About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act (1977:729) on the Patent Appeals Court (as amended up to Act (1991:1564)), Sweden

Back
Superseded Text 
Details Details Year of Version 1991 Dates Adopted: August 24, 1977 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes The notification by Sweden to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'The Act contains provisions on the competence, composition and procedures of the Court of Patent Appeals which is competent to hear appeals in cases relating to the registration of patents, trademarks, names and industrial designs.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Lag (1977:729) om patentbesvärsrätten (i ändrad lydelse upp till Lag (SFS 1991:1564))        

Svensk författningssamling SFS 1977 :729 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1977 -08-24 Lag (1977 :729) om patentbesvärsrätten Näringsdepartementet N ÄNDRING: Ändr. inf. t.o.m. SFS1991:1564.

Lag (1977 :729) om patentbesvärsrätten;

1 § Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av patent-och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670) och lagen (1991 :1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Lag (1991:1564).

Organisation m.m.

2 § I patentbesvärsrätten finns pantenrättsråd. De skall vara tekniskt kunniga eller lagfarna.

Patenträttsråd utnämnes av regeringen. Regeringen förordnar ett av de lagfarna patenträttsråden att vara domstolens ordförande.

3 § Patentbesvärsrätten är delad i avdelningar.

Patentbesvärsrättens ordförande är ordförande på en avdelning.

Ordförande på annan avdelning är det patenträttsråd som regeringen förordnar. För varje avdelning förordnar regeringen också ett patenträttsråd att vara vice ordförande.

4 § Patentbesvärsrätten är domför med tre ledamöter. Fler än fyra får ej

i annat fall än som sägs i 5 § sitta i rätten.

I patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller

patentansökningar skall minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå i

rätten och skall en ledamot vara lagfaren, om ej rätten finner att

medverkan av lagfaren ledamot icke är behövlig. I mål om pantsättning av

patent eller patentansökningar skall minst två lagfarna ledamöter ingå i

rätten.

I mål om mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk

slaift skall minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten.

Åtgärd som avser måls beredande får i den omfattning domstolen bestämmer vidtagas av ledamot i domstolen eller av annan tjänsteman hos denna. Lag (1987:1331).

5 § Finner avdelningen vid överläggning till avgörande av patentmål som
inte gäller pantsättning av patent eller patentansökningar att målet

eller viss fråga är av särskild betydelse från principiell synpunkt, får avdelningen förordna att målet eller, om det kan ske, den särskilda frågan skall avgöras av domstolen i dess helhet. I mål om pantsättning av patent eller patentansökningar, mönster, varumärke, namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift får i motsvarande fall avdelningen förordna att domstolens samtliga lagfarna ledamöter skall jämte avdelningen deltaga i avgörandet. Lag (1987:1331).

6 § I fråga om j äv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken omjäv mot domare.

7 § Ledamot i patentbesvärsrätten skall vara svensk medborgare och ha avlagt domared. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får ej utöva befattning som ledamot.

F örsta stycket gäller även föredragande hos patentbesvärsrätten som ej är ledamot.

De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 § rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i patentbesvärsrätten. Lag (1988: 1291).

Måls anhängiggörande och handläggning

8 § I fråga om måls anhängiggörande och handläggning äger 3-6,8, 10-14 och 17-19 § § förvaltningsprocesslagen (1971 :291) motsvarande tillämpning.

9 § Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling, när det kan antagas vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling skall hållas, om part begär det och förhandlingen icke uppenbart är utan betydelse för målets bedömning. Avslås begäran om muntlig förhandling och är ej uppenbart att parten redan har slutfört sin talan, skall tillfälle därtill lämnas honom.

10 § I fråga om offentFghet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1-5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100). Är patentansökan "" som är föremål för rättens prövning ej tillgänglig för envar enligt 22 § patentlagen (1967:837), skall rätten förordna om handläggning inom stängda dörrar. Lag (1980:243).

11 § Rätten får vid muntlig förhandling höra vittne eller sakkunnig, om
det behövs för utredningen. Förhöret får hållas under ed. Om förhör
gäller 36 kap. 1--18,20 och 22--25 §§ samt 40 kap. 2, 9--11, 14 och
16--18 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Vägrar vittne utan
giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara
fråga, får rätten vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin
skyldighet. Lag (1987:754) ....

Beslut

12 § I fråga om omröstning gäller 16 och 29 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

13 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handingarna innehåller och vad i övrigt har förekommit i målet.

Av beslutet skall framgå de skäl som har bestämt utgången.

14 § Beslut, varigenom målet avgöres, skall tillställas part genom handling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening, där sådan har förekommit. Beslut som kan överklagas skall dessutom innehålla upplysning om vad den skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

15 § Beslut, som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får rättas av pantentbesvärsrätten. Om det ej är obehövligt, skall tillfälle lämnas part att yttra sig, innan rättelse sker.

Övriga bestämmelser

16 § Bestämmelserna i 39 och 42--53 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) äger motsvarande tillämpning vid handläggning enligt denna lag. Lag (1987:1331).

17 § I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkes lagen (1960:644), namnlagen (1982:670) och lagen (1991 :1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Ett beslut av patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten har

  1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,
  2. avvisat ombud eller biträde,
  3. utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,
  4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
  5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller allmän rättshjälp.

Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den

som beslutet angår, om det har gått honom emot. Beslutet överklagas till

regeringsrätten genom besvär. Därvid tillämpas bestämmelserna i 7 § förvaltningsprocesslagen (1971 :291) och i 35--37 §§ samma lag om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall ilUlehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av besvär till regeringsrätten och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas. Lag (1991: 1564).

Övergångs bestämmelser

1986:237

  1. DelUla lag träder i kraft den 1 juli 1986.
  2. I fråga om överklagande av beslut som patentbesvärsrätten har meddelat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter fortfarande tillämpas.Legislation Is superseded by (2 text(s)) Is superseded by (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SE042