About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Ordinance of Council of Ministers of August 29, 2001, on Charges relating to the Protection of Inventions, Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Geographical Indications and Topographies of Integrated Circuits, Poland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2001 Dates Entry into force: August 31, 2001 Adopted: August 29, 2001 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Layout Designs of Integrated Circuits

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Polish Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.        

1000

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

w sprawie op∏at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znakówtowarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych.

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasadyustalania, uiszczania oraz wysokoÊç op∏at jednorazowych oraz op∏at okresowych pobieranych w zwiàzku z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorówprzemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie, rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.

2. Powo∏ane w rozporzàdzeniu artyku∏y bez bli˝szego okreÊlenia oznaczajà artyku∏y ustawy.

§ 3. Op∏aty pobierane w zwiàzku z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych,znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych ustala si´ z uwzgl´dnieniem:

1) poszczególnych przedmiotów w∏asnoÊci przemys∏owej,

2) podzia∏u na op∏aty jednorazowe i okresowe,

3) kosztów ponoszonych przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urz´dem Patentowym”, w zwiàzku z post´powaniem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,

4) wskaênika inflacji.

§ 4. 1. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà wynalazków i wzorów u˝ytkowych okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

  1. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà wzorówprzemys∏owych okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
  2. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà znakówtowarowych okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
  3. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà oznaczeƒgeograficznych okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
  4. WysokoÊç op∏at zwiàzanych z ochronà topografiiuk∏adów scalonych okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Op∏aty, o których mowa w § 4, z zastrze˝e-dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, chyba ˝eniem ust. 3, uiszcza si´ na rachunek Urz´du Patentowe-op∏ata zosta∏a uiszczona przed dniem jego wejÊcia go gotówkà, przelewem lub przekazem pocztowym. w ˝ycie,

  1. Op∏aty nale˝ne z ró˝nych tytu∏ów uiszcza si´ oddzielnie.
  2. Op∏aty od wniosku o z∏o˝enie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego, skierowanego do innego organu ni˝ Urzàd Patentowy, uprawnionego do z∏o˝enia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, uiszcza si´ na rachunek tego organu.

§ 6. Op∏ata od wniesionego sprzeciwu podlega zwrotowi w przypadku uchylenia decyzji bez przekazania sprawy do rozstrzygni´cia w post´powaniu spornym.

§ 7. 1. Op∏ata od wniosku o z∏o˝enie przez Prezesa Urz´du Patentowego skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego podlega zwrotowi w przypadku z∏o˝enia skargi lub rewizji.

2. W przypadku wniosku o z∏o˝enie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego, skierowanego do innego organu uprawnionego do z∏o˝enia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do:

1) op∏at jednorazowych pobieranych od zg∏oszeƒ,wniosków i innych czynnoÊci dokonywanych po

2) op∏at okresowych, których termin p∏atnoÊci przypada po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, chyba ˝e op∏ata zosta∏a uiszczona przed dniem jego wej-Êcia w ˝ycie, na podstawie przepisów dotychczasowych, albo jej wysokoÊç zosta∏a okreÊlona w decyzji o udzieleniu prawa wy∏àcznego, wydanej przeddniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

  1. Je˝eli op∏ata okresowa za ochron´ wynalazku,uiszczona przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia na podstawie przepisów dotychczasowych, obejmujeop∏at´ za cz´Êç kolejnego okresu ochrony przewidzianego w rozporzàdzeniu, to op∏at´ uzupe∏niajàcà za tenkolejny okres ochrony nale˝y uiÊciç w wysokoÊci 50%op∏aty okreÊlonej w rozporzàdzeniu za ten okres, w terminie przewidzianym dla uiszczenia op∏aty za dany rok ochrony wed∏ug dotychczasowych przepisów.
  2. W przypadku wynalazków, na które patent zosta∏ udzielony wed∏ug dotychczasowych przepisów na lat 15, op∏aty nale˝ne za 15 rok ochrony takiego wynalazku uiszcza si´ w wysokoÊci 50% op∏aty przewidzianej w rozporzàdzeniu dla szóstego okresu ochrony.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. (poz. 1000)

Za∏àcznik nr 1

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ WYNALAZKÓW I WZORÓW U˚YTKOWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏at
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Za zg∏oszenie wynalazku lub wzoru u˝ytkowego — za ka˝dà stron´ ponad 20 stron opisu, zastrze˝eƒ i rysunków 450,00 z∏*) 25,00 z∏
2 Za ka˝dà dodatkowà lub zmienionà w treÊci stron´ opisu, zastrze˝eƒ lub rysunków wnoszonà przez zg∏aszajàcego bez wezwania w toku post´powania w celu uzupe∏nienia zg∏oszenia lub wprowadzenia poprawek (art. 37) 15,00 z∏
3 Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa — za ka˝de pierwszeƒstwo 50,00 z∏
4 Za przekazanie (od zg∏oszenia PCT**) 300,00 z∏
5 Op∏ata krajowa (od zg∏oszenia PCT**): — gdy badania wst´pnego nie przeprowadzono — gdy badanie wst´pne przeprowadzono— za ka˝dà dodatkowà stron´ powy˝ej 20 stron t∏umaczenia opisu, zastrze˝eƒ i rysunków— od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa, za ka˝de pierwszeƒstwo 450,00 z∏*) 225,00 z∏*) 25,00 z∏ 50,00 z∏
1 2 3
6 Od wniosku o dokonanie og∏oszenia w terminie wczeÊniejszym 50,00 z∏
7 Od wniosku o zwolnienie z op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
8 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
9 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zg∏oszony wynalazek 50,00 z∏
10 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem***) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
11 Za publikacj´ o udzielonym patencie 70,00 z∏
12 Za druk jedenastej i ka˝dej nast´pnej strony opisu patentowego — od strony maszynopisu lub arkusza rysunku 5,00 z∏
13 Za publikacj´ o udzieleniu prawa ochronnego 20,00 z∏
14 Od oÊwiadczenia o gotowoÊci udzielenia licencji (licencja otwarta) 50,00 z∏
15 Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub Êwiadectwa ochronnego: — do 20 stron — powy˝ej 20 stron 40,00 z∏ 100,00 z∏
16 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
17 Za sporzàdzenie dowodu dokonania zg∏oszenia wynalazku (dowód pierwszeƒstwa): — do 20 stron — powy˝ej 20 stron 40,00 z∏ 100,00 z∏
18 Za sporzàdzenie dowodu dokonania zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego (dowód pierwszeƒstwa): — do 20 stron — powy˝ej 20 stron 30,00 z∏ 80,00 z∏
19 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
20 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
21 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
22 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
23 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
II Op∏aty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujàcy 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 350,00 z∏
2 Za drugi okres ochrony wynalazku obejmujàcy 6, 7 i 8 rok ochrony 700,00 z∏
3 Za trzeci okres ochrony wynalazku obejmujàcy 9 i 10 rok ochrony 900,00 z∏
4 Za czwarty okres ochrony wynalazku obejmujàcy 11 i 12 rok ochrony 1 100,00 z∏
5 Za piàty okres ochrony wynalazku obejmujàcy 13 i 14 rok ochrony 1 350,00 z∏
6 Za szósty okres ochrony wynalazku obejmujàcy 15 i 16 rok ochrony 1 600,00 z∏
7 Za siódmy okres ochrony wynalazku obejmujàcy 17 i 18 rok ochrony 1 900,00 z∏
8 Za ósmy okres ochrony wynalazku obejmujàcy 19 i 20 rok ochrony 2 300,00 z∏
9 Za ochron´ wynalazku stanowiàcego przedmiot patentu dodatkowego 1 100,00 z∏
10 Za pierwszy okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 250,00 z∏
11 Za drugi okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 6, 7 i 8 rok ochrony 500,00 z∏
1 2 3
12 Za trzeci okres ochrony wzoru u˝ytkowego obejmujàcy 9 i 10 rok ochrony 600,00 z∏
13 Za ka˝de rozpocz´te pi´ç lat przejÊciowej ochrony produktu w Polsce 2 500,00 z∏

*) W przypadku uj´cia w zg∏oszeniu wi´cej ni˝ dwóch wynalazków ró˝nych kategorii, op∏ata podlega zwi´kszeniu o 50% za ca∏e zg∏oszenie. **) PCT — Uk∏ad o wspó∏pracy patentowej. ***) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 2

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ WZORÓW PRZEMYS¸OWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏at
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Za zg∏oszenie wzoru przemys∏owego — za ka˝dy dodatkowy rysunek (ponad rysunek zbiorczy) lub zdj´cie bàdê próbk´ materia∏u 200,00 z∏ 5,00 z∏
2 Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa — za ka˝de pierwszeƒstwo 20,00 z∏
3 Od wniosku o zwolnienie z op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminuz powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
6 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
7 Za sporzàdzenie dowodu pierwszeƒstwa: — do 10 stron — powy˝ej 10 stron 20,00 z∏ 50,00 z∏
8 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 40,00 z∏
9 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji: — do 10 stron za∏àcznika — powy˝ej 10 stron za∏àcznika 40,00 z∏ 80,00 z∏
10 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
11 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
12 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
13 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
14 Od wniosku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
II Op∏aty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony wzoru obejmujàcy 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony 100,00 z∏
2 Za drugi okres ochrony wzoru obejmujàcy 6, 7, 8, 9 i 10 rok ochrony 350,00 z∏
3 Za trzeci okres ochrony wzoru obejmujàcy 11, 12, 13, 14 oraz 15 rok ochrony 500,00 z∏
4 Za czwarty okres ochrony wzoru obejmujàcy 16, 17, 18, 19 oraz 20 rok ochrony 700,00 z∏
5 Za piàty okres ochrony wzoru obejmujàcy 21, 22, 23, 24 oraz 25 rok ochrony 1 000,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 3

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏aty
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy — od ka˝dego rozpocz´tego wiersza wykazu towarów powy˝ej pi´ciu 450,00 z∏ 10,00 z∏
2 Od oÊwiadczenia o korzystaniu z pierwszeƒstwa 30,00 z∏
3 Za podzielenie zg∏oszenia — za ka˝de zg∏oszenie dodatkowe 450,00 z∏
4 Od wniosku o zwolnienie od op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
5 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminuz powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
6 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydaniem postanowienia*) — w zwiàzku z wydaniem decyzji 20,00 z∏ 40,00 z∏
7 Za publikacj´ o udzielonym prawie ochronnym 50,00 z∏
8 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa ochronnego 40,00 z∏
9 Za wyciàg z rejestru znaków towarowych lub rejestru pomocniczego 10,00 z∏
10 Za sporzàdzenie dowodu pierwszeƒstwa 20,00 z∏
11 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
12 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
13 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
14 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
15 Od wniosku o rejestracj´ mi´dzynarodowà 300,00 z∏
16 Od wniosku o przed∏u˝enie ochrony 35,00 z∏
17 Op∏ata dodatkowa od wniosku o przed∏u˝enie ochrony z∏o˝onego po terminie 50,00 z∏
18 Od wniosku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
II Op∏aty okresowe (za 10-letni okres ochrony)
Do trzech klas towarowych wed∏ug obowiàzujàcej klasyfikacji towarów, za ka˝dà klas´ — za ka˝dà nast´pnà klas´ towarowà 160,00 z∏ po 380,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 4

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ OZNACZE¡ GEOGRAFICZNYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏aty
1 2 3
1 Za zg∏oszenie oznaczenia geograficznego 200,00 z∏
2 Od wniosku o zwolnienie od op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
1 2 3
3 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminuz powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
4 OdOd wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
5 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 50,00 z∏
6 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji 40,00 z∏
7 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
8 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
9 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
10 Od wniosku o wydanie przez Urzàd Patentowy decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
11 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
12 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
13 Za ochron´ oznaczenia geograficznego 500,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

Za∏àcznik nr 5

TABELA OP¸AT ZWIÑZANYCH Z OCHRONÑ TOPOGRAFII UK¸ADÓW SCALONYCH

Lp. Wyszczególnienie WysokoÊç op∏aty
1 2 3
I Op∏aty jednorazowe
1 Za zg∏oszenie topografii uk∏adu scalonego 250,00 z∏
2 Od oÊwiadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zg∏oszeniem 50,00 z∏
3 Od wniosku o zwolnienie z op∏aty lub odroczenie op∏aty 20,00 z∏
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzgl´dnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okolicznoÊci 50,00 z∏
5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: — w zwiàzku z wydanym postanowieniem*) — w zwiàzku z wydanà decyzjà 20,00 z∏ 40,00 z∏
6 Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji 50,00 z∏
7 Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji 40,00 z∏
8 Za wyciàg z rejestru 10,00 z∏
9 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze 35,00 z∏
10 Od wniesionego sprzeciwu 200,00 z∏
11 Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym 200,00 z∏
12 Od wniosku o wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sàdu Najwy˝szego 200,00 z∏
13 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) — za ka˝dy dodatkowy adres 50,00 z∏
1 2 3
II Op∏aty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony topografii uk∏adu scalonego, obejmujàcy okres do up∏ywu pi´ciu lat od daty wczeÊniejszego wprowadzenia topografii do obrotu lub od daty zg∏oszenia, je˝eli nastàpi∏o póêniej 500,00 z∏
2 Za drugi okres ochrony topografii uk∏adu scalonego, obejmujàcy pozosta∏e,okreÊlone w art. 220, lata ochrony 700,00 z∏

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.


No data available.

WIPO Lex No. PL037