About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 23/2011, of December 29, 2011, on the Creation of the Society of Collective Management of Copyright and Neighboring Rights of the Principality of Andorra, Andorra

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2011 Dates Entry into force: January 18, 2012 Adopted: December 29, 2011 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Catalan Llei 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra        

323Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Llei 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Ges­ tió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra

Exposició de motius La Societat de Gestió Col·lectiva de

Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (en endavant, SDADV) neix en virtut de l’article 34 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, que requereix la constitució per llei d’una entitat de dret públic per a la gestió col·lectiva d’aquests drets.

La gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns existeix en els estats del nostre entorn i en altres estats que, com el Principat d’Andorra, són membres de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. A més, tenint en compte que, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, el Principat d’Andorra va incorporar al seu ordenament jurídic instruments legals de protecció internacional tan cabdals en la matèria, com ara són, per una banda, el Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques, del 9 de setembre del 1886, vigent al Prin­ cipat d’Andorra des del 2 de juny del 2004, i, per altra banda, el Conveni de Roma per a la protecció dels artistes intèrprets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de ra­ diodifusió, del 26 d’octubre del 1961, vigent al Principat d’Andorra des del 25 de maig del 2004, és necessari que s’estableixi, al Principat d’Andorra, un sistema de gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns.

La introducció de la gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns al Principat

d’Andorra comportarà l’establiment d’un sistema nacional modern de protecció d’aquests drets, doncs aquest és el mitjà més efectiu per garantir el respecte de l’esforç creatiu i les inversions econòmi­ ques realitzades pels titulars d’aquests drets. Tanmateix, la introducció d’aquest sistema contribuirà a la construcció d’un nou sector econòmic que giri al voltant d’aquests drets.

D’altra banda, la gestió col·lectiva de drets d’autors i drets veïns té un rol de­ terminant en la difusió universal de les creacions producte de l’intel·lecte i en el foment de la cultura en general.

Aquesta Llei, que estableix les línies bàsiques i els principis d’organització i funcionament de la SDADV, s’estructu­ ra en quinze articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Els estatuts de la SDADV s’incorporen a aquesta Llei com a annex.

Els articles 1 al 7 de la Llei regulen la constitució i la naturalesa de la SDADV, el seu règim jurídic, les seves finalitats, el seu caràcter exclusiu i altres qüestions generals.

L’article 8 estableix els principis bà­ sics que han de regir la pertinença a la SDADV, atribuint la condició de membre de la SDADV a totes les persones físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana o estrangera, residents legals o no al Principat d’Andorra, que acreditin ésser titulars, originaris o derivatius, de drets d’autor i/o drets veïns i que encomanin la gestió d’aquests drets a la SDADV.

L’article 9 defineix l’estructura orgànica de la SDADV, que disposa, com a òrgans sobirans, d’una assemblea general i d’un consell d’administració. L’Assemblea Ge­ neral és l’òrgan de representació de tots els membres de la SDADV. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern i representació de la SDADV.

L’article 10 es refereix als drets que ha de gestionar la SDADV. D’acord amb aquest article, són objecte de la gestió els drets d’explotació o econòmics exclusius d’autor i veïns que els seus titulars, origi­ naris o derivatius, li encomanin en virtut d’un contracte de gestió, a més dels que siguin de gestió col·lectiva obligatòria d’acord amb la legislació vigent, que la SDADV ha de gestionar amb caràcter

imperatiu, i dels drets de remuneració equitativa o simple remuneració que reconegui la legislació vigent.

En els articles 11, 12 i 13 s’estableixen les disposicions bàsiques sobre el funci­ onament de la SDADV, per assegurar la protecció dels interessos tant dels titu­ lars dels drets gestionats per la SDADV com dels usuaris del seu repertori. En matèria de regles de repartiment de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, aquesta Llei exigeix que el sistema asseguri als titulars dels drets gestionats per la SDADV una parti­ cipació proporcional en la recaptació per l’explotació dels seus drets per part dels usuaris. D’una altra banda, donat que aquesta Llei estableix un monopoli legal de la gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns al Principat d’Andorra, la mateixa conté els mecanismes adequats per garantir l’establiment d’unes tarifes generals de la SDADV corresponents als valors econòmics dels usos del seu repertori que es realitzin, que han de preveure reduccions per a les adminis­ tracions públiques i les entitats amb finalitats culturals, educatives i socials que no tinguin ànim de lucre quant a aquestes finalitats. Queden exonerades de pagament les activitats sense ànim de lucre realitzades per biblioteques, mediateques, ludoteques, audioteques i filmoteques en foment de la difusió i promoció de la cultura, sempre que això sigui possible de conformitat amb els convenis internacionals en matèria de drets d’autor i drets veïns ratificats pel Principat d’Andorra.

Amb l’objecte de garantir el compli­ ment adequat de les seves finalitats, i atès que es tracta d’una entitat de dret públic, l’article 14 d’aquesta Llei sotmet els pressupostos, la comptabilitat i la contractació per part de la SDADV al que disposa la normativa vigent en matèria de finances, comptabilitat i contractació pública.

De conformitat amb el que requereix la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, l’article 15 sot- met la SDADV a la tutela i la supervisió del Govern, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels òrgans establerts, la correcta gestió col·lectiva dels drets d’autor i drets veïns al Principat d’An­ dorra, i la protecció dels interessos en

324 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012

joc, tant dels titulars dels drets gestionats com dels usuaris.

Finalment, la disposició final primera modifica els articles 7, 32 i 43 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, amb la finalitat d’elimi­ nar el dret a una remuneració equitativa en els supòsits de reproducció privada per a propòsits personals, tot i respectant l’establert al Conveni de Berna.

Article 1 Constitució i naturalesa jurídica

1. Mitjançant aquesta Llei es crea la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’An­ dorra (SDADV).

2. La SDADV es constitueix com una entitat de dret públic de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.

Article 2 Règim jurídic

1. La SDADV es regeix per aquesta Llei, per la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, i les lleis que la puguin complementar i/o substi­ tuir en el futur, pels convenis internaci­ onals en matèria de drets d’autor i drets veïns ratificats pel Principat d’Andorra, pels seus estatuts, i per les seves normes de règim interior.

2. La SDADV també se sotmet en trac­ tar-se d’una entitat de dret públic, al que disposa la normativa vigent en matèria de finances, comptabilitat i contractació pública, i qualsevol altra normativa apli­ cable a les entitats de dret públic.

Article 3 Finalitats

1. La principal finalitat de la SDADV és la gestió de drets patrimonials d’au- tor i veïns previstos en la legislació del Principat d’Andorra en la matèria, que inclouen els drets d’explotació o drets econòmics exclusius segons la termi­ nologia emprada per la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, i els drets de remuneració equita­ tiva o simple remuneració. També són finalitats de la SDADV les que estableixin els seus estatuts.

2. Per al compliment de les seves fi­ nalitats, la SDADV exerceix les següents

funcions, així com les que estableixin els seus estatuts:

a) Concedir autoritzacions a tercers per a la realització d’actes protegits pels drets d’explotació o drets econòmics exclusius gestionats per la SDADV. En el desenvolupament d’aquesta activitat, la SDADV pot subscriure contractes ge­ nerals amb associacions d’usuaris re­ presentatives de cada sector.

b) Recaptar quotes per a les autoritza­ cions esmentades en la lletra a) ante­ rior i per a la remuneració equitativa o simple remuneració per als casos en què la legislació vigent en matèria de drets d’autor i drets veïns prevegi aquest tipus de remuneració.

c) Repartir les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV entre els autors i altres propietaris de drets d’autor i de drets veïns implicats.

d) Emprendre qualsevol acció legal necessària per a la defensa i l’execu­ ció dels drets que administra.

e) Constituir un registre de prestaci­ ons objecte de drets d’autor i drets ve­ ïns gestionades per la SDADV, que faci també referència als autors i a altres titulars de drets en relació amb aques­ tes, i expedir certificacions de titulari­ tat a efectes de tracte successiu.

f) Realitzar qualsevol altre acte auto­ ritzat, d’acord amb l’article 36 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, pels autors i altres propietaris de drets d’autor i de drets veïns, o pels seus representants, dels quals s’administrin els drets d’ex­ plotació o econòmics exclusius o els drets a una remuneració equitativa o simple remuneració.

g) Realitzar qualsevol altra tasca ade­ quada al compliment de les seves fi­ nalitats que no sigui contrària a la legislació vigent ni als estatuts de la SDADV.

Article 4 Domicili

La SDADV té el domicili al territori del Principat d’Andorra.

Article 5 Àmbit territorial

1. La SDADV duu a terme la seva activitat al territori del Principat d’An­ dorra.

2. La SDADV també pot estendre la seva actuació a l’estranger, ja sigui mitjançant convenis amb entitats i or­ ganitzacions amb fins anàlegs als seus, nacionals o supranacionals, ja sigui a través dels seus propis agents, delegats o representants.

Article 6 Durada

La SDADV té una durada indefinida.

Article 7 Exclusivitat

La SDADV és l’única entitat de gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns del Principat d’Andorra.

Article 8 Membres

Són membres de la SDADV les perso­ nes físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana o estrangera, residents legals o no al Principat d’Andorra, que acredi­ tin ésser titulars, originaris o derivatius, de drets d’autor i/o drets veïns i que encomanin la gestió d’aquests drets a la SDADV. En tot cas poden ser membres de la SDADV aquells titulars de drets adquirits per actes inter vius o mortis causa.

Els membres de la SDADV, i els drets dels quals són titulars, poden ser repre­ sentats en la SDADV per les terceres persones físiques o jurídiques que de­ signin, siguin aquestes de nacionalitat andorrana o estrangera, residents legals o no al Principat d’Andorra.

Article 9 Òrgans

La SDADV té els òrgans següents:

1. L’Assemblea General, integrada per tots els membres de la SDADV. Els membres, reunits en l’Assemblea Gene­ ral, decideixen pels procediments i per les majories estatutàriament establertes els assumptes propis de la seva com­ petència.

Els aspectes relatius a l’exercici del dret de vot dels membres de la SDADV

325Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

en l’Assemblea General que no estiguin establerts en aquesta Llei o en els esta­ tuts de la SDADV, es desenvoluparan en les normes de règim interior de la SDADV. En tot cas, en dites normes de règim interior s’establiran els mecanis­ mes necessaris per eliminar incompati­ bilitats entre els membres de la SDADV en el curs de les votacions i garantir una gestió lliure d’influències dels usuaris del repertori gestionat per la SDADV.

És competència de l’Assemblea Gene­ ral deliberar i decidir sobre els assump­ tes següents:

a) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de la documentació comptable anual, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances i comptabilitat pública.

b) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, dels avantprojectes de pressupostos per a cada exerci­ ci, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de fi­ nances públiques.

c) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les normes de règim interior que desenvolupin els drets i les obligacions dels membres i qualsevol altre aspecte de la vida de la SDADV. S’exceptua l’aprovació de normes de règim interior relatives als mètodes i les regles de repartiment de les quotes i la remuneració equitativa o simple remuneració, és a dir de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, i sobre altres aspec­ tes importants de la gestió col·lectiva que, segons l’article 36 de la Llei so­ bre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, són de competèn­ cia exclusiva del Consell d’Adminis­ tració. S’exceptua també l’aprovació de les normes de règim interior rela­ tives a la constitució d’un registre de prestacions objecte de drets d’autor i drets veïns gestionades per la SDADV, que faci també referència als autors i a altres titulars de drets en relació amb aquestes, i a l’expedició de cer­ tificacions de titularitat a efectes de tracte successiu, igualment de com­ petència exclusiva del Consell d’Ad­ ministració.

d) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les tarifes gene­ rals de la SDADV.

e) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les modificacions dels estatuts de la SDADV, que poste­ riorment han de ser sotmeses neces­ sàriament a l’aprovació del Consell General, de conformitat amb el pre­ vist en la normativa vigent en matè­ ria de finances públiques.

f) Nomenament i cessament dels repre­ sentants dels membres de la SDADV en el Consell d’Administració.

g) Confirmació de sancions contra els membres de la SDADV establertes pel Consell d’Administració.

h) Qualsevol altre assumpte que de­ terminin la legislació vigent i/o els es­ tatuts de la SDADV.

2. El Consell d’Administració, integrat per membres de la SDADV i membres del Govern segons s’estableix en els es­ tatuts de la SDADV, que té plenes com­ petències en matèria d’administració i representació de la SDADV. Els integrants del Consell d’Administració decideixen pels procediments i per les majories es­ tatutàriament establertes els assumptes propis de la seva competència.

És competència del Consell d’Admi­ nistració deliberar i decidir sobre els assumptes següents:

a) Confecció i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, de la documentació comptable anu­ al de la SDADV, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances i comptabilitat pública.

b) Confecció i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, dels avantprojectes de pressupostos de la SDADV per a cada exercici, de conformitat amb l’establert en la nor­ mativa vigent en matèria de finances públiques.

c) Confecció i aprovació de les normes de règim interior relatives als mètodes i les regles de repartiment de les quo­ tes i la remuneració equitativa o simple remuneració, és a dir de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, i sobre altres aspectes de la

gestió col·lectiva que, segons l’arti­ cle 36 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, són de competència exclusiva del Con- sell d’Administració.

d) Confecció i aprovació de les nor­ mes de règim interior relatives a la constitució d’un registre de presta­ cions objecte de drets d’autor i drets veïns gestionades per la SDADV, que faci també referència als autors i a al­ tres titulars de drets en relació amb aquestes, i a l’expedició de certifica­ cions de titularitat a efectes de trac­ te successiu.

e) Elaboració i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, de les normes de règim interior dife­ rents de les referides en els dos apar­ tats anteriors.

f) Establiment i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, de les tarifes generals de la SDADV.

g) Establiment i aprovació de les quo­ tes dels membres i de les quotes en concepte d’administració i recaptació o altres de la SDADV.

h) Aprovació dels models de contrac­ tes de gestió, i d’altres tipus, que ha- gin de subscriure els membres de la SDADV.

i) Aprovació dels models de contractes generals amb associacions d’usuaris.

j) Aprovació dels acords de tot tipus, inclosos els de representació recípro­ ca per a la representació al Principat d’Andorra de repertoris, i de suport logístic a nivell nacional i/o internaci­ onal, amb entitats i organitzacions amb finalitats anàlogues a les seves, siguin nacionals o supranacionals.

k) Designació i cessació del director de la SDADV, en cas de què el Con- sell d’Administració consideri escaient comptar amb aquest òrgan.

l) Designació i cessació del president, del vicepresident, del secretari i, si es­ cau, del sotssecretari de la SDADV.

m) Contractació del personal, obres, subministraments i prestacions de ser­ veis en relació amb la SDADV, res­ pectant en tot cas el que estableix la normativa vigent en matèria de finan­ ces i contractació pública.

326 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012

n) Acordar l’admissió i la baixa de membres de la SDADV.

o) Elaboració i proposició a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, de modificacions dels estatuts de la SDADV, que posteriorment han de ser sotmeses necessàriament a l’aprovació del Consell General, de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de finances públiques.

p) Gestió de la SDADV, fixació de les directrius i control de les inversions financeres, administració del seu pa­ trimoni, i disposició dels seus béns i drets, sempre i quan això no estigui reservat per aquesta Llei o els estatuts de la SDADV a l’Assemblea General, i amb respecte a l’establert en la norma­ tiva vigent en matèria de finances pú­ bliques i sota la tutela i supervisió de determinats actes per part del Govern segons s’estableix en aquesta Llei.

q) Dur a terme tota classe d’actes i subscriure tota classe de contractes relatius a l’administració, l’adquisició, l’alienació i el gravamen de qualsevol bé o dret de la SDADV, incloent-hi la sol·licitud de préstecs o crèdits, l’ober­ tura de comptes corrents i la prestació de garanties, sempre de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances públiques i sota la tutela i supervisió de determinats actes per part del Govern segons s’es­ tableix en aquesta Llei.

r) Exercici, amb la màxima amplitud, de la representació legal de la SDADV, en judici i fora d’aquest, i atorgament de poders a tercers, incloent-hi pro­ curadors i advocats.

s) Designació i cessació de represen­ tants legals i apoderats de la SDADV, amb les facultats que s’acordin, inclo­ sos els casos en què la SDADV assolei­ xi contractes amb persones físiques o jurídiques per donar suport logístic a l’administració i gestió dels drets.

t) En general, realització de tot tipus d’actes o negocis jurídics que, al seu criteri, siguin necessaris o convenients per al desenvolupament dels fins de la SDADV, sempre que no siguin contraris al règim jurídic que li és aplicable.

u) Exercici de qualsevol altra facul­ tat que li encomani l’Assemblea Ge­ neral.

v) Decidir sobre qualsevol altre as­ sumpte que li encomani la legislació vigent i/o els estatuts de la SDADV.

3. El president i el vicepresident, que convoquen i presideixen les reunions de l’Assemblea General i el Consell d’Ad­ ministració, i realitzen qualsevol altra funció que els sigui encomanada per dits òrgans o pels estatuts de la SDADV.

4. El secretari i, si escau, el sotssecreta­ ri, que redacten les actes de les reunions de l’Assemblea General i el Consell d’Ad­ ministració, conserven la documentació de la SDADV, i realitzen qualsevol altra funció que els sigui encomanada per dits òrgans o pels estatuts de la SDADV.

5. El director, si escau, que executa els acords de l’Assemblea General i el Con- sell d’Administració sota les indicacions i la supervisió del president dels dits òrgans, i realitza qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels dits òrgans o pels estatuts de la SDADV.

6. Qualsevol altre òrgan que determi­ nin els estatuts de la SDADV.

Article 10 Drets gestionats

1. La SDADV gestiona els drets d’ex­ plotació o drets econòmics exclusius d’autor i veïns previstos en la legislació del Principat d’Andorra en la matèria que li siguin lliurement encomanats pels seus titulars, originaris o derivatius, en virtut dels contractes de gestió corres­ ponents.

2. La SDADV gestiona, en tot cas, els drets de retransmissió per cable i qual­ sevol altre dret de gestió col·lectiva obli­ gatòria que estableixi la legislació sobre drets d’autor i drets veïns del Principat d’Andorra, així com els drets de remu­ neració equitativa o de simple remune­ ració reconeguts per la legislació sobre drets d’autor i drets veïns del Principat d’Andorra.

Article 11 Obligacions envers els titulars de drets gestionats

1. La SDADV està obligada a acceptar la gestió dels drets d’autor i drets veïns

sempre que, pel que respecta a drets que no siguin de gestió col·lectiva obligatòria o de remuneració equitativa o simple remuneració, es tracti de drets en relació amb els quals la SDADV n’ofereixi la gestió col·lectiva.

2. El contracte de gestió que la SDADV subscrigui amb els titulars dels drets no pot establir com a obligatòria la gestió de totes les modalitats d’explotació ni de la totalitat del seu repertori present o futur, a excepció de quan es tracti de drets de gestió col·lectiva obligatòria.

3. La durada dels contractes de gestió no pot ser superior a cinc anys, sense perjudici dels règims de pròrrogues, ex­ presses o tàcites, que es puguin acordar amb els titulars de drets.

4. La SDADV ha d’efectuar el reparti­ ment, entre els titulars dels drets d’autor i drets veïns, de les quantitats que recapti en la seva activitat de gestió dels drets als que es refereix l’article 10 d’aquesta Llei. La SDADV ha d’efectuar aquest re­ partiment d’acord amb un sistema que exclogui l’arbitrarietat i asseguri als ti­ tulars una participació en la recaptació proporcional a l’explotació dels seus drets realitzada per part dels usuaris del repertori de prestacions objecte de drets d’autor i drets veïns representades per la SDADV.

Article 12 Obligacions en relació amb els usuaris

Són obligacions de la SDADV en re­ lació amb els usuaris dels drets que gestiona:

a) Contractar amb els usuaris del re­ pertori de prestacions objecte de drets d’autor i drets veïns representat per la SDADV, excepte per motiu justificat, la concessió d’autoritzacions no exclusi­ ves dels drets gestionats, pel valor eco­ nòmic dels usos realitzats.

b) Proposar unes tarifes generals, cor­ responents als valors econòmics per als usos que es realitzin, per a la uti­ lització del seu repertori, que han de preveure reduccions per a les admi­ nistracions públiques i les entitats amb finalitats culturals, educatives i socials que no tinguin ànim de lucre quant a aquestes finalitats.

dels titulars de drets que ho sol·licitin,

327Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

c) Queden exonerades de pagament les activitats sense ànim de lucre rea­ litzades per biblioteques, mediateques, ludoteques, audioteques i filmoteques en foment de la difusió i promoció de la cultura, sempre que això sigui pos­ sible de conformitat amb els conve­ nis internacionals en matèria de drets d’autor i drets veïns ratificats pel Prin­ cipat d’Andorra.

Article 13 Establiment de tarifes generals i regles de repartiment

1. Les tarifes generals les estableix el Consell d’Administració de la SDADV, el qual les sotmet a l’aprovació de l’As­ semblea General, tot conforme als pro­ cediments i les majories establertes en els estatuts de la SDADV.

2. Les decisions sobre els mètodes i les regles de repartiment de les quantitats recaptades per la SDADV són adopta­ des pel Consell d’Administració, segons exigeix l’article 36 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, conforme al procediment i les majories establertes en els estatuts de la SDADV.

Article 14 Comptabilitat i pressupostos

1. La SDADV ha de dur una comp­ tabilitat ordenada, adequada a la seva activitat, de conformitat amb l’establert en la normativa en matèria de finances i comptabilitat pública en vigor.

2. La SDADV ha de sotmetre anual­ ment al ministeri titular de finances un avantprojecte de pressupost per l’exer­ cici següent, en els terminis aplicables segons la normativa en matèria de finan­ ces públiques en vigor.

3. La SDADV està sotmesa a les dife­ rents modalitats de control pressupostari establertes en la normativa en matèria de finances públiques en vigor.

Article 15 Tutela i supervisió

1. El Govern exerceix la tutela de la SDADV, i també en supervisa i controla la seva activitat i el compliment per part de la SDADV de la legislació vigent i els seus estatuts.

2. Per exercir aquestes funcions, el Govern pot:

a) Demanar a la SDADV tot tipus d’in­ formació sobre el seu funcionament i les seves activitats, incloses les cò­ pies dels documents que s’indiquen en l’article 38 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999.

b) Assumir totes les atribucions legals i estatutàries de l’Assemblea General i/o el Consell d’Administració durant el temps que sigui necessari en els ca­ sos de paralització dels òrgans socials que n’impossibiliti el funcionament o d’intervenció judicial o administrati­ va de la SDADV.

c) Ordenar inspeccions i auditories a la SDADV.

3. La SDADV ha d’obtenir autorització prèvia del Govern per:

a) Canviar el seu domicili.

b) Adquirir, alienar o gravar partici­ pacions majoritàries en societats mer­ cantils o civils.

c) Alienar o gravar béns, mobles o im­ mobles, que formin part del patrimoni de la SDADV que estiguin directament vinculats al compliment dels seus fins o representin un valor superior al vint per cent de l’actiu de la SDADV que resulti de l’últim balanç anual.

4. La SDADV ha d’informar al Govern sobre:

a) Els nomenaments i cessaments dels seus administradors i els seus apo­ derats.

b) Els contractes generals subscrits amb associacions d’usuaris.

c) Tot contracte bilateral o multilate­ ral subscrit amb entitats de gestió col­ lectiva estrangeres, i amb qualsevol altra organització nacional o suprana­ cional relacionada amb la gestió col­ lectiva i la protecció de drets d’autor i drets veïns.

d) Els contractes que pretengui subs­ criure subjectes a les normes regula­ dores de la contractació pública.

e) La liquidació dels contractes a què es refereix l’apartat d) anterior.

f) Les activitats que dugui a terme en relació amb els seus fins de foment de la creació i promoció de la cultura.

g) Les activitats que dugui a terme en relació amb la conservació i la difu­ sió del patrimoni cultural del Principat d’Andorra, conjuntament i en coordina­ ció amb altres entitats que tenen aques­ ta finalitat, i de les prestacions objecte de drets d’autor i drets veïns del catà­ leg que gestiona la SDADV.

h) El seu funcionament i resta d’acti­ vitats en general.

Disposició transitòria primera

1. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern convocarà la primera Assem­ blea General de la SDADV.

2. Tindran dret d’assistència a la pri­ mera Assemblea General de la SDADV les persones físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana o estrangera, resi­ dents legals o no al Principat d’Andorra, que reuneixin les condicions següents:

a) Acreditin ésser titulars de drets d’au- tor i/o drets veïns, originaris o deri­ vatius, conforme als procediments i aportant la documentació que reque­ reixi el Govern. En tot cas, s’adme­ tran aquells titulars de drets adquirits per actes inter vius o mortis causa. L’acreditació d’ésser titular, origina­ ri o derivatiu, de drets d’autor i/o ve­ ïns es realitzarà amb la presentació de la documentació que requereixi el Govern.

Els referits titulars de drets d’autor i/o drets veïns, i els seus drets, podran ser representats per les terceres persones físiques o jurídiques que designin, siguin de nacionalitat andorrana o estrangera, residents legals o no al Principat d’An­ dorra. La representació s’ha de conferir per escrit segons requereixi el Govern.

b) Presentin la sol·licitud pertinent davant el Govern en el termini i con­ forme al procediment que fixi el Go­ vern en la convocatòria de l’Assemblea General.

c) Subscriguin un compromís de man­ dat de gestió amb la SDADV conforme al model que el Govern determini.

3. La primera Assemblea General de la SDADV adoptarà els seus acords confor­ me als procediments i les majories esta­ blertes en els estatuts de la SDADV.

328 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012

4. En la primera Assemblea General de la SDADV es nomenaran els repre­ sentants dels membres que formaran el primer Consell d’Administració de la SDADV, d’acord amb els procediments i les majories establertes estatutària­ ment.

Disposició transitòria segona

Fins que no es creï la Comissió d’Arbi­ tratge de l’Oficina de Drets d’Autor, les tasques de mediació i arbitratge assigna­ des a aquesta Comissió d’Arbitratge per la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, seran exercides pel Govern.

Disposició transitòria tercera

A partir de l’entrada en funciona­ ment de la SDADV, segons la disposició transitòria primera, tots els contractes vigents de mandat per la gestió de drets econòmics d’autor i/o veïns, mitjançant els quals els titulars d’aquests drets van encarregar la seva gestió a altres organis­ mes o entitats de dret públic, o entitats de dret privat, del Principat d’Andorra, hauran de ser rescindits en un termini màxim d’un any amb la finalitat de for­ malitzar els corresponents contractes de mandat de gestió amb la SDADV en el moment en què la SDADV gestioni el ti­ pus de drets econòmics d’autor i/o veïns de què es tracti en cada cas. En tot cas, els titulars dels drets podran optar per gestionar directament els seus drets.

Mentre els contractes de mandat de gestió amb la SDADV no es puguin for­ malitzar i la SDADV no gestioni el tipus de drets econòmics d’autor i/o veïns de què es tracti, els drets els gestionen di­ rectament els seus titulars.

En cas que les rescissions de con­ tractes referides en el paràgraf primer d’aquesta disposició transitòria no es produeixin, aquests contractes es consi­ deraran invàlids per ser contraris a l’es­ tablert en l’article 7 d’aquesta Llei, que atorga a la SDADV l’exclusivitat com a entitat de gestió col·lectiva de drets d’au- tor i drets veïns del Principat d’Andorra. En aquests supòsits, es considerarà que els drets els gestionen directament els seus titulars.

Disposició derogatòria Queden derogades totes les disposi­

cions de rang igual o inferior, anteriors a aquesta Llei, en allò que siguin con­ tràries.

Disposició final primera Es modifiquen els articles 7, 32 i 43 de

la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, que queden redactats de la forma següent:

Article 7 Reproducció privada per a propòsits personals

1. La reproducció privada en una única còpia d’una obra publicada a la qual s’ha accedit legalment, en què la reproduc­ ció és realitzada per una persona física exclusivament per al seu propi ús privat i personal, incloent tal ús dins el cercle normal de la seva família i de les seves coneixences socials, és permesa sense l’autorització de l’autor o qualsevol altre propietari dels drets d’autor de l’obra.

2. El permís esmentat a l’apartat 1) d’aquest article no s’estén a la repro­ ducció:

a) d’una obra d’arquitectura en la for­ ma d’un edifici o qualsevol altra cons­ trucció;

b) quan la reproducció és una repro­ ducció reprogràfica d’un llibre sencer, o d’una part substancial d’aquest, o d’una obra musical en forma gràfica;

c) d’un programa d’ordinador, excepte en allò que disposen els articles 12 i 13;

d) d’una base de dades electrònica, excepte en allò que disposa l’article 14;

e) de qualsevol obra en casos en què la reproducció pot entrar en conflicte amb l’explotació normal de l’obra o d’alguna altra manera ocasioni un per­ judici injustificat als interessos legítims de l’autor o qualsevol altre propietari dels drets d’autor de l’obra.

Article 32 Limitacions a la protecció dels drets veïns

1. Subjecte a les disposicions de l’apar­ tat 2) d’aquest article, les disposicions dels articles 26 a 31 no són aplicables

si els actes esmentats en aquests arti­ cles estan relacionats amb un dels casos següents:

a) l’ús per part d’una persona física exclusivament per als seus propòsits personals;

b) l’ús d’un breu fragment per tal d’in­ formar d’esdeveniments d’actualitat, dintre dels límits que justifiquin el pro­ pòsit d’oferir informació d’actualitat;

c) l’ús per al propòsit únic d’ense­ nyament presencial o per a la recer­ ca científica;

d) quan, d’acord amb el que s’esta­ bleix al capítol II, una obra pot ser utilitzada sense l’autorització de l’au- tor o qualsevol altre propietari dels drets d’autor.

2. Les disposicions de l’article 17 són aplicables mutatis mutandis als drets dels artistes intèrprets o executants, dels productors de fonogrames, de les organitzacions de radiodifusió, de les organitzacions que comuniquen els seus propis programes per mitjà de fil i dels editors d’obres no publicades prèvia­ ment, amb la condició que l’article 17 no és aplicable als drets exercits per una organització de radiodifusió respecte de la retransmissió per cable de la seva pròpia emissió.

Article 43 Jurisdicció

1) Sense perjudici de l’establert a la resta d’articles d’aquest capítol V, l’auto­ ritat judicial civil o, si escau, penal té la jurisdicció de qualsevol litigi entre par­ ticulars en relació amb un dret d’autor o un dret veí, en particular pel que fa a:

a) tota demanda de mesures caute­ lars o de pràctica de diligències pre­ liminars;

b) tota acció per violació d’un dret d’autor o un dret veí;

c) tota acció sobre el dret a un dret d’autor o un dret veí, sobre la propi­ etat d’un dret d’autor o un dret veí, o sobre un contracte de llicència;

2) Tots els litigis civils que puguin sorgir en relació amb aquesta Llei i que siguin tramitats davant de la jurisdicció ordinària, es tramiten pel procediment abreujat.

329Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

3) No obstant el que disposa l’apartat 1) d’aquest article, les parts es poden sotmetre a l’arbitratge.

Disposició final segona Aquesta Llei entra en vigor l’endemà

de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 29 de desembre del 2011 Vicenç Mateu Zamora Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publica­ ció en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília President de la Bisbe d’Urgell República Francesa Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Annex Estatuts de la Societat de Gestió Col­

lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1 Naturalesa i règim jurídic

1.1. La societat de gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns del Prin­ cipat d’Andorra (en endavant, SDADV) ha estat constituïda en virtut de la Llei per la qual es constitueix la SDADV (en endavant, Llei de Creació de la SDADV). La SDADV és, d’acord amb la Llei de Creació de la SDADV, una entitat de dret públic de base associativa, amb perso­ nalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.

1.2. La SDADV es regeix pel que dispo­ sa la Llei de Creació de la SDADV, la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, i les lleis que la puguin complementar i/o substituir en el futur, i els convenis internacionals en la matèria ratificats pel Principat d’Andorra, així com per aquests estatuts i les normes de règim interior vàlidament adoptades per la seva Assemblea General o el seu Consell d’Administració, per la legislació vigent en matèria de finances, comptabi­ litat i contractació pública, i per qualse­

vol altra disposició legal o reglamentària que siguin d’aplicació.

Article 2 Finalitats

2.1. La finalitat principal de la SDADV és la gestió dels drets patrimonials d’au- tor i veïns que estableix la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, i qualsevol altra llei que la pugui complementar i/o substituir en el futur, així com la protecció dels titulars d’aquests drets.

2.2. Són també finalitats de la SDADV, les següents:

a) La contribució al foment de la cre­ ació i la promoció de la cultura i les prestacions artístiques en general.

b) La contribució a la conservació i la difusió del patrimoni cultural del Prin­ cipat d’Andorra i de les obres i ob­ jectes de drets veïns del catàleg que gestiona la SDADV, juntament amb les entitats i organismes públics ja exis­ tents i que estatutàriament tinguin fi­ nalitats semblants.

c) El desenvolupament d’activitats i serveis assistencials en benefici dels seus membres.

d) L’estudi i la investigació dels drets d’autor i els drets veïns, i la difusió de coneixements i informació sobre aquestes matèries.

e) El desenvolupament d’activitats de foment de la consciència social sobre la importància del respecte pels drets d’autor i els drets veïns.

f) La col·laboració amb entitats de gestió estrangeres per a la gestió ade­ quada de drets, tot valorant sempre el principi d’equilibri proporcionat o ra­ onable entre les obres d’origen andor­ rà i les d’origen estranger.

g) La col·laboració amb qualsevol altra organització nacional o supranacional relacionada amb la gestió col·lectiva i la protecció de drets d’autor i drets veïns.

Article 3 Funcions

Per a la consecució de les seves fina­ litats, la SDADV exerceix les funcions següents:

a) Concedir autoritzacions a tercers per a la realització d’actes protegits pels drets d’explotació o drets econòmics exclusius gestionats per la SDADV. En el desenvolupament d’aquesta activitat, la SDADV pot subscriure contractes ge­ nerals amb associacions d’usuaris re­ presentatives de cada sector.

b) Recaptar quotes per a les autoritza­ cions esmentades en la lletra a) ante­ rior i per a la remuneració equitativa o simple remuneració per als casos en què la legislació vigent en matèria de drets d’autor i drets veïns prevegi aquest tipus de remuneració.

c) Distribuir les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV entre els autors i altres propietaris de drets d’autor i de drets veïns implicats.

d) Emprendre qualsevol acció legal necessària per a la defensa i l’execu­ ció dels drets que administra.

e) Constituir un registre de prestaci­ ons objecte de drets d’autor i drets ve­ ïns gestionades per la SDADV, que faci també referència als autors i altres titu­ lars de drets en relació amb aquestes, i expedir certificacions de titularitat a efectes de tracte successiu.

f) Realitzar qualsevol altre acte auto­ ritzat, d’acord amb l’article 36 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, pels autors i altres propietaris de drets d’autor i de drets veïns, o pels seus representants, dels quals s’administrin els drets d’ex­ plotació o econòmics exclusius o els drets a una remuneració equitativa o simple remuneració.

g) Realitzar qualsevol altra tasca ade­ quada al compliment de les seves fi­ nalitats que no sigui contrària a la legislació vigent ni a aquests esta­ tuts.

Article 4 Durada

La SDADV té una durada indefinida.

Article 5 Domicili

5.1. El Govern fixa, dins del Princi­ pat d’Andorra, el primer domicili de la SDADV.

330 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012

5.2. El Consell d’Administració pot acordar el canvi de domicili de la SDADV a qualsevol altre lloc dins el territori del Principat d’Andorra, amb l’autorització prèvia del Govern.

Article 6 Àmbit d’actuació

6.1. La SDADV duu a terme la seva activitat al territori del Principat d’An­ dorra.

6.2. La SDADV també pot estendre la seva actuació a l’estranger, ja sigui mitjançant convenis amb organitzaci­ ons amb fins anàlegs als seus, nacionals o supranacionals, ja sigui a través dels seus propis agents, delegats o repre­ sentants.

Capítol segon. Membres

Article 7 Membres

7.1. Són membres de la SDADV les persones físiques o jurídiques, de na­ cionalitat andorrana o estrangera, resi­ dents legals o no al Principat d’Andorra, que acreditin ésser titulars, originaris o derivatius, de drets d’autor i/o drets veïns i que tinguin subscrit i en vigor un contracte de gestió de tots o part d’aquests drets amb la SDADV. En tot cas poden ser membres de la SDADV aquells titulars de drets adquirits per actes inter vius o mortis causa. L’acre­ ditació d’ésser titular de drets d’autor i/o veïns es realitza amb la presentació de la documentació que estableixin les normes de règim interior a l’efecte.

Els membres de la SDADV, i els seus drets, poden ser representats davant la SDADV i en els seus òrgans per les ter­ ceres persones físiques o jurídiques que designin, siguin de nacionalitat andor­ rana o estrangera, residents legals o no al Principat d’Andorra. Aquestes repre­ sentacions s’han de conferir per escrit i conforme als requisits que estableixin les normes de règim interior a l’efecte.

7.2. El Consell d’Administració acorda l’admissió i la baixa dels membres de la SDADV, i pot establir quotes d’ingrés a càrrec dels membres que s’incorporen.

Article 8 Grups de membres

8.1. Cada membre de la SDADV forma part d’un o més dels grups següents, en

funció dels diferents col·lectius de dret­ havents que la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, reconeix als efectes de la gestió dels seus corresponents drets per part de la SDADV:

a) Titulars de drets d’autor sobre obres literàries.

b) Titulars de drets d’autor sobre obres musicals.

c) Titulars de drets d’autor sobre obres plàstiques i fotogràfiques.

d) Titulars de drets d’autor sobre obres creades per a produccions es­ cèniques.

e) Titulars de drets d’autor sobre obres i enregistraments audiovisuals inclo­ sos, en tot cas, els productors audi­ ovisuals.

f) Titulars de drets d’artistes intèrprets i executants.

g) Titulars de drets sobre produccions de fonogrames.

h) Titulars de drets d’organitzacions de radiodifusió i organitzacions que comuniquen els seus propis progra­ mes per mitjà de fil.

i) Titulars de drets d’edició sobre obres no publicades prèviament.

j) Titulars de drets d’autor sobre altres tipus d’obres reconegudes per la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999.

8.2. Els titulars de drets que els hagin adquirit per transmissió mortis causa o inter vius queden inclosos en el grup al qual pertany el transmitent per la titu­ laritat del dret transmès.

Article 9 Drets i obligacions dels membres

9.1. Els membres tenen els drets se­ güents:

a) Dret a participar en l’Assemblea General, amb veu i vot, d’acord amb el que disposa l’article 10 d’aquests estatuts.

b) Dret de sufragi, actiu i passiu, en la designació de representants dels mem­ bres en el Consell d’Administració.

c) Dret a ser informats sobre la com­ posició dels òrgans de govern i

representació de la SDADV, del seu estat de comptes i de l’acompliment de la seva activitat.

d) Dret a rebre, amb la sol·licitud prè­ via al Consell d’Administració, còpia de la documentació comptable anual, de les tarifes generals, dels convenis subscrits per la SDADV amb associa­ cions d’usuaris i dels acords que afec­ ten la recaptació i el repartiment de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV.

e) Qualsevol altre dret que resulti d’aquests estatuts o de les disposici­ ons legals d’aplicació.

9.2. Els membres tenen les obligacions següents:

a) No atorgar cessions, llicències ni au­ toritzacions de cap classe sobre drets la gestió dels quals hagin encomanat a la SDADV en virtut del contracte de ges­ tió, o sobre drets de gestió col·lectiva obligatòria, i no atorgar a tercers man­ dats de gestió sobre aquests drets.

b) No dur a terme cap acte que pu­ gui danyar la imatge pública o els in­ teressos de la SDADV.

c) Complir el que disposen aquests es­ tatuts i les normes de règim interior que aprovin vàlidament els òrgans de la SDADV, i la normativa vigent sobre drets d’autor i drets veïns.

Article 10 Dret de vot

Cada membre disposa d’un vot en l’Assemblea General. Això, sense perju­ dici de què les normes de règim interi­ or establiran els mecanismes necessaris per eliminar incompatibilitats entre els membres de la SDADV en el curs de les votacions i garantir una gestió lliure d’influències dels usuaris del repertori gestionat per la SDADV.

Article 11 Pèrdua de la condició de membre

La condició de membre es perd:

a) Per mort o declaració de defunció, en el cas de membre persona física.

b) Per dissolució, en el cas de mem­ bre persona jurídica.

c) Per separació, dimissió o baixa vo­ luntària.

331Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

d) Per pèrdua o extinció de tots els drets que el membre té confiats a la gestió de la SDADV.

e) Per resolució o extinció del con­ tracte de gestió.

f) Per exclusió acordada vàlidament pel Consell d’Administració.

Article 12 Sancions als membres

12.1. El membre que falti al compli­ ment de les obligacions que estableix l’apartat 2) de l’article 9 d’aquests esta­ tuts pot ser sancionat amb alguna de les sancions següents:

a) Amonestació.

b) Pena pecuniària de fins a 1.200 euros.

c) Suspensió en els drets d’assistèn­ cia a les assemblees generals i de su­ fragi, actiu i passiu, en la designació de membres del Consell d’Adminis­ tració, per a un període no superior a dos anys.

d) Exclusió.

El Consell d’Administració estableix els criteris en funció dels quals deter­ minarà quina de les anteriors sancions és aplicable a cada supòsit d’incompli­ ment.

12.2. La imposició de les sancions que estableix aquest article només pot acordar-se vàlidament de conformitat amb el que disposa l’article 13 d’aquests estatuts.

12.3. Les sancions regulades en aquest article són independents de les que si­ guin procedents, de conformitat amb els pactes del contracte de gestió, per incompliment de les obligacions que s’hi estableixen. No obstant això, la resolució del contracte de gestió per qualsevol causa determina la pèrdua automàtica de la condició de membre.

Article 13 Procediment sancionador

Per a la imposició de sancions als membres s’incoa un expedient que es tramita de conformitat amb el procedi­ ment següent:

a) L’expedient s’inicia en virtut de l’acord del Consell d’Administració. En l’acord d’inici de l’expedient es

nomena un instructor i un secretari d’entre els membres del Consell d’Ad­ ministració. L’acord es notifica a l’ex­ pedientat de manera fefaent.

b) L’instructor ordena la pràctica de totes les proves i actuacions que con­ sideri convenients a l’efecte d’escla­ rir els fets.

c) Conforme al resultat d’aquestes ac­ tuacions, l’instructor formula un plec de càrrecs en què exposa els fets im­ putats i es notifica a l’expedientat per conducte fefaent; també se li conce­ deix un termini de deu dies hàbils per contestar per escrit.

d) Un cop contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini per fer-ho, l’instructor formula al Consell d’Admi­ nistració una proposta d’acord, que es notifica a l’expedientat per conducte fefaent, i se li concedeix un termini de quinze dies hàbils perquè al·legui per escrit el que consideri convenient.

e) Un cop complert el termini expres­ sat en l’apartat d) anterior, l’instruc­ tor remet al Consell d’Administració l’expedient a fi que el resolgui. Aquest acord, que ha de ser motivat, es no­ tifica també a l’expedientat per con­ ducte fefaent.

f) Contra l’acord del Consell d’Admi­ nistració, el membre sancionat pot for­ mular un recurs davant l’Assemblea General, la qual en la seva reunió se­ güent resol amb caràcter definitiu si confirma o no la sanció.

Capítol tercer. Òrgans de la SDADV

Article 14 Òrgans

Els òrgans de la SDADV són:

a) L’Assemblea General.

b) El Consell d’Administració.

c) El president i el vicepresident.

d) El secretari i, si escau a criteri del Consell d’Administració, el sotssecre­ tari.

e) El director, si escau a criteri del Con- sell d’Administració.

f) Els altres òrgans que el Consell d’Ad­ ministració creï per a l’exercici de com­ petències delegades o per a funcions d’assessorament.

Article 15 Assemblea General

15.1. L’Assemblea General és l’òrgan de representació de tots els membres de la SDADV.

15.2. Competències. Les competènci­ es de l’Assemblea General són les se­ güents:

a) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de la documentació comptable anual, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances i comptabilitat pública.

b) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, dels avantprojectes de pressupostos per a cada exerci­ ci, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de fi­ nances públiques.

c) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les normes de règim interior que desenvolupin els drets i les obligacions dels membres i qualsevol altre aspecte de la vida de la SDADV. S’exceptua l’aprovació de normes de règim interior relatives als mètodes i les regles de repartiment de les quotes i la remuneració equitativa o simple remuneració, és a dir de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, i sobre altres aspec­ tes importants de la gestió col·lectiva que, segons l’article 36 de la Llei so­ bre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, són de competèn­ cia exclusiva del Consell d’Adminis­ tració. S’exceptua també l’aprovació de les normes de règim interior rela­ tives a la constitució d’un registre de prestacions objecte de drets d’autor i drets veïns gestionades per la SDADV, que faci també referència als autors i a altres titulars de drets en relació amb aquestes, i a l’expedició de cer­ tificacions de titularitat a efectes de tracte successiu, igualment de com­ petència exclusiva del Consell d’Ad­ ministració.

d) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les tarifes gene­ rals de la SDADV.

e) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les modificacions d’aquests estatuts, que posteriorment

332 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012

han de ser sotmeses necessàriament a l’aprovació del Consell General, de conformitat amb el previst en la nor­ mativa vigent en matèria de finances públiques.

f) Nomenament i cessament dels repre­ sentants dels membres de la SDADV en el Consell d’Administració.

g) Confirmació de sancions contra els membres de la SDADV establertes pel Consell d’Administració.

h) Qualsevol altre assumpte que deter­ minin la legislació vigent i/o aquests estatuts.

Composició. L’Assemblea General està integrada per tots els membres de la SDADV.

15.3. Representació. Els membres de la SDADV poden assistir a l’Assemblea General personalment, si es tracta de persones físiques o, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, repre­ sentats per les terceres persones físiques o jurídiques que designin, siguin de na­ cionalitat andorrana o estrangera, resi­ dents legals o no al Principat d’Andorra. Els membres també poden ser represen­ tats per altres membres. La representació s’ha de conferir per escrit i conforme als requisits que estableixin les normes de règim interior a l’efecte.

15.4. Convocatòria de les reunions. Les reunions de l’Assemblea General són convocades pel seu president. La convocatòria s’ha de publicar al Butlle­ tí Oficial del Principat d’Andorra i en almenys dos diaris de gran circulació al Principat d’Andorra amb almenys un mes d’antelació a la data prevista per­ què se celebri. També s’informarà als membres de la convocatòria mitjançant comunicació escrita, essent vàlida la co­ municació per correu electrònic. En la convocatòria hi ha de figurar l’ordre del dia de la reunió.

15.5. Nombre de reunions. El president convoca l’Assemblea General almenys una vegada l’any, durant el primer se­ mestre, per aprovar els comptes anuals. El president convoca també l’Assemblea General sempre que així ho acordi el Consell d’Administració o ho sol·licitin membres que posseeixin almenys el vint per cent dels drets de vot en l’Assemblea General.

15.6. Quòrum i desenvolupament de les reunions. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, per decidir sobre els assumptes de l’ordre del dia, en primera convocatòria, quan hi assisteixin, presents o representats, almenys la meitat dels membres, i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcór­ rer almenys una hora. Les reunions de l’Assemblea General són presidides pel president del Consell d’Administració i, en la seva absència, pel vicepresident del Consell d’Administració i, en absència d’ambdós, pel membre de més edat del Consell d’Administració. Actua com a secretari qui ho sigui del Consell d’Ad­ ministració o, en la seva absència, el sotssecretari, si ha estat designat, o en l’absència d’aquest darrer el membre del Consell d’Administració que decideixi l’Assemblea General.

15.7. Adopció d’acords. Els acords de l’Assemblea General són adoptats per majoria dels vots vàlidament emesos, excepte en les matèries per a les quals aquests estatuts requereixen una majoria diferent. En cas d’empats, el president els dirimeix amb el seu vot de qualitat.

15.8. Acord de nomenament de mem­ bres del Consell d’Administració. L’acord de nomenament dels membres del Con- sell d’Administració representatius de cada grup de membres s’adopta en el si del grup que correspongui per majo­ ria dels vots emesos pels membres del grup.

15.9. Acords subjectes a majoria qua­ lificada. Els acords relatius a modifi­ cacions d’aquests estatuts requereixen, perquè siguin aprovats, una majoria de dos terços dels vots vàlidament emesos en l’Assemblea General. Aquestes modi­ ficacions, després de ser aprovades per l’Assemblea General, han de ser sotme­ ses a l’aprovació del Consell General.

15.10. Representants del Govern. Els representants del Govern que són mem­ bres del Consell d’Administració con­ forme al que disposa l’article següent poden assistir a les reunions de l’Assem­ blea General amb veu però sense vot.

Article 16 El Consell d’Administració

16.1. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern i representació de la SDADV.

16.2. Competències. El Consell d’Ad­ ministració té totes les competències en matèria de gestió de la SDADV, admi­ nistració del seu patrimoni, disposició de béns i drets o representació que no estiguin reservades per la Llei de cre­ ació de la SDADV o aquests estatuts a l’Assemblea General. En particular, el Consell d’Administració té les compe­ tències següents:

a) Confecció i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, de la documentació comptable anu­ al de la SDADV, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances i comptabilitat pública.

b) Confecció i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, dels avantprojectes de pressupostos de la SDADV per a cada exercici, de conformitat amb l’establert en la nor­ mativa vigent en matèria de finances públiques.

c) Confecció i aprovació de les nor­ mes de règim interior relatives als mè­ todes i les regles de repartiment de les quotes i la remuneració equitati­ va o simple remuneració, és a dir de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, i sobre altres as­ pectes de la gestió col·lectiva que, se­ gons l’article 36 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, són de competència exclusi­ va del Consell d’Administració.

d) Confecció i aprovació de les nor­ mes de règim interior relatives a la constitució d’un registre de presta­ cions objecte de drets d’autor i drets veïns gestionades per la SDADV, que faci també referència als autors i a al­ tres titulars de drets en relació amb aquestes, i a l’expedició de certifica­ cions de titularitat a efectes de trac­ te successiu.

e) Elaboració i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprova­ ció, de les normes de règim interior

333Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

diferents de les referides en els dos apartats anteriors.

f) Establiment i presentació a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, de les tarifes generals de la SDADV.

g) Establiment i aprovació de les quo­ tes dels membres i de les quotes en concepte d’administració o altres de la SDADV.

h) Aprovació dels models de contrac­ tes de gestió, i d’altres tipus, que ha- gin de subscriure els membres de la SDADV.

i) Aprovació dels models de contractes generals amb associacions d’usuaris.

j) Aprovació dels acords de tot tipus, inclosos els de representació recípro­ ca per a la representació al Principat d’Andorra de repertoris, i de suport logístic a nivell nacional i/o internaci­ onal, amb entitats i organitzacions amb finalitats anàlogues a les seves, siguin nacionals o supranacionals.

k) Designació i cessació del director de la SDADV, en cas de què el Con- sell d’Administració consideri escaient comptar amb aquest òrgan.

l) Designació i cessació del president, del vicepresident, del secretari i, si es­ cau, del sotssecretari de la SDADV.

m) Contractació del personal, obres, subministraments i prestacions de ser­ veis en relació amb la SDADV, res­ pectant en tot cas el que estableix la normativa vigent en matèria de finan­ ces i contractació pública.

n) Acordar l’admissió i la baixa de membres de la SDADV.

o) Elaboració i proposició a l’Assem­ blea General, per a la seva aprovació, de modificacions d’aquests estatuts, que posteriorment han de ser sotme­ ses necessàriament a l’aprovació del Consell General, de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de finances públiques.

p) Gestió de la SDADV, fixació de les directrius i control de les inver­ sions financeres, administració del seu patrimoni, i disposició dels seus béns i drets, sempre i quan això no estigui reservat per la Llei de Crea­ ció de la SDADV o aquests estatuts

a l’Assemblea General, i amb respec­ te a l’establert en la normativa vigent en matèria de finances públiques i sota la tutela i supervisió de deter­ minats actes per part del Govern se­ gons s’estableix en la Llei de Creació de la SDADV.

q) Dur a terme tota classe d’actes i subscriure tota classe de contractes relatius a l’administració, l’adquisició, l’alienació i el gravamen de qualsevol bé o dret de la SDADV, incloent-hi la sol·licitud de préstecs o crèdits, l’ober­ tura de comptes corrents i la prestació de garanties, sempre de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances públiques i sota la tutela i supervisió de deter­ minats actes per part del Govern se­ gons s’estableix en la Llei de Creació de la SDADV.

r) Exercici, amb la màxima amplitud, de la representació legal de la SDADV, en judici i fora d’aquest, i atorgament de poders a tercers, incloent-hi pro­ curadors i advocats.

s) Designació i cessació de represen­ tants legals i apoderats de la SDADV, amb les facultats que s’acordin, inclo­ sos els casos en què la SDADV assolei­ xi contractes amb persones físiques o jurídiques per donar suport logístic a l’administració i gestió dels drets.

t) En general, realització de tot tipus d’actes o negocis jurídics que, al seu criteri, siguin necessaris o convenients per al desenvolupament dels fins de la SDADV, sempre que no siguin contraris al règim jurídic que li és aplicable.

u) Exercici de qualsevol altra facul­ tat que li encomani l’Assemblea Ge­ neral.

v) Decidir sobre qualsevol altre as­ sumpte que li encomani la legislació vigent i/o aquests estatuts.

16.3. Composició. Formen part del Consell d’Administració:

a) Un membre de cadascun dels grups de membres, designats conforme s’es­ tableix en l’apartat 4 d’aquest article. En tot cas, en el Consell d’Adminis­ tració hi ha d’haver una representació mínima de dos consellers de naciona­ litat andorrana o amb residència legal al Principat d’Andorra.

b) Dues persones designades pel Go­ vern.

16.4. Designació de consellers mem­ bres de la SDADV. Els representants dels membres de la SDADV en el Consell d’Administració són designats en el si de cada grup de membres, de confor­ mitat amb el que disposa l’apartat 8) de l’article 15 d’aquests estatuts, entre els membres del grup que presenten la seva candidatura a l’Assemblea Ge­ neral que hagi de decidir sobre la seva designació. En cas de què en les vota­ cions realitzades no es designi als dos consellers de nacionalitat andorrana o amb residència legal al Principat d’An­ dorra referits en la lletra a) de l’apartat 3 d’aquest article, aquests es designaran de manera addicional en el si dels grups de membres, amb rotació de grups de membres per a cada mandat del Consell d’Administració, i per majoria dels vots emesos pels membres dels grups dels quals es tracti.

16.5. Representació de consellers mem­ bres de la SDADV. El càrrec de conse­ ller membre de la SDADV és personal, de manera que aquells membres de la SDADV que hagin estat escollits conse­ llers i revesteixin la forma de persona jurídica, designaran un únic representant d’aquests en el Consell d’Administració, que podrà ser de nacionalitat andorra­ na o estrangera, resident legal o no al Principat d’Andorra. La representació s’ha de conferir per escrit i conforme als requisits que estableixin les normes de règim interior a l’efecte.

16.6. Durada del càrrec. Els membres del Consell d’Administració exerceixen el càrrec durant un període de dos anys. En finalitzar el període per al qual han estat nomenats, els membres del Con- sell d’Administració es mantenen en el càrrec en funcions fins a la celebració de la següent Assemblea General. Els membres del Consell d’Administració poden ser reelegits indefinidament. Els membres designats pel Govern romanen en el càrrec indefinidament fins que són revocats pel mateix estament que els ha designat.

16.7. Designació de càrrecs dins del Consell d’Administració. El Consell d’Administració designa en el seu si un president i un vicepresident, els quals ho seran també de l’Assemblea General i

334 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012

de la SDADV. El Consell d’Administració designa també un secretari i en cas de què ho consideri adient un sotssecretari, que poden no ser membres del Consell d’Administració, cas en el qual assistiran a les reunions del Consell d’Administra­ ció amb veu però sense vot.

16.8. Convocatòria de les reunions. Les reunions del Consell d’Administra­ ció són convocades pel seu president, mitjançant comunicació escrita a tots els consellers, amb almenys quinze dies d’antelació a la data de la reunió. En la convocatòria hi ha de figurar l’ordre del dia de la reunió.

16.9. Quòrum. El Consell d’Administra­ ció queda vàlidament constituït quan es troba reunida almenys la meitat dels seus membres amb càrrec vigent, sempre que la convocatòria hagi estat degudament notificada a tots els membres absents.

16.9. Constitució amb caràcter uni­ versal. El Consell d’Administració queda també vàlidament constituït quan es tro­ ba reunida la totalitat dels seus membres, encara que no hagin estat convocats a aquest efecte, i acceptin dotar la reunió del caràcter de Consell d’Administració, així com d’un ordre del dia.

16.10. Adopció d’acords. Els acords del Consell d’Administració són adoptats per la majoria de vots vàlidament emesos.

16.11. Acords subjectes a majories qualificades.

16.11.1. Els acords relatius a les matè­ ries següents requereixen, perquè siguin aprovats, una majoria de dos terços dels vots vàlidament emesos en el Consell d’Administració:

a) Modificacions d’aquests estatuts, que posteriorment han de ser sotmeses per a ambdues aprovacions a l’Assemblea General i al Consell General.

c) Designació i cessament del direc­ tor de la SDADV, si escau.

16.11.2. Per als acords sobre les tarifes generals de la SDADV, el Consell d’Ad­ ministració escull per la majoria de vots vàlidament emesos, havent de comptar en tot cas amb el vot favorable dels re­ presentants del Govern, les línies direc­ trius de les metodologies contrastades en el sector de la gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns que s’utilitzaran per

determinar les tarifes generals de la SDADV, que en tot cas hauran de tenir en compte l’estructura empresarial i la rea­ litat econòmica del Principat d’Andorra, així com els experts en valoració de drets d’autor i drets veïns que es faran càrrec de determinar dites tarifes generals. Un cop els referits experts hagin presen­ tat la seva proposta de tarifes generals al Consell d’Administració, el Govern disposarà d’un termini màxim de dos mesos per examinar-les i, en cas de què cregui que aquestes no són correctes per qualsevol motiu, n’exposarà els motius i efectuarà les propostes alternatives que consideri oportunes. Un cop complert el procediment anterior, el Consell d’Admi­ nistració adoptarà, per la majoria de vots vàlidament emesos, havent de comptar en tot cas amb el vot favorable dels re­ presentants del Govern, un acord sobre les tarifes generals de la SDADV.

16.11.3. Els acords relatius a deduc­ cions que s’efectuïn de les quantitats recaptades per la SDADV en concepte de quotes d’administració i recaptació de la SDADV i altres quotes referides en aquests estatuts, així com a quanti­ tats destinades a cobrir reserves de la SDADV, s’adopten per la majoria de vots vàlidament emesos, havent de comptar en tot cas amb el vot favorable dels re­ presentants del Govern.

16.11.4. L’aprovació de les normes de règim interior relatives als mètodes i les regles de repartiment de les quo­ tes i la remuneració equitativa o simple remuneració, és a dir de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, i sobre altres aspectes de la gestió col·lectiva que, segons l’article 36 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, són de competència exclusiva del Consell d’Ad­ ministració, requereixen, perquè siguin aprovades, la majoria de vots vàlidament emesos, havent de comptar en tot cas amb el vot favorable dels representants del Govern.

Article 17 President i vicepresident

17.1. Competències. Correspon al pre­ sident:

a) Exercir la representació de la SDADV en judici i fora d’aquest àmbit, sem­ pre que el Consell d’Administració no

hagi atorgat aquesta facultat a un al­ tre dels seus membres.

b) Convocar les reunions de l’Assem­ blea General i del Consell d’Adminis­ tració i fixar-ne l’ordre del dia.

c) Presidir les reunions de l’Assemblea General i del Consell d’Administració i dirigir i moderar el desenvolupa­ ment dels debats, sotmetre a votació els acords i proclamar el resultat de les votacions.

d) Visar les actes i les certificacions dels acords de l’Assemblea General i del Consell d’Administració signades pel secretari.

e) Vetllar per la correcta execució dels acords adoptats per l’Assemblea Gene­ ral i el Consell d’Administració.

f) Vetllar pel compliment de la legisla­ ció vigent i d’aquests estatuts.

g) Qualsevol altra facultat que legalment o estatutàriament li esti­ gui atribuïda.

17.2. Funcions del vicepresident. En cas de vacant, absència o malaltia del president, les seves funcions són assu­ mides pel vicepresident.

17.3. Requisits de nacionalitat i resi­ dència. El president i el vicepresident, en cas d’ésser persones físiques, han d’ésser nacionals andorrans o gaudir de la resi­ dència legal al Principat d’Andorra. En cas d’ésser persones jurídiques, aquestes han d’estar constituïdes de conformitat amb la legislació andorrana i els seus representants persones físiques en el Consell d’Administració de la SDADV han de ser nacionals andorrans o resi­ dents legals al Principat d’Andorra.

Article 18 Secretari i sotssecretari

18.1. Correspon al secretari:

a) Assistir a les reunions de l’Assem­ blea General i del Consell d’Admi­ nistració.

b) Conservar la documentació de la SDADV i reflectir degudament en el llibre d’actes de l’Assemblea General i del Consell d’Administració el desenvo­ lupament de les seves reunions.

c) Expedir certificacions amb el visti­ plau del president, respecte dels acords

335Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

adoptats en l’Assemblea General i en el Consell d’Administració.

d) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secre­ tari o que li siguin encomanades pel Consell d’Administració.

18.2. El Consell d’Administració pot nomenar un sotssecretari, que assumeix les funcions del secretari en el cas de va­ cant, absència o malaltia del secretari.

Article 19 Delegació de competències del Consell d’Administració

19.1. A fi de facilitar l’exercici de les seves funcions, el Consell d’Adminis­ tració pot delegar funcions concretes en un o més dels seus consellers, o en una o diverses comissions delegades de consellers, de forma transitòria o per­ manent.

19.2. El Consell d’Administració de­ termina les funcions, les facultats i el termini durant el qual poden exercir­ les els òrgans delegats, així com, en el cas de les comissions delegades, el seu funcionament.

Article 20 Director

20.1. El director de la SDADV, que és nomenat, si escau, i cessat pel Consell d’Administració segons s’estableix en aquests estatuts, executa els acords de l’Assemblea General i del Consell d’Ad­ ministració sota les indicacions i la su­ pervisió del president dels dits òrgans, i realitza qualsevol altra funció que li sigui encomanada pels dits òrgans.

20.2. El director assisteix a les reu­ nions del Consell d’Administració i de l’Assemblea General sempre que així li indiqui el president. En tals supòsits, el director tindrà veu però no vot.

20.3. Durant els períodes en els quals el Consell d’Administració decideixi no comptar amb un director de la SDADV, les funcions d’aquest les exerceix el Con- sell d’Administració en coordinació amb el personal de la SDADV.

Article 21 Consells assessors

21.1. El Consell d’Administració pot, en qualsevol moment, crear un o més consells assessors per a l’estudi i

l’elaboració d’informes sobre matèries tècniques.

21.2. Els consells assessors són presi­ dits per un conseller, i la resta dels seus membres poden ser experts requerits a aquest efecte per la SDADV, inclosos representants d’associacions i entitats, nacionals, estrangeres o supranacionals, representatives dels sectors culturals, artístics i econòmics dels quals formin part els membres de la SDADV, i repre­ sentants d’entitats estrangeres o suprana­ cionals homòlogues de la SDADV. Cada consell assessor nomena un secretari, el qual redacta les actes de les seves reunions.

Capítol quart. Tarifes generals i sistema de repartiment de les quantitats recaptades per la SDADV

Article 22 Tarifes generals

Les tarifes generals de la SDADV s’es­ tableixen pel Consell d’Administració, i són aprovades per l’Assemblea General, segons s’estableix en aquests estatuts.

Article 23 Normes de repartiment de les quantitats recaptades

23.1. El repartiment de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV s’efectua entre els titulars dels drets utilitzats de conformitat a un siste­ ma determinat pel Consell d’Administra­ ció que exclogui l’arbitrarietat i asseguri als titulars una participació en la recapta­ ció proporcional a l’explotació dels seus drets realitzada per part dels usuaris del repertori de prestacions objecte de drets d’autor i drets veïns representades per la SDADV.

23.2. De les quantitats recaptades per la SDADV en l’exercici de les seves fun­ cions de gestió col·lectiva de drets, es treuen:

a) Les quantitats legalment establertes i les que, estatutàriament o per acord del Consell d’Administració, s’assignen per sufragar les següents activitats:

- La contribució al foment de la creació i la promoció de la cultura i les pres­ tacions artístiques en general.

- La contribució a la conservació i la difusió del patrimoni cultural del Prin­ cipat d’Andorra, conjuntament i en

coordinació amb altres entitats que tenen aquesta finalitat, i de les obres i objectes de drets veïns del catàleg que gestiona la SDADV.

- El desenvolupament d’activitats i ser­ veis assistencials en benefici dels seus membres.

- L’estudi i la investigació dels drets d’autor i els drets veïns, i la difusió de coneixements i informació sobre aquestes matèries.

- El desenvolupament d’activitats de foment de la consciència social sobre la importància del respecte pels drets d’autor i els drets veïns.

b) Les quotes d’administració i recapta­ ció fixades pel Consell d’Administració, destinades a compensar les despeses originades per la gestió de drets rea­ litzada per la SDADV.

c) Les quantitats destinades a cobrir les reserves fixades pel Consell d’Ad­ ministració.

23.3. El Consell d’Administració pot fixar una quota d’administració i recap­ tació extraordinària per la gestió de drets a l’estranger.

23.4. El Consell d’Administració pot fixar una quota d’administració i re­ captació suplementària per la gestió de drets en els casos en què el titular hagi establert en el contracte de gestió limi­ tacions a l’àmbit material o geogràfic del mandat de gestió.

23.5. L’import resultant, una vegada tretes de la recaptació les quantitats que estableixen els apartats 2), 3) i 4) ante­ riors, es distribueix entre els titulars de drets conforme al sistema determinat en el Consell d’Administració.

23.6. Per a les modalitats d’explotació que no permeten determinar de manera individualitzada o amb exactitud l’ús que s’hagi fet d’una obra prestació objecte de drets veïns, el Consell d’Administra­ ció ha d’establir un procediment que permeti portar a terme un repartiment equitatiu basat en criteris estadístics o de mostreig.

23.7. La SDADV informa els titulars de drets, en cada liquidació i repartiment que efectuï, sobre les línies directius dels criteris de repartiment aplicats.

336 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 3 - Any 24 - 18.1.2012

23.8. Els terminis i els procediments de pagament als titulars de drets són els que determina el Consell d’Administració.

Capítol cinquè. Recursos econòmics i control economico-financer

Article 24 Recursos econòmics i control econòmico-financer

Els recursos econòmics de la SDADV estan constituïts:

a) Per les quotes d’ingrés dels mem­ bres que, si escau, estableixi el Con- sell d’Administració.

b) Per les quotes de recaptació i ad­ ministració, destinades a compensar les despeses originades pel cobrament de drets.

c) Per rendiments de les inversions fi­ nanceres i dels béns de la SDADV.

d) Per les plusvàlues que s’obtinguin en la realització dels béns afectes a la gestió de la SDADV.

e) Per les quantitats obtingudes per donacions, llegats o liberalitats que la SDADV pugui ser cridada a obtenir.

f) Per les indemnitzacions i les subven­ cions a les quals tingui dret la SDADV en l’exercici de la seva gestió.

g) Per les quantitats que s’hagin de re­ partir als titulars de drets gestionats per la SDADV que no tinguin la con­ dició de membres de la SDADV, sem­ pre que no hagin estat reclamades en el termini de tres anys des que han es­ tat posades a la seva disposició.

Article 25 Exercici social

L’exercici social coincideix amb l’any natural.

Article 26 Comptes anuals

La comptabilitat de la SDADV es duu a terme d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de finances i comptabilitat pública.

Article 27 Control economicofinancer

27.1. L’Assemblea General designa un auditor, sense perjudici que es puguin designar altres auditors conforme a la

legislació vigent en matèria de finances públiques.

27.2. Els membres que representin més del deu per cent dels presents i re­ presentats en l’Assemblea General tenen dret a designar un auditor, i les despeses corresponents són a càrrec d’aquests membres.

27.3. L’auditor nomenat per l’Assem­ blea General i, si escau, l’auditor desig­ nat per la minoria esmentada en l’apartat anterior, comproven l’exactitud de la situació financera i patrimonial de la SDADV exposada en els comptes anuals, i emeten el dictamen corresponent.

Disposició final. Modificació dels es­ tatuts

Tota modificació d’aquests estatuts, aprovada per l’Assemblea General amb la majoria exigida estatutàriament, tam­ bé ha de ser sotmesa necessàriament a l’aprovació del Consell General, d’acord amb el que estableix la legislació en vi­ gor en matèria de finances públiques del Principat d’Andorra. Sense aquesta aprovació, la modificació dels estatuts no tindrà cap efecte.

Llei 24/2011, del 29 de desembre, de suplement de crèdit per un import de 224.311,18 euros, per fer front al pagament de la totalitat de les ajudes públiques de l’exercici 2011 a les entitats esportives constituïdes legalment

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 24/2011, del 29 de desembre, de suplement de crèdit per un import de 224.311,18 euros, per fer front al pa­ gament de la totalitat de les ajudes pú­ bliques de l’exercici 2011 a les entitats esportives constituïdes legalment

Exposició de motius L’article 51 del títol VIII de la Llei de

l’esport del 30 de juny de 1998 estableix

que “a fi de protegir i promoure l’esport, el ministeri competent en esports pot fomentar els programes i les activitats que siguin coherents amb els criteris i les directrius de la política esportiva de l’Estat, que desenvolupin les federacions esportives i el Comitè Olímpic Andor­ rà. Es poden establir, a aquest efecte, diversos sistemes de suport econòmic directes o indirectes, i les bases per a la concessió de subvencions i ajuts a l’esport, amb caràcter plurianual, anual o puntual”. En aquest sentit s’han aprovat el Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000, i les modificacions posteriors, del 23 d’abril del 2008 i del 28 de desembre del 2010.

Per a l’any 2011 la Secretaria d’Estat d’Esports ha previst destinar ajudes que han de permetre finançar les despeses de funcionament i els programes es­ portius de 34 federacions i 4 clubs, i el pagament de 35 becats del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (esportistes d’11 federacions), del programa Esquí- Estudi i del programa Tutoresport. És important tenir en compte que aquestes ajudes representen de mitjana, aproxi­ madament, un 80% dels ingressos totals de les entitats esportives.

Vist que el Govern no disposa dels crè­ dits suficients per fer front a les despeses esmentades, estimades en 224.311,18 euros;

El caràcter d’urgència i necessitat es justifica pel fet que el Govern ha de dis­ posar de crèdits suficients per atorgar les ajudes públiques a les entitats esportives constituïdes legalment, i garantir-ne el funcionament i els programes esportius que desenvolupen, i per la importància de finançar els compromisos contrets pel Govern;

Vist que el Govern, per acord del 16 de novembre del 2011, ha aprovat un avenç de fons d’un import total de 224.311,18 euros per fer front a les despeses es­ mentades per a la partida pressupostària següent: 140 Departament d’Esports-140 Àrea d’Esports-PROJ0006-Federacions i clubs-48210 Federacions i clubs espor­ tius;

Vist l’informe de la Intervenció Ge­ neral;

Vist l’acord de Govern del 16 de no­ vembre del 2011;


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
Treaties Relates to (2 records) Relates to (2 records)
No data available.

WIPO Lex No. AD011