About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Notification No. 369/2015 Coll. of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Slovakia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2015 Dates Entry into force: December 11, 2015 Adopted: December 11, 2015 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), IP Regulatory Body Notes Notification No. 369/2015 Coll. of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic was issued and entered into force on December 11, 2015.
This Notification provides that (i)the President of the Slovak Republic ratified the Agreement on July 22, 2015; (ii)the National Council of the Slovak Republic approved the Agreement on Visegrad Patent Institute (hereinafter the 'Agreement') by Resolution No. 1870 on June 30, 2015; (iii)the instrument of ratification was deposited on August 3, 2015 with the Hungarian Government as Depositary; and (iv)the Agreement entered into force on December 13, 2015 in accordance with its Article 18(1).

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovak Oznámenie č. 369/2015 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky        

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2015

Vyhlásené: 11. 12. 2015

Časová verzia predpisu účinná od: 11.12.2015

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 369

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1870 z 30. júna 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 22. júla 2015.

Ratifikačná listina bola 3. augusta 2015 uložená u depozitára, ktorým je vláda Maďarska.

Dohoda nadobudne platnosť 13. decembra 2015 v súlade s článkom 18 ods. 1.

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

K oznámeniu č. 369 2015 Z. z.

DOHODA O VYŠEHRADSKOM PATENTOVOM INŠTITÚTE

Vlády Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky

Potvrdzujúc svoje pevné rozhodnutie dodržiavať záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o patentovej spolupráci prijatej vo Washingtone 19. júna 1970,

So želaním presadzovať inováciu a kreativitu a podporovať ekonomický rast a konkurencieschopnosť v regióne strednej a východnej Európy,

Uvedomujúc si zásadnú úlohu svojich úradov priemyselného vlastníctva pri dosahovaní týchto cieľov poskytovaním služieb vynálezcom a rôznym odvetviam priemyslu v oblasti patentového práva a praxe a poskytovaním vysokokvalitných odborných znalostí potrebných na zabezpečenie právnej ochrany ich vynálezov,

So želaním, aby ich úrady priemyselného vlastníctva prehĺbili vzájomnú spoluprácu, a tým posilnili svoju odbornosť a spojili zdroje v prospech používateľov, najmä individuálnych vynálezcov, malých a stredných podnikov a výskumných organizácií financovaných z verejných zdrojov,

So želaním ponúknuť používateľom patentového systému v strednej a východnej Európe výhodný a účinný spôsob získavania medzinárodnej patentovej ochrany, a tak im uľahčiť prístup do systému založeného Zmluvou o patentovej spolupráci,

Potvrdzujúc rozhodnutie dodržiavať záväzky vyplývajúce z Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) prijatého v Mníchove 5. októbra 1973, vrátane Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení, zároveň si želajúc vykonávať práva, ktoré im boli udelené týmito právnymi nástrojmi,

So želaním zriadiť medzivládnu organizáciu podľa článku 16 a 32 Zmluvy o patentovej spolupráci, ktorá by – za podmienky menovania zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a schválenia dohody medzi touto organizáciou a medzinárodným úradom WIPO – plnila funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci a ktorej úlohou by bolo vykonávať medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum týkajúci sa medzinárodných patentových prihlášok podaných podľa tejto zmluvy,

dohodli sa takto:

Článok 1 Založenie Vyšehradského patentového inštitútu

Vyšehradský patentový inštitút sa týmto zakladá ako medzivládna organizácia pre spoluprácu v oblasti patentov.

Článok 2 Definície

(1) Na účely tejto dohody (i) „VPI“ znamená Vyšehradský patentový inštitút;

(ii) „národný úrad“ znamená ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, ktorý je poverený udeľovaním patentov;

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

(iii) „PCT“ znamená Zmluvu o patentovej spolupráci prijatú vo Washingtone 19. júna 1970 a zmenenú a doplnenú 28. septembra 1979, 3. februára 1984 a 3. októbra 2001 a vykonávací predpis pripojený k tejto zmluve v znení neskorších predpisov;

(iv) „EPD“ znamená Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) prijatý v Mníchove 5. októbra 1973, v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu revidujúceho EPD z 29. novembra 2000;

(v) „WIPO“ znamená Svetová organizácia duševného vlastníctva;

(vi) „medzinárodný úrad“ znamená medzinárodný úrad WIPO.

(2) Ak ustanovenia tejto dohody týkajúce sa PCT prihlášky obsahujú podmienky alebo výrazy, ktoré definuje PCT, majú taký istý význam ako podľa PCT.

Článok 3 Vyšehradský patentový inštitút

(1) VPI má správnu a finančnú autonómiu.

(2) VPI riadi správna rada a spravuje sekretariát na čele s riaditeľom.

(3) Hlavnou úlohou VPI je pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT. Správna rada môže rozhodnúť o poverení VPI ďalšími podobnými úlohami v oblasti patentov.

(4) Založenie a činnosť VPI nesmie nijako ovplyvniť výlučné právomoci národných úradov týkajúce sa národných patentov a patentov s rovnakým účinkom.

Článok 4 Právne postavenie VPI

(1) VPI má právnu subjektivitu.

(2) VPI má v každom zmluvnom štáte najširšiu právnu spôsobilosť poskytovanú právnickým osobám vnútroštátnym právom. Môže najmä uzatvárať zmluvy, nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať ním a môže byť účastníkom súdneho konania.

(3) Riaditeľ VPI zastupuje VPI.

Článok 5 Sídlo

(1) VPI má sídlo v Budapešti.

(2) VPI má svoju pobočku v každom zo zmluvných štátov, pokiaľ správna rada nerozhodne inak na základe žiadosti zmluvného štátu, ktorý si neželá takúto pobočku viesť.

(3) VPI uzavrie dohodu o sídle s Maďarskom.

Článok 6 Výsady a imunity

(1) V rozsahu svojich úradných aktivít je VPI, jeho vlastníctvo a príjem vyňatý zo všetkých priamych daní.

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

(2) Ak VPI na účely svojich úradných aktivít uskutočňuje podstatné nákupy, v ktorého cene sú zahrnuté dane alebo poplatky, zmluvné štáty, vždy keď je to možné podľa právnych predpisov zmluvného štátu, vykonajú vhodné opatrenia s cieľom vrátiť alebo nahradiť tieto dane a poplatky.

(3) V súvislosti s poplatkami a daňami, ktoré tvoria výlučne úhrady za verejne prospešné služby, sa žiadne oslobodenie neuplatňuje.

(4) V dohode o sídle podľa článku 5 ods. 3 môžu byť priznané aj iné výsady a imunity, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 7 Zodpovednosť

(1) Zmluvná zodpovednosť VPI sa riadi právom, ktorým sa spravuje príslušná zmluva podľa nariadenia (EK) č. 593/2008 (Rím I), ak je to vhodné, alebo ak nie, tak podľa práva zmluvného štátu konajúceho súdu.

(2) Mimozmluvná zodpovednosť VPI týkajúca sa akejkoľvek škody, ktorú spôsobil VPI alebo zamestnanci sekretariátu pri výkone svojich povinností, do tej miery, že to nie je ani občianska ani obchodná záležitosť v zmysle nariadenia (EK) č. 864/2007 (Rím II), sa riadia právom zmluvného štátu, v ktorom ku škode došlo.

(3) Súd, ktorý je príslušný na riešenie sporov podľa odseku 2, musí byť súdom zmluvného štátu, v ktorom ku škode došlo.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú bez ohľadu na výkon úloh VPI, ktoré boli zverené národným úradom. Zodpovednosť národných úradov voči VPI a zodpovednosť VPI voči národným úradom sa riadi podmienkami určenými správnou radou.

Článok 8 Činnosti VPI

(1)

(a) S výhradou článku 20 VPI pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT, v súlade s dohodou medzi medzinárodným úradom a VPI, pre prihlášky podané na prijímací úrad štátu, ktorý je zmluvnou stranou tejto dohody alebo ktorý koná v jeho mene.

(b) Dohoda medzi medzinárodným úradom a VPI môže ustanoviť, že VPI vykonáva činnosť aj pre ďalšie prihlášky podané na prijímací úrad iného zmluvného štátu PCT alebo ktorý koná v jeho mene, ak prijímací úrad tohto štátu určí VPI na tento účel.

(2) Pri uzatváraní a plnení dohody uvedenej v odseku 1 VPI dodržiava záväzky zmluvných štátov tejto dohody, ktoré im vyplývajú z Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) vrátane Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení.

(3) V prípade rozporu medzi ustanoveniami PCT a ustanoveniami tejto dohody majú ustanovenia PCT prednosť.

(4) Činnosti VPI ako orgánu pre medzinárodnú rešerš a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum a v súvislosti s akýmikoľvek inými úlohami, ktorými bol poverený podľa článku 3 odseku 3, budú vykonávať národné úrady v mene VPI v súlade s podmienkami určenými správnou radou.

(5) Správna rada určí kritériá rozdeľovania práce, ktorá má byť vykonaná podľa odseku 4, medzi národné úrady. Musia byť spravodlivé, nestranné a náležité, zabezpečujúce vyvážené rozdelenie.

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

(6) Národné úrady budú v súlade s finančnými predpismi prijímať úhrady za činnosti, ktoré vykonávajú podľa odseku 4.

Článok 9 Riaditeľ a sekretariát VPI

(1) Riaditeľ zodpovedá za organizáciu činnosti VPI. Sekretariát zodpovedá za organizáciu a administratívnu podporu činností VPI a slúži tiež ako sekretariát správnej rady.

(2) Sekretariát riadi riaditeľ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.

(3) Riaditeľ má najmä tieto úlohy a právomoci:

(i) je povinný urobiť všetky potrebné kroky na zabezpečenie efektívneho plnenia úloh VPI vrátane prijímania vnútorných administratívnych pokynov;

(ii) môže predkladať správnej rade akýkoľvek návrh, ktorým sa menia vykonávacie predpisy, ako aj návrh rozhodnutí, ktoré spadajú do pôsobnosti správnej rady;

(iii) pripravuje a realizuje rozpočet a jeho akékoľvek zmeny alebo doplnenia;

(iv) každý rok predkladá správnej rade správu o riadení.

(4) Riaditeľ musí konať v súlade s pokynmi správnej rady tak pri vnútorných, ako aj pri vonkajších záležitostiach VPI.

(5) Národné úrady pomáhajú riaditeľovi a sekretariátu pri plnení úloh v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s podmienkami určenými správnou radou.

(6) Zamestnanci sekretariátu sú viazaní aj po ukončení pracovného pomeru mlčanlivosťou a nesmú využívať informácie, ktoré sú vo svojej povahe profesionálnym tajomstvom.

Článok 10 Vymenovanie riaditeľa

(1) Riaditeľa VPI vymenúva správna rada na dobu určitú, nie dlhšiu ako štyri roky. Správna rada ho môže vymenovať opakovane. Dĺžku prvého vymenovania a prípadne ďalších vymenovaní, ako aj všetky ďalšie podmienky vymenovania určuje správna rada.

(2) Správna rada má voči riaditeľovi VPI disciplinárnu právomoc.

Článok 11 Správna rada

(1) Správna rada sa skladá zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát má právo vymenovať do správnej rady jedného zástupcu a jedného náhradného zástupcu.

(2) Rokovacím jazykom správnej rady je anglický jazyk. Dokumenty predkladané správnej rade a zápisy z rokovaní sa vypracovávajú v anglickom jazyku.

(3) Správna rada príjme vlastný rokovací poriadok.

Článok 12 Právomoci správnej rady v niektorých záležitostiach

(1) Správna rada má právomoc prijímať a meniť

(i) vykonávacie predpisy,

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

(ii) finančné predpisy,

(iii) podmienky zamestnávania zamestnancov sekretariátu a

(iv) svoj rokovací poriadok.

(2) Správna rada je oprávnená udeliť právomoc riaditeľovi VPI rokovať a, s výhradou jej schválenia, uzatvárať zmluvy v mene VPI so štátmi a medzivládnymi organizáciami.

(3) Správna rada vykonáva aj ostatné funkcie, ktoré sú potrebné na realizáciu ustanovení tejto dohody.

Článok 13 Rozhodnutia správnej rady a pravidlá hlasovania

(1) Správna rada sa bude snažiť prijímať rozhodnutia na základe konsenzu. Ak nie je možné dospieť k rozhodnutiu konsenzom, o príslušnej veci rozhodne hlasovaním.

(2) Právo hlasovať v správnej rade je obmedzené na zmluvné štáty. Každý zmluvný štát má jeden hlas a hlasuje len vo svojom mene.

(3) S výhradou odseku 4, rozhodnutia správnej rady si vyžadujú dve tretiny odovzdaných hlasov.

(4) Jednomyseľné hlasovanie zmluvných štátov sa vyžaduje pri rozhodnutiach, ktoré má správna rada oprávnenie prijať podľa článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 5, článku 12 ods. 1, článku 12 ods. 2 a článku 14 ods. 4. Správna rada prijme takéto rozhodnutia alebo prijme rozhodnutia podľa odseku 1 na základe konsenzu, len ak sú zastúpené všetky zmluvné štáty.

(5) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

Článok 14 Finančné ustanovenia

(1) Rozpočet VPI musí byť vyrovnaný. Musí byť vypracovaný podľa všeobecne prijatých rozpočtových princípov ustanovených finančnými predpismi. Podľa potreby môže byť rozpočet zmenený alebo doplnený.

(2) Výdavky VPI musia byť kryté z vlastných zdrojov a v prípade potreby osobitnými finančnými príspevkami zmluvných štátov, ktorých výšku určí správna rada v súlade s finančnými predpismi. Vlastné zdroje VPI musia obsahovať všetky príspevky z poplatkov a ostatných zdrojov a tiež, podľa potreby, rezervy VPI.

(3) VPI môže vyberať poplatky za každú úlohu alebo postup vykonaný podľa tejto dohody. Vykonávacie predpisy určia najmä výšku poplatkov a spôsoby ich úhrady. Výška poplatkov musí byť určená na takej úrovni, aby boli príjmy z nich dostatočné, a tým bol rozpočet VPI vyrovnaný.

(4)

(a) Ak VPI nie je schopný vyrovnať rozpočet v súlade s podmienkami podľa odseku 3, zmluvné štáty musia poukázať VPI osobitné finančné príspevky, ktorých výšku určí správna rada v súlade s finančnými predpismi.

(b) Ak sú zabezpečené iné prostriedky na dočasné krytie deficitu alebo jeho časti, môže správna rada rozhodnúť o jeho prenose a zmluvné štáty nebudú vyzvané na úhradu príspevkov.

(c) Ak to finančná situácia VPI umožní, môže správna rada rozhodnúť o vrátení príspevkov uhradených podľa pododseku (a) tým zmluvným štátom, ktoré ich uhradili.

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

(5) Výdavky zahrnuté do rozpočtu sa schvaľujú na jedno účtovné obdobie, pokiaľ finančné predpisy neustanovujú inak. Účtovné obdobie začína 1. januára a končí 31. decembra.

(6) Riaditeľ VPI predkladá návrh rozpočtu správnej rade najneskôr v deň určený finančnými predpismi. Rozpočet a jeho zmeny a doplnenia prijíma správna rada.

(7)

(a) Príjmové a výdavkové účty a súvahu VPI kontrolujú audítori, ktorých nezávislosť je nespochybniteľná. Sú vymenovaní správnou radou na päť rokov s možnosťou obnovenia alebo predĺženia. Na konci každého účtovného obdobia vypracujú audítori správu obsahujúcu podpísaný audítorský posudok.

(b) Riaditeľ VPI každý rok predkladá správnej rade účty z predchádzajúceho účtovného obdobia vo vzťahu k rozpočtu a súvahe na preukázanie aktív a záväzkov VPI spolu s audítorskou správou. Správna rada schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spolu s audítorskou správou a udelí riaditeľovi VPI absolutórium za plnenie rozpočtu.

(8) Finančné predpisy ustanovia najmä:

(i) opatrenia týkajúce sa zostavovania a plnenia rozpočtu a na predloženie a kontrolu účtov;

(ii) spôsob určenia výšky osobitných finančných príspevkov, ako aj postup, akým ho majú zmluvné štáty sprístupniť VPI;

(iii) spôsob určenia výšky súm, ktoré dostanú národné úrady za činnosti vykonávané podľa článku 8 ods. 4, ako aj postup, akým ich má VPI sprístupniť týmto úradom;

(iv) pravidlá na rozdeľovanie prebytku, ktorý vznikne VPI jeho činnosťou, medzi zmluvné štáty;

(v) všeobecne uznávané účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.

Článok 15 Vykonávacie predpisy

(1) Vykonávacie predpisy ustanovia pravidlá, ktoré sa týkajú:

(i) záležitostí, ohľadne ktorých táto dohoda výslovne odkazuje na vykonávací predpis;

(ii) akýchkoľvek administratívnych požiadaviek, záležitostí alebo postupov;

(iii) akýchkoľvek informácií potrebných na uplatňovanie ustanovení tejto dohody;

(iv) výšky poplatkov a spôsobov ich úhrad.

(2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto dohody a ustanoveniami vykonávacích predpisov majú prednosť ustanovenia tejto dohody. Vykonávacie predpisy nie sú súčasťou tejto dohody.

Článok 16 Ratifikácia

(1) Táto dohoda podlieha ratifikácii podľa príslušných ústavných požiadaviek zmluvných štátov.

(2) Ratifikačné listiny budú uložené u vlády Maďarska (ďalej len „depozitár“).

Článok 17 Prístup

(1) Táto dohoda je otvorená na pristúpenie akémukoľvek európskemu štátu na základe pozvania správnej rady.

Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

(2) Listiny o prístupe budú uložené u depozitára.

Článok 18 Nadobudnutie platnosti

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dva mesiace po uložení ratifikačných listín Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.

(2) Pristúpenie nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca od uloženia listiny o prístupe.

Článok 19 Počiatočný príspevok

(1) Po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné štáty podľa článku 18 ods. 1 uhradia VPI počiatočný príspevok. Počiatočným príspevkom sa pokryjú náklady na zriadenie VPI a na tento účel sa použijú. Výška počiatočného príspevku sa rozdelí medzi zmluvné štáty rovným dielom.

(2) Každý štát, ktorý pristúpi k tejto dohode, taktiež uhradí počiatočný príspevok. V tomto prípade bude počiatočný príspevok použitý na pokrytie nákladov, ktoré vznikli VPI v súvislosti s prístupom tohto štátu. Výšku tohto počiatočného príspevku určí správna rada.

Článok 20 Vymenovanie VPI

VPI požiada, aby ho zhromaždenie Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu vymenovalo do funkcie orgánu pre medzinárodnú rešerš a orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa ustanovení PCT. Zmluvné štáty poskytnú VPI súčinnosť pri tomto procese.

Článok 21 Výhrady

Nie sú povolené žiadne výhrady k tejto dohode.

Článok 22 Zmeny

(1) Táto dohoda môže byť zmenená na základe dohody medzi zmluvnými štátmi.

(2) Návrhy zmien tejto dohody môže predložiť ktorýkoľvek zmluvný štát. Tieto návrhy budú oznámené správnej rade.

(3) Pokiaľ nie je v dohode meniacej túto dohodu ustanovené inak, všetky zmeny tejto dohody nadobudnú platnosť dva mesiace od uloženia schvaľovacích listín všetkými zmluvnými štátmi.

Článok 23 Vypovedanie, ukončenie a pozastavenie

(1) Ktorýkoľvek zo zmluvných štátov môže kedykoľvek túto dohodu vypovedať. Vypovedanie bude oznámené depozitárovi. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po prijatí tohto oznámenia.

(2) Táto dohoda môže byť ukončená kedykoľvek na základe súhlasu všetkých zmluvných štátov za podmienok dohodnutých medzi nimi.

(3) Vykonávanie tejto dohody môže byť pozastavené kedykoľvek na základe súhlasu všetkých zmluvných štátov za podmienok dohodnutých medzi nimi.

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

Článok 24 Spory

(1) Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody alebo vykonávacích predpisov, ktorý nie je vyriešený rokovaním, bude na žiadosť jedného z dotknutých štátov predložený správnej rade, ktorá sa bude snažiť o dosiahnutie dohody medzi dotknutými štátmi.

(2) Ak nie je takáto dohoda dosiahnutá do jedného roka odo dňa, keď bol spor postúpený správnej rade, ktorýkoľvek z dotknutých štátov môže spor predložiť Medzinárodnému súdnemu dvoru.

Článok 25 Jazyk dohody a depozitár dohody

Táto dohoda vyhotovená v jedinom origináli v anglickom jazyku bude uložená u depozitára.

Článok 26 Postúpenie a oznámenie

(1) Depozitár vyhotoví overené kópie originálu tejto dohody a postúpi ich vládam všetkých signatárskych štátov a pristupujúcich štátov.

(2) Depozitár dohody oznámi vládam štátov podľa odseku 1

(i) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;

(ii) dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody;

(iii) každú výpoveď prijatú podľa článku 23 ods. 1 a dátum, keď táto výpoveď nadobúda platnosť.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

DANÉ v Bratislave 26 februára 2015.

Za vládu Českej republiky Josef Kratochvíl

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky

Za vládu Maďarska Miklós Bendzsel

Predseda Maďarského úradu duševného vlastníctva

Za vládu Poľskej republiky Alicja Adamczak

Predsedníčka Patentového úradu Poľskej republiky

Za vládu Slovenskej republiky Ľuboš Knoth

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

K oznámeniu č. 369 2015 Z. z.

AGREEMENT ON THE VISEGRAD PATENT INSTITUTE

The Governments of the Czech Republic, Hungary, Republic of Poland and the Slovak Republic

Affirming their strong commitment to fully respecting their obligations under the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970,

Desiring to foster innovation and creativity and to promote economic growth and competitiveness in the Central and Eastern European region*,

Recognizing the crucial role their own industrial property offices perform in attaining these objectives through serving their inventors and industries in the area of patent law and practice and providing them with high-quality expertise necessary for securing legal protection for their inventions,

Desiring that their industrial property offices enhance their cooperation with a view to strengthening that expertise and pooling their resources for the benefit of their users, in particular individual inventors, small and medium-sized enterprises, and publicly funded research organisations,

Desiring to offer Central and Eastern European users of the patent system a favourable and efficient option for obtaining patent protection internationally and, to that end, to facilitate their access to the system established under the Patent Cooperation Treaty,

Affirming their strong commitment to fully respecting their obligations under the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) done at Munich on 5 October 1973, including its Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction, while wishing to exercise the rights these legal instruments have conferred on them,

Desiring to establish an intergovernmental organization under Article 16 and Article 32 of the Patent Cooperation Treaty which shall – subject to appointment by the Assembly of the International Patent Cooperation Union and approval by the Assembly of the agreement between such organization and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) – fulfil the function of the International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty and whose task shall be to carry out international search and international preliminary examination with respect to international patent applications filed under that Treaty,

Have agreed as follows:

Article 1 Establishment of the Visegrad Patent Institute

The Visegrad Patent Institute is hereby established as an intergovernmental organisation for cooperation in the field of patents.

Article 2 Definitions

(1) For the purposes of this Agreement

(i) “VPI” means the Visegrad Patent Institute;

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

(ii) “national office” means the central industrial property office of a Contracting State entrusted with the granting of patents;

(iii) “PCT” means the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001 and the Regulations annexed to that Treaty as amended;

(iv) “EPC” means the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) done at Munich on 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000;

(v) “WIPO” means the World Intellectual Property Organization;

(vi) “International Bureau” means the International Bureau of WIPO.

(2) Where provisions of this Agreement relating to the application of the PCT contain terms and expressions that are defined by the PCT, they shall have the same meaning as under the PCT.

Article 3 Visegrad Patent Institute

(1) The VPI shall have administrative and financial autonomy.

(2) The VPI shall be governed by an Administrative Board and administered by a Secretariat managed by a Director.

(3) The main task of the VPI shall be to act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT. The Administrative Board may decide to entrust the VPI with other similar tasks in the field of patents.

(4) The establishment and the operation of the VPI shall in no way affect the exclusive competence of the national offices with respect to national patents and patents having the same effect.

Article 4 Legal status of the VPI

(1) The VPI shall have legal personality.

(2) In each of the Contracting States, the VPI shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State. It may in particular enter into contracts, acquire or dispose of movable or immovable property and be a party to legal proceedings.

(3) The Director of the VPI shall represent the VPI.

Article 5 Headquarters

(1) The VPI shall have its headquarters in Budapest.

(2) The VPI shall have a branch office in each of the other Contracting States unless the Administrative Board decides otherwise at the request of a Contracting State not wishing to host such an office.

(3) The VPI shall conclude a headquarters agreement with Hungary.

Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

Article 6 Privileges and immunities

(1) Within the scope of its official activities the VPI, its property and income shall be exempt from all direct taxes.

(2) Where substantial purchases for the exercise of the official activities of the VPI are made, in the price of which taxes or duties are included, appropriate measures shall, whenever possible, be taken by the Contracting States to remit or reimburse to the VPI the amount of such taxes or duties.

(3) No exemption shall be accorded in respect of duties and taxes which amount merely to charges for public utility services.

(4) The headquarters agreement referred to in Article 5(3) may grant privileges and immunities other than those specified in paragraphs (1) and (2).

Article 7 Liability

(1) The contractual liability of the VPI shall be governed by the law applicable to the contract in question in accordance with Regulation (EC) No 593/2008 (Rome I), where applicable, or failing that in accordance with the law of the Contracting State of the court seized.

(2) The non-contractual liability of the VPI in respect of any damage caused by it or the employees of the VPI Secretariat in the performance of their duties, to the extent that it is not a civil and commercial matter within the meaning of Regulation (EC) No 864/2007 (Rome II), shall be governed by the law of the Contracting State in which the damage occurred.

(3) The court with jurisdiction to settle disputes under paragraph (2) shall be a court of the Contracting State in which the damage occurred.

(4) The provisions of paragraphs (1) to (3) shall apply irrespective of the performance of the tasks of the VPI being entrusted to national offices. The liability of the national offices towards the VPI and the liability of the VPI towards the national offices shall be governed by the terms and conditions laid down by the Administrative Board.

Article 8 Activities of the VPI

(1)

(a) Subject to Article 20, the VPI shall act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the International Bureau and the VPI, for applications filed with the receiving Office of, or acting for, any State party to this Agreement.

(b) The agreement between the International Bureau and the VPI may provide that the VPI shall also act for other applications filed with the receiving Office of, or acting for, any other Contracting State of the PCT where the receiving Office of such State specifies the VPI for that purpose.

(2) When concluding and implementing the agreement referred to in paragraph (1), the VPI shall comply with the obligations the Contracting States of this Agreement have under the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), including its Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction.

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

(3) In case of conflict between the provisions of the PCT and those of this Agreement, the provisions of the PCT shall prevail.

(4) Activities of the VPI as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority and in relation to any other task entrusted to it under Article 3(3) shall be carried out by the national offices on behalf of the VPI in accordance with the terms and conditions laid down by the Administrative Board.

(5) The Administrative Board shall lay down the criteria for distributing the work to be carried out under paragraph (4) among the national offices. They shall be fair, equitable and relevant, ensuring a balanced distribution.

(6) The national offices shall, in accordance with the Financial Regulations, receive reimbursements for the activities they carry out under paragraph (4).

Article 9 The Secretariat and the Director of the VPI

(1) The Director shall be responsible for the organisation of the activities of the VPI. The Secretariat shall be responsible for administrative support and shall also act as the secretariat of the Administrative Board.

(2) The Secretariat shall be managed by the Director, who shall be responsible for its activities to the Administrative Board.

(3) To this end, the Director shall have in particular the following functions and powers:

(i) he shall take all necessary steps to ensure the efficient performance of the VPI’s tasks, including the adoption of internal administrative instructions;

(ii) he may submit to the Administrative Board any proposal for amending the Implementing Regulations, or for decisions that come within the competence of the Administrative Board;

(iii) he shall prepare and implement the budget as well as any amendment or supplement thereto;

(iv) he shall submit a management report to the Administrative Board each year.

(4) The Director shall conform to the instructions of the Administrative Board as to the internal and external affairs of the VPI.

(5) National offices shall assist the Director and the Secretariat in fulfilling their tasks to the extent necessary and in accordance with the arrangements established by the Administrative Board.

(6) The employees of the Secretariat shall be bound, even after the termination of their employment, neither to disclose nor to make use of the information which by its nature is a professional secret.

Article 10 Appointment of the Director

(1) The Director of the VPI shall be appointed by the Administrative Board for a fixed term, which shall not exceed four years. He shall be eligible for reappointment. The periods of the initial appointment and possible subsequent appointments, as well as all other conditions of the appointment, shall be fixed by the Administrative Board.

(2) The Administrative Board shall exercise disciplinary authority over the Director of the VPI.

Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

Article 11 The Administrative Board

(1) The Administrative Board shall be composed of the Representatives and the alternate Representatives of the Contracting States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one Representative and one alternate Representative to the Administrative Board.

(2) The language used in the deliberations of the Administrative Board shall be English. Documents submitted to the Administrative Board and the minutes of its deliberations shall be drawn up in English.

(3) The Administrative Board shall establish its own Rules of Procedure.

Article 12 Competence of the Administrative

Board in certain matters

(1) The Administrative Board shall be competent to adopt and amend

(i) the Implementing Regulations,

(ii) the Financial Regulations,

(iii) the conditions of employment of the employees of the Secretariat,

(iv) and its Rules of Procedure.

(2) The Administrative Board shall be competent to authorise the Director of the VPI to negotiate and, subject to its approval, to conclude agreements on behalf of the VPI with states and intergovernmental organisations.

(3) The Administrative Board shall perform such other functions as are appropriate to implementing the provisions of this Agreement.

Article 13 Decisions of the Administrative

Board and voting rules

(1) The Administrative Board shall endeavour to take its decisions by consensus. Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting.

(2) The right to vote in the Administrative Board shall be restricted to the Contracting States. Each Contracting State shall have one vote and shall vote only in its own name.

(3) Subject to paragraph (4), the decisions of the Administrative Board shall require two-thirds of the votes cast.

(4) Unanimity of the Contracting States voting shall be required for the decisions the Administrative Board is empowered to take under Articles 3(3), 5(2), 7(4), 8(5), 12(1), 12(2) and 14(4). The Administrative Board shall take such decisions or, under paragraph (1), shall take decisions by consensus only if all the Contracting States are represented.

(5) Abstentions shall not be considered as votes.

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15

Article 14 Financial provisions

(1) The budget of the VPI shall be balanced. It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down in the Financial Regulations. If necessary, the budget may be amended or supplemented.

(2) The expenses of the VPI shall be covered by its own resources and, where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States, the amount of which shall be determined by the Administrative Board in accordance with the Financial Regulations. The VPI’s own resources shall comprise all income from fees and other sources, and also, where applicable, the reserves of the VPI.

(3) The VPI may levy fees for any task or procedure carried out under this Agreement. The Implementing Regulations shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid. The amounts of the fees shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the VPI’s budget to be balanced.

(4)

(a) However, if the VPI is unable to balance its budget under the conditions laid down in paragraph (3), the Contracting States shall remit to the VPI special financial contributions, the amount of which shall be determined by the Administrative Board in accordance with the Financial Regulations.

(b) If other means of provisionally covering any deficit or any part thereof are secured, the Administrative Board may decide that such deficit be carried forward and that the Contracting States should not be asked to pay contributions.

(c) If the financial situation of the VPI so permits, the Administrative Board may decide that any contributions paid under subparagraph (a) be reimbursed to the Contracting States which have paid them.

(5) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period, unless the Financial Regulations provide otherwise. The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.

(6) The Director of the VPI shall submit the draft budget to the Administrative Board no later than the date prescribed in the Financial Regulations. The budget, and any amendment or supplement to it, shall be adopted by the Administrative Board.

(7)

(a) The income and expenditure account and a balance sheet of the VPI shall be examined by auditors whose independence is beyond doubt. They shall be appointed by the Administrative Board for a period of five years, which shall be renewable or extensible. The auditors shall draw up a report containing a signed audit opinion after the end of each accounting period.

(b) The Director of the VPI shall annually submit to the Administrative Board the accounts of the preceding accounting period in respect of the budget and the balance sheet showing the assets and liabilities of the VPI together with the report of the auditors. The Administrative Board shall approve the annual accounts together with the report of the auditors and shall discharge the Director of the VPI in respect of the implementation of the budget.

(8) The Financial Regulations shall lay down in particular:

(i) the arrangements relating to the establishment and implementation of the budget and for rendering and auditing the accounts;

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

(ii) the method for determining the amounts of the special financial contributions as well as the procedure whereby they are to be made available to the VPI by the Contracting States;

(iii) the method for determining the amounts of reimbursements national offices shall receive for the activities they carry out under Article 8(4) as well as the procedure whereby they are to be made available to these offices by the VPI;

(iv) the rules on distributing, among the Contracting States, any surplus the VPI may generate through its operations;

(v) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements shall be based.

Article 15 Implementing Regulations

(1) The Implementing Regulations shall lay down rules concerning:

(i) matters in respect of which this Agreement expressly refers to the Implementing Regulations;

(ii) any administrative requirements, matters, or procedures;

(iii) any details useful in the implementation of the provisions of this Agreement;

(iv) the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

(2) In case of conflict between the provisions of this Agreement and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Agreement shall prevail. The Implementing Regulations shall not be an integral part of this Agreement.

Article 16 Ratification

(1) This Agreement shall be subject to ratification in accordance with the respective constitutional requirements of the Contracting States.

(2) Instruments of ratification shall be deposited with the Government of Hungary (hereinafter referred to as „Depositary”).

Article 17 Accession

(1) This Agreement shall be open to accession by any European State at the invitation of the Administrative Board.

(2) Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

Article 18 Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force two months after the Czech Republic, Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic have all deposited their instruments of ratification.

(2) Any accession shall take effect on the first day of the second month after the deposit of the instrument of accession.

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17

Article 19 Initial contribution

(1) Upon entry into force of this Agreement, the Contracting States referred to in Article 18(1) shall pay to the VPI an initial contribution. The initial contribution shall cover the costs of setting up the VPI and shall be used for that purpose. The amount of that initial contribution shall be divided among those Contracting States in equal parts.

(2) Any State which accedes to this Agreement shall also pay an initial contribution. In this case, the initial contribution shall cover the costs incurred by the VPI in connection with the accession of that State. The amount of that initial contribution shall be fixed by the Administrative Board.

Article 20 Appointment of the VPI

The VPI shall seek appointment by the Assembly of the International Patent Cooperation Union as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority in accordance with the provisions of the PCT. The Contracting States shall assist the VPI in that process.

Article 21 Reservations

No reservations to this Agreement are permitted.

Article 22 Amendments

(1) This Agreement may be amended by an agreement between the Contracting States.

(2) Proposals for the amendment of this Agreement may be initiated by any Contracting State. Such proposals shall be communicated to the Administrative Board.

(3) Unless otherwise provided in the agreement amending this Agreement, any amendment to this Agreement shall enter into force two months after all the Contracting States have deposited their instruments of approval.

Article 23 Denunciation, termination and suspension

(1) Any Contracting State may at any time denounce this Agreement. Denunciation shall be notified to the Depositary. It shall take effect six months after the date of receipt of such notification.

(2) This Agreement may be terminated at any time by the consent of all the Contracting States under such terms as are agreed between them.

(3) The operation of this Agreement may be suspended at any time by the consent of all the Contracting States under such terms as are agreed between them.

Article 24 Disputes

(1) Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Agreement or the Implementing Regulations which is not settled by negotiation

Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

shall be submitted, at the request of one of the States concerned, to the Administrative Board, which shall endeavour to bring about agreement between the States concerned.

(2) If such agreement is not reached within one year from the date when the dispute was referred to the Administrative Board, any one of the States concerned may submit the dispute to the International Court of Justice.

Article 25 Language and Depositary of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original, in the English language, shall be deposited with the Depositary.

Article 26 Transmission and notifications

(1) The Depositary shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory and acceding States.

(2) The Depositary shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph (1):

(i) the deposit of any instrument of ratification or accession;

(ii) the date of entry into force of this Agreement;

(iii) any denunciation received pursuant to Article 23(1) and the date on which such denunciation comes into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Bratislava on 26 February 2015.

For the Government of the Czech Republic Josef Kratochvíl

President of the Industrial Property Office of the Czech Republic

For the Government of Hungary Miklós Bendzsel

President of the Hungarian Intellectual Property Office

For the Government of the Republic of Poland Alicja Adamczak

President of the Patent Office of the Republic of Poland

For the Government of the Slovak Republic Ľuboš Knoth

President of the Industrial Property Office of the Slovak Republic

369/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19

* In accordance with Article 17, the membership of this Agreement is not limited to Visegrad countries. This Agreement is open to accession by other countries of the region. Although the Visegrad Patent Institute is established by the Visegrad countries, legally speaking it is not an institution of the Visegrad Cooperation.

Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 369/2015 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. SK139