About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Order of the Director of the Customs Department No. 288 on Approval of the Forms of Applications for Actions to be Taken by the Customs Authorities in Order to Protect Intellectual Property Rights, adopted on 18 May 2001, Lithuania

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2001 Dates Entry into force: May 26, 2001 Adopted: May 18, 2001 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other Notes The notification by Lithuania to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'The Order contains the forms to be used for applications, which shall be lodged with the Customs Department when the holder of intellectual property rights is asking for actions to be taken by the customs authorities in order to protect his rights. Two different forms are approved: one shall be used when the application is submitted before the detention of goods by the Customs authorities and another when the application is submitted after the detention of goods by the Customs authorities acting ex officio.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Lithuanian [missing title]        

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

2001 m. gegužės 18 d. Nr. 288 Vilnius

DĖL PRAŠYMŲ TAIKYTI MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONES INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖMS APSAUGOTI FORMŲ PATVIRTINIMO

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. 308 “Dėl Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo įgyvendinimo” (Žin., 2001, Nr.25-829),

1. T v i r t i n u pridedamas: 1.1. Prašymo taikyti muitinės priežiūros priemones intelektinės nuosavybės teisių subjekto

teisėms apsaugoti formą; 1.2. Prašymo taikyti muitinės priežiūros priemones prekėms, sulaikytoms įtariant intelektinės

nuosavybės teisių pažeidimą formą. 2. Nustatau, kad: 2.1. Šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktais patvirtintų formų prašymus Muitinės departamentui gali

pateikti Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatyme (Žin., 2000, Nr.113-3611) (toliau - Įstatymas) nustatytas pareiškėjas lietuvių kalba.

2.2. Kartu su prašymu turi būti pateikiami Įstatymo 7 straipsnyje nurodytų dokumentų originalai arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Jeigu pateikiami dokumentai ne lietuvių kalba, kartu turi būti pateikti jų patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą. Pateikiant 1.2 punktu patvirtintos formos prašymą gali būti pateiktos dokumentų kopijos, tačiau per 10 dienų turi būti pateikti dokumentų originalai arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Konkretūs pateikti dokumentai nurodomi prašymo formoje pažymint atitinkamus langelius.

2.3. Muitinės departamente prašymą nagrinėja Procedūrų ir mokesčių kontrolės skyrius Įstatymo nustatyta tvarka. Sprendimą dėl muitinės priemonių taikymo priima Muitinės departamento direktorius arba direktoriaus pavaduotojas.

2.4. Sprendimo originalas išsiunčiamas pareiškėjui paštu. 2.5. Pareiškėjas, pateikęs 1.1 punktu patvirtintos formos prašymą ir gavęs teigiamą Muitinės

departamento sprendimą, prieš mėnesį iki sprendime nurodyto muitinės priemonių taikymo laikotarpio pabaigos gali pateikti Muitinės departamentui laisvos formos prašymą pratęsti muitinės priežiūros priemonių taikymo laikotarpį. Sprendimas dėl laikotarpio pratęsimo nagrinėjamas, priimamas ir pateikiamas pareiškėjui šio įsakymo 2.3 ir 2.4 punktų nustatyta tvarka.

2.6. Pareiškėjui pateikus 1.2 punktu patvirtintos formos prašymą, Muitinės departamento sprendimas priimamas skubos tvarka. Priėmus teigiamą sprendimą muitinės priežiūros priemonės taikomos tik konkrečiam prekių sulaikymo atvejui.

3. Pavedu: 3.1. Procedūrų ir mokesčių kontrolės skyriui (N. Motiejūnaitė) įsakymą paskelbti oficialiame

leidinyje “Valstybės žinios”. Įsakymą ir 1.1 ir 1.2 punktais patvirtintų formų vertimą į anglų kalbą paskelbti interneto Muitinės departamento tinklapyje;

3.2. Tarptautinių ryšių skyriui (A. Jovaišienė) išversti 1.1 ir 1.2 punktais patvirtintas formas į anglų kalbą;

3.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui R. Stalilioniui.

DIREKTORIUS V.VALICKAS ______________

Forma patvirtinta Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 288

Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos A. Jakšto g. 1/25 LT-2600 Vilnius Lietuva

PRAŠYMAS TAIKYTI MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONES INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ SUBJEKTO TEISĖMS APSAUGOTI

1. Prašau sulaikyti prekes, įtariamas esant pagamintomis pažeidžiant šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto teises. Įsipareigoju, muitinei pareikalavus, pateikti garantiją ir suteikti muitinei pagalbą, reikalingą sulaikytų prekių tapatybei nustatyti.

Įsipareigoju, gavęs pirmą rašytinį muitinės teikimą, susijusį su Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų pretenzijų patenkinimu arba išlaidų atlyginimu, sumokėti teikime nurodytą pinigų sumą.

taip ne (reikalingą

pažymėti)

2. Intelektinės nuosavybės teisių subjektas (užpildyti būtina)

________________________________________________________________________ , (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________ , (adresas)

yra

4.1 punkte nurodytų registruotų prekių ženklų

4.2 punkte nurodytų plačiai žinomų prekių ženklų

4.3 punkte nurodyto išradimo patento

4.4 punkte nurodyto registruoto pramoninio dizaino

4.5 punkte nurodytų autorių arba gretutinių teisių

savininkas

teisių perėmėjas

išimtinės licencijos savininkas

neišimtinės licencijos savininkas.

3. Atstovas (pildoma, jeigu prašymą pateikia intelektinės nuosavybės teisių subjekto atstovas)

________________________________________________________________________ , (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________ , (adresas)

yra

fizinis asmuo

įmonė

patentinis patikėtinis

autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija

gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacija,

šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto įgaliotas pateikti Muitinės departamentui šį prašymą ir papildomus dokumentus. Įgaliojimas pridedamas.

4. Saugomos intelektinės nuosavybės teisės (užpildyti būtina)

4.1. registruoti prekių ženklai:

Eil. Nr.

Prekių ženklas Registracijos Nr.

Paraiškos Valstybiniam patentų biurui padavimo data

Registracijos galiojimo data

4.2. plačiai žinomi prekių ženklai:

Eil. Nr. Prekių ženklas Įsiteisėjusio teismo sprendimo data

4.3. išradimo patentas:

Eil. Nr. Išradimo pavadinimas

Išradimo patento numeris

Patentinės paraiškos data

Galiojimo data

4.4. registruotas pramoninis dizainas:

Eil. Nr. Pavadinimas Registracijos numeris

Paraiškos padavimo data

Galiojimo data

4.5. autorių ir (arba) gretutinės teisės:

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas

5. Prekės, dėl kurių pateikiamas prašymas (užpildyti būtina).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (prekių pavadinimas, kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą)

Pastaba: jeigu prašymas pateikiamas dėl registruotų prekių ženklų apsaugos, prekių neturi būti daugiau, negu nurodyta prekių ženklų registracijos liudijimuose. Gali būti nurodyti bendri prekių pavadinimai (pvz., drabužiai), jeigu tai atitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenis.

sąrašas pridedamas.

6. Pageidaujamas muitinės priežiūros priemonių taikymo laikotarpis

(nurodyti trukmę) _________________________________________________________ Pastaba: muitinės priežiūros priemonių taikymo laikotarpis negali viršyti vienerių metų. Jei laikotarpis nenurodytas, jis prilyginamas vieneriems metams.

7. Informacijos apie sulaikytas prekes pateikimas Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją apie prekių sulaikymą prašau pateikti

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________________________ faks.______________________ (adresas)

Rašytinio patvirtinimo, kad laikau sulaikytas prekes pažeidžiančiomis šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto teises, prašau kreiptis

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

____________________________________ tel.____________ faks.________________ (adresas)

Teismui pripažinus, kad sulaikytos prekės yra pagamintos pažeidžiant šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto teises, Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo 18 straipsnyje nurodytą informaciją prašau pateikti

taip ne (reikalingą

pažymėti)

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

__________________________________________________ faks.__________________ (adresas)

8. Informacija apie teisėtai gaminamas prekes:

8.1. specifiniai prekių skiriamieji požymiai (užpildyti būtina).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.1.1. aprašymas pridedamas

8.1.2. fotografijos pridedamos

8.1.3. pavyzdžiai pridedami

8.2. duomenys apie prekių kainą, kurie gali palengvinti teisėtai pagamintų prekių atpažinimą

________________________________________________________________________

8.3. kilmės šalis

________________________________________________________________________

8.4. įgaliotas distributorius Lietuvoje

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas,

kodas)

____________________________________________________ tel. ________________ (kontaktinio asmens vardas, pavardė)

8.5. distributoriai Lietuvoje

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas,

kodas)

sąrašas pridedamas

8.6. muitinės postai, kuriuose teisėtai pagamintos prekės pateikiamos muitiniam tikrinimui

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

neįmanoma nurodyti

8.7. ekspeditorius

_______________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas,

kodas)

8.8. gabenimo būdai (transporto rūšys):

8.8.1. automobilių 8.8.2. vandens 8.8.3. oro

8.8.4. geležinkelių 8.8.5. pašto

8.9. transporto įmonės (vežėjai)

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

sąrašas pridedamas

9. Informacija apie prekes, pagamintas pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises

9.1. specifiniai prekių skiriamieji požymiai

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9.1.1. aprašymas pridedamas

9.1.2. fotografijos pridedamos

9.1.3. pavyzdžiai pridedami

9.2. duomenys apie prekių kainą, kurie gali palengvinti prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, atpažinimą

________________________________________________________________________

9.3. kilmės šalys

________________________________________________________________________

9.4. Lietuvos Respublikos fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, žinomi kaip tikėtini prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises,

importuotojai: ________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

eksportuotojai: ________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

9.5. Lietuvos Respublikos fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, žinomi kaip tikėtini prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, vežėjai

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________________________________________________

9.6. užsienio fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, žinomi kaip tikėtini prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, siuntėjai (gavėjai, vežėjai) (tinkamą pabraukti)

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, šalis)

________________________________________________________________________

9.7. muitinės postai, per kuriuos, kaip spėjama, buvo/gali būti gabenamos prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises

________________________________________________________________________

9.8. gabenimo būdai (transporto rūšys):

9.8.1. automobilių 9.8.2. vandens 9.8.3. oro

9.8.4. geležinkelių 9.8.5. pašto

10. Pridedami dokumentai (užpildyti būtina).

Prašy mo punkta s

Dokumento pavadinimas Pridėtas Doku- mentų skaičiu

s 3 Intelektinės nuosavybės teisių subjekto

įgaliojimas 4 Licencinė sutartis arba notaro patvirtintas išrašas

iš licencinės sutarties 4.1 Prekių ženklo registracijos liudijimas

arba Išrašas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro

4.1 Tarptautinės prekių ženklo registracijos galiojimą Lietuvoje patvirtinantis dokumentas

4.2 Teismo sprendimas

4.3 Išradimo patentas arba Išrašas iš Lietuvos Respublikos patentų registro

4.4 Pramoninio dizaino liudijimas arba Išrašas iš Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registro

4.5 Autorių teisių įrodymas

4.5 Gretutinių teisių įrodymas

5.1 Prekių sąrašas

8.1.1 Teisėtai pagamintų prekių aprašymas

8.1.2 Teisėtai gaminamų prekių fotografijos

8.1.3 Teisėtai gaminamų prekių pavyzdžiai

8.5.1 Teisėtai pagamintų prekių distributorių Lietuvos Respublikoje sąrašas

8.9.1 Teisėtai pagamintas prekes gabenančių transporto įmonių sąrašas

9.1.1 Prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, aprašymas

9.1.2 Prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, fotografijos

9.1.3 Prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, pavyzdžiai

11. Parašas arba parašo faksimilė

Pasirašęs arba uždėjęs faksimilę asmuo

__________________________________________________________________ (pareigos, vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

______________________________ ______________________________ (parašas arba parašo faksimilė) (data)

12*. Prašymo nagrinėjimo muitinės departamente rezultatai

Sprendimo dėl muitinės priemonių taikymo numeris ir priėmimo data:

________________________________________________________________________

Muitinės priežiūros priemonės taikomos iki _____________________________________

(data)

Prašymas nepatenkintas.

Sprendimo dėl muitinės priemonių taikymo laikotarpio pratęsimo numeris ir priėmimo data:

________________________________________________________________________

Muitinės priežiūros priemonių taikymo laikotarpis pratęstas iki _____________________ (data)

13*. Valstybės rinkliava

Už muitinės paslaugas, susijusias su prašymo įgyvendinimu, sumokėta ______________ Lt.

Pavedimo Nr.____________________________ , data ____________________________

________________________________________________________________________ Muitinės departamento darbuotojo, užpildžiusio 12 ir 13 punktus, vardas, pavardė, pareigos; užpildymo data

* Užpildo Muitinės departamentas

Forma patvirtinta Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 288

Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos A. Jakšto g. 1/25 LT-2600 Vilnius Lietuva

PRAŠYMAS TAIKYTI MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONES PREKĖMS, SULAIKYTOMS ĮTARIANT INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMĄ

1. Prašau neišleisti prekių, muitinės sulaikytų vadovaujantis Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir įtariamų esant pagamintomis pažeidžiant šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto teises. Įsipareigoju, muitinei pareikalavus, pateikti garantiją ir suteikti muitinei pagalbą, reikalingą sulaikytų prekių tapatybei nustatyti.

Įsipareigoju, gavęs pirmą rašytinį muitinės teikimą, susijusį su Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų pretenzijų patenkinimu arba išlaidų atlyginimu, sumokėti teikime nurodytą pinigų sumą.

taip ne (reikalingą

pažymėti)

2. Intelektinės nuosavybės teisių subjektas (užpildyti būtina)

________________________________________________________________________ , (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________ , (adresas)

yra

4.1 punkte nurodytų registruotų prekių ženklų

4.2 punkte nurodytų plačiai žinomų prekių ženklų

4.3 punkte nurodyto išradimo patento

4.4 punkte nurodyto registruoto pramoninio dizaino

4.5 punkte nurodytų autorių arba gretutinių teisių

savininkas

teisių perėmėjas

išimtinės licencijos savininkas

neišimtinės licencijos savininkas.

3. Atstovas (pildoma, jeigu prašymą pateikia intelektinės nuosavybės teisių subjekto atstovas)

________________________________________________________________________ , (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________ , (adresas)

yra

fizinis asmuo

įmonė

patentinis patikėtinis

autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija

gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacija,

šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto įgaliotas pateikti Muitinės departamentui šį prašymą ir papildomus dokumentus. Įgaliojimas pridedamas.

4. Saugomos intelektinės nuosavybės teisės (užpildyti būtina)

4.1. registruoti prekių ženklai:

Eil. Nr.

Prekių ženklas Registracijos Nr.

Paraiškos Valstybiniam patentų biurui padavimo data

Registracijos galiojimo data

4.2. plačiai žinomi prekių ženklai:

Eil. Nr. Prekių ženklas Įsiteisėjusio teismo sprendimo data

4.3. išradimo patentas:

Eil. Nr. Išradimo pavadinimas

Išradimo patento numeris

Patentinės paraiškos data

Galiojimo data

4.4. registruotas pramoninis dizainas:

Eil. Nr. Pavadinimas Registracijos numeris

Paraiškos padavimo data

Galiojimo data

4.5. autorių ir (arba) gretutinės teisės:

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas

5. Prekės, dėl kurių pateikiamas prašymas (užpildyti būtina)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (prekių pavadinimas, kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą)

Pastaba: jeigu prašymas pateikiamas dėl registruotų prekių ženklų apsaugos, prekių neturi būti daugiau, negu nurodyta prekių ženklų registracijos liudijime. Gali būti nurodyti bendri prekių pavadinimai (pvz., drabužiai), jeigu tai atitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenis.

sąrašas pridedamas.

6. Prekių sulaikymo vieta ir pranešimo apie sulaikymą gavimo data (užpildyti būtina)

_______________________________________ ____________________________ (muitinės postas) (data)

7. Informacijos apie sulaikytas prekes pateikimas Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją apie sulaikytas prekes prašau pateikti

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________________________ faks.______________________ (adresas)

Rašytinio patvirtinimo, kad laikau sulaikytas prekes pažeidžiančiomis šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto teises, prašau kreiptis

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

_____________________________________ tel.____________ faks._______________ (adresas)

Teismui pripažinus, kad sulaikytos prekės yra pagamintos pažeidžiant šio prašymo 2 punkte nurodyto intelektinės nuosavybės teisių subjekto teises, Intelektinės nuosavybės apsaugos importuojant ir eksportuojant prekes įstatymo 18 straipsnyje nurodytą informaciją prašau pateikti

taip ne (reikalingą

pažymėti)

________________________________________________________________________ (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

__________________________________________________ faks.__________________ (adresas)

8. Pridedami dokumentai (užpildyti būtina).

Prašy mo punkta s

Dokumento pavadinimas Pridėtas Doku- mentų skaičiu

s 3 Intelektinės nuosavybės teisių subjekto

įgaliojimas 4 Licencinė sutartis arba notaro patvirtintas išrašas

iš licencinės sutarties 4.1 Prekių ženklo registracijos liudijimas

arba Išrašas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro

4.1 Tarptautinės prekių ženklo registracijos galiojimą Lietuvoje patvirtinantis dokumentas

4.2 Teismo sprendimas

4.3 Išradimo patentas arba Išrašas iš Lietuvos Respublikos patentų registro

4.4 Pramoninio dizaino liudijimas arba Išrašas iš Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino registro

4.5 Autorių teisių įrodymas

4.5 Gretutinių teisių įrodymas

5.1 Prekių sąrašas

Dokumentų originalai bus pateikti iki ______________________________

9. Parašas arba parašo faksimilė Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)

__________________________________________________________________

______________________________ _________________________ (parašas arba parašo faksimilė) (data)

10*. Prašymo nagrinėjimo Muitinės departamente rezultatai

Sprendimo dėl muitinės priemonių taikymo numeris ir priėmimo data:

_______________________________________________________________________

Prašymas nepatenkintas.

11*. Valstybės rinkliava

Už muitinės paslaugas, susijusias su prašymo įgyvendinimu, sumokėta ______________ Lt.

Pavedimo Nr.____________________________ , data ____________________________

________________________________________________________________________ Muitinės departamento darbuotojo, užpildžiusio 10 ir 11 punktus, vardas, pavardė, pareigos; užpildymo data

* Užpildo Muitinės departamentas


WTO Document Reference
IP/N/1/LTU/1Add.1
No data available.

WIPO Lex No. LT038