About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act (2018:287) Amending the Trademarks Act (2010:1877), Sweden

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2018 Dates Entry into force: May 25, 2018 Adopted: April 26, 2018 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Trademarks, Enforcement of IP and Related Laws

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Lag (2018:287) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)        

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § och 10 kap. 3 § varu-

märkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen

för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden

innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående in-

tresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 1 § omfattar inte uppgifter vars

yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne när-

stående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig

handling.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-

uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns bestämmelser som

begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

10 kap.

3 § Utöver det som anges i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:218) med

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får person-

uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 8 kap. 1 § behand-

las om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas,

göras gällande eller försvaras.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Anders Olin

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

SFS 2018:287 Publicerad

den 2 maj 2018


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SE198