About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Council of Ministers Decree of July 23, 2002, on Inventions and Utility Models relating to Defense or Security of the State, Poland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2002 Dates Adopted: July 23, 2002 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Polish Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa        

1056

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lipca 2002 r.

w sprawie wynalazków i wzorów u˝ytkowych dotyczàcych obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa.

Na podstawie art. 61 oraz art. 101 ust. 1 ustawyz dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje wynalazków i wzorów u˝ytkowych dotyczàcych obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa,

2) tryb post´powania z wynalazkami i wzorami u˝ytkowymi dotyczàcymi obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa

zarówno przed stwierdzeniem przez w∏aÊciwy organ, czy sà to wynalazki lub wzory u˝ytkowe tajne, jakte˝ po wydaniu postanowienia o ich tajnoÊci.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.

§ 2. 1. Wynalazkami dotyczàcymi obronnoÊci lubbezpieczeƒstwa Paƒstwa sà w szczególnoÊci rozwiàzania w zakresie:

1) broni, amunicji, materia∏ów wybuchowych lubÊrodków przymusu bezpoÊredniego,

2) urzàdzeƒ celowniczych, obserwacyjnych i dalmierczych stosowanych w sprz´cie bojowym,

3) bojowych pojazdów mechanicznych, samolotów,Êmig∏owców i okr´tów wojennych,

Dziennik Ustaw Nr 123 — 7938 — Poz. 1056

4) Êrodków wykrywania i niszczenia min morskich i làdowych,

5) Êrodków i metod maskowania sprz´tu bojowego oraz wykrywania zamaskowanego sprz´tu,

6) Êrodków przeprawowych i desantowych,

7) umocnieƒ i schronów bojowych,

8) obiektów infrastruktury transportu,

9) systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,

10) Êrodków i sposobów dowodzenia wojskami,

11) Êrodków specjalnych informatyki, komunikacji i transportu làdowego, powietrznego lub wodnego, majàcych zastosowanie w dzia∏aniach bojowych lub przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych,

12) sposobów przeciwdzia∏ania dywersji radioelektronicznej,

13) Êrodków wykrywania i pomiarów ska˝eƒ promieniotwórczych, chemicznych i mikrobiologicznych,

14) specjalnych Êrodków ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej,

15) specjalnych Êrodków technicznych, wyposa˝enia i sprz´tu stosowanych przy wykonywaniu czynno-Êci operacyjno-rozpoznawczych,

16) ochrony informacji niejawnych.

2. Wynalazki, o których mowa w ust. 1, mogà byç wynalazkami tajnymi.

§ 3. 1. Osoba, której zgodnie z ustawà s∏u˝y prawo do uzyskania patentu na wynalazek, je˝eli zosta∏ on dokonany przez obywatela polskiego i dotyczy obronno-Êci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa, mo˝e zawiadomiç

o jego dokonaniu, odpowiednio ze wzgl´du na przedmiot wynalazku, Ministra Obrony Narodowej, ministraw∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub Szefa AgencjiBezpieczeƒstwa Wewn´trznego.

 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera opis techniczny wynalazku oraz informacj´, czy zosta∏ on zg∏oszony w Urz´dzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urz´dem Patentowym”.
 2. Je˝eli organ, o którym mowa w ust. 1, do którego skierowano zawiadomienie, jest niew∏aÊciwy w sprawie, niezw∏ocznie przekazuje je do organu w∏a-Êciwego oraz informuje osob´, która z∏o˝y∏a zawiadomienie, o tym przekazaniu.

§ 4. Organ, do którego zgodnie z w∏aÊciwoÊcià wp∏yn´∏o zawiadomienie, o którym mowa w § 3, zwany dalej „organem uprawnionym”, dokonuje oceny dokonanego wynalazku i wydaje postanowienie, z zastrze˝eniem § 7 ust. 1—3, o jego tajnoÊci lub informuje osob´, która zawiadomienie z∏o˝y∏a, ˝e nie uznaje go za tajny.

§ 5. 1. Do zg∏oszenia wynalazku tajnego dokonanego w Urz´dzie Patentowym przez organ uprawniony,w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu, do∏àcza si´ postanowienie, o którym mowa w § 4.

2. Zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, nadaje si´kolejny numer wed∏ug ewidencji zg∏oszeƒ wynalazków dokonanych w Urz´dzie Patentowym w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu. Zg∏oszeniepodlega tylko formalnemu sprawdzeniu kompletnoÊci i ustaleniu daty zg∏oszenia.

3. O dokonaniu wpisu zg∏oszenia do ewidencji,

o której mowa w ust. 2, i o ustalonej dacie zg∏oszenia zawiadamia si´ niezw∏ocznie zg∏aszajàcego, podajàc numer ewidencyjny i dat´ zg∏oszenia.

§ 6. 1. Do zg∏oszenia wynalazku dokonanego w Urz´dzie Patentowym, w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu, przez innà ni˝ organ uprawniony osob´, przepisy § 5 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy przesy∏a w∏aÊciwemu organowi kopi´ podania wraz z opisem zg∏oszeniowym wynalazku w celu rozpatrzenia. Przepisy § 3 ust. 3 i § 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. 1. Postanowienie o uznaniu wynalazku za tajny, je˝eli dotyczy zg∏oszenia dokonanego wczeÊniej w Urz´dzie Patentowym przez innà ni˝ organ uprawniony osob´, zawiera stwierdzenie, ˝e dotyczy ono tego zg∏oszenia.

 1. Stwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si´ równie˝ wtedy, gdy organ uprawniony wycofuje dotychczasowe zg∏oszenie i dokonuje innego zg∏oszenia w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu.
 2. Zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1, nadaje si´ kolejny numer wed∏ug ewidencji, o której mowa w § 5 ust. 2, nawet je˝eli posiada ono ju˝ numer nadany zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Przepis § 5 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Je˝eli wynalazek, b´dàcy przedmiotem zg∏oszenia, o którym mowa w § 6, nie zosta∏ uznany za tajny, zg∏aszajàcy sk∏ada wniosek o udzielenie patentu na wynalazek albo wycofuje to zg∏oszenie.

2. Je˝eli w terminie wyznaczonym przez Urzàd Patentowy zg∏aszajàcy nie z∏o˝y wniosku, o którym mowa w ust. 1, ani nie wycofa tego zg∏oszenia, Urzàd Patentowy uznaje zg∏oszenie, dokonane w celu zastrze˝enia pierwszeƒstwa do uzyskania patentu, za wycofane i umarza post´powanie.

Dziennik Ustaw Nr 123 — 7939 — Poz. 1056

§ 9. Dokonanie zg∏oszenia wynalazku na podstawie art. 58 ustawy nie stanowi przeszkody dla dokonania ponownego zg∏oszenia tego samego wynalazku na tej samej podstawie w póêniejszym terminie, w szczególnoÊci przed up∏ywem okresów, o których mowa w art. 60 ust. 1. Do zg∏oszenia mogà byç wprowadzaneuzupe∏nienia i poprawki na zasadach okreÊlonych w art. 37 ustawy.

§ 10. 1. Organ uprawniony mo˝e z∏o˝yç w Urz´dzie Patentowym wniosek o wszcz´cie lub wznowienie post´powania w sprawie udzielenia patentu, je˝eli uzna, ˝e wynalazek, b´dàcy przedmiotem zg∏oszenia dokonanego na podstawie art. 58 ustawy, przesta∏ byç wynalazkiem tajnym. Do wniosku do∏àcza si´ postanowienie, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy.

 1. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli zg∏oszenie wynalazku dokonane na podstawie art. 58 ustawy mo˝e byç dowodem w sprawie odmowy udzielenia bàdê w sprawie o uniewa˝nienie patentu na wynalazek zg∏oszony w Urz´dzie Patentowym przez osob´ trzecià.
 2. W przypadku dokonania kilku zg∏oszeƒ tych samych wynalazków, zgodnie z § 9, wniosek i postanowienie, o których mowa w ust. 1, mo˝e dotyczyç tylkojednego, okreÊlonego zg∏oszenia.

§ 11. 1. Zg∏oszenie b´dàce przedmiotem rozpatrywania przez Urzàd Patentowy na podstawie wniosku,

o którym mowa w § 10 ust. 1, otrzymuje kolejny numer zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, chyba ˝e numer taki zosta∏ ju˝ nadany w momencie zg∏oszenia.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega rozpatrzeniu przez Urzàd Patentowy, je˝eli zosta∏a lubzostanie wniesiona op∏ata przewidziana dla zg∏oszeƒ

  1. o udzielenie patentu.
  2. § 12. 1. Do wynalazków, o których mowa w umowie
 1. o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczàcych obronnoÊci, w przypadku których zosta∏y z∏o˝one wnioski o udzielenie patentów, sporzàdzonej w Pary˝udnia 21 wrzeÊnia 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 744), b´dàcych przedmiotem zg∏oszenia pochodzàcego z paƒstwa nale˝àcego do Organizacji TraktatuPó∏nocnoatlantyckiego, któremu rzàd takiego paƒstwanada∏ klauzul´ tajnoÊci, przepisy § 5 ust. 2 i 3 oraz § 9—11 stosuje si´ odpowiednio.

2. O dokonaniu zg∏oszenia wynalazku, o którym mowa w ust. 1, Urzàd Patentowy zawiadamia Ministra Obrony Narodowej i przesy∏a mu kopi´ zg∏oszenia.

3. W razie potrzeby Minister Obrony Narodowej:

1) uzyskuje od osoby, która zg∏osi∏a w Urz´dzie Patentowym wynalazek, o którym mowa w ust. 1, zrzeczenie si´ roszczeƒ od Skarbu Paƒstwa z tytu∏u rekompensaty za utrat´ wynalazku oraz o naprawienie szkody wynik∏ej z utajnienia tego wynalazku,

2) informuje w∏aÊciwe organy paƒstwa nale˝àcego do Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego,w razie zaistnienia przypadku okreÊlonego w § 10 ust. 2, o czynnoÊciach, jakie mogà byç podj´te zgodnie z § 10 ust. 1.

§ 13. 1. Wzorami u˝ytkowymi dotyczàcymi obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa sà w szczególnoÊci rozwiàzania w zakresie:

1) broni, amunicji, materia∏ów wybuchowych lubÊrodków przymusu bezpoÊredniego,

2) urzàdzeƒ celowniczych, obserwacyjnych i dalmierczych stosowanych w sprz´cie bojowym,

3) bojowych pojazdów mechanicznych, samolotów,Êmig∏owców i okr´tów wojennych,

4) Êrodków wykrywania i niszczenia min morskich i làdowych,

5) Êrodków maskowania sprz´tu bojowego oraz wykrywania zamaskowanego sprz´tu,

6) Êrodków przeprawowych i desantowych,

7) umocnieƒ i schronów bojowych,

8) obiektów infrastruktury transportu,

9) systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,

10) Êrodków dowodzenia wojskami,

11) Êrodków specjalnych informatyki, komunikacji i transportu làdowego, powietrznego lub wodnego, majàcych zastosowanie w dzia∏aniach bojowych lub przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych,

12) Êrodków przeciwdzia∏ania dywersji radioelektronicznej,

13) Êrodków wykrywania i pomiarów ska˝eƒ promieniotwórczych, chemicznych i mikrobiologicznych,

14) specjalnych Êrodków ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej,

15) specjalnych Êrodków technicznych, wyposa˝enia i sprz´tu stosowanych przy wykonywaniu czynno-Êci operacyjno-rozpoznawczych,

16) ochrony informacji niejawnych.

2. Wzory u˝ytkowe, o których mowa w ust. 1, mogà byç wzorami u˝ytkowymi tajnymi.

§ 14. Przepisy § 3—12 stosuje si´ odpowiednio do wzorów u˝ytkowych.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


No data available.

WIPO Lex No. PL044