About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 18 of 2004 (IV. 28.) of Minister of Justice (IM) on the Detailed Formal Requirements of the Application for Utility Model Protection, Hungary

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2004 Dates Adopted: April 28, 2004 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Utility Models, Industrial Designs, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Hungarian 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól        

18/2004. (IV. 28.) IM rendelet

a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 42. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

A használati mintaoltalmi bejelentés kellékei

1. § A használati mintaoltalmi (a továbbiakban: mintaoltalmi) bejelentésnek tartalmaznia kell a) a bejelentési kérelmet; b) a használati minta (a továbbiakban: minta) leírását egy vagy több igényponttal; c) egy vagy több rajzot; d) képviselet esetén annak igazolását; e) a jogutódlást igazoló okiratot, ha a bejelentő a feltaláló jogutódja; f) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot; g) kiállítási nyilatkozat esetén az ezt megalapozó igazolást.

Általános követelmények

2. § (1) A bejelentési kérelmet, a leírást az igénypontokkal és a rajzokat külön lapon kezdve kell elkészíteni, és külön-külön folyamatos, a lap felső közepén elhelyezett számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.

(2) A leírást az igénypontokkal és a rajzokat két-két azonos példányban kell benyújtani, gyűrődéstől, szakadástól vagy behajtástól mentes lapokon; azoknak elektronikus eljárással és közvetlenül sokszorosíthatóknak kell lenniük, meghatározatlan másolati példányszámban.

(3) A bejelentés egészében az azonos fogalmakra azonos megnevezést kell használni; a műszaki fogalmakra a magyar megnevezéseket, ilyenek hiányában a nemzetközi gyakorlatban elfogadott megnevezéseket, a mértékadatokra a külön jogszabályban meghatározott egységeket, ilyenek hiányában pedig a nemzetközi gyakorlatban elfogadott egységeket kell alkalmazni.

(4) A leírást és az igénypontokat a következők szerint kell elkészíteni: a) a szöveget hajlítható, erős, fehér, sima, fénytelen és tartós, 29,7 cm magas és 21,0 cm széles (A4

méretű) papírlapok egyik oldalán kell elhelyezni; az összetartozó lapokat úgy kell összefűzni, hogy könnyen lapozhatók, szétválaszthatók és ismét összefűzhetők legyenek;

b) a lapok bal oldalán 2,5-4 cm-es, felső szélén 2-4 cm-es, a többi szélén pedig 2-3 cm-es szegély maradjon;

c) a szöveget gépírással vagy nyomtatással kell elkészíteni, másfeles vagy kettes sortávolsággal; a matematikai képletek, valamint a különleges jelek és karakterek szükség esetén kézzel is beírhatók; valamennyi betű, szám és egyéb írásjel fekete színű és kitörölhetetlen, a nagybetűk magassága legalább 0,21 cm legyen.

(5) A leírásban és az igénypontokban csak a szöveg hitelességét nem érintő, kisebb törlés, javítás, betoldás fordulhat elő, azt a lap szegélyén kézjeggyel kell ellátni.

(6) A leírás és az igénypontok nem tartalmazhatnak rajzokat; tartalmazhatnak viszont táblázatokat és - számokkal vagy betűkkel ellátott - matematikai képleteket; az igénypontokba táblázat sem foglalható. A táblázatok és a matematikai képletek a lapokon fekvő helyzetben is elrendezhetők, ha álló helyzetben megfelelően nem ábrázolhatók; ebben az esetben a táblázatok vagy a képletek felső része az álló helyzetű lap bal oldala felé nézzen.

1

(7) A leírásban szerepeltetni kell a rajzon feltüntetett valamennyi hivatkozási jelet, és a leírás csak a rajzon is szereplő hivatkozási jelet tartalmazhat. Ugyanazokat az alkotóelemeket azonos megnevezéssel kell illetni, és azonos hivatkozási jellel kell ellátni az egész bejelentésben. A hivatkozási jeleket a leírásban a megvalósítási mód ismertetésénél, az alkotóelem megnevezése előtt zárójel nélkül, az igénypontokban a megnevezés után zárójelben, a megnevezés minden előfordulása esetén fel kell tüntetni.

(8) A leírást és az igénypontokat, valamint a rajzokat a bejelentőnek vagy a képviselőnek az utolsó lap végén alá kell írnia.

A bejelentési kérelem

3. § (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a) a mintaoltalom megadására irányuló kérést; b) a minta címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését, amely nem tartalmazhat fantázianevet,

rövidítést, tulajdonnevet, idegen kifejezést); c) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő; d) a feltaláló nevét és címét, több feltaláló esetén a szerzőség arányát is, ha az nem egyenlő; ha a

feltaláló írásban kéri, hogy mellőzzék nevének feltüntetését a mintaoltalmi iratokon, erre a bejelentési kérelemben utalni kell, és a feltaláló nevét külön lapon kell megadni;

e) képviselet esetén a képviselő nevét és címét; f) uniós vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós

elsőbbségnél a külföldi bejelentés bejelentési napját, országát és számát, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés ügyszámát;

g) származtatás, illetőleg megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát;

h) a minta kiállításon történt bemutatása esetén a kiállítási nyilatkozatot, feltüntetve a kiállítás megnevezését és időpontját;

i) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta feltalálója vagy annak jogutódja; j) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását, feltüntetve az egyes iratok lapszámát és

példányszámát is; k) a bejelentő, illetve mindegyik bejelentő vagy a képviselő aláírását. (2) A bejelentési kérelem a Magyar Szabadalmi Hivatalban díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány

kitöltésével is elkészíthető.

A mintaoltalmi leírás

4. § (1) A mintaoltalmi leírásnak tartalmaznia kell a) a minta címét; b) a műszaki terület pontos meghatározását, amelyre a minta vonatkozik; c) a bejelentő által ismert technika állásának bemutatását olyan, a mintához közel álló megoldások - és

lehetőleg a források - ismertetésével, amelyek a minta megértését és oltalmazhatóságának megítélését elősegítik;

d) a mintával megoldandó feladat megjelölését; e) a feladat megoldását, összhangban az igénypontokkal; f) az ábrák felsorolását tárgyuk megjelölésével; g) a minta egy vagy több, az oltalom terjedelmét alátámasztó megvalósítási módjának ismertetését a

felépítés és a működés részletes ismertetésével, a rajzokkal összhangban; h) a minta ipari alkalmazhatóságának módjára vonatkozó kifejtést, ha az a minta jellegéből vagy

ismertetéséből nem következik; i) a mintához fűződő - a technika állásához viszonyított - előnyös hatások bemutatását.

2

(2) A leírás felépítésében az (1) bekezdésben előírt módot és sorrendet kell követni, kivéve, ha a minta jellegénél fogva valamely más mód vagy más sorrend jobb érthetőséget vagy ésszerűbb bemutatást eredményez.

(3) A mintaoltalmi leírás nem tartalmazhat olyan ismertetést, amely a minta feltárásához nyilvánvalóan szükségtelen. Igénypontoknak vagy igénypontok részeinek a leírásban való megismétlését megfelelő hivatkozásokkal helyettesíteni lehet.

Az igénypontok

5. § A mintaoltalmi igénypontokat a következők szerint kell elkészíteni: a) az igénypont egyetlen mondatból áll, az igénypontokat folyamatos arab számozással kell ellátni; b) az igénypont tárgyi körből és jellemző részből áll; a tárgyi kör tartalmazza a minta tárgyának a minta

címe szerinti megnevezését és - a szükséghez képest - a mintának a technika állásához tartozó legközelebbi megoldással közös jellemzőit, a jellemző rész pedig azokat a jellemzőket, amelyek a mintát ettől a megoldástól megkülönböztetik; a tárgyi kört és a jellemző részt az „amelyre jellemző” vagy „azzal jellemezve” szavak kötik össze;

c) a feladat megoldásához elengedhetetlenül szükséges összes jellemzőt a főigénypontba kell foglalni; a főigénypontban legalább egy hivatkozási jellel ellátott megnevezésnek szerepelnie kell; a bejelentésnek csak egy főigénypontja lehet;

d) a főigénypont oltalmi körébe tartozó egy vagy több előnyös megoldást aligénypontokba lehet foglalni; az aligénypontnak közvetlenül vagy közvetve utalnia kell a főigénypontra, amely utalásban egynél több előző igénypontot megjelölni csak vagylagosan lehet, és tartalmaznia kell egy vagy több további jellemzőt a megjelölt előző igénypont jellemzőihez képest;

e) az igénypontokban a jellemzést nem lehet helyettesíteni a leírásra, a rajzokra vagy egyéb forrásokra való hivatkozással;

f) az igénypontokban a berendezést szerkezete elemeinek és azok kapcsolatának megadásával kell jellemezni, ami nem helyettesíthető a működésre vagy az elérni kívánt hatásra utaló jellemzéssel.

A rajzok

6. § A rajzokat - ideértve a folyamatábrákat és diagramokat is - a műszaki rajz szabályainak alkalmazásával a következők szerint kell elkészíteni:

a) a rajzokat erős, fehér, sima, fénytelen és tartós, 29,7 cm magas és 21,0 cm széles (A4 méretű) papírlapok egyik oldalán kell elhelyezni; a lapokon a felhasználható terület mérete legfeljebb 26,2 x 17,0 cm; a legkisebb szegélyméret felül és a bal oldalon 2,5 cm, a jobb oldalon 1,5 cm, alul 1 cm; a felhasználható vagy a felhasznált terület körül keret ne készüljön;

b) a rajzokat fekete színű, tartós, egyenletes vastagságú, jól látható vonalakkal, méretezés, színezés és árnyékolás nélkül kell elkészíteni, a metszeteket vonalkázással kell jelölni úgy, hogy az ne akadályozza a hivatkozási jelek és jelzővonalaik felismerhetőségét;

c) a rajzok méretének és grafikai kivitelezésének biztosítania kell, hogy kétharmados kicsinyítéssel történő sokszorosítás esetén is az összes részlet nehézség nélkül felismerhető maradjon;

d) a rajzokon valamennyi hivatkozási jel (szám, betű) legyen egyszerű és világos; a számok és a betűk magassága legalább 0,32 cm legyen; a számok és a betűk mellett zárójelek, körök és idézőjelek nem alkalmazhatók; az ábrák feliratozásához latin, és ha ez a szokásos, görög betűket kell használni;

e) a rajzokon lehetőség szerint minden vonalat műszaki rajzeszközök segítségével kell meghúzni, a műszaki rajz szabályainak alkalmazásával;

f) minden egyes ábraelem legyen megfelelő arányban az ábra valamennyi más elemével, kivéve, ha valamely eltérő arány alkalmazása az ábra megértéséhez elengedhetetlenül szükséges;

g) egy lapon több ábra is elhelyezhető; az egyes ábrákat egymástól világosan elhatárolva, lehetőleg álló helyzetben kell elrendezni; fekvő helyzetben történő elrendezés esetén az ábrák felső része az álló

3

helyzetű lap bal oldala felé nézzen; a különböző ábrákat arab számokkal folyamatosan - a rajzlapok számozásától függetlenül - kell számozni;

h) ábraként nem szerepelhet fénykép, illetve fényképfelvétel másolata; i) a rajzok nem tartalmazhatnak szöveget, kivéve a megértéshez feltétlenül szükséges rövid feliratokat,

mint pl. „víz”, „gőz”, „A-B metszet” vagy a villamos kapcsolási rajzok és a blokkvázlatok szokásos feliratai;

j) mindegyik lap felső szegélyén legyen rajta az adott lap sorszáma, törve a lapok összesített számával.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott mintaoltalmi bejelentésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/1991. (XII. 28.) IM rendelet és az azt módosító 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 6. §-a (3) bekezdésének b) pontja.

4


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. HU018