About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulations of the Cabinet of Ministers No. 586 of June 29, 2010, on Procedures for the Registration of Film Producers (as amended on January 1, 2019), Latvia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Entry into force: July 16, 2010 Issued: June 29, 2010 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Other Notes This consolidated text of the Regulations takes into account amendments up to the 'Regulations of the Cabinet of Ministers No. 845 of December 18, 2018', which were published in the Official Gazette on December 27, 2018, and entered into force on January 1, 2019.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Latvian Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnijā noteikumi Nr. 586 'Filmu producentu reģistrācijas kārtība' (Ar grozījumiem: 01.01.2019)        

Izdevējs: Ministru kabinets Publicēts: Veids: noteikumi Latvijas Vēstnesis, 111 (4303), Numurs: 586 15.07.2010. Pieņemts: 29.06.2010. Stājas spēkā: 16.07.2010.

Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - ...

Grozījumi:

MK 18.12.2018. noteikumi Nr.845 / LV, 252 (6338), 27.12.2018. / Stājas spēkā 01.01.2019.

Ministru kabineta noteikumi Nr.586

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 20.§)

Filmu producentu reģistrācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar Filmu likuma 7.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā filmu producentus reģistrē filmu producentu reģistrā (turpmāk – reģistrs) un izslēdz no tā;

1.2. reģistra datu saturu.

2. Reģistrā reģistrē filmu producentus, kas ir Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti un Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 24. punktam un 1. pielikumam.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 845 redakcijā)

3. Filmu producentus reģistrē, izslēdz no reģistra un reģistrā iekļauto informāciju aktualizē Nacionālais kino centrs.

II. Reģistrācijai iesniedzamās ziņas un dokumenti

4. Lai reģistrētos reģistrā, filmu producents Nacionālajā kino centrā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

4.1. vispārīgas ziņas par filmu producentu (komersants, biedrība, nodibinājums) – veids, nosaukums (firma), reģistrācijas datums un numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija un amatpersonas;

4.2. ziņas par katru filmu producenta neatkarīgi producēto filmu:

1/4

4.2.1. filmas nosaukumu valsts valodā un tā tulkojumu angļu valodā vai citā valodā, ja filma attiecīgajā valodā ir dublēta, subtitrēta vai nodrošināts tās aizkadra tulkojums;

4.2.2. filmas kopproducentu, ja tāds ir;

4.2.3. filmas pabeigšanas gadu, veidu un žanru, kā arī filmas tehniskos datus;

4.2.4. filmas režisoru, scenāristu, operatoru, mūzikas autoru, mākslinieku, kā arī citus filmas autorus;

4.2.5. filmas galveno lomu tēlotājus, ja tādi ir;

4.2.6. filmas klasifikācijas indeksu saskaņā ar filmu klasifikācijas kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par filmu klasifikāciju;

4.2.7. filmas sižeta īsu atstāstījumu;

4.3. ziņas par katras pēdējo piecu gadu laikā pabeigtās filmu producenta neatkarīgi producētās filmas izplatīšanas rādītājiem:

4.3.1. apmeklētāju skaits filmas seansos Latvijā un ārvalstīs;

4.3.2. filmas dalība filmu festivālos Latvijā un ārvalstīs;

4.3.3. valstis, kuru izplatītājiem ir nodotas filmas izplatīšanas tiesības (norādot šo tiesību apjomu);

4.3.4. citi filmas izplatīšanas rezultāti Latvijā un ārvalstīs (televīzija, internets, videoizplatīšana), norādot filmas skatītāju vai patērētāju skaitu, ziņas par pārdošanu, lejupielādi, noskatīšanos (vienību vai reižu skaits).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 845)

5. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 845)

III. Lēmuma pieņemšana un ieraksta izdarīšana reģistrā

6. Lēmumu par filmu producenta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt filmu producentu pieņem Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona pirms lēmuma par filmu producenta reģistrāciju pieņemšanas pārliecinās, vai valsts budžetā ir saņemts valsts nodevas maksājums.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 845 redakcijā)

7. Ja ir pieņemts lēmums par filmu producenta reģistrāciju, atbildīgā amatpersona piešķir filmu producentam reģistrācijas numuru, izdara ierakstu reģistrā, izsniedz filmu producenta reģistrācijas apliecību. Lēmumā par filmu producenta reģistrāciju nosaka ikgadējo termiņu, līdz kuram filmu producentam jāiesniedz Nacionālajā kino centrā informācija par filmu producenta neatkarīgi producētajām filmām un filmu izplatīšanas rādītājiem.

8. Reģistrā ieraksta filmu producenta iesniegumā norādītās ziņas, kā arī reģistrācijas datumu un pēdējo informācijas atjaunošanas datumu.

9. Lēmumā par filmu producenta reģistrācijas atlikšanu norāda konstatētos trūkumus un nosaka 15 dienu termiņu trūkumu novēršanai.

10. Lēmumu par atteikumu reģistrēt filmu producentu Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona pieņem šādos gadījumos:

10.1. ja lēmumā par filmu producenta reģistrācijas atlikšanu noteiktajā termiņā nav novērsti tajā minētie trūkumi;

2/4

10.2. ja iesniedzējs neatbilst šo noteikumu prasībām.

11. Iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt Nacionālā kino centra amatpersonas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Reģistrācijas apliecība

12. Reģistrācijas apliecībā norāda filmas producenta reģistrācijas datumu, numuru, šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī ikgadējo reģistra informācijas atjaunošanas datumu.

13. Reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina Nacionālā kino centra amatpersona.

14. Reģistrācijas apliecības un filmu producenta iesnieguma veidlapu paraugus, kā arī veidlapu paraugus citai šajos noteikumos minētajai iesniedzamajai informācijai apstiprina Nacionālais kino centrs.

V. Reģistra informācijas aktualizēšana

15. Filmu producents reizi gadā (atbilstoši lēmumam par filmu producenta reģistrāciju) iesniedz Nacionālajā kino centrā šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētās ziņas par iepriekšējo kalendāra gadu.

16. Informāciju par izmaiņām šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajās ziņās filmu producents iesniedz Nacionālajā kino centrā 15 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas.

17. Ja Nacionālā kino centra rīcībā nonākusi informācija, ka reģistrā norādītas nepareizas ziņas, Nacionālais kino centrs pārbauda ziņas un, ja nepieciešams, pieprasa filmu producentam 14 dienu laikā sniegt precizētu informāciju.

VI. Izslēgšana no reģistra

18. Filmu producentu 15 dienu laikā pēc fakta konstatācijas izslēdz no reģistra, ja:

18.1. publiskos reģistros ir konstatēts, ka filmu producents ir likvidēts;

18.2. tas ir noteikts tiesas spriedumā;

18.3. saņemts filmu producenta iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

18.4. filmu producents 15 dienu laikā pēc noteiktā termiņa beigām nav sniedzis Nacionālajam kino centram šo noteikumu 15. un 16.punktā minētās ziņas;

18.5. filmu producents Nacionālajam kino centram sniedzis nepatiesas ziņas.

19. Filmu producentu izslēdz no reģistra, pamatojoties uz Nacionālā kino centra amatpersonas lēmumu.

20. Ja filmu producenta reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no filmu producenta izsniedz reģistrācijas apliecības dublikātu.

3/4

VII. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumus Nr.487 " Filmu izplatīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 171.nr.; 2002, 114.nr.; 2005, 172.nr.; 2008, 98.nr.).

22. Filmu producenta reģistrācijas apliecība, kas izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.487 "Filmu izplatīšanas noteikumi", ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām.

23. Reģistrējot filmu producentu, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrēts Nacionālajā kino centrā kā filmu producētājs (ražotājs) Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.487 "Filmu izplatīšanas noteikumi" noteiktajā kārtībā, filmu producentam nav jāiesniedz ziņas, kas jau ir reģistrētas Nacionālajā kino centrā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"

4/4


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s))
Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. LV098