About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulations on the Drafting, Filing and Examination of Applications for the Registration of Industrial Designs, Bulgaria

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2008 Dates Entry into force: February 1, 2000 Adopted: February 1, 2000 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Industrial Designs, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Industrial Property

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Bulgarian Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн        

НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

обн. ДВ. бр.9 от 1 февруари 2000 г., изм. ДВ. бр.14 от 14 февруари 2006 г., изм. ДВ. бр.32 от 25 март 2008 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявки за регистрация на промишлен дизайн, наричани понататък "заявките".

Чл. 2. (Изм.-ДВ, бр. 14 от 2006 г.) (1) В една заявка могат да се включат един или няколко дизайна.

(2) Когато заявката се отнася до няколко дизайна, продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, е необходимо да принадлежат към:

1. един клас на Международната класификация на моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно, или

 1. един и същ комплект, или
 2. композиция от изделия.

(3) Когато множествената заявка се отнася до орнаменти, за продуктите, в които са включени или в които са приложени дизайните, не се прилагат условията по ал. 2.

Глава втора.
ОФОРМЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

Раздел I.
Подаване на заявка

Чл. 3. (1) (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Заявката се подава в Патентното ведомство директно, по пощата или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие.

(2)
(Доп.-ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато заявката е подадена чрез комуникационно средство по ал. 1, оригиналните материали по нея трябва да се представят в Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на факсимилето или електронното копие на заявката. Не се приемат чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле, заявки за регистрация на дизайн, определен от особеностите на цветовото съчетание.
(3)
(Нова -ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм. и доп.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Срокът по ал.2 не се смята за пропуснат, когато подаването на

материалите е станало по пощата в срок.

Раздел II.
Изисквания към заявката

Чл. 4. (1) Заявката съдържа следните документи:

 1. заявление за регистрация;
 2. копия от изображенията на дизайна;
 3. документ за платени такси;
  1. пълномощно, когато се подава чрез местен представител по индустриална собственост съгласно чл.5 от Закона за промишления дизайн (ЗПД), наричан понататък "представителя";
  2. 5. приоритетно свидетелство, когато се претендира за конвенционен приоритет;
 1. кратко описание на особеностите на дизайна -до 100 думи, представено по инициатива на заявителя;
 2. (нова -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) писмено съгласие за регистрация от Министерството на отбраната и от Министерството на вътрешните работи за промишлени дизайни на продукти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(2) Документите се подават на български език. Когато са подадени на друг език, установената дата на подаване съгласно чл. 31, ал.2 ЗПД се запазва, ако в тримесечен срок от тази дата те бъдат представени в превод на български език. Превод на приоритетното свидетелство се представя само при необходимост след поискване от Патентното ведомство.

Чл. 5. Заявлението за регистрация се подава в един екземпляр по образец на Патентното ведомство и съдържа:

1. идентификационни данни на заявителя:

а)(изм.-ДВ, бр. 14 от 2006 г.) когато заявителят е физическо лице, се посочват името, презимето и фамилията, държавата, на която е гражданин, или държавата, в която има постоянен адрес, както и неговият адрес;

б) когато заявителят е юридическо лице, се посочват неговото наименование, седалището и адресът на управление в съответствие със съдебната регистрация, видът на юридическото лице и държавата, в която извършва действителна търговска или производствена дейност;

 1. идентификационни данни на представителя, ако е упълномощен такъв -име и адрес;
 2. адрес за кореспонденция в Република България -адресът, посочен от заявителя или представителя, на който ще се води кореспонденцията; когато не е посочен такъв адрес, кореспонденцията се води на адреса на заявителя, посочен първи в заявлението; когато заявителите са повече от един, те могат да посочат общ адрес за кореспонденция;
  1. претенция за приоритет, ако се претендира за такъв, като при конвенционен приоритет се посочват датата и държавата на предходната заявка, а при приоритет от национална заявка -входящият й номер;
   1. име и адрес на автора или на авторите на дизайна;
   2. брой на дизайните, за които се иска закрила;
  1. списък на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът, с указание за класификационния индекс по Международната класификация на моделите и рисунките съгласно Спогодбата от Локарно;
   1. изображения на дизайна;
   2. опис на представените изображения;
   3. опис на приложените към заявката документи;
 1. искане за регистрация, представляващо изричното волеизявление на заявителя за регистрация на заявения дизайн;
 2. името и подписа на заявителя или на неговия представител; когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, се посочва и длъжността на лицето, подписало заявлението, като се поставя и печат.

Чл. 6. (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) (1) Изображенията на дизайна трябва да го представят в един основен изглед и в толкова допълнителни изгледи, колкото са необходими (но не повече от 7) за неговото ясно, пълно и детайлно разкриване. На всяко изображение се отбелязва видът на изгледа, например "основен изглед", "изглед отзад", "изглед отгоре" и пр.

(2)
Когато заявката включва няколко дизайна, се представят изображения съгласно ал.1 на всеки от тях. Всеки дизайн трябва да бъде представен с еднотипни изображения -фотографски или графични.
(3)
Продуктите, към които е приложен дизайнът, трябва да бъдат представени в позицията, в която те обикновено се използват. Когато продуктите при нормална употреба се затварят, сгъват и пр., те могат да се представят и в отворено или разгънато положение.
(4)
При комплект или композиция от изделия се представят изображения съгласно ал.1 на комплекта или на композицията в цялост. Към заявка за регистрация на дизайн на комплект или композиция могат да се включат и дизайни на отделните изделия от комплекта.
(5)
Когато заявката се отнася до опаковка, може да бъде представено изображение на разгъвката на опаковката.
(6)
Фотографските изображения трябва да са направени при равномерно осветление, върху неутрален фон без странични предмети и без да са ретуширани. Графичните изображения трябва да са контрастни, изчертани с плътни линии и да представят особеностите на дизайна. Изображенията трябва да бъдат представени върху бяла непрозрачна хартия, изпълнени с добро качество, без да съдържат специални ефекти и холограмни знаци, така че да могат да бъдат възпроизведени. Всички особености на дизайна трябва да се открояват ясно.
(7)
Когато особеностите на дизайна са определени от цветово съчетание, се представят цветни изображения.
(8)
Когато заявката се отнася до дизайн на печатарски шрифт, изображението му трябва да е изпълнено в размер с височина на знака поне 16 и да съдържа най-малко поредица от всички малки и големи букви от азбуката, от всички арабски цифри, придружени със съответен текст, изпълнен с шрифта, покриващ пет реда.

(9) Изображенията на всеки дизайн се номерират последователно с арабски цифри, като се започва от основния изглед. Ако един дизайн е представен с допълнителни изгледи, всеки изглед се означава, като се посочва номерът на дизайна, след него -точка и поредният номер на изгледа.

(10)
Изображенията трябва да са с размери, не по-малки от 3/4 см и не поголеми от 14/24 см.
(11)
Към заявлението се прилагат и по две копия на всяко изображение. На обратната страна на копията на изображенията се изписва номерацията съгласно ал. 9.
(12)
Към заявката може да е приложено изображението на дизайна и на електронен носител.
Чл. 7. (1) Кореспонденцията до Патентното ведомство задължително съдържа входящия номер на заявката и подписа на заявителя или на неговия представител.
(2)
(Доп.-ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Кореспонденцията, изпратена чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие, се счита за получена, ако в едномесечен срок от датата на получаване на факсимилето или електронното копие в Патентното ведомство се представи оригиналът.
(3)
(Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Кореспонденцията от Патентното ведомство до заявителя или неговия представител се изпраща с обратна разписка, която удостоверява датата на получаването й. Когато обратната разписка не се върне в едномесечен срок или кореспонденцията се върне от пощенските служби поради неоткриване на адресата на посочения от него адрес, на официалната страница на Патентното ведомство в интернет и на таблото за съобщения в Патентното ведомство се прави публикация за наличието на такава кореспонденция. Публикацията съдържа заявителския номер, името и адреса на заявителя или на неговия представител, наименованието на дизайна и вида на кореспонденцията. Срокове, определени в кореспонденцията, започват да текат от датата на свалянето на публикацията от официалната страница в интернет и от таблото за съобщения.
(4)
(Нова -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато кореспонденцията до Патентното ведомство е изпратена по пощата, за дата на получаване на тази кореспонденция се счита датата на пощенското клеймо на изпращащата пощенска станция. Ако датата на пощенското клеймо е нечетлива, за дата на получаване се счита датата на постъпване на кореспонденцията в Патентното ведомство.

Раздел III. Представителство

Чл. 8. (1) Когато по заявката е упълномощен представител или патентен специалист съгласно §3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление 137 на Министерския съвет от 1993 г.(обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1994 г. и бр. 41 от 1997 г.), към нея се прилага пълномощно. Когато заявителите са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България.

(2)
(Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Пълномощното по ал.1 трябва да съдържа: името и адреса на заявителя; името, адреса и номера, под който е регистриран представителят в регистъра на представителите по индустриална собственост; входящия номер и датата на подаване на заявката, когато има такива; действията, за които представителят е упълномощен; подписите на заявителите, датата на упълномощаването и печат, ако заявителят е юридическо лице. Когато е упълномощен патентен специалист, в пълномощното се посочват номерът и датата на трудовия му договор.
(3)
Пълномощното се представя по образец на Патентното ведомство или в друга форма, избрана от заявителя.
(4)
Когато представеното пълномощно е на друг език, то трябва да се легализира в отдел "Консулски" на Министерството на външните работи на Република България, освен в случаите, когато легализацията не се изисква при условията на взаимност.
(5)
Когато с пълномощното представителят е упълномощен по няколко заявки, се изисква копие на пълномощното за всяка заявка. Верността на копията с оригиналното пълномощно се удостоверява с подписа на представителя.
(6)
Когато представителят действа чрез преупълномощаване, се представя пълномощно, доказващо, че лицето, което го е упълномощило, има такова правомощие. Този документ или заверено негово копие съгласно ал.5 се прилага към пълномощното на представителя.
(7)
За оттегляне на упълномощаването Патентното ведомство трябва да бъде уведомено писмено.
(8) За оттегляне на заявката е необходимо изрично упълномощаване.
(9)
(Нова -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато в хода на експертизата бъде упълномощен втори представител по индустриална собственост, кореспонденцията се води и с двамата представители, освен ако има изрично оттегляне на пълномощното на първия представител.

Глава трета.
ЕКСПЕРТИЗА

Раздел I.
Формална експертиза

Чл. 9. (1) (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) За всяка заявка, подадена в Патентното ведомство, се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 31, ал.2 ЗПД за установяване дата на подаване.

(2)
(Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато изискванията по ал.1 са изпълнени, заявката се вписва във Входящия регистър на Патентното ведомство за заявките за дизайн и на заявителя се съобщава писмено входящият й номер и установената дата на подаване.
(3)
(Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато заявката е подадена чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие
и отговаря на изискванията на ал. 1, а оригиналът се получи в Патентното ведомство след срока по чл. 3, ал. 2, за дата на подаване се счита датата на получаване на оригиналните документи във ведомството.
(4)
(Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато изискванията на чл. 31, ал.2 ЗПД не са изпълнени, не се установява дата на подаване и постъпилите материали се съхраняват в Патентното ведомство на Република България.
Чл. 10. (1) (Изм.-ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация на заявката. Когато такъв документ не е приложен или са платени такси, които не отговарят на размера, предвиден в Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство, на заявителя се предоставя тримесечен срок за отстраняване на този недостатък. Ако в този срок таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.
(2)
В двумесечен срок от представянето на документа за платени такси за всяка заявка се извършва формална експертиза, като се проверява:
 1. дали заявителят е лице, което отговаря на изискванията на чл.2 ЗПД;
 2. наличието на документите по чл. 32 ЗПД и данните в тях;
 1. дали дизайните, включени в множествена заявка, отговарят на изискванията на чл. 33 ЗПД;
 2. съответствието между броя, описа на представените изображения и техните копия;

5. дали представените изображения са ясни и изпълнени в съответствие с чл. 6.

(3)
Когато се констатират недостатъци по ал. 2, на заявителя се съобщава за тях и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отстрани недостатъците, не отговори или възрази неоснователно, се взема решение за прекратяване на производството по заявката.
(4)
Когато се установи, че в искането е посочен представител или патентен специалист, но не е представено пълномощно или то не е надлежно оформено съгласно чл. 8, ал.2 и 4, или като представител е посочено лице, което не е вписано в регистъра на представителите с правоспособност в областта на дизайна, заявителят или неговият представител се поканва да отстрани констатираните недостатъци в срока по ал. 3.
(5)
Когато недостатъците по ал.4 не бъдат отстранени в случаите на задължително представителство по чл. 5, ал.2 ЗПД, се взема решение за прекратяване на производството. Когато заявителят има постоянно местожителство или седалище в Република България, производството продължава, като кореспонденцията се води директно с него.
(6)
Когато е претендиран приоритет, отговарящ на изискванията на чл. 35, ал.2 ЗПД, и в срока по чл. 35, ал. 2, т.5 ЗПД не е приложен приоритетен документ или не е заплатена такса за приоритет, заявителят се уведомява, че претенцията за приоритет не се уважава и приоритетът на заявката се определя от датата на подаването й в Патентното ведомство.
(7)
При разделяне на заявка за промишлен дизайн разделените заявки ползват дата на подаване, съответно приоритет на първоначалната заявка, ако те са подадени в тримесечен срок от уведомлението за разделяне, съответно от искането на заявителя за разделяне на заявката, и включват дизайни, съдържащи се в първоначалната заявка.

Чл. 10а.(Нов -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) В едномесечен срок след приключване на формална експертиза всяка заявка, която отговаря на изискванията, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Чл. 11. (Отм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.)

Раздел II.
Експертиза по същество

Чл. 12. (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) В едногодишен срок след изтичането на срока по чл. 36б, ал.1 ЗПД за всяка заявка се извършва експертиза по същество.

Чл. 12а.(Нов -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) (1) Ако Министерството на вътрешните работи и/или Министерството на отбраната писмено изразят несъгласие с регистрирането на дизайн, който се отнася до продукт, свързан със сигурността и отбраната на страната, заявителят писмено се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отговор.

(2)
Ако в срока по ал.1 заявителят не представи писмено съгласие или несъгласието не бъде оттеглено от компетентните органи по ал. 1, Патентното ведомство взема решение за прекратяване на производството.
Чл. 13. (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) (1) Извършва се проучване на материалите по заявката, като се преценява дали дизайнът се отнася до видимия външен вид на продукт или на част от продукт и се определят неговите особености съгласно определението в чл. 3, ал.1 ЗПД.
(2)
Преценява се дали продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, може да бъде получен по промишлен или по занаятчийски начин и дали може да се възпроизвежда многократно. Продуктите, получени при многократно възпроизводство, трябва да съдържат всички особености на дизайна.

Чл. 14. (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Извършва се преценка дали заявеният дизайн:

1. (доп.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) се отнася до компютърна програма съгласно чл. 3, ал.2 ЗПД;

2. попада в изключенията на чл. 11, ал.2 ЗПД.

Чл. 15. (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) (1) Проверява се определеният клас по действащата редакция на Международната класификация, като се извършва и класиране до подклас. При необходимост определеният клас се коригира, като промяната се съобщава на заявителя.

(2)
Извършва се проучване във фонда на регистрираните дизайни с цел да се установи дали не съществува друг идентичен по смисъла на чл. 12 ЗПД дизайн,
регистриран в Република България по национален ред или по реда на Хагската спогодба за международна регистрация с действие на територията на Република България преди датата на подаване на заявката, съответно преди приоритетната дата, или дали е регистриран във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар дизайн на Общността, публикуван преди датата на подаване на заявката, съответно преди приоритетната дата.
(3)
Извършва се и проучване във фонда на подадените заявки по национален и международен ред, както и в базата данни на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар за дизайните на Общността, подадени след 1 януари 2007 г., с цел да се установи дали не съществува друг идентичен дизайн по смисъла на чл. 12, ал.2 ЗПД, който е обект на заявка с по-ранна дата на подаване, съответно приоритетна дата.
(4)
Проучването по ал.2 и 3 се извършва въз основа на представените от заявителя изображения на заявения дизайн в определените класове, както и в класовете на продуктите, към които може да се приложи или включи дизайнът.
(5)
Дизайните -обекти на по-ранни заявки, намерени при проучването по ал. 3, се вземат предвид, ако впоследствие те бъдат регистрирани.
(6)
Проучването обхваща и материалите, предоставени от трети лица след публикацията на заявката. Могат да бъдат проучвани и материали, доказващи разгласяването или използването на дизайна по какъвто и да е друг начин.

Чл. 16. (Отм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.)

Раздел III.
Постановяване на решение

Чл. 17. (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) (1) Когато в резултат на извършената експертиза по същество се установи, че дизайнът отговаря на изискванията на ЗПД, заявителят се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за заплащане на такси за регистрация, за издаване на свидетелство и за публикация.

(2)
Когато в срока по ал.1 дължимите такси се заплатят, се взема решение за регистрация, в което се посочва и регистровият номер, под който дизайнът се вписва в Държавния регистър на дизайните.
(3)
Когато в срока по ал.1 дължимите такси не се заплатят, заявката се счита за оттеглена.
Чл. 18. (1) (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато след анализ на резултатите от проучването се установи, че заявеният дизайн или някои от дизайните при множествена заявка не могат да бъдат регистрирани, тъй като не отговарят на изискванията на чл. 3, чл. 11, ал.2 и чл. 12 ЗПД, заявителят се уведомява за това, като му се предоставя тримесечен срок за възражение. В уведомлението се посочват всички основания и мотиви за отказ на регистрацията.
(2)
(Изм. и доп.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Ако заявителят не отговори в предоставения му срок, не отстрани недостатъците, не ограничи заявката до дизайните, които могат да бъдат регистрирани, или възраженията му се преценят като
неоснователни, се взема решение за отказ на регистрацията на всички заявени дизайни. Решението се взема не по-късно от един месец от изтичането на срока по ал. 1.
(3)
Ако възраженията на заявителя се преценят като основателни или той ограничи множествената заявка до дизайните, които могат да бъдат регистрирани, се извършват действията по чл. 17.

Раздел IV.
Оттегляне, ограничаване и промени в заявката

Чл. 19. (1) (Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Заявката за дизайн може да бъде оттеглена с писмено заявление от заявителя до вземане на решение по нея.

(2) Множествена заявка може да бъде ограничена, когато оттеглянето се отнася само до някои от дизайните.

(3) Оттеглянето или ограничаването се извършват, когато по заявката:

 1. има категорично и недвусмислено писмено искане, което не съдържа допълнителни условия за оттеглянето и е подписано от всички заявители или от упълномощено от тях лице при спазване изискванията на чл. 16, ал.1 ЗПД;
 2. не е постъпил официален документ за прехвърляне на права или е постъпил такъв документ, но заявлението е подписано от правоприемниците или от техните представители;
 3. не е постъпило съобщение от съда или от трето лице, че има спор за установяване на право на заявяване.

(4) Ако са изпълнени условията по ал. 3:

 1. (изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) при оттегляне на заявката заявителят се уведомява, че заявлението за оттегляне е уважено, като тя се счита за неподадена;
 2. (изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) при ограничаване на заявката заявителят се уведомява.

(5) Ако някое от условията по ал.3 не е изпълнено, заявителят се поканва да го изпълни. Когато той не отговори или не изпълни съответното условие, производството по заявката продължава, за което се уведомява заявителят.

Чл. 20. (1) В заявката могат да се внасят промени и поправки по отношение на:

 1. името и/или адреса на заявителя;
 2. очевидни грешки, които не засягат заявения дизайн.

(2) За извършване на промените и поправките по ал.1 е необходимо заявителят да подаде изрична молба, придружена с документ за платена такса.

Чл. 20а.(Нов -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Ако преди вземане на решение постъпи искане за прехвърляне на права по един или няколко дизайна, включени в множествена заявка, приобретателят на правото на заявяване се уведомява, че прехвърлянето ще бъде извършено, ако в тримесечен срок от получаване на съобщението подаде заявка, включваща прехвърлените дизайни. Новата заявка ползва датата на подаване, съответно приоритетната дата на първоначалната заявка.

Глава четвърта.
ПОДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН ПО РЕДА НА
ХАГСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЗАЯВЯВАНЕ НА
ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21, изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) За международна заявка, по която Република България е посочена страна, Патентното ведомство извършва експертиза по същество.

(2) (Нова -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Когато се установи, че има основания за отказ на регистрацията, се изпраща уведомление за отказ до Международното бюро, в което се посочват:

1. всички основания и мотиви за отказ;

2. сроковете за възражение срещу мотивите за отказ по чл. 37, ал.3 и 7 и чл. 41, ал. 1, т.1 ЗПД.

(3)
(Нова -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Ако в предоставените срокове постъпи възражение, кореспонденцията се осъществява с упълномощен представител.
(4)
(Нова -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Ако възраженията на заявителя се преценят като основателни или той ограничи множествената заявка до дизайните, които могат да бъдат регистрирани, се уведомява представителят и се изпраща уведомление за оттегляне на отказа до Международното бюро, в което се посочват:

1. указания за кои дизайни се отнася оттеглянето на отказа, когато то не касае всички дизайни;

2. датата, на която отказът е оттеглен.

Чл. 22. (1) Международната заявка, по която Република България е страна на произход, се подава лично или чрез представител директно в Международното бюро или чрез Патентното ведомство.

(2)
(Изм.-ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Заявката се представя на френски или на английски език в един екземпляр, който представлява формуляр -образец на Международното бюро.
(3)
(Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Освен изображенията на дизайна, по преценка на заявителя могат да бъдат представени и екземпляри или макети от дизайна, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 3, т.3"б" от Хагската спогодба.
(4)
(Изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Към заявката се прилага документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство.
(5)
(Изм.-ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) Ако заявителят не е заплатил таксите по ал. 4, той се поканва в едномесечен срок да отстрани този недостатък.
(6)
Ако Патентното ведомство бъде уведомено от Международното бюро за недостатъци в международната заявка, то съобщава за тях на заявителя и му предоставя едномесечен срок за отговор. Ако недостатъците не бъдат отстранени в посочения срок, заявката се счита за изоставена по смисъла на Хагската спогодба.

Глава пета.
ЗАЯВКА ЗА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА (НОВА -ДВ, БР. 32 ОТ
2008 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2008 Г.)

Чл. 23. (Нов -ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.) (1) Когато заявката за регистрация на дизайн на Общността се подава чрез Патентното ведомство, тя трябва да е придружена с документ за платена такса за препращане.

(2)
Патентното ведомство поставя върху заявката датата на получаването й, номерира броя на страниците с арабски цифри и уведомява заявителя за датата на получаване, за вида и броя на документите и за датата на препращане на заявката.
(3)
В двуседмичен срок от получаването й заявката се изпраща до Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, придружена със сертификат, съдържащ опис на документите, подадени със заявката, и датата на получаването им в Патентното ведомство.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Отм.-ДВ, бр. 14 от 2006 г.)

§ 2. (Отм.-ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 25.03.2008 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Експертизата на исканията за регистрация на промишлени образци, по които няма окончателно решение до влизането в сила на ЗПД, се извършва по реда на наредбата.

§ 4. Наредбата се издава на основание § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПД.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Патентното ведомство.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОФОРМЯНЕ,

ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

(ОБН.-ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г.)

§ 12. Наредбата се прилага и за заявки за регистрация на промишлен дизайн, по които до влизането й в сила няма окончателно решение.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 50 ОТ 17 МАРТ 2008 Г. ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОФОРМЯНЕ,

ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

(ОБН.-ДВ, БР. 32 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2008 Г.)

§ 24. Измененията и допълненията в наредбата, включени в постановлението, се прилагат и за заявки за регистрация на промишлен дизайн, по които до влизането й в сила няма окончателно решение.

§ 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. BG049