About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulations of February 3, 1999, on the Implementation of the Trademark Law and the Law on Fees of the Trademark Office, Andorra

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1999 Dates Entry into force: March 4, 1999 Issued: February 13, 1999 Published: January 10, 1999 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Trademarks, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English Regulations of February 3, 1999, on the Implementation of the Trademark Law and the Law on Fees of the Trademark Office         Catalan Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques, del 3 de febrer de 1999        

1Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de

Marques és un reglament únic que desplega dues lleis: la Llei de marques d’11 de

maig de 1995 i la Llei de taxes de l’Oficina de Marques de 5 d’octubre de 1995.

Aquest Reglament recull l’esperit d’harmonització amb els marcs jurídics

internacionals entorn del dret de marques que comporta una sèrie de novetats

formals i de fons. Està dividit en regles en lloc d’articles per diferenciar fàcilment les

referències a les lleis (articles) i al Reglament (regles). Accepta els poders no atorgats

enfront de notari i permet actuar davant de l’Oficina de Marques del Principat

d’Andorra (OMPA) sense haver de presentar els poders en cada actuació i, en

general, desenvolupa una reglamentació clara i sistemàtica.

L’evolució de l’activitat de registre de l’OMPA, especialment a partir del moment en

què deixen d’aplicar-se les disposicions transitòries primera i segona de la Llei de

marques, ha condicionat les modificacions d’aquest Reglament amb l’objectiu de

simplificar i agilitar els tràmits administratius davant seu. Així, en un primer moment, es

modifica per adaptar-lo a la Llei de modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de

Marques de 10 de desembre del 1998. Ara, es regula específicament el procediment

a seguir per part de l’OMPA per a l’examen de fons dels motius de nul.litat absoluta

de les sol.licituds de registre de marca, es reglamenta el procediment de renúncia a la

protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu i es reglamenta, també,

el procediment d’inscripció al Registre de Marques de la cessió o de la concessió de

llicència d’explotació per a una part d’un dels productes o serveis per als quals la

marca estàregistrada.

A proposta del Ministeri de la Presidència, el Govern, en la sessió del dia 10 de maig

del 2000, aprova la modificació del Reglament d’execució de la Llei de marques i de

la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i, atès el nombre de les modificacions

efectuades, n’acorda la seva publicació íntegra amb el text següent:

2Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

ÍNDEX

Capítol I Disposicions generals

Regla 1 Representació davant l’Oficina de Marques Regla 2 Comunicacions amb l’Oficina de Marques

Capítol II Sol.licitud de registre

Regla 3 Presentació de la sol.licitud de registre Regla 4 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu al dipositant i al mandatari Regla 5 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu als productes i/o els serveis per

als quals se sol.licita el registre Regla 5 bis Certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques Regla 6 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d’un dret de

prioritat segons l’article 6 de la Llei de marques Regla 7 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació de protecció

d’una marca que figura en una exposició internacional Regla 8 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d’una prioritat

resultant d’un ús anterior al Principat d’Andorra Regla 9 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d’un dret de

prioritat resultant d’un registre de marca en un país membre de la Convenció de París

Regla 10 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reproducció de la marca Regla 11 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a marques col.lectives

Capítol III Recepció i examen de forma de la sol.licitud de registre

Regla 12 Verificació del dret a ser titular d’un registre de marca Regla 13 Verificació del dret a reivindicar la prioritat derivada d’un primer dipòsit Regla 14 Recepció i examen de forma de la sol.licitud de registre Regla 15 Examen dels documents adjuntats a la sol.licitud de registre Regla 16 Sol.licitud correcta Regla 17 Sol.licitud incorrecta

Capítol III bis Examen de fons de la sol.licitud de registre

Regla 17 bis Examen de fons de la sol.licitud de registre

Capítol IV Registre de la marca al Registre de Marques; certificat de registre; conservació de les dades

Regla 17 ter Registre de la marca Regla 18 Contingut del registre de la marca i certificat de registre Regla 19 Registre de Marques i conservació dels documents

Capítol V Renovació i caducitat

Regla 20 Avisos oficiosos de venciment

3Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

Regla 21 Terminis per al dipòsit de la sol.licitud de renovació i pagament de les taxes Regla 22 Sol.licitud de renovació d’un registre de marca Regla 23 Sol.licitud correcta Regla 24 Sol.licitud incorrecta Regla 25 Certificat de renovació

Capítol VI Modificacions, cessions, renúncies, concessions de llicències, pignoracions i inscripcions de decisions judicials

Regla 26 Sol.licitud d’inscripció d’una modificació del nom o de l’adreça del titular; canvi de mandatari acreditat

Regla 27 Sol.licitud d’inscripció d’una cessió d’un registre de marca Regla 28 Sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a un registre de marca Regla 28 bis Renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter

distintiu Regla 29 Sol.licitud d’inscripció d’una concessió de llicència Regla 30 Sol.licitud d’inscripció d’una pignoració d’un registre de marca Regla 31 Inscripció de decisions judicials Regla 31 bis Sol.licitud de correcció d’error

Capítol VII Publicació de la Gaseta de Marques

Regla 32 Periodicitat Regla 33 Forma de la Gaseta de Marques Regla 33 bis Llengua de la Gaseta de Marques

Capítol VIII Mandatari acreditat

Regla 34 Condicions exigides per ser inscrit al Registre de Mandataris acreditats Regla 35 Sol.licitud d’inscripció com a mandatari acreditat Regla 36 Inscripció al Registre de Mandataris acreditats Regla 37 Modificació del nom, del domicili o de l’adreça del establiment del mandatari

acreditat; intransmissibilitat del títol de mandatari acreditat Regla 38 Pèrdua de la condició de mandatari acreditat Regla 39 Publicació de les inscripcions al Registre de Mandataris acreditats

Capítol IX Modalitats de pagament; signatures; recerca al dossier d’un registre de marca; còpia certificada d’una inscripció

Regla 40 Modalitats de pagament Regla 41 Signatures Regla 42 Recerca al dossier d’un registre de marca; còpia certificada d’una

inscripció

Disposició derogatòria

Disposició final

4Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Regla 1. Representació davant l'Oficina de Marques

1. L’Oficina de Marques publica, a la Gaseta de Marques, el Registre de Mandataris

acreditats. Les condicions que s'han de reunir per ser mandatari acreditat davant

de l'Oficina de Marques són les establertes per la regla 34.

2. Un mandatari acreditat només pot representar un dipositant o un titular si disposa

d'un poder signat per aquest dipositant o aquest titular. No és necessari que el

poder sigui atorgat davant d’un notari públic.

3. El poder ha de contenir com a mínim les indicacions següents:

a) el nom i l’adreça del dipositant o del titular;

b) el nom i l’adreça de la persona que el dipositant o el titular declara nomenar

com a mandatari acreditat;

c) els actes que el mandatari acreditat estàautoritzat a acomplir;

d) les sol.licituds de registre o els registres de marca amb relació als quals el

mandatari acreditat està autoritzat a actuar, o la indicació que es tracta d'un

poder general per a totes les sol.licituds de registre i tots els registres de marca

existents o futurs de la persona que nomena el mandatari acreditat.

4. Excepte en el cas establert a la regla 28.1), un mandatari acreditat pot actuar

davant de l'Oficina de Marques sense presentar a aquesta Oficina el poder signat

pel dipositant o pel titular a nom del qual actua, però, en el cas en què ho estimi

necessari, l'Oficina de Marques pot demanar a tot mandatari acreditat que li

presenti el poder en virtut del qual actua.

5Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

5. Un mandatari acreditat pot autoritzar un o alguns dels seus empleats, o un o

alguns empleats del gabinet del qual forma part aquest mandatari, a actuar en

nom seu davant de l'Oficina de Marques i a signar en nom seu. Aquesta

autorització ha d'efectuar-se davant de l'Oficina de Marques, segons les modalitats

prescrites per l’Oficina de Marques.

6. Si una sol.licitud de registre es presenta a nom de diversos codipositants o si un

registre de marca esdevé propietat de diversos cotitulars, aquests només poden

nomenar un sol mandatari acreditat que els representa a tots davant l'Oficina de

Marques.

7. Si es diposita una sol.licitud de registre a nom de diversos codipositants o si un

registre de marca esdevé la propietat de diversos cotitulars i quan un o més d’un

dels esmentats codipositants, o un o més d’un dels esmentats cotitulars, no té el

seu domicili, la seva seu o un establiment industrial o comercial efectiu i real al

Principat d'Andorra, aquests codipositants o cotitulars han de nomenar un sol

mandatari acreditat que els representa a tots davant l'Oficina de Marques.

Regla 2. Comunicacions amb l'Oficina de Marques

1. Tota sol.licitud de registre, de renovació o d'inscripció al Registre de Marques s'ha

de presentar, en català, utilitzant els formularis establerts per l'Oficina de Marques.

2. Els exemplars dels formularis es poden obtenir a l'Oficina de Marques després de

pagament previ de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques.

3. Tota sol.licitud de registre, de renovació o d'inscripció al Registre de Marques s'ha

de presentar a l'Oficina de Marques durant l’horari d'obertura al públic. L’Oficina de

Marques estableix l'horari d'obertura al públic i el publica a la Gaseta de Marques.

4. Les sol.licituds de registre, de renovació o d'inscripció al Registre de Marques no

poden ser enviades a l'Oficina de Marques per correu, per fax o per mitjans de

transmissió telemàtics.

6Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

CAPÍTOL II

SOL.LICITUD DE REGISTRE

Regla 3. Presentació de la sol.licitud de registre

1. La sol.licitud de registre s’ha de presentar utilitzant el formulari electrònic establert

per l'Oficina de Marques.

2. La sol.licitud de registre ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes

prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques. Les modalitats de pagament

s’estableixen a la regla 40.

Regla 4. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu al dipositant i al mandatari

1. Tota sol.licitud de registre ha de contenir les indicacions relatives al dipositant

establertes als subapartats a) a e) d’aquest apartat. Si són diversos codipositants

la sol.licitud ha de contenir aquestes indicacions per a cadascun d’ells.

a) si el dipositant és una persona física, el nom o els dos noms, així com el

cognom o els dos cognoms;

b) si el dipositant és una persona jurídica, la denominació social completa i la

forma jurídica segons la qual està constituï da; no obstant el que disposa la

regla 2.1), si la forma jurídica no correspon a una de les que figuren en catalàen

el formulari electrònic, el dipositant indica la forma jurídica utilitzant el terme

emprat en la seva llengua original;

c) la indicació de l'estat del qual el dipositant és nacional, de l'estat on el dipositant

està domiciliat, i de l'estat on el dipositant té un establiment industrial o

comercial efectiu i real. Si el dipositant és una persona jurídica, la indicació de

7Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

l'estat del qual el dipositant és nacional es reemplaça per la indicació de l'estat -i

si escau, la indicació de la divisió territorial d'aquest estat- sota la legislació del

qual s'ha constituï t aquesta persona jurídica;

d) l'adreça del dipositant indicada en la forma habitualment requerida per a una

ràpida distribució postal a l'adreça indicada, que en tot cas ha d'incloure totes

les unitats administratives pertinents, inclòs el número de casa o de l'edifici, si

en té. Cada dipositant ha d'indicar una sola adreça. Quan una mateixa

sol.licitud té diversos codipositants amb adreces diferents i no han nomenat cap

mandatari acreditat, l'Oficina de Marques envia les seves comunicacions

escrites tan sols a una d’aquestes adreces. Si els codipositants no especifiquen

l’adreça a la qual l’Oficina ha d’enviar tota comunicació, l'Oficina envia la

correspondència a l'adreça del codipositant indicat en primer lloc a la sol.licitud

de registre;

e) si escau, el nom, l'adreça i el número del mandatari acreditat nomenat pel

dipositant.

2. Tota sol.licitud de registre també pot contenir les indicacions relatives al dipositant

següents:

a) un número d'identificació de la persona física o jurídica dipositant, que li pot

correspondre segons la legislació que li és aplicable;

b) un número de telèfon, de fax i/o de tèlex;

c) un codi d'identificació de bústia electrònica.

Regla 5. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu als productes i/o els serveis per als quals se sol.licita el registre

1. Tota sol.licitud de registre ha d'indicar el nom dels productes i/o dels serveis per

als quals se sol.licita el registre, agrupats segons les classes de la classificació

8Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

instituï da per l'Arranjament de Niça relatiu a la classificació internacional de

productes i serveis per al registre de marques, signat a Niça el 15 de juny de 1957,

tal com ha estat revisat i modificat (d'ara endavant "la classificació de Niça"). Cada

grup de productes o de serveis ha d'estar precedit pel número de la classe de

l'esmentada classificació de Niça a la qual pertany i aquests grups s’han de

presentar, en la sol.licitud de registre, seguint l'ordre de les classes de la

classificació de Niça.

2. El nom dels productes i dels serveis ha d’indicar-se utilitzant la terminologia de la

llista de les classes o de la llista alfabètica de la classificació de Niça en la seva

traducció a la llengua catalana per l’Oficina de Marques.

3. El dipositant pot indicar noms de productes i/o de serveis en llengua catalana

altres que els previstos a l’apartat 2) d’aquesta regla amb la condició que el

dipositant entregui a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre, una

còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques corresponent

a cadascun d’aquests productes o serveis. El dipositant pot adjuntar a la sol.licitud

de registre una traducció al castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.

4. Si el dipositant no entrega la còpia del certificat prevista a l’apartat 3) d’aquesta

regla juntament amb la sol.licitud de registre, pot entregar aquesta còpia dins d’un

termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d’aquesta sol.licitud.

5. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l'apartat 4) d'aquesta regla, el

dipositant no ha entregat la còpia del certificat prevista a l’apartat 3) d'aquesta

regla, l'Oficina de Marques considera la sol.licitud de registre retirada pel que fa als

productes i/o els serveis altres que els indicats a la sol.licitud de registre de

conformitat amb l’apartat 2) d’aquesta regla i no retorna cap taxa percebuda per

aquesta sol.licitud de registre.

Regla 5 bis. Certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques

1. L’Oficina de Marques estableix dins el termini de tres mesos un certificat de

classificació per a un producte o servei en llengua catalana que no figura en una

9Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

de les llistes esmentades a la regla 5.2), amb la presentació prèvia d’una sol.licitud

de certificat de classificació utilitzant el formulari previst a aquest efecte per

l’Oficina de Marques i després del pagament previ de les taxes prescrites segons

l’article 5.4)a) de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques.

2. En una única sol.licitud de certificat de classificació es pot demanar el certificat de

classificació per a diversos productes i/o serveis.

3. La sol.licitud de certificat de classificació esmentada a l’apartat 1) d’aquesta regla

es pot acompanyar d’una proposta de classificació basada en una classificació del

producte o servei esmentats a l’apartat 1) d’aquesta regla feta per l’Oficina

Internacional de l’OMPI en el marc de l’Arranjament de Madrid o del seu Protocol.

Tota proposta de classificació ha d’indicar una de les referències següents:

a) el número de referència de la Llista de productes i de serveis objecte d’una

classificació feta per l’Oficina Internacional de l’OMPI en el marc de

l’Arranjament de Madrid i del seu Protocol, utilitzant l’última edició d’aquesta

llista en la seva versió original en llengua francesa publicada per l’Oficina de

Marques, que correspon al producte o servei objecte de la proposta de

classificació;

b) el número d’un registre internacional, amb data de registre posterior al dia 31 de

desembre de 1991, en què figura, ja classificat per l’Oficina Internacional de

l’OMPI, el producte o servei objecte de la proposta de classificació.

4. No obstant el que disposa l’apartat 1) d’aquesta regla, si l’Oficina de Marques pot

efectuar la classificació de tots els productes i serveis objecte de la sol.licitud de

classificació segons una proposta de classificació feta en virtut de l’apartat 3)

d’aquesta regla, l’Oficina de Marques emet el certificat de classificació dins el

termini de deu dies i l’import de les taxes de classificació es redueix de conformitat

amb l’article 5.4)b) de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 10

Regla 6. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d'un dret de prioritat segons l'article 6 de la Llei de marques

1. Tota reivindicació d'un dret de prioritat en virtut de l'article 6 de la Llei de marques

s’ha de fer mitjançant una declaració a aquest efecte en els termes previstos en el

formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les indicacions següents:

a) l’estat on s’ha efectuat el primer dipòsit o bé, si el primer dipòsit és un dipòsit

regional que cobreix diversos estats, el nom de l'oficina davant la qual s'ha

efectuat aquest dipòsit regional;

b) la data del primer dipòsit;

c) el número del primer dipòsit en el cas en què el dipositant pugui conèixer aquest

número;

d) si la prioritat no es reivindica per a tots els productes i els serveis que figuren en

la sol.licitud, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals es reivindica la

prioritat.

2. Quan la reivindicació de prioritat es fonamenta en diversos primers dipòsits

corresponents cadascun d'ells a diferents productes i/o serveis, el dipositant ha de

fer constar en la sol.licitud de registre les indicacions establertes a l'apartat 1)

d'aquesta regla per a cadascun d'aquests dipòsits.

3. El dipositant ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de

registre, una còpia simple o fotocòpia de cada dipòsit en què es fonamenta la

reivindicació de prioritat. Si escau, el titular que ha reivindicat un dret de prioritat en

virtut de l’article 6 de la Llei de marques ha d’entregar a l’autoritat judicial

competent una còpia de cada dipòsit en què es fonamenta la reivindicació de

prioritat, autenticada per l’oficina on aquest dipòsit ha estat fet.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 11

4. Si el dipositant no entrega la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla junt amb

la sol.licitud de registre, pot entregar aquesta còpia dins del termini de tres mesos

a comptar de la data de dipòsit d'aquesta sol.licitud.

5. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 4) d’aquesta regla, el

dipositant no ha entregat la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla, l'Oficina

de Marques denega la reivindicació de prioritat i no retorna cap taxa percebuda per

aquest concepte.

Regla 7 Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació de protecció d'una marca que figura en una exposició internacional

1. Tota reivindicació d’una protecció derivada de l'article 7 de la Llei de marques s’ha

de fer mitjançant una declaració a aquest efecte en els termes previstos en el

formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les indicacions següents:

a) el nom de l'exposició internacional;

b) la data de la primera presentació de la marca en aquesta exposició;

c) el nom dels productes i/o dels serveis en relació amb els quals la marca ha

estat presentada a l'exposició internacional i per als quals es reivindica la

protecció derivada de l'article 7 de la Llei de marques.

2. El dipositant ha d'entregar a l'Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre,

un document justificatiu lliurat per les autoritats competents de l’esmentada

exposició o per les autoritats competents del país on l’esmentada exposició ha

tingut lloc, confirmant les indicacions previstes a l’apartat 1) d’aquesta regla.

3. Si el dipositant no entrega el document justificatiu previst a l'apartat 2) d'aquesta

regla junt amb la sol.licitud de registre, pot entregar aquest document a l'Oficina de

Marques dins el termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d'aquesta

sol.licitud.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 12

4. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 3) d’aquesta regla, el

dipositant no ha entregat a l'Oficina de Marques el document justificatiu previst a

l'apartat 2) d'aquesta regla, l'Oficina de Marques denega la reivindicació de

protecció i no retorna cap taxa percebuda per aquest concepte.

Regla 8. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d'una prioritat resultant d'un ús anterior al Principat d'Andorra1

1. Tota reivindicació d'un dret de prioritat en virtut de la disposició transitòria primera

de la Llei de marques s’ha de fer mitjançant una declaració d’ús anterior en els

termes previstos en el formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les

indicacions següents:

a) la data en què ha començat l'ús efectiu i real de la marca al territori del Principat

d'Andorra;

b) el nom dels productes i/o dels serveis per als quals s'ha fet l'ús efectiu i real de

la marca al territori del Principat d'Andorra.

2. Quan la reivindicació de prioritat es fonamenta en diversos usos anteriors,

corresponent cadascun a diferents productes i/o serveis, el dipositant ha de fer

constar les indicacions establertes a l’apartat 1) d'aquesta regla per a cadascun

d'aquests usos anteriors.

3. El dipositant no ha d’entregar a l'Oficina de Marques les proves relatives a l'ús

reivindicat, les quals, en el seu cas, han de ser entregades a l'autoritat judicial

competent.

1 Regla caducada segons la disposició transitòria primera.2) de la Llei de marques

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 13

Regla 9. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reivindicació d'un dret de prioritat resultant d'un registre de marca en un país membre de la Convenció de París2

1. Tota reivindicació d'un dret de prioritat segons la disposició transitòria segona de la

Llei de marques s’ha de fer mitjançant una declaració a aquest efecte en els

termes previstos en el formulari de sol.licitud de registre, i ha de contenir les

indicacions següents:

a) el país membre de la Convenció de París per a la protecció de la propietat

industrial en què s’ha efectuat el registre de marca anterior;

b) la data i el número del registre de marca del qual es reivindica la prioritat;

c) si la prioritat no es reivindica per a tots els productes i els serveis que figuren a

la sol.licitud de registre, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals es

reivindica la prioritat.

2. Quan la reivindicació de prioritat es fonamenta en diversos registres de marca

anteriors, corresponent cadascun a diferents productes i/o serveis, el dipositant ha

de fer constar les indicacions establertes a l’apartat 1) d'aquesta regla per a

cadascun d'aquests registres de marca.

3. El dipositant ha d'entregar a l'Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre,

una còpia simple o fotocòpia de cada registre de marca anterior en què es

fonamenta la reivindicació de prioritat. Si escau, el titular que ha reivindicat un dret

de prioritat en virtut de la disposició transitòria segona de la Llei de marques ha

d’entregar a l’autoritat judicial competent una còpia de cada registre de marca

anterior en què es fonamenta la reivindicació de prioritat, autenticada per l’oficina

on aquest registre de marca ha estat fet.

2 Regla caducada segons la disposició transitòria segona.2) de la Llei de marques

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 14

4. Si el dipositant no entrega la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla junt amb

la sol.licitud de registre, pot entregar aquesta còpia dins el termini de tres mesos a

comptar de la data de dipòsit d'aquesta sol.licitud.

5. Si a l'acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 4) d’aquesta regla, el

dipositant no ha entregat la còpia prevista a l'apartat 3) d'aquesta regla, l'Oficina

de Marques denega la reivindicació de prioritat i no retorna cap taxa percebuda per

aquest concepte.

Regla 10. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a la reproducció de la marca

1. Tota sol.licitud de registre ha de contenir una reproducció suficientment clara de la

marca per a la qual se sol.licita el registre.

2. Tota marca verbal ha de ser reproduï da en el formulari electrònic utilitzant els

caràcters llatins i les xifres romanes o aràbigues que constitueixen els caràcters

tipogràfics estàndards de l'Oficina de Marques.

3. Si la sol.licitud de registre és per a una marca que no pot ser reproduï da amb els

caràcters tipogràfics estàndards de l’Oficina de Marques, o per a una marca

figurativa, la sol.licitud de registre ha de contenir una reproducció gràfica d’aquesta

marca.

a) Si no es reivindica cap color, la reproducció de la marca ha de ser en blanc i

negre o en gamma de grisos, i tenir la forma d'un document informàtic de format

8 x 8 i amb 300 dpi de resolució conforme als estàndards informàtics acceptats

per l'Oficina de Marques. L’Oficina de Marques publica a la Gaseta de Marques

la llista d’aquests estàndards informàtics acceptats per l’Oficina de Marques.

b) Si el dipositant reivindica el color, la reproducció de la marca ha de ser en color i

tenir la forma d'un document informàtic de format 8 x 8 i amb 300 dpi de

resolució conforme als estàndards informàtics relatius al color acceptats per

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 15

l'Oficina de Marques. L’Oficina de Marques publica a la Gaseta de Marques la

llista d'aquests estàndards informàtics relatius al color acceptats per l'Oficina de

Marques. El dipositant pot definir amb més precisió cada to de color utilitzant les

definicions de la quadricromia (percentatge de cian, de magenta, de groc i de

negre). Així mateix, el dipositant pot definir la textura o l'acabat per a cadascun

dels tons de color (per exemple, donant la indicació "metàl.lic"). Si hi ha alguna

diferència entre un color resultant del document informàtic i un color resultant de

la definició de la quadricromia, preval el color resultant de la definició de la

quadricromia.

c) Si la marca estàconstituï da únicament per un to de color o per una combinació

de colors, la sol.licitud de registre ha de contenir una definició del to de color o

de cadascun dels colors que formen la combinació de colors, utilitzant les

definicions de la quadricromia (percentatge de cian, de magenta, de groc i de

negre). Així mateix, el dipositant pot definir la textura o l'acabat per a cadascun

dels tons de color (per exemple, donant la indicació "metàl.lic").

4. Quan la sol.licitud de registre és relativa a una marca tridimensional, ha de contenir

la indicació "marca tridimensional". La reproducció de la marca establerta segons

l’apartat 3)a) o b) d’aquesta regla pot consistir en aquest cas en diverses vistes de

la marca, preses des de diferents angles, i el nombre d’aquestes vistes no pot ser

superior a sis.

5. Si la marca o una part de la marca es compon d’una o diverses paraules no

catalanes i que en una altra llengua tenen un sentit determinat i conegut per al

dipositant, el dipositant ha d'indicar la traducció al català d'aquesta o d’aquestes

paraules així com la seva llengua d'origen.

6. Si la marca o una part de la marca es compon de caràcters altres que els llatins o

de xifres altres que les romanes o aràbigues, el dipositant ha d'incloure la seva

transliteració a xifres aràbigues o a caràcters llatins; la transliteració ha de fer-se

utilitzant les normes de pronunciació catalanes.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 16

Regla 11. Contingut de la sol.licitud de registre relatiu a marques col.lectives

1. El dipositant que sol.licita el registre d'una marca col.lectiva ha d’indicar "marca

col.lectiva" en la sol.licitud de registre.

2. El dipositant que sol.licita el registre d'una marca col.lectiva ha d'entregar a

l'Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud de registre, el reglament d'ús de la

marca col.lectiva que ha de contenir com a mínim les dades següents:

a) la naturalesa jurídica del titular de la marca col.lectiva;

b) les condicions d'ús de la marca;

c) els motius de finalització de l'autorització d'ús de la marca col.lectiva.

3. Si el dipositant no entrega el reglament d'ús previst a l’apartat 2) d’aquesta regla

junt amb la sol.licitud de registre, el dipositant pot entregar el reglament d'ús dins el

termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d'aquesta sol.licitud.

4. Si a l’acabament del termini de tres mesos previst a l’apartat 3) d’aquesta regla, el

dipositant no ha entregat el reglament d'ús, l'Oficina de Marques denega la

sol.licitud de registre de la marca col.lectiva i no retorna cap taxa percebuda per

aquesta sol.licitud de registre.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 17

CAPÍTOL III

RECEPCIÓ I EXAMEN DE FORMA DE LA SOL.LICITUD DE REGISTRE

Regla 12. Verificació del dret a ser titular d'un registre de marca

1. Si el Govern del Principat d'Andorra constata que un determinat estat no atorga als

nacionals del Principat d'Andorra la mateixa protecció que als seus nacionals pel

que fa a les marques, aquest Govern pot donar instruccions a l'Oficina de Marques

de denegar tota sol.licitud de registre presentada per tot dipositant que és nacional

del dit estat i que no compleix alguna de les condicions establertes per l'article 5.b)

de la Llei de marques.

2. L’Oficina de Marques manté al dia la llista dels estats esmentats a l’apartat 1)

d'aquesta regla i la publica a la Gaseta de Marques.

Regla 13. Verificació del dret a reivindicar la prioritat derivada d'un primer dipòsit

1. Si el Govern del Principat d'Andorra constata que un determinat estat no atorga als

nacionals del Principat d'Andorra un dret de prioritat sotmès a condicions i tenint

efectes equivalents al dret de prioritat que preveu l'article 6.2) a 5) de la Llei de

marques, aquest Govern pot donar la instrucció a l'Oficina de Marques de denegar

tota reivindicació de prioritat derivada d'un primer dipòsit segons l'article 6 de la

Llei de marques, efectuada per un dipositant que és nacional del dit estat, així com

denegar tota reivindicació de prioritat derivada d'un primer dipòsit efectuat en

aquest estat.

2. L’Oficina de Marques manté al dia la llista dels estats esmentats a l’apartat 1)

d'aquesta regla i la publica a la Gaseta de Marques.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 18

Regla 14. Recepció i examen de forma de la sol.licitud de registre

1. L'Oficina de Marques ha de realitzar un examen de forma en el qual examina si la

sol.licitud de registre conté tots els elements i les indicacions exigits en cadascuna

de les rúbriques del formulari electrònic, però durant aquest examen de forma

l’OMPA no té l’obligació de verificar l'exactitud d'aquests elements i indicacions.

2. Tota inexactitud constatada per les autoritats judicials en una sol.licitud de registre

genera la responsabilitat civil i/o penal del dipositant.

3. En els supòsits previstos a les regles 16 i 17.2)a), l'Oficina de Marques imprimeix

sobre paper i en dos exemplars el contingut de la sol.licitud de registre.

4. Els dos exemplars previstos a l'apartat 3) d'aquesta regla han de ser signats, en el

moment de dipositar la sol.licitud, pel dipositant o, en el cas que la sol.licitud sigui

presentada per un mandatari acreditat, per aquest mandatari acreditat.

5. L'Oficina de Marques conserva el formulari electrònic dipositat i un dels dos

exemplars signats previstos a l’apartat 4) d’aquesta regla i entrega l’altre exemplar

al dipositant o, si escau, al mandatari acreditat.

Regla 15. Examen dels documents adjuntats a la sol.licitud de registre

1. L'Oficina de Marques no té l’obligació d’examinar si:

a) tota còpia del dipòsit entregada en virtut de la regla 6.3) és conforme a les

indicacions donades en virtut de la regla 6.1);

b) tot document justificatiu entregat en virtut de la regla 7.2) és conforme a les

indicacions donades en virtut de la regla 7.1);

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 19

c) tota declaració així com les indicacions donades en virtut de la regla 8.1)

corresponen a un ús efectiu i real de la marca al territori del Principat d'Andorra

des de la data indicada i per als productes i/o els serveis indicats;

d) tota còpia d'un registre de marca entregada en virtut de la regla 9.3) és

conforme a les indicacions donades en virtut de la regla 9.1);

e) el reglament d'ús entregat en virtut de la regla 11.2) conté les indicacions

prescrites per aquesta regla;

f) les traduccions al castellà, a l’anglès o al francès que es poden adjuntar segons

la regla 5.3) són correctes.

2. Tota falsificació o inexactitud constatada per l'autoritat judicial en una indicació, un

certificat, una còpia, un document justificatiu, una declaració o un reglament d’ús

adjunt a la sol.licitud de registre, genera la responsabilitat civil i/o penal del

dipositant.

Regla 16. Sol.licitud correcta

Si la sol.licitud de registre és conforme a les regles 3, 4.1), 5 i 10 i, si és el cas, a les

regles 6, 7, 8, 9 i 11 i, si és el cas, el certificat de classificació entregat en virtut de la

regla 5.3) és conforme a les indicacions donades en virtut de la regla 5.1), l'Oficina de

Marques inicia l’examen de fons de la sol.licitud d’acord amb les disposicions de la

regla 17 bis.

Regla 17. Sol.licitud incorrecta

1. L’Oficina de Marques denega tota sol.licitud de registre no conforme a la regla 3.

2. a) Si la sol.licitud de registre no és conforme a les regles 4.1), 5 o 10 o, si és el

cas, a les regles 6, 7, 8, 9 o 11 o, si és el cas, el certificat de classificació

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 20

entregat en virtut de la regla 5.3) no és conforme a les indicacions donades en

virtut de la regla 5.1), però és conforme a la regla 3 i conté:

i) les indicacions que permeten establir la identitat del dipositant segons la

regla 4.1)a) o b);

ii) les indicacions suficients per entrar en relació per correspondència amb el

dipositant segons la primera frase de la regla 4.1)d) o, si escau, amb el seu

mandatari acreditat segons la regla 4.1)e);

iii) la reproducció de la marca per a la qual se sol.licita el registre conforme a la

regla 10.2) o 3);

iv) el nom dels productes i/o dels serveis per als quals se sol.licita el registre de

marca, conforme a la regla 5.1);

l'Oficina de Marques atorga a la sol.licitud de registre una data de dipòsit,

retorna el formulari electrònic al dipositant i l’invita a regularitzar la sol.licitud de

registre completant el formulari electrònic retornat amb totes les indicacions

requerides segons la regla 16 altres que les establertes en els punts i), ii), iii), i

iv) d’aquest subapartat. El termini per a la presentació del formulari electrònic

completat és de tres mesos des de la data de dipòsit. L’Oficina de Marques

retorna el formulari electrònic al dipositant per ser completat, després del

pagament previ dels preus públics establerts pel Govern.

b) Si el dipositant regularitza la sol.licitud de registre dins el termini de tres mesos

previst al subapartat a) d’aquest apartat, l’Oficina de Marques inicia l’examen de

fons de la sol.licitud d’acord amb les disposicions de la regla 17 bis.

c) Si el dipositant no regularitza la sol.licitud de registre dins el termini de tres

mesos previst al subapartat a) d’aquest apartat, l'Oficina de Marques denega la

sol.licitud de registre i retorna les taxes percebudes per aquesta sol.licitud de

registre.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 21

3. Si la sol.licitud de registre, tot i ser conforme a la regla 3, no conté com a mínim

tots els elements i les indicacions previstos a l’apartat 2)a)i), ii), iii), i iv) d’aquesta

regla, l'Oficina de Marques retorna el formulari electrònic al dipositant, li proposa

de tornar a presentar aquest formulari amb les indicacions previstes a la regla 16

sense límit de temps i li retorna les taxes percebudes per aquesta sol.licitud de

registre.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 22

CAPÍTOL III BIS

EXAMEN DE FONS DE LA SOL.LICITUD DE REGISTRE

Regla 17 bis. Examen de fons de la sol.licitud de registre

1. L’Oficina de Marques, dins el termini de dos mesos des de la data de dipòsit de la

sol.licitud de registre i d’acord amb la informació que té disponible, ha d’examinar

si un signe no pot constituir marca segons les disposicions de l’article 2 de la Llei

de marques. Cas que l’Oficina de Marques sol.liciti elements addicionals segons

l’apartat 2) d’aquesta regla, el termini de dos mesos comença a comptar des de la

data de recepció dels elements sol.licitats o, en el cas de no recepció d’aquests

elements, des de la data d’acabament del termini de dos mesos contemplat en

l’apartat 3) d’aquesta regla.

2. Per realitzar l’examen establert segons l’apartat 1) d’aquesta regla l’Oficina de

Marques pot demanar al dipositant, per escrit i dins el termini d’un mes des de la

data de dipòsit, que aporti elements addicionals que l’Oficina de Marques

considera que són necessaris per poder fer l’examen o que poden justificar que un

signe pot constituir marca.

3. El dipositant disposa d’un termini de dos mesos per aportar els elements demanats

segons l’apartat 2) d’aquesta regla. En cas de no recepció d’aquests elements,

l’Oficina de Marques continua l’examen de fons sense els mateixos.

4. L’Oficina de Marques realitza l’examen referit a l’apartat 1) d’aquesta regla en

funció dels elements que disposa i si, d’acord amb la informació que té disponible,

determina que un signe no pot constituir marca segons l’article 2 de la Llei de

marques, ha de denegar la sol.licitud de registre i emetre una resolució de

denegació, que ha d’enviar al dipositant dins el termini de 15 dies a comptar des

de l’acabament del termini establert en l’apartat 1) d’aquesta regla.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 23

5. En cas de denegació de la sol.licitud de registre segons l’apartat 4) d’aquesta

regla, el dipositant disposa d’un termini de dos mesos des de la data de recepció

de la resolució de denegació per presentar una sol.licitud de revisió de l’examen, a

la qual pot adjuntar els elements següents:

a) informació addicional sobre el compliment de les disposicions de l’article 2 de la

Llei de marques;

b) una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter

distintiu, segons les disposicions de la regla 28 bis;

c) qualsevol altre element que consideri adient a tenir en compte en el moment de

la revisió de l’examen.

6. A la recepció d’una sol.licitud de revisió, l’Oficina de Marques assigna la revisió de

l’examen a un altre examinador, que l’ha de realitzar dins el termini de dos mesos

des de la data de recepció de la sol.licitud de revisió. Si el nou examinador

determina que un signe no pot constituir marca segons l’article 2 de la Llei de

marques, l’Oficina de Marques denega la sol.licitud de registre i emet una resolució

de denegació, que ha d’enviar al dipositant dins el termini de dos mesos des de la

data de recepció de la sol.licitud de revisió.

7. Si la sol.licitud de registre és finalment denegada, l’Oficina de Marques retorna la

taxa percebuda per la sol.licitud de registre objecte de denegació i en dedueix el

50% en concepte de despeses de tramitació.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 24

CAPÍTOL IV

REGISTRE DE LA MARCA AL REGISTRE DE MARQUES;

CERTIFICAT DE REGISTRE; CONSERVACIÓ DE LES DADES

Regla 17 ter. Registre de la marca

1. Si la sol.licitud de registre no és denegada d’acord amb les disposicions de la regla

17 bis, l’Oficina de Marques registra la marca.

2. La data de registre correspon a la data de dipòsit atorgada per l’Oficina de

Marques.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1) d’aquesta regla, quan es diposita una

sol.licitud de registre en virtut de l’article 4.3) de la Llei de marques, l’Oficina de

Marques només procedeix a registrar-la si el dipositant entrega la prova que les

autoritats judicials han dictat sentència favorable a la seva demanda de nul.litat o a

la seva sol.licitud de prohibició d’ús.

Regla 18. Contingut del registre de la marca i certificat de registre

1. El registre d’una marca comporta que l’Oficina de Marques inscriu al Registre de

Marques les indicacions següents:

a) el número de registre;

b) la data de registre, amb la indicació de l'hora i el minut;

c) la data del venciment del registre;

d) les dades relatives al nom del titular, segons la regla 4.1)a) o b);

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 25

e) l'estat del qual el titular és nacional, l'estat on el titular estàdomiciliat i l'estat on

el titular té un establiment industrial o comercial efectiu i real, segons la regla

4.1)c);

f) l'adreça del titular, segons la regla 4.1)d);

g) el número d'acreditació del mandatari acreditat, segons la regla 4.1)e), si escau;

h) el número d'identificació de la persona física o jurídica titular del registre de

marca, segons la regla 4.2)a), si escau;

i) un número de telèfon, de fax i/o de tèlex del titular del registre de marca, segons

la regla 4.2)b), si escau;

j) un codi d'identificació de bústia electrònica del titular del registre de marca,

segons la regla 4.2)c), si escau;

k) el nom dels productes i/o dels serveis per als quals es registra la marca,

agrupats segons les classes de la classificació de Niça, d'acord amb la regla 5;

l) si es reivindica un dret de prioritat en virtut de l'article 6 de la Llei de marques,

les indicacions donades segons la regla 6;

m)si es reivindica una protecció d'una marca que figura en una exposició

internacional en virtut de l’article 7 de la Llei de marques, les indicacions

donades segons la regla 7;

n) si es reivindica una prioritat resultant d'un ús anterior al Principat d'Andorra en

virtut de la disposició transitòria primera de la Llei de marques, les indicacions

donades segons la regla 8;

o) si es reivindica un dret de prioritat resultant d'un registre de marca en un país

membre de la Convenció de París en virtut de la disposició transitòria segona

de la Llei de marques, les indicacions donades segons la regla 9;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 26

p) la reproducció de la marca;

q) la indicació de marca tridimensional, si escau;

r) la traducció al català de la marca o d’una part de la marca i la llengua d'origen

d’acord amb la regla 10.5), si escau;

s) la transliteració de la marca o d’una part de la marca d’acord amb la regla 10.6),

si escau;

t) la indicació de marca col.lectiva, si escau;

u) la renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu,

segons la regla 28 bis, si escau;

v) l'import de les taxes percebudes pel registre.

2. L'Oficina de Marques emet un certificat de registre que conté les indicacions i els

elements establerts a l'apartat 1.a) a d), f), g) i k) a u) d'aquesta regla i l’envia per

correu ordinari al titular de la marca o, si hi ha diversos cotitulars, al cotitular indicat

en primer lloc o, si escau, al mandatari acreditat.

Regla 19. Registre de Marques i conservació dels documents

1. L'Oficina de Marques conserva totes les inscripcions fetes al Registre de Marques.

2. L'Oficina de Marques conserva tots els documents que acompanyen una sol.licitud

de registre o una sol.licitud d’inscripció al Registre de Marques, excepte en els

casos en què aquestes sol.licituds es deneguen.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 27

CAPÍTOL V

RENOVACIÓ I CADUCITAT

Regla 20. Avisos oficiosos de venciment

Sis mesos abans del venciment del termini de 10 anys vigent, l'Oficina de Marques

recorda al titular de la marca o, si escau, al seu mandatari acreditat, la data d'aquest

venciment per mitjà d'un avís oficiós. L’Oficina de Marques efectua la tramesa de

l'esmentat avís oficiós per correu ordinari a l'adreça del titular o, si escau, del

mandatari acreditat tal com figura al Registre de Marques.

Regla 21. Terminis per al dipòsit de la sol.licitud de renovació i pagament de les taxes

1. El període durant el qual es pot presentar la sol.licitud de renovació així com pagar

la taxa de renovació corresponent comença sis mesos abans de la data de

venciment del termini de 10 anys vigent i s'acaba sis mesos després d'aquesta

data. En el cas de presentar la sol.licitud de renovació o pagar les taxes de

renovació durant els sis mesos posteriors a la data de venciment del termini de 10

anys, la renovació està condicionada al pagament de la taxa addicional prevista a

l'article 5.1)d) de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques.

2. Si al venciment del termini de sis mesos posteriors a la data de venciment del

termini de 10 anys, l'Oficina de Marques no ha rebut la sol.licitud de renovació i el

pagament de les taxes de renovació corresponents, l'Oficina de Marques inscriu al

Registre de Marques la data en què el registre de marca resta sense efecte

d'acord amb l'article 28 de la Llei de marques.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 28

Regla 22. Sol.licitud de renovació d'un registre de marca

1. La sol.licitud de renovació d’un registre de marca s’ha de presentar utilitzant el

formulari establert per l’Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada

pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari acreditat.

2. La sol.licitud de renovació ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la renovació d’un registre de marca;

b) el número i la data del registre de marca que es vol renovar;

c) si la renovació la sol.licita un mandatari acreditat diferent del mandatari acreditat

inscrit al Registre de Marques, el nom, l'adreça i el número del nou mandatari

acreditat;

d) si no se sol.licita la renovació per a tots els productes i els serveis per als quals

la marca estàregistrada, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals la

marca estàregistrada i per als quals no se sol.licita la renovació.

3. La sol.licitud de renovació ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes de

renovació prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques.

Regla 23. Sol.licitud correcta

1. Si la sol.licitud de renovació compleix les condicions establertes a les regles 21.1) i

22, l'Oficina de Marques inscriu la renovació al Registre de Marques amb la

indicació de la data del proper venciment i, si escau, el número del nou mandatari

acreditat, segons les indicacions previstes a la regla 22.2)c).

2. Si la renovació no s’ha efectuat per a tots els productes i els serveis coberts pel

registre de marca, l'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques el nom dels

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 29

productes i/o dels serveis per als quals s'ha efectuat la renovació, previstos a la

regla 22.2)d).

Regla 24. Sol.licitud incorrecta

Si la sol.licitud de renovació no compleix les condicions establertes a les regles 21.1)

o 22, l'Oficina de Marques denega la sol.licitud de renovació i retorna les taxes de

renovació pagades per aquesta sol.licitud. El titular pot dipositar una nova sol.licitud

de renovació mentre el termini previst a la regla 21.1) no hagi expirat.

Regla 25. Certificat de renovació

L'Oficina de Marques envia per correu ordinari al titular de la marca o, si hi ha

diversos cotitulars, al cotitular que consta en primer lloc o, si escau, al mandatari

acreditat, un certificat de renovació que conté les indicacions i els elements previstos

a la regla 18.2), posats al dia a la data de la renovació, així com la indicació de la

propera data del venciment.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 30

CAPÍTOL VI

MODIFICACIONS, CESSIONS, RENÚNCIES, CONCESSIONS DE LLICÈNCIES,

PIGNORACIONS I INSCRIPCIONS DE DECISIONS JUDICIALS

Regla 26. Sol.licitud d'inscripció d'una modificació del nom o de l'adreça del titular; canvi de mandatari acreditat

1. La sol.licitud d'inscripció d'una modificació del nom (que no constitueixi un canvi de

titular) o de l'adreça del titular d’un registre de marca s’ha de presentar utilitzant el

formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada

pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari acreditat.

2. La sol.licitud d'inscripció d'una modificació del nom o de l'adreça del titular ha

d'anar acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de

l'Oficina de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una modificació del nom o de l'adreça

del titular d’un registre de marca;

b) el número del registre de marca objecte de la modificació;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de

Marques;

d) el nom o bé l'adreça del titular que s'ha d'inscriure al Registre de Marques.

3. Quan la mateixa modificació afecta diversos registres de marca d’un mateix titular,

és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números

de tots els registres de marca afectats.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 31

4. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les

condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes

pagades per aquesta sol.licitud.

5. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2)

d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la modificació al Registre de Marques

amb la indicació prevista a l'apartat 2.d) d’aquesta regla.

6. La inscripció de la modificació al Registre de Marques porta la data en la qual

l’Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d'inscripció conforme als apartats 1) i 2)

d’aquesta regla.

7. La sol.licitud d’inscripció d’un canvi de mandatari acreditat s’ha de presentar

utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha

d’anar signada pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu nou mandatari

acreditat. Quan el canvi de mandatari acreditat afecta diversos registres de marca

d’un mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la

sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats per aquest canvi.

L’Oficina de Marques inscriu d’ofici els canvis de mandatari acreditat.

Regla 27. Sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca

1. La sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca s'ha de presentar

utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha

d'anar signada pel titular inscrit al Registre de Marques o pel cessionari o, si escau,

pel mandatari acreditat del titular o del cessionari. La sol.licitud d‘inscripció d’una

cessió d’un registre de marca ha d’anar acompanyada d’un dels documents

següents:

a) una còpia del contracte de cessió, autenticada per un fedatari públic o una altra

autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de cessió. Si la còpia

del contracte no està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció de la

còpia del contracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud d’inscripció;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 32

b) un extracte del contracte de cessió que conté les indicacions previstes a

l’apartat 2.b) a f) d’aquesta regla, així com el nom dels signataris d’aquest

contracte. Aquest extracte ha d’estar certificat per un fedatari públic o una altra

autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de cessió. Si

l’extracte del contracte de cessió no està en llengua catalana s’ha d’entregar

una traducció de l’extracte a aquesta llengua juntament amb la sol.licitud

d’inscripció;

c) un certificat de cessió presentat utilitzant el formulari establert per l’Oficina de

Marques. El certificat de cessió ha de contenir les indicacions previstes a

l’apartat 2.b) a f) d’aquesta regla i ha d’anar signat pel titular inscrit al Registre

de Marques i pel cessionari.

2. La sol.licitud d'inscripció d'una cessió d'un registre de marca ha d'anar

acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina

de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una cessió;

b) el número del registre de marca que és objecte de cessió;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de

Marques;

d) el nom i l'adreça del cessionari en la forma establerta per al dipositant d’una

sol.licitud de registre a la regla 4, així com totes les altres indicacions que poden

o que han d’estar contingudes en la sol.licitud pel que fa al dipositant d’una

sol.licitud de registre;

e) si la cessió és per una part dels productes i els serveis per als quals la marca

estàregistrada, el nom dels productes i/o dels serveis per als quals la marca està

registrada que són objecte de cessió, classificats segons les classes de la

classificació de Niça;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 33

f) si la cessió és per una part d’un producte o servei per al qual la marca està

registrada, el nom del producte o servei per al qual la marca estàregistrada, el

nom del producte o servei objecte de cessió i el nom del producte o servei

restant que no és objecte de cessió, classificats segons les classes de la

classificació de Niça. Si el sol.licitant utilitza algun nom de producte o servei en

llengua catalana que no figura en una de les llistes esmentades a la regla 5.2)

ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud d’inscripció d’una

cessió, una còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de

Marques corresponent a cadascun d’aquests productes o serveis, o bé, una

sol.licitud de classificació per a aquests productes o serveis d’acord amb les

disposicions de la regla 5 bis. El sol.licitant pot adjuntar a aquesta sol.licitud

d’inscripció una traducció al castellà, francès o anglès d’aquest producte o

servei.

3. Quan la mateixa cessió afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és

suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de

tots els registres de marca afectats.

4. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les

condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes

pagades per aquesta sol.licitud.

5. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2)

d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la cessió al Registre de Marques amb

les indicacions següents:

a) la part cedida s’inscriu com un nou registre de marca amb un nou número de

registre amb les mateixes dades relatives a la prioritat i venciment del registre

que les del de registre de marca que ha estat objectes de cessió, i amb les

indicacions previstes a l’apartat 2.d) d’aquesta regla i, si escau, amb les

indicacions previstes a l’apartat 2.e) i/o f) d’aquesta regla;

b) si es dóna el cas que una part del registre de marca no és objecte de cessió,

aquesta es manté amb el número de registre que tenia i l’Oficina de Marques

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 34

inscriu les indicacions corresponents previstes a la regla 2)e) i/o, si escau, 2)f)

d’aquesta regla.

6. La inscripció de la cessió al Registre de Marques porta la data en la qual l’Oficina

de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats 1) i 2)

d’aquesta regla.

Regla 28. Sol.licitud d'inscripció d'una renúncia a un registre de marca

1. La sol.licitud d'inscripció d'una renúncia a un registre de marca s'ha de presentar

utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha

d'anar signada pel titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari

acreditat. Quan la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia és signada pel mandatari

acreditat, el mandatari acreditat ha de presentar a l’Oficina de Marques un poder

signat pel titular que figura al Registre de Marques, que atorgui de forma expressa

a aquest mandatari acreditat el dret de fer renúncia a un registre de marca.

2. La sol.licitud d'inscripció d'una renúncia a un registre de marca ha d'anar

acompanyada del pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina

de Marques i ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una renúncia;

b) el número del registre de marca que és objecte de renúncia;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de

Marques;

d) si la renúncia afecta tots els productes i/o serveis per als quals la marca està

registrada, la indicació que se sol.licita la inscripció d’una renúncia total;

e) si la renúncia no afecta tots els productes i/o serveis per als quals la marca està

registrada, la indicació que se sol.licita la inscripció d’una renúncia parcial; en

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 35

aquest cas, s’ha d’indicar el nom dels productes i/o serveis per als quals no es

renuncia, classificats segons les classes de la classificació de Niça. Si el

sol.licitant utilitza algun nom de producte o servei en llengua catalana que no

figura en una de les llistes esmentades a la regla 5.2) ha d’entregar a l’Oficina

de Marques, junt amb la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia, una còpia d’un

certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques corresponent a

cadascun d’aquests productes o serveis, o bé, una sol.licitud de classificació

per a aquests productes o serveis d’acord amb les disposicions de la regla 5

bis. El sol.licitant pot adjuntar a aquesta sol.licitud d’inscripció una traducció al

castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.

3. Si el registre de marca afectat per la sol.licitud d’inscripció de renúncia ha estat objecte

d’una pignoració inscrita al Registre de Marques, l’Oficina de Marques denega la sol.licitud

d’inscripció de la renúncia si el titular del registre de marca no presenta a l'Oficina de

Marques, juntament amb aquesta sol.licitud d’inscripció, l'acord de la persona beneficiària

d’aquesta pignoració. Aquest acord ha de ser per escrit i ha d’anar signat per la persona

beneficiària de la pignoració.

4. Quan la renúncia afecta diversos registres de marca d’un mateix titular, és suficient

presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números de tots els

registres de marca afectats.

5. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les

condicions establertes als apartats 1), 2) o 3) d’aquesta regla i retorna les taxes

pagades per aquesta sol.licitud.

6. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) a 3)

d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la renúncia al Registre de Marques, si

escau, amb les indicacions previstes a l’apartat 2.d) i e) d’aquesta regla.

7. La inscripció de la renúncia al Registre de Marques porta la data en la qual

l'Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats 1) a 3)

d’aquesta regla.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 36

8. L’Oficina de Marques denega tota sol.licitud d’inscripció de renúncia parcial i

retorna les taxes pagades per aquesta sol.licitud, si constata que alguns dels

productes o serveis indicats en virtut de l’apartat 2)e) d’aquesta regla no estan

compresos entre els productes o serveis inscrits pel registre objecte de la renúncia.

Regla 28 bis. Sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu

1. La sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca

mancats de caràcter distintiu, per a la totalitat o una part dels productes i/o dels

serveis de la sol.licitud de registre, o en el seu cas, del registre de marca, s’ha de

presentar utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques i simultàniament al

dipòsit de la sol.licitud de registre o en qualsevol moment durant la vigència del

registre de marca.

2. La sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca

mancats de caràcter distintiu ha d’anar acompanyada del pagament de les taxes

prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i ha de contenir les

indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d’una renúncia a la protecció

d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu;

b) el número de sol.licitud de registre o, en el seu cas, el número de registre de

marca que és objecte de renúncia;

c) el nom i l’adreça del sol.licitant que figura en la sol.licitud o, en el seu cas, del

titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de Marques;

d) una reproducció dels elements verbals per als quals se sol.licita la renúncia a la

protecció, utilitzant els caràcters referits a la regla 10.2);

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 37

e) una reproducció dels elements no verbals per als quals se sol.licita la renúncia a

la protecció, utilitzant un document informàtic de format 8 x 8 i amb 300 dpi de

resolució conforme als estàndards informàtics acceptats per l’Oficina de

Marques, ja sigui en color, en blanc i negre o en gama de grisos, segons com

s’hagi presentat la sol.licitud de registre d’acord amb la regla 10.3); el document

informàtic no pot contenir la reproducció de més de 6 d’aquests elements, i en

una mateixa sol.licitud es poden presenta tants documents informàtics com

siguin necessaris;

f) si la renúncia no afecta tots els productes i/o serveis per als quals la marca està

registrada, s’ha d’indicar el nom dels productes i/o serveis per als quals no es

renuncia, o bé, per als quals es renuncia, classificats segons les classes de la

classificació de Niça. Si el sol.licitant utilitza algun nom de producte o servei en

llengua catalana que no figura en una de les llistes esmentades a la regla 5.2)

ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la sol.licitud d’inscripció d’una

renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu,

una còpia d’un certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques

corresponent a cadascun d’aquests productes o serveis, o bé, una sol.licitud de

classificació per a aquests productes o serveis d’acord amb les disposicions de

la regla 5 bis. El sol.licitant pot adjuntar a aquesta sol.licitud una traducció al

castellà, francès o anglès d’aquest producte o servei.

3. a) Si la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca

mancats de caràcter distintiu compleix les condicions establertes als apartats 1) i

2) d’aquesta regla i es presenta abans de l’acabament del termini establert en la

regla 17 bis.1), l’Oficina de Marques té en compte aquesta renúncia a l’hora de

fer l’examen de fons.

b) Si la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca

mancats de caràcter distintiu compleix les condicions establertes en els apartats

1) i 2) d’aquesta regla i es presenta en virtut de les disposicions de la regla 17

bis.5)b), l’Oficina de Marques té en compte aquesta renúncia a l’hora de revisar

l’examen de fons.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 38

c) Si la sol.licitud d’inscripció d’una renúncia a la protecció d’elements de la marca

mancats de caràcter distintiu compleix les condicions establertes en els apartats

1) i 2) d’aquesta regla i es presenta un cop la marca estàregistrada, l’Oficina de

Marques inscriu aquesta renúncia al Registre de Marques amb les indicacions

previstes en els apartats 2.d) i/o e) i, si escau, f) d’aquesta regla.

Regla 29. Sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència

1. La sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència d’un registre de marca s’ha

de presentar utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Aquesta

sol.licitud ha d'anar signada pel titular inscrit al Registre de Marques o pel

concessionari de la llicència o, si escau, pel mandatari acreditat del titular o del

concessionari de la llicència. La sol.licitud d’inscripció d’una concessió de llicència

ha d’anar acompanyada d’un dels documents següents:

a) una còpia del contracte de concessió de llicència, autenticada per un fedatari

públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de

concessió de llicència. Si la còpia del contracte no estàen llengua catalana s’ha

d’entregar una traducció de la còpia del contracte a aquesta llengua juntament

amb la sol.licitud d’inscripció;

b) un extracte del contracte de concessió de llicència que conté les indicacions

següents:

i) les indicacions previstes a l’apartat 2.b) a e) d’aquesta regla;

ii) el nom dels signataris d’aquest contracte;

iii) les indicacions relatives al control de qualitat establert a l’article 20 de la Llei

de marques.

L’extracte del contracte de concessió ha d’estar certificat per un fedatari públic o

una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc l’acte de

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 39

concessió de llicència. Si l’extracte del contracte de concessió de llicència no

està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció de l’extracte a aquesta

llengua juntament amb la sol.licitud d’inscripció;

c) un certificat de concessió de llicència presentat utilitzant el formulari establert

per l’Oficina de Marques. El certificat de concessió de llicència ha de contenir

les indicacions previstes a l’apartat 2.b) a e) d’aquesta regla i les indicacions

relatives al control de qualitat establert a l’article 20 de la Llei de marques.

Aquest certificat ha d’anar signat pel titular inscrit al Registre de Marques i pel

concessionari de la llicència.

2. La sol.licitud d'inscripció d'una concessió de llicència ha d'anar acompanyada del

pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i ha

de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una concessió de llicència;

b) el número del registre de marca objecte de la concessió de llicència;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de

Marques;

d) el nom i l'adreça del concessionari de la llicència en la forma establerta per al

dipositant d’una sol.licitud de registre a la regla 4.1)a), b) i d);

e) si la concessió de llicència no és per a tots els productes i els serveis per als

quals la marca està registrada, el nom dels productes i/o dels serveis que són

objecte de la concessió de llicència. Si el sol.licitant utilitza algun nom de

producte o servei en llengua catalana que no figura en una de les llistes

esmentades a la regla 5.2) ha d’entregar a l’Oficina de Marques, junt amb la

sol.licitud d’inscripció d’una llicència, una còpia d’un certificat de classificació

establert per l’Oficina de Marques corresponent a cadascun d’aquests

productes o serveis, o bé, una sol.licitud de classificació per a aquests

productes o serveis d’acord amb les disposicions de la regla 5 bis. El sol.licitant

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 40

pot adjuntar a aquesta sol.licitud d’inscripció una traducció al castellà, francès o

anglès d’aquest producte o servei.

3. Quan la mateixa concessió de llicència afecta diversos registres de marca d’un

mateix titular, és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la

sol.licitud els números de tots els registres de marca afectats.

4. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les

condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes

pagades per aquesta sol.licitud.

5. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2)

d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la concessió de llicència al Registre

de Marques amb les indicacions previstes a l’apartat 2.d) d’aquesta regla i, si

escau, les indicacions previstes a l’apartat 2.e) d’aquesta regla.

6. La inscripció de la concessió de llicència al Registre de Marques porta la data en la

qual l’Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats

1) i 2) d’aquesta regla.

7. Les condicions establertes en aquesta regla per a una sol.licitud d’inscripció d’una

concessió de llicència i per a la inscripció al Registre de Marques i la publicació

d’una inscripció d’una concessió de llicència s’apliquen mutatis mutandis a una

sol.licitud de supressió d’una inscripció d’una concessió de llicència i a la inscripció

al Registre de Marques i la publicació de la supressió d’una inscripció d’una

concessió de llicència.

Regla 30. Sol.licitud d'inscripció d'una pignoració d'un registre de marca

1. La sol.licitud d'inscripció d'una pignoració d'un registre de marca s’ha de presentar

utilitzant el formulari establert per l'Oficina de Marques. Ha d'anar signada pel

titular inscrit al Registre de Marques, o pel beneficiari de la pignoració o, si escau,

pel mandatari acreditat del titular o del beneficiari de la pignoració.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 41

2. La sol.licitud d'inscripció d'una pignoració ha d’anar acompanyada del pagament

de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques i d’una còpia del

contracte de pignoració o d’un extracte d’aquest contracte que contingui les

indicacions previstes als subapartats b) a d) d’aquest apartat així com el nom dels

signataris d’aquest contracte. La còpia del contracte de pignoració ha d’estar

autenticada o, en el seu cas, l’extracte d’aquest contracte ha d’estar certificat per

un fedatari públic o una altra autoritat pública competent del país on ha tingut lloc

l’acte de pignoració. Si la còpia del contracte o l’extracte del contracte de

pignoració no està en llengua catalana s’ha d’entregar una traducció a aquesta

llengua de la còpia o de l’extracte juntament amb la sol.licitud d’inscripció. La

demanda d’inscripció ha de contenir les indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la inscripció d'una pignoració;

b) el número del registre de marca que és objecte de pignoració;

c) el nom i l'adreça del titular del registre de marca que figura inscrit al Registre de

Marques;

d) el nom i l'adreça de la persona beneficiària de la pignoració en la forma

establerta per al dipositant d’una sol.licitud de registre a la regla 4.1)a), b) i d).

3. Quan la mateixa pignoració afecta diversos registres de marca d’un mateix titular,

és suficient presentar una única sol.licitud si s'indiquen en la sol.licitud els números

de tots els registres de marca afectats.

4. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud d'inscripció que no compleix les

condicions establertes als apartats 1) o 2) d'aquesta regla i retorna les taxes

pagades per aquesta sol.licitud.

5. Si la sol.licitud d'inscripció compleix les condicions establertes als apartats 1) i 2)

d'aquesta regla, l'Oficina de Marques inscriu la pignoració al Registre de Marques

amb les indicacions previstes a l’apartat 2.d) d’aquesta regla.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 42

6. La inscripció de la pignoració al Registre de Marques porta la data en la qual

l’Oficina de Marques ha rebut la sol.licitud d’inscripció conforme als apartats 1) i 2)

d’aquesta regla.

7. Les condicions establertes en aquesta regla per a una sol.licitud d’inscripció d’una

pignoració i per a la inscripció al Registre de Marques i la publicació d’una

inscripció d’una pignoració s’apliquen mutatis mutandis a una sol.licitud de

supressió d’una inscripció d’una pignoració i a la inscripció al Registre de Marques

i la publicació de la supressió d’una inscripció d’una pignoració.

Regla 31. Inscripció de decisions judicials

1. L'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques tota decisió judicial que afecta

un registre de marca, quan així ho requereixen les autoritats judicials o

administratives o qualsevol persona interessada.

2. La inscripció d’un traspàs d'un registre de marca en virtut d'una decisió presa

segons l'article 18 de la Llei de marques està condicionada al pagament, per part

del nou titular, de la taxa prescrita per la Llei de taxes de l'Oficina de Marques per

a la inscripció d'un traspàs.

Regla 31 bis. Sol.licitud de correcció d’error

1. La sol.licitud de correcció d’error s’ha de presentar utilitzant el formulari establert

per l'Oficina de Marques. Aquesta sol.licitud ha d'anar signada pel dipositant o pel

titular del registre de marca o, si escau, pel seu mandatari acreditat.

2. La sol.licitud de correcció d’error ha d’anar acompanyada del pagament de les

taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i ha de contenir les

indicacions següents:

a) la indicació que se sol.licita la correcció d’un error;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 43

b) el número del registre de marca o de la sol.licitud de registre objecte de

correcció;

c) la correcció desitjada.

3. L’Oficina de Marques no pot corregir cap error del titular o del dipositant quan

aquesta correcció impliqui una modificació de la marca ja sigui en relació amb el

signe, els productes o serveis, o el seu titular, ni si la correcció implica la

modificació d’una prioritat. En particular, l’Oficina de Marques pot acceptar la

sol.licitud de correcció d’un dels errors següents:

a) errors relatius al lliurament d’un document adjunt a la sol.licitud de registre, a

condició que el document correcte sigui aportat a l’Oficina de Marques dins el

termini de tres mesos a comptar de la data de dipòsit d’aquesta sol.licitud;

b) errors del dipositant en transcriure les dades següents, contingudes en els

documents adjunts a la sol.licitud de registre:

i) el nom d’un dels productes i serveis indicats segons la regla 5.3);

ii) el nom de l’estat on s’ha efectuat el primer dipòsit, indicat segons la regla 6;

iii) el nom de l’exposició internacional, indicat segons la regla 7;

iv) el nom del país membre de la Convenció de París per a la protecció de la

propietat industrial en què s’ha efectuat el registre de marca anterior, indicat

segons la regla 9;

v) la data del primer dipòsit, indicada segons la regla 6;

vi) la data de la primera presentació de la marca en una exposició

internacional, indicada segons la regla 7;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 44

vii) la data del registre de marca anterior del qual es reivindica la prioritat,

indicada segons la regla 9;

viii) el número del primer dipòsit, indicat segons la regla 6;

ix) el número del registre de marca anterior del qual es reivindica la prioritat,

indicat segons la regla 9;

c) errors del dipositant en traduir o transcriure el nom d’un producte i/o servei per

al qual es reivindica una prioritat segons les regles 6, 7 o 9, si figura en el

document adjuntat en relació amb la reivindicació;

d) errors relatius a la indicació de les dades següents, a condició que les dades

correctes es puguin demostrar mitjançant un document oficial reconegut per

l’Oficina de Marques i que la correcció no afecti els drets o les obligacions del

dipositant o del titular:

i) la forma jurídica segons la qual el dipositant o el titular està constituï t,

indicada segons la regla 4.1)b);

ii) el nom de l’estat del qual el dipositant o el titular és nacional, indicat segons

la regla 4.1)c);

iii) el nom de l’estat on el dipositant o el titular estàdomiciliat, indicat segons la

regla 4.1)c);

iv) el nom de l’estat on el dipositant o el titular té un establiment industrial o

comercial efectiu i real, indicat segons la regla 4.1)c);

v) el número d’identificació de la persona física o jurídica, indicat segons la

regla 4.2)a);

vi) el número de telèfon, de fax i/o de tèlex, indicat segons la regla 4.2)b);

vii) el codi d’identificació de bústia electrònica, indicat segons la regla 4.2)c);

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 45

4. Quan la mateixa correcció afecta diverses sol.licituds de registre i/o diversos

registres de marca d’un mateix dipositant o titular, és suficient presentar una única

sol.licitud de correcció d’error si s'indiquen en ella els números de tots els registres

i/o sol.licituds de registre afectats.

5. L'Oficina de Marques denega tota sol.licitud de correcció d’error que no compleix

les condicions establertes als apartats 2) o 3) d'aquesta regla i retorna les taxes

pagades per aquesta sol.licitud.

6. Si la sol.licitud de correcció d’error compleix les condicions establertes en l’apartat

1) d’aquesta regla, l’Oficina de Marques efectua la correcció sol.licitada en el

Registre de Marques.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 46

CAPÍTOL VII

PUBLICACIÓ DE LA GASETA DE MARQUES

Regla 32. Periodicitat

L’Oficina de Marques publica la Gaseta de Marques amb una periodicitat mínima d’un

cop cada tres mesos.

Regla 33. Forma de la Gaseta de Marques

1. L’Oficina de Marques publica la Gaseta de Marques sobre CD Rom o un altre

suport digital similar.

2. La publicació comprèn les indicacions i elements següents:

a) els registres de marca amb les indicacions i elements previstos a la regla

18.1)a) a d), f), g) i k) a u);

b) el número dels registres de marca renovats amb les indicacions previstes a la

regla 23.1) i, si escau, les indicacions previstes a la regla 23.2);

c) les modificacions del nom i de l’adreça del titular amb les indicacions previstes a

la regla 26.5) i la data establerta a la regla 26.6);

d) els canvis de mandatari acreditat segons la regla 26.7) amb la indicació del nom

del nou mandatari acreditat i del número dels registres de marca afectats pel

canvi de mandatari acreditat;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 47

e) les cessions amb el nom i l’adreça del cessionari i, si escau, el número del seu

mandatari acreditat, amb les indicacions previstes a la regla 27.5) i la data

establerta a la regla 27.6);

f) les renúncies amb les indicacions previstes a la regla 28.6) i la data establerta a

la regla 28.7);

g) les renúncies d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu amb els

elements renunciats segons la regla 28 bis.2)d) i/o e);

h) les concessions de llicència amb les indicacions previstes a la regla 29.5) i la

data establerta a la regla 29.6);

i) les pignoracions amb les indicacions previstes a la regla 30.5) i la data

establerta a la regla 30.6);

j) un resum de les decisions judicials inscrites en virtut de la regla 31.1) així com

els traspassos previstos a la regla 31.2).

3. L’Oficina de Marques subministra la Gaseta de Marques sobre suport CD Rom o

bé, una edició en paper de la totalitat o d’una part de la Gaseta de Marques, a tota

persona interessada que la sol.liciti, després del pagament previ dels preus públics

establerts pel Govern.

4. L’Oficina de Marques posa un exemplar de la Gaseta de Marques a disposició del

públic per a la seva consulta gratuï ta als locals de la mateixa Oficina.

Regla 33 bis. Llengua de la Gaseta de Marques

L’Oficina de Marques publica la Gaseta de Marques en llengua catalana. També pot

ser publicada en altres llengües si l’Oficina de Marques ho creu convenient.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 48

CAPÍTOL VIII

MANDATARI ACREDITAT

Regla 34. Condicions exigides per ser inscrit al Registre de Mandataris acreditats

1. Tan sols les persones físiques poden ser inscrites al Registre de Mandataris

acreditats.

2. Les condicions que cal complir per poder ser inscrit al Registre de Mandataris

acreditats són les següents:

a) complir les condicions establertes per la legislació vigent per poder ser titular

d’activitats econòmiques al Principat d’Andorra;

b) ser resident al Principat d’Andorra;

c) disposar dins del Principat d’Andorra d’un establiment efectiu i real i equipat

amb el material informàtic compatible amb els requisits dels programes

informàtics establerts per l’Oficina de Marques per a l’elaboració dels formularis

electrònics i per a la lectura i recerca de dades de la Gaseta de Marques sobre

el suport previst a la regla 33.1);

d) no tenir antecedents penals;

e) estar en possessió d’un títol oficial reconegut pel Govern del Principat

d’Andorra, en grau de llicenciat (grau de “maîtrise” si és un títol lliurat o

convalidat a França o bé, en grau de “licenciatura” si és un títol lliurat o

convalidat a Espanya);

f) superar la prova de coneixement dels procediments d’actuació davant l’Oficina

de Marques, establerta per aquesta Oficina;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 49

g) pagar les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques.

3. Les funcions de mandatari acreditat són incompatibles amb un lloc de funcionari o

d’assalariat d’un dels organismes següents:

a) Administració de Justícia, Tribunal Constitucional, Consell Superior de la

Justícia, Consell General, o tot organisme de l’Administració pública del

Principat d’Andorra definida segons l’article 13 del Codi de l’Administració;

b) Ambaixades, consolats, missions diplomàtiques acreditades a Andorra o tot altre

organisme dependent d’una Administració pública estrangera.

4. L’Oficina de Marques fa la prova prevista a l’apartat 2)f) d’aquesta regla com a

mínim un cop l’any.

5. El pagament de la quota prescrita per l’article 5.5) de la Llei de taxes de l’Oficina

de Marques dóna dret a presentar-se, durant un període de tres anys, a les

successives convocatòries de la prova prevista a l’apartat 2)f) d’aquesta regla.

Regla 35. Sol.licitud d’inscripció com a mandatari acreditat

1. Tot mandatari acreditat ha d’estar inscrit al Registre de Mandataris acreditats de

l’Oficina de Marques per poder exercir la seva professió. El nombre de mandataris

acreditats no estàlimitat.

2. La sol.licitud d’inscripció com a mandatari acreditat al Registre de Mandataris

acreditats de l’Oficina de Marques s’ha de presentar a aquesta Oficina utilitzant el

formulari establert per aquesta Oficina, ha d’incloure una declaració a aquest

efecte en els termes previstos en dit formulari, i ha de contenir les indicacions

següents:

a) el cognom o els dos cognoms així com el nom o els dos noms del sol.licitant;

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 50

b) el domicili del sol.licitant;

c) si el sol.licitant és de nacionalitat andorrana, el número de passaport;

d) si el sol.licitant no és de nacionalitat andorrana, la seva nacionalitat, el número

de passaport i la data a partir de la qual ha començat a residir de forma

continuada al Principat d’Andorra;

e) l’adreça de l’establiment efectiu i real previst per la regla 34.2)c).

3. La sol.licitud establerta a l’apartat 2) d’aquesta regla ha d’anar acompanyada del

pagament de les taxes prescrites per la Llei de taxes de l’Oficina de Marques i dels

documents següents:

a) una declaració jurada conforme el sol.licitant no té antecedents penals a cap

país;

b) una còpia autenticada d’un dels títols exigits segons la regla 34.2)e);

c) un certificat emès per l’Oficina de Marques conforme el sol.licitant ha superat la

prova establerta a la regla 34.2)f);

d) una declaració jurada segons la qual el sol.licitant no es troba en una situació

d’incompatibilitat segons la regla 34.3);

e) una còpia del passaport andorrào un certificat emès pels serveis del Govern del

Principat d’Andorra acreditant el compliment dels requisits de residència derivats

de la regla 34.2)a).

4. Tot sol.licitant col.legiat a un col.legi professional, reconegut pel Govern del

Principat d’Andorra, que per poder col.legiar-s’hi exigeix la possessió d’un dels

títols establerts a la regla 34.2)e) i el compliment de les condicions establertes a la

regla 34.2)a), pot aportar un certificat emès per aquest col.legi professional

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 51

acreditant que està en possessió d’aquest títol i compleix aquestes condicions, en

lloc dels documents establerts a l’apartat 3)b) i e) d’aquesta regla.

Regla 36. Inscripció al Registre de Mandataris acreditats

1. L’Oficina de Marques denega tota sol.licitud d’inscripció d’una persona al Registre

de Mandataris acreditats si no compleix les condicions establertes a la regla 35.2),

3) o 4).

2. Si la sol.licitud d’inscripció al Registre de Mandataris acreditats compleix les

condicions establertes a la regla 35.2) a 4) l’Oficina de Marques inscriu al

mandatari acreditat al Registre de Mandataris acreditats amb les indicacions

següents:

a) el cognom o els dos cognoms així com el nom o els dos noms del mandatari

acreditat;

b) el domicili del mandatari acreditat;

c) l’adreça de l’establiment previst a la regla 34.2)c);

d) el número de mandatari acreditat;

e) la data a partir de la qual ha adquirit la condició de mandatari acreditat;

f) si el mandatari acreditat té la nacionalitat andorrana, el número de passaport;

g) si el mandatari acreditat no té la nacionalitat andorrana, la nacionalitat, el

número de passaport i la data a partir de la qual ha començat a residir de forma

continuada al Principat d’Andorra.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 52

Regla 37. Modificació del nom, del domicili o de l’adreça de l’establiment del mandatari acreditat; intransmissibilitat del títol de mandatari acreditat

1. Tot mandatari acreditat ha de comunicar a l’Oficina de Marques tota modificació

del seu nom, del seu domicili o de l’adreça de l’establiment previst a la regla

34.2)c) i ha de sol.licitar la seva inscripció al Registre de Mandataris acreditats de

l’Oficina de Marques utilitzant el formulari establert per l’Oficina de Marques.

L’Oficina de Marques inscriu d’ofici aquesta modificació.

2. El títol de mandatari acreditat no és transmissible.

Regla 38. Pèrdua de la condició de mandatari acreditat

L’Oficina de Marques dóna de baixa del Registre de Mandataris acreditats:

a) tot mandatari acreditat difunt;

b) tot mandatari acreditat que ja no compleix les condicions establertes a la regla

34.2);

c) tot mandatari acreditat que es troba en una situació d’incompatibilitat establerta a

la regla 34.3);

d) tot mandatari acreditat que renuncia a la seva condició de mandatari acreditat;

e) tot mandatari acreditat que perd el dret d’exercici de les funcions de mandatari

acreditat com a conseqüència d’una decisió judicial o bé d’una resolució

administrativa del Govern del Principat d’Andorra a proposta del director de

l’Oficina de Marques, fonamentada en l’incompliment repetit de la normativa

vigent en matèria de marques o fonamentada en la repetició de pràctiques

contràries al correcte comportament professional que correspon a un mandatari

acreditat.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 53

Regla 39. Publicació de les inscripcions al Registre de Mandataris acreditats

L’Oficina de Marques publica a la Gaseta de Marques totes les inscripcions fetes al

Registre de Mandataris acreditats.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 54

CAPÍTOL IX

MODALITATS DE PAGAMENT; SIGNATURES; RECERCA AL DOSSIER D’UN

REGISTRE DE MARCA; CÒPIA CERTIFICADA D’UNA INSCRIPCIÓ

Regla 40. Modalitats de pagament

L’Oficina de Marques accepta el pagament de les taxes i dels preus públics per

targeta de dèbit o targeta de crèdit als locals de l’Oficina de Marques així com el

pagament fet a la caixa central del Govern del Principat d’Andorra en metàl.lic o per

qualsevol altre mitjà de pagament acceptat per la dita caixa. L’Oficina de Marques

publica a la Gaseta de Marques el nom de les targetes de dèbit i de les targetes de

crèdit que accepta l’Oficina de Marques.

Regla 41. Signatures

1. Tot formulari o document que ha d’anar signat pel titular o pel dipositant, en el cas

en què hi hagi cotitulars o codipositants, ha d’anar signat per tots i cadascun dels

cotitulars o codipositants.

2. Quan el titular, el dipositant, el cotitular o el codipositant és una persona jurídica, la

signatura de la persona física que signa en nom de la persona jurídica ha d’anar

acompanyada de la indicació en lletres majúscules del cognom o dels dos

cognoms així com del nom o dels dos noms d’aquesta persona física i el títol de la

funció que l’autoritza a signar en nom d’aquesta persona jurídica.

Regla 42.- Recerca al dossier d’un registre de marca; còpia certificada d’una inscripció

Tota persona que justifiqui un interès legítim pot sol.licitar a l’Oficina de Marques una

recerca al dossier d’un registre de marca així com una còpia certificada d’una

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 55

inscripció al Registre de Marques i de tot document previst a la regla 19.2), utilitzant el

formulari establert per l’Oficina de Marques i després de pagament previ dels preus

públics establerts pel Govern.

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques 56

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les regles del Reglament d’execució de la Llei de marques i de la

Llei de taxes de l’Oficina de Marques del 13 de gener del 1999 següents: 14.1), 15.1),

16, 17.2)a) primer paràgraf, 17.2)b), 18.1)u) i v), 18.2), 27.2) e) i f), 27. 5) i 7), 28.2)e),

29.2)e), 33.2)e), g), h), i) i j), així com totes aquelles altres disposicions que el

contradiguin.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entraràen vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí

Oficial del Principat d’Andorra.

Regulations on the Implementation of the Trademark Law and the Law Fees of the Trademark Office

STATEMENT PURPOSE

The Regulations governing application of the Trademark Law and the Law on Trademark Office Fees is a single piece of legislation that governs the application of two laws: the Trademark Law of May 11, 1995 and the Law on Trademark Office Fees of October 5, 1995.

These Regulations reflect the intent to harmonize with international trademark legislation which contains a number of new features in terms of form and content. It is divided into rules rather than articles so that references to the laws (Articles) can be easily differentiated from references to these Regulations (Rules). It acknowledges powers granted other than before a notary and enables representatives to act before the Trademark Office of the Principality of Andorra without having to present powers of attorney prior to each action, and in general lays down a clear and systematic set of rules and regulations.

OMPA’s registration activity, especially as of the time at which the first and second transitory provisions of the Trademark Act ceased to be applicable, has conditioned the changes in these Regulations with the aim of simplifying and speeding up the administrative processes involved. Thus, the Regulations were first changed in order to adapt them to the Amendments to the Trademark Office Fees Act of December 19, 1998. Now, the procedure to be applied by OMPA when thoroughly examining the reasons for absolute nullity of applications for trademark registrations has been regulated as have been the procedures for waiving protection of non-distinctive features of a trademark and entering in the Trademark Register the assignment or concession of a license to use part of the products or services for which the trademark is registered.

At the proposal of the Minister of the Presidency, the cabinet meeting of May 10,2000 approves the amendments to the Regulations Governing the Trademark Act and the Trademark Office Fees Act and, given the number of amendments made, agrees that it shall be published in its entirety with the following text:

1

Chapter I - General Provisions

Rule 1 Representation before the Trademark Office

Rule 2 Communication with the Trademark Office

Chapter II - Application for Registration

Rule 3 Application for registration Rule 4 Application for registration: content related to the applicant and the

representative Rule 5 Application for registration: content related to the products and/or services

for which registration is sought Rule 5 -a Certificate of classification issued by the Trademark Office Rule 6 Application for registration: content related to a priority right claim as

established in Article 6 of the Trademark Law Rule 7 Application for registration: content related to the protection of a trademark

appearing at an international exhibition Rule 8 Application for registration: content related to a priority right claim derived

from previous use in the Principality of Andorra Rule 9 Application for registration: content related to a priority right claim derived

from trademark registration in a country that is party to the Paris Convention

Rule 10 Application for registration: content related to the reproduction of a trademark

Rule 11 Application for registration: content related to registration of collective trademarks

Chapter III - Receipt and examination of the form of applications for registration

Rule 12 Verification of the right to acquire trademarks Rule 13 Verification of a right to claim priority deriving from first filing Rule 14 Receipt and examination of application for registration Rule 15 Examination of documents accompanying application for

registration Rule 16 Correct application Rule 17 Incorrect application

Chapter III –a Thorough Examination of Applications for Registration

Rule 17- a Thorough Examination of Applications for Registration

Chapter IV - Registering trademarks in the Trademark Register; certificate of registration; conservation of information

Rule 17-b Trademark registration Rule 18 Content of the trademark registration and certificate of

registration Rule 19 Trademark Register and conservation of documents

2

Chapter V - Renewal and expiration

Rule 20 Non-binding notifications of expiration Rule 21 Deadlines for filing applications for renewal and paying

fees Rule 22 Application for renewal of trademark registration Rule 23 Correct application Rule 24 Incorrect application Rule 25 Certificate of renewal

3

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

Chapter VI - Modification, transfer, renunciation, issuance of licenses, pledges and registration of judicial decisions

Rule 26 Application for registration of changes in the name and address of the owner; change of licensed representative

Rule 27 Application for registration of a trademark assignment Rule 28 Application for registration of a trademark waiver Rule 28-a Application for waiver of protection of non-distinctive trademark features Rule 29 Application for registration of a licensing contract Rule 30 Application for registration of a trademark pledge Rule 31 Registration of judicial decisions Rule 31 -a Application for correction of error

Chapter VII - Publication of the Gaseta de Marques (Trademark Gazette)

Rule 32 Frequency of publication Rule 33 Format of the Gaseta de Marques (Trademark

Gazette) Rule 33 bis Language of the Gaseta de Marques (Trademark

Gazette)

Chapter VIII. Licensed representatives

Rule 34 Requisites for listing in the Register of Licensed Representatives Rule 35 Application for registration as a licensed representative Rule 36 Entry in the Register of Licensed Representatives Rule 37 Changes in the name, place of residence or address of a licensed

representative; Non-transferability of licensed representation Rule 38 Loss of condition of licensed representative Rule 39 Publication of entries in the Register of Licensed Representatives

Chapter IX. Forms of payment; signatures; searches in the file of a registered trademark; certified copies of registrations

Rule 40 Forms of payment Rule 41 Signatures Rule 42 Search in the file of a registered trademark; certified copies of

registrations

Derogatory provision

Final provision

4

Chapter I General Provisions

Rule 1.- Representation before the Trademark Office

1) The Trademark Office publishes the Register of Licensed Representatives in the Gaseta de Marques (Trademark Gazette). The requisites for accreditation as a representative before the Trademark Office are stipulated in Rule 34.

2) A licensed representative may only represent an applicant or owner if he is in possession of a power of attorney signed by the applicant or owner. The power of attorney need not be issued before a notary public.

3) The power of attorney must contain, as a minimum, the following information:

a) the name and address of the applicant or owner; b) the name and address of the person the applicant or owner is appointing as

his licensed representative; c) the actions the licensed representative is authorized to undertake; d) the applications for registration or the trademark registrations which the

licensed representative is authorized to handle or a statement to the effect that the licensed representative is granted general powers of attorney to handle all applications for trademark registration and all current or future trademark registrations property of the person granting this power of attorney.

4) Except in the case established in Rule 28.1), a licensed representative may act before the Trademark Office without presenting this Office a power of attorney signed by the applicant or owner on whose behalf he is acting. However, when deemed necessary, the Trademark Office may request licensed representatives to submit the powers of attorney in virtue of which they are acting.

5) A licensed representative may authorize one or more of his employees, or one or more employees of the office to which the representative belongs, to act before the Trademark Office in his name and to sign on his behalf. This authorization shall be granted before the Trademark Office, in accordance with established Trademark Office procedure.

6) Should an application for registration be made in the name of various co-applicants or should a registered trademark become the property of various co-owners, these co­ applicants or co-owners may only appoint a single licensed representative who shall represent all of them before the Trademark Office.

7) Should an application for registration be filed in the name of various co-applicants or should a registered trademark become the property of various co-owners, and when one or more of the aforementioned co-applicants or one or more of the aforementioned co-owners does not have his residence or headquarters or a real and effective industrial or commercial establishment in the Principality of Andorra, these co­ applicants or co-owners shall appoint a single licensed representative who shall represent all of them before the Trademark Office.

Rule 2.- Communication with the Trademark Office

5

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

1) All applications for registration, renewal or entries in the Trademark Register shall be presented in the Catalan language, using the application forms stipulated by the Trademark Office.

2) Copies of the forms may be obtained from the Trademark Office upon payment of the fees established by the Law on Trademark Office Fees.

3) All applications for registration, renewal or entries in the Trademark Register shall be presented to the Trademark Office during the hours in which the office is open to the public. These hours shall be established by the Trademark Office and published in the Gaseta de Marques (Trademark Gazette).

4) Applications for registration, renewal or entries in the Trademark Register shall not be sent to the Trademark Office by mail, fax or electronic media.

6

Chapter II Application for Registration

Rule 3.- Application for registration

1) Application for registration shall be made using the electronic application stipulated by the Trademark Office.

2) Application for registration shall be accompanied by payment of the fees established by the Law on Trademark Office Fees. The forms of payment are set out in Rule 40.

Rule 4.- Application for registration: content related to the applicant and the representative

1) Application for registration shall contain the information relative to the applicant stipulated in subparagraphs a) to e) of this paragraph. Should there be several co­ applicants the application shall contain this information for each one of them.

a) if the applicant is a natural person: first given name or first and second given names (when applicable), and first surname or first and second surnames (when applicable);

b) if the applicant is a legal entity, the complete name of the entity and its legal form of constitution; notwithstanding the terms of Rule 2.1), should the legal form of constitution be other than one of the forms listed in the Catalan language in the electronic application form, the applicant shall list the legal form of constitution using the term employed in the original language;(1)

c) the name of the State of which the applicant is a national, the State of which the applicant is a resident and the State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment. Should the applicant be a legal entity, the name of the State of which the applicant is a national shall be replaced by the name of the State and, if applicable, the name of the territorial division of this State -under the laws of which this legal entity was constituted;

d) the complete address of the applicant or owner stated in the form customarily required for rapid postal delivery to the aforesaid address, including the house or building number , if any. Each applicant shall give only one address. When a single application is filed by various co-applicants with different addresses and no licensed representative has been appointed, the Trademark Office shall send its correspondence to only one of these addresses. Should the co-applicants not specify the address to which the Office should send all correspondence, the Office shall send the correspondence to the address of the co-applicant listed first on the application for registration;

e) the name, address and license number of the applicant's licensed representative, if any.

2) All applications for registration may also contain the following information relative to the applicant:

a) an identification number assigned to the natural person or legal entity under the terms of the legislation applicable to this person or entity;

b) a telephone, fax and/or telex number;

(1) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

7

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

c) an electronic mail address.

Rule 5.- Application for registration: content related to the products and/or services for which registration is sought

1) All applications for registration shall include the name of the goods and/or services for which registration is sought, which shall be grouped according to the classes of the International Classification of Goods and Services established in the Nice Agreement of June 15, 1957, and its subsequent revisions and modifications (hereinafter, "the Nice classification"). Each group of goods or services shall be preceded by the number of the corresponding class and these groups shall be listed in the application for registration in the order of the classes of the Nice classification.

2) Designation of goods and services shall use the terminology established in the list of classes or the alphabetical list of the Nice classification in its translation to Catalan published by the Trademark Office.

3) The applicant may list in the Catalan language names of goods and/or services other than those provided for in paragraph 2) of this rule on condition that the applicant submit to the Trademark Office together with the application for registration, a copy of the certificate of classification issued by the Trade Mark Office for each one of these goods or services. Applications may be accompanied by a translation to Spanish, French or English of the name of the good or service involved.(1)

4) Should the applicant fail to deliver the copy of the certificate stipulated in paragraph 3) of this rule together with the application for registration, this copy may be delivered within a period of three months from the filing date.(2)

5) If, at the end of the three-month period stipulated in paragraph 4) of this rule, the applicant has not submitted the copy of the certificate stipulated in paragraph 3) of this rule, the Trademark Office shall consider that the application for registration of the goods and/or services other than those specified in the registration for application under the terms of paragraph 2) of this rule has been withdrawn and shall not refund any fee paid for this application for registration.(3)

Rule 5 bis.- Certificate of classification issued by the Trademark Office (4)

1) Within three months the Trademark Office shall issue a certificate of classification in the Catalan language for a good or service not appearing in any of the lists mentioned in Rule 5.2) above, providing an application for a certificate of classifation is filed using the form designated for this purpose by the Trademark Office and following advance payment of the fees established in accordance with the terms of Article 5.4)a) of the Law on Trademark Office Fees.

2) Applicants may file a single application requesting certificate of classification for several goods and/or services.

3) The application for a certificate of classification mentioned in Paragraph 1) of this rule may be accompanied by a classification proposal based on a classification of the good or service mentioned in Paragraph 1) above established by the International Office of the WIPO within the framework of the Madrid Arrangement and its Protocol. All proposals for classification shall include one of the following references:

(1) (2) (3) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99) (4) Rule added on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

8

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

a) the reference number of the list of goods and services classified by the WIPO International Office within the framework of the Madrid Arrangement and its Protocol which corresponds to the good or service for which a classification proposal is being submitted. Applicants shall use the latest edition of this list published by the Trademark Office, in its original French language version;

b) an international registration number whose date of registration is subsequent to December 31, 1991, stating the WIPO International Office classification for the good or service for which a classification proposal is being submitted.

4) Notwithstanding the terms of Paragraph 1) of this rule, should the Trademark Office be able to classify all the goods and services referred to in the application for classification in accordance with a classification proposal submitted in virtue of Paragraph 3) of this rule, the Trademark Office shall issue the certificate of classification within ten days and the amount of the classification fees shall be reduced as stipulated in Article 5.4)b) of the Law on Trademark Office Fees.(1)

Rule 6. Application for registration: content related to a priority right claim as established in Article 6 of the Trademark Law

1) Any priority right by virtue of Article 6 of the Trademark Law shall be claimed in the form of a statement to that effect. This statement shall be made in the terms stipulated in the application form and shall contain the following information:

a) the name of the State where the first application was filed or, if the first filing was a regional filing covering various states, the name of the trademark office where the first regional application was filed;

b) the date of the first filing; c) the number of the first filing, should this number be available to the applicant; d) if a priority right is not claimed for all the goods and services listed in the

application, the name of those goods and/or services for which priority is claimed.

2) When a priority right is claimed on the grounds of various first filings, each of which corresponds to different goods and/or services, the application for registration shall include the information stipulated in paragraph 1) of this rule for each of these filings.

3) The applicant shall submit to the Trademark Office, together with the application for registration, a simple copy or photocopy of each filing on which the claim for priority right is based. If deemed necessary, the owner who has claimed a priority right in virtue of Article 6 of the Trademark Law shall submit to the competent legal authority a copy of each filing upon which the claim for priority is based, authenticated by the office where the filing took place.

4) Should the applicant fail to submit the copy stipulated in paragraph 3) of this rule together with the application for registration, this copy may be submitted within a period of three months from the filing date.

5) If, at the end of the three-month period stipulated in paragraph 4) of this rule, the applicant has not submitted the copy stipulated in paragraph 3) of this rule, the Trademark Office shall deny the priority claim and shall not refund any fee paid for this claim.

(1) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

9

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

Rule 7.- Application for registration: content related to the protection of a mark appearing at an international exhibition

1) Any protection derived from Article 7 of the Trademark Law shall be claimed in the form of a statement to this effect in the terms set out in the application form and shall contain the following information:

a) the name of the international exhibition; b) the date on which the mark first appeared at this exhibition; c) the names of the goods and/or services in relation to which the mark appeared at

the international exhibition and for which protection is sought under the terms of Article 7 of the Trademark Law.

2) The applicant shall submit to the Trademark Office, together with the application for registration, a document issued by the competent authorities of the aforementioned exhibition or by the competent authorities of the country in which the exhibition took place, confirming the information listed in paragraph 1) of this rule.

3) Should the applicant fail to submit the document stipulated in paragraph 2) of this rule together with the application for registration, this document may be submitted to the Trademark Office within a period of three months from the filing date.

4) If, at the end of the three-month period stipulated in paragraph 3) of this rule, the applicant has not submitted the document stipulated in paragraph 2) of this rule, the Trademark Office shall deny the claim for protection and shall not refund any fee paid for this claim.

Rule 8.- Application for registration: content related to a priority right claim derived from previous use in the Principality of Andorra(1)

1) Any right of priority by virtue of the first transitory provision of the Trademark Law shall be claimed in the form of a statement of prior use in accordance with the terms stipulated in the application for registration and shall contain the following information:

a) the date on which the real and effective use of the trademark began in the Principality of Andorra;

b) the names of the goods and/or services for which the real and effective use of the trademark was made in the Principality of Andorra.

2) When a priority right is claimed on the basis of various previous uses, each of which refers to different goods and/or services, the applicant shall provide the information stipulated in paragraph 1) of this rule for each of those previous uses.

3) The applicant is under no obligation to submit proof of the claimed use to the Trademark Office. Said proof, if necessary, shall be submitted to the competent legal authority.

Rule 9.- Application for registration: content related to a priority right claim derived from trademark registration in a country that is party to the Paris Convention(2)

(1) Rule expired according to Transitory Provision One (2) of the Trademark Act (2) Rule expired according to Transitory Provision Two (2) of the Trademark Act

10

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

1) Any priority right in virtue of the second transitory provision of the Trademark Law shall be claimed in the form of a statement to this effect in accordance with the terms stipulated in the application for registration and shall contain the following information:

a) the name of the country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in which the trademark was previously registered;

b) the date and registration number of the trademark for which a priority right is claimed;

c) should a priority right not be claimed for all the goods and services listed in the application for registration, the name of those goods and/or services for which priority is claimed.

2) When the claim for priority is based on various previous trademark registrations, each of which refers to different goods and/or services, the applicant shall provide the information stipulated in paragraph 1) of this rule for each of these trademark registrations.

3) The applicant shall submit to the Trademark Office, together with the application for registration, a simple copy or photocopy of each prior trademark registration on which the claim for priority is based. If deemed necessary, the owner who has claimed a priority right in virtue of the second transitory provision of the Trademark Law shall submit to the competent judicial authority a copy of each prior trademark registration on which the claim for priority is based, duly authenticated by the office where this trademark registration took place.(1)

4) Should the applicant fail to submit the copy stipulated in paragraph 3) of this rule together with the application for registration, this copy may be submitted within a period of three months from the filing date.

5) If, at the end of the three-month period stipulated in paragraph 4) of this rule, the applicant has not submitted the document stipulated in paragraph 3) of this rule, the Trademark Office shall deny the claim for priority and shall not refund any fee paid for this claim.

Rule 10.- Application for registration: content related to the reproduction of a trademark

1) All applications for registration shall contain a sufficiently clear reproduction of the trademark for which registration is sought.

2) All verbal trademarks shall be reproduced on the electronic application, using the Latin letters and Roman or Arabic numerals that constitute the Trademark Office's standard typographic characters.

3) Should registration be sought for a trademark that cannot be reproduced using the Trademark Office's standard typographic characters or for a figurative mark, the application for registration shall contain a graphic reproduction of this mark:

a) Should no color be specified the reproduction of the trademark shall be in black and white or a range of greys and shall be in the form of a computerized document in 8 x 8 format with a resolution of 300 dpi in accordance with the data processing standards accepted by the Trademark

(1) Erratum corrected on 21.02.96

11

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

Office. The Trademark Office publishes the list of its accepted data processing standards in the Gaseta de Marques ( Trademark Gazette);

b) Should the applicant stipulate color, the reproduction of the trademark shall be in color and shall be in the form of a computerized document in 8 x 8 format with a resolution of 300 dpi in accordance with the data processing standards accepted by the Trademark Office. The Trademark Office publishes in the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) the list of color data processing standards accepted by the Trademark Office. The applicant may more precisely define each shade of color by using four-color separations (to indicate the percentages of cyan, magenta, yellow and black). Moreover, the applicant may define the texture or finish of each shade of color ( for example, giving the description "metallic "). Should there be any difference between a color appearing in the computerized document and a color resulting from the four-color separation , the color resulting from the four-color separation shall prevail;

c) Should the trademark consist solely of one shade of color or a combination of colors, the application for registration shall contain a definition of the shade of color or of each of the colors that make up the color combination, using four-color separations (to indicate the percentage of cyan, magenta, yellow and black). Moreover, the applicant may define the texture or finish of each of the shades of color (for example, giving the description "metallic").

4) When the application for registration is relative to a three-dimensional trademark, the indication "three-dimensional trademark" must be included. In this case, reproduction of the trademark in accordance with paragraphs 3)a) or b) above may consist of several views of the trademark seen from different angles. The number of these views may not exceed six.

5) Should all or part of the trademark consist of one or more non-Catalan words which have a particular meaning in some other language and which meaning is known by the applicant, the applicant shall provide a Catalan translation of this word or words as well as specifying the original language. 6) Should all or part of the trademark consist of characters other than Latin or numerals other than Roman or Arabic, the applicant shall include their transliteration to Arabic numbers or Latin characters. The transliteration shall adhere to the rules of Catalan pronunciation.

Rule 11.- Application for registration: content related to registration of collective trademarks

1) The applicant applying for registration of a collective mark shall specify "collective trademark" in the application.

2) The applicant applying for registration of a collective mark shall submit to the Trademark Office, together with the application for registration, the regulations governing the use of the collective trademark, which shall include the following information as a minimum:

a) the legal nature of the owner of the collective trademark; b) the terms of use for the collective trademark; c) the grounds on which authorization to use the collective trademark may be

extinguished.

12

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

3) Should the applicant fail to submit the regulations governing the use of the collective mark stipulated in paragraph 2) of this rule together with the application for registration, the applicant may submit these regulations governing use of the collective trademark within three months from the filing date.

4) If, at the end of the three-month period stipulated in paragraph 3) of this rule, the applicant has not submitted the regulations for use, the Trademark Office shall deny the application for registration of the collective trademark and shall not refund any fee paid for this application.

13

Chapter III Receipt and examination of the form of application for registration

Rule 12.- Verification of the right to acquire trademarks

1) Should the Government of the Principality of Andorra find that a particular State does not grant nationals of the Principality of Andorra the same trademark protection as is granted to nationals of that State, the Government may instruct the Trademark Office to deny all applications for registration presented by any applicant who is a national of that State and does not meet any of the conditions established in Article 5.b) of the Trademark Law.

2) The Trademark Office maintains an up-to-date list of the States referred to in paragraph 1) of this rule and publishes it in the Gaseta de Marques (Trademark Gazette).

Rule 13.- Verification of the right to claim priority deriving from first filing

1) Should the Government of the Principality of Andorra find that a particular State does not grant nationals of the Principality of Andorra a right of priority subject to conditions and having effects equivalent to those of the right of priority set out in Article 6 2) to 5) of the Trademark Law, the Government may instruct the Trademark Office to deny any claims for right of priority derived from a first filing in accordance with Article 6 of the Trademark Law which are filed by applicants who are nationals of that State and also deny any priority right claims derived from a first filing made in that State.

2) The Trademark Office maintains an up-to-date list of the States referred to in paragraph 1) of this rule and publishes it in the Gaseta de Marques (Trademark Gazette).

Rule 14.- Receipt and examination of form of application for registration

1) The Trademark Office shall examine the form of application in order to determine whether the application for registration contains all the material and information required in each of the sections contained in the electronic application. However, during this examination of form, OMPA is under no obligation to verify the accuracy of the material and information contained in the application.

2) The applicant shall be held responsible under the terms of civil and/or criminal law for any inaccuracy found by the legal authorities in an application for registration.

3) In the hypotheses set forth in Rules 16 and 17.2)a), the Trademark Office shall print out on paper and in two copies the content of the application for registration.

4) The two copies mentioned in paragraph 3) of this rule shall be signed at the time the application is filed by the applicant or, in the event the application is presented by a licensed representative, by this licensed representative.

5) The Trademark Office shall keep the electronic application filed and one of the two signed copies specified in paragraph 4) of this rule and deliver the other copy to the applicant or his licensed representative, if any.

14

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

Rule 15.- Examination of documents accompanying application for registration

1) The Trademark Office is under no obligation to examine whether:

a) any copy of an application submitted under the terms of Rule 6.3) conforms to the information provided according to Rule 6.1);

b) any documentary proof submitted under the terms of Rule 7.2) conforms to the information provided according to Rule 7.1);

c) any statement as well as any information submitted under the terms of Rule 8.1) corresponds to a real and effective use of the trademark in the Principality of Andorra as of the alleged date and for the alleged goods and/or services;

d) any copy of a trademark registration submitted under the terms of Rule 9.3) conforms to the instructions given in Rule 9.1);

e) the regulations governing use submitted under the terms of Rule 11.2) contain the instructions prescribed by this rule;

f) the translations into Spanish, English or French that may be attached according to Rule 5.3) are correct.

2) The applicant shall be held responsible under the terms of civil and/or criminal law for any falsification or inaccuracy found by the legal authority in any information, report, copy, documentary proof, statement or regulation governing use accompanying an application for registration.(1)

Rule 16.- Correct application

Should the application for registration conform to Rules 3, 4.1), 5 and 10 or, if applicable, to Rules 6, 7, 8, 9 and 11, or, if applicable, the certificate of classification submitted under the terms of Rule 5.3) conforms to the indications given in Rule 5.1), the Trademark Office shall proceed to thoroughly examine the application in accordance with the provisions of Rule 17 a.

Rule 17.- Incorrect application

1).The Trademark Office shall deny all applications for registration that do not conform to Rule 3.

2) a) Should the application for registration fail to conform to Rules 4.1), 5 or 10 or, if applicable, to Rules 6, 7, 8, 9 or 11 or, if applicable, the certificate of classification submitted under the terms of Rule 5.3) fails to conform to the indications given in Rule 5.1), but does conform to Rule 3 and contains:

i) information serving to establish the identity of the applicant in accordance with Rule 4.1)a) or b);

ii) sufficient information for correspondence to be exchanged with the applicant as established in the first sentence of Rule 4.1)d) or with his licensed representative, if any, as established in Rule 4.1)e);

iii) a reproduction of the trademark for which registration is sought in accordance with Rule 10.2) or 3);

iv) a list of the goods and/or services for which trademark registration is sought, in accordance with Rule 5.1);

(1) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

15

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

The Trademark Office shall assign the application for registration a filing date, return the electronic application to the applicant and ask him to remedy the defects therein by completing the electronic application with all the information required under the terms of Rule 16 other than that specified in points i), iii), iii), iv) and v) of this sub-paragraph. The deadline for presentation of the completed form is three months from the filing date. The Trademark Office shall return the electronic application to the applicant for completion upon receipt of advance payment of the fees established by the Government of Andorra.(2) (3)

b) Should the applicant remedy the defects of his application for registration within the three-month period stipulated in sub-paragraph a) of this paragraph, the Trademark Office shall proceed to thoroughly examine the application as stipulated in Rule 17 a.

c) Should the applicant fail to remedy the defects of his application for registration within the three-month period stipulated in sub-paragraph a) of this paragraph, the Trademark Office shall deny the application for registration and refund the fees paid for this application for registration.

3) Should the application for registration conform to Rule 3 but not contain, as a minimum, all the material and information stipulated in paragraph 2)a)i), iii), iiii) and iv) of this rule, the Trademark Office shall return the application and propose that it be re­ submitted at any time together with the information stipulated in Rule 16. The fees paid for this application for registration shall be refunded to the applicant.

(2) Text modified on 14.08.96 (entry into force on 11.09.96)

(3) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

16

Chapter IIIa Thorough Examination of the Application for Registration

Rule 17-a. - Thorough examination of the application for registration

1) Within two months from the date the application for trademark registration and in accordance with available information the Trademark Office shall determine whether a symbol does not constitute a trademark under the terms of Article 2 of the Trademark Act. Should the Trademark Office request additional material in accordance with Paragraph 3 of this rule, the two-month period shall begin as of the date on which the material requested is submitted or, should the material fail to be delivered, on the date of expiry of the two-month period referred to in Paragraph 3 of this rule.

2) In order to carry out the examination referred to in Paragraph 1 of this rule, the Trademark Office may address a written request to the applicant within one month of the date on which application is filed, requesting delivery of additional material which the Trademark Office judges necessary in order to make the examination or which may constitute grounds for considering that a symbol may constitute a trademark.

3) The applicant shall have two months in which to submit the material requested under the terms of Paragraph 2 of this rule. Should this material fail to be delivered the Trademark Office shall proceed to thoroughly examine the application without the aforementioned material.

4) The Trademark Office shall carry out the examination referred to in Paragraph 1) of this rule on the basis of the material available and if, in accordance with the information at its disposal, the Trademark Office decides that a symbol does not constitute a trademark under the terms of Article 2 of the Trademark Act, the application shall be denied and the Trademark Office shall issue a resolution of denial which shall be sent to the applicant within 15 days of expiry of the period established in Paragraph 1 of this rule.

5) Should the application for registration be denied under the terms of Paragraph 4 of this rule, the applicant shall have two months from the date of receipt of the resolution of denial in which to present an application for review of the examination, to which the following material may be attached:

a) Additional information referring to compliance with the terms of Article 2 of the Trademark Act;

b) A waiver of protection of non-distinctive features of the trademark; c) Any other material which the applicant feels should be taken into

consideration when the examination is reviewed.

6) Upon receipt of an application for review, the Trademark Office shall assign the examination review to a new examiner, who shall review the examination within two months from the date on which the application for review was received. Should the new examiner judge that a symbol does not constitute a trademark under the terms of Article 2 of the Trademark Act, the Trademark Office shall issue a resolution of denial which shall be sent to the applicant within two months following the date on which the application for review was received.

7) Should the application for registration finally be denied, the Trademark Office shall return the fee paid for application for the registration which was denied, less 50% to cover the cost of processing the application.

17

Chapter IV Registering trademarks in the Trademark Register:

certificate of registration; conservation of information

Rule 17-b. Trademark Registration

1) If the application for registration is not denied under the terms of Rule 17-a, the Trademark Office shall register the trademark.

2) The date of registration shall be the date on which the Trademark Office registered the application.

3) Not withstanding Paragraph 1 of this rule, when an application is filed in accordance with Article 4.3) of the Trademark Act, the Trademark Office shall only proceed to register the application if the applicant presents proof that the legal authorities have ruled in favor of his/ her request for invalidation or prohibition of use.

Rule 18.- Content of Trademark Registration and Certificate of Registration

Registration of a trademark consists of the Trademark Office entering the following information in the Trademark Register:

a) the registration number; b) date of registration, indicating the hour and the minute; c) date of expiration of registration; d) particulars of the owner, as per Rule 4.1)a) or b); e) the State of which the owner is a national, the State of which the owner is a

resident and the State in which the owner has a real and effective industrial or commercial establishment, as per Rule 4.1)c);

f) the address of the owner, as per Rule 4.1)d); g) the license number of the licensed representative, if any, as per Rule 4.1)e); h) the identification number, if any, of the natural person or legal entity owning

the trademark registration, as per Rule 4.2)a); i) the telephone, fax and/or telex number, if any, of the owner of the trademark

registration, in accordance with Rule 4.2)b); j) the electronic mail address, if any, of the owner of the trademark registration,

as per Rule 4.2)c); k) a list of the goods and/or services for which the trademark is registered,

grouped according to the classes established by the Nice Agreement, as per Rule 5;

l) should a priority right be claimed by virtue of Article 6 of the Trademark Law, the information specified in Rule 6;

m) should protection of a trademark appearing in an international exhibition be claimed by virtue of Article 7 of the Trademark Law, the information specified in Rule 7;

n) should a priority right be claimed by virtue of prior use in the Principality of Andorra under the terms of the first transitory provision of Article 7 of the Trademark Law, the information specified in Rule 9;

o) should a right of priority be claimed by virtue of trademark registration in a country party to the Paris Convention under the terms of the second transitory provision of the Trademark Law, the information specified in Rule 9;

p) the reproduction of the trademark;

18

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

q) the notation that the trademark is three-dimensional, if applicable; r) the translation to Catalan of all or part of the trademark and the original

language as specified in Rule 10.5), if applicable; s) the transliteration of all or part of the trademark as per Rule 10.6, if

applicable; t) the notation that the mark is a collective trademark, if applicable; u) the waiver of protection of non-distinctive features of the trademark, in

accordance with Rule 28-a, if applicable; v) the amount of the registration fees received.

2) The Trademark Office shall issue a certificate of registration which contains the material and information established in paragraph 1.a) to d), f),g), and k) to t) of this rule and shall send it by regular mail to the owner of the trademark or, in the event there are various co-owners, to the co-owner whose name appears first, or to their licensed representative, if any.

Rule 19.- Trademark Register and conservation of documents

1) The Trademark Office shall conserve all entries in the Trademark Register.

2) The Trademark Office shall conserve all documents accompanying applications for registration or applications for entries in the Trademark Register, except when these applications are denied.

19

Chapter V Renewal and Expiration

Rule 20.- Non-binding notifications of expiration

Six months prior to expiration of the 10-year registration period in effect, the Trademark Office shall send the owner of the trademark or his licensed representative, if any, a non-binding notification of the date of expiration. The Trademark Office shall send the aforementioned notification by regular mail to the address of the owner or his licensed representative, if any, as listed in the Trademark Register.

Rule 21.- Deadlines for filing applications and paying fees for renewal

1) The period during which application for renewal may be made and the corresponding renewal fees paid shall begin six months prior to the date of expiration of the 10-year registration period in effect and shall end six months after this date. Should the application for renewal be presented or the renewal fees paid during the six months following the date of expiration of the 10-year period in effect, renewal shall be subject to payment of the additional fee stipulated in Article 5.1)d) of the Law on Trademark Office Fees.

2) Should the Trademark Office not have received application for renewal and the corresponding renewal fees by the end of the six-month period following the date of expiration of the 10-year period in effect, the Trademark Office shall enter in the Trademark Register the date on which the trademark registration expired, in accordance with Article 28 of the Trademark Law.

Rule 22.- Application for renewal of trademark registration

1) Application for renewal of a trademark registration shall be made on the form stipulated by the Trademark Office. This application shall be signed by the owner of the trademark registration or his licensed representative, if any.

2) The application for renewal shall contain the following information:

a) a statement that renewal of a trademark registration is being sought; b) the number and date of the trademark registration for which renewal is

sought; c) should renewal be applied for by a licensed representative other than the

licensed representative listed in the Trademark Register, the name, address and license number of the new licensed representative;

d) if renewal is not sought for all the goods and services for which the trademark is registered, the names of the goods and/or services for which the trademark is registered and for which renewal is not being sought.

3) The application for renewal shall be accompanied by payment of the renewal fees prescribed in the Law on Trademark Office Fees.

Rule 23.- Correct application

20

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

1) Should the application for renewal comply with the conditions established in Rules 21.1) and 22, the Trademark Office shall enter the renewal in the Trademark Register, indicating the next expiration date and the number of the new licensed representative, if any, in accordance with the terms of Rule 22.2)c).

2) Should registration for all the goods and services covered by the registered trademark not be renewed, the Trademark Office shall enter in the Trademark Register the names of the goods and/or services for which registration has been renewed, in accordance with Rule 22.2)d).

Rule 24.- Incorrect application

Should the application for renewal fail to comply with the conditions established in Rules 21.1) or 22), the Trademark Office shall deny the application for renewal and refund the renewal fees paid for this application. The owner may present a new application for renewal so long as the period prescribed in Rule 21.1) has not expired.

Rule 25.- Certificate of renewal

The Trademark Office shall send a certificate of renewal by regular mail to the owner of the trademark or, if there are various co-owners, to the co-owner whose name appears first on the list, or to their licensed representative, if any. This certificate shall contain the information and material prescribed in Rule 18.2), updated as at the date of renewal and shall also state the next expiration date.

21

Chapter VI Modification, transfer, renunciation, issuance of licenses pledges and

registration of judicial decisions

Rule 26.- Application for changes in the name or address of the owner; change of licensed representative

1) Application for registration of changes in the name (that do not entail a change of owner) or address of the owner of a trademark registration shall be submitted on the form stipulated by the Trademark Office. This application shall be signed by the owner of the trademark registration or his licensed representative, if any.(1)

2) Application for registration of changes in the name or address of the owner of a trademark registration shall be accompanied by payment of the fees prescribed in the Law on Trademark Office Fees and shall contain the following information:

a) a statement that application is being made to register a change in the name or address of the owner of a trademark registration;

b) the number of the trademark registration which is to be modified; c) the name and address of the owner of the trademark registration as listed in

the Trademark Register; d) the name or address of the owner which is to be entered in the Trademark

Register.

3) When the same modification affects several trademark registrations belonging to a single owner, it shall suffice to present a single application, providing the application lists the numbers of all the trademark registrations affected.

4) The Trademark Office shall deny any application for changes that do not comply with the conditions established in paragraphs 1) or 2) of this rule and shall refund the fees paid for these applications.

5) Should the application comply with the conditions established in paragraphs 1) and 2) of this rule, the Trademark Office shall enter the change in the Trademark Register, noting the information described in paragraph 2.d) of this rule.

6) The change entered in the Trademark Register shall bear the date on which the Trademark Office received the application for change in accordance with paragraphs 1) and 2) of this rule.

7) Application to register the change of the licensed representative shall be submitted on the form stipulated by the Trademark Office. This application shall be signed by the owner of the trademark registration or his new licensed representative, if any. When the change of licensed representative affects several trademark registrations belonging to the same owner, it shall suffice to present a single application, providing the application lists the numbers of all the trademark registrations affected. The Trademark Office shall enter changes in licensed representatives automatically and without charge.

Rule 27.- Application to enter a trademark assignment

(1) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

22

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

1) Application to enter a trademark assignment shall be presented on the form stipulated by the Trademark Office. This application shall be signed by the owner listed in the Trademark Register, or the assignee, or the licensed representative of the owner or the assignee, if any. Application to enter a trademark assignment shall be accompanied by one of the following documents:

a) copy of the assignment contract, authenticated by a notary public or other competent public authority of the State in which the assignment took place. Should the copy of the contract not be in the Catalan language, a translation to Catalan shall be submitted together with the application;

b) an excerpt from the assignment contract which contains the information prescribed in paragraph 2.b) to f) of this rule as well as the names of the signers of this contract. This excerpt shall be certified by a notary public or other competent public authority of the State in which assignment took place. Should the extract of the assignment contract not be in the Catalan language, a translation to Catalan shall be submitted together with the application;

c) a certificate of assignment presented on the form stipulated by the Trademark Office. The certificate of assignment shall contain the information prescribed in paragraph 2.b) to f) of this rule and shall be signed by the owner listed in the Trademark Register and by the assignee.

2) Application to enter an assignment of a trademark registration shall be accompanied by payment of the fees prescribed in the Law on Trademark Office Fees and shall contain the following information:

a) a statement that application is being made to enter an assignment; b) the number of the trademark registration being assigned; c) the name and address of the owner of the trademark registration listed in the

Trademark Register; d) the name and address of the assignee in the form established in Rule 4 for

applicants filing for registration, as well as all other information about the assignee which may or shall be provided by the applicant in the application for registration;

e) if the assignment is for only one part of the goods and services for which the trademark is registered, the names of those goods and services which are to be assigned, classified in accordance with the Nice Classification;

f) should only a part of the product or service for which the trademark is registered be assigned, the name of the product or service registered, the name of the product or service being assigned, and the name of the remaining products or services which are not being assigned, classified in accordance with the Nice classification. Should the applicant use a name of the product or service in the Catalan language and this product or service does not appear in any of the lists referred to in Rule 5.2) the application shall be accompanied by a classification certificate as stipulated by the Trademark Office for each of these products or services or by an application for classification of these products or services in accordance with the provisions of Rule 5 a). A translation to Spanish, French or English of the name of this product or service may be attached to the application

3) When the same assignment affects several trademark registrations belonging to a single owner, it shall suffice to present a single application, providing the application lists the numbers of all the trademark registrations affected.

23

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

4) The Trademark Office shall deny any application to register a trademark assignment that does not comply with the conditions established in paragraphs 1) or 2) of this rule and refund the fees paid for these applications.

5) Should the application comply with the conditions established in paragraphs 1) and 2) of this rule, the Trademark Office shall enter the assignment in the Trademark Register with the following indications:

a) the part assigned shall be entered as a new trademark registration with a new registration number and the same information relative to priority and expiry of registration as appears in the trademark register for the products or services from which the assignment has been made. The new registration shall contain the information stipulated in Paragraph 2.d) of this rule and, if applicable, the information stipulated in Paragraph 2.e) and/or f) of this rule.

b) in the event that part of the trademark registration is not being assigned, this part shall continue to be registered with the number it had before and the Trademark Office shall make the annotations stipulated in Rule 2)e) and/or, if applicable, 2)f) of this rule.

6) The assignment entered in the Trademark Register shall bear the date on which the Trademark Office received the application for entry in accordance with paragraphs 1) and 2) of this rule.

Rule 28.- Application for registration of a trademark waiver

1) Application to register a trademark waiver shall be presented on the form stipulated by the Trademark Office. This application shall be signed by the owner listed in the Trademark Register or his licensed representative, if any. When application to register a trademark waiver is signed by a licensed representative, the licensed representative shall submit to the Trademark Office a power of attorney signed by the owner listed in the Trademark Register, which power of attorney shall expressly grant the licensed representative the right to register a trademark waiver.

2) Application for registration of a trademark waiver shall be accompanied by payment of the fees stipulated in the Law on Trademark Office Fees and shall contain the following information:

a) a statement that application is being made to enter a renunciation; b) the number of the trademark registration being renounced; c) the name and address of the owner of the trademark registration listed in the

Trademark Register; d) if all the goods and/or services for which the trademark is registered are to

be renounced, a statement to the effect that the application is for registration of full renunciation;(1)

e) if not all the goods and/or services for which the trademark is registered are to be assigned a statement to the effect that the application is for registration of partial assignment. In this case, the names of those goods and/or services which are not assigned must be given, classified in accordance with the Nice classification. Should the applicant use a name of a product or service which is in the Catalan language and does not appear on any of the lists referred to in Rule 5.2) the application shall be accompanied by a classification certificate as stipulated by the Trademark Office for each of these products or services or by an application for classification of these products or

(1) (2) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

24

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

services in accordance with the provisions of Rule 5 a). A translation to Spanish, French or English of the name of this product or service may be attached to the application.

3) If the trademark registration affected by application for registration of a waiver has been pledged and this has been duly entered in the Trademark Register, the Trademark Office shall deny the application to register the waiver unless the owner of the trademark registration submits to the Trademark Office, together with this application for entry, the consent of the pledgee. This consent shall be in writing and shall be signed by the pledgee.

4) When the waiver affects several trademark registrations belonging to a single owner, it shall suffice to present a single application, providing the application lists the numbers of all the trademark registrations affected.

5) The Trademark Office shall deny any application for changes that do not comply with the conditions established in paragraphs 1), 2) or 3) of this rule and shall refund the fees paid for these applications.

6) Should the application comply with the conditions established in paragraphs 1) to 3) of this rule, the Trademark Office shall enter the waiver in the Trademark Register, noting the information described in paragraph 2.d) and e) of this rule, if applicable.(2)

7) The renunciation entered in the Trademark Register shall bear the date on which the Trademark Office received the application for entry in accordance with paragraphs 1) to 3) of this rule.

8) The Trademark Office shall reject all applications for partial waiver and return the fees paid for these applications should it transpire that any of the goods and/or services listed in accordance with Paragraph 2.e) of this rule are not included among the goods and/or services included in the registration for which application for partial waiver is being filed.(1)

Rule 28-a- Application for registration of waiver of protection of non-distinctive trademark features

1) Application to register a waiver of protection of non-distinctive trademark features for all or part of the products and/or services included in the application for registration or, if applicable, in the trademark registration shall be presented in the form stipulated by the Trademark Office and at the same time as filing the application for registration or at any other time so long as the trademark registration continues to be in force.

2) Application to register waiver of protection of non-distinctive trademark features shall be accompanied by payment of the fees stipulated in the Trademark Office Fees Act and shall contain the following information:

a) a statement to the effect that registration of waiver of protection of non­ distinctive trademark features is being applied for;

b) the number of the application for registration or, if applicable, the registration number of the trademark which is to be affected by this waiver;

c) the name and address of the applicant as shown on the application or, if applicable, the owner of the trademark registration listed in the Trademark Register;

(1) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

25

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

d) a reproduction of the verbal features for which protection is to be waived, using the characters referred to in Rule 10.2);

e) a reproduction of the non-verbal features for which protection is to be waived, using an electronic document in 8 x 8 format and with a resolution of 300 dpi in accordance with the software standards accepted by the Trademark Office,. This reproduction may be presented in color, in black and white or in shades of grey, depending on how the application for registration was presented in accordance with Rule 10.2; the document shall not contain reproductions of more than 6 of these features, and as many electronic documents as necessary may be presented with the same application;

f) if the waiver does not affect all the goods and/or services for which the trademark is registered, either the names of the goods and/or services for which protection is not to be waived or the names of those which are to be waived shall be listed in accordance with the categories in the Nice Classification. Should the applicant use a name of a product or good in the Catalan language and which does not appear in any of the lists referred to in Rule 5.2) a statement to the effect that protection of non-distinctive trademark features is to be waived shall be submitted to the Trademark Office together with the application for registration of waiver of protection of non-distinctive trademark features, a copy of a classification certificate specified by the Trademark Office for each one of these goods or services or else an application for classification of these goods and services in accordance with the terms of Rule 5-a. A translation of the name of these goods and services to Spanish, French or English may be attached to the application.

3) a) Should the application for registration of waiver of protection of non­ distinctive trademark features comply with the terms of Paragraphs 1) and 2) of this rule and be presented prior to expiry of the period established in Rule 17-a.1), the Trademark Office shall take this waiver into account when carrying out a thorough examination of the application.

b) Should the application for registration of waiver of protection of non­ distinctive trademark features comply with the terms of Paragraphs 1) and 2) of this rule and be presented under the terms of Rule 17-a 5)b), the Trademark Office shall take this waiver into account when reviewing the thorough examination of the application.

c) Should the application for registration of waiver of protection of non­ distinctive trademark features comply with the terms of Paragraphs 1) and 2) of this rule and be presented after the trademark is registered, the Trademark Office shall enter this waiver in the Trademark Register with the notations specified in Paragraphs 2.d) and/or e) and, if applicable, f) of this rule.

Rule 29.- Application for registration of a license contract

1) Application to register a license contract for a trademark registration shall be presented on the form stipulated by the Trademark Office. This application shall be signed by the owner listed in the Trademark Register or the licensee, or the licensed representative, if any, of the owner or the licensee. Application for registration of a license contract shall be accompanied by one of the following documents:

a) a copy of the license contract, authenticated by a notary public or other competent public authority of the country in which the license contract was issued. If the copy of the contract is not in the Catalan language a translation

26

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

of the copy of the contract to this language shall be submitted together with the application for registration;

b) an excerpt from the license contract which contains the following information: i) the information stipulated in paragraph 2.b) to e) of this rule; ii) the name of the signers of this contract; iii) the information relative to quality control established in Article 20 of

the Trademark Law.

The excerpt from the license contract shall be certified by a notary public or other competent authority of the country in which the license contract was issued. If the excerpt from the license contract is not in the Catalan language a translation of the excerpt to this language shall be submitted together with the application for registration.

c) a certificate to the effect that a license contract has been issued, presented on the form stipulated by the Trademark Office. The certificate to the effect that a license contract has been issued shall contain the information stipulated in paragraph 2.b) to e) of this rule and the information relative to quality control established in Article 20 of the Trademark Law. This certificate shall be signed by the owner listed in the Trademark Register and by the licensee.

2) Application for registration of a license contract shall be accompanied by payment of the fees stipulated by the Law on Trademark Office fees and shall contain the following information:

a) a statement that application to register a license contract is being filed; b) the number of the trademark registration for which the license contract has

been issued; c) the name and address of the owner of the trademark registration listed in the

Trademark Register; d) the name and address of the licensee in the form established for applicants

filing an application for registration in Rule 4.1)a), b) and d); e) if the license contract is not for all the goods and services for which the

trademark is registered, the names of those goods and services for which the license contract is issued. Should the applicant use a name of a product or service which is in the Catalan language and does not appear on any of the lists referred to in Rule 5.2) the application for registration of a license contract shall be accompanied by a classification certificate as stipulated by the Trademark Office for each of these products or services or by an application for classification of these products or services in accordance with the provisions of Rule 5 a). A translation to Spanish, French or English of the name of these products or services may be attached to the application.

3) When the same license contract covers various trademark registrations belonging to the same owner, it shall suffice to present a single application, providing the application lists the numbers of all the trademark registrations affected.

4) The Trademark Office shall deny any application for registration that does not comply with the conditions established in paragraphs 1) or 2) of this rule and shall refund the fees paid for this application.

5) Should the application comply with the conditions established in paragraphs 1) and 2) of this rule, the Trademark Office shall register the license contract in the Trademark

27

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

Register, noting the information described in paragraph 2.d) of this rule and, if applicable, the information described in paragraph 2.e) of this rule.

6) The license contract registered in the Trademark Register shall bear the date on which the Trademark Office received the application for registration in accordance with paragraphs 1) and 2) of this rule.

7) The conditions established in this rule for an application to register a license contract and for registration in the Trademark Register and publication of registration of a license contract shall apply mutatis mutandis to applications to cancel the registration of a license and to register such cancellation in the Trademark Register and publication of the cancellation of the registration of a license.

Rule 30.- Application to register a trademark pledge

1) Application to register a trademark pledge shall be presented on the form established by the Trademark Office. It shall be signed by the owner listed in the Trademark Register, or by the pledgee, or by the licensed representative, if any, of the owner or the pledgee.

2) Application for registration of a trademark pledge shall be accompanied by payment of the fees prescribed by the Law on Trademark Office Fees and a copy of the pledge or an excerpt from this pledge which contains the information described in sub­ paragraphs b) to d) of this paragraph as well as the names of the signers of this pledge. The copy of the pledge or the excerpt from this pledge shall be certified by a notary public or other competent public authority of the country in which the pledge was made. If the copy of the pledge or the extract thereof is not in the Catalan language a translation to this language of the copy or the excerpt shall be submitted together with the application for registration. Application for registration shall contain the following information:

a) a statement that application is being made to register a pledge; b) the registration number of the trademark being pledged; c) the name and address of the owner of the trademark registration listed in the

Trademark Register; d) the name and address of the pledgee in the form established for applicants

for registration in Rule 4.1)a), b) and d).

3) When the same pledge covers various trademark registrations belonging to the same owner, it shall suffice to present a single application, providing the application lists the numbers of all the trademark registrations affected.

4) The Trademark Office shall deny any application that does not comply with the conditions established in paragraphs 1) or 2)of this rule and shall refund the fees paid for this application.

5) Should the application comply with the conditions established in paragraphs 1) and 2) of this rule, the Trademark Office shall register the pledge in the Trademark Register, noting the information described in paragraph 2.d) of this rule.

6) The pledge registered in the Trademark Register shall bear the date on which the Trademark Office received the application for registration in accordance with paragraphs 1) and 2) of this rule.

28

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

7) The conditions established in this rule for an application to register a pledge and for registration in the Trademark Register and publication of registration of a pledge shall apply mutatis mutandis to applications to cancel the registration of a pledge and to register such cancellation in the Trademark Register and the publication of the cancellation of a pledge.

Rule 31.- Registration of judicial decisions

1) The Trademark Office shall enter in the Trademark Register all judicial decisions that affect a trademark registration, when so required by the judicial or administrative authorities or any interested party.

2) Registration of transfer of a trademark registration in virtue of a decision taken under the terms of Article 18 of the Trademark Law is contingent upon payment by the new owner of the fee prescribed in the Law on Trademark Office Fees for registration of a transfer.

Rule 31 –a .- Application for correction of error(1)

1) Applications for correction of error shall be submitted on the form designated for this purpose by the Trademark Office. This application shall be signed by the applicant or owner of the trademark registration or, if applicable, his licensed representative.

2) Applications for correction of error shall be accompanied by payment of the fees established in the Law on Trademark Office Fees and shall contain the following information :

a) a statement that application is being made for correction of an error; b) the number of the trademark registration or the application for registration

which is to be corrected; c) the correction desired.

3) The Trademark Office shall not correct any error made by the applicant or the owner of the trademark registration should this correction involve modifying the trademark in such a way as to alter the symbol, the goods or services, or the owner of the registration, or should the correction involve changing a priority. The Trademark Office may specifically accept application for correction of one of the following errors:

a) errors related to submission of a document accompanying an application for trademark registration, providing that the correct document is submitted to the Trademark Office within three months from the date on which the application was filed;

b) errors made by the applicant when transcribing the following information contained in the documents accompanying an application for trademark registration:

i) the name of one of the goods and/or services listed under the terms of Rule 5.3);

ii) the name of the state in which the first application was filed, as specified in Rule 6;

(1) Rule added on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

29

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

iii) the name of the international exhibition, as specified in Rule 7; iv) the name of the member country of the Paris Convention for the

Protection of Industrial Property in which the trademark was previously registered, as specified in Rule 9;

v) the date of the first filing, as specified in Rule 6; vi) the date of the first presentation of the mark at an international

exhibition, as specified in Rule 7; vii) the date of previous registration of a mark for which a priority right is

claimed, as specified in Rule 9; viii) the number of the first application filed, as specified in Rule 6; ix) the number of the previous trademark registration for which a priority

right is claimed, as specified in Rule 9;

c) errors made by the applicant in translating or transcribing the name of a good and/or service for which a priority right is being claimed under the terms of Rules 6, 7 or 9, if this name appears in the document accompanying the claim;

d) error relative to the following information, providing that the correct information can be proved by means of an official document recognized by the Trademark Office and that the correction does not affect the rights or obligations of the applicant or owner of the registration:

i) the legal form of constitution of the applicant or owner of the trademark registration, as specified in Rule 4.1) b);

ii) the name of the state in which the applicant or the owner of the trademark registration is a national, as specified in Rule 4.1)c);

iii) the name of the state in which the applicant or the owner of the trademark registration is a resident, as specified in Rule 4.1)c);

iv) the name of the state in which the applicant or the owner of the trademark registration has a real and effective industrial or commercial establishment, as specified in Rule 4.1)c);

v) the identification number of the natural person or legal entity, as specified in Rule 4.2)a);

vi) the telephone, fax and/or telex number, as specified in Rule 4.2)b); vii) the electronic mail address, as specified in Rule 4.2)c);

4) When the same correction affects various applications for registration and/or various trademark registrations pertaining to the same applicant or owner, it is sufficient to present a single application for correction of error providing that the numbers of all the registrations and/or applications affected are listed therein.

5) The Trademark Office shall reject all applications for correction of error which do not fulfil the conditions stipulated in Paragraphs 2) and 3) of this rule and shall return the fees paid for these applications.

6) Should the application for correction of error fulfil the conditions stipulated in Paragraph 1) of this rule, the Trademark Office shall make the requested correction in the Trademark Register.

30

Chapter VII Publication of the Gaseta de Marques(Trademark Gazette)

Rule 32.- Frequency of publication

The Trademark Office shall publish the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) at least once every three months.

Rule 33.- Format of the Trademark Gazette

1) The Trademark Office shall publish the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) on a Cd-Rom or other similar digital medium.

2) The publication shall contain the following information and material:

a) trademark registrations, listing the information and material described in Rule 18.1)a) to d), f), g) and k) to t);

b) registration numbers of trademark registration renewals, listing the information described in Rule 23.1) and, if applicable, the information described in Rule 23.2);

c) changes in the name and address of owners, listing the information described in rule 26.5) and the date established in Rule 26.6);

d) changes of licensed representative in accordance with Rule 26.7, listing the name of the new licensed representative and the numbers of the trademark registrations affected by a change of licensed representative;

e) assignments, listing the name and address of the assignee and the number of his licensed representative, if any; the information described in Rule 27.5) and, the date stipulated in Rule 27.6);

f) waivers, listing the information described in Rule 28.6 and the date established in Rule 28.7);

g) waivers of protection of non-distinctive trademark features, listing the features for which protection is waived in accordance with Rule 28-a 2)d and/or e).

h) license contracts, listing the information described in Rule 29.5 and the date established in Rule 29.6);

i) pledges, listing the information described in Rule 30.5) and the date established in Rule 30.6);

j) summary of the judicial decisions registered by virtue of Rule 31.1) as well as transfers described in Rule 31.2).

3) The Trademark Office shall supply the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) on a CD-Rom or a paper copy of all or part of the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) to all interested parties upon request and after due payment of the fee established by the Government of Andorra.(1)

4) The Trademark Office shall make one copy of the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) available for free public consultation in the Trademark Office.

Rule 33 bis.- Language of the Gaseta de Marques (Trademark Gazette)(2)

(1) Text modified on 13.01.99(entry into force on 04.03.99) (2)

Rule added on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

31

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

The Trademark Office shall publish the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) in the Catalan language. It may also be published in other languages should the Trademark Office consider it advisable.

32

Chapter VIII Licensed representatives

Rule 34.- Requisites for listing in the Register of Licensed Representatives

1) Only natural persons shall be listed in the Register of Licensed Representatives.

2) The requisites for listing in the Register of License Representatives are as follows:

a) comply with the conditions established by current legislation for ownership of economic activities in the Principality of Andorra;

b) be a resident of the Principality of Andorra; c) have a real and effective establishment in the Principality of Andorra

equipped with data processing material compatible with the requisites of the computer programs stipulated by the Trademark Office for the elaboration of electronic applications and for searching for and reading information from the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) on the medium described in Rule 33.1);

d) have no criminal record; e) hold an official university degree recognized by the Government of the

Principality of Andorra (a "maîtrise ") or its equivalent if it is a degree awarded or validated in France or a "licenciatura " or its equivalent if it is a degree awarded or validated in Spain;

f) pass the test on Trademark Office proceedings established by said Office; g) pay the fees prescribed by the Law on Trademark Office Fees.

3) The functions of a licensed representative are incompatible with positions as a civil servant or salaried employee of any of the following entities:

a) Administració de Justícia, Tribunal Constitucional, Consell Superior de la Justícia, Consell General or any organism of the public administration of the Principality of Andorra as defined in Article 13 of the Codi de l'Administració (Administrative Code).

b) Embassies, consulates, diplomatic missions accredited in Andorra or any other organism reporting to a foreign government.

4) The Trademark Office shall administer the test stipulated in paragraph 2.f) of this rule at least once a year.

5) Payment of the fee prescribed in Article 5.5) of the Law on Trademark Office Fees shall entitle applicants to take the test stipulated in paragraph 2.f) of this rule at any or all times it is given during a three-year period.(1)

Rule 35.- Application for registration as a licensed representative

1) All licensed representatives shall be registered in the Trademark Office Register of Licensed Representatives in order to exercise their profession. There is no limit on the number of licensed representatives.

2) Application for registration as a licensed representative in the Trademark Office Register of Licensed Representatives shall be presented to this Office on the form

(1) Text added on 14.08.96 (entry into force on 11.09.96)

33

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

stipulated by this Office and shall include a statement to this effect in the terms stipulated in said form, and shall further include the following information:

a) the surname or two surnames (if applicable) and given name or two given names (if applicable) of the applicant;

b) the applicant's place of residence; c) if the applicant is an Andorran national, his passport number; d) if the applicant is not an Andorran national, his nationality, passport number

and the date on which he began residing continuously in the Principality of Andorra;

e) the address of his real and effective establishment as prescribed in Rule 34.2)c).

3) The application stipulated in paragraph 2) of this rule shall be accompanied by payment of the fees prescribed by the Law on Trademark Office Fees and the following documents:

a) a sworn statement that the applicant has no criminal record in any country; b) an authenticated copy of one of the degrees required under the terms of

Rule 34.2)e); c) a certificate issued by the Trademark Office stating that the applicant has

passed the test described in Rule 34.2)f); d) a sworn statement that the status of the applicant is not incompatible with the

terms of Rule 34.3); e) a copy of the applicant's Andorran passport or a certificate issued by the

offices of the Government of the Principality of Andorra stating that the applicant complies with the residence requirements derived from Rule 34.2)a).

4) Applicants belonging to a professional association recognized by the Government of the Principality of Andorra, members of which are required to hold the degrees established in Rule 34.2)e) and comply with the terms of Rule 34.2)a) may, in lieu of the documents stipulated in paragraph 3)b) and e) of this rule, submit a certificate issued by this professional association attesting that they hold said degree and comply with said conditions.

Rule 36.- Entry in the Register of Licensed Representatives

1) The Trademark Office shall deny any application for entry in the Register of Licensed Representatives that does not comply with the conditions established in rule 35.2), 3) or 4).

2) Should the application for entry in the Register of Licensed Representatives comply with the conditions established in Rule 35.2) to 4) the Trademark Office shall register the licensed representative in the Register of Licensed Representatives, with the following information:

a) the surname or two surnames (if applicable) and given name or two given names (if applicable) of the licensed representative;

b) the licensed representative's place of residence; c) the address of his establishment as prescribed in Rule 34.2)c); d) the license number of the licensed representative; e) the date on which he has become a licensed representative; f) if the licensed representative is an Andorran national, his passport number;

34

Regulations for the performance of the Trademark Law and the Taxation Law of the Office of Trademarks

g) if the applicant is not an Andorran national, his nationality, passport number and the date on which he began residing continuously in the Principality of Andorra.

Rule 37.- Changes in the name, place of residence or address of the licensed representative. Non-transferability of licensed representation

1) All licensed representatives shall inform the Trademark Office of any changes in name, place of residence or address of the establishment prescribed in Rule 34.2)c) and shall apply for registration of these changes in the Trademark Office Register of Licensed Representatives, using the form stipulated by the Trademark Office. The Trademark Office shall register this change automatically and without charge.

2) The condition of licensed representative is non-transferrable.

Rule 38.- Loss of condition of licensed representative

The Trademark Office shall strike from the Register of Licensed Representatives:

a) any deceased licensed representative; b) any licensed representative who no longer complies with the conditions

established in Rule 34.2); c) any licensed representative whose status is incompatible with the terms of

Rule 34.3); d) any licensed representative who renounces his condition of licensed

representative; e) any licensed representative who forfeits the right to exercise the functions of

a licensed representative in consequence of a judicial decision or of an administrative resolution issued by the Government of the Principality of Andorra at the proposal of the director of the Trademark Office, based on repeated failure to comply with the trademark regulations in effect or based on repeated practices contrary to the correct professional behavior expected of a licensed representative.

Rule 39.- Publication of entries in the Register of Licensed Representatives

The Trademark Office shall publish in the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) all the entries made in the Register of Licensed Representatives.

35

Chapter IX Forms of payment; signatures; searches in the file of a registered trademark;

certified copies of registrations

Rule 40.- Forms of payment

The Trademark Office shall accept payment of fees by debit or credit cards on the premises of the Trademark Office as well as payment made at the central cashier's office of the Government of the Principality of Andorra in cash or by any other means of payment accepted by said cashier's office. The Trademark Office shall publish in the Gaseta de Marques (Trademark Gazette) the names of the debit and credit cards accepted by the Trademark Office.(1)

Rule 41.- Signatures

1) Any form or document which shall be signed by the owner or applicant shall be signed by each and every one of the co-owners or co-applicants, if any.

2) When the owner, the applicant, co-owner or co-applicant is a legal entity, the signature of the natural person signing on behalf of the legal entity shall be accompanied by the indication in capital letters of the surname or two surnames (if applicable) as well as the given name or two given names (if applicable) of this natural person and the title by virtue of which he is authorized to sign on behalf of this legal entity.

Rule 42.- Search in the file of a registered trademark; certified copies of registrations

Anyone with a justified legitimate interest may apply to the Trademark Office for a search in the file of a registered trademark and/or a certified copy of an entry in the Trademark Register and of any document stipulated in Rule 19.2), using the form stipulated by the Trademark Office and following payment of the fees established by the Government of Andorra.

(1) (2) Text modified on 13.01.99 (entry into force on 04.03.99)

36

DEROGATORY PROVISION

The following Regulations Governing the Trademark Act and the Trademark Office Fees Act of January 13, 1999 are hereby repealed: 14.1), 15.1), 16, 17.2)a) Paragraph 1, 17.2b), 18.1)u) and v), 18.2), 27.2)e) and f), 27.5) and 7), 28.2)e), 29.2)e), 33.2)e), g), h), i) and j) and any other provisions that contradict the terms of this amended version of the Regulations.

FINAL PROVISION

These Regulations shall go into effect fifteen days from the date of their publication in the Butlletí Oficial (Official Bulletin) of the Principality of Andorra.(1)

(1) Entry into force on 04.03.99

37


Legislation Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s)) Is amended by (1 text(s)) Is amended by (1 text(s))
Treaties Relates to (4 records) Relates to (4 records)
No data available.

WIPO Lex No. AD006