About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 168/2008 Coll. of April 22, 2008, on Amendments to Act No. 121/2000 Coll., on Copyright and Related Rights and on Amendments to Certain Acts, Czech Republic

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2008 Dates Entry into force: May 19, 2008 Adopted: April 22, 2008 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Czech Zákon č. 168/2008 Sb. ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ao změně některých zákonů (autorský zákon)         English Act No. 168/2008 Coll. of April 22, 2008, on Amendments to Act No. 121/2000 Coll., on Copyright and Related Rights and on Amendments to Certain Acts        

168

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších

předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 23 se věta druhá nahrazuje větou „Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 % výše poplatku za jeden přístroj stanovenou zvláštním zákonem1b).“ a ve větě třetí se slovo „rovněž“ zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

1b) Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 97 odst. 2 se slova „se sídlem v České republice“ zrušují.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r. Klaus v. r.

Topolánek v. r.


168

The Act

of April the 22nd, 2008

amending the Act No. 121/2000 Coll., on Copyright and Rights Related to Copyright and on Amendment to Certain Acts (the Copyright Act), as amended by subsequent provisions

The Parliament has adopted the following Act of the Czech Republic:

Article I.

The Act No. 121/2000 Coll., on Copyright and rights related to Copyright and on amendment to certain acts (the Copyright Act), as amended by Act No. 81/2005 Coll., Act No. 61/2006 Coll., Act No. 186/2006 Coll. and Act No. 216/2006 Coll., shall be amended as follows:

1. In the Article 23, the second sentence shall be replaced by the sentence “The author is entitled to remuneration for making the work available by means of facilities technically capable to receive broadcasts to guests accommodated within the provision of accommodation services if such facilities are located in the rooms intended for private use by the accommodated persons. The total of remuneration, designed for all collective rights managers as a whole, must not exceed the 50 % of the amount of the fee stipulated for one device as stated in the special Act (1b).”. In the third sentence the word “also” shall be revoked.

The foot-note No (1b) means following:

“(1b) The Act No. 348/2005 Coll., on radio and television broadcasting fee and on amendment to certain Acts, as amended by subsequent provisions.”

2. In the Article 97 paragraph 2, the words “with its seat in the Czech Republic” shall be revoked.

Article II.

This Act shall enter into force on the day of its publication in the Collection of Laws.

Vlček v.r.
Klaus v.r.
Topolánek v.r.
Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. CZ049