About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law on the Collective Management of Copyright and Related Rights, Bosnia and Herzegovina

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2010 Dates Adopted: July 13, 2010 Published: July 13, 2010 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Serbian Закон о колективном остваривању ауторског и сродних права         Bosnian Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava         Croatian Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava         English Law on the Collective Management of Copyright and Related Rights        

Godina XIV Broj/Broj Godina XIV

Utorak, 3. avgusta 2010. godine 63 Utorak, 3. kolovoza/augusta 2010. godine

ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik

ISSN 1512-7508 - srpski jezik

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

PARLAMENTARANA SKUPŠTINA

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 80. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. juna 2010. godine, i na 48. sjednici Doma naroda, održanoj 13. jula 2010. godine, usvojila je

ZAKON

O KOLEKTIVNOM OSTVARIVANJU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom ureĎuju se:

a) sadržaj i način kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava,

b) organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava,

c) uslovi i postupak za davanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava,

d) tarife i tarifni ugovori o visinama naknada za korištenje autorskog djela i predmeta srodnih prava,

e) nadzor nadležnog državnog organa nad kolektivnim organizacijama,

f) imenovanje, sastav, nadležnosti i rad Vijeća za autorsko pravo.

(2) Ovaj zakon primjenjuje se zajedno sa zakonom kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava u Bosni i Hercegovini. Odredbe ovog zakona ni na koji način ne utiču na prava priznata zakonom kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava u Bosni i Hercegovini.

(3) Sve odredbe ovog zakona koje se odnose na autorsko pravo i autorska djela uključuju i primjenjuju se na odgovarajući način i na srodna prava i na predmete zaštite tih prava.

(4) Sve odredbe ovog zakona koje se odnose na autora, odnosno nosioca srodnog prava, odnose se i na njihove pravne sljednike.

Član 2.

(Kolektivno ostvarivanje autorskog prava)

(1) Kolektivno ostvarivanje autorskog prava znači ostvarivanje autorskog prava za više autorskih djela većeg broja autora zajedno posredstvom pravnih lica specijaliziranih samo za tu djelatnost, koja ispunjavaju sve uslove prema odredbama ovog zakona i koja imaju dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: kolektivna organizacija).

(2) Kolektivna organizacija obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog prava u svoje ime, a za račun autora.

(3) Kolektivno ostvarivanje autorskog prava moguće je samo u slučaju objavljenih autorskih djela.

Član 3.

(Poslovi kolektivnog ostvarivanja autorskog prava)

(1) Aktivnosti koje obavlja kolektivna organizacija u ostvarivanju autorskog prava obuhvataju sljedeće poslove:

a) sklapanje ugovora o prijenosu neisključivih prava korisnicima za korištenje autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije pod jednakim uslovima za iste vrste korisnika, za iste vrste djela i za iste načine korištenja,

b) sklapanje kolektivnih ugovora s reprezentativnim udruženjima korisnika o uslovima za korištenje autorskih djela,

c) objavljivanje usaglašene tarife o visini naknada za korištenje autorskih djela i upoznavanje korisnika s visinama tih naknada,

d) naplatu naknade za korištenje autorskih djela,

e) raspodjelu naplaćenih, odnosno primljenih naknada autorima prema unaprijed odreĎenim pravilima o raspodjeli,

f) kontrolu nad korištenjem autorskih djela koja čine repertoar kolektivne organizacije,

g) pokretanje i voĎenje postupaka zaštite kod sudova i drugih državnih organa u slučaju povreda prava koja ostvaruje kolektivna organizacija,

h) sklapanje ugovora sa stranim kolektivnim organizacijama i njihovim udruženjima,

i) druge aktivnosti koje su povezane s kolektivnim ostvarivanjem prava i koje mogu razumno predstavljati troškove poslovanja kolektivne organizacije (obrazovne i promotivne aktivnosti za podizanje svijesti o potrebi poštivanja autorskog prava, njegove zaštite i slično). U promotivne aktivnosti kolektivne organizacije treba uključiti sve radiostanice i televizije koje su registrirane u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK), zbog ravnopravnosti korisnika.

(2) Administrativno-tehničke poslove u vezi s kolektivnim ostvarivanjem autorskog prava kolektivna organizacija može povjeriti drugoj kolektivnoj organizaciji ili privrednom društvu na osnovu pisanog ugovora.

Član 4.

(Obavezno kolektivno ostvarivanje prava)

(1) Ostvarivanje autorskog prava može se obavljati na kolektivan način u pogledu svih prava priznatih prema odredbama zakona kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava pod uslovom da su ispunjeni uslovi odreĎeni ovim zakonom.

(2) Ostvarivanje autorskog prava mora se obavljati samo na kolektivan način u slučaju:

a) ponovne prodaje originala likovnih djela (pravo slijeĎenja),

b) ubiranja naknade za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela,

c) kablovskog reemitiranja autorskih djela, osim ako se radi o vlastitim emisijama radiodifuznih organizacija, nezavisno od toga da li su to izvorna prava radiodifuznih organizacija, ili prava koja su na njih prenijeli drugi nosioci prava,

d) pravo reproduciranja aktuelnih novinskih i sličnih članaka o tekućim pitanjima u pregledima takve štampe (kliping).

(3) Prava iz stava (2) ovog člana nadležna kolektivna organizacija ostvaruje bez ugovora s autorom.

Član 5.

(Izuzetno individualno ostvarivanje prava)

Prava koja se prema članu 4. ovog zakona mogu ostvarivati samo na kolektivan način mogu se ostvarivati individualno dok Institut ne izda odobrenje odreĎenom pravnom licu za njihovo kolektivno ostvarivanje.

DIO DRUGI - KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA

POGLAVLJE I. OBLIK KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

Član 6.

(Kolektivna organizacija)

(1) Kolektivna organizacija je pravno lice koje uz dozvolu Instituta obavlja poslove iz člana 3. ovog zakona, na osnovu ugovora s autorom, odnosno na osnovu ovog zakona, kao svoju jedinu i neprofitnu djelatnost.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, kolektivna organizacija može da obavlja administrativno-tehničke poslove za drugu kolektivnu organizaciju na osnovu pisanog ugovora.

(3) Za kolektivno ostvarivanje autorskih prava koja se odnose na istu vrstu prava na istoj vrsti djela može da postoji samo jedna kolektivna organizacija.

Član 7.

(Standardi poslovanja kolektivne organizacije)

(1) Kolektivna organizacija mora obavljati sve poslove u okviru svoje djelatnosti na način koji osigurava postizanje najvećeg mogućeg stepena efikasnosti, dobrog poslovanja, štedljivosti i transparentnosti.

(2) Od svih ukupno ostvarenih sredstava kolektivna organizacija odvaja samo sredstva za pokrivanje troškova svog rada, a sva druga sredstva dužna je raspodijeliti svojim članovima. Izuzetno, statutom kolektivne organizacije može se izričito predvidjeti da se odreĎeni dio tih sredstava odvoji za kulturne namjene, kao i za unapreĎenje penzionog, zdravstvenog i socijalnog statusa svojih članova. Visina tako odvojenih sredstava ne smije biti veća od 10% netoprihoda kolektivne organizacije.

(3) Kolektivna organizacija dužna je da se pridržava meĎunarodnih i općeprihvaćenih pravila, standarda i principa koji se primjenjuju u praksi kolektivnog ostvarivanja prava, a naročito onih koji se odnose na stručne službe, utvrĎivanje visine naknada za korištenje djela, dokumentaciju i njenu meĎunarodnu razmjenu, te obračun i raspodjelu naknada domaćim i stranim autorima.

Član 8.

(Pravni oblik kolektivne organizacije)

(1) Kolektivna organizacija je pravno lice koje ima status udruženja koje djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) U slučaju sukoba odredbi ovog zakona i zakona kojim se ureĎuje osnivanje i rad udruženja primjenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 9.

(Pravni osnov za kolektivno ostvarivanje prava)

(1) Kolektivna organizacija može da ostvaruje autorska prava na osnovu ugovora s autorom, osim ako ovim zakonom nije izričito predviĎena mogućnost kolektivnog ostvarivanja prava na osnovu samog zakona (član 4. stav (3) ovog zakona).

(2) Ugovor iz stava (1) ovog člana mora da sadrži naročito:

a) odredbu o isključivom prijenosu odgovarajućeg imovinskog prava autora na kolektivnu organizaciju,

b) nalog autora kolektivnoj organizaciji da u svoje ime, a za račun autora, ostvaruje prenesena prava,

c) vrstu djela i prava koja kolektivna organizacija ostvaruje za račun autora,

d) vrijeme trajanja ugovora koje ne može biti duže od pet godina; poslije isteka trajanja ugovor se može neograničeno produžavati za iste periode.

(3) Ako kolektivna organizacija ostvaruje prava na osnovu zakona, stav (2) tač. b), c) i d) ovog člana primjenjuju se na odgovarajući način.

(4) Ako je ostvarivanje prava prema zakonu ili ugovoru preneseno na kolektivnu organizaciju, autor ne može sam ostvarivati ta prava na individualan način, osim u slučaju iz člana 5. ovog zakona.

POGLAVLJE II. POSTUPAK DAVANJA DOZVOLE I KONTROLA NAD RADOM KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

Član 10.

(Zahtjev za dobivanje dozvole)

(1) Pravno lice može da posluje kao kolektivna organizacija samo na osnovu dozvole Instituta.

(2) Postupak za davanje dozvole za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava pokreće se na osnovu pisanog zahtjeva pravnog lica Institutu. Uz takav zahtjev pravno lice mora da podnese:

a) statut koji utvrĎuje organe i njihove nadležnosti za obavljanje poslova kolektivne organizacije iz člana 2. stav (1) ovog zakona,

b) ime, prezime i adresu lica koja su ovlaštena da predstavljaju kolektivnu organizaciju,

c) podatke o broju autora koji su ovlastili pravno lice za ostvarivanje prava na njihovim djelima, kao i popis djela koja će sačinjavati repertoar kolektivne organizacije,

d) dokaze o tome da pravno lice raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorijama, opremom i stručnom službom za efikasno obavljanje kolektivnog ostvarivanja prava,

e) poslovni plan iz kojeg proizlazi realna procjena obima ukupnog ekonomskog efekta kolektivnog ostvarivanja prava, kao i na vjerodostojnim dokumentima zasnovan zaključak da će to pravno lice moći obavljati djelatnost kolektivne organizacije na efikasan i ekonomičan način uz primjenu svih standarda iz člana 7. ovog zakona,

f) rješenje o upisu u registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

(3) Bliže propise za provoĎenje stava (2) tač. c), d) i e) ovog člana donosi Institut.

Član 11.

(Davanje dozvole)

(1) Institut će izdati dozvolu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog prava pravnom licu koje je podnijelo zahtjev prema članu 10. ovog zakona ako utvrdi:

a) da je statut kolektivne organizacije u skladu s odredbama ovog zakona i sa zakonom kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava,

b) da je ekonomska osnova pravnog lica dovoljna da omogućava nesmetan rad kolektivne organizacije i efikasno ostvarivanje prava,

c) da pravno lice ispunjava uslove iz člana 10. stav (2) tačka d) ovog zakona,

d) da već ne postoji za istu vrstu autorskih djela i za ostvarivanje istih prava druga kolektivna organizacija osim ako pravno lice koje podnosi zahtjev dokaže da će osigurati korisnicima veći repertoar zaštićenih djela nego već postojeća kolektivna organizacija, kao i da može osigurati efikasniji i ekonomičniji način ostvarivanja prava.

(2) Pri procjeni postojanja dovoljne ekonomske osnove pravnog lica, odnosno procjeni osiguranja efikasnijeg i ekonomičnijeg načina ostvarivanja prava iz stava (1) ovog člana Institut će uzeti u obzir naročito: broj autora koji su državljani Bosne i Hercegovine ili koji imaju prebivalište, odnosno sjedište u Bosni i Hercegovini, a koji su ovlastili kolektivnu organizaciju za ostvarivanje njihovih prava, ukupan broj njihovih djela koja će činiti repertoar kolektivne organizacije, pretpostavljeni obim korištenja tih djela, odnosno mogući broj njihovih korisnika, način i sredstva kojima kolektivna organizacija namjerava obavljati svoju djelatnost, sposobnost ostvarivanja prava stranih autora, sposobnost ostvarivanja prava domaćih autora u inozemstvu, te procjenu očekivane visine naplaćenih naknada i troškova poslovanja.

(3) Bliže propise o provoĎenju stava (2) ovog člana donosi Institut.

(4) U slučaju davanja dozvole novoj kolektivnoj organizaciji, odluka o tome mora da sadrži i izreku o oduzimanju dozvole za obavljanje tih poslova dotadašnjoj kolektivnoj organizaciji.

(5) U postupku izdavanja dozvole primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureĎuje opći upravni postupak. Protiv odluke Instituta nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

(6) Obavještenje o pravosnažnoj odluci o davanju dozvole objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta".

Član 12.

(Kontrola Instituta nad radom kolektivne organizacije)

(1) Institut vrši nadzor nad radom kolektivne organizacije i kontrolira da li ona obavlja svoje poslove u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Institut može u svako vrijeme da zahtijeva od kolektivne organizacije izvještaj o voĎenju poslova, kao i uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju kolektivne organizacije, u obimu koji je potreban i opravdan aktom kontrole u konkretnoj stvari, na osnovu obrazloženog pisanog zahtjeva u kojem je jasno odreĎen predmet kontrole.

(3) Kolektivna organizacija dužna je bez odgaĎanja obavijestiti Institut o svakoj promjeni lica koja su prema zakonu i statutu ovlaštena za njeno predstavljanje.

(4) Kolektivna organizacija mora Institutu bez odgaĎanja javiti, uz istovremeno dostavljanje sve odgovarajuće dokumentacije, naročito:

a) svaku izmjenu statuta,

b) kolektivne ugovore s udruženjima korisnika,

c) tarife i svaku njihovu izmjenu ili dopunu,

d) ugovore sa stranim kolektivnim organizacijama i njihovim udruženjima,

e) odluke skupštine kolektivne organizacije,

f) godišnje izvještaje i izvještaje revizijskih organizacija, zajedno s mišljenjem ovlaštenog revizora o pravilnosti poslovanja kolektivne organizacije i njegove usklaĎenosti s odredbama ovog zakona, aktima kolektivne organizacije i ugovorima zaključenim s trećim licima,

g) sudske i upravne odluke u kojima je kolektivna organizacija jedna od stranaka.

(5) Kolektivna organizacija dužna je pravovremeno obavijestiti Institut i korisnike o održavanju sjednica skupštine i drugih organa i omogućiti ovlaštenim predstavnicima Instituta i korisnika da prisustvuju tim sjednicama. Predstavnici Instituta i korisnika imaju pravo na sjednicama organa kolektivne organizacije davati mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, ali nemaju pravo glasa.

Član 13.

(Mjere Instituta u slučaju nepravilnosti u radu kolektivne organizacije)

(1) Ako Institut ustanovi nepravilnosti u radu kolektivne organizacije, on će svojim rješenjem narediti da kolektivna organizacija otkloni te nepravilnosti i odrediti joj primjeren rok za njihovo otklanjanje, koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od šest mjeseci.

(2) Institut će svojom odlukom oduzeti izdatu dozvolu za rad kolektivne organizacije ako:

a) je kolektivna organizacija dostavila Institutu netačne podatke, na osnovu kojih je izdata dozvola,

b) nastupe okolnosti koje bi bile razlog za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole,

c) kolektivna organizacija ne obavlja svoje djelatnosti u skladu s odredbama člana 3. ovog zakona,

d) kolektivna organizacija učini težu povredu odredbi ovog zakona.

(3) Institut ne može donijeti odluku prema stavu (2) tač. c) i d) ovog člana ako prethodno nije naredio kolektivnoj organizaciji da otkloni ustanovljene povrede.

(4) Odluka o oduzimanju dozvole objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta".

Član 14.

(Uslovno oduzimanje dozvole)

(1) Institut može svojom odlukom o oduzimanju dozvole istovremeno odrediti da se to oduzimanje neće provesti pod uslovom da kolektivna organizacija u odreĎenom roku, koji ne može biti kraći od šest mjeseci ni duži od dvije godine (probni period), otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede, te da u tom roku ne učini novu povredu koja je osnov za oduzimanje dozvole.

(2) Institut će opozvati odluku o uslovnom oduzimanju dozvole ako kolektivna organizacija u probnom periodu ne otkloni ustanovljene nepravilnosti i povrede, ili ako učini novu povredu koja je osnov za oduzimanje dozvole.

(3) U postupcima prema odredbama čl. 13. i 14. ovog zakona primjenjuju se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se ureĎuje upravni postupak. Protiv odluke ili rješenja Instituta ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

DIO TREĆI - ODNOS KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE PREMA AUTORIMA

Član 15.

(Obaveza prihvatanja kolektivnog ostvarivanja prava)

(1) Kolektivna organizacija ne može odbiti zahtjev za sklapanje ugovora za kolektivno ostvarivanje prava iz oblasti svoje djelatnosti.

(2) Odredba stava (1) ovog člana ne primjenjuje se ako je autor već sklopio ugovor za kolektivno ostvarivanje svojih prava u Bosni i Hercegovini sa stranom kolektivnom organizacijom.

Član 16.

(Članstvo u kolektivnoj organizaciji)

Autori koji su povjerili kolektivnoj organizaciji ostvarivanje svojih prava su njeni članovi. Vrste članstva i prava u vezi s njima odreĎuje statut kolektivne organizacije.

Član 17.

(Zabrana izuzimanja djela)

Član kolektivne organizacije ne može iz kolektivnog ostvarivanja prava izuzeti svoja pojedina djela ni pojedine oblike korištenja tih djela, osim u slučaju kad je to predviĎeno ugovorom izmeĎu njega i kolektivne organizacije.

Član 18.

(Pretpostavka kolektivnog ostvarivanja prava)

(1) Postoji pretpostavka da je kolektivna organizacija, u okviru vrste prava i vrste djela za koje je specijalizirana, ovlaštena da djeluje za račun svih autora.

(2) Autor koji ne želi svoja prava ostvarivati na kolektivan način dužan je o tome u pisanoj formi obavijestiti odgovarajuću kolektivnu organizaciju.

(3) Kolektivna organizacija dužna je autore koji je nisu obavijestili da će svoja prava ostvarivati na individualan način tretirati ravnopravno s autorima koji su s njom sklopili ugovor iz člana 9. ovog zakona.

Član 19.

(Nadzor članova)

(1) Svaki član kolektivne organizacije može tražiti od nje na uvid godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nadzornog odbora u roku koji je odreĎen statutom. Ako taj rok nije odreĎen, on iznosi 15 dana od dana prijema zahtjeva člana.

(2) Najmanje 10% redovnih članova kolektivne organizacije može tražiti da jedan ili više nazavisnih stručnjaka, na trošak kolektivne organizacije, izvrši pregled i reviziju njenog poslovanja, osim ako je na osnovu ove zakonske odredbe takav pregled već bio izvršen u istoj kalendarskoj godini.

Član 20.

(Godišnji izvještaj i revizija)

(1) Kolektivna organizacija mora za svaku poslovnu godinu, u roku od šest mjeseci poslije njenog završetka, usvojiti, odnosno pribaviti:

a) godišnji izvještaj organa upravljanja i nadzornih organa o iznosu naplaćenih naknada, njihovoj raspodjeli, poslovanju kolektivne organizacije, izvršavanju kolektivnih ugovora iz člana 24. ovog zakona i o izvršavanju ugovora zaključenih sa stranim kolektivnim organizacijama,

b) izvještaj revizorske kuće o izvršenoj kontroli finansijsko-računovodstvene dokumentacije, zajedno s nalazom ovlaštenog revizora o pravilnosti i usklaĎenosti poslovanja kolektivne organizacije s odredbama ovog zakona, s aktima kolektivne organizacije i sa zaključenim ugovorima,

c) mišljenje organa upravljanja i nadzornih organa o izvještaju i nalazu iz tačke b) ovog stava,

d) preduzete mjere, ako je ovlašteni revizor našao nepravilnosti u poslovanju kolektivne organizacije,

e) prijedlog finansijskog plana kolektivne organizacije za narednu godinu, koji uključuje plan troškova njenog poslovanja.

(2) Odredbe ovog člana ne utiču na obaveze kolektivne organizacije koje ona prema drugim propisima ima u pogledu finansijskog poslovanja, izvještaja i revizije.

Član 21.

(Pravila o raspodjeli prihoda kolektivne organizacije)

(1) Uzimajući u obzir odredbu člana 7. stav (2) ovog zakona, kolektivna organizacija dužna je autorima koji su s njom zaključili ugovor iz člana 9. ovog zakona, kao i onima koji svoja prava u Bosni i Hercegovini ostvaruju na osnovu ugovora zaključenog izmeĎu te kolektivne organizacije i strane kolektivne organizacije raspodijeliti sav prihod od svoje djelatnosti, u skladu s godišnjim planom koji usvoji skupština kolektivne organizacije.

(2) Kolektivna organizacija dijeli sredstva za autorske honorare članova u skladu sa usvojenim pravilima o raspodjeli.

(3) Osnovni principi i pravila raspodjele prihoda moraju biti odreĎeni statutom kolektivne organizacije, moraju osiguravati srazmjernost, primjerenost i pravičnost raspodjele i moraju efikasno onemogućavati bilo kakvu proizvoljnost.

Član 22.

(Posebni slučajevi raspodjele naknada)

(1) Naknada ostvarena na osnovu prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu, koja se prema zakonu kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava plaća od prve prodaje ili uvoza novih tehničkih ureĎaja za zvučno i vizuelno snimanje i novih praznih nosača zvuka, slike ili teksta, dijeli se izmeĎu autora, izvoĎača i proizvoĎača fonograma, odnosno filmskih producenata u omjeru 40:30:30.

(2) Naknada ostvarena na osnovu prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu, koja se prema zakonu kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava plaća od prve prodaje ili uvoza novih ureĎaja za fotokopiranje i od izraĎenih fotokopija namijenjenih za prodaju, dijeli se izmeĎu autora i izdavača u omjeru 50:50.

(3) Naknada ostvarena na osnovu zakonske licence za reproduciranje novinskih i sličnih članaka u pregledima štampe (kliping) dijeli se izmeĎu autora i izdavača u omjeru 30:70.

DIO ĈETVRTI - ODNOS KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE I KORISNIKA

POGLAVLJE I. TARIFA I KOLEKTIVNI UGOVOR

Član 23.

(Tarifa)

(1) Visina i način izračunavanja naknada koje pojedini korisnik mora da plati kolektivnoj organizaciji za korištenje autorskog djela iz njenog repertoara odreĎuje se tarifom. Visina naknade mora biti primjerena vrsti i načinu korištenja autorskog djela.

(2) Tarifa se odreĎuje kolektivnim ugovorom izmeĎu kolektivne organizacije i reprezentativnog udruženja korisnika ili, ako to nije moguće, ugovorom s pojedinačnim korisnikom, odnosno odlukom Vijeća za autorsko pravo. Do drukčije pravosnažne odluke Vijeća za autorsko pravo, smatra se da su tarife odreĎene spomenutim ugovorima primjerene.

(3) Pri odreĎivanju primjerene tarife uzimaju se u obzir naročito:

a) ukupan brutoprihod koji se ostvaruje korištenjem autorskog djela ili, ako to nije moguće, ukupni brutotroškovi u vezi s tim korištenjem,

b) značaj korištenja autorskih djela za djelatnost korisnika,

c) srazmjer izmeĎu zaštićenih i nezaštićenih autorskih djela koja se koriste,

d) srazmjer izmeĎu prava koja se ostvaruju na kolektivan i individualan način,

e) posebna složenost kolektivnog ostvarivanja prava zbog odreĎenog načina korištenja autorskih djela,

f) uporedivost predložene tarife s tarifama odgovarajućih kolektivnih organizacija u drugim susjednim državama i državama koje se prema relevantnim kriterijima, a naročito prema visini bruto domaćeg proizvoda po stanovniku i kupovnoj moći, mogu uporediti s Bosnom i Hercegovinom.

(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, osnov za odreĎivanje primjerene tarife za elektronske medije je netoprihod ostvaren od sponzorstva muzičkih emisija, prihod od redovnog oglašavanja u marketing prostoru radija ili televizije. U osnov ne ulaze prihodi ostvareni sponzoriranjem emisija istraživačkog novinarstva ili informativnih emisija, vremenske prognoze i sporta, obrazovnih i edukativnih emisija, donacije, sponzorstva nemuzičkih dijelova programa.

Član 24.

(Kolektivni ugovor)

(1) Kolektivna organizacija zaključuje kolektivni ugovor s reprezentativnim udruženjem korisnika autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije na osnovu prethodno obavljenih pregovora. Kao reprezentativno udruženje smatra se ono udruženje korisnika koje na teritoriji Bosne i Hercegovine predstavlja većinu korisnika u oblasti odreĎene djelatnosti, odnosno ono kome je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa.

(2) Ako nema reprezentativnog udruženja u smislu stava (1) ovog člana, reprezentativnost će se utvrĎivati na osnovu broja korisnika koje udruženje predstavlja, aktivnosti udruženja, stepena organiziranosti udruženja i slično.

(3) Kolektivnim ugovorom smatra se i ugovor koji zaključi kolektivna organizacija s pojedinim korisnikom autorskih djela iz njenog repertoara ako je on zbog prirode svoje djelatnosti jedini koji obavlja tu djelatnost. Odredbe ovog zakona koje se odnose na reprezentativno udruženje korisnika primjenjuju se na odgovarajući način i na pojedinog korisnika iz ovog stava.

(4) Kolektivnim ugovorom odreĎuju se naročito:

a) tarifa, osnovica za obračun i način primjene tarife,

b) uslovi za korištenje autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije,

c) okolnosti korištenja zbog kojih se visina odreĎene naknade prema tarifi uvećava, smanjuje ili oprašta,

d) rok i način naplate naknade,

e) način naplate naknade za korištenje autorskih djela i način obračunavanja naplaćenih naknada u slučaju postojanja privremene tarife iz člana 26. ovog zakona za korištenje tih djela do momenta zaključenja kolektivnog ugovora, ako se tim ugovorom prvi put odreĎuje tarifa za pojedinu vrstu korištenja autorskih djela.

Član 25.

(Postupak zaključenja kolektivnog ugovora)

(1) Poziv na pregovore za zaključenje kolektivnog ugovora kolektivna organizacija objavljuje u "Službenom glasniku BiH". Rok za početak pregovora ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja ni duži od 180 dana od dana objavljivanja poziva.

(2) Kolektivna organizacija objavljuje zaključeni kolektivni ugovor u "Službenom glasniku BiH". Kolektivni ugovor počinje da važi za sve istovrsne korisnike autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije 15 dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", nezavisno od toga da li su ti korisnici učestvovali u pregovorima ili ne.

(3) Korisnici autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije dužni su zaključiti ugovore s kolektivnom organizacijom u skladu s važećim kolektivnim ugovorom.

(4) Pri odlučivanju o zahtjevima kolektivne organizacije za naplatu naknada sudovi su vezani važećim kolektivnim ugovorom.

(5) Odredbe čl. 24. i 25. ovog zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na izmjene, dopune ili prestanak kolektivnih ugovora.

POGLAVLJE II. OBAVEZE KORISNIKA

Član 26.

(Obaveza sklapanja ugovora o korištenju djela)

(1) Korisnik autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije može bilo kada da traži zaključenje ugovora o neisključivom prijenosu prava za korištenje tih djela, prema važećem kolektivnom ugovoru, odnosno važećoj privremenoj tarifi, ako u tom trenutku takva postoji.

(2) Ako ugovor o neisključivom prijenosu prava za korištenje zaštićenih djela nije zaključen, smatra se da je odgovarajuće pravo preneseno ako korisnik plati na račun kolektivne organizacije ili na poseban račun kod suda ili notara iznos koji bi naplatila kolektivna organizacija prema važećoj tarifi.

Član 27.

(Obaveza korisnika da izvještava kolektivnu organizaciju)

(1) Organizatori kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi i drugi korisnici zaštićenih autorskih djela obavezni su da u slučajevima kada je to potrebno prema odredbama ovog zakona, prethodno pribave prava za saopćavanje javnosti tih djela, a u roku od 15 dana nakon takvog saopćavanja da pošalju odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji popis svih korištenih djela.

(2) Nadležni organ unutrašnjih poslova će na zahtjev autora ili kolektivne organizacije zabraniti priredbu, odnosno korištenje zaštićenog djela, ako organizator nije prethodno pribavio prava iz stava (1) ovog člana.

(3) Kolektivna organizacija obavezna je o svom trošku elektronskim medijima staviti na raspolaganje kompjuterski program koji će automatski evidentirati emitirana autorska djela koja se mogu elektronskom poštom slati kolektivnoj organizaciji.

(4) Korisnici zaštićenih djela koji ta djela koriste bez neisključivog prijenosa prava, na osnovu zakona kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava (izdavači nastavnih i ispitnih materijala, izdavači periodične štampe i lica koja se bave klipingom), obavezni su da najmanje jednom mjesečno pošalju odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o njihovom korištenju, osim ako je posebnim ugovorom izmeĎu kolektivne organizacije i korisnika dogovoren drugačiji rok izvještavanja.

Član 28.

(Obaveza lica koja plaćaju naknadu na osnovu drugih prava autora)

(1) ProizvoĎači ureĎaja za zvučno i vizuelno snimanje, proizvoĎači ureĎaja za fotokopiranje, proizvoĎači praznih nosača zvuka, slike ili teksta, odnosno uvoznici takvih ureĎaja i nosača, dužni su da krajem svakog kvartala saopće u pisanoj formi odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o broju i vrsti prodatih, odnosno uvezenih ureĎaja i nosača, koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade.

(2) Fizička ili pravna lica koja uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja dužna su da krajem svakog mjeseca saopće, u pisanoj formi, odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o broju izraĎenih fotokopija za prodaju, koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade, osim ako je posebnim ugovorom izmeĎu kolektivne organizacije i takvih lica dogovoren drugačiji rok.

(3) Prodavači, kupci ili posrednici koji se profesionalno bave prometom originala djela likovne umjetnosti obavezni su da saopće u pisanom obliku odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade od prodaje originala likovnih djela (pravo slijeĎenja; utvrĎeno odredbama zakona kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava), u roku od 30 dana od takve prodaje.

(4) Fizička ili pravna lica koja se bave davanjem na poslugu takvih originala ili primjeraka djela, a koja prema odredbama zakona kojim se ureĎuje autorsko i srodna prava plaćaju naknadu autoru, dužna su da saopće, u pisanoj formi, odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade u roku od 15 dana od primanja njenog zahtjeva.

POGLAVLJE III. OBAVEZE KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

Član 29.

(Nediskriminacija korisnika)

Kolektivna organizacija dužna je sa svakim zainteresiranim korisnikom, odnosno udruženjem korisnika zaključiti ugovor o neisključivom prijenosu prava, bez diskriminacije.

Član 30.

(Obaveza davanja podataka na uvid)

Kolektivna organizacija dužna je svakom korisniku, kao i drugom licu koje ima pravni interes omogućiti uvid u svoj repertoar autorskih djela i na zahtjev svakog korisnika saopćiti sve potrebne podatke o uslovima pod kojima ona ostvaruje autorska prava na pojedinim djelima.

Član 31.

(Obavještavanje korisnika o izuzimanju autora)

Kolektivna organizacija dužna je svakom korisniku koji koristi djela s njenog repertoara na osnovu ovog zakona bez odgaĎanja proslijediti obavještenje iz člana 18. ovog zakona.

DIO PETI - RJEŠAVANJE TARIFNIH SPOROVA IZMEĐU KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA I KORISNIKA

POGLAVLJE I. VIJEĆE ZA AUTORSKO PRAVO

Član 32.

(Vijeće za autorsko pavo)

(1) Vijeće za autorsko pravo (u daljnjem tekstu: Vijeće) je stručni, nezavisni i nepristrasni organ koji je ovlašten da u oblasti ostvarivanja autorskog prava:

a) odreĎuje primjerenu tarifu za korištenje autorskih djela,

b) odlučuje o drugim spornim pitanjima u vezi sa zaključivanjem kolektivnih ugovora,

c) vrši provjeru da li je objavljeni kolektivni ugovor u skladu sa zakonom kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava, te s ovim zakonom.

(2) Ako su stranke u vezi s nekim od pitanja iz stava (1) ovog člana zaključile arbitražni sporazum ili ugovorile nadležnost arbitraže, takav ugovor ili ugovorna odredba su ništavi.

(3) Sporovi čije je rješavanje u nadležnosti Vijeća ne mogu se iznositi pred Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine.

Član 33.

(Sastav Vijeća)

(1) Vijeće čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednik i članovi Vijeća, kao i njihovi zamjenici moraju imati visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Sva lica u sastavu Vijeća moraju imati znanje iz oblasti autorskog prava.

Član 34.

(Imenovanje Vijeća)

(1) Predsjednika i članove Vijeća imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH), na prijedlog Instituta. Osim predsjednika i članova, imenuju se i zamjenik predsjednika i dva zamjenika člana Vijeća.

(2) Institut priprema prijedlog iz stava (1) ovog člana na osnovu prijedloga kandidata dobivenog od kolektivne organizacije i od reprezentativnog udruženja korisnika na osnovu javnog poziva, objavljenog u "Službenom glasniku BiH". Kolektivna organizacija i reprezentativno udruženje korisnika predlažu svaki po dva člana Vijeća i po jednog zamjenika. Predsjednika Vijeća i njegovog zamjenika predlaže Institut.

(3) Ako kolektivna organizacija i reprezentativno udruženje korisnika ne predlože svoje kandidate za članove Vijeća i njihove zamjenike u roku od tri mjeseca nakon objavljivanja javnog poziva, odnosno predlože kandidate koji ne ispunjavaju uslove iz člana 33. stav (2) ovog zakona, te članove Vijeća i zamjenike predložit će Institut.

(4) Vijeće ministara BiH može da odbije imenovanje pojedinog predloženog lica ako smatra da to lice ne ispunjava uslove iz člana 33. stav (2) ovog zakona.

(5) Zamjenici predsjednika i članova Vijeća preuzimaju aktivnu funkciju u radu Vijeća u slučaju spriječenosti predsjednika ili člana, zbog ozbiljne bolesti ili druge duže spriječenosti, da učestvuju u radu Vijeća.

(6) Mandat predsjednika i članova Vijeća, kao i njihovih zamjenika iznosi pet godina. Nakon isteka mandata, Institut ponovo provodi postupak imenovanja prema odredbama ovog člana. Predsjednik i članovi Vijeća, kao i njihovi zamjenici kojima je mandat istekao mogu biti ponovo imenovani.

(7) Predsjednik ili član Vijeća mogu da budu razriješeni svoje funkcije ako:

a) ne obavljaju svoju funkciju na savjestan ili nepristran način,

b) postanu trajno nesposobni da obavljaju svoju funkciju,

c) iz drugih opravdanih razloga sami zatraže da budu razriješeni.

(8) Prijedlog za razrješenje predsjednika i člana Vijeća daje Institut na vlastitu inicijativu, ili na inicijativu kolektivne organizacije ili udruženja korisnika. O prijedlogu za razrješenje odlučuje Vijeće ministara BiH.

Član 35.

(Postupak pred Vijećem)

(1) Kolektivna organizacija ili reprezentativno udruženje korisnika može tražiti u svako doba poslije objavljivanja privremene tarife iz člana 26. ovog zakona, odnosno ako nakon šest mjeseci od početka pregovora ne doĎe do zaključenja kolektivnog ugovora da Vijeće svojom odlukom odredi primjerenu tarifu, ili da odluči o drugom spornom pitanju u vezi s kolektivnim ugovorom.

(2) Svako ko ima pravni interes može tražiti da Vijeće ocijeni da li je objavljeni kolektivni ugovor u skladu sa zakonom kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava, te ovim zakonom, i da li je tarifa odreĎena tim ugovorom primjerena osim ako je Vijeće o tom istom pitanju već odlučivalo.

(3) Postupak pred Vijećem pokreće se pisanim zahtjevom koji mora sadržavati naročito:

a) podatke o podnosiocu zahtjeva,

b) obrazloženje svih spornih pitanja,

c) navode o dosadašnjem toku i rezultatima pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora, uključujući dokaze o datumu njihovog početka,

d) prijedlog tarife koju treba da odredi Vijeće, odnosno prijedlog rješenja drugog spornog pitanja o kojem treba da odluči Vijeće.

(4) Vijeće dostavlja zahtjev iz stava (3) ovog člana suprotnoj stranci, odnosno u slučaju iz stava (2) ovog člana, kolektivnoj organizaciji i reprezentativnom udruženju korisnika koji su sklopili osporeni kolektivni ugovor i poziva ih da se o njemu izjasne u roku koji odredi.

(5) Svaka stranka mora navesti činjenice i pružiti dokaze na kojima zasniva svoj zahtjev, odnosno kojima se protivi navodima i dokazima suprotne stranke. Vijeće nije vezano predloženim dokazima i zahtjevima stranaka.

(6) Vijeće može od stranaka bilo kada tražiti da one predlože dodatne dokaze za koje smatra da bi mogli biti korisni u postupku, a naročito može tražiti da stranke pripreme odgovarajuće izvještaje, predlože mišljenja stručnjaka ili vještaka i slično. Vijeće procjenjuje, uvažavajući sve okolnosti slučaja, značenje uzdržavanja stranke da postupi u skladu s odredbama ovog stava.

(7) Ako ovim zakonom nije drugačije odreĎeno, u postupku pred Vijećem koriste se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se ureĎuje upravni postupak, osim odredbi o pravnim sredstvima i izvršenju.

Član 36.

(Odluka Vijeća)

(1) Vijeće odreĎuje primjerenu tarifu ili odlučuje o drugom spornom pitanju svojom odlukom. Vijeće može osporeni kolektivni ugovor potvrditi djelimično ili u cjelini, odnosno izmijeniti ili poništiti.

(2) Ako je u zavisnosti od svih okolnosti slučaja to potrebno, Vijeće može tokom postupka na prijedlog stranke donijeti odluku kojom odreĎuje visinu tarife za vrijeme dok traje postupak pred Vijećem. Vijeće će donijeti takvu privremenu odluku na osnovu podataka koji su poznati u vrijeme donošenja odluke. Takva odluka važi do donošenja odluke prema stavu (1) ovog člana. Protiv privremene odluke, prema odredbama ovog stava, nije dopuštena sudska zaštita predviĎena članom 38. ovog zakona.

(3) Vijeće je dužno donijeti odluku iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od prijema zahtjeva iz člana 35. stav (3) ovog zakona.

(4) Pravosnažna odluka Vijeća je sastavni dio kolektivnog ugovora, odnosno zamjenjuje kolektivni ugovor ako se njome osporeni kolektivni ugovor mijenja ili poništava, ili ako kolektivni ugovor nije bio zaključen.

(5) Pravosnažna odluka Vijeća objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta".

Član 37.

(Troškovi postupka pred Vijećem)

(1) Troškovi postupka pred Vijećem su troškovi stranaka i troškovi Vijeća.

(2) Svaka stranka sama snosi svoje troškove postupka pred Vijećem.

(3) Stranke u podjednakim dijelovima snose sljedeće troškove Vijeća:

a) nagradu za rad članova Vijeća,

b) putne i druge razumne troškove člana Vijeća,

c) troškove nastale izvoĎenjem dokaza,

d) administrativne troškove.

(4) Stranka koja je pokrenula postupak pred Vijećem mora u roku koji odredi Vijeće, a koji ne smije biti kraći od 15 dana, predujmiti sredstva za pokrivanje troškova rada Vijeća inače će Vijeće odbaciti zahtjev za pokretanje postupka.

(5) Visina nagrade za rad članova Vijeća iznosi 25% osnovne mjesečne plaće kantonalnog, odnosno općinskog sudije, za svaki započeti mjesec trajanja postupka, a visina nagrade za rad predsjednika Vijeća jednaka je nagradi člana, uvećana za 15%.

(6) Vijeće posebnim rješenjem donosi odluku o troškovima Vijeća i o tome da li neka od stranaka mora, uzimajući u obzir plaćeni predujam, vratiti drugoj stranci odgovarajući dio plaćenih troškova.

Član 38.

(Sudska zaštita protiv odluke Vijeća)

(1) Protiv odluke Vijeća dopušteno je pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od prijema odluke. O tužbi odlučuje Sud Bosne i Hercegovine u vijeću od tri sudije.

(2) Sud Bosne i Hercegovine ispituje odluku Vijeća u granicama podnesenog tužbenog zahtjeva i u granicama razloga koji su navedeni u tužbi, pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede postupka u pogledu pitanja da li je stranci bila data mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima važnim za osporenu odluku.

(3) U postupku sudske zaštite tužilac ne može navoditi nove činjenice i predlagati izvoĎenje novih dokaza.

(4) Sud Bosne i Hercegovine donosi svoje rješenje bez glavne rasprave.

(5) Protiv presude, odnosno rješenja suda nisu dopuštene žalba ni revizija.

(6) Za postupak sudske zaštite, prema odredbama ovog člana, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se ureĎuje upravni spor, osim ako je ovim zakonom drugačije odreĎeno. Vijeće je izuzeto od obaveze plaćanja sudskih taksi u upravnom sporu.

Član 39.

(Sporedni poslovi i administrativna pomoć)

(1) Sjedište Vijeća je u sjedištu Instituta. Institut daje Vijeću svu potrebnu administrativno-tehničku pomoć koja je potrebna za osiguranje efikasnog i nesmetanog rada Vijeća i snosi troškove takve pomoći.

(2) Institut prima na svoj račun sva sredstva koja plaćaju stranke radi pokrivanja troškova za rad Vijeća na osnovu člana 37. stav (3) ovog zakona i obavlja sve računovodstvene poslove u vezi sa isplatom nagrada i naknadom troškova članovima Vijeća.

POGLAVLJE II. MEDIJACIJA

Član 40.

(Medijator)

(1) Kolektivna organizacija i reprezentativno udruženje korisnika mogu predložiti da se angažira medijator na osnovu dogovora o medijaciji radi zaključenja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuznih emitiranih djela.

(2) Medijator je nezavisan, nepristrasan i nije vezan ničijim uputstvima. U postupku medijacije zagarantirana je tajnost.

(3) Dužnost medijatora je da učini sve potrebno da stranke pregovaraju u dobroj vjeri i da ne ometaju i ne odugovlače pregovore bez opravdanih razloga. Medijator može predložiti strankama način rješenja spora. Uzima se da su stranke prihvatile prijedlog medijatora ako u roku od tri mjeseca od njegovog uručenja nijedna od njih ne podnese svoj pisani prigovor.

(4) Stranke zajedno biraju medijatora s liste medijatora koju odreĎuje Institut.

(5) Medijator ima pravo na nagradu za obavljenu medijaciju. Nagradu medijatoru plaćaju stranke. Bliže propise za provoĎenje ovog člana, uključujući visinu nagrade, donosi Institut.

(6) Institut osigurava medijatoru svu potrebnu administrativnu pomoć u vezi s nesmetanim voĎenjem postupka medijacije. U vezi s medijacijom primjenjuje se na odgovarajući način i odredba člana 39. ovog zakona.

DIO ŠESTI - PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 41.

(Prekršaj)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj preduzetnik ako:

a) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku popis korištenih autorskih djela (član 27. st. (1), (3) i (4) ovog zakona),

b) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku podatke o vrsti i broju prodatih ili uvezenih ureĎaja za zvučno i vizuelno snimanje, ureĎaja za fotokopiranje, praznih nosača zvuka i slike i podataka o prodatim fotokopijama, a koji su potrebni za izračunavanje dugovanog iznosa naknade za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela, prema odredbama zakona kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava (član 28. st. (1) i (2) ovog zakona),

c) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku podatke koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade od prodaje originala likovnih djela (član 28. stav (3) ovog zakona),

d) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku podatke koji su potrebni za izračunavanje dugovane naknade od davanja originala ili primjeraka djela na poslugu (član 28. stav (4) ovog zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu i kod preduzetnika.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stava (1) ovog člana fizičko lice.

(4) St. (1), (2) i (3) ovog člana primjenjuju se i u slučaju da je popis djela, odnosno da su podaci netačni.

(5) Prekršajni postupak na osnovu odredbi ovog člana je hitan.

Član 42.

(Prekršaji u povratu)

Pravnom licu ili preduzetniku koji u povratu učini prekršaj iz člana 41. stav (1) ovog zakona može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se povreĎuje autorsko ili srodna prava u trajanju do jedne godine ako je učinjeni prekršaj naročito težak zbog načina izvršenja, posljedica djela ili drugih okolnosti učinjenog prekršaja.

Član 43.

(Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor u vezi s prekršajima, za koje su sankcije navedene u članu 41. ovog zakona, provodi inspekcija nadležna za kontrolu tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

(UsklaĎivanje statusnog oblika i poslovanja postojećih organizacija)

(1) Organizacije autora i drugih nosilaca autorskih prava, te druga pravna lica specijalizirana za ostvarivanje autorskih prava koja su, prema odredbi člana 87. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 76/06), obavljala poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog prava prije stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju da rade i poslije stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Svi subjekti iz stava (1) ovog člana dužni su uskladiti svoj statusni oblik i svoje poslovanje s odredbama ovog zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava prema članu 10. ovog zakona, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana primjenjuju se i na one subjekte čija dozvola ističe tokom trajanja roka iz stava (2) ovog člana.

(4) Odredbe stava (1) ovog člana primjenjuju se na subjekte iz stava (2) ovog člana sve dok Institut ne izda dozvolu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava prema članu 11. ovog zakona.

(5) Tarife organizacija autora i drugih nosilaca autorskih prava, te drugih pravnih lica specijaliziranih za ostvarivanje autorskih prava prema stavu (1) ovog člana koje su se primjenjivale do stupanja na snagu ovog zakona smatraju se kao valjani kolektivni ugovori o tarifama, prema odredbama člana 24. ovog zakona.

(6) Postupci za izdavanje dozvole za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog prava koji na dan stupanja na snagu ovog zakona još nisu okončani nastavljaju se prema odredbama ovog zakona.

(7) Postupci za odobrenje tarifa koji na dan stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani prekidaju se.

Član 45.

(Privremena dozvola do osnivanja odgovarajuće kolektivne organizacije)

(1) Ako u periodu od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona ne budu osnovane odgovarajuće kolektivne organizacije za ostvarivanje prava na naknadu od reproduciranja djela za privatnu i drugu vlastitu upotrebu, kao i za ostvarivanje naknade od ponovne prodaje originala djela likovne umjetnosti prema odredbama zakona kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava, Institut ima pravo izdati privremenu dozvolu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja tih prava pravnom licu koje ne ispunjava uslove iz čl. 8., 9. i člana 10. stav (2) tač. a), c) i e) ovog zakona, ako procijeni da je to prema svim okolnostima konkretnog slučaja prikladno.

(2) Privremena dozvola može se izdati za odreĎeni vremenski rok koji nije kraći od godinu dana, ili bez roka, do opoziva. Institut će u privremenoj dozvoli odrediti pravnom licu uslove za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja odreĎenih autorskih prava.

(3) Privremena dozvola pravnom licu iz stava (1) ovog člana u svakom slučaju prestaje važiti izdavanjem dozvole odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji prema članu 11. ovog zakona.

Član 46.

(Imenovanje Vijeća)

(1) Institut treba da započne postupak imenovanja Vijeća u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Vijeće ministara BiH imenovat će predsjednika i članove Vijeća najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 47.

(Provedbeni propisi)

Institut je dužan donijeti propise predviĎene članom 10. stav (3), članom 11. stav (3) i članom 40. stav (5) ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48.

(Prestanak važenja drugih propisa)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 86., 87., 88., 89., 90., 91., 105., 106., 107., 108., 120., 121., 122., 123., 124., 130., 131., 132., 134. i 135. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 76/06).

Član 49.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PSBiH broj 544/10 13. jula 2010. godine Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Niko Lozanĉić, v. r.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić, v. r.

THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Pursuant to Article IV.4.a) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, at the 80 th session of the House of Representatives, held on June 30, 2010, and at the 48th session of the House of Peoples, held on July 13, adopted the

LAW ON THE COLLECTIVE MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

PART ONE – GENERAL PROVISIONS

Article 1 (Subject Matter of the Law)

(1) This Law governs:

a) contents and manner of the collective management of copyright and related rights,

b) organizations for the collective management of copyright and related rights, c) conditions and procedure for granting authorizations for the collective

management of rights, d) tariffs and tariff agreements on the rates of remunerations for the use of the

works and subject matters of related rights, e) supervision over collective organizations by a competent State authority, f) appointment, composition, competence and work of the Copyright Council.

(2) This Law shall apply in conjunction with the law governing copyright and related rights in Bosnia and Herzegovina. The provisions of this Law shall in no way prejudice the rights granted under the law governing copyright and related rights in Bosnia and Herzegovina.

(3) All the provisions of this Law relating to copyright and the works of authorship (works) shall include and apply mutatis mutandis to related rights and subject matters of protection of such rights.

(4) All the provisions of this Law relating to the author and the holder of a related right shall also apply to their legal successors.

Article 2 (Collective Management of Copyright)

(1) Collective management of copyright shall mean the management of copyright for a number of works of a larger number of authors collectively through legal entities specialized in such activity only, who fulfill all the conditions under the provisions of this Law and have the authorization granted by the Institute for Intellectual Protection of BiH

(hereinafter referred to as the Institute) for carrying out such activity (hereinafter referred to as the collective organizations).

(2) Collective organizations shall carry out the activity involving the collective management of copyright in their name, and for the account of the author.

(3) Collective management of copyright shall be possible only with respect to disclosed works.

Article 3 (Tasks Relating to the Collective Management of Copyright)

(1) The activities performed by collective organizations in the copyright management include the following tasks:

a) entering into contracts involving transfer of non-exclusive rights to users for the use of works from the repertoire of a collective organization under the terms which shall be equal for the same category of users, for the same types of works and for the same manners of use,

b) concluding collective agreements with representative associations of users on the terms of use of the works,

c) publishing the agreed tariff on remuneration rates for the use of the works and informing the users of the rates of such remunerations,

d) collecting remunerations for the use of the works, e) distributing collected or received remunerations to authors according to pre-

determined distribution rules, f) controlling the use of the works forming part of the repertoire of a collective

organization, g) initiating and carrying out enforcement procedures before courts and other State

authorities in the case of the infringement of rights managed by a collective organization,

h) entering into contracts with foreign collective organizations and their associations,

i) other activities which are related to collective rights management and which may reasonably be considered as operationlal expenses of a collective organization (educational and promotional activities for the purpose of raising awareness of the need for respect of copyright, its protection and the like). All radio and television stations registered with the Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina (CRA) shall be included in the promotional activities of a collective management organization, for the purpose of ensuring equality of the users.

(2) A collective management organization may entrust another collective organization or a business with administrative and technical tasks related to the collective copyright management by written contract.

Article 4 (Mandatory Collective Management of Rights)

(1) Copyright management may be carried out collectively with respect to all the rights granted according to the provisions of the law governing copyright and related rights, provided that the conditions specified in this Law are met.

(2) Copyright management shall be carried out only collectively in the case of:

a) resale of original works of fine arts (resale right), b) collection of remuneration for private and other internal use of the works, c) cable retransmission of the works, unless the own broadcasts of broadcasting

organizations are concerned, irrespective of whether such rights of broadcasting organizations are their own rights or the rights transferred to them by another right holders,

d) right to reproduction of actual newspaper and similar articles on current issues in such press reviews (clipping).

(3) The rights referred to in paragraph (2) of this Article shall be managed by a competent collective organization without a contract with the author.

Article 5 (Individual Management of Rights in Exceptional Cases)

The rights which may be managed only collectively under Article 4 of this Law may be managed individually until such time as the Institute grants an authorization for the collective management thereof to a particular legal entity.

PART TWO – COLLECTIVE ORGANIZATION

CHAPTER I. FORM OF COLLECTIVE ORGANIZATION

Article 6 (Collective Organization)

(1) A collective organization shall be a legal entity which, having the authorization granted by the Institute, shall carry out the tasks referred to in Article 3 of this Law as its only and non-profit activity, on the basis of a contract with the author or by virtue of this Law.

(2) By way of derogation from paragraph (1) of this Article, a collective organization may carry out administrative and technical tasks for another collective organization on the basis of the written contract.

(3) There may be only one collective organization for the collective management of copyright relating to the same type of rights in the same category of works.

Article 7 (Operational Standards of Collective Organizations)

(1) A collective organization shall carry out all the tasks within the scope of its activity in such a manner as to ensure the achievement of the maximum possible level of effectiveness, good business practice, economic efficiency and transparency.

(2) A collective organization shall deduct from its total revenue only the funds for covering the expenses of its own operation, and it shall distribute all other funds to its

members. Exceptionally, the Statute of a collective organization may explicitly stipulate that a particular portion of such funds shall be allocated for cultural purposes and for the improvement of the pension, health and social status of its members. The amount of funds allocated for such purposes shall not exceed 10% of the net income of the collective organization.

(3) A collective organization shall adhere to the international and generally accepted rules, standards and principles which apply to collective rights management in practice, in particular to those which relate to professional support service, determination of remuneration rate for the use of works, documentation and the international exchange thereof, as well as to the calculation and distribution of remunerations to the domestic and foreign authors.

Article 8 (Legal Form of a Collective Organization)

(1) A collective organization shall be a legal entity having the status of an association operating within the entire territory of Bosnia and Herzegovina.

(2) In the case of conflict between the provisions of this Law and the law governing incorporation and operation of associations, the provisions of this Law shall apply.

Article 9 (Legal Basis for the Collective Rights Management)

(1) A collective organization may manage copyright on the basis of a contract with the author, unless this Law explicitly stipulates the possibility of collective rights management only on the basis of the law itself (paragraph (3) of Article 4 of this Law).

(2) The contract referred to in paragraph (1) of this Article shall contain in particular:

a) the provision on the exclusive transfer of a respective economic right of the author to a collective organization,

b) the instruction by the author to a collective organization to manage the rights as transferred in its name and for the account of the author,

c) the type of a work and rights managed by a collective organization for the account of the author,

d) term of a contract which may not exceed five years; upon expiration, the contract may be extended indefinitely for equal terms.

(3) If a collective organization manages the rights on the basis of the law, items b), c) and d) of paragraph (2) of this Article shall apply mutatis mutandis.

(4) If the management of rights has been transferred to a collective organization under the law or contract, the author may not manage such rights individually by himself, except in the case referred to in Article 5 of this Law.

CHAPTER II. PROCEDURE FOR THE GRANT OF AUTHORIZATION AND CONTROL OVER THE OPERATIONS OF COLLECTIVE ORGANIZATIONS

Article 10

(Application for the Grant of Authorization)

(1) A legal entity may operate as a collective organization only on the basis of the authorization granted by the Institute.

(2) The procedure for the grant of the authorization to carry out the tasks related to the collective copyright management shall be initiated by the written request of a legal entity filed with the Institute. With such request, the legal entity shall file:

a) the Statute under which the bodies and the authority thereof in carrying out the tasks of the collective organization referred to in paragraph (1) of Article 2 of this Law are constituted,

b) names, surnames and addresses of the persons authorized to represent the collective organization,

c) indication of the number of authors who have authorized a legal entity to manage the rights in their works, as well as a list of works included in the repertoire of the collective organization,

d) proofs to the effect that the legal entity disposes with appropriate premises, equipment and professional support service for the effective collective rights management,

e) business plan giving a real evaluation of the scope of the total economic effect of the collective management of rights, as well as a conclusion based on authentic documents that such legal entity will be able to carry out the activities of a collective organization in an effective and economical manner, applying all the standards referred to in Article 7 of this Law,

f) decision on entry in the Register of Associations maintained by the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina.

3. More detailed regulations on the implementation of items c), d) and e) of paragraph (2) of this Article shall be enacted by the Institute.

Article 11 (Grant of Authorization)

(1) The Institute shall grant an authorization for carrying out the collective management of copyright to a legal entity which filed an application in accordance with Article 10 of this Law if it establishes that:

a) the Statute of the collective organization complies with the provisions of this Law and with the law governing copyright and related rights,

b) economic circumstances of the legal entity are sufficient to allow for smooth operation of the collective organization and effective rights management,

c) the legal entity meets the conditions referred to in item d) of paragraph (2) of Article 10 of this Law,

d) no other collective organization exists for the same category of works and management of the same rights, unless the legal entity filing a request proves that it will offer to the users a more comprehensive repertoire of protected works than the already existing collective organization, as well as that it may ensure more effective and more economical management of rights.

(2) When assessing the sufficiency of economic circumstances of a legal entity or assessing the provision of more efficient and more economical rights management referred to in paragraph (1) of this Article, the Institute shall take into account in particular: the number of authors who are nationals of Bosnia and Herzegovina or who have residence or principal place of business in Bosnia and Herzegovina and who authorized the collective organization to manage their rights, the total number of their works to be included in the repertoire of the collective organization, the presumed extent of the use of such works or the possible number of their users, the ways and means by which the collective organization intends to carry out its activities, its ability to manage the rights of foreign authors, its ability to manage the rights of domestic authors abroad, and the assessment of the expected amount of collected remunerations and operating expenses.

(3) More detailed regulations on the implementation of paragraph (2) of this Article shall be enacted by the Institute.

(4) In the case of granting an authorization to a new collective organization, a decision to that effect shall also contain a declaration on the revocation of the authorization for carrying out such tasks from the former collective organization.

(5) The provisions of the law governing general administrative procedure shall apply in the procedure for the grant of an authorization. There shall be no appeal against the Institute’s decision, however, an administrative dispute may be initiated before the Court of Bosnia and Herzegovina.

(6) A notification of the final decision on the grant of an authorization shall be published in the Official Gazette of BiH and the Official Gazette of the Institute.

Article 12 (Supervision of the Operation of a Collective Organization by the Institute)

(1) The Institute shall supervise the operation of a collective organization and check whether it carries out its tasks in compliance with the provisions of this Law.

(2) The Institute may request from the collective organization at any time a report on the conduct of business, and inspection of its books and other business documents of the collective organization to the extent necessary and justified by the decision taken on the basis of a reasoned written request clearly specifying the subject matter of the inspection.

(3) A collective organization shall inform the Institute without delay on any change concerning the persons authorized by law or the Statute to represent it.

(4) A collective organization shall inform the Institute without delay, submitting at the same time all the relevant documentation, in particular of:

a) any amendments to the Statute, b) collective agreements with associations of users, c) tariffs and any amendments thereto, d) agreements with foreign collective organizations and the associations thereof, e) decisions of the Assembly of the collective organization,

f) annual reports and reports of auditing organizations, together with the opinion of an authorized auditor on the regularity of operation of the collective organization and its compliance with the provisions of this Law, acts of the collective organization and agreements concluded with third parties,

g) judicial and administrative decisions involving the collective organization as a party therein,

(5) A collective organization shall duly notify the Institute and the users on Assembly and other bodies’ sessions and it shall allow the authorized representatives of the Institute and the users to attend such sessions. At the sessions of the collective organization bodies, the representatives of the Institute and the users shall have the right to express their views on all issues relating to the collective copyright management, but they shall not have the right to vote.

Article 13 (Measures Taken by the Institute in the Case of Irregularities in the Operation of a

Collective Organization)

(1) If the Institute finds irregularities in the operation of a collective organization, it shall order the collective organization, by its decision, to remove such irregularities and specify an adequate time limit for the removal thereof which may be neither shorter than 30 days nor longer than six months.

(2) The Institute shall, by its decision, revoke an authorization granted for the operation of a collective organization if:

a) the collective organization filed with the Institute incorrect data on the basis of which the authorization was granted,

b) the circumstances arise which would constitute grounds for the refusal of the application for the grant of an authorization,

c) the collective organization does not carry out its activities in accordance with the provisions of Article 3 of this Law,

d) the collective organization seriously violates the provisions of this Law.

(3) The Institute shall not make a decision pursuant to items c) and d) of paragraph (2) of this Article if, prior to that, it failed to order the collective organization to correct the violation as found.

(4) A decision on the revocation of an authorization shall be published in the Official Gazette of BiH and in the Official Gazette of the Institute.

Article 14 (Conditional Revocation of Authorization)

(1) The Institute may, by its decision on the revocation of authorization, order at the same time that such revocation shall not occur on condition that the collective organization removes all irregularities and corrects all violations within a specified time limit, which shall neither be shorter than six months nor longer than two years (trial period), and that within such time limit it does not commit a new violation which constitutes the grounds for the revocation of authorization.

(2) The Institute shall rescind a decision on the conditional revocation of authorization if the collective organization fails to correct, within trial period, the irregularities and violations as found or if it commits new violation which constitutes the grounds for the revocation of authorization.

(3) The provisions of the law governing general administrative procedure shall apply mutatis mutandis in the procedures carried out in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of this Law. A decision issued by the Institute shall not be subject to appeal, but an administrative dispute may be initiated before the Court of Bosnia and Herzegovina.

PART THREE – RELATION BETWEEN A COLLECTIVE ORGANIZATION AND AUTHORS

Article 15 (Obligation to Accept Collective Management of Rights)

(1) A collective organization may not refuse a request for the conclusion of contract for the collective management of rights in the area of its activity.

(2) The provision of paragraph (1) of this Article shall not apply if the author has already concluded a contract for the collective management of his rights in Bosnia and Herzegovina with a foreign collective organization.

Article 16 (Membership in a Collective Organization)

The authors who have entrusted the management of their rights to a collective organization shall be the members thereof. The types of membership and the rights in connection therewith shall be determined by the Statute of the collective organization.

Article 17 (Prohibition to Exempt Works)

The member of a collective organization may not exempt from the collective management of rights its particular rights or particular forms of the use of such works, except in the case when it is stipulated in the contract between him and the collective organization.

Article 18 (Presumption of Collective Management of Rights)

(1) It shall be presumed that a collective organization is authorized to act for the account of all authors, within the framework of the type of rights and category of works for which it is specialized.

(2) The author who does not wish his rights to be managed collectively shall notify the relevant collective organization of that in writing.

(3) A collective organization shall treat the authors who failed to communicate a notification to the effect that they would manage their rights individually on equal terms

with the authors who have concluded with it the contract referred to in article 9 of this Law.

Article 19 (Supervision by Members)

(1) Each member of a collective organization may request from it the annual financial report and the report of the supervisory board within the time limit specified by the Statute. If such time limit is not specified, it shall be 15 days from receipt of the request of a member.

(2) At least 10% of the regular members of a collective organization may demand that one or more independent experts carry out inspection and audit of its operation, at the expense of the collective organization, unless such inspection has already been carried out under this provision within the same calendar year.

Article 20 (Annual Report and Audit)

(1) Within six months following the end of each financial year, a collective organization shall adopt or obtain:

a) annual reports of administrative and supervisory bodies on the amount of remunerations collected, the distribution thereof, operation of the collective organization, implementation of the collective agreements referred to in Article 24 of this Law and implementation of the agreements concluded with foreign collective organizations;

b) report of an auditing firm on the audit of financial and accounting documentation, together with the findings of an authorized auditor on the regularity and conformity of the operation of a collective organization with the provisions of this Law, acts of the collective organization and agreements entered into;

c) opinions of administrative and supervisory bodies on the report and findings referred to in item b) of this paragraph,

d) measures taken if the authorized auditor found irregularities in the operation of the collective organization,

e) proposal for the financial plan of the collective organization for the following year which shall include the plan of its operating costs.

(2) The provisions of this Article shall not prejudice liabilities of the collective organization under other regulations with respect to its financial operations, reports and audit.

Article 21 (Rules Pertaining to Distribution of Revenue of a Collective Organization)

(1) Taking into account the provision of paragraph (2) of Article 7 of this Law, a collective organization shall distribute the entire revenue derived from its activity to the authors who concluded with it the contract referred to in Article 9 of this Law, as well as to those who manage their rights in Bosnia and Herzegovina on the basis of the contract concluded between that collective organization and a foreign collective organization, in accordance with the annual plan adopted by the Assembly of the collective organization.

(2) A collective organization shall distribute the funds derived from the royalties of its members according to the distribution rules as adopted.

(3) The basic principles and rules of the distribution of revenue shall be specified by the Statute of the collective organization, they shall ensure that the distribution is proportional, appropriate and equitable, and they shall effectively prevent any arbitrariness.

Article 22 (Special Cases of the Distribution of Remunerations)

(1) The remuneration received on the basis of the right to remuneration for private and other internal use which is paid, according to the law governing copyright and related rights, at the first sale or importation of new technical devices for sound and visual recording and new blank sound, picture or text fixation media, shall be divided among authors, performers and phonogram producers or film producers in the ratio of 40:30:30.

(2) The remuneration received on the basis of the right to remuneration for private and other internal use which is paid, according to the law governing copyright and related rights, at the first sale or importation of new photocopying devices and on made photocopies intended for sale, shall be divided among authors and publishers in the ratio of 50:50.

(3) The remuneration received on the basis of statutory license for the reproduction of newspaper and similar articles in press reviews (clipping) shall be divided between authors and publishers in the ratio of 30:70.

PART FOUR – RELATION BETWEEN COLLECTIVE ORGANIZATION AND USERS

CHAPTER I. TARIFF AND COLLECTIVE AGREEMENT

Article 23 (Tariff)

(1) The amount and method of calculation of remunerations payable by each user to a collective organization for the use of a work from its repertoire shall be fixed by the tariff. The amount of remuneration shall be appropriate as to the category of the work and the manner of the use thereof.

(2) The tariff shall be fixed by a collective agreement concluded between a collective organization and a representative association of users or, if it is impossible, by an agreement with an individual user or by a decision of the Copyright Council. The tariffs fixed in the mentioned agreements shall be considered as appropriate until such time as the Copyright Council issues a different final decision.

(3) When determining an appropriate tariff, the following shall be taken into account, in particular:

a) total gross income derived from the use of a work or, if it is impossible, total gross costs related to such use;

b) importance of the use of works for the activity of a user; c) ratio between protected and non-protected works used; d) ratio between the rights managed collectively and individually; e) particular complexity of the collective management of rights due to certain use of

the works; f) comparability of the proposed tariff with the tariffs of similar collective

organizations in other neighboring states and the states which may be compared with Bosnia and Herzegovina according to the relevant criteria, and in particular with respect to GDP per capita and purchasing power.

(4) By way of derogation from the provision of paragraph (3) of this Article, the basis for determining an appropriate tariff for electronic media shall be net income derived from sponsoring musical broadcasts, income derived from regular advertising during television or radio commercial breaks. The basis shall not include income derived from sponsoring broadcasts of investigative journalism or informative broadcasts, weather forecasts and sport, educational broadcasts, donations, sponsoring non-musical parts of a program.

Article 24 (Collective Agreement)

(1) A collective organization shall enter into collective agreement with a representative association of users of the works from the repertoire of the collective organization on the basis of previously held negotiations. A representative association of users shall be an association which, within the territory of Bosnia and Herzegovina, represents the majority of users in the field of certain activity or an association whose representative capacity has been recognized by virtue of other regulations.

(2) In the absence of the representative association within the meaning of paragraph (1) of this Article, the representative capacity shall be established on the basis of the number of users represented by the association, the activity of the association, the level of organization of the association and the like.

(3) The agreement entered into by and between a collective organization and an individual user of the works from its repertoire shall also be considered as collective agreement if such individual user is, due to the nature of his activity, the only one performing such an activity. The provisions of this Law relating to the representative associations of users shall apply mutatis mutandis to the individual user referred to in this paragraph.

4. A collective agreement shall stipulate in particular:

a) the tariff, the basis for calculation and a manner of application of the tariff, b) conditions of use of the works from the repertoire of a collective organization, c) circumstances of use due to which the rate of particular remuneration fixed by

the tariff shall be increased, reduced or exempted from payment, d) the due date and the method of payment of remuneration, e) the method of payment of remuneration for the use of the works and the method

of calculation of collected remunerations in the case of existence of the

provisional tariff, referred to in Article 26 of this Law, for the use of such works until the time of conclusion of the collective agreement if the tariff for certain category of use of the works is fixed for the first time by such agreement.

Article 25 (Procedure Relating to the Conclusion of a Collective Agreement)

(1) A collective organization shall publish an invitation for negotiations concerning the conclusion of a collective agreement in the Official Gazette of BiH. The time limit set for the commencement of negotiations shall be neither less than 30 days from the day of publication nor more than 180 days from the day of publication of the invitation.

(2) A collective organization shall publish the collective agreement as concluded in the Official Gazette of BiH. The collective agreement shall enter into effect on the 15th day from its publication in the Official Gazette of BiH for all the users of the same category of the works from the repertoire of the collective organization, irrespective of whether such users took part in the negotiations or not.

(3) The users of the works from the repertoire of a collective organization shall conclude contracts with the collective organization in accordance with the collective agreement as in force.

(4) When deciding on requests for the payment of remunerations made by a collective organization, courts shall be bound by collective agreements as in force.

(5) The provisions of Articles 24 and 25 of this Law shall apply mutatis mutandis to the amendments to or terminations of collective agreements.

CHAPTER II. OBLIGATIONS OF USERS

Article 26 (Obligation to Conclude Contract on the Use of a Work)

(1) The user of the works from the repertoire of a collective organization may at any time request the conclusion of contract on the non-exclusive transfer of rights for the use of such works, in accordance with the effective collective agreement or effective provisional tariff if such tariff exists at such time.

(2) If a contract on the non-exclusive transfer of rights for the use of protected works failed to be concluded, a respective right shall be considered as having been transferred if the user transfers to the account of the collective organization or to the special account of a court or notary the amount that would be collected by the collective organization according to the current tariff.

Article 27 Obligation of a User to Provide Information to a Collective Organization)

(1) The organizers of cultural, artistic and entertainment events and other users of protected works shall, in the cases where it is required under the provisions of this Law, previously acquire the rights of communication of such works to the public and shall

send a list of all the works used to the relevant collective organization within 15 days following such communication.

(2) The competent authority for internal affairs shall, at the request of the author or of the collective organization, prohibit the event or the use of the protected work if the organizer failed to acquire previously the rights referred to in paragraph (1) of this Article.

(3) A collective organization shall make available to the electronic media, at its expense, a computer program which shall automatically record the broadcast works which may be sent to the collective organization by electronic mail.

(4) The users of protected works who use such works without the non-exclusive transfer of rights shall, under the law governing copyright and related rights (publishers of teaching and examination materials, publishers of periodicals and persons dealing with clipping activity), at least once a month, communicate information on the use thereof to a relevant collective organization, unless different period for providing information has been agreed upon in a special agreement between a collective organization and a user.

Article 28 (Obligations of Persons Paying Remuneration on the Basis of Other Rights of the

Author)

(1) Manufacturers of devices for sound and visual recording, manufacturers of devices for photocopying, manufacturers of blank sound, picture or text fixation media, and importers of such devices and media shall, at the end of each quarter, communicate to the relevant collective organization in writing the information on the number and type of the devices and media sold or imported, as necessary for the calculation of the remuneration due.

(2) Natural persons or legal entities providing photocopying services against payment shall, at the end of each month, communicate to the relevant collective organization in writing the information on the number of photocopies made for sale, as necessary for the calculation of the remuneration due, unless different period has been agreed upon in a special agreement between the collective organization and such persons or entities.

(3) Sellers, buyers or intermediaries who are art market professionals shall communicate to the relevant collective organization in writing the information as necessary for the calculation of the remuneration due from sale of the original works of fine art (resale right, regulated by the provisions of the law governing copyright and related rights) within 30 days from such sale.

(4) Natural persons or legal entities who deal with lending of such originals or copies of works and who, according to the provisions of the law governing copyright and related rights, pay remuneration to the author shall communicate to the relevant collective organization in writing the information as necessary for the calculation of the remuneration due, within 15 days from the receipt of its request.

CHAPTER III. OBLIGATIONS OF COLLECTIVE ORGANIZATIONS

Article 29 (Nondiscrimination of Users)

A collective organization shall conclude a contract for the non-exclusive transfer of rights with any interested user or association of users, without discrimination.

Article 30 (Obligation to Provide Information for Inspection)

A collective organization shall allow any user, as well as another person having legal interest, to inspect its repertoire of the works and it shall provide, at the request of any user, all necessary information on the conditions under which it manages copyright in particular works.

Article 31 (Informing the Users on the Exemption of an Author)

A collective organization shall transmit the notification referred to in Article 18 of this Law to each user of the works included in its repertoire.

PART FIVE. – SETLEMENT OF TARIFF DISPUTES BETWEEN COLLECTIVE ORGANIZATIONS AND USERS

CHAPTER I. COPYRIGHT COUNCIL

Article 32 (Copyright Council)

(1) The Copyright Council (hereinafter referred to as the Council) shall be an expert, independent and unbiased body empowered, in the area of the management of copyright, to:

a) fix the appropriate tariff for the use of the works, b) decide on other disputed issues related to the conclusion of collective

agreements, c) check whether a published collective agreement complies with the law governing

copyright and related rights and this Law.

(2) If the parties have concluded an arbitration agreement or have agreed upon arbitration competence with respect to some of the issues referred to in paragraph (1) of this Article, such an agreement or contractual provision shall be null and void.

(3) The disputes which fall within the competence of the Council may not be brought before the Council of Competition of Bosnia and Herzegovina.

Article 33 (Composition of the Council)

(1) The Council shall consist of the President and four members.

(2) The President and the members of the Council, as well as their respective alternates, shall hold university degrees and at least five years of work experience in the profession concerned. All the persons constituting the Council shall have knowledge in the area of copyright.

Article 34 (Appointment of the Council)

(1) The President and the members of the Council shall be appointed by the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred to as the Council of Ministers of BiH) upon the proposal of the Institute. Besides the President and the members of the Council, a Deputy President and two alternate members of the Council shall be appointed.

(2) The Institute shall prepare the proposal referred to in paragraph (1) of this Article on the basis of the proposal for a candidate received from a collective organization and a representative association of users, based on public invitation published in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina. A collective organization and a representative association of users shall propose two members of the Council and one alternate member each. The President of the Council and his/her Deputy shall be proposed by the Institute.

(3) If a collective organization and a representative association of users fail to propose their candidates for the members and alternate members of the Council within three months following the publication of public invitation, or if they propose candidates who do not meet the conditions referred to in paragraph (2) of Article 33 of this Law, such members and alternate members of the Council shall be proposed by the Institute.

(4) The Council of Ministers of BiH may refuse the appointment of a proposed person if it considers that such person does not meet the conditions referred to in paragraph (2) of Article 33 of this Law.

(5) The Deputy President and alternate members of the Council shall assume an active role in the work of the Council in case that the President or a member of the Council is prevented from participating in the work of the Council due to serious illness or is otherwise prevented from participating for a longer period.

(6) The term of appointment of the President and members of the Council, as well as of Deputy President and alternate members shall be five years. After the expiry of appointment, the Institute shall repeat the appointment procedure in accordance with the provisions of this Article. The President and the members of the Council, as well as a Deputy President and alternate members thereof, whose appointments have expired, may be reappointed.

(7) The President or a member of the Council may be relieved of his/her duty if he/she:

a) fails to perform his/her duty consciously or impartially, b) becomes permanently incapable of performing his/her duty, c) requests to be relieved of duty for other justified reasons.

(8) A proposal for the relief of his/her duty of the President and a member of the Council shall be made by the Institute on its own initiative or on the initiative of a collective organization or an association of users. The Council of Ministers of BiH shall decide on the proposal for the relief of duty.

Article 35 (Procedure before the Council)

(1) A collective organization or a representative association of users may, at any time after the publication of the provisional tariff referred to in Article 26 of this Law or if it fails to conclude a collective agreement within six months from the beginning of negotiations, request the Council to fix an appropriate tariff by its decision or to decide on another disputed issue with respect to the collective agreement.

(2) Any person having legal interest in it may request the Council to assess whether a published collective agreement complies with the law governing copyright and related rights and this Law, and whether the tariff fixed by such agreement is appropriate, unless the Council has already decided on the same issue.

(3) The procedure before the Council shall be initiated by a written request which shall contain, in particular:

(a) information on the applicant, (b) explanation of all disputed issues, (c) statements concerning the course and results of negotiations for the conclusion of a collective agreement thus far, including the evidence on the date of the commencement thereof, (d) proposal of the tariff to be fixed by the Council or a proposal of the solution to another disputed issue to be decided by the Council.

(4) The Council shall send the request referred to in paragraph (3) of this Article to the opposite party or, in the case referred to in paragraph (2) of this Article, to the collective organization and the representative association of users which have concluded the contested agreement and shall invite them to file their observations regarding the same in a specified time limit.

(5) Each party shall state the facts and provide evidence on which it founds its request or by which it contests the allegations and evidence of the opposite party. The Council shall not be bound by the evidence and claims presented by the parties.

(6) The Council may at any time impose on the parties to present additional evidence which they consider would be beneficial for the procedure, and in particular to prepare relevant reports, present expert or court expert opinions and the like. Taking into consideration all the circumstances of the case, the Council shall evaluate the weight of a party’s refraining from complying with the provisions of this paragraph.

(7) Unless otherwise provided by this Law, the provisions of the law governing general administrative procedure, with the exception of the provisions on legal remedies and execution, shall apply mutatis mutandis in the procedure before the Council.

Article 36

(Decision of the Council)

(1) The Council shall fix an appropriate tariff or decide on another disputed issue by its decision. The Council may approve a contested collective agreement in whole or in part or amend or annul it.

(2) If necessary, depending on all the circumstances of the case, the Council may, during the procedure and upon the request of a party, issue a decision fixing the amount of tariff to be applied for the duration of the procedure before the Council. The Council shall issue such temporary decision on the basis of information as known at the time of decision making. Such a decision shall be effective until the issuance of the decision referred to in paragraph (1) of this Article. The judicial protection provided by Article 38 of this Law shall not be allowed, under the provisions of this paragraph, against the temporary decision.

(3) The Council shall issue the decision referred to in paragraph (1) of this Article within six months from receipt of the request referred to in paragraph (3) of Article 35 of this Law.

(4) The final decision of the Council shall constitute the integral part of a collective agreement or shall substitute a collective agreement if it amends or annuls the contested collective agreement or if the collective agreement has not been concluded.

(5) The final decision of the Council shall be published in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina and in the official Gazette of the Institute.

Article 37 (Costs of the Procedure before the Council)

(1) The costs of the procedure before the Council shall be the costs incurred by the parties and the costs incurred by the Council.

(2) Each party shall bear its own costs of the procedure before the Council.

(3) The parties shall share, in equal parts, the following costs of the Council:

a) remunerations of members of the Council, b) travel and other reasonable expenses of the members of the Council, c) costs arising from the presentation of evidence, d) administrative costs.

(4) The party initiating the procedure before the Council shall advance the funds for covering the operating costs of the Council, within a time limit fixed by the Council which shall not be less than 15 days; otherwise the Council shall reject a request for the initiation of the procedure.

(5) The amount of remuneration for the work of the members of the Council shall be 25% of the basic monthly salary of a cantonal or a municipal court judge for each month of the procedure as commenced, and the amount of remuneration for the work of the President of the Council shall be the remuneration of a member increased by 15%.

(6) The Council shall decide by a separate decision on the costs of the Council and as to whether any party shall reimburse to the other party an appropriate part of the costs incurred, taking into consideration the advances paid.

Article 38 (Judicial Protection Against the Decision of the Council)

(1) The instigation of an administrative dispute before the Court of Bosnia and Herzegovina shall be allowed against a decision of the Council within 30 days from receipt of the decision. A panel consisting of three judges of the Court of Bosnia and Herzegovina shall decide on the claim.

(2) The Court of Bosnia and Herzegovina shall examine a decision of the Council within the limits of the particulars of the claim as filed and within the limits of the grounds stated in the petition, paying attention, ex officio, to material breaches of the procedure with respect to the question whether the party was given an opportunity to make a statement on the facts and circumstances important for the contested decision.

(3) In the procedure for judicial protection, the plaintiff may not state new facts and propose the presentation of new evidence.

(4) The Court of Bosnia and Herzegovina shall pass its decision without a main hearing.

(5) There shall be neither an appeal against a judgment or a decision of the Court nor a review thereof.

(6) Under the provisions of this Article, the provisions of the law governing administrative disputes shall apply mutatis mutandis to the procedure for judicial protection, unless otherwise provided by this Law. The Council shall be exempted from the payment of court fees in the administrative dispute.

Article 39 (Auxiliary tasks and Administrative Assistance)

(1) The seat of the Council shall be in the Institute headquarters. The Institute shall provide to the Council administrative and technical assistance as necessary which is required for ensuring an efficient and unhindered operation of the Council, and it shall bear the costs of such assistance.

(2) The Institute shall receive at its account all the sums paid by the parties for the purpose of covering operating costs of the Council in accordance with paragraph (3) of Article 37 of this Law, and it shall carry out all the accounting tasks relating to the payment of remunerations and reimbursement of costs incurred by the members of the Council.

CHAPTER II. MEDIATION

Article 40 (Mediator)

(1) A collective organization and a representative association of users may propose, on the basis of a mediation agreement, the engagement of a mediator for the purpose of conclusion of the collective agreement on the cable retransmission of broadcasts (broadcast works).

(2) A mediator shall be independent, impartial, and not bound by any instructions. Secrecy in the mediation procedure shall be guaranteed.

(3) A mediator’s duty shall be to do everything necessary for the parties to negotiate in good faith and not protract negotiations without justified reasons. The mediator may recommend to the parties a method of dispute resolution. It shall be considered that the parties have accepted the mediator’s recommendation if, within three months after the receipt thereof, none of the parties files its written opposition.

(4) The parties shall jointly choose a mediator from the list of mediators made by the Institute.

(5) A mediator shall be entitled to remuneration for the mediation as conducted. The remuneration shall be paid by the parties. More detailed regulations for the implementation of this Article, including the amount of remuneration, shall be brought by the Institute.

(6) The Institute shall provide a mediator with the administrative assistance as necessary for the smooth conduct of the mediation procedure. The provision of Article 39 of this Law shall also apply mutatis mutandis to mediation.

PART SIX – PENAL PROVISIONS

Article 41 (Misdemeanors)

(1) A legal entity shall be punished by fine in the amount from KM 1.000 to KM 100.000 for misdemeanor, and an entrepreneur shall be punished by fine in the amount from KM 1.000 to KM 10.000 for misdemeanor if it or he:

(a) fails to send to a relevant collective organization, within prescribed time limit, a list of the works used (paragraphs 1, 3 and 4 of Article 27 of this Law);

(b) fails to send to a relevant collective organization, within prescribed time limit, information on the type and number of sold or imported devices for sound and visual recording, photocopying devices, blank audio and video media, and information on photocopies sold, necessary for the calculation of the amount of remuneration due for private and other internal use of works, in accordance with the provisions of the law governing copyright and related rights (paragraphs 1 and 2 of Article 28 of this Law);

(c) fails to send to a relevant collective organization, within prescribed time limit, information necessary for calculating the amount of remuneration due from the sale of the originals of the works of fine art (paragraph 3 of Article 28 of this Law);

(d) fails to send to a relevant collective organization, within prescribed time limit, information necessary for the calculation of the amount of remuneration due for making available for use the originals or copies of the works (paragraph 4 of Article 28 of this Law).

(2) A responsible person in a legal entity, or with an entrepreneur, shall also be punished for the misdemeanor referred to in paragraph 1 of this Article by fine in the amount from KM 3.000 to KM 20.000.

(3) A natural person shall be punished for the misdemeanor referred to in paragraph 1 of this Article by fine in the amount from KM 3.000 to KM 10.000.

(4) Paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply in the case where a list of works or information provided is incorrect.

(5) The misdemeanor procedure based on the provisions of this Article shall be expeditious.

Article 42 (Repeated Misdemeanors)

A legal entity or an entrepreneur, who repeats the misdemeanor referred to in paragraph 1 of Article 41 of this Law, may be imposed upon a protective measure involving the prohibition of business activity or parts thereof infringing copyright or related rights for one year if misdemeanor committed is exceptionally serious in view of the manner in which it was committed, the consequences of the act or other circumstances of the misdemeanor as committed.

Article 43 (Inspection Control)

The inspection control in relation to misdemeanors sanctioned under Article 41 of this Law shall be carried out by the inspection office in charge of market control in the Federation of Bosnia and Herzegovina, the Republika Srpska and the Brčko District of Bosnia and Herzegovina.

PART SEVEN - TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 44 (Harmonization of the Status and Activity of Existing Organizations)

(1) The organizations of authors and of other copyright holders and other legal entities specialized in the management of copyright which dealt with the collective management of copyright before the entry of this Law into force, in accordance with the provision of Article 87 of the Copyright and Related Rights Law in Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, volumes 7/02 and 76/06), shall continue to operate after the entry of this Law into force.

(2) Every entity referred to in paragraph 1 of this Article shall harmonize its status and activity with the provisions of this Law, and shall apply for a new authorization for

the collective management of copyright in accordance with Article 10 of this Law, within two years from its entry into force.

(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to such entities whose authorizations expire during the period referred to in paragraph 2 of this Article.

(4) The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to the entities referred to in paragraph 2 of this Article until such time as the Institute issues an authorization for the collective management of copyright according to Article 11 of this Law.

(5) The tariffs of the organizations of authors and other copyright holders and of other legal entities specialized in the management of copyright according to paragraph 1 of this Article, which applied until the entry of this Law into force, shall be considered as valid collective agreements on tariffs, according to the provisions of Article 24 of this Law.

(6) The procedures for the grant of authorizations for the collective management of copyright still pending on the date of entry of this Law into force shall continue in accordance with the provisions of this Law.

(7) The procedures for the approval of tariffs pending on the date of entry of this Law into force shall be discontinued.

Article 45 (Provisional License until the Establishment of Relevant Collective Organization)

(1) If, within a period of one year from the day of entry of this Law into force, the establishment of relevant collective organizations for the management of the right to remuneration due for the reproduction of works for private and other internal use, and remuneration due for the resale of the originals of works of fine art according to the provisions of the law governing copyright and related rights, have not taken place, the Institute shall have the right to grant provisional license for the collective management of such rights to a legal entity not fulfilling the conditions set forth in Article 8, Article 9 and items (a), (c) and (e) of paragraph 2 of Article 10 of this Law, if it estimates, taking into consideration all the circumstances of the case, that it is appropriate.

(2) A provisional license may be granted for a fixed time-limit which shall not be less than one year, or without a time-limit, until the revocation thereof. In the provisional license, the Institute shall determine the conditions for a legal entity for the collective management of certain copyrights.

(3) Provisional license granted to the legal entity referred to in paragraph 1 of this Article shall, in any case, cease to have effect upon the grant of the license to a relevant collective organization according to Article 11 of this Law.

Article 46 (Appointment of the Council)

(1) The Institute shall initiate a procedure for the appointment of the Council within one month from the date of entry of this Law into force.

(2) The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina shall appoint the President and the members of the Council not later than six months from the date of entry of this Law into force.

Article 47 (Implementing Regulations)

The Institute shall enact the regulations provided for in paragraph 3 of Article 10, paragraph (3) of Article 11 and paragraph (5) of Article 40 of this Law within six months from the date of entry of this Law into force.

Article 48 (Expiration of Other Provisions)

Upon the entry of this Law into force, the provisions of Articles 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 108, 120, 121, 122, 123, 124,130, 131, 132, 134 and 135 of the Copyright and Related Rights Law in Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, volumes 7/02 and 76/06) shall cease to have effect.

Article 49 (Entering of This Law into Force)

This Law shall enter into force on the eighth day after its publication in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina.

Speaker House of Representatives

Parliamentary Assembly BiH Niko Lozančić

Speaker House of Peoples

Parliamentary Assembly BiH Sulejman Tihić

Godina XIV Broj/Broj Godina XIV Utorak, 3. avgusta 2010. godine 63 Utorak, 3. kolovoza/august 2010.

godine

ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

PARLAMENTARANA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 80. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 30. lipnja 2010. godine, i na 48. sjednici Doma naroda, održanoj 13. srpnja 2010. godine, usvojila je

ZAKON

O KOLEKTIVNOM OSTVARIVANJU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članak 1. (Predmet Zakona)

(1) Ovim se Zakonom ureĎuju:

a) sadržaj i način kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava,

b) organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava,

c) uvjeti i postupak za davanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava,

d) tarife i tarifni ugovori o visinama naknada za uporabu autorskog djela i predmeta srodnih prava,

e) nadzor nadležnog državnog tijela nad kolektivnim organizacijama,

f) imenovanje, sastav, nadležnosti i rad Vijeća za autorsko pravo.

(2) Ovaj se Zakon primjenjuje zajedno sa zakonom kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava u Bosni i Hercegovini. Odredbe ovoga Zakona ni na koji način ne utječu na prava priznata zakonom kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava u Bosni i Hercegovini.

(3) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na autorsko pravo i autorska djela uključuju i na odgovarajući se način primjenjuju i na srodna prava i na predmete zaštite tih prava.

(4) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na autora odnosno nositelja srodnog prava odnose se i na njihove pravne sljednike.

Članak 2. (Kolektivno ostvarivanje autorskog prava)

(1) Kolektivno ostvarivanje autorskog prava znači ostvarivanje autorskog prava za više autorskih djela većega broja autora zajedno posredstvom pravnih osoba specijaliziranih samo za tu djelatnost, koje ispunjavaju sve uvjete prema odredbama ovoga Zakona i koje imaju dozvolu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: kolektivna organizacija).

(2) Kolektivna organizacija obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog prava u svoje ime a za račun autora.

(3) Kolektivno ostvarivanje autorskog prava moguće je samo u slučaju objavljenih autorskih djela.

Članak 3. (Poslovi kolektivnog ostvarivanja autorskog prava)

(1) Aktivnosti koje obavlja kolektivna organizacija u ostvarivanju autorskog prava obuhvaćaju sljedeće poslove:

a) sklapanje ugovora o prijenosu neisključivih prava korisnicima za uporabu autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije pod podjednakim uvjetima za iste vrste korisnika, za iste vrste djela i za iste načine uporabe,

b) sklapanje kolektivnih ugovora s reprezentativnim udrugama korisnika o uvjetima za uporabu autorskih djela,

c) objavljivanje usuglašene tarife o visini naknada za uporabu autorskih djela i upoznavanje korisnika s visinama tih naknada,

d) naplatu naknade za uporabu autorskih djela,

e) raspodjelu naplaćenih odnosno primljenih naknada autorima prema unaprijed odreĎenim pravilima o raspodjeli,

f) kontrolu nad uporabom autorskih djela koja čine repertoar kolektivne organizacije,

g) pokretanje i voĎenje postupaka zaštite kod sudova i drugih državnih tijela u slučaju povreda prava koja ostvaruje kolektivna organizacija,

h) sklapanje ugovora sa stranim kolektivnim organizacijama i njihovim udrugama,

i) druge aktivnosti koje su povezane s kolektivnim ostvarivanjem prava i koje mogu razumno predstavljati troškove poslovanja kolektivne organizacije (obrazovne i promidžbene aktivnosti za podizanje svijesti o potrebi poštivanja autorskog prava, njegove zaštite i slično). U promidžbene aktivnosti kolektivne organizacije treba uključiti sve radijske i televizijske postaje koje su registrirane u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK), zbog ravnopravnosti korisnika.

(2) Administrativno-tehničke poslove u vezi s kolektivnim ostvarivanjem autorskog prava kolektivna organizacija može povjeriti drugoj kolektivnoj organizaciji ili gospodarskom društvu na temelju pisanog ugovora.

Članak 4. (Obvezno kolektivno ostvarivanje prava)

(1) Ostvarivanje autorskog prava može se provoditi na kolektivan način glede svih prava priznatih prema odredbama zakona kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti odreĎeni ovim Zakonom.

(2) Ostvarivanje autorskog prava mora se provoditi samo na kolektivan način u slučaju:

a) ponovne prodaje izvornika likovnih djela (pravo slijeĎenja),

b) ubiranja naknade za privatnu i drugu vlastitu uporabu djela,

c) kabelskog reemitiranja autorskih djela, osim ako se radi o vlastitim emisijama radiodifuznih organizacija, neovisno o tomu jesu li to izvorna prava radiodifuznih organizacija ili prava koja su na njih prenijeli drugi nositelji prava,

d) pravo reproduciranja aktualnih novinskih i sličnih članaka o tekućim pitanjima u pregledima takvog tiska (clipping).

(3) Prava iz stavka (2) ovoga članka nadležna kolektivna organizacija ostvaruje bez ugovora s autorom.

Članak 5. (Iznimno individualno ostvarivanje prava)

Prava koja se prema članku 4. ovoga Zakona mogu ostvarivati samo na kolektivan način mogu se ostvarivati individualno dok Institut ne izda odobrenje odreĎenoj pravnoj osobi za njihovo kolektivno ostvarivanje.

DIO DRUGI - KOLEKTIVNA ORGANIZACIJA

POGLAVLJE I. OBLIK KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

Članak 6. (Kolektivna organizacija)

(1) Kolektivna organizacija je pravna osoba koja, uz dozvolu Instituta, obavlja poslove iz članka 3. ovoga Zakona, na temelju ugovora s autorom odnosno na temelju ovoga Zakona, kao svoju jedinu i neprofitnu djelatnost.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, kolektivna organizacija može obavljati administrativno-tehničke poslove za drugu kolektivnu organizaciju na temelju pisanog ugovora.

(3) Za kolektivno ostvarivanje autorskih prava koja se odnose na istu vrstu prava na istoj vrsti djela može postojati samo jedna kolektivna organizacija.

Članak 7. (Standardi poslovanja kolektivne organizacije)

(1) Kolektivna organizacija mora obavljati sve poslove u okviru svoje djelatnosti na način koji osigurava postizanje najvećeg mogućeg stupnja učinkovitosti, dobrog poslovanja, štedljivosti i transparentnosti.

(2) Od svih ukupno ostvarenih sredstava kolektivna organizacija odvaja samo sredstva za pokrivanje troškova svojega rada, a sva druga sredstva dužna je raspodijeliti svojim članovima. Iznimno, statutom kolektivne organizacije može se izričito predvidjeti da se odreĎeni dio tih sredstava odvoji za kulturne namjene, kao i za unapreĎenje mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog statusa svojih članova. Visina tako odvojenih sredstava ne smije biti veća od 10% neto prihoda kolektivne organizacije.

(3) Kolektivna organizacija dužna je pridržavati se meĎunarodnih i općeprihvaćenih pravila, standarda i načela koji se primjenjuju u praksi kolektivnog ostvarivanja prava, a osobito onih koji se odnose na stručne službe, utvrĎivanje visine naknada za uporabu djela, dokumentaciju i njezinu meĎunarodnu razmjenu, te obračun i raspodjelu naknada domaćim i stranim autorima.

Članak 8. (Pravni oblik kolektivne organizacije)

(1) Kolektivna organizacija je pravna osoba koja ima status udruge koja djeluje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

(2) U slučaju sukoba odredbi ovoga Zakona i zakona kojim se ureĎuje osnutak i rad udruga primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Članak 9. (Pravni temelj za kolektivno ostvarivanje prava)

(1) Kolektivna organizacija može ostvarivati autorska prava na temelju ugovora s autorom, osim ako ovim Zakonom nije izričito predviĎena mogućnost kolektivnog ostvarivanja prava na temelju samoga zakona (članak 4. stavak (3) ovoga Zakona).

(2) Ugovor iz stavka (1) ovog članka mora osobito sadržavati:

a) odredbu o isključivom prijenosu odgovarajućeg imovinskog prava autora na kolektivnu organizaciju,

b) nalog autora kolektivnoj organizaciji da u svoje ime, a za račun autora, ostvaruje prenesena prava,

c) vrstu djela i prava koja kolektivna organizacija ostvaruje za račun autora,

d) vrijeme trajanja ugovora koje ne može biti dulje od pet godina; nakon isteka trajanja ugovor se može neograničeno produljivati za jednaka razdoblja.

(3) Ako kolektivna organizacija ostvaruje prava na temelju zakona, stavak (2) toč. b), c) i d) ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način.

(4) Ako je ostvarivanje prava prema zakonu ili ugovoru preneseno na kolektivnu organizaciju, autor ne može sam individualno ostvarivati ta prava, osim u slučaju iz članka 5. ovoga Zakona.

POGLAVLJE II. POSTUPAK DAVANJA DOZVOLE I KONTROLA NAD RADOM KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

Članak 10. (Zahtjev za dobivanje dozvole)

(1) Pravna osoba može poslovati kao kolektivna organizacija samo na temelju dozvole Instituta.

(2) Postupak za davanje dozvole za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava pokreće se na temelju pisanog zahtjeva pravne osobe Institutu. Uz takav zahtjev pravna osoba mora podnijeti:

a) statut kojim utvrĎuje tijela i njihove nadležnosti za obavljanje poslova kolektivne organizacije iz članka 2. stavak (1) ovoga Zakona,

b) ime, prezime i adrese osoba ovlaštenih za predstavljanje kolektivne organizacije,

c) podatke o broju autora koji su ovlastili pravnu osobu za ostvarivanje prava na njihovim djelima, kao i popis djela koja će činti repertoar kolektivne organizacije,

d) dokaze o tomu da pravna osoba raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorijama, opremom i stručnom službom za učinkovito kolektivno ostvarivanje prava,

e) poslovni plan iz kojeg proizlazi realna procjena opsega ukupnog ekonomskog učinka kolektivnog ostvarivanja prava, kao i na vjerodostojnim dokumentima utemeljen zaključak da će ta pravna osoba moći obavljati djelatnost kolektivne organizacije na učinkovit i ekonomičan način uz primjenu svih standarda iz članka 7. ovoga Zakona,

f) rješenje o upisu u registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

(3) Bliže propise za provedbu stavka (2) toč. c), d) i e) ovog članka donosi Institut.

Članak 11. (Davanje dozvole)

(1) Institut će izdati dozvolu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog prava pravnoj osobi koja je podnijela zahtjev prema članku 10. ovoga Zakona ako utvrdi:

a) da je statut kolektivne organizacije sukladan odredbama ovoga Zakona i zakonu kojim se ureĎuju autorsko pravo i srodna prava,

b) da je ekonomska osnova pravne osobe dostatna za nesmetan rad kolektivne organizacije i učinkovito ostvarivanje prava,

c) da pravna osoba ispunjava uvjete iz članka 10. stavak (2) toč. d) ovoga Zakona,

d) da za istu vrstu autorskih djela i za ostvarivanje istih prava već ne postoji druga kolektivna organizacija, osim ako pravna osoba koja podnosi zahtjev dokaže da će osigurati korisnicima veći repertoar zaštićenih djela nego postojeća kolektivna organizacija, kao i da može osigurati učinkovitiji i ekonomičniji način ostvarivanja prava.

(2) Pri procjeni postojanja dostatne ekonomske osnove pravne osobe odnosno procjene osiguranja učinkovitijeg i ekonomičnijeg načina ostvarivanja prava iz stavka (1) ovog članka Institut će osobito uzeti u obzir: broj autora koji su državljani Bosne i Hercegovine ili koji imaju prebivalište, odnosno sjedište u Bosni i Hercegovini, a koji su ovlastili kolektivnu organizaciju za ostvarivanje njihovih prava, ukupan broj njihovih djela koja će činiti repertoar kolektivne organizacije, pretpostavljeni opseg uporabe tih djela odnosno mogući broj njihovih korisnika, način i sredstva kojima kolektivna organizacija namjerava obavljati svoju djelatnost, sposobnost ostvarivanja prava stranih autora, sposobnost ostvarivanja prava domaćih autora u inozemstvu, te procjenu očekivane visine naplaćenih naknada i troškova poslovanja.

(3) Bliže propise o provedbi stavka (2) ovoga članka donosi Institut.

(4) U slučaju davanja dozvole novoj kolektivnoj organizaciji, odluka o tomu mora sadržavati i izreku o oduzimanju dozvole za obavljanje tih poslova dotadašnjoj kolektivnoj organizaciji.

(5) U postupku izdavanja dozvole primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureĎuje opći upravni postupak. Protiv odluke Instituta nije moguće uložiti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

(6) Obavijest o pravomoćnoj odluci o davanju dozvole objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta".

Članak 12. (Nadzor Instituta nad radom kolektivne organizacije)

(1) Institut provodi nadzor nad radom kolektivne organizacije i kontrolira obavlja li ona svoje poslove sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Institut može u svako doba zahtijevati od kolektivne organizacije izvješće o voĎenju poslova, kao i uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju kolektivne organizacije, u opsegu koji je potreban i opravdan činom kontrole u konkretnoj stvari, na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva u kojemu je jasno odreĎen predmet kontrole.

(3) Kolektivna organizacija dužna je bez odgode obavijestiti Institut o svakoj promjeni osoba koje su prema zakonu i statutu ovlaštene za njezino predstavljanje.

(4) Kolektivna organizacija mora javiti Institutu bez odgode, istodobno dostavljajuću svu odgovarajuću dokumentaciju, sljedeće:

a) svaku izmjenu statuta,

b) kolektivne ugovore s udrugama korisnika,

c) tarife i svaku njihovu izmjenu ili dopunu,

d) ugovore sa stranim kolektivnim organizacijama i njihovim udrugama,

e) odluke skupštine kolektivne organizacije,

f) godišnja izvješća i izvješća revizijskih organizacija, zajedno s mišljenjem ovlaštenog revizora o pravilnosti poslovanja kolektivne organizacije i njegove usuglašenosti s odredbama ovoga Zakona, aktima kolektivne organizacije i ugovorima sklopljenim s trećim osobama,

g) sudske i upravne odluke u kojima je kolektivna organizacija jedna od stranaka.

(5) Kolektivna organizacija dužna je pravovremeno obavijestiti Institut i korisnike o održavanju sjednica skupštine i drugih tijela i omogućiti ovlaštenim predstavnicima Instituta i korisnika da nazoče tim sjednicama. Predstavnici Instituta i korisnika imaju pravo na sjednicama tijela kolektivne organizacije davati mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, ali nemaju pravo glasa.

Članak 13. (Mjere Instituta u slučaju nepravilnosti u radu kolektivne organizacije)

(1) Ako Institut ustanovi nepravilnosti u radu kolektivne organizacije, svojim će rješenjem naložiti kolektivnoj organizaciji da otkloni te nepravilnosti i odrediti joj primjeren rok za njihovo otklanjanje, koji ne može biti kraći od 30 dana niti dulji od šest mjeseci.

(2) Institut će svojom odlukom oduzeti izdanu dozvolu za rad kolektivne organizacije:

a) ako je kolektivna organizacija dostavila Institutu netočne podatke, na temelju kojih je izdana dozvola,

b) ako nastupe okolnosti koje bi bile razlogom za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole,

c) ako kolektivna organizacija ne obavlja svoje djelatnosti sukladno odredbama članka 3. ovoga Zakona,

d) ako kolektivna organizacija učini težu povredu odredbi ovoga Zakona.

(3) Institut ne može donijeti odluku prema stavku (2) toč. c) i d) ovoga članka ako prethodno nije naložio kolektivnoj organizaciji da otkloni ustanovljene povrede.

(4) Odluka o oduzimanju dozvole objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta".

Članak 14. (Uvjetno oduzimanje dozvole)

(1) Institut može svojom odlukom o oduzimanju dozvole istodobno odrediti da se to oduzimanje neće provesti pod uvjetom da kolektivna organizacija u odreĎenom roku, koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti dulji od dvije godine (probno razdoblje), otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede, te da u tome roku ne učini novu povredu koja je osnova za oduzimanje dozvole.

(2) Institut će opozvati odluku o uvjetnom oduzimanju dozvole ako kolektivna organizacija u probnom razdoblju ne otkloni ustanovljene nepravilnosti i povrede, ili ako učini novu povredu koja je osnova za oduzimanje dozvole.

(3) U postupcima iz čl. 13. i 14. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se ureĎuje upravni postupak. Protiv odluke ili rješenja Instituta ne može se uložti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

DIO TREĆI - ODNOS KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE PREMA AUTORIMA

Članak 15. (Obveza prihvaćanja kolektivnog ostvarivanja prava)

(1) Kolektivna organizacija ne može odbiti zahtjev za sklapanje ugovora za kolektivno ostvarivanje prava iz područja svoje djelatnosti.

(2) Odredba stavka (1) ovoga članka ne primjenjuje se ako je autor već sklopio ugovor za kolektivno ostvarivanje svojih prava u Bosni i Hercegovini sa stranom kolektivnom organizacijom.

Članak 16. (Članstvo u kolektivnoj organizaciji)

Autori koji su povjerili kolektivnoj organizaciji ostvarivanje svojih prava jesu njezini članovi. Vrste članstva i prava vezana uz njih odreĎuju se statutom kolektivne organizacije.

Članak 17. (Zabrana izuzimanja djela)

Član kolektivne organizacije ne može izuzeti iz kolektivnog ostvarivanja prava svoja pojedina djela niti pojedine oblike uporabe tih djela, osim u slučaju kada je to predviĎeno ugovorom izmeĎu njega i kolektivne organizacije.

Članak 18. (Pretpostavka kolektivnog ostvarivanja prava)

(1) Postoji pretpostavka da je kolektivna organizacija, unutar vrste prava i vrste djela za koje je specijalizirana, ovlaštena djelovati za račun svih autora.

(2) Autor koji ne želi svoja prava kolektivno ostvarivati dužan je o tomu, u pisanom obliku, obavijestiti odgovarajuću kolektivnu organizaciju.

(3) Kolektivna organizacija dužna je tretirati autore koji je nisu obavijestili da će svoja prava individualno ostvarivati ravnopravno s autorima koji su s njome sklopili ugovor iz članka 9. ovoga Zakona.

Članak 19. (Nadzor članova)

(1) Svaki član kolektivne organizacije može tražiti od nje na uvid godišnje financijsko izvješće i izvješće nadzornog odbora u roku koji je odreĎen statutom. Ako taj rok nije odreĎen, on iznosi 15 dana od dana primitka zahtjeva člana.

(2) Najmanje 10% redovitih članova kolektivne organizacije može tražiti da jedan ili više naovisnih stručnjaka, na trošak kolektivne organizacije, obavi pregled i reviziju njezinog poslovanja, osim ako je na temelju ove zakonske odredbe takav pregled već bio obavljen u istoj kalendarskoj godini.

Članak 20. (Godišnje izvješće i revizija)

(1) Kolektivna organizacija mora za svaku poslovnu godinu, u roku od šest mjeseci nakon njenog završetka, usvojiti odnosno pribaviti:

a) godišnje izvješće upravnih i nadzornih tijela o iznosu naplaćenih naknada, njihovoj raspodjeli, poslovanju kolektivne organizacije, provedbi kolektivnih ugovora iz članka 24. ovoga Zakona i o provedbi ugovora sklopljenim sa stranim kolektivnim organizacijama,

b) izvješće revizorske kuće o obavljenoj kontroli financijsko-računovodstvene dokumentacije, zajedno s nalazom ovlaštenog revizora o pravilnosti i usuglašenosti poslovanja kolektivne organizacije s odredbama ovoga Zakona, s aktima kolektivne organizacije i sa sklopljenim ugovorima,

c) mišljenje upravnih i nadzornih tijela o izvješću i nalazu iz točke b) ovoga stavka,

d) poduzete mjere, ako je ovlašteni revizor našao nepravilnosti u poslovanju kolektivne organizacije,

e) prijedlog financijskog plana kolektivne organizacije za iduću godinu, koji uključuje plan troškova njezinog poslovanja.

(2) Odredbe ovoga članka ne utječu na obveze kolektivne organizacije koje ima, prema drugim propisima, glede financijskog poslovanja, izvješća i revizije.

Članak 21. (Pravila o raspodjeli prihoda kolektivne organizacije)

(1) Uzimajući u obzir odredbu članka 7. stavak (2) ovoga Zakona, kolektivna organizacija dužna je autorima koji su s njom sklopili ugovor iz članka 9. ovoga Zakona, kao i onima koji svoja prava ostvaruju u Bosni i Hercegovini na temelju ugovora sklopljenog izmeĎu te kolektivne organizacije i strane kolektivne organizacije, raspodijeliti sav prihod od svoje djelatnosti sukladno godišnjem planu koji usvoji skupština kolektivne organizacije.

(2) Kolektivna organizacija dijeli sredstva za autorske honorare članova sukladno usvojenim pravilima o raspodjeli.

(3) Temeljna načela i pravila raspodjele prihoda moraju biti odreĎeni statutom kolektivne organizacije, moraju osiguravati razmjernost, primjerenost i pravednost raspodjele i moraju učinkovito onemogućiti bilo kakvu arbitrarnost.

Članak 22. (Posebni slučajevi raspodjele naknada)

(1) Naknada ostvarena na temelju prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu uporabu, koja se prema zakonu kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava plaća od prve prodaje ili uvoza novih tehničkih ureĎaja za zvučno i vizualno snimanje i novih praznih nosača zvuka, slike ili teksta, dijeli se izmeĎu autora, izvoĎača i proizvoĎača fonograma odnosno filmskih producenata u omjeru 40 : 30 : 30.

(2) Naknada ostvarena na temelju prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu uporabu, koja se prema zakonu kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava plaća od prve prodaje ili uvoza novih ureĎaja za fotokopiranje i od izraĎenih fotokopija namijenjenih za prodaju, dijeli se izmeĎu autora i nakladnika u omjeru 50 : 50.

(3) Naknada ostvarena na temelju zakonske licencije za reproduciranje novinskih i sličnih članaka u pregledima tiska (clipping) dijeli se izmeĎu autora i nakladnika u omjeru 30 : 70.

DIO ĈETVRTI - ODNOS KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE I KORISNIKA

POGLAVLJE I. TARIFA I KOLEKTIVNI UGOVOR

Članak 23. (Tarifa)

(1) Visina i način izračuna naknada koje pojedini korisnik mora platiti kolektivnoj organizaciji za uporabu autorskog djela iz njezinog repertoara odreĎuje se tarifom. Visina naknade mora biti primjerena vrsti i načinu uporabe autorskog djela.

(2) Tarifa se odreĎuje kolektivnim ugovorom izmeĎu kolektivne organizacije i reprezentativne udruge korisnika ili, ako to nije moguće, ugovorom s pojedinačnim korisnikom odnosno odlukom Vijeća za autorsko pravo. Do drukčije pravomoćne odluke Vijeća za autorsko pravo, smatra se da su tarife odreĎene spomenutim ugovorima primjerene.

(3) Pri odreĎivanju primjerene tarife osobito se uzima u obzir:

a) ukupni bruto prihod koji se ostvaruje uporabom autorskog djela ili, ako to nije moguće, ukupni bruto troškovi povezani s tom uporabom,

b) značaj uporabe autorskih djela za djelatnost korisnika,

c) razmjer izmeĎu zaštićenih i nezaštićenih autorskih djela koja se koriste,

d) razmjer izmeĎu prava koja se ostvaruju kolektivno i individualno,

e) posebna složenost kolektivnog ostvarivanja prava zbog odreĎenog načina uporabe autorskih djela,

f) usporedivost predložene tarife s tarifama odgovarajućih kolektivnih organizacija u drugim susjednim državama i državama koje se prema relevantnim kriterijima, a osobito prema visini bruto domaćeg proizvoda po stanovniku i kupovnoj moći, mogu usporediti s Bosnom i Hercegovinom.

(4) Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka, osnovica za odreĎivanje primjerene tarife za elektronske medije je neto prihod ostvaren od sponzorstva glazbenih emisija, prihod od redovitog oglašavanja u marketinškom prostoru radija ili televizije. U osnovicu ne ulaze prihodi ostvareni sponzoriranjem emisija istraživačkog novinarstva ili informativnih emisija, vremenske prognoze i sporta, obrazovnih i edukativnih emisija, donacije, sponzorstva neglazbenih dijelova programa.

Članak 24. (Kolektivni ugovor)

(1) Kolektivna organizacija sklapa kolektivni ugovor s reprezentativnom udrugom korisnika autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije na temelju prethodno obavljenih pregovora. Reprezentativnom udrugom smatra se udruga korisnika koja na teritoriju Bosne i Hercegovine predstavlja većinu korisnika na području odreĎene djelatnosti, odnosno ona kojoj je reprezentativnost priznata na temelju drugih propisa.

(2) Ako nema reprezentativne udruge u smislu stavka (1) ovog članka, reprezentativnost će se utvrĎivati na temelju broja korisnika koje udruga predstavlja, aktivnosti udruge, stupnja organiziranosti udruge i slično.

(3) Kolektivnim ugovorom smatra se i ugovor koji sklopi kolektivna organizacija s pojedinim korisnikom autorskih djela iz njezinog repertoara ako je on, zbog naravi svoje djelatnosti, jedini koji obavlja tu djelatnost. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na reprezentativnu udrugu korisnika na odgovarajući se način primjenjuju i na pojedinog korisnika iz ovoga stavka.

(4) Kolektivni ugovor osobito odreĎuje:

a) tarifu, osnovicu za obračun i način primjene tarife,

b) uvjete za uporabu autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije,

c) okolnosti uporabe uslijed kojih se visina odreĎene naknade prema tarifi uvećava, smanjuje ili oprašta,

d) rok i način naplate naknade,

e) način naplate naknade za uporabu autorskih djela i način obračuna naplaćenih naknada u slučaju postojanja privremene tarife iz članka 26. ovoga Zakona za uporabu tih djela do trenutka sklapanja kolektivnog ugovora, ako se tim ugovorom prvi puta odreĎuje tarifa za pojedinu vrstu uporabe autorskih djela.

Članak 25. (Postupak sklapanja kolektivnog ugovora)

(1) Kolektivna organizacija objavljuje poziv na pregovore za sklapanje kolektivnog ugovora u "Službenom glasniku BiH". Rok za početak pregovora ne može biti kraći od 30 dana od dana objave niti dulji od 180 dana od dana objave poziva.

(2) Kolektivna organizacija objavljuje sklopljeni kolektivni ugovor u "Službenom glasniku BiH". Kolektivni ugovor počinje važiti za sve istovrsne korisnike autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije 15. dana od dana njegove objave u "Službenom glasniku BiH", neovisno o tomu jesu li ti korisnici sudjelovali u pregovorima ili ne.

(3) Korisnici autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije dužni su sklopiti ugovore s kolektivnom organizacijom sukladno važećem kolektivnom ugovoru.

(4) Pri odlučivanju o zahtjevima kolektivne organizacije za naplatu naknada sudovi su vezani važećim kolektivnim ugovorom.

(5) Odredbe čl. 24. i 25. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na izmjene, dopune ili prestanak kolektivnih ugovora.

POGLAVLJE II. OBVEZE KORISNIKA

Članak 26. (Obveza sklapanja ugovora o uporabi djela)

(1) Korisnik autorskih djela iz repertoara kolektivne organizacije može bilo kada tražiti sklapanje ugovora o neisključivom prijenosu prava za uporabu tih djela, prema važećem kolektivnom ugovoru odnosno važećoj privremenoj tarifi, ako u tome trenutku takva postoji.

(2) Ako ugovor o neisključivom prijenosu prava za uporabu zaštićenih djela nije sklopljen, smatra se da je odgovarajuće pravo preneseno ukoliko korisnik plati na račun kolektivne organizacije ili na poseban račun kod suda ili bilježnika iznos koji bi naplatila kolektivna organizacija prema važećoj tarifi.

Članak 27. (Obveza korisnika da izvješćuje kolektivnu organizaciju)

(1) Organizatori kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi i drugi korisnici zaštićenih autorskih djela obvezni su u slučajevima kada je to potrebno, prema odredbama ovoga Zakona, prethodno pribaviti prava za priopćavanje javnosti tih djela, a u roku od 15 dana nakon takvog priopćavanja poslati odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji popis svih korištenih djela.

(2) Nadležno tijelo unutarnjih poslova će, na zahtjev autora ili kolektivne organizacije, zabraniti priredbu odnosno uporabu zaštićenog djela ako organizator nije prethodno pribavio prava iz stavka (1) ovoga članka.

(3) Kolektivna organizacija obvezna je o svome trošku elektroničkim medijima staviti na raspolaganje računalni program koji će automatski evidentirati emitirana autorska djela koja se mogu slati kolektivnoj organizaciji elektroničkom poštom.

(4) Korisnici zaštićenih djela koji ta djela koriste bez neisključivog prijenosa prava, na temelju zakona kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava (nakladnici nastavnih i ispitnih materijala, nakladnici periodičnog tiska i osobe koje se bave clippingom), obvezni su najmanje jednom mjesečno poslati odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o njihovoj uporabi, osim ako je posebnim ugovorom izmeĎu kolektivne organizacije i korisnika dogovoren drukčiji rok izvješćivanja.

Članak 28. (Obveza osoba koje plaćaju naknadu na temelju drugih prava autora)

(1) ProizvoĎači ureĎaja za zvučno i vizualno snimanje, proizvoĎači ureĎaja za fotokopiranje, proizvoĎači praznih nosača zvuka, slike ili teksta odnosno uvoznici takvih ureĎaja i nosača dužni su krajem svakog kvartala priopćiti, u pisanome obliku, odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o broju i vrsti prodanih odnosno uvezenih ureĎaja i nosača, koji su potrebni za izračun dugovane naknade.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja dužne su krajem svakoga mjeseca priopćiti, u pisanome obliku, odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke o broju izraĎenih fotokopija za prodaju, koji su potrebni za izračun dugovane naknade, osim ako je posebnim ugovorom izmeĎu kolektivne organizacije i takvih osoba dogovoren drukčiji rok.

(3) Prodavatelji, kupci ili posrednici koji se profesionalno bave prometom izvornika djela likovne umjetnosti obvezni su priopćiti, u pisanome obliku, odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke koji su potrebni za izračun dugovane naknade od prodaje izvornika likovnih djela (pravo slijeĎenja; ureĎeno odredbama zakona kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava) u roku od 30 dana od takve prodaje.

(4) Fizičke ili pravne osobe koje se bave davanjem na poslugu takvih izvornika ili primjeraka djela, a koje prema odredbama zakona kojim se ureĎuje autorsko i srodna prava plaćaju naknadu autoru, dužne su priopćiti, u pisanome obliku, odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji podatke koji su potrebni za izračun dugovane naknade u roku od 15 dana od primitka njezinog zahtjeva.

POGLAVLJE III. OBVEZE KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE

Članak 29. (Nediskriminacija korisnika)

Kolektivna organizacija dužna je sa svakim zainteresiranim korisnikom odnosno udrugom korisnika sklopiti ugovor o neisključivom prijenosu prava, bez diskriminacije.

Članak 30. (Obveza davanja podataka na uvid)

Kolektivna organizacija dužna je svakom korisniku kao i drugoj osobi koja ima pravni interes omogućiti uvid u svoj repertoar autorskih djela i, na zahtjev svakoga korisnika, priopćiti sve potrebne podatke o uvjetima pod kojima ostvaruje autorska prava na pojedinim djelima.

Članak 31. (Obavještavanje korisnika o izuzimanju autora)

Kolektivna organizacija dužna je svakom korisniku koji koristi djela iz njezinog repertoara na temelju ovoga Zakona bez odgode proslijediti obavijest iz članka 18. ovoga Zakona.

DIO PETI - RJEŠAVANJE TARIFNIH SPOROVA IZMEĐU KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA I KORISNIKA

POGLAVLJE I. VIJEĆE ZA AUTORSKO PRAVO

Članak 32. (Vijeće za autorsko pavo)

(1) Vijeće za autorsko pravo (u daljnjem tekstu: Vijeće) je stručno, neovisno i nepristrano tijelo koje je na području ostvarivanja autorskog prava ovlašteno:

a) odreĎivati primjerenu tarifu za uporabu autorskih djela,

b) odlučivati o drugim prijepornim pitanjima u vezi sa sklapanjem kolektivnih ugovora,

c) provjeravati je li objavljeni kolektivni ugovor sukladan zakonu kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava, te ovome Zakonu.

(2) Ako su stranke u vezi s nekim od pitanja iz stavka (1) ovoga članka sklopile arbitražni sporazum ili ugovorile nadležnost arbitraže, takav ugovor ili ugovorna odredba su ništavi.

(3) Sporovi čije je rješavanje u nadležnosti Vijeća ne mogu se iznositi pred Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine.

Članak 33. (Sastav Vijeća)

(1) Vijeće čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednik i članovi Vijeća, kao i njihovi zamjenici moraju imati visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Sve osobe u sastavu Vijeća moraju imati znanje iz područja autorskog prava.

Članak 34. (Imenovanje Vijeća)

(1) Predsjednika i članove Vijeća imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH) na prijedlog Instituta. Osim predsjednika i članova, imenuju se i zamjenik predsjednika i dva zamjenika člana Vijeća.

(2) Institut priprema prijedlog iz stavka (1) ovoga članka na temelju prijedloga kandidata dobivenog od kolektivne organizacije i od reprezentativne udruge korisnika na temelju javnog poziva, objavljenog u "Službenom glasniku BiH". Kolektivna organizacija i reprezentativna udruga korisnika predlažu svaka po dva člana Vijeća i po jednoga zamjenika. Predsjednika Vijeća i njegovoga zamjenika predlaže Institut.

(3) Ako kolektivna organizacija i reprezentativna udruga korisnika ne predlože svoje kandidate za članove Vijeća i njihove zamjenike u roku od tri mjeseca nakon objavljivanja javnog poziva, odnosno predlože kandidate koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 33. stavak (2) ovoga Zakona, te članove Vijeća i zamjenike predložit će Institut.

(4) Vijeće ministara BiH može odbiti imenovanje pojedine predložene osobe ako smatra da ta osoba ne ispunjava uvjete iz članka 33. stavak (2) ovoga Zakona.

(5) Zamjenici predsjednika i članova Vijeća preuzimaju aktivnu ulogu u radu Vijeća u slučaju spriječenosti predsjednika ili člana, uslijed teške bolesti ili ako su na drugi način dulje spriječeni da sudjeluju u radu Vijeća.

(6) Mandat predsjednika i članova Vijeća kao i njihovih zamjenika iznosi pet godina. Nakon isteka mandata Institut ponovno provodi postupak imenovanja prema odredbama ovoga članka. Predsjednik i članovi Vijeća kao i njihovi zamjenici kojima je mandat istekao mogu biti ponovno imenovani.

(7) Predsjednik ili član Vijeća mogu biti razriješeni s dužnosti ako:

a) ne obnašaju dužnost na savjestan ili nepristran način,

b) postanu trajno nesposobni za obnašanje dužnosti,

c) iz drugih opravdanih razloga sami zatraže da budu razriješeni.

(8) Prijedlog za razrješenje predsjednika i člana Vijeća daje Institut na vlastitu inicijativu ili na inicijativu kolektivne organizacije ili udruge korisnika. O prijedlogu za razrješenje odlučuje Vijeće ministara BiH.

Članak 35. (Postupak pred Vijećem)

(1) Kolektivna organizacija ili reprezentativna udruga korisnika u svako doba nakon objavljivanja privremene tarife iz članka 26. ovoga Zakona, odnosno ako nakon šest mjeseci od početka pregovora ne doĎe do sklapanja kolektivnog ugovora, može tražiti da Vijeće svojom odlukom odredi primjerenu tarifu ili odluči o drugom prijepornom pitanju u vezi s kolektivnim ugovorom.

(2) Svatko tko ima pravni interes može tražiti da Vijeće ocijeni je li objavljeni kolektivni ugovor sukladan zakonu kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava, te ovome Zakonu i je li tarifa odreĎena tim ugovorom primjerena, osim ako je Vijeće o tome pitanju već odlučivalo.

(3) Postupak pred Vijećem pokreće se pisanim zahtjevom koji mora osobito sadržavati:

a) podatke o podnositelju zahtjeva,

b) obrazloženje svih prijepornih pitanja,

c) navode o dosadašnjem tijeku i rezultatima pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora, uključujući dokaze o datumu njihovog početka,

d) prijedlog tarife koju Vijeće treba odrediti odnosno prijedlog rješenja drugog prijepornog pitanja o kojem Vijeće treba odlučiti.

(4) Vijeće dostavlja zahtjev iz stavka (3) ovog članka protivnoj stranci odnosno, u slučaju iz stavka (2) ovoga članka, kolektivnoj organizaciji i reprezentativnoj udruzi korisnika koji su sklopili pobijani kolektivni ugovor, i poziva ih da se o njemu izjasne u roku koji odredi.

(5) Svaka stranka mora navesti činjenice i pružiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev odnosno kojima se protivi navodima i dokazima protivne stranke. Vijeće nije vezano predloženim dokazima i zahtjevima stranaka.

(6) Vijeće može od stranaka bilo kada tražiti da one predlože dodatne dokaze za koje smatra da bi mogli biti korisni u postupku, a osobito može tražiti da stranke pripreme odgovarajuća izvješća, predlože mišljenja stručnjaka ili vještaka i slično. Vijeće procjenjuje, uvažavajući sve okolnosti slučaja, značenje suzdržavanja stranke da postupi sukladno odredbama ovoga stavka.

(7) Ako ovim Zakonom nije drukčije odreĎeno, u postupku pred Vijećem na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se ureĎuje upravni postupak, osim odredbi o pravnim sredstvima i izvršenju.

Članak 36. (Odluka Vijeća)

(1) Vijeće svojom odlukom odreĎuje primjerenu tarifu ili odlučuje o drugom spornom pitanju. Vijeće može osporeni kolektivni ugovor potvrditi djelimično ili u cjelini odnosno izmijeniti ili poništiti.

(2) Ako je ovisno o svim okolnostima slučaja to potrebno, Vijeće može tijekom postupka na prijedlog stranke donijeti odluku kojom odreĎuje visinu tarife za vrijeme trajanja postupka pred Vijećem. Vijeće će donijeti takvu privremenu odluku na temelju podataka koji su poznati u vrijeme donošenja odluke. Takva odluka vrijedi do donošenja odluke prema stavku (1) ovoga članka. Protiv privremene odluke, prema odredbama ovoga stavka, nije dopuštena sudska zaštita predviĎena člankom 38. ovoga Zakona.

(3) Vijeće je dužno donijeti odluku iz stavka (1) ovoga članka u roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva iz članka 35. stavak (3) ovoga Zakona.

(4) Pravomoćna odluka Vijeća sastavnim je dijelom kolektivnog ugovora, odnosno zamjenjuje kolektivni ugovor ako se njome pobijani kolektivni ugovor mijenja ili poništava, ili ako kolektivni ugovor nije bio sklopljen.

(5) Pravomoćna odluka Vijeća objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta".

Članak 37. (Troškovi postupka pred Vijećem)

(1) Troškovi postupka pred Vijećem su troškovi stranaka i troškovi Vijeća.

(2) Svaka stranka sama snosi svoje troškove postupka pred Vijećem.

(3) Stranke u podjednakim dijelovima snose sljedeće troškove Vijeća:

a) nagradu za rad članova Vijeća,

b) putne i druge razumne troškove člana Vijeća,

c) troškove nastale izvoĎenjem dokaza,

d) administrativne troškove.

(4) Stranka koja je pokrenula postupak pred Vijećem mora u roku koji odredi Vijeće, a koji ne smije biti kraći od 15 dana, predujmiti sredstva za pokrivanje troškova rada Vijeća, inače će Vijeće odbaciti zahtjev za pokretanje postupka.

(5) Visina nagrade za rad članova Vijeća iznosi 25% od osnovne mjesečne plaće kantonalnog odnosno općinskog suca, za svaki započeti mjesec trajanja postupka, a visina nagrade za rad predsjednika Vijeća jednaka je nagradi člana, uvećana za 15%.

(6) Vijeće posebnim rješenjem donosi odluku o troškovima Vijeća i o tomu mora li koja od stranaka, uzimajući u obzir plaćeni predujam, povratiti drugoj stranci odgovarajući dio plaćenih troškova.

Članak 38. (Sudska zaštita protiv odluke Vijeća)

(1) Protiv odluke Vijeća dopušteno je pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od primitka odluke. O tužbi odlučuje Sud Bosne i Hercegovine u vijeću od tri suca.

(2) Sud Bosne i Hercegovine ispituje odluku Vijeća u granicama podnesenog tužbenog zahtjeva i u granicama razloga koji su navedeni u tužbi, pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede postupka glede pitanja je li stranci bila dana mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima važnim za pobijanu odluku.

(3) U postupku sudske zaštite tužitelj ne može navoditi nove činjenice i predlagati izvoĎenje novih dokaza.

(4) Sud Bosne i Hercegovine donosi rješenje bez glavne rasprave.

(5) Protiv presude odnosno rješenja suda nisu dopušteni žalba niti revizija.

(6) Za postupak sudske zaštite, prema odredbama ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se ureĎuje upravni spor, osim ako je ovim Zakonom drukčije odreĎeno. Vijeće je izuzeto od obveze plaćanja sudskih pristojbi u upravnom sporu.

Članak 39. (Sporedni poslovi i administrativna pomoć)

(1) Sjedište Vijeća je u sjedištu Instituta. Institut daje Vijeću svu potrebnu administrativno-tehničku pomoć koja je potrebna za osiguranje učinkovitog i nesmetanog rada Vijeća i snosi troškove takve pomoći.

(2) Institut prima na svoj račun sva sredstva koja plaćaju stranke u svrhu pokrivanja troškova za rad Vijeća na temelju članka 37. stavak (3) ovoga Zakona i obavlja sve računovodstvene poslove u vezi s isplatom nagrada i naknadom troškova članovima Vijeća.

POGLAVLJE II. MEDIJACIJA

Članak 40. (Medijator)

(1) Kolektivna organizacija i reprezentativna udruga korisnika mogu predložiti angažiranje medijatora na temelju dogovora o medijaciji u svrhu sklapanja kolektivnog ugovora o kabelskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela.

(2) Medijator je neovisan, nepristran i nije vezan bilo čijim uputama. U postupku medijacije zajamčena je tajnost.

(3) Dužnost medijatora je učiniti sve potrebno da stranke pregovaraju u dobroj vjeri i da ne ometaju i ne odugovlače pregovore bez opravdanih razloga. Medijator može predložiti strankama način rješavanja spora. Smatra se da su stranke prihvatile prijedlog medijatora ako u roku od tri mjeseca od njegovog uručenja nijedna od njih ne podnese svoj pisani prigovor.

(4) Stranke zajedno biraju medijatora s popisa medijatora koji odreĎuje Institut.

(5) Medijator ima pravo na nagradu za obavljenu medijaciju. Nagradu medijatoru plaćaju stranke. Bliže propise za provedbu ovoga članka, uključujući visinu nagrade, donosi Institut.

(6) Institut osigurava medijatoru svu potrebnu administrativnu pomoć u vezi s nesmetanim voĎenjem postupka medijacije. Na medijaciju se na odgovarajući način primjenjuje i odredba članka 39. ovoga Zakona.

DIO ŠESTI - PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 41. (Prekršaj)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj poduzetnik ako:

a) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku popis iskorištenih autorskih djela (članak 27. st. (1), (3) i (4) ovoga Zakona),

b) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku podatke o vrsti i broju prodanih ili uvezenih ureĎaja za zvučno i vizualno snimanje, ureĎaja za fotokopiranje, praznih nosača zvuka i slike i podataka o prodanim fotokopijama, a koji su potrebni za izračun dugovanog iznosa naknade za privatnu i drugu vlastitu uporabu djela, prema odredbama zakona kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava (članak 28. st. (1) i (2) ovoga Zakona),

c) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku podatke potrebne za izračun dugovane naknade od prodaje izvornika likovnih djela (članak 28. stavak (3) ovoga Zakona),

d) odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji ne pošalje u roku podatke potrebne za izračun dugovane naknade od davanja izvornika ili primjeraka djela na poslugu (članak 28. stavak (4) ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi i kod poduzetnika.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka fizička osoba.

(4) St. (1), (2) i (3) ovoga članka primjenjuju se i u slučaju da je popis djela odnosno da su podaci netočni.

(5) Prekršajni postupak na temelju odredbi ovoga članka je žuran.

Članak 42. (Prekršaji u povratu)

Pravnoj osobi ili poduzetniku koji u povratu učini prekršaj iz članka 41. stavak (1) ovoga Zakona može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se povreĎuje autorsko ili srodna prava u trajanju do jedne godine ako je učinjeni prekršaj osobito težak zbog načina izvršenja, posljedica djela ili drugih okolnosti učinjenog prekršaja.

Članak 43. (Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor u vezi s prekršajima, za koje su propisane sankcije u članku 41. ovoga Zakona, provodi inspekcija nadležna za kontrolu tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44. (Usuglašavanje statusnog oblika i poslovanja postojećih organizacija)

(1) Organizacije autora i drugih nositelja autorskih prava, te druge pravne osobe specijalizirane za ostvarivanje autorskih prava koje su, prema odredbi članka 87. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 76/06), obavljale poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog prava prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju raditi i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Svi subjekti iz stavka (1) ovoga članka dužni su uskladiti svoj statusni oblik i svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava prema članku 10. ovoga Zakona, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovoga članka primjenjuju se i na subjekte čija dozvola istječe za vrijeme trajanja roka iz stavka (2) ovoga članka.

(4) Odredbe stavka (1) ovoga članka primjenjuju se na subjekte iz stavka (2) ovoga članka sve dok Institut ne izda dozvolu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava prema članku 11. ovoga Zakona.

(5) Tarife organizacija autora i drugih nositelja autorskih prava, te drugih pravnih osoba specijaliziranih za ostvarivanje autorskih prava prema stavku (1) ovoga članka koje su se primjenjivale do stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se valjanim kolektivnim ugovorima o tarifama, prema odredbama članka 24. ovoga Zakona.

(6) Postupci za izdavanje dozvole za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog prava koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nisu okončani nastavljaju se prema odredbama ovoga Zakona.

(7) Postupci za odobrenje tarifa koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nisu okončani prekidaju se.

Članak 45. (Privremena dozvola do osnivanja odgovarajuće kolektivne organizacije)

(1) Ako u razdoblju od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona ne budu osnovane odgovarajuće kolektivne organizacije za ostvarivanje prava na naknadu od reproduciranja djela za privatnu i drugu vlastitu uporabu, kao i za ostvarivanje naknade od ponovne prodaje izvornika djela likovne umjetnosti prema odredbama zakona kojim se ureĎuje autorsko pravo i srodna prava, Institut ima pravo izdati privremenu dozvolu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja tih prava pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete iz čl. 8., 9. i 10. stavak (2) toč. a), c) i e) ovoga Zakona, ako to ocijeni prikladnim prema svim okolnostima konkretnog slučaja.

(2) Privremena dozvola može se izdati za odreĎeni vremenski rok koji nije kraći od godinu dana ili bez roka, do opoziva. Institut će u privremenoj dozvoli odrediti pravnoj osobi uvjete za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja odreĎenih autorskih prava.

(3) Privremena dozvola pravnoj osobi iz stavka (1) ovog članka u svakom slučaju prestaje važiti izdavanjem dozvole odgovarajućoj kolektivnoj organizaciji prema članku 11. ovoga Zakona.

Članak 46. (Imenovanje Vijeća)

(1) Institut treba započeti postupak imenovanja Vijeća u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vijeće ministara BiH imenovat će predsjednika i članove Vijeća najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 47. (Provedbeni propisi)

Institut je dužan donijeti propise predviĎene u članku 10. stavak (3), članku 11. stavak (3) i članku 40. stavak (5) ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 48. (Prestanak važenja drugih propisa)

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe čl. 86., 87., 88., 89., 90., 91., 105., 106., 107., 108., 120., 121., 122., 123., 124., 130., 131., 132., 134. i 135. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02 i 76/06).

Članak 49. (Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

PSBiH broj 544/10 13. srpnja 2010. godine

Sarajevo

Predsjedatelj Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH Niko Lozanĉić, v. r.

Predsjedatelj Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić, v. r.

Година XIV Broj/Broj Godina XIV Уторак, 3. августа 2010. године 63 Utorak, 3. kolovoza/augusta 2010.

godine

ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 80. сједници Представничког дома, одржаној 30. јуна 2010. године, и на 48. сједници Дома народа, одржаној 13. јула 2010. године, усвојила је

ЗАКОН

О КОЛЕКТИВНОМ ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. (Предмет Закона)

(1) Овим законом уређују се:

а) садржај и начин колективног остваривања ауторског права и сродних права,

б) организације за колективно остваривање ауторског права и сродних права,

ц) услови и поступак за давање дозволе за колективно остваривање права,

д) тарифе и тарифни уговори о висинама накнада за коришћење ауторског дјела и предмета сродних права,

е) надзор надлежног државног органа над колективним организацијама,

ф) именовање, састав, надлежности и рад Савјета за ауторско право.

(2) Овај закон примјењује се заједно са законом којим се уређују ауторско право и сродна права у Босни и Херцеговини. Одредбе овог закона ни на који начин не утичу на права призната законом којим се уређују ауторско право и сродна права у Босни и Херцеговини.

(3) Све одредбе овог закона које се односе на ауторско право и ауторска дјела укључују и примјењују се на одговарајући начин и на сродна права и на предмете заштите тих права.

(4) Све одредбе овог закона које се односе на аутора, односно носиоца сродног права, односе се и на њихове правне сљеднике.

Члан 2. (Колективно остваривање ауторског права)

(1) Колективно остваривање ауторског права значи остваривање ауторског права за више ауторских дјела већег броја аутора заједно посредством правних лица специјализованих само за ту дјелатност, која испуњавају све услове према одредбама овог закона и која имају дозволу Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Институт) за обављање те дјелатности (у даљем тексту: колективна организација).

(2) Колективна организација обавља дјелатност колективног остваривања ауторског права у своје име а за рачун аутора.

(3) Колективно остваривање ауторског права могуће је само у случају објављених ауторских дјела.

Члан 3. (Послови колективног остваривања ауторског права)

(1) Активности које обавља колективна организација у остваривању ауторског права обухватају сљедеће послове:

а) склапање уговора о преносу неискључивих права корисницима за коришћење ауторских дјела из репертоара колективне организације под истим условима за исте врсте корисника, за исте врсте дјела и за исте начине коришћења,

б) склапање колективних уговора са репрезентативним удружењима корисника о условима за коришћење ауторских дјела,

ц) објављивање усаглашене тарифе о висини накнада за коришћење ауторских дјела и упознавање корисника с висинама тих накнада,

д) наплату накнаде за коришћење ауторских дјела,

е) расподјелу наплаћених, односно примљених накнада ауторима према унапријед одређеним правилима о расподјели,

ф) контролу над коришћењем ауторских дјела која чине репертоар колективне организације,

г) покретање и вођење поступака заштите код судова и других државних органа у случају повреда права која остварује колективна организација,

х) склапање уговора са страним колективним организацијама и њиховим удружењима,

и) друге активности које су повезане са колективним остваривањем права и које могу разумно представљати трошкове пословања колективне организације (образовне и промотивне активности за подизање свијести о потреби поштовања ауторског права, његове заштите и слично). У промотивне активности колективне организације потребно је укључити све радио станице и телевизије које су регистроване у Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине (РАК), због равноправности корисника.

(2) Административно-техничке послове у вези са колективним остваривањем ауторског права колективна организација може повјерити другој колективној организацији или привредном друштву на основу писаног уговора.

Члан 4. (Обавезно колективно остваривање права)

(1) Остваривање ауторског права може се обављати на колективан начин у погледу свих права признатих према одредбама закона који уређује ауторско право и сродна права под условом да су испуњени услови које одређује овај закон.

(2) Остваривање ауторског права мора се обављати само на колективан начин у случају:

а) поновне продаје оригинала ликовних дјела (право слијеђења),

б) убирања накнаде за приватну и другу сопствену употребу дјела,

ц) кабловског реемитовања ауторских дјела, осим ако се ради о сопственим емисијама радио-дифузних организација, независно од тога да ли су то изворна права радио-дифузних организација, или права која су на њих пренијели други носиоци права,

д) права репродуковања актуелних новинских и сличних чланака о текућим питањима у прегледима такве штампе (клипинг).

(3) Права из става (2) овог члана надлежна колективна организација остварује без уговора с аутором.

Члан 5. (Изузетно индивидуално остваривање права)

Права која се према члану 4. овог закона могу остваривати само на колективан начин могу се остваривати индивидуално док Институт не изда одобрење одређеном правном лицу за њихово колективно остваривање.

ДИО ДРУГИ - КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ГЛАВА I - ОБЛИК КОЛЕКТИВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 6. (Колективна организација)

(1) Колективна организација је правно лице које, уз дозволу Института, обавља послове из члана 3. овог закона, на основу уговора с аутором, односно на основу овог закона, као своју једину и непрофитну дјелатност.

(2) Изузетно од става (1) овог члана, колективна организација може да обавља административно-техничке послове за другу колективну организацију на основу писаног уговора.

(3) За колективно остваривање ауторских права која се односе на исту врсту права на истој врсти дјела може да постоји само једна колективна организација.

Члан 7. (Стандарди пословања колективне организације)

(1) Колективна организација мора да обавља све послове у оквиру своје дјелатности на начин који обезбјеђује постизање највећег могућег степена ефикасности, доброг пословања, штедљивости и транспарентности.

(2) Од свих укупно остварених средстава колективна организација одваја само средства за покривање трошкова свог рада, а сва друга средства дужна је да расподијели својим члановима. Изузетно, статутом колективне организације може се изричито предвидјети да се одређени дио тих средстава одвоји за културне намјене, као и за унапређење пензијског, здравственог и социјалног статуса својих чланова. Висина тако одвојених средстава не смије да буде већа од 10% нето прихода колективне организације.

(3) Колективна организација дужна је да се придржава међународних и општеприхваћених правила, стандарда и принципа који се примјењују у пракси колективног остваривања права, а нарочито оних који се односе на стручне службе, утврђивање висине накнада за коришћење дјела, документацију и њену међународну размјену, те обрачун и расподјелу накнада домаћим и страним ауторима.

Члан 8. (Правни облик колективне организације)

(1) Колективна организација је правно лице које има статус удружења које дјелује на цијелој територији Босне и Херцеговине.

(2) У случају сукоба одредаба овог закона и закона који уређује оснивање и рад удружења примјењују се одредбе овог закона.

Члан 9. (Правни основ за колективно остваривање права)

(1) Колективна организација може да остварује ауторска права на основу уговора са аутором, осим ако овим законом није изричито предвиђена могућност колективног остваривања права на основу самог закона (члан 4. став (3) овог закона).

(2) Уговор из става (1) овог члана мора да садржи нарочито:

а) одредбу о искључивом преносу одговарајућег имовинског права аутора на колективну организацију,

б) налог аутора колективној организацији да у своје име а за рачун аутора остварује пренесена права,

ц) врсту дјела и права која колективна организација остварује за рачун аутора,

д) вријеме трајања уговора које не може да буде дуже од пет година; послије истека трајања уговор се може неограничено продуживати за исте периоде.

(3) Ако колективна организација остварује права на основу закона, став (2) тач. б), ц) и д) овог члана примјењују се на одговарајући начин.

(4) Ако је остваривање права према закону или уговору пренесено на колективну организацију, аутор не може сам остваривати та права на индивидуалан начин, осим у случају из члана 5. овог закона.

ГЛАВА II - ПОСТУПАК ДАВАЊА ДОЗВОЛЕ И КОНТРОЛА НАД РАДОМ КОЛЕКТИВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 10. (Захтјев за добијање дозволе)

(1) Правно лице може да послује као колективна организација само на основу дозволе Института.

(2) Поступак за давање дозволе за обављање послова колективног остваривања ауторских права покреће се на основу писаног захтјева правног лица Институту. Уз такав захтјев правно лице мора да поднесе:

а) статут који утврђује органе и њихове надлежности за обављање послова колективне организације из члана 2. став (1) овог закона,

б) име, презиме и адресу лица која су овлашћена за представљање колективне организације,

ц) податке о броју аутора који су овластили правно лице за остваривање права на њиховим дјелима, као и попис дјела која ће сачињавати репертоар колективне организације,

д) доказе о томе да правно лице располаже одговарајућим пословним просторијама, опремом и стручном службом за ефикасно обављање колективног остваривања права,

е) пословни план из којег произлази реална процјена обима укупног економског ефекта колективног остваривања права, као и на вјеродостојним документима заснован закључак да ће то правно лице моћи обављати дјелатност колективне организације на ефикасан и економичан начин уз примјену свих стандарда из члана 7. овог закона,

ф) рјешење о упису у регистар удружења код Министарства правде Босне и Херцеговине.

(3) Ближе прописе за спровођење става (2) тач. ц), д) и е) овог члана доноси Институт.

Члан 11. (Давање дозволе)

(1) Институт ће издати дозволу за обављање послова колективног остваривања ауторског права правном лицу које је поднијело захтјев према члану 10. овог закона ако утврди да:

а) је статут колективне организације у складу са одредбама овог закона и са законом којим се уређују ауторско право и сродна права,

б) је економска основа правног лица довољна да омогућава несметан рад колективне организације и ефикасно остваривање права,

ц) правно лице испуњава услове из члана 10. став (2) тачка д) овог закона,

д) већ не постоји за исту врсту ауторских дјела и за остваривање истих права друга колективна организација осим ако правно лице које подноси захтјев докаже да ће обезбиједити корисницима већи репертоар заштићених дјела него већ постојећа колективна организација, као и да може обезбиједити ефикаснији и економичнији начин остваривања права.

(2) При процјени постојања довољне економске основе правног лица, односно процјени обезбјеђења ефикаснијег и економичнијег начина остваривања права из става (1) овог члана, Институт ће узети у обзир нарочито: број аутора који су држављани Босне и Херцеговине или који имају пребивалиште, односно сједиште у Босни и Херцеговини, а који су овластили колективну организацију за остваривање њихових права, укупан број њихових дјела која ће чинити репертоар колективне организације, претпостављени обим коришћења тих дјела, односно могући број њихових корисника, начин и средства којима колективна организација намјерава обављати своју дјелатност, способност остваривања права страних аутора, способност остваривања права домаћих аутора у иностранству, те процјену очекиване висине наплаћених накнада и трошкова пословања.

(3) Ближе прописе о спровођењу става (2) овог члана доноси Институт.

(4) У случају давања дозволе новој колективној организацији, одлука о томе мора да садржи и изреку о одузимању дозволе за обављање тих послова дотадашњој колективној организацији.

(5) У поступку издавања дозволе примјењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак. Против одлуке Института није могуће изјавити жалбу, али се може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине.

(6) Обавјештење о правоснажној одлуци о давању дозволе објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и у "Службеном гласнику Института".

Члан 12. (Контрола Института над радом колективне организације)

(1) Институт врши надзор над радом колективне организације и контролише да ли она обавља своје послове у складу с одредбама овог закона.

(2) Институт може у свако вријеме да захтијева од колективне организације извјештај о вођењу послова, као и увид у пословне књиге и другу пословну документацију колективне организације, у обиму који је потребан и оправдан актом контроле у конкретној ствари, на основу образложеног писаног захтјева у којем је јасно одређен предмет контроле.

(3) Колективна организација дужна је да без одгађања обавијести Институт о свакој промјени лица која су према закону и статуту овлашћена за њено представљање.

(4) Колективна организација мора Институту без одгађања јавити, уз истовремено достављање све одговарајуће документације, нарочито:

а) сваку измјену статута,

б) колективне уговоре с удружењима корисника,

ц) тарифе и сваку њихову измјену или допуну,

д) уговоре са страним колективним организацијама и њиховим удружењима,

е) одлуке скупштине колективне организације,

ф) годишње извјештаје и извјештаје ревизијских организација, заједно са мишљењем овлашћеног ревизора о правилности пословања колективне организације и његове усклађености с одредбама овог закона, актима колективне организације и уговорима закљученим са трећим лицима,

г) судске и управне одлуке у којима је колективна организација једна од странака.

(5) Колективна организација дужна је да благовремено обавијести Институт и кориснике о одржавању сједница скупштине и других органа и да омогући овлашћеним представницима Института и корисника да присуствују тим сједницама. Представници Института и корисника имају право да на сједницама органа колективне организације дају мишљења о свим питањима која се односе на послове колективног остваривања ауторског права, али немају право гласа.

Члан 13. (Мјере Института у случају неправилности у раду колективне организације)

(1) Ако Институт установи неправилности у раду колективне организације, он ће својим рјешењем наредити да колективна организација отклони те неправилности и одредити јој примјерен рок за њихово отклањање, који не може бити краћи од 30 дана, нити дужи од шест мјесеци.

(2) Институт ће својом одлуком одузети издату дозволу за рад колективне организације ако:

а) је колективна организација доставила Институту нетачне податке, на основу којих је издата дозвола,

б) наступе околности које би биле разлог за одбијање захтјева за издавање дозволе,

ц) колективна организација не обавља своје дјелатности у складу са одредбама члана 3. овог закона,

д) колективна организација учини тежу повреду одредаба овог закона.

(3) Институт не може донијети одлуку према ставу (2) тач. ц) и д) овог члана ако претходно није наредио колективној организацији да отклони установљене повреде.

(4) Одлука о одузимању дозволе објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и у "Службеном гласнику Института".

Члан 14. (Условно одузимање дозволе)

(1) Институт може својом одлуком о одузимању дозволе истовремено одредити да се то одузимање неће спровести под условом да колективна организација у одређеном року, који не може бити краћи од шест мјесеци нити дужи од двије године (пробни период), отклони све неправилности и санира учињене повреде, те да у том року не учини нову повреду која је основ за одузимање дозволе.

(2) Институт ће опозвати одлуку о условном одузимању дозволе ако колективна организација у пробном периоду не отклони установљене неправилности и повреде, или ако учини нову повреду која је основ за одузимање дозволе.

(3) У поступцима према одредбама чл. 13. и 14. овог закона примјењују се на одговарајући начин одредбе закона који уређује управни поступак. Против одлуке или рјешења Института не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине.

ДИО ТРЕЋИ - ОДНОС КОЛЕКТИВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕМА АУТОРИМА

Члан 15. (Обавеза прихватања колективног остваривања права)

(1) Колективна организација не може одбити захтјев за склапање уговора за колективно остваривање права из области своје дјелатности.

(2) Одредба става (1) овог члана не примјењује се ако је аутор већ склопио уговор за колективно остваривање својих права у Босни и Херцеговини са страном колективном организацијом.

Члан 16. (Чланство у колективној организацији)

Аутори који су повјерили колективној организацији остваривање својих права су њени чланови. Врсте чланства и права везана за њих одређује статут колективне организације.

Члан 17. (Забрана изузимања дјела)

Члан колективне организације не може из колективног остваривања права изузети своја поједина дјела, нити поједине облике коришћења тих дјела, осим у случају кад је то предвиђено уговором између њега и колективне организације.

Члан 18. (Претпоставка колективног остваривања права)

(1) Постоји претпоставка да је колективна организација, у оквиру врсте права и врсте дјела за које је специјализована, овлашћена да дјелује за рачун свих аутора.

(2) Аутор који не жели да своја права остварује на колективан начин дужан је да о томе, у писаној форми, обавијести одговарајућу колективну организацију.

(3) Колективна организација дужна је да ауторе који је нису обавијестили да ће своја права остваривати на индивидуалан начин третира равноправно с ауторима који су с њом склопили уговор из члана 9. овог закона.

Члан 19. (Надзор чланова)

(1) Сваки члан колективне организације може да тражи од ње на увид годишњи финансијски извјештај и извјештај надзорног одбора у року који је одређен статутом. Ако тај рок није одређен, он износи 15 дана од дана примања захтјева члана.

(2) Најмање 10% редовних чланова колективне организације може да тражи да један или више назависних стручњака, на трошак колективне организације, изврши преглед и ревизију њеног пословања, осим ако је на основу ове законске одредбе такав преглед већ био извршен у истој календарској години.

Члан 20. (Годишњи извјештај и ревизија)

(1) Колективна организација мора за сваку пословну годину, у року од шест мјесеци послије њеног завршетка, усвојити односно прибавити:

а) годишњи извјештај органа управљања и надзорних органа о износу наплаћених накнада, њиховој расподјели, пословању колективне организације, извршавању колективних уговора из члана 24. овог закона и о извршавању уговора закључених са страним колективним организацијама,

б) извјештај ревизорске куће о извршеној контроли финансијско- рачуноводствене документације, заједно са налазом овлашћеног ревизора о правилности и усклађености пословања колективне организације с одредбама овог закона, с актима колективне организације и са закљученим уговорима,

ц) мишљење органа управљања и надзорних органа о извјештају и налазу из тачке б) овог става,

д) предузете мјере, ако је овлашћени ревизор нашао неправилности у пословању колективне организације,

е) предлог финансијског плана колективне организације за наредну годину, који укључује план трошкова њеног пословања.

(2) Одредбе овог члана не утичу на обавезе колективне организације које она према другим прописима има у погледу финансијског пословања, извјештаја и ревизије.

Члан 21. (Правила о расподјели прихода колективне организације)

(1) Узимајући у обзир одредбу члана 7. став (2) овог закона, колективна организација дужна је да ауторима који су с њом закључили уговор из члана 9. овог закона, као и онима који своја права у Босни и Херцеговини остварују на основу уговора закљученог између те колективне организације и стране колективне организације, расподијели сав приход од своје дјелатности, у складу са годишњим планом који усвоји скупштина колективне организације.

(2) Колективна организација дијели средства за ауторске хонораре чланова у складу са усвојеним правилима о расподјели.

(3) Основни принципи и правила расподјеле прихода морају бити одређени у статуту колективне организације, морају обезбјеђивати сразмјерност, примјереност и праведност расподјеле и морају ефикасно онемогућити било какву арбитрарност.

Члан 22. (Посебни случајеви расподјеле накнада)

(1) Накнада остварена на основу права на накнаду за приватну и другу сопствену употребу, која се према закону који уређује ауторско право и сродна права плаћа од прве продаје или увоза нових техничких уређаја за звучно и визуелно снимање и нових празних носача звука, слике или текста, дијели се између аутора, извођача и произвођача фонограма, односно филмских продуцената у омјеру 40:30:30.

(2) Накнада остварена на основу права на накнаду за приватну и другу сопствену употребу, која се према закону који уређује ауторско право и сродна права плаћа од прве продаје или увоза нових уређаја за фотокопирање и од израђених фотокопија намијењених за продају, дијели се између аутора и издавача у омјеру 50:50.

(3) Накнада остварена на основу законске лиценце за репродуковање новинских и сличних чланака у прегледима штампе (клипинг) дијели се између аутора и издавача у омјеру 30:70.

ДИО ЧЕТВРТИ - ОДНОС КОЛЕКТИВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КОРИСНИКА

ГЛАВА I - ТАРИФА И КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Члан 23. (Тарифа)

(1) Висина и начин израчунавања накнада које поједини корисник мора да плати колективној организацији за коришћење ауторског дјела из њеног репертоара одређује се тарифом. Висина накнаде мора бити примјерена врсти и начину коришћења ауторског дјела.

(2) Тарифа се одређује колективним уговором између колективне организације и репрезентативног удружења корисника или, ако то није могуће, уговором са појединачним корисником, односно одлуком Савјета за ауторско право. До другачије правоснажне одлуке Савјета за ауторско право сматра се да су тарифе одређене поменутим уговорима примјерене.

(3) При одређивању примјерене тарифе нарочито се узима у обзир:

а) укупни бруто приход који се остварује коришћењем ауторског дјела или, ако то није могуће, укупни бруто трошкови везани за то коришћење,

б) значај коришћења ауторских дјела за дјелатност корисника,

ц) сразмјер између заштићених и незаштићених ауторских дјела која се користе,

д) сразмјер између права која се остварују на колективан и индивидуалан начин,

е) посебна сложеност колективног остваривања права због одређеног начина коришћења ауторских дјела,

ф) упоредивост предложене тарифе са тарифама одговарајућих колективних организација у другим сусједним државама и државама које се према релевантним критеријумима, а нарочито према висини бруто домаћег производа по становнику и куповној моћи, могу упоредити са Босном и Херцеговином.

(4) Изузетно од одредбе става (3) овог члана, основ за одређивање примјерене тарифе за електронске медије је нето приход остварен од спонзорства музичких емисија, приход од редовног оглашавања у маркетиншком простору радија или телевизије. У основ не улазе приходи остварени спонзорисањем емисија истраживачког новинарства или информативних емисија, временске прогнозе и спорта, образовних и едукативних емисија, донације, спонзорства немузичких дијелова програма.

Члан 24. (Колективни уговор)

(1) Колективна организација закључује колективни уговор са репрезентативним удружењем корисника ауторских дјела из репертоара колективне организације на основу претходно обављених преговора. Као репрезентативно удружење сматра се оно удружење корисника које на територији Босне и Херцеговине представља већину корисника у области одређене дјелатности, односно оно коме је репрезентативност призната на основу других прописа.

(2) Ако нема репрезентативног удружења у смислу става (1) овог члана, репрезентативност ће се утврђивати на основу броја корисника које удружење представља, активности удружења, степена организованости удружења и слично.

(3) Колективним уговором сматра се и уговор који закључи колективна организација са појединим корисником ауторских дјела из њеног репертоара ако је он, због природе своје дјелатности, једини који обавља ту дјелатност. Одредбе овог закона које се односе на репрезентативно удружење корисника примјењују се на одговарајући начин и на појединог корисника из овог става.

(4) Колективни уговор одређује нарочито:

а) тарифу, основица за обрачун и начин примјене тарифе,

б) услове за коришћење ауторских дјела из репертоара колективне организације,

ц) околности коришћења због којих се висина одређене накнаде према тарифи увећава, смањује или опрашта,

д) рок и начин наплате накнаде,

е) начин наплате накнаде за коришћење ауторских дјела и начин обрачунавања наплаћених накнада у случају постојања привремене тарифе из члана 26. овог закона за коришћење тих дјела до момента закључења колективног уговора, ако се тим уговором први пут одређује тарифа за поједину врсту коришћења ауторских дјела.

Члан 25. (Поступак закључења колективног уговора)

(1) Позив на преговоре за закључење колективног уговора колективна организација објављује у "Службеном гласнику БиХ". Рок за почетак преговора не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања ни дужи од 180 дана од дана објављивања позива.

(2) Колективна организација објављује закључени колективни уговор у "Службеном гласнику БиХ". Колективни уговор почиње да важи за све истоврсне кориснике ауторских дјела из репертоара колективне организације петнаестог дана од дана његовог објављивања у "Службеном гласнику БиХ", независно од тога да ли су ти корисници учествовали у преговорима или не.

(3) Корисници ауторских дјела из репертоара колективне организације дужни су да закључе уговоре са колективном организацијом у складу са важећим колективним уговором.

(4) При одлучивању о захтјевима колективне организације за наплату накнада, судови су везани важећим колективним уговором.

(5) Одредбе чл. 24. и 25. овог закона примјењују се на одговарајући начин и на измјене, допуне или престанак колективних уговора.

ГЛАВА II - ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

Члан 26. (Обавеза склапања уговора о коришћењу дјела)

(1) Корисник ауторских дјела из репертоара колективне организације може било када да тражи закључење уговора о неискључивом преносу права за коришћење тих дјела, према важећем колективном уговору, односно важећој привременој тарифи, ако она у том тренутку постоји.

(2) Ако уговор о неискључивом преносу права за коришћење заштићених дјела није закључен, сматра се да је одговарајуће право пренесено ако корисник плати на рачун колективне организације или на посебан рачун код суда или нотара износ који би наплатила колективна организација према важећој тарифи.

Члан 27. (Обавеза корисника да извјештава колективну организацију)

(1) Организатори културно-умјетничких и забавних приредаба и други корисници заштићених ауторских дјела обавезни су да у случајевима када је то потребно према одредбама овог закона претходно прибаве права за саопштавање јавности тих дјела, а у року од 15 дана након таквог саопштавања да пошаљу одговарајућој колективној организацији списак свих коришћених дјела.

(2) Надлежни орган унутрашњих послова ће на захтјев аутора или колективне организације забранити приредбу, односно коришћење заштићеног дјела, ако организатор није претходно прибавио права из става (1) овог члана.

(3) Колективна организација обавезна је да о свом трошку електронским медијима стави на располагање компјутерски програм који ће аутоматски евидентирати емитована ауторска дјела која се могу електронском поштом слати колективној организацији.

(4) Корисници заштићених дјела који та дјела користе без неискључивог преноса права, на основу закона који уређује ауторско право и сродна права (издавачи наставних и испитних материјала, издавачи периодичне штампе и лица која се баве клипингом), обавезни су да најмање једном мјесечно пошаљу одговарајућој колективној организацији податке о њиховом коришћењу, осим ако је посебним уговором између колективне организације и корисника договорен другачији рок извјештавања.

Члан 28. (Обавеза лица која плаћају накнаду на основу других права аутора)

(1) Произвођачи уређаја за звучно и визуелно снимање, произвођачи уређаја за фотокопирање, произвођачи празних носача звука, слике или текста, односно увозници таквих уређаја и носача, дужни су да крајем сваког квартала саопште, у писаној форми, одговарајућој колективној организацији податке о броју и врсти продатих, односно увезених уређаја и носача, који су потребни за израчунавање дуговане накнаде.

(2) Физичка или правна лица која уз наплату обављају услуге фотокопирања дужна су да крајем сваког мјесеца саопште, у писаној форми, одговарајућој колективној организацији податке о броју израђених фотокопија за продају, који су потребни за израчунавање дуговане накнаде, осим ако је посебним уговором између колективне организације и таквих лица договорен другачији рок.

(3) Продавци, купци или посредници који се професионално баве прометом оригинала дјела ликовне умјетности обавезни су да саопште, у писаној форми, одговарајућој колективној организацији податке који су потребни за израчунавање дуговане накнаде од продаје оригинала ликовних дјела (право слијеђења; уређено одредбама закона који уређује ауторско право и сродна права), у року од 30 дана од такве продаје.

(4) Физичка или правна лица која се баве давањем на послугу таквих оригинала или примјерака дјела, а која према одредбама закона који уређује ауторско и сродна права плаћају накнаду аутору, дужна су да саопште, у писаној форми, одговарајућој колективној организацији податке који су потребни за израчунавање дуговане накнаде у року од 15 дана од примања њеног захтјева.

ГЛАВА III - ОБАВЕЗЕ КОЛЕКТИВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 29. (Недискриминација корисника)

Колективна организација дужна је да са сваким заинтересованим корисником, односно удружењем корисника, закључи уговор о неискључивом преносу права, без дискриминације.

Члан 30. (Обавеза давања података на увид)

Колективна организација дужна је да сваком кориснику, као и другом лицу које има правни интерес, омогући увид у свој репертоар ауторских дјела и да на захтјев сваког корисника саопшти све потребне податке о условима под којима она остварује ауторска права на појединим дјелима.

Члан 31. (Обавјештавање корисника о изузимању аутора)

Колективна организација дужна је да сваком кориснику који користи дјела са њеног репертоара на основу овог закона без одгађања прослиједи обавјештење из члана 18. овог закона.

ДИО ПЕТИ - РЈЕШАВАЊЕ ТАРИФНИХ СПОРОВА ИЗМЕЂУ КОЛЕКТИВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИСНИКА

ГЛАВА I - САВЈЕТ ЗА АУТОРСКО ПРАВО

Члан 32. (Савјет за ауторско право)

(1) Савјет за ауторско право (у даљем тексту: Савјет) стручни је, независни и непристрасни орган који је овлашћен да у области остваривања ауторског права:

а) одређује примјерену тарифу за коришћење ауторских дјела,

б) одлучује о другим спорним питањима у вези са закључивањем колективних уговора,

ц) провјерава да ли је објављени колективни уговор у складу са законом који уређује ауторско право и сродна права, те с овим законом.

(2) Ако су странке у вези с неким од питања из става (1) овог члана закључиле арбитражни споразум или су уговориле надлежност арбитраже, такав уговор или уговорна одредба су ништавни.

(3) Спорови чије је рјешавање у надлежности Савјета не могу се износити пред Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине.

Члан 33. (Састав Савјета)

(1) Савјет чине предсједник и четири члана.

(2) Предсједник и чланови Савјета, као и њихови замјеници, морају имати високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у струци. Сва лица у саставу Савјета морају имати знање из области ауторског права.

Члан 34. (Именовање Савјета)

(1) Предсједника и чланове Савјета именује Савјет министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара БиХ) на предлог Института. Осим предсједника и чланова, именују се и замјеник предсједника и два замјеника члана Савјета.

(2) Институт припрема предлог из става (1) овог члана на основу предлога кандидата добијеног од колективне организације и од репрезентативног удружења корисника на основу јавног позива, објављеног у "Службеном гласнику БиХ".

Колективна организација и репрезентативно удружење корисника предлажу сваки по два члана Савјета и по једног замјеника. Предсједника Савјета и његовог замјеника предлаже Институт.

(3) Ако колективна организација и репрезентативно удружење корисника не предложе своје кандидате за чланове Савјета и њихове замјенике у року од три мјесеца након објављивања јавног позива, односно предложе кандидате који не испуњавају услове из члана 33. став (2) овог закона, те чланове Савјета и замјенике предложиће Институт.

(4) Савјет министара БиХ може одбити именовање појединог предложеног лица ако сматра да то лице не испуњава услове из члана 33. став (2) овог закона.

(5) Замјеници предсједника и чланова Савјета преузимају активну функцију у раду Савјета у случају спријечености предсједника или члана, због озбиљне болести или друге дуже спријечености да учествују у раду Савјета.

(6) Мандат предсједника и чланова Савјета, као и њихових замјеника износи пет година. Послије истека мандата Институт поново спроводи поступак именовања према одредбама овог члана. Предсједник и чланови Савјета, као и њихови замјеници којима је мандат истекао, могу бити поново именовани.

(7) Предсједник или члан Савјета могу да буду разријешени своје функције ако:

а) не обављају своју функцију на савјестан или непристрасан начин,

б) постану трајно неспособни да обављају своју функцију,

ц) ако из других оправданих разлога сами затраже да буду разријешени.

(8) Предлог за разрјешење предсједника и члана Савјета даје Институт на сопствену иницијативу, или на иницијативу колективне организације или удружења корисника. О приједлогу за разрјешење одлучује Савјет министара БиХ.

Члан 35. (Поступак пред Савјетом)

(1) Колективна организација или репрезентативно удружење корисника може да тражи у свако доба послије објављивања привремене тарифе из члана 26. овог закона, односно ако након шест мјесеци од почетка преговора не дође до закључења колективног уговора, да Савјет својом одлуком одреди примјерену тарифу, или да одлучи о другом спорном питању у вези са колективним уговором.

(2) Свако ко има правни интерес може да тражи да Савјет оцијени да ли је објављени колективни уговор у складу са законом који уређује ауторско право и сродна права, те овим законом, и да ли је тарифа одређена тим уговором примјерена, осим ако је Савјет о том истом питању већ одлучивао.

(3) Поступак пред Савјетом покреће се писаним захтјевом који нарочито мора да садржи:

а) податке о подносиоцу захтјева,

б) образложење свих спорних питања,

ц) наводе о досадашњем току и резултатима преговора за закључење колективног уговора, укључујући доказе о датуму њиховог почетка,

д) предлог тарифе коју треба да одреди Савјет, односно предлог рјешења другог спорног питања о којем треба да одлучи Савјет.

(4) Савјет доставља захтјев из става (3) овог члана супротној странки односно, у случају из става (2) овог члана, колективној организацији и репрезентативном удружењу корисника који су склопили оспорени колективни уговор, и позива их да се о њему изјасне у року који одреди.

(5) Свака странка мора да наведе чињенице и да пружи доказе на којима заснива свој захтјев, односно којима се противи наводима и доказима супротне странке. Савјет није везан предложеним доказима и захтјевима странака.

(6) Савјет може од странака било када да тражи да оне предложе додатне доказе за које сматра да би могли бити корисни у поступку, а нарочито може да тражи да странке припреме одговарајуће извјештаје, предложе мишљења стручњака или вјештака и слично. Савјет процјењује, уважавајући све околности случаја, значење уздржавања странке да поступи у складу са одредбама овог става.

(7) Ако овим законом није другачије одређено, у поступку пред Савјетом користе се на одговарајући начин одредбе закона који уређује управни поступак, осим одредаба о правним средствима и извршењу.

Члан 36. (Одлука Савјета)

(1) Савјет одређује примјерену тарифу, или одлучује о другом спорном питању својом одлуком. Савјет може оспорени колективни уговор потврдити дјелимично или у цјелини, односно измијенити или поништити.

(2) Ако је у зависности од свих околности случаја то потребно, Савјет може током поступка, на предлог странке, донијети одлуку којом одређује висину тарифе за вријеме док траје поступак пред Савјетом. Савјет ће донијети такву привремену одлуку на основу података који су познати у вријеме доношења одлуке. Таква одлука важи до доношења одлуке према ставу (1) овог члана. Против привремене одлуке, према одредбама овог става, није допуштена судска заштита предвиђена чланом 38. овог закона.

(3) Савјет је дужан да донесе одлуку из става (1) овог члана у року од шест мјесеци од пријема захтјева из члана 35. став (3) овог закона.

(4) Правоснажна одлука Савјета је саставни дио колективног уговора, односно замјењује колективни уговор ако се њоме оспорени колективни уговор мијења или поништава, или ако колективни уговор није био закључен.

(5) Правоснажна одлука Савјета објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и у "Службеном гласнику Института".

Члан 37. (Трошкови поступка пред Савјетом)

(1) Трошкови поступка пред Савјетом су трошкови странака и трошкови Савјета.

(2) Свака странка сама сноси своје трошкове поступка пред Савјетом.

(3) Странке у подједнаким дијеловима сносе сљедеће трошкове Савјета:

а) награду за рад чланова Савјета,

б) путне и друге разумне трошкове члана Савјета,

ц) трошкове настале извођењем доказа,

д) административне трошкове.

(4) Странка која је покренула поступак пред Савјетом мора у року који одреди Савјет, а који не смије бити краћи од 15 дана, предујмити средства за покривање трошкова рада Савјета, иначе ће Савјет одбацити захтјев за покретање поступка.

(5) Висина награде за рад чланова Савјета износи 25% основне мјесечне плате кантоналног, односно општинског судије, за сваки започети мјесец трајања поступка, а висина награде за рад предсједника Савјета једнака је награди члана, увећана за 15%.

(6) Савјет посебним рјешењем доноси одлуку о трошковима Савјета и о томе да ли нека од странака, узимајући у обзир плаћени предујам, мора повратити другој странки одговарајући дио плаћених трошкова.

Члан 38. (Судска заштита против одлуке Савјета)

(1) Против одлуке Савјета допуштено је покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од пријема одлуке. О тужби одлучује Суд Босне и Херцеговине у вијећу од три судије.

(2) Суд Босне и Херцеговине испитује одлуку Савјета у границама поднесеног тужбеног захтјева и у границама разлога који су наведени у тужби, пазећи по службеној дужности на битне повреде поступка у погледу питања да ли је странки била дата могућност да се изјасни о чињеницама и околностима важним за оспорену одлуку.

(3) У поступку судске заштите тужилац не може наводити нове чињенице и предлагати извођење нових доказа.

(4) Суд Босне и Херцеговине доноси своје рјешење без главне расправе.

(5) Против пресуде, односно рјешења суда нису допуштене жалба нити ревизија.

(6) За поступак судске заштите, према одредбама овог члана, примјењују се на одговарајући начин одредбе закона који уређује управни спор, осим ако је овим законом другачије одређено. Савјет је изузет од обавезе плаћања судских такси у управном спору.

Члан 39. (Споредни послови и административна помоћ)

(1) Сједиште Савјета је у сједишту Института. Институт даје Савјету сву потребну административно-техничку помоћ која је потребна за обезбјеђивање ефикасног и несметаног рада Савјета и сноси трошкове такве помоћи.

(2) Институт прима на свој рачун сва средства која плаћају странке ради покривања трошкова за рад Савјета на основу члана 37. став (3) овог закона и обавља све рачуноводствене послове у вези са исплатом награда и накнадом трошкова члановима Савјета.

ГЛАВА II - МЕДИЈАЦИЈА

Члан 40. (Медијатор)

(1) Колективна организација и репрезентативно удружење корисника могу предложити да се ангажује медијатор на основу договора о медијацији ради закључења колективног уговора о кабловској ретрансмисији радио-дифузијски емитованих дјела.

(2) Медијатор је независан, непристрасан и није везан ничијим упутствима. У поступку медијације зајамчена је тајност.

(3) Дужност медијатора је да учини све потребно да странке преговарају у доброј вјери и да не ометају и не одуговлаче преговоре без оправданих разлога. Медијатор може странкама предложити начин рјешења спора. Узима се да су странке прихватиле предлог медијатора ако у року од три мјесеца од његовог уручења ниједна од њих не поднесе свој писани приговор.

(4) Странке заједно бирају медијатора са листе медијатора коју одређује Институт.

(5) Медијатор има право на награду за обављену медијацију. Награду медијатору плаћају странке. Ближе прописе за спровођење овог члана, укључујући висину награде, доноси Институт.

(6) Институт обезбјеђује медијатору сву потребну административну помоћ у вези са несметаним вођењем поступка медијације. У вези са медијацијом примјењује се на одговарајући начин и одредба члана 39. овог закона.

ДИО ШЕСТИ - ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41. (Прекршај)

(1) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 100.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, а новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај предузетник ако:

а) одговарајућој колективној организацији не пошаље у року списак коришћених ауторских дјела (члан 27. ст. (1), (3) и (4) овог закона),

б) одговарајућој колективној организацији не пошаље у року податке о врсти и броју продатих или увезених уређаја за звучно и визуелно снимање, уређаја за фотокопирање, празних носача звука и слике и података о продатим фотокопијама, а који су потребни за израчунавање дугованог износа накнаде за приватну и другу сопствену употребу дјела, према одредбама закона који уређује ауторско право и сродна права (члан 28. ст. (1) и (2) овог закона),

ц) одговарајућој колективној организацији не пошаље у року податке који су потребни за израчунавање дуговане накнаде од продаје оригинала ликовних дјела (члан 28. став (3) овог закона),

д) одговарајућој колективној организацији не пошаље у року податке који су потребни за израчунавање дуговане накнаде од давања оригинала или примјерака дјела на послугу (члан 28. став (4) овог закона).

(2) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај из става (1) овог члана и одговорно лице у правном лицу и код предузетника.

(3) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај из става (1) овог члана физичко лице.

(4) Ст. (1), (2) и (3) овог члана примјењују се и у случају да је списак дјела, односно да су подаци нетачни.

(5) Прекршајни поступак на основу одредаба овог члана је хитан.

Члан 42. (Прекршаји у поврату)

Правном лицу или предузетнику који у поврату учини прекршај из члана 41. став (1) овог закона може се изрећи и заштитна мјера забране обављања дјелатности или дијелова дјелатности којима се повређује ауторско или сродна права у трајању до једне године ако је учињени прекршај нарочито тежак због начина извршења, посљедица дјела или других околности учињеног прекршаја.

Члан 43. (Инспекцијски надзор)

Инспекцијски надзор у вези са прекршајима за које су санкције наведене у члану 41. овог закона врши инспекција надлежна за контролу тржишта у Федерацији Босне и Херцеговине, Републици Српској и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

ДИО СЕДМИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44. (Усклађивање статусног облика и пословања постојећих организација)

(1) Организације аутора и других носилаца ауторских права, те друга правна лица специјализована за остваривање ауторских права која су, према одредби члана 87. Закона о ауторском праву и сродним правима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ" бр. 7/02 и 76/06), обављала послове колективног остваривања ауторског права прије ступања на снагу овог закона настављају да раде и послије његовог ступања на снагу.

(2) Сви субјекти из става (1) овог члана дужни су да ускладе свој статусни облик и своје пословање са одредбама овог закона и да поднесу захтјев за издавање нове дозволе за обављање послова колективног остваривања ауторских права према члану 10. овог закона, у року од двије године од ступања на снагу овог закона.

(3) Одредбе ст. (1) и (2) овог члана примјењују се и на оне субјекте чија дозвола истиче током трајања рока из става (2) овог члана.

(4) Одредбе става (1) овог члана примјењују се на субјекте из става (2) овог члана све док Институт не изда дозволу за обављање послова колективног остваривања ауторских права према члану 11. овог закона.

(5) Тарифе организација аутора и других носилаца ауторских права, те других правних лица специјализованих за остваривање ауторских права према ставу (1) овог члана које су се примјењивале до ступања на снагу овог закона сматрају се као ваљани колективни уговори о тарифама, према одредбама члана 24. овог закона.

(6) Поступци за издавање дозволе за обављање послова колективног остваривања ауторског права који на дан ступања на снагу овог закона још нису окончани настављају се према одредбама овог закона.

(7) Поступци за одобрење тарифа који на дан ступања на снагу овог закона нису окончани прекидају се.

Члан 45. (Привремена дозвола до оснивања одговарајуће колективне организације)

(1) Ако у периоду од једне године од дана ступања на снагу овог закона не буду основане одговарајуће колективне организације за остваривање права на накнаду од репродуковања дјела за приватну и другу сопствену употребу, као и за остваривање накнаде од поновне продаје оригинала дјела ликовне умјетности према одредбама закона који уређује ауторско право и сродна права, Институт има право да изда привремену дозволу за обављање послова колективног остваривања тих права правном лицу које не испуњава услове из чл. 8, 9. и члана 10. став (2) тач. а), ц) и е) овог закона, ако процијени да је то према свим околностима конкретног случаја прикладно.

(2) Привремена дозвола може се издати за одређени временски рок који није краћи од годину дана, или без рока, до опозива. Институт ће у привременој дозволи одредити правном лицу услове за обављање послова колективног остваривања одређених ауторских права.

(3) Привремена дозвола правном лицу из става (1) овог члана у сваком случају престаје да важи издавањем дозволе одговарајућој колективној организацији према члану 11. овог закона.

Члан 46. (Именовање Савјета)

(1) Институт треба да покрене поступак именовања Савјета у року од мјесец дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Савјет министара БиХ именоваће предсједника и чланове Савјета најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 47. (Прописи о спровођењу)

Институт је дужан да донесе прописе предвиђене у члану 10. став (3), члану 11. став (3) и члану 40. став (5) овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 48. (Престанак важења других прописа)

Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 105, 106, 107, 108, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 134. и 135. Закона о ауторском праву и сродним правима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02 и 76/06).

Члан 49. (Ступање на снагу Закона)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

ПСБиХ број 544/10 13. јула 2010. године

Сарајево

Предсједавајући Представничког дома

Парламентарне скупштине БиХ Нико Лозанчић, в. р.

Предсједавајући Дома народа

Парламентарне скупштине БиХ Сулејман Тихић, в. р.


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. BA010