul este notificat privind acest fapt. Dacă titularul nu prezintă, în termen de 6 luni de la data omisă, cererea de restabilire a termenului omis şi dovada de plată a taxelor corespunzătoare, AGEPI adoptă hotărîrea de decădere a titularului din drepturile ce decurg din brevet. Hotărîrea respectivă se comunică titularului şi se publicăîn BOPI.
 6. AGEPI publică lunar în BOPI lista brevetelor pentru soi de plantă eliberate. Data eliberării brevetului se consideră data publicării în BOPI a menţiunii privind eliberarea brevetului.

117. În BOPI se publică datele privind brevetele eliberate, care includ:
1) numărul brevetului;
2) data depozitului;
3) numele sau denumirea titularului(lor), codul ţării;

4) numele amelioratorului (lor), codul ţării;
5) data acordării brevetului;
6) denumirea comunăşi taxonul botanic;
7) denumirea soiului.

118. La cererea titularului de brevet AGEPI poate elibera un duplicat al brevetului, dacă originalul a fost pierdut ori distrus, ori nu poate fi restabilit din alte motive întemeiate, cu condiţia achitării taxei stabilite.

Secţiunea 2
Menţinerea în vigoare a brevetului


 1. Taxa anuală pentru menţinerea în vigoare a brevetului se achită pînă la prima zi a fiecărui an de valabilitate, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de începerea anului următor de valabilitate a brevetului.
 2. Termenul omis de plată a taxei pentru menţinerea în vigoare a brevetului poate fi restabilit în cel mult 6 luni de la data omisă, cu condiţia plăţii taxei stabilite.
 3. Dacă titularul nu a prezentat dovada de plată a taxei de menţinere în vigoare a brevetului în termenul stabilit şi, în termen de 6 luni de la data omisă – dovada de plată a taxei stabilite şi a taxei suplimentare, AGEPI publicăîn BOPI informaţia privind decăderea titularului din drepturi.
 4. Dacă pe parcursul perioadei de menţinere în vigoare a brevetului denumirea soiului trebuie să fie modificată conform art.62 din Lege, AGEPI notifică titularul privind motivele care argumentează necesitatea acestei modificări, fixează termenul în care titularul trebuie să propună

o denumire modificatăşi precizează căîn cazul nerespectării acestei cerinţe, AGEPI poate decide decăderea titularului din drepturi conform art.24 din Lege. Titularul trebuie să depună la AGEPI propunerile sale de denumire modificată a soiului în 2 exemplare.

Dacă AGEPI nu acceptă propunerea de denumire modificată, titularul trebuie să prezinte o nouă propunere de denumire a soiului în termenul fixat de AGEPI.

Secţiunea 3
Renunţarea la brevet sau transmiterea
drepturilor privind brevetul 1. Declaraţia de renunţare la brevet se completează pe un formular-tip aprobat de AGEPI şi se consideră depusă după achitarea taxei stabilite.
 2. În cazul în care titularul renunţă la brevet, amelioratorul are dreptul preferenţialde a depune o cerere pentru obţinerea acestui brevet pe numele său, cu condiţia achitării taxei stabilite pentru înscrierea modificărilor corespunzătoare în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante şi în brevet.
 3. Dacă brevetul este obiectul unui contract de licenţă, renunţarea la brevet este posibilă numai cu acordul licenţiatului.

Dacă licenţa a fost înregistrată la AGEPI, renunţarea este înscrisăîn Registrul naţional de brevete numai după 2 luni de la data la care titularul brevetului a prezentat la AGEPI un document din care să rezulte că titularul brevetului a informat licenţiatul despre intenţia sa de a renunţa la brevet.

Dacăînainte de expirarea acestui termen titularul prezintă la AGEPI dovezi privind acordul licenţiatului, renunţarea este imediat înregistrată.

126. În cazul transmiterii dreptului la brevet, solicitarea de acordare a unei licenţe neexclusive de către noul titular de brevet conform alin.(2) art.61 din Lege, se depune în termen de3 lunide la înscrierea noului titular de brevet în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante.

Capitolul V INSPECTAREA PUBLICĂ

 1. Inspectarea registrelor sau a documentelor cererii conform art.67 din Lege se efectueazăîn baza unei cereri scrise depuse la AGEPI.
  1. La cerere, AGEPI permite inspectarea registrelor sau documentelor aferente cererii, eliberînd extrase din registre sau copii ale documentelor persoanei care le solicită, cu condiţia achitării taxei stabilite.
  2. La cerere, documentele pot fi inspectate printr-o comunicare în scris a informaţiei conţinute în documentele solicitate. Totodată, AGEPI poate cere persoanei interesate să consulte documentele personal, dacă aceasta este necesar din cauza volumului informaţiei care urmează a fi comunicată.
 2. Documentele care se conţin în cereri care nu au fost publicate pot fi oferite spre inspectare publică doar cu acordul solicitantului.

130. Pînă la publicarea cererii AGEPI comunică terţilor, în condiţiile achitării taxei

stabilite, următoarele informaţii: 1) numărul cererii; 2) data de depozit şi, dacă a fost invocată prioritatea, data priorităţii, ţara depunerii cererii

iniţiale şi numărul cererii iniţiale; 3) numele sau denumirea solicitantului.

131. Nu se admite inspectarea documentelor:
1) referitoare la proiectele de hotărîri ale AGEPI care nu se comunică părţilor interesate;
2) care conţin indicarea amelioratorului în cazul în care acesta a refuzat să fie menţionat în

această calitate; 3) care conţin informaţiile menţionate la alineatul (3) art.67 din Lege; 4) de uz intern, inclusiv cele referitoare la modificarea componenţei Comisiei de

Contestaţii sau conţinînd obiecţii privind membrii acesteia.

 1. Restricţiile privind inspectarea materialelor cererii conform pct.131 din prezentul Regulament nu se aplicăîn cazul inspectării documentelor care se conţin în cerere de către instanţele judecătoreşti.
 2. În cazul în care cererea este retrasă, materialele cererii pot fi inspectate numai cu acordul în scris al solicitantului sau la solicitarea instanţei judecătoreşti.
  1. Inspectarea testării soiurilor poate fi efectuată la cerere, prezentatăîn scris Comisiei de Stat care poate permite accesul la loturile de testare.
  2. Preşedintele Comisiei de Stat stabileşte detaliile procedurii de inspectare a testării soiurilor în vederea asigurării măsurilor de protecţie a drepturilor solicitantului sau titularului.
 3. Orice persoană interesată are dreptul să ceară de la AGEPI copiile materialelor indicate în notificare, în hotărîre sau în raportul de examinare.

Copiile materialelor se expediază de AGEPI în termen de 2 luni de la data primirii solicitării, cu condiţia achitării taxei stabilite.

Capitolul VI
DISPOZIŢII COMUNE

Secţiunea 1
Corespondenţa


  1. Corespondenţa cu solicitantul se expediază pe adresa indicatăîn cererea de brevet sau pe adresa reprezentantului/mandatarului autorizat. Dacă o asemenea adresă nu este indicată, corespondenţa se expediază pe adresa primului solicitant înscris în cerere.
  2. 137. AGEPI poartă corespondenţa pentru fiecare cerere în parte.
 1. Materialele expediate la AGEPI după depunerea cererii trebuie să conţină referinţa la numărul acesteia şi semnătura solicitantului sau a reprezentantului/mandatarului autorizat. În caz contrar ele nu sînt admise spre examinare.
 2. Materialele care completează sau modifică documentele care se conţin în cerere se prezintă pentru fiecare exemplar al documentului respectiv al cererii în limba de stat sau al traducerii acestuia în limba de stat.
 3. Dacă modificările se referă la greşeli de tipar, de stilistică, la erorile din datele bibliografice etc. şi nu conduc la scăderea calităţii imaginii în cazul multiplicării, necesitatea introducerii corecturilor poate fi exprimată printr-o scrisoare a solicitantului.
 4. În cazul în care AGEPI a expediat o notificare solicitantului, termenele efectuării examinării cererii se prelungesc pe perioada cuprinsăîntre data expedierii notificării şi data primirii răspunsului de la solicitant.

Secţiunea 2
Prelungirea termenului şi repunerea în termenul omis


 1. Cererea de prelungire a termenului se redacteazăîn formă liberă. Termenul necesar pentru prelungire poate fi indicat de solicitant direct în cererea de prelungire sau pot fi depuse cîteva cereri consecutive, cu condiţia ca fiecare cerere ulterioară să fie depusă pînă la expirarea termenului prelungit prin cererea anterioară.
 2. În cazul nerespectării termenului de prezentare a cererii de prelungire, aceasta nu se acceptă, ceea ce se notifică solicitantului.
 3. La cererea de prelungire se anexează dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit pentru prelungirea termenului. Dacă nu se prezintă această dovadă, cererea de prelungire se consideră nedepusă, iar solicitantul este notificat despre aceasta.
 4. Cererea de repunere în termenul omis se redacteazăîn formă liberă. Solicitantul sau titularul trebuie să depună cererea de repunere în termenul omis nu mai tîrziu de 6 luni de la data expirării lui. Ca urmare a nerespectării acestei condiţii cererea de brevet se consideră abandonată şi se respinge, iar referitor la brevet se adoptă hotărîrea de decădere a titularului din drepturi, ceea ce se notifică solicitantului sau titularului.
 5. Cererea de repunere în termenul omis se consideră depusă doar după achitarea taxei corespunzătoare în cuantumul stabilit şi anexarea materialelor solicitate, în caz contrar, cererea de repunere în termenul omis se respinge, ceea ce se notifică solicitantului sau titularului.

Secţiunea 3
Restabilirea drepturilor


  1. AGEPI, la cererea solicitantului/titularului, admite restabilirea drepturilor, cu condiţia stabilirii că neîndeplinirea în termen a avut loc în pofida luării tuturor măsurilor cerute de împrejurări sau că orice întîrziere a fost neintenţionată.
  2. Restabilirea drepturilor se efectuează cu condiţia achitării taxei stabilite şi prezentării documentelor care confirmă motivele neîndeplinirii acţiunii în termen.
 1. Odată cu cererea de restabilire a drepturilor se depune documentul care confirmă îndeplinirea acţiunii pentru care a fost omis termenul.
 2. Pentru restabilirea drepturilor cu privire la un brevet, documentul indicat la punctul 148 din prezentul Regulament este dovada de plată a taxei stabilite pentru perioada de graţie de 6 luni şi a taxei anuale de menţinere în vigoare în cuantumul stabilit, al cărei termen de plată a fost omis.
 3. Dacăîn cererea de restabilire a drepturilor nu sînt indicate motivele neîndeplinirii acţiunii în termen, solicitantul sau titularul prezintă aceste motive, confirmate prin acte, în termenul indicat în notificarea AGEPI.
 4. AGEPI examinează, în termen de o lună, cererea de restabilire a drepturilor, actele care certifică motivele neîndeplinirii acţiunii în termen, respectarea condiţiilor stabilite la pct.148-150 din prezentul Regulament, după care decide acceptarea sau respingerea cererii de restabilire a drepturilor.
 5. În cazul în care se intenţionează respingerea cererii de restabilire a drepturilor, AGEPI notifică solicitantul sau titularul privind motivele care constituie temei pentru refuz, acordînd un

termen de 3 luni de la data expedierii notificării pentru prezentarea unor eventuale observaţii privind intenţia de refuz.

Dacă materialele prezentate de solicitant sau titular nu confirmă motivele neîndeplinirii acţiunii în termen sau dacăîn termenul stabilit nu a fost prezentat vreun răspuns, AGEPI decide respingerea cererii de restabilire a drepturilor.

153. Informaţia privind cererile asupra cărora s-a reluat procedura de examinare şi brevetele revalidate se publicăîn BOPI.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Положения о процедурах подачи и рассмотрения
заявки, предоставления и поддержания в силе патента
на сорт растения

N 295 от 16.04.2009

Мониторул Офичиал N 80-81/346 от 24.04.2009

***

Во исполнение положений Закона 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., 99-101, ст.364) Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о процедурах подачи и рассмотрения заявки, предоставления и поддержания в силе патента на сорт растения (прилагается).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Зинаида ГРЕЧАНЫЙ

Контрассигнует:
первый зам. премьер-министра,
министр экономики и торговли Игорь Додон

Кишинэу, 16 апреля 2009 г.
295.


Утверждено Постановлением Правительства 295 от 16 апреля 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедурах подачи и рассмотрения заявки, предоставления
и поддержания в силе патента на сорт растения

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Положение о процедурах подачи и рассмотрения заявки, предоставления и поддержания в силе патента на сорт растения (в дальнейшем Положение) устанавливает нормы процедуры и условия подачи заявки на патент, порядок заполнения бланка заявления, требования к документам, прилагаемым к заявке, процедуры в рамках проведения формальной, предварительной экспертизы и экспертизы по существу заявки, условия присвоения наименования сорту, необходимые данные для публикации в Официальном бюллетене промышленной собственности Республики Молдова (в дальнейшем ОБПС), требования к проведению технической экспертизы сорта, предоставления, выдачи и поддержания в силе патента на сорт растения, другие нормы относительно дополнительной деятельности, связанной с процедурами предоставления патента и выполнения положений Закона 39-XVI от 29 февраля 2008 г. об охране сортов растений (в дальнейшем Закон).

Глава II
ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ

Раздел 1
Подача заявки


 1. Заявка на патент (в дальнейшем заявка) подается в Государственное агентство по интеллектуальной собственности (в дальнейшем – AGEPI) физическими и юридическими лицами лично или через представителя /патентного поверенного.
 2. Заявка содержит типовой бланк, заполненный согласно положениям пункта 13 настоящего Положения, и технический вопросник, содержащий данные, указанные в пункте 23 настоящего Положения.

4. К заявке прилагаются:

1) документ об оплате таксы в установленном размере с указанием, при необходимости, оснований для освобождения от уплаты таксы или ее снижения в соответствии с положениями Постановления Правительства 774 от 13 августа 1997 г. “О таксах за юридически значимые услуги в области охраны объектов интеллектуальной собственности;

2) доверенность о представительстве от заявителя в случае подачи заявки через представителя/патентного поверенного;

3) документ о приоритете, свидетельствующий о дате подачи предшествующей заявки, если испрашивается приоритет предшествующей заявки другого государства;

4) документальные доказательства приобретения права на патент, если заявитель не является селекционером;

5) цветные фотографии, необходимые для идентификации сорта, при необходимости;

6) разрешение от национального компетентного органа в области биологической безопасности, подтверждающее, что техническая экспертиза сорта не представляет никакого риска для окружающей среды, в соответствии с положениями законодательства в области биологической безопасности, если сорт относится к генетически модифицированным растениям.

 1. К заявке может прилагаться любой другой документ, если он ссылается на предшествующую заявку на данный сорт, поданную в другом государстве.
 2. Документы, содержащиеся в заявке, и переписка, касающаяся ее, составляются и подаются в AGEPI на государственном языке.
 3. Если в рамках процедур, проводимых в AGEPI, подаются документы на другом языке, то их перевод на государственный язык представляется в течение 2 месяцев с даты подачи документов, в противном случае документы считаются неподанными.

8. Заявка подается в AGEPI:
1) лично (лицо, подающее заявку, представляет удостоверение личности);
2) заказным письмом;
3) по факсу или другими электронными средствами сообщения при условии

представления в течение 2 месяцев оригинала заявки на бумажном носителе в соответствии с положениями подпунктов 1) и 2) настоящего пункта. Оригинал сопровождается письмом, в котором указываются документы, ранее направленные одним из средств, перечисленных в настоящем пункте.

 1. AGEPI указывает в заявлении год, месяц и дату получения заявки и входящий номер, присвоенный ей в хронологическом порядке.
 2. Заявитель может подать заявку на патент в компетентные органы других странчленов Международного союза по охране новых сортов растений (в дальнейшем – UPOV) до того, как AGEPI выдаст патент. В этом случае заявитель обязан представить

информацию о заявках, поданных им, и об охранных документах, которые были ему выданы на сорт-кандидат за рубежом.

Раздел 2
Бланк заявления


 1. Заявление согласно пункту а) части (1) статьи 33 Закона подается в 4 экземплярах на типовом бланке, утвержденном AGEPI, который должен быть заполнен ясно и разборчиво в машинописной или машиночитаемой форме.
 2. Одновременно с испрашиванием патента заявитель может запросить регистрацию сорта в Регистре сортов растений Республики Молдова, который ведется Государственной комиссией по испытанию сортов растений (в дальнейшем Государственная комиссия), путем подачи одного экземпляра заявления.

13. При заполнении бланка заявления указываются:
1) личные данные заявителя:
а) физическое лицо в заявлении указывает: фамилию, имя, телефон и факс с кодом

зоны, полный почтовый адрес, почтовый код страны, гражданином которой он является; в случае лиц, не имеющих гражданства,– код страны местожительства, а в отсутствие таковой почтовый код страны местонахождения; национальные заявители указывают также единый государственный идентификационный номер (IDNP), указанный в Государственном регистре населения;

b) юридическое лицо указывает в заявке официальное наименование, телефон, факс с кодом зоны, местонахождение, почтовый адрес и почтовый код страны, согласно законодательству которой оно было учреждено. Национальные заявители указывают также государственный идентификационный номер (IDNО), присваиваемый органом государственной регистрации;

с) в случае нескольких заявителей данные, указанные в буквах а) и b) настоящего подпункта, приводятся для каждого из них;

2) личные данные представителя/патентного поверенного, если заявитель назначил представителя/патентного поверенного: фамилию, имя, полный почтовый адрес, телефон и факс с кодом зоны;

3) общий представитель в случае, если заявителей несколько, представитель или лицо, назначенное для переписки, указывают: фамилию, имя, полный почтовый адрес, почтовый код страны, телефон и факс с кодом зоны;

4) законное основание, на базе которого право на патент принадлежит заявителю;

5) род и вид (ботанический таксон), к которым относится сорт растения (общепринятое название и латинское название); временное или окончательное наименование сорта;

6) происхождение сорта;

7) документ о передаче прав на сорт в случае, если заявитель не является селекционером сорта;

8) информацию о других заявках, поданных для получения патента на сорт растения или допуска сорта в производство;

9) декларацию селекционера, в которой подтверждается, что сорт не был использован в коммерческих целях в соответствии со статьей 10 Закона, а если был использован, – то в каких странах и с какой даты;

10) сведения о том, является ли сорт-кандидат генетически модифицированным организмом, с указанием подтверждающих документов о генетически модифицированном организме, при необходимости;

11) испрошенный приоритет (с указанием страны или ведомства, даты, номера предшествующей заявки и наименования сорта); 12) назначение селекционеров с указанием фамилии, имени и кода страны; для национальных селекционеров данные включают также полный домашний адрес, единый

государственный идентификационный номер (IDNP), место работы, должность на дату создания сорта и их подпись;

13) перечень поданных в AGEPI документов, включая число экземпляров и листов в каждом экземпляре;

14) дополнительная информация о сорте с указанием группы созревания, направления использования, зоны выращивания, специальных рекомендаций;

15) подпись заявителя/заявителей, представителя/патентного поверенного.

14. Если заявление не подписано, AGEPI возвращает один экземпляр бланка заявления заявителю, а последний в течение 2 месяцев должен представить его подписанным. В противном случае заявка на патент считается отозванной.

Раздел 3
Предложение по наименованию сорта


15. Заявитель указывает в заявлении предложение по наименованию сорта, позволяющему идентифицировать его. Во всех документах, содержащихся в заявке, сорт должен быть обозначен одним наименованием.

16. Наименование сорта:

1) должно состоять, как правило, из одного слова или из комбинации не более чем трех слов, смысловых или несмысловых, к которым можно прибавить буквы или цифры так, чтобы сорт можно было отличить от любого существующего известного сорта;

2) не должно состоять только из цифр, за исключением случаев признания частью международной практики обозначениякодаминекоторых видов, например, для зерновых культур;

3) не должно включать элементы, которые по истечении срока охраны сорта могли бы препятствовать свободному использованию подобного наименования или свободной продаже сорта;

4) не должно быть идентичным, наносить ущерб или создавать риск смешения с другим коммерческим наименованием другого сорта или с товарным знаком, наименованием места происхождения товара или географическим указанием, а также с другим охраняемым правом промышленной собственности, относящимся к продуктам, идентичным или сходным с продуктами, относящимися к сорту;

5) не должно быть трудновоспроизводимым или труднопроизносимым;

6) не должно внушать мысль, что сорт-кандидат происходит или относится к другому сорту, когда это не соответствует действительности;

7) не должно включать превосходную степень или слова типасорт”, “форма”, “гибрид”, “разновидностьискрещиваниеили переводы этих слов;

8) не должно быть идентичным, наносить ущерб или создавать риск смешения с другим наименованием охраняемого сорта в течение всего периода действия патента на сорт и по истечении срока действия патента на сорт, если использование сорта продолжается после истечения этого срока.

17. Основания для непринятия предложения по наименованию сорта: 1) предшествующее право третьего лица противопоставляется использованию предложенного наименования; 2) предложенное наименование может создать пользователям трудности в его распознавании или воспроизведении;

3) предложенное наименование идентично или сходно до степени смешения с наименованием другого существующего известного сорта, охраняемого или внесенного в каталог производственных сортов, или имеющего хождение на рынке в одной из странчленов UPOV и принадлежащего к какому-либо виду или подвиду, разновидности, подразновидности растения, близкородственного сорту, для которого испрашивается охрана;

4) предложенное наименование идентично с другими наименованиями, которые используются на данный момент для коммерциализации товаров или которые не могут быть использованы в силу других законных положений;

5) предложенное наименование противоречит принципам морали или общественному порядку;

6) предложенное наименование может ввести в заблуждение или создать путаницу в отношении свойств, значения или идентичности сорта, или идентичности заявителя, селекционера или владельца;

7) предложенное наименование отличается от наименования, с которым тот же сорт уже был зарегистрирован в официальном регистре сортов растений и с которым материал сорта был выпущен на рынок в коммерческих целях в стране-члене UPOV, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 1)-6) настоящего пункта.

 1. Наименования некоторых сортов, которые не продавались более 10 лет и существование которых не было и не является общеизвестным, могут быть использованы повторно.
 2. Любое лицо до подачи заявки на патент и для предложения приемлемого наименования сорта-кандидата может испросить в AGEPI проведение документального поиска в отношении предполагаемого наименования сорта.
 3. Если AGEPI не принимает предложение по наименованию сорта или если заявитель желает изменить предложенное изначально наименование сорта, он подает в AGEPI новое предложение по наименованию сорта. Предложение по наименованию сорта подается в 3 экземплярах на типовом бланке, разработанном AGEPI, рубрики которого должны быть заполнены четко и разборчиво машинописным или машиночитаемым текстом. Предложение сопровождается документом об уплате установленной таксы.
 4. Предложение по наименованию сорта должно содержать: 1) номер заявки, дату подачи заявки на патент, а также наименование сорта, предложенное первоначально в заявке на патент; 2) личные данные заявителя/заявителей: фамилия, имя/наименование, код страны, полный адрес, телефон и факс с кодом зоны; 3) вид и род (ботанический таксон), к которым относится сорт (латинское название и общепринятое название); 4) наименование сорта (прописными буквами), для которого испрашивается регистрация;

5) данные в отношении наименования, предложенного или зарегистрированного в других странах-членах UPOV, в хронологическом порядке (год месяц день), в том числе страна или ведомство, в которое подана заявка, стадия рассмотрения заявки и наименование, если оно отличается от предложенного;

6) подпись заявителя/заявителей или представителя/патентного поверенного.

Раздел 4
Технический вопросник


22. Технический вопросник заполняется на типовом бланке, разработанном AGEPI, и подается в 4 экземплярах. Все рубрики заполняются четко и разборчиво машинописным или машиночитаемым текстом. Ответы на вопросы должны быть составлены ясно и точно.

23. Технический вопросник должен содержать:
1) ботанический таксон с указанием рода и вида растения на латинском языке и

общепринятое название растения; 2) личные данные заявителя/заявителей; 3) предложенное наименование сорта-кандидата; 4) происхождение сорта с указанием родительских форм; 5) метод скрещивания, метод селекционирования;

6) метод воспроизведения сорта, в случае необходимости с рабочей схемой;

7) релевантные характеристики сорта-кандидата в соответствии с нормами экспертизы по установлению отличимости, однородности и стабильности сорта (с указанием номеров в скобках, относящихся к характеристикам, включенным в технический вопросник, которые соответствуют номерам характеристик из Таблицы характеристик испрашиваемой культуры, разработанной UPOV; для каждой характеристики, включенной в технический вопросник, указывается самая близкая степень выражения данной характеристики для данной культуры);

8) сходный сорт или 2-3 известных и используемых в производстве сорта, наиболее близких по своим характеристикам к сорту-кандидату, и если необходимо,– отличия сорта-кандидата от этих сортов;

9) дополнительную информацию, которая должна способствовать идентификации сорта и установлению его отличимости, включая устойчивость к вредителям, болезням, неблагоприятным метеорологическим условиям, специальные условия тестирования сорта для определения, является ли сорт отличимым, однородным и стабильным, другую необходимую информацию для тестирования сорта;

10) подпись заявителя/заявителей, представителя или патентного поверенного.

Раздел 5 Фотографии

 1. Фотографии подаются в 4 экземплярах. Фотографии сорта представляются на стандартном листе (размером 60×60 мм, с максимально допустимыми размерами 180×240 мм) в линейном масштабе с указанием единиц измерения (мм, см и т.д.), с нумерацией фигур и указанием наименования сорта.
 2. Фотографии должны иллюстрировать растение полностью (общий вид) и его отдельные органы (стебель, листья, цветки, соцветия, плоды целые и/или в разрезе, семена).
 3. В случае заявок, поданных на сорта цветов и декоративных растений, необходимо приложить цветные фотографии в нескольких вариантах, иллюстрирующие оттенки цвета согласно карте цветов. Это требование относится и к сортам, для которых в качестве существенного признака заявляется цвет определенной части растения (например, цвет кожицы или мякоти плода и т.п.).

Раздел 6
Доказательство уплаты таксы


 1. К заявке на патент прилагается документ об уплате установленной таксы или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты или предоставления скидки.
 2. Документом, подтверждающим уплату таксы в молдавских леях, является заверенная уполномоченным банком копия платежного поручения, квитанция бухгалтерии AGEPI об уплате или квитанция о почтовом переводе.
 3. Документом, подтверждающим уплату таксы в евро, является копия платежного поручения, заверенная уполномоченным банком.
 4. Документ, подтверждающий уплату таксы, должен содержать наименование процедуры, за которую была уплачена такса, а в случае, когда заявка подана позже,– входящий номер или номер заявки на патент.

Раздел 7 Доверенность

 1. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя /патентного поверенного, выдается за личной подписью заявителя и не требует нотариального заверения.
 2. Доверенность может быть подана одновременно с заявкой или в течение 2 месяцев с даты подачи заявки. Если доверенность не подана в установленный срок действия, предпринятые представителем /патентным поверенным, считаются несовершенными.
 3. В случае национальных заявителей доверенность может быть подана одновременно с любым документом заявки, представленной в AGEPI, или в течение 2 месяцев с даты представления в AGEPI этого документа.
 4. Доверенность может относиться к одной или нескольким заявкам или патентам, или ко всем существующим или будущим заявкам или патентам лица, выдавшего доверенность. В этом случае для каждой заявки и патента, к которым относится доверенность, необходимо представлять отдельную ее копию.
 5. Доверенность может ограничивать право представителя/патентного поверенного, уполномоченного осуществлять определенные действия. Любое действие, испрашиваемое через представителя/патентного поверенного в отношении отзыва заявки или отказа от заявки или патента, может быть выполнено исключительно на основании имеющегося в доверенности специального указания, четко указывающего на право на отзыв или отказ.
 6. Доверенность для представления физического или юридического лица с постоянным местожительством за пределами Республики Молдова может быть выдана патентному поверенному, зарегистрированному в AGEPI, непосредственно этим лицом или его полномочным представителем, имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем. В последнем случае к заявке прилагаются обе доверенности.

37. Доверенность должна соответствовать следующим требованиям: 1) быть выданной для осуществления делопроизводства по одной или нескольким

заявкам или патентам; 2) содержать дату выдачи; 3) устанавливать границы полномочий представителя/патентного поверенного; 4) быть подписанной лицом, выдавшим ее.

 1. Срок действия доверенности не должен превышать 3 года. Если в доверенности не указан срок, на который она выдана, она считается действующей в течение одного года с даты выдачи.
 2. Если доверенность выдается на имя нескольких представителей/патентных поверенных, зарегистрированных в AGEPI, каждый из них может руководить делами в отношении заявки или патента.

Раздел 8
Приоритетный документ


 1. Приоритетный документ должен содержать приоритетную справку, выданную патентным ведомством, куда была подана первоначальная заявка, из которого очевидна дата ее подачи, и копию первоначальной заявки.
 2. В случае испрашивания приоритета на основании предшествующей заявки, поданной в другом государстве, AGEPI может потребовать от заявителя, чтобы он в течение 3 месяцев с даты отправления уведомления представил соответствующий перевод этой заявки на государственный язык.
 3. Если заявитель испрашивает право на приоритет, принадлежащий другому лицу, для признания приоритета необходимо подать в AGEPI разрешение от цедента, из которого следует, что заявитель вправе испрашивать приоритет согласно первоначальной заявке. В этом случае лицо, уступившее право на приоритет другому лицу, лишается права на приоритет в отношении первой заявки. Срок подачи согласования составляет 3 месяца с даты испрашивания приоритета.
 4. В случае несоблюдения срока, указанного в пункте 42 настоящего Положения, AGEPI не признает испрошенный приоритет.

Раздел 9
Подписание документов заявки


 1. Документы, содержащиеся в заявке, документы, прилагаемые к заявке, и все дополнительные материалы или сообщения представляются в AGEPI за личной подписью заявителя или представителя/патентного поверенного.
 2. Подписи на документах, содержащихся в заявке согласно настоящему Положению, расшифровываются указанием фамилии и имени лица, подписавшего эти документы.
 3. Если заявителей несколько, заявка подписывается каждым из них или назначенным для этого общим представителем заявителей. Любое сообщение в отношении заявки может быть подписано заявителем, назначенным для ведения переписки с AGEPI в общем договоре между заявителями, а в случае, если такое лицо не назначено, заявку подписывает заявитель, указанный в заявке первым.
 4. Если документы подписаны ответственным лицом, указывается его должность и полное официальное наименование предприятия, а на подпись проставляется печать предприятия.

Раздел 10
Составление материалов заявки


 1. В техническом описании сорта, техническом вопроснике, в пояснительных материалах, а также в других материалах заявки используются стандартные термины и сокращения, а в их отсутствие термины и сокращения, известные в научной и сельскохозяйственной литературе.
 2. Если используются термины и обозначения, не имеющие широкого литературного применения, их значение поясняется в тексте при первом их употреблении. Все условные обозначения в тексте расшифровываются.
 3. Заявка на патент не должна содержать выражения, рисунки, фигуры, фотографии и другие материалы, противоречащие общественному порядку и принципам морали.
 4. Заявка на патент не должна содержать унизительных заявлений в адрес сортов или способов селекции, а также заявок или патентов других лиц, выражения или данные, которые явным образом не относятся к сорту.
 5. Все документы, содержащиеся в заявке на патент, составляются таким образом, чтобы их можно было хранить и непосредственно воспроизводить столько раз, сколько это необходимо, соблюдая следующие требования:

1) каждый лист используется только с одной стороны, а строчки располагаются

параллельно меньшему полю листа; 2) каждый документ заявки на патент начинается с нового листа; 3) документы, прилагаемые к заявке, составляются на листе белой прочной

непрозрачной и матовой бумаги размерами 210×297 мм; 4) в каждом документе, прилагаемые к заявке второй и последующие листы нумеруются арабскими цифрами в середине верхней части листа, в порядке возрастания.

53. Документы печатаются буквами черного цвета через 1,5 интервала, высота заглавных букв не менее 2,1 мм, на компьютере шрифтом Times New Roman CE размером 14. По требованию можно приложить материалы, записанные на электроном носителе в программе Windows.

Глава III
ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАТЕНТА


Раздел 1
Формальная экспертиза

54. AGEPI в течение 2 месяцев с даты представления документов заявки проводит формальную экспертизу заявки с целью установления даты ее подачи.

55. AGEPI в соответствии с положениями ст.33 Закона проверяет, содержит ли заявка на патент:

1) типовой бланк заявления с ходатайством о предоставлении патента;

2) фамилию и имя/наименование и домашний адрес/местонахождение заявителя;

3) фамилию и имя, домашний адрес/местонахождение селекционера или селекционеров, создавших или открывших и развивших новый сорт;

4) предложение о наименовании сорта;

5) название на латинском языке рода, семейства, вида,