About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decision of the Council of Ministers No. 860 of December 24, 2019, on the Functioning, Duration, Organization and Tasks of the Commission for Quality Schemes of Agricultural and Food Products, Albania

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Entry into force: December 30, 2019 Published: December 30, 2019 Issued: December 24, 2019 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Geographical Indications Subject Matter (secondary) IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Albanian Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 860, datë 24.12.2019 për funksionimin, kohëzgjatjen, organizimin dhe detyrat e Komisionit për Skemat e Cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore        

1

VENDIMNr. 860, datë 24.12.2019 PËR FUNKSIONIMIN, KOHËZGJATJEN, ORGANIZIMIN DHE DETYRAT EKOMISIONIT PËR SKEMAT E CILËSISË SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHEUSHQIMORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 5, të ligjit nr. 8/2019, “Përskemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore”, me propozimin e ministrit tëBujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Këshilli i Ministrave VENDOSI:

I. Organizimi i Komisionit të Skemave të Cilësisë1. Anëtarët e Komisionit të Skemave të Cilësisë (KSC) së produkteve bujqësore dheushqimore emërohen dhe shkarkohen me urdhër të ministrit. Emërimi i anëtarëve të KSC-sëbëhet për një periudhë 3-vjeçare, me të drejtë riemërimi. Propozimet për ministrin, lidhur meemërimin e anëtarëve të KSC-së, bëhen në vijim të një procedure konkurrimi, bazuar nëdokumentacionin e paraqitur nga kandidatët në ministri, si më poshtë vijon:a) kërkesë për kandidim si anëtar i KSC-së;b) dokumenti i identifikimit;c) master shkencor ose të barasvlershëm me të, sipas legjislacionit të arsimit të lartë;ç) libreza, e cila vërteton eksperiencën në punë;d) jetëshkrimi;dh) certifikata trajnimi dhe çdo dokument tjetër që provon kontributin dhe njohuritë nëfushën e skemave të cilësisë të produkteve bujqësore e ushqimore.Dokumentacioni duhet të shoqërohet me informacion mbi adresën, si dhe çdo mjet tjetërkontakti.Dokumentet e përcaktuara në shkronjat “b”, “c” “ç” dhe “dh”, të kësaj pike, duhet të jenëorigjinale ose të noterizuar.2. Në rast të mungesës së ndonjë dokumenti, struktura përgjegjëse për skemat e cilësisë (mëposhtë struktura përgjegjëse) në ministri, njofton kandidatin, i cili brenda 5 (pesë) ditëve punenga marrja e njoftimit, plotëson kërkesën. Nëse edhe pas kërkesës për plotësim ka mungesa nëdokumentacion, kërkesa nuk do të shqyrtohet.3. Struktura përgjegjëse përgatit një raport për kandidatët për anëtarë të KSC-së, që plotësojnëkërkesat e pikës 1, të këtij vendimi, dhe ia dërgon për miratim ministrit, i cili miraton me urdhëranëtarët e KSC-së.4. Shkarkimi i anëtarit të KSC-së, përpara mbarimit të mandatit, bëhet me urdhër të ministrit,për një nga arsyet e mëposhtme:a) nëse nuk paraqitet në tre mbledhje të njëpasnjëshme të KSC-së dhe nuk paraqet justifikimetë provuara për këto mungesa;b) kur i është ndaluar ushtrimi i profesionit me vendim gjyqësor të formës së prerë.5. Mandati i anëtarit të KSC-së mbaron kur:a) përfundon mandati;b) jep dorëheqjen.6. Anëtari i KSC-së që jep dorëheqjen është i detyruar të paraqesë kërkesën me shkrim përdorëheqje dhe arsyet e dorëheqjes, të paktën një muaj përpara datës së shkarkimit nga detyra,përveç rastit kur provon ose vërtetohet se kjo nuk ka qenë e mundur.7. Struktura përgjegjëse merr masa për zëvendësimin sa më shpejt të anëtarit të shkarkuar ngadetyra, duke bërë njoftimin në faqen e internetit të ministrisë. Për këtë qëllim, kjo strukturëpërgatit një raport për kandidatët për anëtarë të KSC-së, që plotësojnë kërkesat e pikës 1 të këtij

2

vendimi, dhe ia dërgon për miratim ministrit. Mandati i anëtarit të ri është trevjeçar, me të drejtëriemërimi.II. Funksionimi i Komisionit të Skemave të Cilësisë1. Mbledhjet e KSC-së thirren nga kryetari, si rregull 1 herë në muaj, në bazë të informacionittë marrë nga struktura përgjegjëse. Komisioni mund të mblidhet edhe kur shumica e anëtarëveparaqesin kërkesë me shkrim duke përcaktuar çështjet për të cilat thirret kjo mbledhje.2. Kryetari dhe sekretari zëvendësohen përkohësisht, përkatësisht, nga anëtari më i vjetër dhenga anëtari më i ri në detyrë, që të dy me të drejtë vote.3. Anëtarët e KSC-së njoftohen nga sekretari i KSC-së, nëpërmjet postës elektronike, përdatën dhe agjendën paraprake të mbledhjes, të paktën 7 (shtatë) ditë pune përpara ditës sëmbledhjes.4. Në raste urgjente dhe të jashtëzakonshme, kryetari mund të thërrasë një mbledhje të KSC-së brenda një periudhe më pak se 7 (shtatë) ditë pune nga dita e mbledhjes së KSC-së.5. Kryetari mund të paraqesë në rendin e ditës të mbledhjes çështje të tjera që nuk janë tëpërfshira në agjendën e paraqitur paraprakisht, nëse të gjithë anëtarët janë të pranishëm.6. Kuorumi i nevojshëm për realizimin e mbledhjes së KSC-së realizohet kur marrin pjesë tëpaktën 4 prej anëtarëve, përfshirë dhe kryetarin.7. Mbledhjet e KSC-së nuk janë publike.8. Kryetari dhe anëtarët janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin e informacionit rrethkërkesave për regjistrim, kërkesave për ndryshimin e specifikimeve, vërejtjeve dhekundërshtimeve, në përputhje me legjislacionin në fuqi.9. Vendimet e KSC-së i dërgohen ministrit për miratim, sipas afateve të përcaktuara në ligj.10. Procedura për mbledhjen e KSC-së është si më poshtë vijon:a) Çelet nga kryetari, i cili kërkon aprovimin e agjendës paraprake me ndryshimet (nëse ka);b) Sekretari paraqet verbalisht përpara KSC-së një pasqyrë të përmbledhur të kërkesave tëpalëve, të fakteve dhe të provave të depozituara, para fillimit të shqyrtimit të çështjeve dhe mbanprocesverbalin e mbledhjes dhe të diskutimeve të anëtarëve;c) KSC-ja, nën drejtimin e kryetarit, shtron për diskutim, me radhë, të gjitha çështjet që janëvendosur në agjendë;ç) Kryetari i fton anëtarët të votojnë, në përfundim të të gjithë procedurës së shqyrtimit dhe tëshkëmbimit të opinioneve. Asnjë nga anëtarët nuk mund të abstenojë nga vendimmarrja. Votimiështë i hapur në të gjitha rastet. Mendimi i anëtarit të mbetur në pakicë, i parashtruar me shkrim,bashkohet me vendimin dhe nënshkruhet me fjalën “kundër”;d) Vendimet e KSC-së miratohen me shumicë të thjeshtë të votave, të anëtarëve të pranishëm;dh) Në rast se rreth një çështjeje votimi është i barabartë, vota e kryetarit është vendimtare;e) Vendimi i KSC-së bëhet publik në faqen e internetit të ministrisë;ë) Kryetari merr masa që në fund të takimit të përgatisë vendimin e arsyetuar, i cilinënshkruhet nga të gjithë anëtarët që kanë marrë pjesë në votimin e tij. Një kopje e vendimit idorëzohet sekretarit për t’ia bashkëlidhur dosjes së çështjes;f) Procesverbali, mbasi u bëhet i ditur anëtarëve të KSC-së, firmoset nga kryetari dhesekretari, brenda dy ditëve nga data e mbledhjes;g) Dokumentacioni i prodhuar gjatë gjithë procedurës i nënshtrohet rregullave në fuqi përarkivin.III. Detyrat e Komisionit të Skemave të Cilësisë1. Detyrat e kryetarit të KSC-së (më poshtë kryetari), përfshijnë:a) organizimin dhe drejtimin e punës së KSC-së;b) thirrjen e mbledhjeve të KSC-së;c) kryesimin e mbledhjeve të KSC-së;ç) përcaktimin e agjendës paraprake të mbledhjeve të KSC-së;d) monitorimin e afateve procedurale dhe në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse,monitorimin e afateve lidhur me aplikimet në zbatim të ligjit dhe të këtij vendimi;dh) përfaqësimin e KSC-së.

3

2. Detyrat e anëtarëve të KSC-së përfshijnë:a) vlerësimin e aplikimeve për regjistrim të emërtimit STG;b) vlerësimin për aplikimet për ndryshimin e specifikimeve të produktit me emërtimin STG;c) vlerësimin për kundërshtimet e aplikimeve, për regjistrim për emërtimin STG dhekundërshtimet për specifikimet e produktit, për emërtimet EOM, TGJM;ç) vlerësimin e përputhshmërinë me specifikimet e produktit, për kërkesat për regjistrim tëEO-ve dhe TGJ-ve, për produktet bujqësore dhe ushqimore.d) vlerësimin për kundërshtimet e ndërsjella në BE;dh) pjesëmarrjen në mbledhjet e KSC-së;e) pjesëmarrjen në diskutimin e çështjeve, sipas agjendës së paraqitur në njoftimin embledhjes;ë) marrjen e vendimeve.3. Struktura përgjegjëse, në zbatim të këtij vendimi, me qëllim mbarëvajtjen e KSC-së, përveçdetyrave të përcaktuara në ligj, kryen edhe detyrat, si më poshtë vijon:a) merr masat për sigurimin e logjistikës së nevojshme për realizimin e mbledhjeve të KSC-së;b) ndjek ekzekutimin e vendimeve të KSC-së dhe dërgimin zyrtar të vendimeve në adresatpërkatëse, duke njoftuar KSC-në, lidhur me dërgimin zyrtar të vendimeve në destinacion;c) përgatit njoftimet e KSC-së, që nënshkruhen nga kryetari për palët, lidhur me paraqitjen eargumenteve, prapësimeve dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm të përcaktuar në ligj dhe nëkëtë vendim.4. Mbledhjet e KSC-së asistohen nga sekretari, i cili është anëtar i komisionit dhe ushtron këtodetyra:a) është përgjegjës për dosjet e kërkesave të depozituara nga struktura përgjegjëse, përshqyrtim pranë Komisionit, si kërkesat për regjistrim, kërkesat për të ndryshuar specifikimet, përvërejtjet ose kundërshtimet;b) u komunikon anëtarëve me e-mail, orën dhe datën e mbledhjes, së bashku me rendin e ditës;c) mban procesverbalin e mbledhjes dhe kryen detyra të tjera të ngarkuara nga KSC-ja;ç) mban të gjithë dokumentacionin e KSC-së, ku përfshihen edhe kërkesat për regjistrim,kërkesat për të ndryshuar specifikimet, për vërejtjet ose kundërshtimet.IV. Dispozitë e funditNgarkohet Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për zbatimin e këtij vendimi.Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTËREdi Rama


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. AL092