About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on the approval of the Rules of extension of the validity of patents and industrial designs., Azerbaijan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2010 Dates Entry into force: April 12, 2010 Adopted: April 12, 2010 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Industrial Designs

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Azerbaijani İxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması Qaydaları-nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı        

ʺİxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması Qaydalarıʺnın

təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİNQƏRARI

ʺPatent haqqındaʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009cu il 21 dekabr tarixli, 190 nömrəli Fərmanının 1.3 bəndinin icrasını təmin etməkməqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. ʺİxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması Qaydalarıʺ təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri RASİ‐ZADƏ 

Bakı şəhəri, 12 aprel 2010cu il № 63

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010cu il 12 aprel tarixli, 63 nömrəli qərarı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

İxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması QAYDALARI

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar ʺPatent haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun 10cu maddəsinin 5ci bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və ixtira və sənaye nümunəsi patentlərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması qaydalarını tənzimləyir.

1.2. İxtira patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması xüsusən farmakologiya və aqrokimya sahələrinə aiddir.

2. İxtira və sənaye nümunəsi patentlərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması şərtləri

2.1. İxtira patentinin predmeti qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati prosedurlardan keçməsi tələb olunan məhsula və ya məhsulun hazırlanma üsuluna aid olarsa, patent sahibinin vəsatəti əsasında patentin qüvvədə olma müddəti uzadıla bilər. İxtira patentinin qüvvədə olma müddəti patentin müvafiq inzibati prosedurlardan keçməsi üçün sərf olunan müddətə, lakin 5 (beş) ildən artıq olmamaq şərtilə uzadıla bilər.

Sərf olunan müddətə ixtiraya dair iddia sənədinin verildiyi tarixdən patent alınmasına qədər olan müddət daxil olduğu halda, həmin müddətsərf olunan müddətdən çıxılır. Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddəti patent sahibinin vəsatəti əsasında 5 (beş) ildən artıq olmamaq şərtilə uzadıla bilər.

2.2. İxtira patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün vəsatət patentin qüvvədə olduğu müddətdə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə (bundan sonra Komitə)təqdim edilir.

2.3. Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə vəsatət patentin qüvvədə olma müddətinin sonuncu ilinin bitdiyi tarixə 6 (altı) ay qalmış və ya patentin qüvvədə saxlanması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsinə görə əyyən edilmiş müddətdən 12 (on iki) aylıq möhlət müddəti keçənədək Komitəyə təqdim olunur.

2.4. İxtira və sənaye nümunəsi patentlərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün hər ilə görə qanunvericiliklə əyyən edilənməbləğdə müvafiq dövlət rüsumu ödənilir.

Patentlərin qüvvədə saxlanılması üçün əyyən edilən illik dövlət rüsumu hər il üzrə ödənilmədikdə, ixtira və ya sənaye nümunəsi patentləri qüvvədən şş hesab edilir.

2.5. İxtira və sənaye nümunəsi patentlərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üzrə işlərin aparılması bilavasitə patent sahibinin və ya patent müvəkkilinin vasitəsilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.

2.6. Vəsatət verilən tarixə kimi bu Qaydalarla əyyən edilənişlərin yerinə yetirilməsinə dair səlahiyyətlərin patent müvəkkilinə verilməsi əvvəl verilən etibarnamədə göstərilmədikdə, patent müvəkkili Komitəyə yeni etibarnamə təqdim edir.

3. Patentlərin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün təqdim olunan sənədlər

3.1. İxtira patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur: ixtira patentinin sahibi və ya onun patent müvəkkili tərəfindən verilənvəsatət (1 nömrəli əlavə); ixtira patentinin predmetinin müvafiq inzibati prosedurlardan keçməsinə sərf olunan

müddəti təsdiq edənsənədin surəti; etibarnamə (zərurət olduqda).

3.2. Patentin qüvvədə olma müddətinin uzadılmasına dair vəsatətə qoşulan sənədlər ixtira düsturunda göstərilən obyekti aşkar etməyə imkan vermədiyi halda, patent sahibi əlavə sənədlərtəqdim edir.

3.3. Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması üçün aşağıdakı sənədlərtəqdim olunur: sənaye nümunəsi patentinin sahibi və ya onun patent müvəkkili tərəfindən verilənvəsatət

(2 nömrəli əlavə); etibarnamə (zərurət olduqda).

3.4. Vəsatət patent sahibi və ya patent müvəkkili tərəfindən imzalanır. Patent sahibi hüquqi şəxs olduqda, vəsatəttəşkilatın rəhbəri və ya müvafiq qaydada səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən imzalanır. Vəsatətdə imza edən şəxsin soyadı, adı və vəzifəsi göstərilir və hüquqi şəxsin möhürü ilə təsdiq olunur.

Patent sahibi fiziki şəxs olduqda, onun və ya patent müvəkkilinin imzası notariat qaydasında təsdiq edilir.

4. Vəsatətə baxılma qaydası

4.1. Vəsatət Azərbaycan dilində təqdim edilir. Digərsənədlər Azərbaycan dilində və başqa dillərdə verilə bilər. Başqa dillərdə verilənsənədin Azərbaycan dilində tərcüməsi (notarial qaydada təsdiq olunmuş) ərizənin verildiyi tarixdən 2 (iki) ay müddətində təqdim edilməlidir.

4.2. İxtira və sənaye nümunəsi patentlərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə Komitəyə daxil olan sənədlər 10 (on) gün müddətində araşdırılır. Patentlərin qüvvədə olma müddətinin uzadılması mümkün hesab edildiyi halda, qərar qəbul olunur, bu barədə məlumat müvafiq Dövlət reyestrinə daxil edilir və vəsatəti verən fiziki və ya hüquqi şəxsə göndərilir. Bu barədə məlumatlar Komitənin rəsmi bülletenində dərc olunur.

4.3. Komitəyə təqdim olunan sənədlər üzrə iradlar olduğu halda, bu barədə vəsatət verən şəxsə bildiriş göndərilir. Vəsatəti verən şəxs bildirişi aldığı tarixdən 2 (iki) ay müddətində lazımi düzəlişlər edilmiş və ya çatışmayan sənədləri yenidən Komitəyə təqdim etməlidir. Lazımi düzəlişlər edilmiş və ya bu Qaydaların 3 bəndinə uyğun çatışmayan sənədlər əyyən edilmiş müddət ərzində üzrsüz səbəbdəntəqdim edilmədikdə,vəsatət verilməmiş hesab olunur.

ʺİxtira və sənaye nümunəsi patentin qüvvədə olma müddətinin uzadılma Qaydalarıʺna 1 nömrəli ƏLAVƏ 

Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsinə 

AZ1147, Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları küçəsi,

(patent sahibinin soyadı, adı və ya hüquqi şəxsin tam adı)

(patent sahibinin və ya onun patent müvəkkilinin ünvanı)

İxtira patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə 

VƏSATƏT

___________________________________________________________ adlı ixtiranın

(ixtiranın adı)

_________________________________________________________ obyektinə aid olan

(obyektin adı)

ixtira düsturunun ____________________________________________ bəndinə dair

(ixtira düsturundakı bənd)

_______________________ nömrəli patentin qüvvədə olma müddətinin «______» il

(patentin nömrəsi)

tarixinədək uzadılmasını xahiş edirik.

Qoşma _________ vərəq:

İxtira patentinin predmetinin müvafiq inzibati prosedurlardan keçməsinə sərf olunan müddəti

təsdiq edənsənədin surəti

Etibarnamə (zərurət olduqda)

Patent sahibi:

Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı

(imza, tarix)

M.Y.
və ya onun patent müvəkkilinin soyadı, adı, atasının adı __________________

(imza, tarix)

ʺİxtira və sənaye nümunəsi patentin
qüvvədə olma müddətinin uzadılma Qaydalarıʺna
2 nömrəli ƏLAVƏ 

Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsinə 

AZ1147, Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları küçəsi,

(patent sahibinin soyadı, adı və ya hüquqi şəxsin tam adı)

(patent sahibinin və ya onun patent müvəkkilinin ünvanı)

Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması barədə 

VƏSATƏT

_______________________________________________ adlı sənaye nümunəsinə dair

(sənaye nümunəsinin adı)

________________________ nömrəli patentin qüvvədə olma müddətinin «_____» il

(patentin nömrəsi)

tarixinədək uzadılmasını xahiş edirik.

Qoşma ______ vərəq:

Etibarnamə (zərurət olduqda)

Patent sahibi:

Hüquqi (fiziki) şəxsin adından imza edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı

(imza, tarix)

M.Y.
və ya onun patent müvəkkilinin soyadı, adı, atasının adı __________________

(imza, tarix)Legislation Relates to (1 text(s)) Relates to (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. AZ067