About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Resolution No. 181 of February 6,2002 on Conditions of Distribution of Payment for Reprographic Reproduction of Works, Lithuania

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2002 Dates Entry into force: July 1, 2002 Issued: February 6, 2002 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Lithuanian Dėl Autorinio Atlyginimo Už Kūrinių Atgaminimą Reprografijos Būdu (Fotokopijavimo Ar Kitu Būdu Popieriuje) Mokėjimo Tvarkos Patvirtinimo 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 181        

DĖL AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ REPROGRAFIJOS BŪDU (FOTOKOPIJAVIMO AR KITU BŪDU POPIERIUJE) MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2002 m. vasario 6 d. Nr. 181

Vilnius

Vadovaudamasi Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos (Žin., 1995, Nr. 40-988) 9 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598) 23 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) mokėjimo tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad autorinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) surenkamas, paskirstomas ir išmokamas tik per atitinkamą autorių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją, administruojančią Lietuvos Respublikos teritorijoje tokias teises.

3. Pavesti Kultūros ministerijai per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo pagal autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų pateiktas paraiškas paskirti autorių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją, atsakingą už šio nutarimo 2 punkte nurodyto autorinio atlyginimo surinkimą ir paskirstymą, ir apie tai informuoti visuomenę – paskelbti pranešimą leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas

Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 181

AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ REPROGRAFIJOS BŪDU (FOTOKOPIJAVIMO AR KITU BŪDU POPIERIUJE) MOKĖJIMO TVARKA

1. Ši tvarka reglamentuoja autoriams ir leidėjams mokamo už literatūros, mokslo ir meno kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) (toliau vadinama – reprografinis atgaminimas) autorinio atlyginimo dydį, jo surinkimo, paskirstymo ir mokėjimo sąlygas.

2. Ši tvarka netaikoma:

2.1. reprografiniam viso knygos teksto ar didesnės jo dalies arba muzikinio kūrinio natų atgaminimui. Tokiu atveju kūrinio naudotojas turi gauti autoriaus ar jo teisių perėmėjo leidimą (licenciją) atgaminti kūrinį;

2.2. Lietuvos valstybinio archyvų fondo dokumentų reprografiniam atgaminimui valstybinės archyvų sistemos įstaigose.

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Studijų ir mokslo įstaiga – aukštosios mokyklos ir mokslo institutai.

Reprografinis atgaminimas – kūrinių atgaminimas popieriuje kuria nors kopijavimo ar informacinių technologijų įranga – kompiuterio spausdintuvu ar panašiai (toliau vadinama – reprografinio atgaminimo įranga).

Operatoriai – fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys mokamas reprografinio atgaminimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Asmenys, suteikę patalpas kitiems ūkio subjektams teikti reprografinio atgaminimo paslaugas, nelaikomi operatoriais.

Leidėjai – leidyklos, periodinės spaudos (laikraščių ir žurnalų) leidėjai (redakcijos), parengę spaudai ir pateikę visuomenei tiek knygų ar periodinės spaudos leidinių egzempliorių, kad pakaktų jos pagrįstiems poreikiams tenkinti.

4. Autorinį atlyginimą už reprografinį kūrinių atgaminimą (toliau vadinama – autorinis atlyginimas) moka operatoriai, teikiantys mokamas reprografinio atgaminimo paslaugas. Autorinis atlyginimas mokamas kartą per metus pagal autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos, atsakingos už autorinio atlyginimo surinkimą, paskirstymą ir išmokėjimą (toliau vadinama – asociacija), pateiktą sąskaitą.

5. Asociacijos veiklos priežiūrą įstatymo nustatyta tvarka atlieka Kultūros ministerija.

6. Operatoriaus mokamo autorinio atlyginimo suma nustatoma taikant autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) tarifus (šios tvarkos 1 priedas). Autorinis atlyginimas skaičiuojamas už kiekvieną reprografinio atgaminimo įrangos vienetą atsižvelgiant į operatoriaus naudojamos reprografinio atgaminimo įrangos galingumą ir reprografinio atgaminimo paslaugų teikimo vietą.

7. Tais atvejais, kai reprografinio atgaminimo įranga naudojama ne ištisus metus (įranga įsigyta tais metais, už kuriuos mokamas autorinis atlyginimas, arba išimta iš paslaugų teikimo srities nepasibaigus metams, už kuriuos mokamas autorinis atlyginimas), taikomi mažesni autorinio atlyginimo tarifai (atitinkamas tarifas, nustatytas šios tvarkos 1 priede, dalijamas iš 12 ir dauginamas iš mėnesių, kuriais buvo naudojama reprografinio atgaminimo įranga, skaičiaus).

8. Operatoriai, pasibaigus metams, už kuriuos mokamas autorinis atlyginimas, iki kitų metų sausio 15 d. turi pateikti asociacijai deklaraciją apie reprografinio atgaminimo paslaugų teikimą (šios tvarkos 2 priedas). Ši deklaracija suteikia pagrindą skaičiuoti autorinį atlyginimą.

9. Asociacija pagal pateiktą deklaraciją apskaičiuoja autorinį atlyginimą ir išsiunčia operatoriui sąskaitą. Operatorius per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos turi pervesti sąskaitoje nurodytą autorinio atlyginimo sumą į asociacijos sąskaitą.

10. Asociacija atlieka atrankinius reprografinio atgaminimo tikrinimus. Iš operatorių, nustatytuoju laiku nepateikusių deklaracijų ir nesumokėjusių autorinio atlyginimo, pagal asociacijos ieškinius įstatymo nustatyta tvarka gali būti išieškomas didesnis autorinis atlyginimas.

11. Gavusi autorinį atlyginimą, asociacija per 7 kalendorines dienas išsiunčia operatoriui pažymą apie autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu sumokėjimą (šios tvarkos 3 priedas). Pažyma išduodama kiekvienam reprografinio atgaminimo įrangos vienetui. Operatoriai pažymą turi laikyti matomoje vietoje, prie kiekvieno reprografinio atgaminimo įrangos vieneto.

12. Operatorius, nelaukdamas, kol sueis deklaracijos pateikimo terminas, turi pranešti asociacijai informaciją, kuri yra svarbi atitinkamo autorinio atlyginimo tarifui taikyti ir autorinio atlyginimo dydžiui nustatyti. Tai informacija apie:

12.1. instaliuotą naują reprografinio atgaminimo įrangą;

12.2. nenaudojamą reprografinio atgaminimo įrangą;

12.3. pakeistą reprografinio atgaminimo paslaugų teikimo vietą.

13. Jeigu atgaminimo įranga, kuriai išduota asociacijos pažyma, parduodama ar kitaip perduodama nuosavybėn, ar perduodama valdyti, naudoti ir ja disponuoti kitiems asmenims, pažyma turi būti grąžinta asociacijai.

14. Asociacija iš surinkto autorinio atlyginimo atskaito sumą, skirtą autorinio atlyginimo surinkimo, paskirstymo ir išmokėjimo sąnaudoms padengti.

15. Atskaičius šios tvarkos 14 punkte nurodytą sumą, surinktas autorinis atlyginimas autoriams ir leidėjams paskirstomas tokiu santykiu: 60 procentų surinkto autorinio atlyginimo – autoriams, 40 procentų – leidėjams.

16. Autoriams tenkanti autorinio atlyginimo dalis (60 procentų surinkto autorinio atlyginimo) paskirstoma taip:

16.1. mokslinės ir dalykinės literatūros kūrinių autoriams – 20 procentų;

16.2. grožinės literatūros ir eseistikos kūrinių autoriams – 15 procentų;

16.3. dailės kūrinių autoriams – 15 procentų;

16.4. publicistikos kūrinių autoriams (žurnalistams) – 10 procentų.

17. Leidėjams tenkanti autorinio atlyginimo dalis (40 procentų surinkto autorinio atlyginimo) tarp leidėjų (leidyklų ir periodinės spaudos leidėjų) paskirstoma po lygiai pagal Lietuvos leidėjų asociacijos ir Lietuvos periodinės spaudos asociacijos paraiškas, pateiktas autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijai.

18. Autorinis atlyginimas paskirstomas ir išmokamas pasibaigus metams, už kuriuos mokamas autorinis atlyginimas, iki kitų metų birželio 1 dienos.

19. Konkreti autoriui išmokamo autorinio atlyginimo suma apskaičiuojama remiantis asociacijos atliekamų atrankinių tyrimų apie reprografinį kūrinių atgaminimą rezultatais ir informacija apie literatūros, mokslo ir meno kūrinius, esančius bibliotekose.

20. Asociacija iki tų metų, kuriais buvo paskirstytas ir išmokėtas autorinis atlyginimas, spalio 1 d. pateikia Kultūros ministerijai ataskaitą apie autorinio atlyginimo paskirstymą ir išmokėjimą.

21. Asociacijos pateikta ataskaita svarstoma Kultūros ministerijos šiam tikslui sudarytoje komisijoje, į kurią įeina šios asociacijos, Kultūros ministerijos, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos, Lietuvos leidėjų asociacijos ir Lietuvos periodinės spaudos asociacijos atstovai. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Kultūros ministerija.

22. Komisija turi teisę reikalauti, kad asociacija pateiktų turimą dokumentaciją, susijusią su autorinio atlyginimo paskirstymu ir išmokėjimu.

23. Komisija pateikia Kultūros ministerijai išvadą iki tų metų, kuriais buvo paskirstytas ir išmokėtas autorinis atlyginimas, gruodžio 15 dienos. Asociacija turi ištaisyti komisijos nustatytus autorinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo netikslumus per mėnesį nuo šios komisijos reikalavimų pateikimo dienos ir apie tai informuoti Kultūros ministeriją.

Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) mokėjimo tvarkos

1 priedas

AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ REPROGRAFIJOS BŪDU (FOTOKOPIJAVIMO AR KITU BŪDU POPIERIUJE) TARIFAI

(litais)

Reprografinio atgaminimo įrangos galingumas

Už paslaugas, teikiamas bibliotekose, studijų ir mokslo įstaigose, taip pat netoli studijų ir mokslo įstaigų

Už paslaugas, teikiamas toli nuo studijų ir mokslo įstaigų

Už paslaugas, teikiamas vietovėse, kuriose nėra studijų ir mokslo įstaigų

Mažiau kaip 6 kopijos per minutę

60

40

30

Nuo 6 iki 19 kopijų per minutę

120

80

60

Nuo 20 iki 39 kopijų per minutę

180

130

90

Nuo 40 iki 59 kopijų per minutę

280

190

120

Nuo 60 iki 89 kopijų per minutę

340

260

170

Daugiau kaip 89 kopijos per minutę

400

320

200

Pastabos: 1. Operatorius yra laikomas teikiančiu reprografinio atgaminimo paslaugas netoli studijų ir mokslo įstaigos, jeigu studijų ir mokslo įstaiga yra ne toliau kaip už 500 metrų nuo operatoriaus.

2. Tais atvejais, kai operatorius naudoja reprografinio atgaminimo įrangą, darančią spalvotas kopijas, šiame priede numatyti atlyginimo tarifai didinami 25 procentais.

Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) mokėjimo tvarkos

2 priedas

___________________________________________________________________________

(operatoriaus pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, adresas (buveinė), telefono, fakso, elektroninio pašto numeriai)

_________________________

(adresatas)

DEKLARACIJA APIE REPROGRAFINIO ATGAMINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ

_______________ Nr. __________

(data)

Reprografinio atgaminimo paslaugų teikimo vieta:

___________________________________________________________________________;

(paslaugos teikiamos bibliotekose, studijų ir mokslo įstaigose, taip pat netoli studijų ir mokslo įstaigų – ne toliau kaip už 500 metrų)

___________________________________________________________________________;

(paslaugos teikiamos toli nuo studijų ir mokslo įstaigų – toliau kaip už 500 metrų)

___________________________________________________________________________.

(paslaugos teikiamos vietovėse, kuriose nėra studijų ir mokslo įstaigų)

Reprografinio atgaminimo įrangos specifikacija:

Reprografinio atgaminimo įrangos galingumas

Reprografinio atgaminimo įranga, daranti juodai baltas kūrinių kopijas

Reprografinio atgaminimo įranga, daranti spalvotas kūrinių kopijas

turima reprografinio atgaminimo įrangos vienetų

per metus padaryta kopijų

turima reprografinio atgaminimo įrangos vienetų

per metus padaryta kopijų

Mažiau kaip 6 kopijos per minutę

Nuo 6 iki 9 kopijų per minutę

Nuo 10 iki 19 kopijų per minutę

Nuo 20 iki 39 kopijų per minutę

Nuo 40 iki 59 kopijų per minutę

Nuo 60 iki 89 kopijų per minutę

Daugiau kaip 89 kopijos per minutę

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) mokėjimo tvarkos

3 priedas

___________________________________________________________________________

(autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, adresas (buveinė)

_________________________

(adresatas)

PAŽYMA APIE AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ REPROGRAFIJOS BŪDU SUMOKĖJIMĄ

_______________ Nr. __________

(data)

___________________________________________________________________________,

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, identifikavimo kodas, adresas (buveinė), atsakingo asmens vardas, pavardė)

vadovaudamasi(-s) Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi ir Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) mokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario d. nutarimu Nr. „Dėl Autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje) mokėjimo tvarkos patvirtinimo“, sumokėjo šį autorinį atlyginimą už literatūros, mokslo ir meno kūrinių reprografinį atgaminimą:

___________________________________________________________________________

(suma žodžiais, sumokėjimo data, dokumento numeris)

per laikotarpį nuo ________ m. _______________ d. iki ________ m. _______________ d.

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

A.V.


Legislation Relates to (1 text(s)) Relates to (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. LT058