About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 575/2001 Coll. on the Organization of the Activity of the Government and on the Organization of the Central State Administration (as amended up Act No. 30/2019 Coll.), Slovakia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Adopted: December 12, 2001 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovak Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (v znení zákona č. 30/2019 Z.z.)        

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2001 Vyhlásené: 29. 12. 2001 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 6.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

575

ZÁKON z 12. decembra 2001

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 1 Činnosť vlády Slovenskej republiky

(1) Činnosť vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej schôdze.

(2) Vymedzené úseky činnosti vlády koordinuje jej podpredseda, ktorý plní aj úlohy, ktorými ho poverí vláda alebo predseda vlády.

(3) Počas neprítomnosti predsedu vlády ho zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí predseda vlády. Zastupujúci podpredseda vlády zvoláva a vedie schôdze vlády.

§ 1a

Schôdze vlády sú neverejné. Tým nie je dotknutá povinnosť vlády zverejňovať texty materiálov podľa osobitného predpisu.1) Schôdze vlády môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku.

§ 1aa

Vláda rozhoduje spravidla formou uznesenia vlády; uznesenie vlády nepodlieha preskúmaniu súdom.1aa)

§ 1b

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády Slovenskej republiky; rovnaké úlohy plní Úrad vlády Slovenskej republiky aj pre predsedu vlády ako jeho výkonný orgán. Úrad vlády Slovenskej republiky môže plniť aj úlohy spojené s technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo.

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

§ 2 Poradné orgány vlády

(1) Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah oprávnenia splnomocnenca určí vláda pri jeho vymenovaní.

(2) Vláda môže zriaďovať svoje poradné orgány (rady). Poradné orgány vlády plnia úlohy koordinačné, konzultatívne alebo odborné.

(3) Stálymi poradnými orgánmi vlády sú Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky, Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky, Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.

(4) Členom poradného orgánu vlády môže byť člen vlády, štátny tajomník, volení a vymenovaní funkcionári orgánov verejnej moci, zamestnanci orgánov štátnej správy, zástupcovia územnej samosprávy, zástupcovia sociálnych partnerov a významní odborníci z teórie a praxe.

(5) Členmi poradných medziministerských orgánov vlády sú členovia vlády. Účasť na poradnom medziministerskom orgáne vlády je nezastupiteľná.

(6) Členmi ďalších poradných orgánov vlády sú osoby uvedené v odseku 4; na ich čele je člen vlády alebo štátny tajomník.

(7) Úlohy, zloženie poradných orgánov vlády a zásady rokovania určujú štatúty, ktoré schvaľuje vláda.

DRUHÁ ČASŤ MINISTERSTVÁ

§ 3 Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

c) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

d) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

f) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

h) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

i) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

j) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

k) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

l) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

m) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

Organ izác ia min is te rs tva

§ 4

(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas.

(3) Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú. Vláda môže určiť, že na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh v oblasti športu. Vláda môže určiť, že na ministerstve dočasne pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

§ 5

(1) Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.

(2) Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ.

(3) Sekcie sa môžu členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. Úrad, odbor alebo inú organizačnú zložku riadi riaditeľ.

(4) Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov.1a) Minister môže zriaďovať aj ďalšie poradné orgány.

(5) Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.

§ 6 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,

b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,

c) teplárenstvo a plynárenstvo,

d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,

e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,

f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

spracovania dreva a biotechnológií,

g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,

h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,

i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,

j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,

k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,

l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,

m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,

n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).

§ 7 Ministerstvo financií Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, hazardných hier, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a) tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach podľa odseku 1 vrátane rozpočtovania súhrnného schodku verejného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a politiky spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére,

b) výkon štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva,

c) výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne.

§ 8 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) dráhy a dopravu na dráhach,

b) cestnú dopravu,

c) kombinovanú dopravu,

d) pozemné komunikácie,

e) vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

f) civilné letectvo,

g) pošty,

h) telekomunikácie,

i) verejné práce,

j) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,

k) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,

l) tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,

m) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,

n) cestovný ruch,

o) energetickú hospodárnosť budov,

p) tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.

(2) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.

§ 9 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) poľnohospodárstvo,

b) lesné hospodárstvo,

c) pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,

d) závlahové systémy a odvodňovacie systémy,

e) veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,

f) rastlinolekársku starostlivosť,

g) plemenársky dozor,

h) rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,

i) poľovníctvo,

j) potravinárstvo a potravinový dozor,

k) spracovanie dreva vrátane biotechnológií,

l) regionálny rozvoj okrem koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

m) pozemkové spoločenstvá.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

§ 11 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi,

b) všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, štátne symboly, heraldický register, archívy a registratúry, štátne občianstvo, matričné veci, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, vojnové hroby, živnostenské podnikanie, povoľovanie verejných zbierok, koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,

c) Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor,

d) koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

§ 12 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,

b) výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c) koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,

d) koordináciu obranného plánovania,

e) zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,

f) koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,

g) vojenské spravodajstvo,

h) alternatívnu službu.

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.

§ 13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo.

(2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.

(3) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.

(4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb.

(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov, stálymi rozhodcovskými súdmi, rozhodcami a disciplinárnu právomoc nad rozhodcami oprávnenými rozhodovať spotrebiteľské spory.

(6) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka.

(7) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie.

(8) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

(9) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv.

§ 14 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.

(2) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje

a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,

b) riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,

c) styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,

d) hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,

e) koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,

f) rozvojovú spoluprácu,

g) koordináciu realizácie politík Európskej únie,

h) výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,

i) koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

§ 15 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,

b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c) inšpekciu práce,

Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,

e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,

f) štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,

g) sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky,

h) rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti,

i) sociálnu ekonomiku .

(2) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

§ 16 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane

a) ochrany prírody a krajiny,

b) vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu,

c) ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,

d) ekologických aspektov územného plánovania,

e) odpadového hospodárstva,

f) posudzovania vplyvov na životné prostredie,

g) zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

h) geologického výskumu a prieskumu,

i) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,

j) geneticky modifikovaných organizmov.

§ 17 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a vysoké školy,

b) školské zariadenia,

c) celoživotné vzdelávanie,

d) vedu a techniku,

e) štátnu starostlivosť o mládež a šport.

§ 18 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) štátny jazyk,

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

b) ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,

c) umenie,

d) autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,

e) kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,

f) prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,

g) vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,

h) médiá a audiovíziu,

i) podporu kultúry národnostných menšín.

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.

§ 19 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) zdravotnú starostlivosť,

b) ochranu zdravia,

c) verejné zdravotné poistenie,

d) ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

e) prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,

f) cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,

g) kontrolu zákazu biologických zbraní.

TRETIA ČASŤ OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 21 Ostatné ústredné orgány štátnej správy

V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:

a) Úrad vlády Slovenskej republiky,

b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

c) Štatistický úrad Slovenskej republiky,

d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

g) Úrad pre verejné obstarávanie,

h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

j) Národný bezpečnostný úrad,

k) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

Organ izác ia ostatných úst redných orgánov štátne j správy

§ 22

(1) Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády. Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je päť rokov.1b)

(3) Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1c)

(4) Na čele Úradu pre verejné obstarávanie je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1ca)

(5) Na čele Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Vedúci je za výkon svojej funkcie zodpovedný podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

(6) Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.

(7) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného predsedu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1cb) Podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

(8) Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca alebo podriadený štátny zamestnanec1cc) určený vedúcim. Zástupcu alebo určeného štátneho zamestnanca môže vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky poveriť aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Zástupcu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.

§ 23

(1) Na členenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2) Organizačnú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riaditeľ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

§ 24 Úrad vlády Slovenskej republiky

(1) Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,

b) kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

a sťažností.

(2) Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.

(3) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.

(4) Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.

§ 25 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže.

§ 26 Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.

§ 28 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

§ 29 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

(1) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru.

(2) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov zabezpečovanou držiteľom príslušného povolenia. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

§ 30 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

§ 31 Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie.

§ 32 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

(1) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

(2) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku.

(3) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vedie ústredný fond patentovej literatúry a zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie informácií v oblasti priemyselných práv.

§ 33 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze.

§ 34 Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.

§ 34a Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

(1) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

b) oblasť informatizácie spoločnosti,

c) oblasť investícií.

(2) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.

(3) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

(4) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti investícií zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

projektov určených vládou Slovenskej republiky.

(5) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

ŠTVRTÁ ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Úlohy min is te rs t iev a ostatných úst redných orgánov štátne j správy

§ 35

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby.

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky v jednotlivých oblastiach, uskutočňujú túto politiku, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(3) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú aj za úlohy obrany, kybernetickú bezpečnosť a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu, ochranu a kybernetickú bezpečnosť.

(4) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú aj úlohy súvisiace s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách.

(5) Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vláda rozhodne, ktorý ústredný orgán štátnej správy bude riadiacim orgánom vo vzťahu k iným ústredným orgánom štátnej správy.

(6) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú realizáciu pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovedajú za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci.

(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.

§ 36

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, a analyzujú dosahované výsledky. Robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok a spracúvajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré po zverejnení a po pripomienkovom konaní predkladajú vláde. V prípadoch ustanovených zákonom alebo na základe rozhodnutia vlády sa pripomienkové konanie nemusí uskutočniť.

§ 37

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti. Pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňujú ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladajú vláde; dbajú aj o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.

Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

§ 38

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti.

(3) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk a stavovských a profesijných organizácií; zapájajú ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.

(4) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy prerokúvajú s odborovými orgánmi a organizáciami zamestnávateľov návrhy závažných opatrení týkajúcich sa životnej úrovne, sociálnych a hospodárskych potrieb obyvateľstva.

(5) Na účely zabezpečenia efektívnejšieho výkonu jednotlivých činností môžu ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uzavrieť písomnú dohodu o spolupráci, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah vykonávaných činností spolupráce.

§ 39

(1) Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda.

(2) Vláda schvaľuje

a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti,

b) limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

c) zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.

(3) Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je Bratislava; sídlom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je Banská Bystrica.

§ 40 Platové náležitosti

(1) Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda podľa osobitného predpisu.4)

(2) Platové náležitosti štátneho tajomníka určuje minister podľa osobitného predpisu.3)

(3) Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného predpisu.3)

(4) Platové náležitosti vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu určuje podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa osobitného predpisu.3)

(5) Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15

§ 40a

(1) Zrušuje sa Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a pôsobnosť tohto ministerstva podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti so zrušením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40b

(1) V súvislosti s prechodom kompetencií vo vodnom hospodárstve prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií vo vodnom hospodárstve, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(2) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva školstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti výroby stavebných látok prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti výroby stavebných látok, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(5) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zakladateľská pôsobnosť doterajších ústredných orgánov štátnej správy k právnickým osobám nimi zriadenými a založenými (ďalej len „právnická osoba") na preberajúce ústredné orgány štátnej správy. Zmeny v zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajšími ústrednými orgánmi štátnej správy a preberajúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy.

(6) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti prechádzajú od 1. februára 2007 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 31. januáru 2007 v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, prechádza 1. februára 2007 do správy Ministerstva financií Slovenskej republiky a do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a podrobnosti o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40c

(1) Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu.

(2) Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu službu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s vedúcimi služobných úradov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky vykoná zmeny štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať výkon týchto kompetencií v uvedených orgánoch.

(4) Majetok štátu, ktorý bol 31. marca 2006 v správe Úradu pre štátnu službu, prechádza 1.

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17

apríla 2006 do správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

§ 40d

(1) Pôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na

a) Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu,

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov,

c) Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

d) Úrad vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť stavebnej výroby a stavebných výrobkov, pre oblasť tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a pre oblasť poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť verejných prác, pre oblasť stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra

Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(5) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(6) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, prechádza od 1. júla 2010 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky.

(7) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúce ústredné orgány štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 40e

(1) Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40f

(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť cestovného ruchu.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti cestovného ruchu, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencie medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40g

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

§ 40h

Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa § 40d ods. 3 až 6, § 40e ods. 3 a § 40f ods. 3 sa upravia dohodou, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40i

(1) Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu, v oblasti ochrany

Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, geneticky modifikovaných organizmov podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa § 9 a „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa § 16.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6)Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40j

(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti zahraničného obchodu v časti riadenia obchodno-ekonomických oddelení podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2010 v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2011 do správy

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40k

(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasti podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblastiach podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40l

(1) Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasti podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblastiach podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa

Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40m

(1) Pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti obchodovania s vojenským materiálom podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

§ 40n

(1) Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky a podpredsedom vlády, ktorý neriadi ministerstvo, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40o

(1) Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23

Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40p

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40q

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2010 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2011 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40r

(1) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým

Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

„Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

§ 40s

(1) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40k ods. 1, § 40l ods. 1, § 40n ods. 1, § 40o ods. 1 a § 40p ods. 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6)Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

(2) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40j ods. 1 a § 40q ods. 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6)Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40t

(1) Pôsobnosť podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších právnych predpisov, prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ alebo „podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

§ 40u

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

§ 40v

(1) Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. apríla 2013 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. marca 2013 v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. apríla 2013 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40w

(1) Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2013 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2013 v správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2013 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40x

(1) Pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti ľudských práv podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov okrem poskytovania dotácií prechádza na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa názov "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť

Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

podľa odseku 1.

§ 40y

(1) Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti koordinácie štátnej pomoci podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Protimonopolný úrad Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2016 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2015 v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2016 do správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40z

(1) Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti informatizácie spoločnosti podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2016 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. mája 2016 v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií podľa odseku 1, prechádza od 1. júna 2016 do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40aa

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2016 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. mája 2016 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií podľa odseku 1, prechádza od 1. júna 2016 do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40ab

(1) Pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; to neplatí pre dotácie poskytnuté do 30. novembra 2016.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

§ 40ac

(1) Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým okrem oblasti podľa odseku 1 „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2017 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 1. januára 2017 v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2017 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

§ 40ad

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch pre oblasť podľa odseku 1 používa názov „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2018 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2017 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2018 do správy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40ae

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2018 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2019 do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

PIATA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb.,

575/2001 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29

zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 136/2001 a zákona č. 241/2001.

§ 41a

Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) sa v roku 2003 nepoužije. Limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vrátane štátnych zamestnancov3) schvaľuje na rok 2003 vláda.

§ 41b

Zrušuje sa zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

§ 42 Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Ustanovenia § 5 ods. 6 a § 40 ods. 5 až 9 strácajú účinnosť 31. marca 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

1) § 5 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

1a) Napríklad § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

1aa) § 244 Občianskeho súdneho poriadku.

1b) § 15 a 16 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1c) § 71 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1ca) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1cb) Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1cc) § 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

3) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

6) Napríklad § 3, 4 a 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 21 až 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Strana 31 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 575/2001 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


Legislation Supersedes (4 text(s)) Supersedes (4 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SK151