About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree on the Implementation of Council Regulation (EC) on Community designs and Council Regulation (EC) on Community trademarks (Official Gazette RS, No. 4/2007), Slovenia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2007 Dates Adopted: November 16, 2006 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Industrial Designs, Trademarks

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovenian Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/2007)        

Na podlagi prvega in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES)

o modelih Skupnosti

1. člen

(vsebina)

S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L št. 11 z dne 14. 1. 1994, str. 1, z vsemi spremembami) in Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2002, str. 1, z vsemi spremembami) v Republiki Sloveniji.

2. člen

(pristojbine)

(1) Če prijavitelj vloži prijavo za znamko ali model Skupnosti pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), mora ob vložitvi prijave ali v petih dneh od vročitve poziva urada plačati pristojbino za pošiljanje prijave Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) Evropske unije po uredbi, ki ureja pristojbine, ki se plačujejo v postopkih pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

(2) Če pristojbina iz prejšnjega odstavka tega člena ni plačana, se šteje, da je prijava umaknjena.

3. člen

(poizvedba)

Urad ne izvaja poizvedb o prejšnjih znamkah Skupnosti ali prijavah znamk Skupnosti, ki se lahko uveljavljajo kot razlog zoper registracijo znamke Skupnosti.

4. člen

(sprememba v nacionalno prijavo)

(1) Če prijavitelj zahteva spremembo prijave ali znamke Skupnosti v nacionalno prijavo, mora v treh mesecih od dneva vročitve poziva urada:

a) plačati ustrezne pristojbine po uredbi, ki ureja pristojbine, ki se plačujejo v postopkih pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino;

b) predložiti slovenski prevod prijave in morebitnih spremnih dokumentov;

c) sporočiti naslov za obveščanje, ki je na območju Republike Slovenije, ali predložiti pooblastilo za zastopanje;

d) predložiti prikaz znaka v petih izvodih.

(2) Prijavitelj lahko pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena zahteva njegovo podaljšanje za največ tri mesece.

5. člen

(prehodna določba)

Prijave za znamko ali model Skupnosti, ki so bile vložene pred uveljavitvijo te uredbe in so še v postopku pri uradu, se obravnavajo po določbah te uredbe.

6. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04) in Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu Skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04).

7. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-36/2006/5

Ljubljana, dne 16. novembra 2006

EVA 2006-2111-0016

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r. Predsednik


No data available.

WIPO Lex No. SI060