About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 946 of June 14, 1991, on the Exclusive Right in the Layout-Design on an Integrated Circuit (Topography) (as amended up to Decree No. 582/2013 of July 18, 2013), Finland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2013 Dates Entry into force: July 1, 1991 Adopted: June 14, 1991 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Layout Designs of Integrated Circuits Notes The notification by Finland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'Decree of the Council of State amending Section 15 of the Decree on the Exclusive Right in the Layout-Design of an Integrated Circuit, adopted on 18 July 2013, 2013/582, entry into force on 1 September 2013
- Valtioneuvoston asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
- Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

Amendment concerning the centralisation of intellectual property matters to the Market Court. Section 15 regulates on the duty to make an entry in the register about a claim for invalidation of the registration or about a notification of an action brought to have the registration transferred. It also regulates on the duty to register the decisions made in these matters.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 (18.7.2013/582)         Finnish Asetus nro 946 yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 14.6.1991/946 (18.7.2013/582)        

ASETUS YKSINOIKEUDESTA INTEGROIDUN PIIRIN PIIRIMALLIIN 14.6.1991/946

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (32/91) 14 ja 46 §:n nojalla:

Rekisteröintihakemus

1 §

Piirimallin rekisteröintiä haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta, jäljempänä rekisteriviranomainen.

2 §

Rekisteröintihakemuksen muodostaa hakemuskirje liitteineen.

Hakemuskirjeen on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:

1) hakijan nimi, kotipaikka, osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi ja osoite;

2) piirimallin luomisvuosi sekä luojan nimi ja osoite sekä, jos hän ei ole Suomen kansalainen tai hänellä ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, myös hänen kansalaisuutensa ja vakinainen asuinpaikkansa;

3) jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä, selvitys ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohdasta;

4) rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun piirimallin lyhyt nimi;

5) vakuutus siitä, että piirimalli on luovan ja omaperäisen henkisen työn tulos ja että sitä ei ole suoraan kopioitu jostain toisesta piirimallista; sekä

6) ilmoitus hakemuskirjeen liitteistä.

Hakemuskirjeeseen on liitettävä:

1) piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja; sekä

3) jos joku muu kuin hakija on luonut piirimallin, selvitys, joka osoittaa hakijan oikeuden.

Hakemuskirjeeseen on liitettävä todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta.

3 §

Hakemus on laadittava suomeksi tai ruotsiksi voimassa olevan kielilainsäädännön mukaan. Piirimallin nimi on ilmoitettava sekä suomeksi että ruotsiksi. Hakemukseen liitetystä

vieraskielisestä asiakirjasta on rekisteriviranomaiselle annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi, jos rekisteriviranomainen sitä vaatii.

4 §

Hakemuksen tulee koskea piirimallia sellaisena kuin se on hakemuksen tekemispäivänä tai, jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä, sellaisena kuin se oli ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohtana.

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto

5 §

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittavan aineiston tulee sisältää piirustukset tai valokuvat:

1) piirimallista;

2) maskista tai sen osasta, josta on valmistettu tai voidaan valmistaa integroitu piiri; sekä

3) integroidun piirin eri kerroksista.

Lisäksi piirimallin yksilöimiseksi voidaan antaa tietovälineitä, joille on tallennettu piirimallia koskevia tietoja tietokoneella luettavassa muodossa, tällaisten tiedostojen tulosteita, lisäselvityksiä ja piirimallin perusteella valmistettuja integroituja piirejä.

Jos rekisteröitävä piirimalli on vain osa kokonaisuutta, jonka perusteella on valmistettu tai voidaan valmistaa integroitu piiri, on annettava selvitys siitä, mitä osaa kokonaisuuden pinta- alasta rekisteröitävä piirimalli vastaa.

Piirimallin sellaisesta osasta, joka liittyy integroidun piirin valmistustapaan, ei tarvitse antaa piirustusta tai muuta selvitystä, jos hakemukseen sisällytetyt osat riittävät piirimallin yksilöimiseksi.

6 §

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto tulee antaa kahtena kappaleena. Piirustusten ja muun kirjallisen aineiston tulee olla A4-kokoa (210 mm x 297 mm).

7-9 §

7-9 § on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

Päiväkirja

10 §

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisteröintihakemukseen hakemusnumeron ja saapumispäivän.

Rekisteröintihakemus katsotaan saapuneeksi vasta kun 2 §:n 2 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävä hakemuskirje, todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta ja 5 §:n 1

momentissa tarkoitettu aineisto on saapunut rekisteriviranomaiselle. Rekisteriviranomaisen tulee ilmoittaa hakijalle vahvistettu hakemuksen saapumispäivä.

11 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista rekisteröintihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen saapumispäivä ja hakemusnumero;

2) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi ja osoite;

4) piirimallin nimi;

5) asiassa saapuneet kirjelmät ja suoritetut maksut; sekä

6) asiassa tehdyt päätökset.

Rekisteröintihakemuksen käsittely

12 §

Piirimalli merkitään piirimallirekisteriin, jos:

1) hakemus koskee integroidun piirin piirimallia; ja

2) annettujen tietojen perusteella hakemus täyttää yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/91) 4 ja 5 §:n, 6 §:n 3 momentin sekä 14 ja 15 §:n vaatimukset.

Piirimallirekisteriin merkittävälle piirimallille annetaan rekisterinumero. Hakijalle on annettava rekisteröinnistä rekisteröintitodistus.

13 § (21.5.1999/694)

13 § on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

Piirimallirekisteri

14 §

Rekisteröidyistä piirimalleista pidetään piirimallirekisteriä.

Piirimallirekisteriin merkitään:

1) rekisteröintihakemuksen numero ja piirimallin rekisterinumero;

2) rekisteröinnin haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos rekisteröinnin haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi ja osoite;

3) piirimallin nimi; sekä

4) hakemuksen saapumispäivä, suojan alkamisajankohta ja rekisteröintipäivä.

15 § (18.7.2013/582)

Kun rekisteriviranomaiselle on tehty vaatimus piirimallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta tai ilmoitettu rekisteröinnin siirtämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä piirimallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomainen on 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ratkaissut piirimallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tai kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä piirimallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

16 §

Yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 23 §:ssä tarkoitetusta yksinoikeuden siirrosta tehtävän merkinnän tulee sisältää oikeudenhaltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä siirron päivämäärä. Käyttöoikeuden osalta on pyynnöstä merkittävä, onko yksinoikeuden haltijan oikeus myöntää muita käyttöoikeuksia rajoitettu.

Jollei kysymystä merkinnän tekemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin merkittävä, että merkintää on pyydetty.

Edellä olevia 1 ja 2 momentin säännöksiä sovelletaan vastaavasti yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 30 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikeuden merkitsemiseen.

17 §

Jos yksinoikeus piirimalliin on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella merkintä piirimallirekisteriin.

Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta.

18 §

Jos piirimallin yksinoikeuden haltija ilmoittaa yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaan luopuvansa rekisteröinnistä ja jos tätä yksinoikeutta koskeva käyttöoikeuden luovutus on merkitty rekisteriin, on sille, jolle käyttöoikeus on luovutettu, ilmoitettava rekisteröinnistä luopumisesta ja varattava hänelle kohtuullinen aika oikeutensa valvomiseksi asiassa ennen kuin piirimalli poistetaan rekisteristä.

19 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava piirimalli rekisteristä.

Kun piirimalli on poistettu rekisteristä tai kun piirimallin yksinoikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle, on rekisteriviranomaisen kuulutettava siitä.

Kuuluttaminen

20 §

Kuulutukset yksinoikeutta piirimalliin koskevissa asioissa julkaistaan rekisteriviranomaisen toimittamassa julkaisussa.

Voimaantulo

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.1999/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

18.7.2013/582:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013

FÖRORDNING OM ENSAMRÄTT TILL KRETSMÖNSTER FÖR INTEGRERADE KRETSAR 14.6.1991/946

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 §§ lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91):

Registreringsansökan

1 §

Ansökan om registrering av ett kretsmönster skall göras hos patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten.

2 §

Ansökan om registrering skall bestå av en ansökningshandling jämte bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om han företräds av ett ombud, även ombudets namn och adress,

2) året då kretsmönstret skapades samt namn och adress på den som skapat kretsmönstret samt, om han inte är finsk medborgare eller om han inte är varaktigt bosatt i Finland, även hans nationalitet och varaktiga hemvist,

3) om kretsmönstret har spritts till allmänheten innan registreringsansökan gjordes, en utredning om tidpunkten då spridningen till allmänheten skedde för första gången,

4) ett kort namn på det kretsmönster som ansökan gäller,

5) en försäkran att kretsmönstret är ett resultat av skapande och originellt intellektuellt arbete och att det inte är fråga om en direkt kopia av något annat kretsmönster, samt

6) ett omnämnande av bilagorna till ansökningshandlingen.

Till ansökningshandlingen skall fogas

1) det material som behövs för att kretsmönstret skall kunna identifieras,

2) om sökanden företräds av ett ombud, en fullmakt för honom,

3) om kretsmönstret har skapats av någon annan än sökanden, en utredning som utvisar sökandens rätt.

Till ansökningshandlingen skall fogas ett intyg över betald registreringsavgift.

3 §

Ansökan skall avfattas på finska eller svenska i enlighet med gällande språklagstiftning. Kretsmönstrets namn skall uppges på både finska och svenska. Av en till ansökan bifogad handling på ett främmande språk skall en översättning till finska eller svenska inlämnas till registermyndigheten, om myndigheten kräver det.

4 §

Ansökan skall gälla kretsmönstret i det utförande som det har den dag då ansökan görs, eller om kretsmönstret har spritts till allmänheten innan registreringsansökan inlämnades, i det utförande som det hade vid den tidpunkt då det första gången spreds till allmänheten.

Material som behövs för identifiering av kretsmönstret

5 §

Det material som behövs för identifiering av ett kretsmönster skall innefatta ritningar eller fotografier

1) av kretsmönstret,

2) av masken eller den del av vilken en integrerad krets har framställts eller kan framställas,

3) av de olika skikten i den integrerade kretsen.

Dessutom kan det för identifiering av kretsmönstret inlämnas datamedier på vilka informationen om kretsmönstret har lagrats i maskinläsbar form, utskrifter av sådana datafiler, tilläggsutredningar och integrerade kretsar som har framställts på basis av kretsmönstret.

Om det kretsmönster som skall registreras endast är en del av en helhet, på basis av vilken en integrerad krets har framställts eller kan framställas, skall en utredning ges om vilken del av helhetens yta som det kretsmönster som skall registreras motsvarar.

En ritning eller utredning över en sådan del av kretsmönstret som hänför sig till sättet för framställning av den integrerade kretsen behöver inte inlämnas, om att de delar som innefattats i ansökan är tillräckliga för att kretsmönstret skall kunna identifieras.

6 §

Det material som behövs för identifiering av kretsmönstret skall inlämnas i två exemplar. Ritningarna och det övriga skriftliga materialet skall vara i formatet A4 (210 mm x 297 mm).

7 § (21.5.1999/694)

7 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

8 § (21.5.1999/694)

8 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

9 § (21.5.1999/694)

9 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

Diarium

10 §

På registreringsansökan antecknar registermyndigheten ansökningens nummer och den dag då den inkommit.

En registreringsansökan anses vara inkommen först när en ansökningshandling som innehåller de upplysningar som avses i 2 § 2 mom. 1–5 punkten, ett intyg över betald registreringsavgift samt det material som avses i 5 § 1 mom. har inkommit till registermyndigheten. Registermyndigheten skall underrätta sökanden om vilken dag som har fastställts som ankomstdag.

11 §

Registermyndigheten för diarium över registreringsansökningarna. Diariet är offentligt.

I diariet antecknas för varje ansökan

1) den dag då ansökan har anlänt samt ansökningens nummer,

2) sökandens namn, hemort och adress,

3) om sökanden företräds av ett ombud, dennes namn och adress,

4) kretsmönstrets namn,

5) skrivelser som har inkommit i ärendet och betalda avgifter, samt

6) beslut som fattats i ärendet.

Behandling av registreringsansökan

12 §

Ett kretsmönster antecknas i kretsmönsterregistret, om

1) ansökan gäller kretsmönstret för en integrerad krets och

2) ansökan enligt givna upplysningar fyller kraven i 4 och 5 §§, 6 § 3 mom. samt 14 och 15 §§ lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/91).

Varje kretsmönster som skall antecknas i kretsmönsterregistret får ett registernummer. Sökanden skall ges ett registreringsbevis över registreringen.

13 § (21.5.1999/694)

13 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

Kretsmönsterregistret

14 §

Över registrerade kretsmönster förs ett kretsmönsterregister.

I kretsmönsterregistret antecknas

1) registreringsansökans nummer och kretsmönstrets registernummer,

2) registreringsinnehavarens namn, hemort och adress samt, om registreringsinnehavaren företräds av ett ombud, dennes namn och adress,

3) kretsmönstrets namn, samt

4) datum då ansökan har anlänt, datum då skyddet träder i kraft samt datum för registreringen.

15 § (18.7.2013/582)

När ett yrkande om att registreringen av ett kretsmönster ska förklaras ogiltig har framställts hos registermyndigheten eller registermyndigheten har underrättats om att talan om överföring av en registrering väckts, ska en anteckning om detta göras i kretsmönsterregistret.

När registermyndigheten i ett ärende som avses i 1 mom. har avgjort yrkandet om att registreringen av ett kretsmönster ska förklaras ogiltig eller när en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till registermyndigheten i enlighet med 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar, ska en anteckning om detta göras i kretsmönsterregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.

16 §

En anteckning om överföring av ensamrätten enligt 23 § lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar skall innefatta rättsinnehavarens namn, hemort och adress samt datum för överföringen. Angående nyttjanderätten skall på begäran antecknas om ensamrättsinnehavarens rätt att bevilja andra nyttjanderättigheter är begränsad.

Kan frågan om anteckningen inte omedelbart avgöras, skall det likväl antecknas i registret att anteckning har begärts.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt på en anteckning av den rätt som avses i 30 § 3 mom. lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar.

17 §

Om ensamrätten till ett kretsmönster har utmätts, görs efter anmälan en anteckning därom i kretsmönsterregistret.

I registret antecknas även anmälningar om ändringar som gäller ombud.

18 §

Om innehavaren av ensamrätten till ett kretsmönster enligt 31 § 1 mom. lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar anmäler att han avstår från registreringen och om en överlåtelse av nyttjanderätten till ensamrätten har antecknats i registret, skall den på vilken nyttjanderätten har överlåtits underrättas om detta och skälig tid beredas honom att bevaka sin rätt i ärendet innan kretsmönstret stryks ur registret.

19 §

När en registrering har upphört att gälla, skall registermyndigheten avföra kretsmönstret ur registret.

När ett kretsmönster har avförts ur registret eller när ensamrätten till ett kretsmönster genom ett laga kraft vunnet domstolsutslag har övergått på någon annan, skall registermyndigheten kungöra detta.

Kungörelse

20 §

Kungörelser i ärenden som gäller ensamrätt till kretsmönster införs i en publikation som ges ut av registermyndigheten.

Ikraftträdande

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

18.7.2013/582:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/FIN/18
IP/N/1/FIN/L/7
No data available.

WIPO Lex No. FI143