About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. VII of 1994 on Amendments to Industrial Property and Copyright Legislation (consolidated text of 2007), Hungary

Back
Repealed Text 
Details Details Year of Version 2007 Dates Entry into force: February 23, 1994 Adopted: February 8, 1994 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Hungarian 1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról (2007.VII.1-től hatályos szöveg)        

1994. évi VII. törvény 2007.VII.1-től hatályos szöveg

1994. évi VII. törvény

egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról

A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, a szellemi tulajdon különböző
formáira vonatkozó szabályozás korszerűsítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. fejezet

1-12. §

II. fejezet

13-19. §

III. fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Termékoltalmi igény előterjesztése folyamatban lévő

szabadalmi ügyekben

20. § (1) Gyógyszer, vegyi úton előállított termék vagy emberi, illetve állati élelmezésre szolgáló termék előállítására vonatkozó, e törvény hatálybalépése előtt tett szabadalmi bejelentés alapján a bejelentő a szabadalom megadása kérdésében hozott határozat jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül - a hatálybalépést követő módosítási elsőbbséggel [Szt.

43. § (1) bek. a) pont] - a termékre is igényelhet szabadalmi oltalmat.
(2) A termékre az (1) bekezdés alapján adott szabadalmi oltalomból eredő jogok csak a módosítási elsőbbség időpontját követő hasznosításra érvényesíthetők.
(3)

Átmeneti szabadalmi oltalom

21. § Átmeneti szabadalmi oltalomban részesül e törvény rendelkezései szerint az a gyógyszertermék - hatóanyag és készítmény -, amelyre külföldön az e törvény hatálybalépését követő egy év letelte előtt szabadalmat adtak, feltéve, hogy a külföldi szabadalom elsőbbsége

a) legalább tizenkét hónappal korábbi, mint e törvény hatálybalépésének időpontja, és

b) 1987. január 1-jénél nem korábbi.

22. § (1) Nem részesülhet átmeneti szabadalmi oltalomban az a gyógyszertermék, amelyet e törvény hatálybalépését megelőzően belföldön forgalomba hoztak.

(2) Az átmeneti szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos jog nem érvényesíthető azzal szemben, aki e törvény hatálybalépését megelőzően a gyógyszerterméket belföldön gyártotta, feltéve, hogy a korábbi gyártás tényét a törvény hatálybalépése előtt - az illetékes hatóság által - kiállított megfelelő közokirattal igazolja.
(3) A gyógyszerterméket gyártó gazdálkodó szervezetet a (2) bekezdés alapján megillető gyártási jog a gazdálkodó szervezet megszűnése, illetve szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át;
egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.

1

1994. évi VII. törvény 2007.VII.1-től hatályos szöveg

23. § (1) Az átmeneti szabadalmi oltalom a megadásával (27. §) keletkezik és hatálya visszahat e törvény hatálybalépésének napjára. Az oltalom az alapjául szolgáló külföldi szabadalom eredeti oltalmi idejével együtt jár le.

(2) Átmeneti szabadalmi oltalom esetén e törvény hatálybalépése napján és annak évfordulóin előre esedékesek a - külön jogszabályban meghatározott - szabadalmi fenntartási díjak.

24. § Az átmeneti szabadalmi oltalom fenntartására, terjedelmére, korlátaira és megszűnésére, valamint a vele kapcsolatos jogutódlásra, hasznosítási szerződésre és bitorlásra - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az Szt., valamint az Szt. végrehajtásáról és a szabadalmi ügyekben való bírósági eljárásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

25. § Átmeneti szabadalmi oltalom esetén a szabadalmat akkor kell megsemmisíteni, ha

a) nem felelt meg a 21. § rendelkezéseinek, illetve a 22. § (1) bekezdése értelmében ki volt zárva az átmeneti szabadalmi oltalomból;

b) az alapul szolgáló külföldi szabadalom elsőbbsége időpontjában nem felelt meg az Szt. 1-5. §-aiban vagy 41. §-a (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, illetve az Szt. 6. §-a (3) bekezdésének b) vagy c) pontja szerint ki volt zárva a szabadalmi oltalomból.

26. § (1) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadása iránti kérelem - az alapul szolgáló külföldi szabadalom számának, valamint a bejelentő nevének és címének feltüntetésével - e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül nyújtható be az Országos Találmányi Hivatalhoz. E határidő lejártát követően átmeneti szabadalmi oltalom nem igényelhető.

(2) A kérelemhez mellékelni kell az alapul szolgáló külföldi szabadalom megadását igazoló okiratot és e szabadalom leírását, valamint két példányban, kinyomtatásra alkalmas formában a szabadalmi leírás magyar nyelvű fordítását. A kérelmen - külön jogszabályban meghatározott - igazgatási szolgáltatási díjat kell leróni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott mellékleteket legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül be kell nyújtani.
(4) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadása iránti kérelem, illetve e kérelem mellékleteinek benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén az igazolás ki van zárva.

27. § (1) Az Országos Találmányi Hivatal a 21. és a 26. §-ban meghatározott feltételek vizsgálata alapján határoz az átmeneti szabadalmi oltalom megadásáról.

(2) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba, és meg kell
hirdetni az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapjában.
(3) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadásáról kiállított szabadalmi okirathoz hozzá kell fűzni a kinyomtatott magyar nyelvű szabadalmi leírást és rajzot; vita esetén azonban a külföldi szabadalmi leírás szövegét kell hitelesnek tekinteni, kivéve, ha a magyar nyelvű leírás szövege szerint az oltalom terjedelme szűkebb.

28. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az átmeneti szabadalmi oltalom megadására irányuló bejelentési eljárásban és a megadott oltalommal kapcsolatos eljárásokban - ideértve a bírósági eljárásokat is - az Szt., valamint az Szt. végrehajtásáról és a szabadalmi ügyekben való bírósági eljárásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

29. §

IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés

30. § Ez a törvény 1994. július 1-jén lép hatályba.

31. §

2


Legislation Amends (4 text(s)) Amends (4 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/HUN/P/2
No data available.

WIPO Lex No. HU012