About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law of the Republic of Azerbaijan on joining the Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol, Azerbaijan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2010 Dates Adopted: June 22, 2010 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Trademarks, Industrial Property Notes The law contains the text of the Treaty in Azerbaijani

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Azerbaijani Olimpiya simvolunun qorunması haqqında Nayrobi müqaviləsinə qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu        

“Olimpiya simvolunun qorunması haqqında” Nayrobi müqaviləsinə qoşulmaq barəsində

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikası ʺOlimpiya simvolunun qorunması haqqındaʺ 1981ci il sentyabrın 26da qəbul edilmiş Nayrobi Müqaviləsinə qoşulsun.

İlham ƏLİYEV, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 iyun 2010cu il № 1051IIIQ

Olimpiya simvolunun qorunması haqqında

NAYROBİ MÜQAVİLƏSİ

1981ci il sentyabrın 26da Nayrobidə qəbul edilmişdir

Fəsil I

ƏSAS MÜDDƏALAR

Maddə 1. Dövlətlərin öhdəliyi

Bu Müqavilənin iştirakçısı olan istənilən dövlət2ci və 3 maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin razılığı olan hallar istisna olmaqla, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Nizamnaməsində əyyən edildiyi kimi, Olimpiya simvolundan ibarət olan və ya tərkibində bu simvol olan hər hansı nişanın qeydiyyatından imtina etməli və ya onun nişan kimi qeydiyyatını etibarsız saymalı və başqa işarələrin, ondan kommersiya məqsədləri üçün nişan və ya başqa işarə kimi istifadəsinə müvafiq yollarla qadağalar qoymalıdır. Simvol anlayışıvə onun qrafik təsviri Əlavədə verilmişdir.

Maddə 2. Öhdəlikdən istisnalar
(1)
1ci maddədə nəzərdə tutulan öhdəlikləraşağıdakı hallarda bu Müqavilənin iştirakçısı olan dövlətlərə şamil edilmir:
(i)
Olimpiya simvolundan ibarət olan və ya tərkibində bu simvol olan istənilən nişan, bu Müqavilənin hər hansı dövlətə aid qüvvəyə mindiyi tarixə qədərvə ya 1ci maddədən irəli gələn öhdəliyin həmin bu dövləttərəfindən yerinə yetirilməsinin 3 maddəyə uyğun dayandırılmış hesab edildiyi istənilən dövrdə həmin dövlətdə qeydiyyata alınmışsa;
(ii)
Olimpiya simvolundan ibarət olan və ya tərkibində bu simvol olan istənilən nişanın və ya başqa işarənin hər hansı dövlətdə istənilən şəxs və ya əssisə tərəfindən kommersiya məqsədləri üçün istifadəsinin davam etməsi; bir şərtlə ki, belə şəxs və ya əssisə həmin dövlətdə həmin nişan və ya işarədən qanuni yolla istifadə etməyə, bu Müqavilənin həmin dövlətə aid qüvvəyə mindiyi tarixə qədərvə ya 1ci maddədən irəli gələn öhdəliyin həmin dövləttərəfindən yerinə yetirilməsinin 3 maddəyə uyğun dayandırılmış hesab edildiyi istənilən dövrdə başlamış olsun.
(2)
(1) (i) yarımbəndinin müddəaları həmçinin o nişanlara tətbiq edilir ki, onlar dövlətin iştirakçısı olduğu müqavilə üzrə qeydiyyata alınıb və qeydiyyat həmin dövlətdə qüvvədədir.
(1)
(ii) yarımbəndində göstərilən şəxs və ya əssisə tərəfindən razılıq verilməklə istifadə, göstərilən yarımbəndin məqsədləri üçün, həmin şəxs və ya əssisə tərəfindən istifadə hesab edilir.

Olimpiya simvolundan Olimpiya hərəkatına və ya Olimpiya hərəkatı çərçivəsində keçiriləntədbirlərə dair informasiya verməkməqsədilə kütləvi informasiya vasitələrində istifadə olunduğu halda, bu Müqavilənin iştirakçısı olan dövlətlərdən heç biri bu simvoldan istifadəyə qadağa qoymağa borclu deyil.

Maddə 3. Öhdəliyin yerinə yetirilməsinin dayandırılması

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilə bu Müqavilənin iştirakçısı olan hər hansı dövlətin Milli Olimpiya Komitəsi arasında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin həmin dövlətdə Olimpiya simvolundan istifadəyə razılıq verməsinin şərtlərinə və belə razılığa görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin əldə etdiyi hər hansı gəlirdə Milli Olimpiya Komitəsinin payına dair hər hansı saziş qüvvədə olmadığı müddətdə istənilən vaxt 1ci maddədə nəzərdə tutulan öhdəliyin yerinə yetirilməsi həmin dövləttərəfindən dayandırılmış hesab edilə bilər.

Fəsil II

DÖVLƏTLƏRİN İTTİFAQI

Maddə 4. 1ci fəsildən istisnalar

1ci fəslin müddəaları gömrük ittifaqına, azad ticarət zonasına, istənilən başqa iqtisadi ittifaqlara və ya istənilən başqa regional və ya subregional qruplaşmalara üzv olan, eyni zamanda bu Müqavilənin iştirakçısı olan dövlətlərin bu cür ittifaqları, zonaları və ya başqa qruplaşmaları təsis edən müvafiq sazişlərdən, xüsusən bu cür sazişlərin azad ticarəti və ya sərbəst xidmət mübadilələrini tənzimləyən müddəalarından irəli gələn öhdəliklərinə xələl gətirmir.

Fəsil III

YEKUN MÜDDƏALAR

Maddə 5. Müqavilədə iştirak
(1)
Ümumdünya Əqli MülkiyyətTəşkilatının (bundan sonra ‐ ʺTəşkilatʺ)və ya Sənaye Mülkiyyətinin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaqı (Paris İttifaqının) (bundan sonra ‐Paris İttifaqı) üzvü olan istənilən dövlətaşağıdakı yolla bu Müqavilənin iştirakçısı ola bilər:
(i)
imzalama və ardınca ratifikasiya, qəbul, yaxud təsdiq barədə sənədin saxlanılmaq üçün təqdim edilməsi və ya

(ii) qoşulma barədə sənədin saxlanılmaq üçün təqdim edilməsi.

Birləşmiş MillətlərTəşkilatının və ya Birləşmiş MillətlərTəşkilatı ilə əlaqəli olan hər hansı ixtisaslaşmış qurumun üzvü olan, lakin 1ci bənddə nəzərdə tutulmayan istənilən dövlət, qoşulma barədə sənədini saxlanılmaq üçün təqdim etməklə bu Müqavilənin iştirakçısı ola bilər.

Ratifikasiya, qəbul, təsdiq və qoşulma barədə sənədlər saxlanılmaq üçün Təşkilatın Baş direktoruna (bundan sonra ‐Baş direktor) təhvil verilir.

Maddə 6. Müqavilənin qüvvəyə minməsi
(1)
Bu Müqavilə özünün ratifikasiya, qəbul, təsdiq, yaxud qoşulma barədə sənədlərini saxlanılmaq üçün təqdim edən ilk üç dövlət üçün, üçüncü dövlətin ratifikasiya, qəbul, təsdiq, yaxud qoşulma barədə sənədlərini saxlanılmaq üçün verdiyi tarixdən bir ay sonra qüvvəyə minir.
(2)
Bu Müqavilə ratifikasiya, qəbul, təsdiq, yaxud qoşulma barədə sənədini saxlanılmaq üçün təqdim edən istənilən digər dövlət üçün, həmin sənədin saxlanılmaq üçün verildiyi tarixdən bir ay sonra qüvvəyə minir.
Maddə 7. Müqavilənin denonsasiyası
(1)
 İstənilən dövlət Baş direktorun adına bildiriş göndərməklə bu Müqaviləni denonsasiya edə bilər.
(2)
Denonsasiya Baş direktorun həmin bildirişi aldığı tarixdən bir il sonra qüvvəyə minir.
Maddə 8. İmzalanma və Müqavilənin dili
(1)
Bu Müqavilə fransız, ingilis, ispan və rus dillərində bir nüsxədə imzalanır və bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
(2)
Bu Müqavilənin rəsmi mətnləri maraqlı ölkələrlə məsləhətləşmələrdən sonra Baş direktor tərəfindən alman, ərəb, italyan və portuqal dillərində,həmçinin Təşkilatın Konfransının və ya Paris İttifaqı Assambleyasının əyyən etdiyi digər dillərdə hazırlanır.
(3)
Bu Müqavilə 31 dekabr 1982ci il tarixinədək Nayrobidə, bundan sonra isə 30 iyun 1983 il tarixinədək Cenevrədə imzalanmaq üçün ıqdır.
Maddə 9. Müqavilənin saxlanılmağa verilməsi; surətlərinin göndərilməsi; Müqavilənin qeydiyyatı
(1)
Bu Müqavilənin əsl nüsxəsi, Nayrobidə imzalanmaq üçün bağlı olduqdan sonra, saxlanılmaq üçün Baş direktora təhvil verilir.
(2)
Baş direktor bu Müqavilənin iki nüsxəsini təsdiq edərək 5(1) və (2) maddəsində göstərilən bütün dövlətlərə və sorğu əsasında istənilən başqa dövlətə göndərir.
(3)
Baş direktor bu Müqaviləni Birləşmiş MillətlərTəşkilatının Katibliyində qeydiyyatdan keçirir.

Maddə 10. Bildiriş

Baş direktor 5(1) və (2) maddəsində göstərilən dövlətləri aşağıdakılar barədə məlumatlandırır:

(i) 8ci maddəyə uyğun imzalanmalar barədə;

(ii) 5(3) maddəsinə uyğun olaraq ratifikasiya, qəbul, təsdiq, yaxud qoşulma haqqında sənədlərin saxlanılmaq üçün təhvil verildiyi barədə;

(iii) 6(1) maddəsinə uyğun olaraq bu Müqavilənin qüvvəyə mindiyi tarix barədə;

(iv) 7ci maddəyə uyğun olaraq haqqında bildiriş alınmış istənilən denonsasiya barədə.

ƏLAVƏ

Olimpiya simvolu birbirinə keçmiş beş həlqədən ibarətdir mavi, san, qara, yaşıl və qırmızı rəngli həlqələr soldan sağa göstərilən ardıcıllıqla düzülür. O, Olimpiya həlqələrindən ibarət olub bir və ya müxtəlif rənglərdə təsvir edilir.
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. AZ084