About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Radio and Television Act (Consolidate Act No. 248 of March 16, 2019), Denmark

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Consolidated: March 16, 2019 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English The Consolidate Radio and Television Act (Consolidate Act No. 248 of March 16, 2019)         Danish Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (LBK nr 248 af 16/03/2019)        

LBK nr 248 af 16/03/2019

Ministerium: Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 19/00276 LOV nr 1548 af 18/12/2018

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed1)

Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 30. januar 2019.

De ændringer, der følger af § 1, nr. 4 og 5, i lov nr. 1548 af 18. december 2018, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da de træder i kraft den 1. januar 2022, jf. § 8, stk. 2, i lov nr. 1548 af 18. de‐ cember 2018 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pen‐ sion og forskellige andre love.2)

Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed

§ 1. Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i § 2: 1) DR, jf. kapitel 4. 2) De regionale TV 2-virksomheder, jf. kapitel 6. 3) TV 2/DANMARK A/S, såfremt selskabet har tilladelse til at udøve public service-programvirksom‐

hed i henhold til kapitel 6 a. 4) Foretagender, der efter kapitel 8 har fået tilladelse til at udøve programvirksomhed, eller som i hen‐

hold til § 47 kan udøve programvirksomhed uden tilladelse. Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at andre end de i stk. 1 nævnte foretag‐

ender ud fra sikkerhedsmæssige hensyn kan udøve programvirksomhed i større trafikanlæg. Kulturmini‐ steren kan fastsætte nærmere regler for denne programvirksomhed.

Stk. 3. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven samt eventuelle vilkår, som programtilladelsen er meddelt på.

§ 2. Ved udøvelse af programvirksomhed forstås 1) udsendelse af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg, 2) fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af lyd- og billedprogrammer, som ikke tillige udsendes

som nævnt i nr. 1, 3) udsendelse af billedprogrammer til almenheden ved hjælp af øvrige elektroniske kommunikationsnet

som defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet end de i nr. 1 og 2 nævnte og

4) udbud af on demand-audiovisuelle medietjenester, hvis hovedformål er at udbyde informerende, un‐ derholdende eller oplysende billedprogrammer med eller uden lyd til almenheden via elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Stk. 2. Ved fællesantenneanlæg forstås i denne lov fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse.

Stk. 3. Ved en on demand-audiovisuel medietjeneste forstås i denne lov en audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt

1

tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjene‐ steudbyderen.

Stk. 4. Ved en medietjenesteudbyder forstås i denne lov den fysiske eller juridiske person, der har det redaktionelle ansvar for valget af audiovisuelt indhold i en audiovisuel medietjeneste, og som bestemmer, hvordan det audiovisuelle indhold tilrettelægges.

Stk. 5. Ved en audiovisuel medietjeneste forstås enten en fjernsynsudsendelse omfattet af stk. 1, nr. 1-3, eller en on demand-audiovisuel medietjeneste omfattet af stk. 1, nr. 4.

Kapitel 2 Distribution af lyd- og billedprogrammer

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv- sendemuligheder

§ 3. Distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendenet kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

Stk. 2. Tilladelse meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud. Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2, herunder om

vilkår for tilladelser m.v. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af distributionstilladelser efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for virksomheden m.v.

Stk. 4. Tilladelse kan dog efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles DR, en regional TV 2-virksomhed, flere regionale TV 2-virksomheder i forening eller TV 2/DANMARK A/S. Tilsvarende kan tilladelse meddeles et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse foretagender eller flere af foreta‐ genderne i forening.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksom‐ hed.

§ 4. Udøvelse af virksomhed i henhold til § 3 kan betinges af betaling af koncessionsafgift. Stk. 2. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af

udbudsmaterialet. Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en tilladelse meddelt i henhold til § 3, hvis indehaveren

1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtræ‐ delser er ofte gentagne, eller

2) tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på.

Distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg

§ 5. Fordeling i fællesantenneanlæg af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer, der modtages direkte ved hjælp af antenne eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden æn‐ dringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker.

Stk. 2. Tekstning og lign. samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagender har givet samtykke.

§ 6. Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker fordeling af tegnsprogstolkede ny‐ hedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S, programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning og tv-kanalen FOLKETINGET.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fordeling af billedprogrammer i fællesanten‐ neanlæg.

§ 6 a. Ejere af fællesantenneanlæg samt ejere af ejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger el.lign., i det omfang de indgår aftale med ejere af fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, skal

2

sikre, at husstande efter anmodning fritages for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i anlægget, herunder etablering, forbedring og drift af anlægget, jf. dog stk. 2 og 3. Fritagelse skal ske med et varsel svarende til de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjeneste‐ ydelser i lov om forbrugeraftaler.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan husstande pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af fællesanten‐ neanlæg, der ejes af ejeren af ejendommen, ejerforeningen, andelsboligforeningen el.lign., ligesom hus‐ stande kan pålægges at betale rimelige omkostninger ved den administration, som ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. har i forbindelse med et fællesantenneanlæg.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan husstande pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af fællesanten‐ neanlæg, der ikke ejes af ejeren af ejendommen, ejerforeningen, andelsboligforeningen el.lign., hvis an‐ lægget ud over programforsyning også benyttes til fremføring af andre elektroniske kommunikationstje‐ nester i ejendommen eller foreningen.

Stk. 4. Ejere af fællesantenneanlæg må ikke opstille vilkår m.v., der i kraft af kobling mellem modtagel‐ se af programforsyning og modtagelse af andre tjenester eller på anden vis hindrer husstande i at udøve den i stk. 1 nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter stk. 1.

Stk. 5. En husstand, der har benyttet sig af fritagelsesmuligheden i stk. 1, må ikke på ny forpligtes til tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fritagelse for tilslutning til og betaling for fæl‐ les programforsyning, jf. stk. 1-5 og § 7 b.

§ 7. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte forskrifter om adgang til anvendelse af dekodere i fæl‐ lesantenneanlæg, der omsætter krypterede signaler til tv-signaler, der umiddelbart kan gengives af tv-ap‐ parater. I forskrifterne kan der fastsættes regler om følgende forhold: 1) Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem, som anvendes i fællesantennean‐

lægget. 2) Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder. 3) Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne. 4) Gebyrer til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af § 7, herunder de i med‐

før heraf fastsatte bestemmelser.

§ 7 a. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af § 6, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 6, stk. 2. Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesanten‐ neanlæg om overholdelse af § 6, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 6, stk. 2. Afgørelser vedrørende § 6, stk. 1, og afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 6, stk. 2, kan ikke indbringes for anden admini‐ strativ myndighed.

§ 7 b. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i med‐ før af stk. 6, såfremt forholdet ikke kan indbringes for andet administrativt klageorgan i medfør af lov om leje og lov om leje af almene boliger. Slots- og Kulturstyrelsen kan på baggrund af sit tilsyn træffe afgø‐ relser vedrørende § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i medfør af stk. 6. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af forskrifter udstedt i medfør af § 7. Erhvervssty‐ relsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af forskrifter udstedt i medfør af § 7.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan ikke give Erhvervsstyrelsen tjenestebefaling om styrelsens va‐ retagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Erhvervsstyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget

3

hertil, eller om Erhvervsstyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af mini‐ steren i medfør af denne lov.

§ 9. Klager over Erhvervsstyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lovs § 8 kan indbringes for Te‐ leklagenævnet.

Kapitel 3 Public service-virksomhed

§ 10. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den dan‐ ske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, un‐ dervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i pro‐ duktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.

§ 11. DR, de regionale TV 2-virksomheder og TV 2 DANMARK A/S udøver public service-virksom‐ hed efter reglerne i kapitel 4, 6 og 6 a.

Stk. 2. I den samlede public service-virksomhed kan tillige efter kulturministerens nærmere bestemmel‐ se indgå public service-programvirksomhed, jf. § 10, i form af tv-kanaler, radiokanaler, tilsvarende inter‐ netbaserede tjenester m.v. udøvet af andre foretagender end dem, der er nævnt i stk. 1. Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i kapitel 8.

§ 11 a. Efter regler fastsat af kulturministeren kan Det Danske Filminstitut yde tilskud til produktion af dansk tv-drama, tv-dokumentarprogrammer og public service-tv-programmer for børn og unge til udsen‐ delse på andre fjernsynsforetagender end DR, de regionale TV 2-virksomheder og ikkekommercielle lo‐ kal-tv-stationer og på on demand-audiovisuelle medietjenester tilhørende andre end DR, de regionale TV 2-virksomheder og ikkekommercielle lokal-tv-stationer, jf. § 92 a.

Kapitel 4 DR

DR’s public service-virksomhed

§ 12. DR skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i § 10 nævnte prin‐ cipper.

Stk. 2. DR’s udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og DR.

Stk. 3. DR skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten.

§ 13. Sponsorerede programmer kan ikke indgå i DR’s public service-programvirksomhed. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan programmer, der er sponsoreret af offentlige institutioner og stiftelser, fonde og

foreninger m.v. med almennyttige formål, indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

Stk. 3. Medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (pro‐ duktsponsorering) kan uanset stk. 1 og 2 indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i ka‐ pitel 11.

4

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan indgå programmer, der er sponsoreret af andre end de i stk. 2 nævnte institutioner m.v., i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

§ 13 a. (Ophævet)

DR’s anden virksomhed

§ 14. DR kan udøve anden programvirksomhed efter reglerne i kapitel 8. Stk. 2. DR kan udøve anden virksomhed, herunder teletjenestevirksomhed, i tilknytning til program‐

virksomheden med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v. Stk. 3. DR kan oprette nye selskaber eller indskyde kapital i eksisterende selskaber med henblik på at

udøve anden virksomhed, herunder programvirksomhed, eller med henblik på at indgå i samarbejde om medierelaterede aktiviteter med andre virksomheder.

Stk. 4. DR’s anden virksomhed, jf. stk. 1-3, skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-virksomheden og anden virksomhed.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om DR’s anden virksomhed.

DR’s organisation m.v.

§ 15. DR er en selvstændig offentlig institution. Stk. 2. DR᾽s virksomhed finansieres gennem tilskud fra staten, jf. dog stk. 5 og 6. Stk. 3. De tilskud, der er nævnt i stk. 2, ydes af staten til medfinansiering af DR᾽s public service-virk‐

somhed og udgør 898,0 mio. kr. i 2019, 1.729,6 mio. kr. i 2020, 2.510,8 mio. kr. i 2021, 3.229,7 mio. kr. i 2022 og 3.092,5 mio. kr. i 2023 (2018-priser). Tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned. Finansministeren kan ef‐ ter aftale med DR fastsætte ændrede udbetalingsterminer.

Stk. 5. DR finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 2, i perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2021 tillige af DR᾽s andel af licensafgifterne. DR kan også efter den 31. december 2021 finansieres af licensmidler, i det omfang der er tale om overskydende licens og inddrivelse af licens‐ relaterede restancer og indtægter fra perioden før den 31. december 2021.

Stk. 6. DR᾽s virksomhed finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 2, og de licensafgif‐ ter, der er nævnt i stk. 5, gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v. DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomhe‐ den og public service-aktiviteter på internettet. DR kan ikke kræve brugerbetaling for public service-ydel‐ ser bortset fra virksomhed i tilknytning til DR᾽s ensembler og entrébetaling i forbindelse med større ar‐ rangementer.

Stk. 7. DR er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler og de statslige regler, for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.

Stk. 8. DR kan optage lån på almindelige markedsvilkår til finansiering af institutionens investeringer, forudsat at den samlede lånoptagelse ikke overstiger 4 pct. af indtægterne ifølge seneste regnskab. Lånop‐ tagelse herudover skal godkendes af kulturministeren.

Stk. 9. Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for DR.

§ 16. DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 3 medlemmer (herunder formanden), og de fastansatte medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter herfor. Folketingets seks største partier indstiller hver 2 kandidater, som kulturministeren og partierne i fællesskab skal vælge imellem med henblik på udpegning af de 6 resterende medlemmer. Kulturministeren beskikker næstformanden blandt de 6 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren og partierne.

5

Stk. 2. Bestyrelsen skal søges sammensat, så den samlede bestyrelse repræsenterer mediemæssig, kultu‐ rel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt.

Stk. 3. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd eller Europa-Parlamentet kan ikke væ‐ re medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Medlemmer af eller kandidater til kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrel‐ sen3).

Stk. 5. Beskikkelserne gælder for 4 år. Der kan alene én gang ske genbeskikkelse af bestyrelsesmedlem‐ mer, jf. stk. 1.

Stk. 6. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

§ 17. Bestyrelsen er DR’s øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for DR’s virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR’s direktion. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter efter drøftelse med generaldirektøren endvidere lytternes og seernes redak‐

tør. Redaktøren skal rapportere til bestyrelsen om sin virksomhed. Stk. 4. DR’s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden

administrativ myndighed, jf. dog § 20, stk. 2. Stk. 5. DR’s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Pressenævnet

efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

§ 18. Generaldirektøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og øko‐ nomiske ledelse af DR. Det personale, som ikke ansættes af bestyrelsen, jf. § 17, stk. 2 og 3, ansættes af generaldirektøren.

§ 19. Bestyrelsen fastsætter for hvert år budgettet for DR’s virksomhed. Budgettet sendes til kulturmini‐ steren og Folketinget til orientering.

Stk. 2. Institutionens regnskab udarbejdes af bestyrelsen og direktionen og revideres af Rigsrevisionen. Regnskabet for det enkelte år forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og sendes derefter til Folketinget til orientering.

§ 20. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dækning af udgifterne ved dele af DR’s virk‐ somhed. Aftale om vilkårene herfor træffes mellem kulturministeren, bestyrelsen og den minister, hvis forretningsområde berøres af den pågældende del af virksomheden.

Stk. 2. Ved en aftale efter stk. 1 kan bestemmelserne i § 17, stk. 4, og § 18 fraviges.

§ 21. Kulturministeren kan efter forhandling med finansministeren stille en statsgaranti til sikring af op‐ fyldelsen af de pensionsforpligtelser, der påhviler Pensionskassen for Tjenestemænd i DR. Tilsvarende gælder DR’s forpligtelser til at yde ikkepensionssikret personale en løbende livsvarig understøttelse som supplement til den sociale pension.

Kapitel 5 (Ophævet)

Kapitel 6 De regionale TV 2-virksomheder

De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed

§ 31. De regionale TV 2-virksomheder skal udøve public service-virksomhed over for hele befolknin‐ gen i virksomhedens område efter de i § 10 nævnte principper.

6

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder skal producere nyheds- og aktualitetsprogrammer og program‐ mer omfattende oplysning, kultur og underholdning. De programmer, der ikke er nyheds- og aktualitets‐ programmer, skal i et rimeligt omfang tilvejebringes ved køb hos øvrige producenter.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder skal ved programlægningen lægge vægt på tilknytning til re‐ gionen.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en pu‐ blic service-kontrakt mellem kulturministeren og hver enkelt virksomhed.

Stk. 5. De enkelte regionale TV 2-virksomheder skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelsen af public service-kontrakten.

§ 32. Sponsorerede programmer kan indgå i public service-programvirksomheden efter reglerne i kapi‐ tel 11.

De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed

§ 33. De regionale TV 2-virksomheder kan ikke udøve anden programvirksomhed. Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksom‐

heden med henblik på udnyttelse af ledig kapacitet inden for teknisk udstyr, personale, lokaler og lign. Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber med hen‐

blik på i samarbejde med andre virksomheder, der er uafhængige af de regionale TV 2-virksomheder, at udøve internetbaseret informationsvirksomhed om det enkelte regionale område. En regional TV 2-virk‐ somhed må ikke ved sin deltagelse i sådanne selskaber opnå bestemmende indflydelse.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder kan uanset stk. 1 udøve anden virksomhed, herunder i sel‐ skabsform, med henblik på udnyttelse af tilladelse udstedt i medfør af § 3, stk. 4.

Stk. 5. De regionale TV 2-virksomheders anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for den regnskabsmæssige adskillelse mellem public servi‐ ce-virksomheden og anden virksomhed.

Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de regionale TV 2-virksomheders anden virk‐ somhed.

De regionale TV 2-virksomheders organisation m.v.

§ 34. Til de otte regionale TV 2-virksomheder er der knyttet et repræsentantskab, der er sammensat med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

Stk. 2. Kulturministeren kan i særlige tilfælde godkende oprettelse af nye regionale TV 2-virksomheder. Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte en vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. Vedtægten kan

indeholde regler om tilsyn og sanktioner.

§ 34 a. Kulturministeren kan i særlige tilfælde ændre grænserne for de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder.

§ 35. De regionale TV 2-virksomheder finansieres gennem tilskud fra staten, jf. dog stk. 3 og 4. Til‐ skuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned. Finansministeren kan ef‐ ter aftale med de regionale TV 2-virksomheder fastsætte ændrede udbetalingsterminer.

Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 1, i perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2021 tillige af de regionale TV 2-virksomheders andel af licensafgifterne.

Stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder finansieres ud over det statslige tilskud, der er nævnt i stk. 1, og de licensafgifter, der er nævnt i stk. 3, gennem indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.

7

Stk. 5. De regionale TV 2-virksomheder er ikke omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler, de statslige regnskabsregler og de statslige regler, for så vidt angår personale- og overenskomstvilkår.

§ 36. Den overordnede ledelse af den enkelte regionale TV 2-virksomhed varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. De fastansatte medarbejdere ved den regionale TV 2-virksomhed vælger 1 medlem samt 1 suppleant herfor, medens de øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet.

Stk. 2. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, Europa-Parlamentet eller kommunal‐ bestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 4 år. Der kan alene én gang ske genvalg af bestyrelses‐ medlemmer, jf. stk. 1. Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet, er på valg hvert andet år.

Stk. 4. I tilfælde af udtræden vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden. Stk. 5. Bestyrelsen er den regionale virksomheds øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede pro‐

gramansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for virksomheden, der er fastsat i loven og i medfør af loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for den regionale virksomhed og ansætter direktøren for den regionale virksomhed.

Stk. 6. Direktøren for den regionale TV 2-virksomhed har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af den regionale virksomhed. Direktøren ansætter virksom‐ hedens personale.

§ 37. Bestyrelsen for en regional TV 2-virksomhed fastsætter årligt budgettet for virksomheden. Bud‐ gettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering.

Stk. 2. Regnskabet for den regionale TV 2-virksomhed udarbejdes af bestyrelsen og direktionen og revi‐ deres af Rigsrevisionen. For så vidt angår TV Syd, revideres regnskabet dog af en statsautoriseret revisor. Regnskabet for det enkelte år forelægges med revisionens bemærkninger kulturministeren til godkendelse og sendes derefter til Folketinget til orientering.

§ 38. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan ind‐ bringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

Kapitel 6 a TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed

§ 38 a. Kulturministeren kan meddele tilladelse til, at TV 2/DANMARK A/S udøver public service- programvirksomhed. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed skal udøves over for he‐ le befolkningen efter de i § 10 nævnte principper.

Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med udstedelse af tilladelsen fastsætte nærmere vilkår for pu‐ blic service-programvirksomheden m.v., herunder i hvilket omfang virksomheden helt eller delvis kan fi‐ nansieres ved abonnementsbetaling. Det kan i den forbindelse fastsættes, at der skal betales koncessions‐ afgift for tilladelsen. Det kan endvidere fastsættes, at der skal aftales et bodssystem, som skal finde an‐ vendelse i tilfælde af, at de vilkår, programtilladelsen er meddelt på, tilsidesættes.

§ 38 b. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om indhold i programvirksomheden, regler om fremme af programmer af europæisk oprindelse og regler om, hvordan programvirksomheden stilles til rådighed.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at TV 2/DANMARK A/S skal gøre oplysninger, der identificerer TV 2/DANMARK A/S over for seerne og brugerne, tilgængelige.

§ 38 c. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

8

§ 38 d. Efter indstilling fra Radio- og tv-nævnet kan kulturministeren træffe afgørelse om at inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/DANMARK A/S 1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller over‐

trædelser er ofte gentagne, 2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, 3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller 4) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

§ 38 e. Kulturministeren kan inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, hvis TV 2/ DANMARK A/S ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomhe‐ den.

§ 38 f. I tilfælde af inddragelse i henhold til §§ 38 d eller 38 e kan kulturministeren udstede tilladelse til et andet foretagende, som i givet fald indtræder i TV 2/DANMARK A/S’ rettigheder og forpligtelser i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og bestemmelser fastsat i medfør af loven. § 38 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 38 g. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service-programvirksomheden og anden virksomhed.

Kapitel 7 Radio- og tv-nævnet

§ 39. Kulturministeren nedsætter et nævn, Radio- og tv-nævnet, der består af 10 medlemmer, som be‐ skikkes af ministeren. Ministeren udpeger 8 medlemmer, herunder formand og næstformand, Samarbejds‐ forum for Danske Lytter- og Seerorganisationer udpeger 1 medlem, og Den Danske Dommerforening ud‐ peger 1 medlem. De af ministeren udpegede medlemmer skal repræsentere juridisk sagkundskab, herun‐ der skal 1 medlem have særlig strafferetlig indsigt, og økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og me‐ diemæssig/kulturel sagkundskab. Formanden skal være jurist. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen.

Stk. 2. Det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening, og det medlem med særlig straffe‐ retlig indsigt, der er udpeget af kulturministeren, deltager alene i nævnets arbejde ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter § 50, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, vedrørende regler som fastsat i medfør af § 48, 3. pkt. Ved behandlingen af disse sager fungerer det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening, som nævnets formand, og den af ministeren udpegede formand fungerer som næstformand.

Stk. 3. Ministeren kan efter indhentet udtalelse fra nævnet fastsætte en forretningsorden for dette. Det kan i forretningsordenen fastsættes, at nævnet kan oprette underudvalg, som kan træffe endelig afgørelse i sager på vegne af nævnet.

Stk. 4. Radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der er omfattet af Radio- og tv-næv‐ nets virksomhed, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgi‐ ve de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådan‐ ne oplysninger m.v.

§ 40. Radio- og tv-nævnet varetager en række opgaver på radio og tv-området, jf. §§ 41-44 b. Nævnets afgørelser efter disse bestemmelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet afgiver endvidere udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelser til at udøve public service-programvirksomhed.

Stk. 3. Nævnet afgiver herudover udtalelse om andre forhold, hvis dette er fastsat i radio- og fjernsyns‐ foretagenders public service-kontrakter, tilladelser el.lign.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet rådgiver kulturministeren om radio- og tv-spørgsmål.

9

Stk. 5. Kulturministeren kan delegere andre opgaver på radio- og tv-området til Radio- og tv-nævnet. Kulturministeren kan beslutte, at nævnets afgørelser i sådanne sager ikke kan indbringes for anden admi‐ nistrativ myndighed.

Stk. 6. Radio- og tv-nævnet samarbejder med tilsynsorganer i andre EU-lande, lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og øvrige europæiske lande. Nærmere regler herom fastsættes af kulturministeren.

Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om Radio- og tv-nævnets behandling af de rede‐ gørelser, der er nævnt i stk. 2.

§ 41. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende distribution af lyd og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendemuligheder: 1) At træffe afgørelse om tilladelser til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer

ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendenet, at udstede sådanne tilladelser og at føre til‐ syn med virksomheden, jf. § 3.

2) At påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelser til distribution.

3) At træffe afgørelse om inddragelse af tilladelser til distribution, jf. § 4, stk. 3.

§ 42. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende programvirksomhed på grundlag af tilla‐ delse eller registrering: 1) At træffe afgørelse om tilladelse til programvirksomhed, udstede sådanne tilladelser og føre tilsyn

med programvirksomheden, jf. § 45. 2) At registrere foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg,

jordbaserede digitale radio- og tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroni‐ ske kommunikationsnet, og at føre tilsyn med programvirksomheden, jf. § 47.

3) At påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse.

4) At træffe afgørelse om inddragelse eller bortfald af tilladelse til programvirksomhed, jf. § 50, stk. 1, og § 51.

5) At træffe afgørelse om indstilling af registreret programvirksomhed, jf. § 50, stk. 2.

§ 42 a. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomhed omfattet af § 2, nr. 4. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om indstilling af den programvirksomhed, som er

nævnt i stk. 1, jf. § 50, stk. 3.

§ 43. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud, jf. § 92 a, til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikke‐ kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv- nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6.

§ 43 a. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til foretagender med henblik på udøvelse af public service- programvirksomhed, jf. § 11, stk. 2.

§ 44. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende reklamer og sponsorering af programmer: 1) Nævnet træffer afgørelse om identifikation, placering og omfang af reklamer, jf. §§ 72-75. 2) Nævnet træffer afgørelse om reklamers indhold, jf. §§ 76 og 77. I sager om overholdelse af lov om

lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser indhenter nævnet forinden en udtalelse hos henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

3) Nævnet træffer afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i re‐ klameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økono‐ misk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke er utvivlsom. Nævnet kan pålægge indehaveren af en tilladelse eller registrering til radio- eller fjernsynsvirksomhed at udsende et gen‐ mæle. Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads.

10

4) Nævnet træffer afgørelse om identifikation af sponsor og sponsorerede programmer, jf. §§ 79, 80, 81, 83 og 84.

5) Nævnet træffer afgørelse om spørgsmål om tilskyndelse til afsætning m.v. i sponsorerede program‐ mer, jf. §§ 82 og 85.

6) Nævnet træffer afgørelse om spørgsmål om produktplacering i programmer, jf. § 85 a.

§ 44 a. Radio- og tv-nævnet har følgende opgaver vedrørende TV 2/DANMARK A/S’ public service- programvirksomhed i henhold til kapitel 6 a: 1) Føre tilsyn med public service-programvirksomheden, 2) påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med

udstedelsen af tilladelsen og 3) afgive indstillinger til kulturministeren om inddragelse af tilladelse udstedt i medfør af § 38 a.

§ 44 b. Radio- og tv-nævnet træffer efter ansøgning eller af egen drift afgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders iværksættelse af væsentlige nye tjenester og væsentlige æn‐ dringer af eksisterende tjenester.

Stk. 2. Ved afgørelser efter stk. 1 skal Radio- og tv-nævnet foretage en afvejning af tjenestens public service-værdi for samfundet og tjenestens indvirkning på andre tjenester på markedet.

Stk. 3. Ved en ny tjeneste forstås et større sammenhængende, konkret initiativ på en platform, der ikke er pålagt DR eller de regionale TV 2-virksomheder i medfør af public service-kontrakterne eller er god‐ kendt af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 4. Kulturministeren kan efter indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætte nærmere regler om Radio- og tv-nævnets afgørelser efter stk. 1, herunder om fremgangsmåde ved og kri‐ terier for nævnets afgørelser.

Kapitel 8 Programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering samt on demand-audiovisuel

programvirksomhed

§ 45. Udøvelse af programvirksomhed foranstaltet af radio- og tv-foretagender og øvrige medietjeneste‐ udbydere, der hører under dansk myndighed, kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Dette gælder dog ikke programvirksomhed omfattet af § 47 samt DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed efter §§ 12, 31 og 38 a.

Stk. 2. Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder og tilladelse til pu‐ blic service-programvirksomhed i medfør af § 11, stk. 2, meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Tilladelse til programvirksomhed efter stk. 1 kan betinges af betaling af koncessionsafgift. Stk. 4. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af

udbudsmaterialet. Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2 og tilladelser i

henhold til stk. 1, herunder om udøvelse af programvirksomheden og varigheden af tilladelser. Kulturmi‐ nisteren kan endvidere fastsætte, at Radio- og tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af tilladelser til pro‐ gramvirksomhed og efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v. Kulturministeren kan fastsætte regler om sendesamvirker.

Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at Radio- og tv-nævnet uden udbud kan meddele tilla‐ delse til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksom‐ hed og midlertidig programvirksomhed.

11

Stk. 8. Radio- og tv-nævnet kan forlænge tilladelser til lokal radioprogramvirksomhed og tilladelser til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1.

Stk. 9. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af tilladelser efter stk. 8.

§ 45 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der højst kan udstedes et bestemt antal programtil‐ ladelser til ikkekommercielt tv i hvert af de otte regionale områder svarende til de regionale TV 2-virk‐ somheders områder og et bestemt antal programtilladelser til ikkekommerciel lokalradio i områder, der svarer til den kommunale inddeling.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at tilladelseshavere til ikkekommerciel tv- og lokalra‐ dioprogramvirksomhed skal være foreninger m.v. hjemmehørende i det område, som programtilladelsen omfatter, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen m.v. skal have bopæl i tilladelsesområdet, og at tilladelseshaverne selv skal producere deres programmer.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at programtilladelse til ikkekommerciel og kommerciel lokalradioprogramvirksomhed ikke gives til samme sendemulighed. Kulturministeren kan endvidere fast‐ sætte regler om fordeling af de sendemuligheder, der er til rådighed til lokalradioformål, med henblik på at disse disponeres til kommerciel lokalradiovirksomhed eller til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

§ 46. Kulturministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets di‐ rektiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audi‐ ovisuelle medietjenester og opfyldelse af Danmarks internationale forpligtelser regler for, hvornår tv-fore‐ tagender og øvrige medietjenesteudbydere, der udøver programvirksomhed, hører under dansk myndig‐ hed.

§ 47. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, kortbøl‐ gesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand-audio‐ visuel programvirksomhed omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, kan udøve programvirksomhed uden registrering.

Stk. 2. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv- sendemuligheder, hvortil der er udstedt distributionstilladelse i henhold til § 3, stk. 1 eller stk. 4, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Stk. 1, 2 og 4 gælder ikke udøvelse af public service-programvirksomhed efter § 11, stk. 2, jf. § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, hvor tilladelse til distribution er meddelt i henhold til § 3, stk. 4, forudsætter tilladelse meddelt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering i henhold til stk. 1, 1. pkt., og stk. 2.

Stk. 6. Kulturministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om de foretagender, der er omfattet af stk. 1, 2 og 4, herunder regler om, at foretagenderne skal gøre oplysninger, der identificerer foretagendet over for seerne, lytterne og brugerne, tilgængelige.

§ 48. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om indhold i programvirksomheden, regler om fremme af programmer af europæisk oprindelse og regler om, hvordan programvirksomheden stilles til rådighed. Der kan i forbindelse med fastsættelse af regler om program‐ virksomhed fastsættes regler om beskyttelse af mindreårige. Der kan endvidere fastsættes regler om, at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans, ligesom der kan fastsættes regler om, at programmerne ikke på nogen måde må frem‐ me terrorisme.

§ 49. Reklamer, sponsorerede programmer samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 11.

12

Stk. 2. Foretagender, der udøver programvirksomhed på grundlag af tilladelse eller registrering efter dette kapitel, skal identificere sig ved afslutningen af hvert program.

§ 50. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse efter § 45 midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren 1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller over‐

trædelser er ofte gentagne, eller 2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller 3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, eller 4) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirk‐ somhed efter § 47, stk. 1, 1. pkt., hvis det registrerede foretagende 1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller over‐

trædelser er ofte gentagne, eller 2) tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller 3) tilsidesætter pålæg meddelt efter § 88.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirk‐ somhed efter § 47, stk. 1, 2. pkt., hvis medietjenesteudbyderen groft eller gentagne gange overtræder lo‐ ven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

§ 50 a. En afgørelse truffet efter § 50, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, kan af den, afgørelsen vedrø‐ rer, forlanges indbragt for domstolene, hvis afgørelsen vedrører regler som fastsat i medfør af § 48, 2. eller 3. pkt.

Stk. 2. Begæring herom skal fremsættes til Radio- og tv-nævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til at kræve domstolspr‐ øvelse og om fristen herfor. Radio- og tv-nævnet anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige rets‐ plejes former.

Stk. 3. Retten kan ved kendelse bestemme, at sagsanlæg har opsættende virkning. Såfremt Radio- og tv- nævnets afgørelse opretholdes ved dom, kan der heri bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 51. Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehave‐ ren ikke udnytter tilladelsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Kapitel 9 (Ophævet)

Kapitel 10 Licens

§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.

Stk. 2. Størrelsen af medielicensen fastsættes for et eller flere år ad gangen af kulturministeren med til‐ slutning fra Folketingets Finansudvalg.

Stk. 3. Efter forhandling med socialministeren kan kulturministeren fastsætte regler om nedsættelse el‐ ler bortfald af licensen for grupper af personer. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dæk‐ ning af det indkomsttab, sådanne regler medfører.

§ 69 a. Medielicensen opkræves af DR og fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til DR, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medie- og filmrelaterede formål.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om licenspligtens indtræden og ophør, om beta‐ lingsfrister og opkrævning samt om gebyrer m.v. Der påløber renter af for sent betalt licens og andre skyl‐

13

dige beløb. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om mindstebeløb for henholdsvis opkræv‐ ning og tilbagebetaling af licens. Renterne beregnes fra forfaldsdagen. Renter samt rykkergebyrer fastsæt‐ tes efter bestemmelserne i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Kulturministeren kan fastsætte regler om henstand og eftergivelse af restancer.

Stk. 3. Lovens § 17, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for DR’s afgørelser vedrørende opkrævning af afgifterne m.v.

§ 69 b. I forbindelse med opkrævning af licens kan DR udøve licenskontrol i forhold til husstande, her‐ under gennem husstandsbesøg m.v.

Stk. 2. Licensinspektører ansat af DR kan i forbindelse med kontrol som angivet i stk. 1 tilmelde en husstand som licenspligtig, hvis det konstateres, at husstanden er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat.

Stk. 3. Hvis husstanden over for DR dokumenterer, at husstanden ikke er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat, kan husstanden ikke tilmeldes som licenspligtig efter stk. 2.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol- og tilmeldingsvirksomhed, jf. stk. 1-3.

§ 70. Det påhviler indehaveren eller brugeren af et apparat, der kan modtage og gengive billedprogram‐ mer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, at give DR meddelelse om besiddelsen af apparatet. Nærmere regler herom fastsættes af kulturministeren.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om kontrolafgift for overtrædelse af stk. 1, 1. pkt. Størrel‐ sen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr.

§ 71. (Ophævet) § 71 a. (Ophævet)

Kapitel 11 Reklamer og sponsorering m.v. af programmer samt indgåelse af partnerskaber

Reklamer

§ 72. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation ad‐ skiller sig fra ordinære programmer.

§ 73. Reklamer i fjernsyn må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne. Dette gæl‐ der ikke reklamer i tekst-tv.

Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer, hvor der forekommer pauser, eller program‐ mer, som er transmission af en forestilling eller begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådan‐ ne reklameblokke skal ske under hensyn til programmets naturlige pauser, varighed og karakter og på en sådan måde, at hverken programmets integritet og værdi eller indehaverens rettigheder krænkes.

§ 74. Reklamer i radio kan placeres overalt i sendefladen. § 75. Reklamer i radio og fjernsyn må højst udgøre 12 minutter pr. time. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke reklamer i tekst-tv.

§ 76. Der må ikke udsendes reklamer for tobaksprodukter eller for varer, der fortrinsvis benyttes i for‐ bindelse med tobaksrygning, jf. lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Stk. 2. Der må udsendes reklamer for lægemidler og sundhedsydelser efter reglerne i lov om lægemidler og lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Stk. 3. I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger.

14

Stk. 4. I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for politiske budskaber i perioden fra tidspunktet for udskrivelse af valg til politiske forsamlinger eller folkeafstemninger og indtil afholdelsen af valget eller afstemningen. Er dato for valget eller afstemningen bekendtgjort tidligere end 3 måneder før afholdelsen, indtræder den reklamefri periode først 3 måneder før afholdelsen af valget eller afstemningen.

§ 77. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes reklamer kan indgå i programvirk‐ somheden, herunder regler om identifikation, placering, indhold og omfang af reklamer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester.

§ 78. Klager vedrørende reklamer og sponsorering af programmer, jf. § 44, skal være modtaget i Radio- og tv-nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet har været udsendt.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tage sager op af egen drift. Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klager vedrørende andre sager om rekla‐

mer og sponsorering af programmer.

Sponsorering af programmer og indgåelse af partnerskaber

§ 79. Ved sponsorering af programmer forstås enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider, og on demand-audiovisuelle me‐ dietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn eller on demand-audiovisuelle medietjenester, film, fono‐ grammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, logo, image, aktiviteter eller produkter.

§ 80. Sponsorerede programmer skal klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angi‐ vet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke fore‐ komme i programmet. I tekst-tv skal de oplysninger, der er nævnt i 1. pkt., angives på de enkelte tekst-tv- sider, som er sponsoreret.

Stk. 2. Identifikation af sponsorering fra foretagender, hvis virksomhed omfatter fremstilling eller salg af lægemidler, må ikke ske ved fremme af bestemte lægemidler, som er receptpligtige efter lov om læge‐ midler.

§ 81. Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af sponsor på en så‐ dan måde, at det indvirker på radioforetagendets eller medietjenesteudbyderens ansvar og redaktionelle selvstændighed.

Stk. 2. Ligeledes må programindhold og programsætning ikke påvirkes af selskaber m.v., med hvilke radio- eller fjernsynsforetagendet har indgået kommercielle aftaler i tilknytning til programvirksomheden på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstæn‐ dighed.

§ 82. Et sponsoreret program må ikke tilskynde til afsætning af sponsors eller tredjemands varer eller tjenesteydelser og må ikke promovere disses varer eller tjenesteydelser.

§ 83. Programmer må ikke sponsoreres af virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning.

Stk. 2. I radio, som indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. § 11, og i fjernsyn må der ikke udsendes programmer, som er sponsoreret af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller af politi‐ ske partier eller religiøse bevægelser.

§ 84. I fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres.

Stk. 2. I radio, som ikke indgår i den samlede public service-virksomhed, jf. § 11, kan nyheds- og aktua‐ litetsprogrammer sponsoreres.

15

§ 85. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om sponsorering af programmer og om, hvordan programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden.

Stk. 2. Kulturministeren kan herudover fastsætte nærmere regler om, at programindhold og programsæt‐ ning ikke må påvirkes af selskaber m.v., med hvilke radio- eller fjernsynsforetagender har indgået kom‐ mercielle aftaler i tilknytning til programvirksomheden på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstændighed, jf. § 81, stk. 2.

Produktplacering i programmer

§ 85 a. Produktplacering i programmer i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester er ikke tilladt.

Stk. 2. Ved produktplacering forstås i denne lov visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et program mod betaling eller anden modydelse.

Stk. 3. Stk. 1 er ikke til hinder for medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering), hvis 1) varen, tjenesteydelsen eller varemærket ikke har nogen betydelig værdi og 2) ingen relevant medietjenesteudbyder eller tilknyttet person har modtaget betaling eller anden mod‐

ydelse i relation til medtagelsen af eller henvisningen til varen, tjenesteydelsen eller varemærket i programmet.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om produktplacering, herunder om fravigelse af forbuddet mod produktplacering i stk. 1, og nærmere regler om produktsponsorering.

Kapitel 12 Forskellige bestemmelser

§ 86. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Sager og dokumenter vedrørende DR’s og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6.

§ 87. DR, de regionale TV 2-virksomheder, indehavere af tilladelse til programvirksomhed og registre‐ rede foretagender skal optage og i 6 måneder opbevare alle programmer i overensstemmelse med regler, der kan fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirk‐ somheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan det pålægges foretagender at aflevere optagelser af programmerne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges foretagendet at op‐ bevare programmerne i mere end 6 måneder.

Stk. 2. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand-audiovisuel programvirksomhed omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, skal ved modtagelse af en klage over programvirksomheden opbevare en optagelse af det program, der klages over. Medietjenesteudbyderen, jf. 1. pkt., kan endvidere i forbindelse med behandlin‐ gen af en sag vedrørende programvirksomheden pålægges at aflevere en optagelse af programmet.

§ 88. Radio- og fjernsynsforetagender, der er omfattet af denne lov, er forpligtet til efter regler, der kan fastsættes af kulturministeren, at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 89. (Ophævet) § 90. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at fjernsynsforetagenders enerettigheder til begivenhe‐

der af væsentlig samfundsmæssig interesse ikke må udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af be‐ folkningen forhindres i at kunne følge sådanne begivenheder via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

Stk. 2. Fjernsynsforetagender, der hører under dansk myndighed, må ikke udnytte enerettigheder til be‐ givenheder, som af et andet EU-land, af et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, eller af et land,

16

som har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, er erklæret for at være af væ‐ sentlig samfundsmæssig interesse, på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i det pågældende land er forhindret i at følge begivenhederne på gratis fjernsyn. Udnyttelsen af enerettighederne skal ske i overensstemmelse med det pågældende lands regler om hel eller delvis transmission og om samtidig eller forskudt transmission af begivenhederne.

Stk. 3. Et fjernsynsforetagende, der med eneret transmitterer en begivenhed af stor interesse for offent‐ ligheden, skal give andre fjernsynsforetagender, der er etableret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, adgang til korte uddrag fra det transmitterende signal.

Stk. 4. Uddrag, der er givet adgang til efter stk. 3, må kun anvendes i generelle nyhedsprogrammer. Ud‐ drag i et generelt nyhedsprogram, jf. 1. pkt., må kun anvendes i on demand-audiovisuelle medietjenester, når det samme program tilbydes tidsforskudt af den samme medietjenesteudbyder.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til og anvendelsen af uddrag efter stk. 3 og 4.

§ 91. Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet de‐ kodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til indholdet af et kodet radio- eller tv-pro‐ gram. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt.

§ 92. Anvendelse af radiofrekvenser med henblik på udøvelse af programvirksomhed forudsætter tilla‐ delse udstedt af Erhvervsstyrelsen i henhold til lov om radiofrekvenser. Såfremt tilladelse i henhold til 1. pkt. inddrages, bortfalder eller tilbagekaldes, kan kulturministeren beslutte, at programtilladelsen i hen‐ hold til radio- og fjernsynsloven bortfalder.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med udstedelse af programtilladelse fastsætte en frist, in‐ den for hvilken der skal foreligge en tilladelse i henhold til lov om radiofrekvenser. Fristen kan forlænges.

§ 92 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om fordelingen af tilskud, regnskabsaflæggelse og revi‐ sion, vilkår for anvendelse af tilskud og indsendelse af ansøgninger m.v. vedrørende tilskud, der udbetales i medfør af lovens §§ 11 a og 43.

Stk. 2. Det Danske Filminstitut henholdsvis Radio- og tv-nævnet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagerne til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Afgivne tilsagn bortfalder og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskud‐ smodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

§ 92 b. Kommuner kan yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til tv-programmer. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud, lån eller garantier efter stk. 1, herun‐

der om vilkår for tilskud, lån eller garantier og om dokumentation for anvendelsen af tilskud eller lån.

Kapitel 13 Straffebestemmelser

§ 93. Med bøde straffes den, der 1) udøver programvirksomhed i strid med § 1, 2) distribuerer lyd- eller billedprogrammer i strid med § 3, 3) overtræder § 6, stk. 1, 4) tilsidesætter anmodninger fremsat af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 39, stk. 4, 5) tilsidesætter en afgørelse i henhold til § 44, 6) undlader at lade sig registrere i overensstemmelse med § 47, stk. 1 og 2, 7) tilsidesætter en afgørelse om indstilling af programvirksomheden efter § 42, nr. 5, § 42 a, stk. 2, eller

§ 50, stk. 2 eller 3,

17

8) i gentagne eller grovere tilfælde overtræder § 70, stk. 1, 1. pkt., eller forskrifter udstedt i medfør af § 70, stk. 1, 2. pkt.,

9) overtræder § 85 a, stk. 1, 10) overtræder § 87 eller pålæg udstedt i medfør af denne bestemmelse, 11) overtræder § 90, stk. 2, 12) undlader at give adgang til korte uddrag i henhold til § 90, stk. 3, eller 13) overtræder § 90, stk. 4.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 6, stk. 2, § 7, § 77, § 85, § 85 a, § 88 og § 90, stk. 1 og 5, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 94. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 91. Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til

fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skær‐ pende omstændigheder anses navnlig at foreligge i tilfælde, hvor udbredelse m.v. sker i erhvervsmæssigt øjemed, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende overtræ‐ delser.

Stk. 3. § 93, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 14 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 95. Loven træder i kraft den 1. januar 2003. Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 1065 af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed med

senere ændringer. Stk. 3. De regler om placering og omfang af den i lovens § 54, stk. 1, nr. 4, nævnte sendetid, som kultur‐

ministeren kan fastsætte i medfør af lovens § 54, stk. 4, finder anvendelse på tilladelser, der er udstedt med virkning fra den 1. januar 2003 og senere.

§ 96. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 97. Regler, der er udstedt efter den hidtidige lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. § 95, stk. 2,

forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter denne lov. Overtrædelser af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 98. Programtilladelser i henhold til lovens kapitel 9, som er udstedt efter 1. januar 2003, kan uanset bestemmelsen i § 60 ikke række ud over den 2. marts 2004.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af stk. 1. Stk. 3. Kulturministeren kan uanset bestemmelsen i § 60 fastsætte regler om forlængelse af programtil‐

ladelser, der er udstedt i henhold til lovens kapitel 9 før den 1. januar 2003.

§ 99. Tilladelser til programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden, forbliver i kraft.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om lempelse af vilkår i tilladelser, der er meddelt på tids‐ punktet for lovens ikrafttræden.

Lov nr. 439 af 10. juni 2003 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

18

§ 2

Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lo‐ vens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ved ikrafttræden af lovens § 1, nr. 6, anses den selvejende institution TV 2/DANMARK for opløst.4)

Lov nr. 1437 af 22. december 2004 om ændring af radio- og fjernsynsloven (Politiske reklamer og for‐ længelse af programtilladelser) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 22. Loven træder i kraft den 1. juli 2005. Stk. 2. Kulturministeren fremsætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2007-08. Stk. 3. Lov nr. 423 af 10. juni 1997 om pligtaflevering af udgivne værker ophæves.

Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) indeholder følgende ikraft‐ trædelsesbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative

klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klagein‐ stanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsed‐ ler) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 2. Stk. 2. (Udelades)

Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommu‐ nalreformen på kulturområdet) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

19

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-6 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2-4. (Udelades) Stk. 5. Uanset bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens § 64, stk. 6, fungerer nævn i kommuner, der

indgår i en sammenlægning med en eller flere andre kommuner, og hvis funktionsperiode udløber senest den 30. april 2006, indtil udgangen af 2006. Med virkning fra den 1. januar 2007 nedsætter kommunalbe‐ styrelsen eller kommunalbestyrelserne et nyt nævn5).

Stk. 6-7. (Udelades)

Lov nr. 1404 af 21. december 2005 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og mediean‐ svarsloven (Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan uden forudgående udbud forlænge tilladelser til lokal radiovirksomhed

ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder, der udløber i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2007. Tilsvarende kan nævnet i særlige tilfælde udbyde ledige sendemuligheder til andre tilladelsesindehavere i det område, som sendemuligheden er udmeldt til. Forlængelser og tilladelser kan ikke række ud over 31. december 2007.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter regler om de i stk. 2 nævnte forlængelser og tilladelser, herunder om fravigelse af den nævnte periode.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan efter regler fastsat af kulturministeren forlænge tilladelser til lokal fjernsynsvirksomhed, som udløber i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2006.

Stk. 5. Tilladelser til programvirksomhed, der er meddelt på tidspunktet for lovens ikrafttræden, forbli‐ ver i kraft for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.

Stk. 6. Sager om lokal programvirksomhed, der verserer på tidspunktet for lovens ikrafttræden, overgår fra de lokale radio- og fjernsynsnævn til Radio- og tv-nævnet den 1. januar 2006.

Stk. 7. Sager om tilladelse til eller registrering af lokal programvirksomhed, der verserer på tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal færdigbehandles efter reglerne i denne lov eller bestemmelser fastsat efter loven. Andre verserende sager færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 8. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om lempelse af vilkår i tilladelser, der er meddelt inden lovens ikrafttræden.

Lov nr. 1569 af 20. december 2006 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje (Gennemførelse af medieaftale 2007-2010 m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Lovens § 1, nr. 6, træder i kraft den 1. januar 2011. Stk. 3. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 26).

20

§ 4

De regionale TV 2-virksomheder kan fortsat udøve anden virksomhed, der er etableret på tidspunktet for lovens ikrafttræden efter den hidtil gældende § 33, stk. 2 og 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksom‐ hed. Sådan virksomhed, der efter § 33, stk. 2 og 3, som affattet ved § 1, nr. 11 og 12, i denne lov, ikke må udøves, skal dog være afviklet senest den 1. januar 2011.

Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningslo‐ ven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det of‐ fentlige) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 9, § 99, nr. 3, § 103, § 109, nr. 4 og 5, § 117, nr. 4, § 118, nr. 1, § 136, nr. 1, 3 og 4, § 144, nr. 1 og 2, § 148, nr. 2, og § 149, nr. 2.

Lov nr. 1404 af 27. december 2008 om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love (Styrket indsats mod piratkopiering m.v.) indeholder føl‐ gende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009. Stk. 2-4. (Udelades)

Lov nr. 189 af 18. marts 2009 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Forlængelse af programtilladelser til den fjerde og den femte FM-radiokanal) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestem‐ melse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2009.

Lov nr. 426 af 30. maj 2009 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv, ændring af must carry-reglerne, opkrævning af licens m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, 2, 3, 19 og 21, træder i kraft den 1. november 2009. Stk. 3. Tilskud i henhold til tilsagn afgivet af Radio- og tv-nævnet før lovens ikrafttræden kan fortsat

udbetales.

21

Lov nr. 1269 af 16. december 2009 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.) indeholder følgende ikraft‐ trædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 18. december 2009. Stk. 2. § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 32,

finder alene anvendelse på eneretstransmissioner, hvorom der er indgået eller forlænget aftale efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Foretagender, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, og som ikke allerede er registreret hos Radio- og tv-nævnet, skal lade sig registrere hos nævnet senest den 1. februar 2010.

Lov nr. 1360 af 8. december 2010 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Gennemførel‐ se af medieaftale for 2011-2014 m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 11 a i lov om radio- og fjernsyns‐

virksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5.

§ 3

DR kan uanset § 11, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, fortsat udøve programvirksomhed på den fjerde FM-radiokanal på grundlag af tilladelse, som før lo‐ vens ikrafttræden er meddelt eller forlænget af Radio- og tv-nævnet efter reglerne i § 11, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, indtil en ny tilladelseshaver kan påbegynde sin virksomhed.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af drifts‐ tilskud fra Kulturministeriet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2011. Stk. 2-3. (Udelades)

Lov nr. 513 af 27. maj 2013 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S (Ændrede must carry-regler, DR’s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksom‐ heders dækningsområde, afskaffelse af radiolicensen, genindførelse af forbud mod produktplacering og ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. § 1, nr. 13-15, træder i kraft den 1. juli 2013.

22

§ 4

Stk. 1. § 1, nr. 16-18, finder alene anvendelse på programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om produktion efter lovens ikrafttræden, eller indkøb af sådanne programmer efter lovens ikrafttræ‐ den.

Stk. 2. § 13, stk. 1 og 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder alene anvendelse på programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om sponsorering ef‐ ter lovens ikrafttræden.

Lov nr. 644 af 12. juni 2013 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Forbud mod frem‐ me af terrorisme i programvirksomhed m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Lov nr. 1626 af 26. december 2013 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelses af ikkekommercielt tv) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan udstede tilladelse til de sendesamvirker, der er etableret i medfør af

bekendtgørelse nr. 1423 af 20. december 2011 om ikkekommercielt tv i MUX 1 som ændret ved bekendt‐ gørelse nr. 884 af 28. juni 2013, således at sendesamvirkerne på samme vilkår, som gælder for tilladelses‐ havere, jf. bekendtgørelse nr. 1423 af 20. december 2011 om ikkekommercielt tv i MUX 1 som ændret ved bekendtgørelse nr. 884 af 28. juni 2013, kan udsende tidligere udsendte programmer eller nyproduce‐ rede programmer fra de tilknyttede tv-stationer i en overgangsperiode, indtil de nye tilladelseshavere efter den nye lokal-tv-ordning kan påbegynde deres programvirksomhed. Sendesamvirkerne er ansvarlige for, at de pågældende programmer er i overensstemmelse med loven og den i medfør af loven udstedte be‐ kendtgørelse nr. 1423 af 20. december 2011 om ikkekommercielt tv i MUX 1 som ændret ved bekendtgø‐ relse nr. 884 af 28. juni 2013 samt den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om opdatering, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til dækning af sendesamvirkernes distributionsomkostninger i forbindelse med udsendelse af de ovennævnte programmer inden for en samlet ramme på 0,5 mio. kr.

Lov nr. 1517 af 27. december 2014 om lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksom (Genbe‐ skikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2019. Stk. 3. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikræfttræden af § 1, nr. 1. Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af valg af bestyrelser for de regio‐

nale TV 2-virksomheder for perioden 2015 til 2018 efter § 1, nr. 4.

23

Lov nr. 643 af 8. juni 2016 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.) indeholder følgen‐ de ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Stk. 2. Er der før den 1. juli 2016 indgået aftale mellem ejeren af et fællesantenneanlæg og en tv-distri‐

butør eller programudbyder eller mellem ejeren af en ejendom, en ejerforening, andelsboligforening el.lign. og ejeren af et fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. hindrer husstande i at udøve den i § 6 a, stk. 1, og i lov om radio- og fjersynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter § 6 a, stk. 1, får forpligtelsen i § 6 a, stk. 1, først virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter: 1) Aftalens udløb eller 2) udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller

det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra. Stk. 3. For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven først an‐

vendelse den 1. januar 2018.

Lov nr. 1548 af 18. december 2018 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskat‐ teloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2. Stk. 2. § 1, nr. 4 og 5, og § 4 træder i kraft den 1. januar 2022. DR kan dog fortsat efter den 1. januar

2022 opkræve medielicens efter de hidtil gældende regler i kapitel 10 i lov om radio- og fjernsynsvirk‐ somhed, i det omfang der er tale om opkrævning af medielicens vedrørende perioden før den 1. januar 2022.

Stk. 3-5. Udelades

Lov nr. 1549 af 18. december 2018 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Gennemfø‐ relse af dele af medieaftalen for 2019-2023 m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019. Stk. 2. Denne lov gælder ikke for tilladelser udstedt i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

før den 1. januar 2019. For sådanne tilladelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

24

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 47, stk. 3-5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendt‐ gørelse nr. 444 af 8. maj 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses.

Kulturministeriet, den 16. marts 2019

Mette Bock

/ Lars M. Banke

25

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Tidende 2010 nr. L 95, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningsdirektivet), EU-Tidende 2002, nr. L 108, side 51, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rå‐ dets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009, EU-Tidende, 2009, nr. L 337, side 11.

26

2) Den ændring, som følger af § 1, nr. 4 og 5 i lov nr. 1548 af 18. december 2018 var ved en fejl indarbejdet i lovbekendtgørelse nr. 115 af 30. januar 2019. 3) I henhold til lov nr. 1569 af 20. december 2006 trådte § 16, stk. 4, i kraft den 1. januar 2011. 4) I henhold til bekendtgørelse nr. 1030 af 11. december 2003 trådte dele af loven i kraft den 17. december 2003. 5) I henhold til bekendtgørelse nr. 1046 af 29. oktober 2008 trådte § 1, nr. 2, i kraft den 1. november 2008. 6) I henhold til bekendtgørelse nr. 1046 af 29. oktober 2008 trådte § 1, nr. 2, i kraft den 1. november 2008.

27

LBK no. 248 of 16/03/2019 Applicable Date of publication: 20-03-2019 Ministry of culture

Later changes to the regulations

• Act No. 1548 of 18/12/2018 § 1

Overview (table of contents)

Chapter 1 Exercise of program activities

Chapter 2 Distribution of audio and video programs

Chapter 3 Public service company

Chapter 4 DR

Chapter 5 (Canceled)

Chapter 6 The regional TV 2 companies

Chapter 6 a TV 2 / DANMARK A / S 'public service program company

Chapter 7 The Radio and Television Board

Chapter 8 Program services on the basis of permission and registration and on-demand audiovisual program activities

Chapter 9 (Canceled)

Chapter 10 License

Chapter 11 Advertising and sponsorship of programs and partnerships

Chapter 12 Various provisions

Chapter 13 Penalties

Chapter 14 Entry into force and transitional provisions, etc.

the whole text

Executive Order on the Act on Radio and Television Operations 1)

The Act on Radio and Television Operations is hereby announced, cf. Consolidated Act No. 115 of 30 January 2019. The amendments that follow from § 1, no. 4 and 5, of Act No. 1548 of December 18, 2018, are not incorporated in this statutory

order, as they enter into force on 1 January 2022, cf. . 2, in Act No. 1548 of 18 December 2018, amending the Act on Radio and Television Operations, the Personal Tax Act, the Social Pension Act and various other laws. 2)

Chapter 1

Exercise of program activities

§ 1. The following shall have the right to exercise program activities as specified in § 2: 1) DR, cf. chapter 4. 2) The regional TV 2 companies, cf. Chapter 6. 3) TV 2 / DANMARK A / S, if the company is authorized to carry out public service program activities in accordance with Chapter 6

a. 4) Enterprises which, pursuant to Chapter 8, have been authorized to carry out program activities, or who, in accordance with § 47,

may exercise program activities without permission.

PCS. 2. The Minister of Culture may, in special cases, authorize other persons than those mentioned in subsection (1). 1, on the basis of safety considerations, may carry out program activities in major traffic facilities. The Minister of Culture may lay down more detailed rules for this program company.

PCS. 3. The program company must be exercised in accordance with the law and provisions laid down pursuant to the Act and any conditions on which the program license has been notified.

§ 2. The exercise of program activities is understood to mean 1) broadcasting audio and video programs to the public using radio systems; 2) distribution by means of common antenna systems of audio and video programs, which are not also broadcast as mentioned in

paragraph 1, 3) broadcasting image programs to the public using other electronic communications networks as defined in the Telecommunications

Competition and Consumer Relations Act than those mentioned in paragraphs 1 and 2; (4) the provision of on-demand audiovisual media services, the main purpose of which is to provide informative, entertaining or

informative imaging programs with or without sound to the public through electronic communications networks as defined in the Electronic Communications Networks and Services Act. PCS. 2. For the purposes of this Act, joint aerial installations shall mean common aerial installations and other cable installations

for the distribution of audio and video programs for premises used for private living. PCS. 3. For the purposes of this Act, an on-demand audiovisual media service shall mean an audiovisual media service provided by

a media service provider for the purpose of receiving programs at a user-selected time and at the request of each user on the basis of a program directory selected by the media service provider.

PCS. 4. For the purposes of this Act, a media service provider shall mean the natural or legal person who has editorial responsibility for the choice of audiovisual content in an audiovisual media service, and which determines how the audiovisual content is organized.

PCS. 5. An audiovisual media service is understood to mean either a television broadcast covered by paragraph 1. 1, no. 1-3, or an on-demand audiovisual media service covered by subsection (1). 1, no. 4.

Chapter 2

Distribution of audio and video programs

Distribution of audio and video programs using terrestrial digital broadcasting

§ 3. Distribution of Danish and foreign audio and video programs by means of terrestrial digital radio and television transmission networks can only be done with the permission of the Radio and Television Board.

PCS. 2. Permission is granted by the Radio and Television Board after a tender. PCS. 3. The Minister for Culture may lay down rules on tender procedures pursuant to subsection (1). 2, including conditions for

permits etc. The Minister of Culture may also stipulate that the Radio and Television Board may, in connection with the issuance of distribution licenses in accordance with rules laid down by the Minister of Culture, lay down conditions for the company, etc.

PCS. 4. However, according to the Minister of Culture's further stipulation, permission can be granted to DR, a regional TV 2 company, several regional TV 2 companies in association or TV 2 / DANMARK A / S. Similarly, a license may be granted to a company which is exclusively owned by one of these enterprises or several of the enterprises in association.

PCS. 5. The Minister of Culture may lay down rules on the derogation from subsection (1). 2 in connection with experimental activities.

§ 4. Exercise of a company pursuant to section 3 may be subject to payment of a concession fee. PCS. 2. The minimum size, calculation basis and payment terms of the concession fee must be stated in the tender documents. PCS. 3. The Radio and Television Board may withdraw a license granted pursuant to section 3 if the holder

1) violates the law or provisions laid down by law if a violation is serious or violations are often repeated, or 2) overrides the terms on which the permit is granted.

Distribution of audio and video programs in common aerial installations

§ 5. Distribution of joint aerial installations of Danish and foreign audio and video programs that are received directly by means of an antenna or carried to the plant by means of cable installations, may only take place without changes and at the same time as the broadcast or transmission takes place.

PCS. 2. Subtitles and the like. However, time-delayed distribution may occur if the broadcaster or television company concerned has given its consent.

§ 6. Owners of communal antenna systems shall ensure that the installation distributes sign language-interpreted news broadcasts from DR and TV 2 / DANMARK A / S, programs from DR1 and DR2 with visual interpretation and the TV channel FOLKETINGET.

PCS. 2. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the distribution of picture programs in common aerial installations.

§ 6 a. Owners of communal aerial installations, as well as owners of properties, owner associations and cooperative housing associations or the like, to the extent that they enter into an agreement with owners of common aerial installations for joint program supply, shall ensure that households upon request are exempted from connection to and payment for joint program supply in the plant, including the establishment, improvement and operation of the plant, cf. 2 and 3. Exemption must be made with a notice corresponding to the rules in force at any time regarding the right to terminate contracts for ongoing services in the Danish Consumer Contracts Act.

PCS. 2. Notwithstanding paragraph 1 1, households may be required to pay for the establishment, improvement and operation of communal aerial installations owned by the owner of the property, the owner association, the cooperative housing association or the like, and households may be ordered to pay reasonable costs for the administration, which owners of properties, owner associations, cooperative housing associations etc. has in connection with a common aerial plant.

PCS. 3. Notwithstanding paragraph 1 1, households may be ordered to pay for the establishment, improvement and operation of communal antenna systems that are not owned by the owner of the property, the owner association, the cooperative housing association or the like, if, in addition to the program supply, the plant is also used for conveying other electronic communication services in the property or the association.

PCS. 4. Owners of common aerial installations may not establish conditions, etc., which by virtue of coupling between receipt of program supply and receipt of other services or otherwise prevent households from exercising it in subsection (1). 1 or obstructs owners of properties, owner associations, cooperative housing associations or the like. in complying with households' request for exemption under paragraph 1; First

PCS. 5. A household who has availed himself of the exemption option in subsection (1). 1, must not again be obliged to join and pay for joint program supply, cf. 2 and 3.

PCS. 6. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on exemption from connection to and payment for joint program supply, cf. 1-5 and § 7 b.

7. The Minister of Business and Growth may lay down regulations on access to the use of decoders in common antenna systems, which convert encrypted signals into television signals that can be reproduced immediately by television sets. The regulations may lay down rules on the following conditions: 1) Program providers' access to use a common decoder system used in the common antenna system. 2) Program providers' access to use their own decoder. 3) Program providers' access to settle directly with users. 4) Fees to cover the expenses associated with the administration of section 7, including the provisions laid down in accordance

therewith.

§ 7 a. The Palace and Culture Agency supervises compliance with section 6 (1). 1, and rules issued pursuant to section 6, subs. 2. The Danish Castle and Culture Agency may, in connection with the supervision, issue an order to owners of communal aerial installations regarding compliance with section 6 (1). 1, and rules issued pursuant to section 6, subs. 2. Decisions concerning section 6 (1). 1, and decisions in accordance with rules issued pursuant to section 6, subs. 2, cannot be brought before another administrative authority.

§ 7 b. The Palace and Culture Agency supervises compliance with § 6 a, subs. 1-5, and rules issued pursuant to subsection (1). 6, if the matter cannot be brought before another administrative appeal body pursuant to the Rent Act and the Act on Renting of Public Housing. Slots- og Kulturstyrelsen may, on the basis of its supervision, make decisions regarding section 6 a, subsection (1). 1-5, and rules issued pursuant to subsection (1). 6. The Palace and Culture Agency's decisions cannot be brought before another administrative authority.

Section 8. The Danish Business Authority shall supervise compliance with regulations issued pursuant to section 7. In connection with the supervision, the Danish Business Authority may issue orders to owners of common aerial installations for compliance with regulations issued pursuant to section 7.

PCS. 2. The Minister of Business and Growth cannot give the Danish Business Authority service service on the Board's performance of regulatory tasks concerning specific cases, on the processing and decision of individual cases, on the Danish Business Authority's issuance of administrative regulations in areas where the Agency is authorized to do so, or on the Danish Business Authority's other supervisory activities for the purpose of to ensure compliance with this law and administrative regulations issued thereunder.

PCS. 3. The Minister for Business and Growth cannot grant exemptions from administrative regulations issued by the Minister pursuant to this Act.

§ 9. Appeals against the Danish Business Authority's decisions made pursuant to section 8 of this Act may be brought before the Telecommunications Complaints Board.

Chapter 3

Public service company

§ 10. The total public service company must via television, radio and internet or other. like. ensure the Danish population a wide range of programs and services including news, information, education, art and entertainment. Quality, versatility and diversity must be sought in the supply. The program planning must place a decisive emphasis on the consideration of freedom of information and expression. In the dissemination of information, emphasis must be placed on objectivity and impartiality. The program company must

provide the public with access to significant social information and debate. Special attention must also be paid to Danish language and Danish culture. The program company must also reflect the breadth of the production of art and culture and provide program offers that reflect the diversity of cultural interests in Danish society.

§ 11. DR, the regional TV 2 companies and TV 2 DENMARK A / S carry out public service activities in accordance with the rules in chapters 4, 6 and 6 a.

PCS. 2. In the overall public service company, according to the Minister of Culture's further stipulation, public service program activities, cf. section 10, may be included in the form of television channels, radio channels, similar Internet-based services, etc. exercised by other enterprises than those mentioned in PCS. 1. Authorization for this program company shall be notified in accordance with the rules of Chapter 8.

Section 11 a. Under the rules laid down by the Minister of Culture, the Danish Film Institute may grant subsidies for the production of Danish television drama, television documentary programs and public service television programs for children and young people for broadcast on television companies other than DR, the regional TV 2- companies and non-commercial local TV stations and on-demand audiovisual media services belonging to other than DR, the regional TV 2 companies and non-commercial local TV stations, cf. section 92 a.

Chapter 4

DR

DR's public service company

§ 12. The DR shall exercise public service activities for the entire population according to the principles mentioned in § 10. PCS. 2. The DR's completion of public service obligations is set out in a public service contract between the Minister of Culture

and the DR. PCS. 3. The DR shall annually prepare a statement on the fulfillment of the public service contract.

§ 13. Sponsored programs may not be included in DR's public service program business. PCS. 2. Notwithstanding paragraph 1 1, programs sponsored by public institutions and foundations, foundations, foundations and

associations, etc., for the public good may be included in the public service program under the rules of Chapter 11. PCS. 3. The inclusion or reference to a product, service or trademark in a program (product sponsorship) may, regardless of

paragraph. 1 and 2 are included in the public service program according to the rules in chapter 11. PCS. 4. The Minister of Culture may lay down rules that, in special cases, programs may be included which are sponsored by

persons other than those referred to in subsection (1). 2, in the public service program company according to the rules in chapter 11.

§ 13 a.

DR's other business

§ 14. The DR may exercise other program activities in accordance with the rules in chapter 8. PCS. 2. DR may engage in other activities, including telecommunications services, in connection with the program company with a

view to utilizing the institution's technical equipment, special expertise, etc. PCS. 3. DR may set up new companies or invest capital in existing companies with a view to exercising other activities, including

program activities, or in order to enter into collaboration on media-related activities with other companies. PCS. 4. DR's other company, cf. 1-3, must take place on competitive terms. The Minister of Culture may lay down more detailed

rules for the accounting separation between the public service company and other companies. PCS. 5. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on DR's other business.

DR's organization, etc.

§ 15. DR is an independent public institution. PCS. 2. The DR's business is financed through subsidies from the state, cf. 5 and 6. PCS. 3. The grants referred to in paragraph 1 2, is granted by the state for co-financing of DR's public service company and

amounts to DKK 898.0 million. DKK 2019, DKK 1,729.6 million. DKK 2020, DKK 2,510.8 million. DKK 2021, DKK 3,229.7 million. DKK 2022 and DKK 3,092.5 million. DKK 2023 (2018 prices). The subsidy is regulated annually by the consumer price index.

PCS. 4. Subsidy under subsection (1). 2 is paid in advance in equal installments each month. The Minister of Finance may, in agreement with DR, fix amended payment terms.

PCS. 5. DR is financed in addition to the state subsidy mentioned in subsection (1). 2, in the period from 1 January 2019 to 31 December 2021, together with DR's share of the license fees. DR can also be financed by license funds after 31 December 2021, in so far as it is an excess license and recovery of license arrears and income from the period before 31 December 2021.

PCS. 6. The DR's business is financed in addition to the state subsidy mentioned in subsection (1). 2, and the license fees mentioned in subsection (2). 5, through revenues from the sale of programs and other products and services, other grants, dividends,

profit shares, etc. DR may not receive advertising revenue from the program company and public Internet service activities. DR cannot demand user payment for public service services except for activities related to DR's ensembles and entrance fees in connection with major events.

PCS. 7. DR is not covered by the state budget and grant rules, the state accounting rules and the state rules in terms of terms of employment and collective agreement.

PCS. 8. DR can borrow on ordinary market conditions to finance the institution's investments, provided that the total borrowing does not exceed 4 per cent. of revenue according to latest accounts. Borrowing in addition must be approved by the Minister of Culture.

PCS. 9. The Minister of Culture may lay down a statute for DR.

§ 16. The DR is led by a board of 11 members appointed by the Minister of Culture. The Minister of Culture appoints three members (including the chairman), and the permanent employees of DR appoint 2 members and 2 deputies for this. The six largest parties of the Folketing each nominate 2 candidates, which the Minister of Culture and the parties must jointly choose between for the purpose of designating the six remaining members. The Minister of Culture protects the Vice-Chairman from among the six members appointed by the Minister of Culture and the parties.

PCS. 2. The board of directors must be composed so that the entire board represents media, cultural, managerial and professional insight.

PCS. 3. Members or candidates for the Folketing, regional council or the European Parliament cannot be members of the board. PCS. 4. Members of or candidates for municipal councils may not be members of the board of directors 3) . PCS. 5. The appointments are valid for 4 years. Only once can re-election of board members, cf. First PCS. 6. In the event of withdrawal, a new member shall be appointed for the remainder of the term of office.

17. The Board of Directors is DR's top management. The Board of Directors has overall program responsibility and responsibility for ensuring that the provisions of the institution's activities set out in the Act and provisions laid down pursuant to the Act are complied with. The Board of Directors sets the general guidelines for DR's business.

PCS. 2. The Board of Directors appoints the Director-General and other members of the DR Executive Board. PCS. 3. The Board of Directors shall, after discussion with the Director-General, also recruit the listeners and viewers. The editor

must report to the board of directors on his business. PCS. 4. DR's decisions in cases relating to the institution's activities cannot be brought before another administrative authority, cf.

2nd PCS. 5. However, DR's decisions in cases concerning good press practice and on remarks can be brought before the Press Board in

accordance with the rules in Chapter 5-7 of the Media Responsibility Act.

18. The Director-General has daily program responsibility and handles the daily administrative and financial management of DR. The personnel who are not employed by the Board of Directors, cf. 2 and 3, is appointed by the Director-General.

19 .- (1) The Board of Directors shall set the budget for DR's activities for each year. The budget is sent to the Minister of Culture and the Folketing for information.

PCS. 2. The institution's accounts are prepared by the Board of Directors and the Executive Board and audited by the National Audit Office. The accounts for the individual year are submitted with the audit's remarks to the Minister of Culture for approval and then sent to the Folketing for information.

§ 20. Funds may be made available by the Treasury to cover the expenses of parts of DR's business. The terms of the agreement are made between the Minister of Culture, the Board of Directors and the Minister whose business area is affected by that part of the company.

PCS. 2. By an agreement under subsection 1, the provisions of section 17 (1) may apply. 4 and 18 are departed from.

21 .- (1) The Minister of Culture may, after negotiation with the Minister of Finance, provide a state guarantee to ensure the fulfillment of the pension obligations incurred by the Pension Fund for Officials in DR. Similarly, DR's obligations to provide non- pensionable personnel are a continuous lifelong support in addition to the social pension.

Chapter 5

(Canceled)

Chapter 6

The regional TV 2 companies

Public service of the regional TV 2 companies

§ 31. The regional TV 2 companies must carry out public service activities for the entire population in the company's area according to the principles mentioned in section 10.

PCS. 2. The regional TV 2 companies must produce news and current affairs programs and programs including information, culture and entertainment. The programs that are not news and current affairs programs must, to a reasonable extent, be provided through purchases from other producers.

PCS. 3. The regional TV 2 companies must attach importance to connection to the region when programming. PCS. 4. Completion of public service obligations by regional TV 2 companies is set out in a public service contract between the

Minister of Culture and each company. PCS. 5. Each regional TV 2 company must annually prepare a report on the fulfillment of the public service contract.

§ 32. Sponsored programs may be included in the public service program activities according to the rules in chapter 11.

The other company of the regional TV 2 companies

33 .- (1) The regional TV 2 companies cannot perform other program activities. PCS. 2. The regional TV 2 companies can carry on other activities in connection with the program company for the purpose of

utilizing available capacity within technical equipment, personnel, premises and the like. PCS. 3. The regional TV 2 companies can participate financially and management-wise in companies in order to, in cooperation

with other companies that are independent of the regional TV 2 companies, to carry out Internet-based information activities on the individual regional area. A regional TV 2 company must not gain control over its participation in such companies.

PCS. 4. The regional TV 2 companies can, regardless of paragraph. 1 exercise other activities, including in the form of a company, for the purpose of exercising a license issued pursuant to section 3 (1). 4th

PCS. 5. The regional TV 2 companies' other business must take place on competitive terms. The Minister of Culture may lay down more detailed rules for the accounting separation between the public service company and other companies.

PCS. 6. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the regional TV 2 companies' other activities.

The regional TV 2 companies' organization, etc.

34 .- (1) For the eight regional TV 2 companies, there is a committee of representatives composed of a diverse representation of the regional cultural and social life.

PCS. 2. The Minister for Culture may in special cases approve the creation of new regional TV 2 companies. PCS. 3. The Minister of Culture may lay down a statute for the regional TV 2 companies. The Statute may contain rules on

supervision and sanctions.

34 a. The Minister of Culture may in special cases change the limits of the coverage of the regional TV 2 companies.

§ 35. The regional TV 2 companies are financed through grants from the state, cf. 3 and 4. The grant is regulated annually by the consumer price index.

PCS. 2. Subsidy under subsection (1) 1 is paid in advance in equal installments each month. The Minister of Finance may, in agreement with the regional TV 2 companies, fix amended payment terms.

PCS. 3. The regional TV 2 companies are financed in addition to the state subsidy mentioned in subsection (1). 1, in the period from 1 January 2019 to 31 December 2021, as well as the share of the regional TV 2 companies in the license fees.

PCS. 4. The regional TV 2 companies are financed in addition to the state subsidy mentioned in subsection (1). 1 and the license fees referred to in subsection (1). 3, through revenue from the sale of programs and other products and services, other grants, dividends, profit shares, etc.

PCS. 5. The regional TV 2 companies are not subject to the state budget and funding rules, the state accounting rules and the state rules as regards terms of employment and collective agreements.

§ 36. The overall management of the individual regional TV 2 company is handled by a board of 5-7 members. The permanent employees of the regional TV 2 company choose one member and one deputy member, while the other members are elected by the Board of Representatives.

PCS. 2. Members of or candidates for the Folketing, regional council, European Parliament or municipal councils may not be members of the board.

PCS. 3. Members of the Board are elected for 4 years. Only once members of the Board of Directors can be re-elected, cf. 1. Half of the board members elected by the Board of Representatives are up for election every two years.

PCS. 4. In the event of withdrawal, a new member shall be elected for the remainder of the term of office. PCS. 5. The Board is the top management of the regional company. The Board of Directors has the overall program responsibility

and responsibility for ensuring that the provisions for the company laid down in the Act and pursuant to the Act are complied with. The Board of Directors sets the general guidelines for the regional company and appoints the director of the regional company.

PCS. 6. The director of the regional TV 2 company has daily program responsibility and manages the daily administrative and financial management of the regional company. The director hires the company staff.

37. The board of directors of a regional TV 2 company shall annually determine the budget of the company. The budget is sent to the Minister of Culture and the Folketing for information.

PCS. 2. The accounts of the regional TV 2 company are prepared by the Board of Directors and the Executive Board and audited by the National Audit Office. For TV Syd, however, the accounts are audited by a state-authorized public accountant. The accounts for

the individual year are submitted with the audit's remarks to the Minister of Culture for approval and then sent to the Folketing for information.

§ 38. The decisions of the regional TV 2 companies in cases relating to the institution's activities cannot be brought before another administrative authority.

PCS. 2. The decisions of the regional TV 2 companies in cases concerning good press practice and whether remarks can be brought before the Press Board in accordance with the rules in the Media Responsibility Act chapter 5-7.

Chapter 6 a

TV 2 / DANMARK A / S 'public service program company

§ 38 a. The Minister of Culture may grant permission for TV 2 / DENMARK A / S to carry out public service program activities. TV 2 / DANMARK A / S 'public service program activities must be exercised towards the entire population according to the principles mentioned in section 10.

PCS. 2. The Minister of Culture may, in connection with the issuance of the license, lay down more detailed terms for the public service program company, etc., including to what extent the company may be wholly or partly financed by subscription payment. In this connection, it may be stipulated that the license fee must be paid for the license. It may also be stipulated that a penalty system must be agreed upon which must be applied in the event that the conditions on which the program permit is notified are disregarded.

§ 38 b. The Minister of Culture may lay down rules on the program company, including rules on content in the program company, rules on promoting programs of European origin and rules on how the program company is made available.

PCS. 2. The Minister of Culture may lay down rules that TV 2 / DANMARK A / S shall make information that identifies TV 2 / DANMARK A / S vis-à-vis viewers and users accessible.

§ 38 c. Advertising, sponsored programs and programs for which payment time has been paid can be included in the program company according to the rules in chapter 11.

§ 38 d. On the recommendation of the Radio and Television Board, the Minister of Culture may decide to withdraw the program license temporarily or finally if TV 2 / DENMARK A / S 1) violates the law or provisions laid down by law if a violation is serious or violations are often repeated; 2) disregards section 87 or order issued pursuant to this provision; 3) overrides the terms on which the program permission is granted, or 4) override the order notified under section 88.

§ 38 e. The Minister of Culture may withdraw the program license temporarily or definitively if TV 2 / DANMARK A / S does not use the license or there is a significant interruption of the program company.

§ 38 f. In the event of withdrawal pursuant to §§ 38 d or 38 e, the Minister of Culture may issue a license to another enterprise which, if applicable, enters the rights and obligations of TV 2 / DANMARK A / S pursuant to the Radio Act and television activities and provisions laid down by law. § 38 a, subs. 2 shall apply mutatis mutandis.

§ 38 g. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the accounting separation between the public service program company and other companies.

Chapter 7

The Radio and Television Board

39 .- (1) The Minister of Culture shall establish a committee, the Radio and Television Board, consisting of 10 members appointed by the Minister. The Minister appoints 8 members, including the Chairman and Deputy Chairman, The Cooperation Forum for Danish Listening and Viewing Organizations designates one member, and the Danish Judicial Association appoints one member. The members appointed by the Minister must represent legal expertise, including one member having special criminal law insight, and economic / administrative, professional and media / cultural expertise. The chairman must be a lawyer. The board is reduced for 4 years at a time.

PCS. 2. The member appointed by the Danish Judge Association, and the member with special criminal law insights appointed by the Minister of Culture, shall participate only in the work of the Board in the handling of cases where a decision may be made pursuant to section 50 (2). 1, no. 2, no. 1, or paragraph. 3, concerning rules as laid down pursuant to section 48, third sentence. When examining these cases, the member appointed by the Danish Judicial Association acts as the chairman of the board, and the chairman appointed by the minister acts as deputy chairman.

PCS. 3. The Minister may, after obtaining the opinion of the Board, lay down rules of procedure for this. In the Rules of Procedure, it may be stipulated that the Board may establish subcommittees which may make final decisions in matters on behalf of the Board.

PCS. 4. Broadcasting organizations and other media service providers covered by the Radio and Television Board's activities are obliged to notify the Board of the information, hand over the documents, etc. and to submit the written statements required by the Board. The Board may set a deadline for the submission of such information, etc.

40 .- (1) The Radio and Television Board shall carry out a number of tasks in the radio and television field, cf. sections 41-44 b. The decisions of the Board pursuant to these provisions may not be brought before another administrative authority.

PCS. 2. The Radio and Television Board also issues opinions on broadcasters' statements on compliance with public service contracts and public service broadcasting licenses.

PCS. 3. In addition, the Board shall issue an opinion on other matters, if this is stipulated in the public service contracts, licenses or similar of the broadcasters.

PCS. 4. The Radio and Television Board advises the Minister of Culture on radio and television issues. PCS. 5. The Minister of Culture may delegate other tasks in the radio and television field to the Radio and Television Board. The

Minister of Culture may decide that the board's decisions in such cases cannot be brought before another administrative authority. PCS. 6. The Radio and Television Board cooperates with supervisory bodies in other EU countries, countries with which the

Community has concluded agreements, and other European countries. More detailed rules are set by the Minister of Culture. PCS. 7. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the Radio and Television Board's handling of the reports

mentioned in subsection (1). 2nd

41 .- (1) The Radio and Television Board has the following tasks relating to the distribution of sound and image programs by means of terrestrial digital transmission options: 1) To decide on permits for the distribution of Danish and foreign audio and video programs by means of terrestrial digital

broadcasting networks, to issue such licenses and to supervise the company, cf. 2) To prosecute violations of the Act and provisions laid down by law and conditions laid down in connection with the issuance of

licenses for distribution. 3) To decide on the withdrawal of permits for distribution, cf. Third

Section 42. The Radio and Television Board has the following tasks concerning program activities on the basis of permission or registration: 1) To decide on the permission of the program company, issue such permits and supervise the program company, cf. section 45. 2) To register entities that carry out program activities using satellite, common antenna systems, terrestrial digital broadcasting, short-

wave broadcasting or other electronic communications networks, and to oversee program activities, cf. 3) To prosecute violations of the law and provisions laid down by law and conditions laid down in connection with the issuance of

program permits. 4) To decide on the withdrawal or cancellation of a license for program activities, cf. 1 and 51. 5) To decide on the nomination of a registered program company, cf. 2nd

§ 42 a. The Radio and Television Board supervises program activities covered by § 2, no. 4. PCS. 2. The Radio and Television Board may decide on the recommendation of the program company mentioned in subsection (1).

1, cf. section 50, subs. Third

Section 43. The Radio and Television Board may grant grants, cf. section 92a, to non-commercial local radio stations and non- commercial television stations which carry out program activities pursuant to a license issued by the Radio and Television Board pursuant to section 45, PCS. 1, 2 and 6.

Section 43 a. The Radio and Television Board may grant grants to enterprises for the purpose of performing public service program activities, cf. 2nd

44. The Radio and Television Board has the following tasks concerning advertising and sponsorship of programs: 1) The Board decides on the identification, location and extent of advertising, cf. sections 72-75. 2) The Board decides on the content of advertisements, cf. sections 76 and 77. In cases concerning compliance with the Act on

medicinal products and the Act on the marketing of healthcare, the Board first collects an opinion from the Danish Medicines Agency and the National Board of Health respectively.

3) The Board decides on a reply to information of an actual nature which has been published in advertising. The right of reply presupposes that the information is suitable for inflicting any significant financial or other damage and that its accuracy is not undoubtedly. The Board may require the holder of a permit or registration to broadcast or broadcast a broadcast. The committee can decide on the content, form and space of the reply.

4) The committee decides on the identification of sponsor and sponsored programs, cf. sections 79, 80, 81, 83 and 84. 5) The committee decides on questions about incentives for marketing etc. in sponsored programs, cf. sections 82 and 85. 6) The committee decides on questions about product placement in programs, cf. section 85 a.

Section 44 a. The Radio and Television Board has the following tasks concerning TV 2 / DANMARK A / S 'public service program company in accordance with Chapter 6 a: 1) Supervise the public service broadcaster, 2) prosecution of violations of the Act and provisions laid down in accordance with the Act, and conditions laid down in connection

with the issue of the license and 3) make recommendations to the Minister of Culture regarding withdrawal of a permit issued pursuant to section 38 a.

44 b. The Radio and Television Board shall, on application or on its own initiative, decide on the approval of the DR and the regional TV 2 companies to initiate significant new services and significant changes to existing services.

PCS. 2. By decisions pursuant to subsection (1). 1, the Radio and Television Board shall weigh the service's public service value for society and the service's impact on other services on the market.

PCS. 3. A new service means a larger, coherent, concrete initiative on a platform that is not imposed on DR or the regional TV 2 companies under the public service contracts or approved by the Radio and Television Board.

PCS. 4. The Minister of Culture may, after obtaining the opinion of the Danish Competition and Consumer Authority, lay down more detailed rules on the Radio and Television Board's decisions pursuant to subsection (1). 1, including procedures and criteria for the board's decisions.

Chapter 8

Program services on the basis of permission and registration and on-demand audiovisual program activities

45. Exercise of program activities provided by broadcasters and other media service providers belonging to the Danish authority can only be done with the permission of the Radio and Television Board. However, this does not apply to program activities covered by section 47 and DR's, TV 2 / DENMARK A / S 'and the regional TV 2 companies' public service activities pursuant to sections 12, 31 and 38 a.

PCS. 2. Authorization for program activities by means of terrestrial broadcasting and public service broadcasting licenses pursuant to section 11 (2). 2, shall be notified by the Radio and Television Board following a call for tenders, cf. 6th

PCS. 3. Authorization for program activities according to subsection (1). 1 may be subject to payment of a concession fee. PCS. 4. The minimum size, calculation basis and payment terms of the concession fee must be stated in the tender documents. PCS. 5. The Minister for Culture may lay down rules on tender procedures pursuant to subsection (1). 2 and permits pursuant to

subsection (1). 1, including the exercise of the program company and the duration of permits. The Minister of Culture may also stipulate that the Radio and Television Board may, in connection with the issuance of licenses for program activities and in accordance with rules laid down by the Minister of Culture, lay down conditions for the program company, etc. The Minister of Culture may lay down rules on broadcasting cooperation.

PCS. 6. The Minister of Culture may lay down rules that the Radio and Television Board may, without a tender, grant permission for associations, etc., whose purpose is to produce non-commercial television produced by and directed at persons with physical disability or intellectual disability.

PCS. 7. The Minister of Culture may lay down rules on the derogation from subsection (1). 2 in connection with experimental activities and temporary program activities.

PCS. 8. The Radio and Television Board may extend local radio broadcasting licenses and licenses to perform non-commercial program activities using the MUX terrestrial digital TV network 1.

PCS. 9. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the extension of permits pursuant to subsection (1). 8th

§ 45 a. The Minister of Culture may lay down rules that a maximum number of program permits can be issued for non-commercial television in each of the eight regional areas corresponding to the regional TV 2 companies' areas and a certain number of program permits for non-commercial local radio in areas that corresponds to the municipal division.

PCS. 2. The Minister of Culture may lay down rules that license holders for non-commercial television and local radio program activities must be associations, etc. resident in the area that the program license includes, that a majority of the members of the board of the association, etc., must be resident in the license area and that the licensees themselves must produce their programs.

PCS. 3. The Minister of Culture may lay down rules that program permits for non-commercial and commercial local radio program activities should not be given to the same sending option. The Minister of Culture may also lay down rules on the distribution of the transmission options that are available for local radio purposes, with a view to making them available to commercial local radio companies or to non-commercial local radio activities.

46. For the purpose of implementing the Directive of the European Parliament and of the Council on the coordination of certain laws and regulations of the Member States concerning the provision of audiovisual media services and the fulfillment of Denmark's international obligations, the Minister of Culture shall lay down rules on when television undertakings and other media service providers who exercise program company belongs to the Danish authority.

Section 47 Enterprises which carry out program activities by means of satellite, common antenna systems, short-wave transmission possibilities or other electronic communication networks, and which belong to the Danish authority, must register with the Radio and Television Board. Media service providers that offer on-demand audiovisual program activities covered by section 2, subs. 1, no. 4, can carry out program activities without registration.

PCS. 2. Entities carrying out program activities by means of terrestrial digital broadcasting, for which distribution licenses have been issued pursuant to Paragraph 3 (2). 1 or pcs. 4, and which belongs to the Danish authority, must register with the Radio and Television Board, cf. 4th

PCS. 3. Pcs. 1, 2 and 4 do not apply to the exercise of public service program activities pursuant to section 11 (2). 2, cf. section 45, subs. 1 and 2.

PCS. 4. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the exercise of program activities by means of terrestrial digital television broadcasting, where permission for distribution has been announced in accordance with § 3, subs. 4, the license must be granted by the Radio and Television Board pursuant to section 45 (2). 1, 2 and 6.

PCS. 5. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on registration in accordance with subsection (1). 1, 1st paragraph, and subs. 2nd

PCS. 6. The Minister of Culture may also lay down more detailed rules on the enterprises covered by subsection (1). 1, 2 and 4, including rules that allow enterprises to disclose information identifying the enterprise to viewers, listeners and users.

§ 48. The Minister of Culture may lay down rules on the program company, including rules on content in the program company, rules on promoting programs of European origin and rules on how the program company is made available. Rules on the protection of minors may be laid down in connection with the establishment of rules on program activities. Furthermore, rules may be laid down that programs should not in any way encourage hatred due to race, gender, religion, nationality or sexual observance, as well as rules that programs should in no way promote terrorism.

Section 49. Advertising, sponsored programs and programs for which transmission time has been paid can be included in the program company in accordance with the rules in chapter 11.

PCS. 2. Entities carrying out program activities on the basis of authorization or registration under this Chapter shall identify themselves at the end of each program.

50. The Radio and Television Board may withdraw a program permit pursuant to section 45 temporarily or definitively if the holder 1) violates the law or provisions laid down by law if a violation is serious or violations are often repeated, or 2) disregards section 87 or orders notified under this provision, or 3) overrides the terms on which the program permission is granted, or 4) override the order notified under section 88.

PCS. 2. The Radio and Television Board may decide on temporary or final recommendation of program activities pursuant to section 47 (2). 1, 1st sentence, if the registered enterprise 1) violates the law or provisions laid down by law if a violation is serious or violations are often repeated, or 2) disregards section 87 or orders notified under this provision, or 3) override the order notified under section 88.

PCS. 3. The Radio and Television Board may decide on temporary or final recommendation of program activities pursuant to section 47 (2). 1, 2nd sentence, if the media service provider violates the law or repeatedly or provisions laid down pursuant to the Act.

Section 50 a. A decision taken pursuant to section 50 (2). 1, no. 2, no. 1, or paragraph. 3, by the party to whom the decision relates may be required to be brought before the courts if the decision relates to rules as determined pursuant to section 48, 2nd or 3rd paragraph.

PCS. 2. Requests for this must be made to the Radio and Television Board within 4 weeks after the decision has been notified to the person concerned. The decision must include information on the right to demand judicial review and the deadline. The Radio and Television Board takes action against the person in the civil proceedings.

PCS. 3. The court may by order declare that the action has suspensory effect. If the Radio and Television Board's decision is upheld by judgment, it may be stipulated here that appeal does not have suspensive effect.

51 .- (1) The Radio and Television Board may withdraw a program permit temporarily or definitively if the holder does not exercise the license or there is a significant interruption of the program company.

Chapter 9

(Canceled)

Chapter 10

License

69. For devices that can receive and reproduce picture programs or services broadcast to the public, media license must be paid. PCS. 2. The size of the media license is set for one or more years at a time by the Minister of Culture with the support of the

Folketing's Finance Committee. PCS. 3. After negotiations with the Minister of Social Affairs, the Minister of Culture may lay down rules on the reduction or

cancellation of the license for groups of persons. Funds may be made available by the Treasury to cover the income loss that such rules entail.

Section 69 a. The media license is collected by the DR and distributed according to the Minister's specific provision to DR, the regional TV 2 companies and any other media and film related purposes.

PCS. 2. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the commencement of the license obligation and termination, on payment deadlines and collection and on fees, etc. Interest accruing on late payment of license and other amounts due. In this connection, the Minister may lay down rules on minimum amounts for the collection and repayment of licenses, respectively. Interest rates are calculated from the due date. Interest and reminder fees are determined in accordance with the provisions of the Act on Interest in Delayed Payment etc. The Minister of Culture may lay down rules on postponement and remission of arrears.

PCS. 3. Section 17 (1) of the Act 4, shall apply correspondingly to DR's decisions regarding the collection of the taxes, etc.

§ 69 b. In connection with the collection of license, DR may exercise license control in relation to households, including through household visits etc.

PCS. 2. License inspectors employed by DR may, in connection with control, as stated in subsection (1). 1 register a household as a licensee if it is found that the household is the holder or user of a licensed device.

PCS. 3. If the household documents to the DR that the household is not the holder or user of a device subject to a license, the household cannot be registered as a licensed person under subsection (1). 2nd

PCS. 4. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on control and registration activities, cf. 1-3.

§ 70. It is the responsibility of the holder or user of a device capable of receiving and reproducing image programs or services broadcast to the public to notify DR of the possession of the apparatus. More detailed rules are set by the Minister of Culture.

PCS. 2. The Minister of Culture may lay down rules on control fees for violations of subsection (1). 1, 1st paragraph The size of the control fee corresponds to the amount of license that has been avoided, but a minimum of DKK 500.

§ 71. (Repealed)

§ 71 a.

Chapter 11

Advertising and sponsorship of programs and partnerships

advertisements

§ 72. Advertising must be clearly identifiable as such, so that in content and presentation they differ from ordinary programs.

§ 73. Advertising on television may only be sent in blocks, which must be placed between the programs. This does not apply to advertisements in teletext.

PCS. 2. However, advertising blocks may interrupt sports programs where pauses occur or programs that transmit a performance or event with breaks to the public. The placement of such advertising blocks must take account of the program's natural breaks, duration and nature and in such a way that neither the integrity and value of the program nor the rights of the proprietor are infringed.

§ 74. Advertising on radio can be placed anywhere in the broadcast area.

Section 75. Advertising on radio and television must not exceed 12 minutes per advertisement. hour. PCS. 2. Pcs. 1 does not apply to advertisements in teletext.

76. Advertising may not be broadcast for tobacco products or for goods that are mainly used in connection with tobacco smoking, cf. the Act on the prohibition of tobacco advertising etc.

PCS. 2. Advertising must be issued for pharmaceuticals and healthcare services in accordance with the rules of the Medicines Act and the Act on the Marketing of Healthcare.

PCS. 3. On television, advertisements may not be broadcast for employers' organizations, trade unions, religious movements, political parties, political movements, and elected members or candidates for political assemblies.

PCS. 4. On television, advertisements for political messages may not be broadcast during the period from the time of the election to political assemblies or referendums until the holding of the election or the poll. If the date of the election or the poll is announced earlier than 3 months before the event, the advertising-free period does not commence until 3 months before the election or the vote.

77 .- (1) The Minister of Culture may lay down more detailed rules on how advertising can be included in the program company, including rules on the identification, location, content and extent of advertising in radio, television and on-demand audiovisual media services.

Section 78. Complaints regarding advertising and sponsorship of programs, cf. section 44, must be received by the Radio and Television Board no later than 4 weeks after the entry or program has been broadcast.

PCS. 2. The Radio and Television Board may decide to raise cases of its own accord. PCS. 3. The Minister of Culture may lay down rules on the lodging of complaints regarding other cases concerning advertising and

sponsorship of programs.

Sponsorship of programs and partnerships

79. Sponsorship of programs shall mean any form of granting, directly or indirectly, funding for programs on radio, television, including teletext pages, and on-demand audiovisual media services from a natural or legal person who does not self-serve. business by broadcasting, offering or producing programs on radio, television or on-demand audiovisual media services, films, phonograms, etc., in order to promote the person's name, logo, image, activities or products.

§ 80. Sponsored programs must be clearly identifiable by the fact that the sponsor's name, logo or other symbol, including an indication of the sponsor's product, service or a hallmark thereof, is indicated at the beginning, end or both of the program. However, such information must not appear in the program. In teletext, the information mentioned in the first sentence must be stated on the individual teletext pages that are sponsored.

PCS. 2. The identification of sponsorships of enterprises whose activities include the manufacture or sale of medicinal products shall not be undertaken by the promotion of certain medicinal products which are prescription-only under the Medicinal Products Act.

§ 81. The content and programming of a sponsored program shall not be affected by the sponsor in such a way as to affect the responsibility and editorial independence of the broadcaster or media service provider.

PCS. 2. Likewise, program content and programming may not be affected by companies, etc. with which the broadcaster has entered into commercial agreements with the broadcaster in such a way as to affect the responsibilities and editorial autonomy of the broadcaster.

82. A sponsored program shall not encourage the marketing of sponsor or third party goods or services and shall not promote their goods or services.

83. Programs may not be sponsored by companies whose main activity is to produce or sell tobacco products or other goods that are preferably used in connection with smoking.

PCS. 2. In radio that is part of the overall public service company, cf. section 11, and on television, programs that are sponsored by employer organizations or trade unions or by political parties or religious movements must not be broadcast.

84. In television and on-demand audiovisual media services, news and current affairs programs must not be sponsored. PCS. 2. In radio that is not part of the overall public service company, cf. section 11, news and current affairs programs can be

sponsored.

§ 85. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on sponsorship of programs and on how programs for which transmission time is paid can be included in the program company.

PCS. 2. The Minister of Culture may furthermore lay down more detailed rules that program content and programming may not be affected by companies, etc., with which radio or television companies have entered into commercial agreements in connection with the program company in such a way that it affects the responsibility of the broadcaster or television broadcaster and editorial independence, cf. 2nd

Product placement in programs

§ 85 a. Product placement in programs in television and on-demand audiovisual media services is not permitted. PCS. 2. For the purposes of this Act, product placement shall mean the display or disclosure of a commodity, service or trademark

in the context of a program for payment or other consideration. PCS. 3. Pcs. 1 does not preclude the inclusion or reference to a product, service or trademark in a program (product sponsorship) if

(1) the goods, services or trademarks have no significant value; 2) no relevant media service provider or affiliate has received payment or other consideration in relation to the inclusion or reference

of the product, service or trademark of the program. PCS. 4. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on product placement, including on deviation from the

prohibition on product placement in subsection (1). 1, and further rules on product sponsorship.

Chapter 12

Various provisions

§ 86. Cases and documents relating to DR's and the regional TV 2 companies' program activities and related business matters are exempted from the Public Administration Act.

PCS. 2. Cases and documents relating to DR's and the regional TV 2 companies' program activities and related business matters are exempted from Chapter 4-6 of the Public Administration Act.

§ 87. DR, the regional TV 2 companies, holders of licenses for program activities and registered enterprises must record and for 6 months keep all programs in accordance with rules that can be set by the Minister of Culture. In dealing with a case concerning the program company, including regarding broadcast advertisements, undertakings may be required to submit recordings of the programs. If the processing of a case makes it necessary, it may be required to keep the programs for more than 6 months.

PCS. 2. Media service providers that provide on-demand audiovisual program activities covered by section 2, subsection (2). 1, no. 4, when receiving a complaint against the program company, must keep a record of the program that is being complained about. The media service provider, cf. point 1, may also be ordered in connection with the processing of a case concerning the program company to submit a recording of the program.

§ 88. Radio and television companies that are covered by this Act are obliged, in accordance with rules that may be determined by the Minister of Culture, to issue messages of emergency importance to the population.

§ 89. (Repealed)

90. The Minister of Culture may lay down rules that the exclusive rights of broadcasters to events of major social interest must not be exploited in such a way that a significant part of the population is prevented from following such events via direct or time-shifted transmission on free television.

PCS. 2. Television companies belonging to the Danish authority may not exercise exclusive rights to events such as those of another EU country, of a country with which the Community has concluded an agreement, or of a country which has acceded to the Council of Europe Convention on Transfrontier Television, has been declared to be of significant public interest, in such a way that a significant proportion of the population of that country is prevented from following the events on free television. The exercise of exclusive rights must be in accordance with the rules of the country concerned for full or partial transmission and for simultaneous or delayed transmission of events.

PCS. 3. A broadcaster broadcasting an event of great interest to the public shall allow other broadcasters established within the European Economic Area access to short extracts from the transmitting signal.

PCS. 4. Extracts that have been granted access to in accordance with subsection (1). 3, may only be used in general news programs. Extracts in a general news program, cf. item 1, may only be used in on-demand audiovisual media services when the same program is offered time-delay by the same media service provider.

PCS. 5. The Minister of Culture shall lay down more detailed rules on the access to and use of extracts according to subsection (1). 3 and 4.

§ 91. It is not permitted to manufacture, import, translate, possess or modify decoders or other decoding equipment, the purpose of which is to provide unauthorized access to the contents of a coded radio or television program. Advertising or other advertising of such equipment is not permitted.

92. The use of radio frequencies for the purpose of performing program activities requires permission issued by the Danish Business Authority in accordance with the Radio Frequency Act. If permission in accordance with the first sentence The Minister of Culture may decide that the program license in accordance with the Radio and Television Act lapses.

PCS. 2. The Radio and Television Board may, in connection with the issuance of a program permit, set a time limit within which a license must be available in accordance with the Radio Frequency Act. The deadline can be extended.

Section 92 a. The Minister of Culture may lay down rules on the distribution of grants, financial reporting and auditing, conditions for the use of grants and submission of applications, etc. regarding grants paid in accordance with sections 11a and 43 of the Act.

PCS. 2. The Danish Film Institute or the Radio and Television Board can obtain additional material from the grant recipients for use by the National Audit Office for a more detailed financial review.

PCS. 3. Commitments canceled and disbursements paid may be refunded in cases where the beneficiary does not meet the conditions of the grant or does not carry out the foreseen activity.

PCS. 4. Payments of grants can be made in advance.

92 b. Municipalities may provide support in the form of grants, loans or guarantees for loans for television programs. PCS. 2. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on subsidies, loans or guarantees under subsection (1). 1,

including on conditions for grants, loans or guarantees and on documentation of the use of grants or loans.

Chapter 13

Penalties

§ 93. With a fine it is punished there 1) carry out program activities in contravention of section 1, 2) distribute audio or video programs in violation of § 3, 3) violates section 6, subs. 1 4) disregards requests made by the Radio and Television Board pursuant to section 39 (2); 4 5) overrides a decision under section 44, 6) fails to register in accordance with section 47 (2). 1 and 2, 7) disregards a decision on the cessation of the program activities pursuant to section 42, no. 2, or § 50, subs. 2 or 3, 8) in repeated or coarser cases, section 70 (2) violates. 1, 1st sentence, or regulations issued pursuant to section 70 (1). 1, 2nd

paragraph, 9) violates section 85 a, subsection. 1 10) violate Section 87 or order issued pursuant to this provision; 11) violates section 90 (1). 2 12) fails to grant access to short excerpts in accordance with section 90 (2). 3, or 13) violates section 90 (1). 4th

PCS. 2. In regulations issued pursuant to section 6, subs. 2, § 7, § 77, § 85, § 85 a, § 88 and section 90, subsection 2. 1 and 5, penalties may be imposed for fines for breach of the provisions of the regulations.

PCS. 3. Companies, etc. (legal persons) may be liable to criminal liability in accordance with the rules in Chapter 5 of the Penal Code.

§ 94. Penalties shall be imposed on anyone who intentionally or grossly neglects section 91. PCS. 2. If the violation has been committed intentionally and under aggravating circumstances, the penalty may rise to

imprisonment for up to 1 year and 6 months, unless higher punishment is due pursuant to section 299 b of the Criminal Code. , in a wider circle or in circumstances where there is a particular risk of extensive infringements.

PCS. 3. Section 93 (3) 3 shall apply mutatis mutandis.

Chapter 14

Entry into force and transitional provisions, etc.

95. The Act shall enter into force on 1 January 2003. PCS. 2. At the same time, Act No. 1065 of 23 December 1992 on radio and television activities is repealed, with subsequent

amendments. PCS. 3. The rules on the location and scope of the section 54 (2) of the Act. 1, no. 4, which the Minister of Culture may lay down

pursuant to section 54 (1) of the Act. 4 shall apply to licenses issued with effect from 1 January 2003 and later.

96. The Act does not apply to the Faroe Islands and Greenland.

97. Rules issued pursuant to the previous Act on Radio and Television Operations, cf. 2 shall remain in force until terminated or replaced by rules issued under this Act. Violations of the rules are punished according to the rules in force so far.

Section 98. Program licenses pursuant to Chapter 9 of the Act, which were issued after 1 January 2003, may not extend beyond March 2, 2004, regardless of the provision in section 60.

PCS. 2. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on deviation from subsection (1). First PCS. 3. The Minister of Culture may, irrespective of the provision in section 60, lay down rules on the extension of program

permits issued pursuant to Chapter 9 of the Act before 1 January 2003.

§ 99. Permits for program activities that have been announced at the time of the entry into force of the Act remain in force. PCS. 2. The Minister of Culture may lay down rules on the relaxation of conditions in permits that have been notified at the time of

the entry into force of the Act.

Act no. 439 of 10 June 2003 amending the Act on Radio and Television Operations (Amendments as a result of the Act on TV 2 / DANMARK A / S) contains the following entry into force:

§ 2

The Minister of Culture shall determine the date of entry into force of the Act. The Minister may then stipulate that the individual provisions of the Act shall enter into force at different times. Upon the entry into force of section 1 (6) of the Act, the self-governing institution TV 2 / DENMARK is deemed to be dissolved. 4)

Act No. 1437 of 22 December 2004 amending the Radio and Television Act (Political advertising and extension of program permits) contains the following entry into force:

§ 2

The Act enters into force on 1 January 2005.

Act No. 1439 of December 22, 2004 on the delivery of publications contains the following entry into force

22. The Act shall enter into force on 1 July 2005. PCS. 2. The Minister of Culture submits proposals for revision of the Act no later than the 2007-08 parliamentary year. PCS. 3. Act no. 423 of 10 June 1997 on the delivery of duties of published works is repealed.

Act No. 430 of June 6, 2005 on amending various laws and repealing the Act on Municipal Cooperation on Collection and Recovery (Consequence Changes as a result of the Act on the Collection and Recovery of Certain Claims - the Collection of Recovery in the Ministry of Taxation) contains the following entry into force:

§ 70

PCS. 1. The Act enters into force the day after the Order in the Law Gazette. PCS. 2. The Act shall take effect on 1 November 2005, cf. Third

PCS. 3. Decisions on recovery that have been appealed to the previous administrative appeal bodies before 1 October 2005 will be processed by the National Tax Tribunal on 1 January 2006 if the previous appeal bodies have not finalized the complaint before that date.

Act No. 431 of 6 June 2005 on amending various laws (Simplification, harmonization and objectification of the rules for the recovery of debt to the public, etc. and the possibility of using digital pay slips) contains the following entry into force:

§ 85

PCS. 1. The Act shall take effect on 1 November 2005, cf. 2nd PCS. 2. (Excluded)

Act No. 563 of June 24, 2005 on the amendment of a number of laws in the field of culture (Implementation of the municipal reform in the field of culture) contains the following entry into force:

§ 10

PCS. 1. The Act shall enter into force on 1 January 2007. The provisions of subsection (1) shall apply. 2-6, however, comes into force on the day following the Act's Executive Order in the Law Gazette.

PCS. 2-4. (Optional) PCS. 5. Notwithstanding the provision in section 64 (2) of the Radio and Television Act. 6, committees in municipalities that form

part of a merger with one or more other municipalities, and whose functional period expires no later than 30 April 2006, until the end of 2006. With effect from 1 January 2007, the municipal council or municipal councils shall establish a new board 5) .

PCS. 6-7. (Optional)

Act No. 1404 of 21 December 2005 amending the Act on Radio and Television Operations and the Media Responsibility Act (New Local Radio and Local Television Scheme, Increasing the Penalty Framework for Piracy, etc.) contains the following entry into force:

§ 3

PCS. 1. The Act enters into force on 1 January 2006. PCS. 2. The Radio and Television Board may, without prior invitation to tender, extend permits for local radio activities by means

of terrestrial broadcasting opportunities that expire during the period 1 January 2006 - 31 December 2007. Similarly, in special cases, the Board may offer available broadcasting opportunities to other license holders in the area to which the broadcasting opportunity has been announced. Extensions and permits cannot extend beyond December 31, 2007.

PCS. 3. The Minister of Culture shall lay down rules on the 2, including derogations from the said period. PCS. 4. The Radio and Television Board may, in accordance with rules laid down by the Minister of Culture, extend permits for

local television services, which expire during the period 1 January 2006 - 31 December 2006. PCS. 5. Program Operator licenses issued at the time of entry into force of the Act remain in force for the remainder of the period

in which the License is in force. PCS. 6. Local program activities that are pending at the time of entry into force of the Act will be transferred from the local radio

and television committees to the Radio and Television Board on 1 January 2006. PCS. 7. Cases of permission or registration of local program company pending at the time of entry into force of the Act must be

finalized in accordance with the rules of this Act or provisions laid down by law. Other pending cases are finalized according to the rules in force so far.

PCS. 8. The Minister of Culture may lay down more detailed rules on the relaxation of conditions in permits that have been announced before the Act enters into force.

Act No. 1569 of 20 December 2006 amending the Act on Radio and Television Activities and the Act on Rental (Implementation of the Media Agreement 2007-2010, etc.) contains the following entry into force provisions:

§ 3

PCS. 1. The Act shall enter into force on 1 January 2007, cf. 2 and 3. PCS. 2. Section 1 (6) of the Act enters into force on 1 January 2011. PCS. 3. The Minister of Culture shall determine the date of entry into force of section 1 (2 ) of the Act.

§ 4

The regional TV 2 companies can still carry on other activities established at the time of the Act's entry into force pursuant to section 33 (1), which has been in force until now. 2 and 3 of the Radio and Television Act. Such a company, which, in accordance with

section 33, subsection Paragraphs 2 and 3, which are drafted by § 1, nos. 11 and 12 of this Act, must not be exercised, however, must be settled no later than 1 January 2011.

Act No. 1336 of 19 December 2008 on the amendment of the Source Tax Act, the Collection Act, the Debt Settlement Act and various other laws (Impact Changes as a result of the Act on the Recovery of Debt to the Government) contains the following entry into force:

§ 167

PCS. 1. The Act shall enter into force on 1 January 2009, cf. 2. Section 11 shall only apply to decisions on wage-keeping that are made after the Act enters into force.

PCS. 2. The Minister of Taxation determines the date of entry into force of § 9, § 99, no. 3, § 103, § 109, no. 4 and 5, § 117, no. 4, § 118, no. 1, § 136, no. , 3 and 4, § 144, no. 1 and 2, § 148, no. 2, and section 149, no. 2.

Act No. 1404 of December 27, 2008 on the amendment of the Trade Marks Act, the Penal Code, the Act on Radio and Television Operations and various other laws (Strengthened efforts against piracy, etc.) contain the following entry into force:

§ 9

PCS. 1. The Act enters into force on 1 January 2009. PCS. 2-4. (Optional)

Act No. 189 of 18 March 2009 amending the Radio and Television Broadcasting Act (Extension of program permits for the fourth and fifth FM radio channels) contains the following entry into force:

§ 2

The Act enters into force on 1 March 2009.

Act no. 426 of 30 May 2009 amending the Act on Radio and Television Operations (New scheme for broadcasting non-commercial TV, changing the must carry rules, collecting license etc.) contains the following entry into force:

§ 2

PCS. 1. The Act shall enter into force on 1 June 2009, cf. 2nd PCS. 2. Section 1 (1), (2), (3), (19) and (21) of the Act shall enter into force on 1 November 2009. PCS. 3. Grants under the commitments made by the Radio and Television Board before the Act's entry into force can still be paid.

Act No. 1269 of 16 December 2009 amending the Act on Radio and Television Operations and the Copyright Act (Implementation of the Audiovisual Media Services Directive) contains the following entry into force:

§ 3

PCS. 1. The Act enters into force on 18 December 2009. PCS. 2. Section 90 (2) 3, of the Act on Radio and Television Operations, as drafted by section 1, no. 32 of this Act, applies only to

exclusive transmissions on which an agreement has been concluded or extended after the Act enters into force. PCS. 3. Entities which, at the time of entry into force of the Act, carry out program activities by means of satellite, common

antenna systems, terrestrial digital television broadcasting, short-wave transmission possibilities or other electronic communications networks, and which belong to the Danish authority, cf. 1, 1st sentence, of the Act on Radio and Television Activities, as drafted by § 1, no. 18 of this Act, and which has not already been registered with the Radio and Television Board, must register with the Board no later than 1. February 2010.

Act No. 1360 of 8 December 2010 on the amendment of the Act on Radio and Television Operations (Implementation of the Media Agreement for 2011-2014, etc.) contains the following entry into force provisions:

§ 2

PCS. 1. The Act enters into force on 1 January 2011, cf. 2nd

PCS. 2. The Minister of Culture shall determine the date of entry into force of section 11a of the Act on Radio and Television Activities, as drafted by section 1, no. 5 of this Act.

§ 3

DR can, irrespective of section 11, subsection 5 of the Radio and Television Act as drafted by § 1, no. 3 of this Act, continue to carry out program activities on the fourth FM radio channel on the basis of a license which has been notified or extended by the Radio and Television Board prior to the entry into force of the Act according to the rules in § 11, subs. 4, of the Act on Radio and Television Operations until a new license holder can commence his business.

Act No. 1531 of 21 December 2010 on financial and administrative matters for recipients of operating grants from the Ministry of Culture contains the following entry into force:

14. The Act shall enter into force on 1 January 2011. PCS. 2-3. (Optional)

Act no. 513 of May 27, 2013 amending the Act on Radio and Television Operations and the Act on TV 2 / DANMARK A / S (Amended must carry rules, DR's access to sponsorship, the coverage of the regional TV 2 companies, the abolition of the radio license, the reintroduction of a ban on product placement and the cancellation of the Minister of Finance's authorization to sell the shares in TV 2 / DENMARK A / S etc. as part of the implementation of the media agreement for 2012-2014) contains the following entry into force provisions:

§ 3

PCS. 1. The Act enters into force on 1 June 2013, cf. 2nd PCS. 2. § 1, no. 13-15, comes into force on 1 July 2013.

§ 4

PCS. 1. § 1, no. 16-18, applies only to programs for which an agreement on production has been concluded or extended after the entry into force of the Act, or the purchase of such programs after the entry into force of the Act.

PCS. 2. § 13, subs. Paragraphs 1 and 2 of the Act on Radio and Television Operations, as drafted by section 1 (7) of this Act, only apply to programs for which an agreement on sponsorship has been concluded or extended after the entry into force of the Act.

Act No. 644 of June 12, 2013 amending the Act on Radio and Television Operations (Prohibition on the Promotion of Terrorism in Program Activities, etc.) contains the following entry into force:

§ 2

The Act enters into force on 1 July 2013.

Act No. 1626 of 26 December 2013 on the amendment of the Act on Radio and Television Operations (New scheme for broadcasting non-commercial television) contains the following entry into force:

§ 2

PCS. 1. The Act enters into force on 1 January 2014. PCS. 2. The Radio and Television Board may issue permits to the broadcasting associations established pursuant to Executive

Order No. 1423 of 20 December 2011 on non-commercial television in MUX 1 as amended by Executive Order No. 884 of 28 June 2013, thus that the broadcasters on the same terms as apply to license holders, cf. Executive Order no. 1423 of 20 December 2011 on non-commercial TV in MUX 1 as amended by Executive Order no. 884 of 28 June 2013, may broadcast previously broadcast programs or newly produced programs from the affiliated broadcasters for a transitional period until the new license holders, according to the new local TV scheme, can begin their program activities. The sending partnerships are responsible for ensuring that the programs in question comply with the law and the Executive Order no. 1423 of 20 December 2011 on non-commercial television in MUX 1, as amended by the Executive Order no. pursuant to the Act, Executive Order no. 607 of June 20, 2005 on the updating, storage and delivery of radio and television programs. The Radio and Television Board can provide grants to cover the broadcasting associations' distribution costs in connection with the broadcasting of the above-mentioned programs within a total framework of 0.5 million. kr.

Act No. 1517 of 27 December 2014 on the Act amending the Act on Radio and Television Operations (Re-appointment of DR's Board of Directors and re-election of the regional TV 2 companies' boards, access to support from the public service pool, abolition of the business license and the dealer reporting obligation , new scheme for non-commercial local radio, etc.) contains the following entry into force:

§ 2

PCS. 1. The Act enters into force on 1 January 2015, cf. 2 and 3. PCS. 2. Section 1, no. 3, shall enter into force on 1 January 2019. PCS. 3. The Minister of Culture shall determine the date of entry into force of § 1, no. PCS. 4. The Minister of Culture shall lay down more detailed rules on the implementation of the election of the boards of the

regional TV 2 companies for the period 2015 to 2018 pursuant to § 1, no. 4.

Act No. 643 of June 8, 2016 amending the Act on Radio and Television Operations, the Act on Rental and the Act on the Rental of General Housing (Free choice of TV distributor, distribution of digital radio, etc.) contains the following entry into force:

§ 4

PCS. 1. The Act enters into force on 1 July 2016. PCS. 2. Before 1 July 2016, has there been an agreement between the owner of a common aerial plant and a television distributor or

program provider or between the owner of a property, an owner's association, cooperative housing association or the like. and the owner of a common antenna system on joint program supply, which through terms etc. prevents households from exercising it in § 6 a, subs. 1, and in the Act on Radio and Television Services as drafted by § 1, no. 3 of this Act, the right mentioned or prevents owners of properties, owner associations, cooperative housing associations or the like. to comply with households' request for exemption pursuant to section 6 a, subsection (1). 1, the obligation in § 6 a, subs. 1, first effect from the earliest of the following times: 1) Expiration of the agreement or 2) the end of a period corresponding to the notice of termination of the agreement, calculated from 1 October 2016 or the later date at

which the agreement can be terminated at the earliest. PCS. 3. For plants where technically it is not possible to disconnect individual households, the Act will not apply until 1 January

2018.

Act No. 1548 of 18 December 2018 amending the Act on Radio and Television Activities, the Personal Tax Act, the Social Pension Act and various other laws (Implementation of an agreement on focusing DR and the abolition of the media license, etc.) contains the following entry into force:

§ 8

PCS. 1. The Act shall enter into force on 1 January 2019, cf. 2nd PCS. 2. § 1, no. 4 and 5, and § 4 shall enter into force on 1 January 2022. However, after 1 January 2022, DR may collect media

license in accordance with the rules in force up to now in Chapter 10 of the Act on Radio and Television Operations , in so far as it concerns the collection of media license for the period before 1 January 2022.

PCS. 3-5. omitted

Act No. 1549 of 18 December 2018 amending the Act on Radio and Television Activities (Implementation of parts of the media agreement for 2019-2023, etc.) contains the following entry into force:

§ 2

PCS. 1. The Act enters into force on 1 January 2019. PCS. 2. This Act does not apply to licenses issued pursuant to the Act on Radio and Television Operations before 1 January 2019.

For such licenses, the applicable rules so far apply. PCS. 3. Rules laid down pursuant to section 47 (2). 3-5, in the Act on Radio and Television Operations, cf. Consolidated Act No.

444 of May 8, 2018, remains in force until they are repealed or replaced.

Ministry of Culture, March 16, 2019

Mette Bock

/ Lars M. Banke

Official notes

1) The law contains provisions implementing parts of Directive 2010/13 / EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain laws and regulations of the Member States concerning the provision of audiovisual media services (audiovisual media services directive), EU Official Journal 2010 L 95, page 1, and Directive 2002/22 / EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (the Utilities Directive), Official Journal 2002, no. L 108, page 51, as amended by Directive 2009/136 / EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009, Official Journal, 2009, No L 337, page 11. 2) The amendment that follows from § 1, no. 4 and 5 of Act no. 1548 of December 18, 2018 was incorrectly incorporated into the Consolidated Act no. 115 of 30 January 2019. 3) Pursuant to Act No. 1569 of 20 December 2006, section 16 (2) entered into force. 4, effective 1 January 2011. 4) According to Executive Order No. 1030 of 11 December 2003, parts of the Act entered into force on 17 December 2003. 5) Pursuant to Executive Order No. 1046 of 29 October 2008, § 1, no. 2, entered into force on 1 November 2008. 6) Pursuant to Executive Order No. 1046 of 29 October 2008, § 1, no. 2, entered into force on 1 November 2008.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (6 text(s)) Supersedes (6 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DK229