About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 550/1990 Coll. of December 11, 1990 of the Federal Office for Inventions on the Procedure in Matters of Inventions and Industrial Designs (as amended by Decree No. 21/2002 Coll.), Czech Republic

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2002 Dates Amended up to: January 18, 2002 Entry into force: January 1, 1991 Adopted: December 11, 1990 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Industrial Designs

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Czech Vyhláška Federálního úradu pro vynálezy 550/1990 Sb. ze dne 11. prosince 1990 o rízení ve vecech vynálezu a prumylslových vzoru (ve znění Vyhláška č. 21/2002 Sb.)        

550/1990 Sb.

VYHLÁŠKA

Federálního úřadu pro vynálezy

ze dne 11. prosince 1990

o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Změna: 21/2002 Sb.

Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (dále jen "zákon"), stanoví:

HLAVA PRVNÍ

Řízení o vynálezech

ODDÍL PRVNÍ

Přihláška vynálezu

§ 1

zrušen

§ 2

(1) Přihláška vynálezu musí obsahovat žádost o udělení patentu ve dvojím vyhotovení, popis vynálezu, popřípadě jeho výkresy, nejméně jeden patentový nárok a anotaci v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších a potřebné přílohy. Hlavní vyhotovení musí umožňovat kvalitní reprodukci, popřípadě tisk.

(2) Není-li přihlašovatel původcem vynálezu, popřípadě nemá-li právo na patent podle ustanovení § 9 zákona, musí být k přihlášce vynálezu přiložen doklad o nabytí práva na patent.

Žádost o udělení patentu

§ 3

(1) Žádost o udělení patentu musí obsahovat:

a) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo;

b) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost původce vynálezu, není-li přihlašovatelem;

c) příjmení, jméno a sídlo zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen právnickou osobou, uvede se její název a sídlo;

d) název vynálezu;

e) projev vůle přihlašovatele, že žádá o udělení patentu;

f) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

(2) Vyhotovení žádosti o udělení patentu musí odpovídat stanovenému standardu.

§ 4

Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti z mezinárodní smlouvy podle ustanovení § 27 zákona, musí v žádosti uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla tato přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy.

§ 5

Podává-li žádost o udělení patentu několik spolupřihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, musí uvést v žádosti označení toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány.

Popis vynálezu

§ 6

(1) Popis vynálezu musí obsahovat:

a) název vynálezu;

b) oblast techniky, které se vynález týká;

c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;

d) vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;

e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;

f) příklady uskutečnění vynálezu;

g) způsob průmyslové využitelnosti vynálezu.

(2) Jedno z vedlejších vyhotovení popisu vynálezu musí být podepsáno přihlašovatelem nebo jeho zástupcem.

(3) Vyhotovení popisu vynálezu musí odpovídat stanovenému standardu.

§ 7

Zvláštnosti popisu vynálezu produkčních mikroorganismů

(1) Pokud je předmětem vynálezu průmyslový produkční mikroorganismus nebo jiný biotechnologický produkt, způsob jeho výroby nebo jeho použití, musí být vymezeny jeho morfologické a fyziologické vlastnosti, uvedeno depozitní číslo ve veřejné sbírce a formou reprodukovatelného příkladu podán důkaz o tom, že je získán uměle.

(2) Na výzvu Úřadu je přihlašovatel povinen doložit splnění povinnosti podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona.

§ 8

Patentové nároky

(1) Patentové nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podloženy popisem. Jedno z vedlejších vyhotovení patentových nároků musí přihlašovatel nebo jeho zástupce podepsat.

(2) Vyhotovení patentových nároků musí odpovídat stanovenému standardu.

§ 9

Výkresy

Podstata vynálezu se v případě potřeby znázorní schematickým zobrazením principu a všech znaků, na nichž je vynález založen. Vyhotovení výkresu musí odpovídat stanovenému standardu; jedno z vedlejších vyhotovení výkresu musí přihlašovatel nebo zástupce podepsat.

§ 10

Anotace

(1) Anotace slouží výlučně pro technickou informaci.

(2) Anotace musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových nárocích a na výkresech.

(3) Vyhotovení anotace musí odpovídat stanovenému standardu. Anotace může být upravena z moci úřední.

ODDÍL DRUHÝ

Řízení o přihlášce vynálezu

§ 11

(1) Na přihlášce vynálezu vyznačí Úřad datum jejího podání, přidělí jí spisovou značku a vydá přihlašovateli potvrzení o podání přihlášky vynálezu.

(2) Přihláška vynálezu se považuje za podanou, obsahuje-li označení přihlašovatele, projev jeho vůle o udělení patentu, část představující zjevně popis vynálezu.

§ 12

Podanou přihlášku vynálezu zapíše Úřad do rejstříku přihlášek vynálezů. Do rejstříku přihlášek vynálezů se zapisuje:

a) spisová značka přihlášky vynálezu;

b) zatřídění vynálezu podle mezinárodního patentového třídění;

c) datum podání přihlášky vynálezu;

d) příjmení, jméno a bydliště původce vynálezu;

e) označení přihlašovatele a jeho zástupce, je-li zastoupen;

f) název vynálezu;

g) údaj o uplatněném právu přednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud přichází v úvahu;

h) označení pracovníka Úřadu, kterému byla přihláška přidělena k řízení;

i) nabídka licence;

j) údaj k jednotlivým podáním ve věci a úkonech Úřadu.

§ 13

Vyloučené přihlášky vynálezu

(1) Zjistí-li Úřad, že přihláška vynálezu nevyhovuje požadavku ustanovení § 26 odst. 1 zákona, vyzve přihlašovatele, aby tento nedostatek ve stanovené lhůtě odstranil. Vyloučené přihlášky vynálezu mají právo přednosti z původní přihlášky vynálezu, podá-li je přihlašovatel do tří měsíců od odstranění vady původní přihlášky. Přihlašovatel může rozdělit přihlášku vynálezu do udělení patentu i z vlastního podnětu.

(2) Dojde-li k vyloučení popřípadě rozdělení přihlášky po zahájení úplného průzkumu podle § 33 zákona, považuje se vyloučená přihláška za přihlášku, u níž byla podána žádost o úplný průzkum.

(3) Přihlašovatel je u vyloučené přihlášky povinen zaplatit splatné správní poplatky odpovídající stavu řízení o původní přihlášce v době vyloučení.

§ 14

Přípustné změny v přihlášce vynálezu

Úpravy a změny provedené v přihlášce vynálezu v průběhu řízení nesmějí jít nad rámec jejího původního podání.

§ 15

Úplný průzkum

(1) Byl-li úplný průzkum přihlášky vynálezu zahájen na žádost jiné osoby než přihlašovatele, popřípadě byl-li zahájen z moci úřední, vyrozumí o tom Úřad přihlašovatele.

(2) Požádá-li o úplný průzkum přihlášky vynálezu nezávisle na sobě několik osob,zahájí Úřad úplný průzkum na žádost, která mu došla nejdříve. O tom vyrozumí osoby, které podaly žádost později.

§ 16

Patentový rejstřík

(1) Vynález, na který byl udělen patent, zapíše Úřad do patentového rejstříku.

(2) Do patentového rejstříku se u každého vynálezu zapisuje:

a) číslo patentu;

b) datum udělení patentu;

c) datum zveřejnění udělení patentu ve Věstníku Federálního úřadu pro vynálezy (dále jen "Věstník");

d) název vynálezu;

e) datum podání přihlášky vynálezu a její spisovou značku;

f) datum zveřejnění přihlášky vynálezu;

g) údaj o uplatněném právu přednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud přichází v úvahu;

h) majitel patentu, sídlo (bydliště), popřípadě jeho zástupce);

i) zatřídění vynálezu podle mezinárodního patentového třídění;

j) příjmení, jméno a bydliště původce vynálezu;

k) případné udělení dodatkového ochranného osvědčení;

l) převod patentu;

m) licence;

n) nabídka licence;

o) nucená licence;

p) právo předchozího uživatele;

r) zrušení, popřípadě částečné zrušení patentu;

s) platby správních poplatků za patent;

t) zánik patentu;

u) další rozhodné údaje.

§ 17

Zápis licence

(1) Žádost o zápis licenční smlouvy do patentového rejstříku se podává písemně u Úřadu.

(2) K žádosti se přikládají dvě vyhotovení licenční smlouvy, z níž musí být zřejmé označení vynálezu, k jehož využití se poskytuje licence,, nabyvatel práv z licence a rozsah poskytnutých práv.

ODDÍL TŘETÍ

Řízení o mezinárodní přihlášce vynálezu

§ 18

Mezinárodní přihlášky vynálezů (dále jen "mezinárodní přihlášky") podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona se podávají u Úřadu v trojím vyhotovení v jazyce anglickém, nebo německém, nebo francouzském, nebo ruském v závislosti na jednacím jazyku orgánu pro mezinárodní rešerši.

§ 19

(1) Přihlašovatel mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České republice na základě mezinárodní smlouvy, je povinen předložit Úřadu ve lhůtě 31 měsíců od vzniku práva přednosti trojmo její překlad do českého jazyka a zaplatit příslušné poplatky podle zvláštního předpisu.

(2) Pokud přihlašovatel splní podmínky uvedené v odstavci 1, Úřad může na žádost přihlašovatele zahájit řízení o mezinárodní přihlášce i před lhůtou uvedenou v odstavci 1.

ODDÍL ČTVRTÝ

Řízení určovací, řízení o zrušení patentu, řízení o nucené licenci a řízení o změně autorského osvědčení na patent

§ 20

Řízení určovací

(1) Žádost o určení, zda určitý předmět spadá či nespadá do rozsahu určitého patentu, podává se u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.

(2) V žádosti je třeba osvědčit právní zájem na určení, uvést potřebné údaje a připojit podklady potřebné k vydání rozhodnutí. Podklady se předkládají ve čtyřech vyhotoveních.

(3) Úřad vyzve účastníky řízení, aby se k žádosti vyjádřili, a je-li třeba, předložili potřebné podklady. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o žádosti.

§ 21

Řízení o zrušení patentu

(1) Návrh na zrušení patentu se podává u Úřadu ve dvou vyhotoveních.

(2) Návrh musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.

(3) Úřad vyzve majitele patentu, aby se k návrhu vyjádřil; nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o návrhu.

§ 22

Řízení o nucené licenci

(1) Žádost o udělení nucené licence se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení.

(2) Žádost musí být věcně odůvodněna a doložena.

(3) V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad uvede rozsah licence.

§ 23

Řízení o změně autorského osvědčení na patent

(1) Původce vynálezu uvedeného v ustanovení § 81 odst. 4 zákona podává žádost o převod platného autorského osvědčení na patent u Úřadu dvojmo.

(2) Vytvořilo-li vynález uvedený v odstavci 1 více původců společnou tvůrčí prací, musí podat žádost o převod autorského osvědčení na patent společně. Nemají-li spolupůvodci společného zástupce, uvedou v žádosti jméno a adresu toho, komu má být rozhodnutí Úřadu doručeno.

(3) Žádost o změnu autorského osvědčení na patent musí obsahovat název vynálezu, číslo autorského osvědčení a datum jeho udělení a označení organizace, která má k vynálezu právo hospodaření nebo byla tímto právem pověřena.

(4) Úřad žádost o změnu autorského osvědčení na patent zveřejní ve Věstníku. K převodu autorského osvědčení na patent může kdokoliv podat ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění žádosti o změnu autorského osvědčení na patent námitky. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

(5) Úřad rozhodnutí o změně autorského osvědčení na patent zveřejní ve Věstníku.

(6) Patent udělený na základě žádosti o změnu autorského osvědčení na patent platí 15 let od data podání přihlášky vynálezu; práva z patentu uděleného na základě žádosti o změnu autorského osvědčení na patent vzniknou ode dne zveřejnění žádosti o změnu autorského osvědčení na patent ve Věstníku.

HLAVA DRUHÁ

zrušena

ODDÍL PRVNÍ

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

nadpis vypuštěn

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

nadpis vypuštěn

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

ODDÍL DRUHÝ

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

ODDÍL TŘETÍ

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

HLAVA TŘETÍ

Závěrečné ustanovení

§ 44

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Předseda:

Ing. Jakl v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl.II vyhlášky č. 21/2002 Sb.

Přechodné ustanovení

Lhůta 31 měsíců stanovená v § 19 se týká všech mezinárodních přihlášek v řízení, u nichž k datu nabytí účinnosti této vyhlášky neuplynula.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. CZ103