About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 280/2005 of October 5, 2005, approving Government Emergency Ordinance No. 100/2005 on the Enforcement of the Industrial Property Rights, Romania

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2005 Dates Entry into force: December 10, 2005 Adopted: October 5, 2005 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Industrial Property

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Romanian Lege Nr. 280/2005 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectârii drepturilor de proprietate industrială        

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I Nr. 897/7X.2005

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2005
privind asigurarea respectârii drepturilor de proprietate industrială

Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.

Articol unic. -Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 643 din 20 Iulie 2005, cu următoarele modificări"

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă expresia drepturi de proprietate industrială include toate drepturi le reglementate de legislaţia natională, comunitară, precum şi de tratatele şi de convenţiile internaţionale în domeniu la care România este parte."

2. La articolul 6, alineatele (1) si (5) vor avea următorul cuprins:
"Art 6. -(1) Inainte de judecarea fondului cauzei, având ca obiect un drept de proprietate industrială protejat, instanţa judecătorească competentă poate, la cererea unei părţi care a prezentat elemente de probă, conform prevederilor art. 5 alin. (1), în susţinerea afirmatiilor sale din care rezultă că o încălcare a avut loc ori că această încălcare este iminentă, să ordone măsuri provizorii, rapide şi eficiente, pentru conservarea elementelor de probă pertinente cauzei, sub rondiţia ca protecţia informaţiilor confidentiale să fie asigurată.

(5)In termen de 5 zile de la comunicarea măsurilor de conservare a probelor, părţile în cauză pot ataca măsurile dispuse. Judecarea se face de urgenţă, cu citarea părţilor, făcându se aplicarea dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la procedurile speciale şi la administrarea probelor."

3. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (5) vor avea următorul cuprins:
"Art. 9. -(1) Instanţa Judecătorească competentă poate, la cererea motivată a reclamantului, să ordone măsuri provizorii împotriva persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială protelat, în scopul de a preveni orice încălcare iminentă cu privire la acest drept, respectiv:
(5) Instanţa judecătorească competentă poate cere reclamantului, în cadrul măsurilor prevăzute la alin. (1}-(4), să furnizeze orice element de probă, în scopul de a şi forma convingerea că acesta este titularul dreptului şi că acest drept i a fost încălcat ori o astfel de încălcare este iminentă."

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
"Art 15. -Cheltuielile de judecată stabilite de instanţa de judecată, în mod rezonabil şi proporţional cu cauza respectivă, şi care au fost efectuate de partea care a câştigat procesul vor fi suportate de partea care a pierdut procesul."

5. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

6. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
"Art. 21. -Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi a ConSiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprielate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004."

Această lege a fost adoptată de Parla mentul României, cu respectarea prevederilor ar/. 75 şi ale arI. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA


PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLE VĂCÂROIU

Bucureşti, 5 octombrie 2005.
Nr. 280.


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Or donanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005

privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate Industrială

in temeiul prevederilor art 77 ali n. (1) şi ale art 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele Romaniei d e cre t e a z ă:

Articol unic. -Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I

PREŞEDINTELE ROMANIEI

TRAIAN BASESCU

Bucuresti, 5 octombrie 2005.
Nr. 982.


Legislation Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. RO076