About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 1419 of December 5, 1991, on Utility Models (as amended up to Decree No. 581 of July 18, 2013), Finland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2013 Dates Entry into force: January 1, 1992 Adopted: December 5, 1991 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Utility Models Notes The notification by Finland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'Decree on Utility Model Rights, adopted on 5 December 1991, 1991/1419, entry into force on 1 January 1992
- Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta
- Förordning om nyttighetsmodellrätt

Decree of the Council of State amending section 19 of the Decree on Utility Model Rights, adopted on 18 July 2013, 2013/581, entry into force on 1 September 2013
- Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta
- Statsrådets förordning om ändring av 19 § i förordningen om nyttighetsmodellrätt

Amendment of section 19, which relates to entry in the register of actions for cancellation or actions for transfer of registration.
Decree of the Council of State repealing Section 7 of the Decree on Utility Model Rights, adopted on 27 October 2011, 2011/1099, entry into force on 1 November 2011
- Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta
- Statsrådets förordning om upphävande av 7 § i förordningen om nyttighetsmodellrätt

Section 7 containing a list of registrable information was repealed.

Decree of the Council of State amending the Decree on Utility Model Rights, adopted on 6 November 2008, 701/2008, entry into force on 1 December 2008
- Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
- Statsrådets förordning om ändring av förordningen om nyttighetsmodellrätt

Amendments, repeals and additions to multiple Sections concerning the details of application process and the correspondence between national and international applications.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Förordning om nyttighetsmodellrätt 5.12.1991/1419 (18.07.2013/581)         Finnish Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta (5.12.1991/1419)(18.07.2013/581)        

ASETUS HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA 5.12.1991/1419

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 47 §:n nojalla:

Hyödyllisyysmallihakemus ja päiväkirja

1 §

Hyödyllisyysmallihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Tämän asetuksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain:

1) suomalaiseen hyödyllisyysmallihakemukseen;

2) kansainväliseen hakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti tai joka on otettu käsiteltäväksi patenttilain (550/67) 38 §:n mukaisesti; ja

3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 8 tai 8 a §:n mukaisesti. (6.11.2008/701)

(26.2.1996/119)

2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja siinä tulee olla:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) keksijän nimi ja osoite;

3) hyödyllisyysmallihakemuksessa tarkoitetun keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys;

4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:n mukaista etuoikeutta; (6.11.2008/701)

5) jos useat yhdessä hakevat hyödyllisyysmallin rekisteröintiä, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta vastaanottamaan rekisteriviranomaisen ilmoitukset; (6.11.2008/701)

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusta; (22.12.1995/1701)

7 kohta on kumottu A:lla 6.11.2008/701.

8) biologisen materiaalin talletuksesta patenttiasetuksen (669/1980) 17 b §:ssä tarkoitettua ilmoitusta vastaava ilmoitus; ja (6.11.2008/701)

9) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä. (22.12.1995/1701)

3 § (22.12.1995/1701)

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) keksinnön selitys ja keksinnön havainnollistamiseksi tarpeelliset kuvat sekä yksi tai useampi suojavaatimus;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, osoitus valtuutuksesta; (6.11.2008/701)

3) jos joku muu kuin hakija on tehnyt keksinnön, lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön; sekä (6.11.2008/701)

4 kohta on kumottu A:lla 6.11.2008/701.

5) jos hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusta on pyydetty, todistus tutkimusmaksun suorittamisesta.

4 §

Jollei asiakirjaa ole laadittu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaisella kielellä, on hakijan annettava rekisteriviranomaiselle myös sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Kun on kysymys muusta asiakirjasta kuin selityksestä tai suojavaatimuksesta, rekisteriviranomainen voi kuitenkin olla vaatimatta käännöstä tai hyväksyä käännöksen muulle kielelle kuin suomeksi tai ruotsiksi.

5 § (6.11.2008/701)

Kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta tai eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, hakemuksen yhteydessä tulee ilmoittaa, milloin hakemuksen perustana oleva patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi ja mikä on sen hakemusnumero. Tällaiseen muuntamalla tehtyyn hyödyllisyysmallihakemukseen liitetään viran puolesta patenttihakemuksesta tarpeellisten asiakirjojen jäljennökset selityksen, suojavaatimusten ja kuvien jäljennöksiä lukuun ottamatta. Kun eurooppapatenttia koskeva hakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, hakijan tulee toimittaa kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 18 §:n mukaista rekisteröinnin lykkäämistä on pyydettävä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä.

5 a § (6.11.2008/701)

Muunnettaessa eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 a §:n mukaisesti kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä

patenttiasetuksen 52 r ja 52 s §:ssä säädetään. Hakemusmaksun osalta noudatetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 2 momenttia.

6 § (6.11.2008/701)

Rekisteriviranomainen merkitsee hyödyllisyysmallihakemuksen hakemusnumeron ja tekemispäivän.

7 § (27.10.2011/1099)

7 § on kumottu A:lla 27.10.2011/1099.

8 §

Jos rekisteriviranomaiselle tehdään ilmoitus, että keksintö, johon on haettu hyödyllisyysmallioikeutta, on siirtynyt toiselle, tämä on merkittävä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus

9 § (6.11.2008/701)

Saadakseen hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:ssä mainitun etuoikeuden on hakijan pyydettävä sitä Suomessa tehdyssä hakemuksessa ja siinä ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä niin pian kuin mahdollista sen numero. Jos hakemus tehdään muuntamalla hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti, on etuoikeuspyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, muuntamalla tehdyn hakemuksen osalta.

10 § (6.11.2008/701)

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen pyydetyn etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä saman viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuksesta. Jäljennös on annettava rekisteriviranomaisen määräämässä muodossa.

11 §

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen hakemukseen, jossa keksintö on esitetty.

Jos ensimmäisen hakemuksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa on samalle viranomaiselle myöhemmin tehnyt samaa keksintöä tarkoittavan hakemuksen, voidaan myöhempi hakemus esittää etuoikeuden perustaksi edellytyksellä, että sitä tehtäessä aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty sen tulematta julkiseksi ja ettei siitä ollut jäänyt voimaan mitään oikeutta eikä se ollut ollut etuoikeuden perustana. Jos etuoikeus on saavutettu myöhemmän hakemuksen perustella, ei aikaisempaan hakemukseen enää voida vedota etuoikeuden saavuttamiseksi.

12 §

Samalle hakemukselle voidaan pyytää etuoikeutta useiden, myös eri maissa tehtyjen hakemusten perusteella.

Suojavaatimus

13 §

Suojavaatimuksen tulee sisältää:

1) keksinnön nimitys;

2) ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi (tekniikan taso), jos tällainen ilmoitus on tarpeen; sekä

3) ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista.

Hyödyllisyysmallihakemus voi käsittää useita suojavaatimuksia. Jos hakemuksessa on useita suojavaatimuksia, ne on esitettävä peräkkäin ja numeroitava juoksunumeroilla. (22.12.1995/1701)

Kukin suojavaatimus saa sisältää ainoastaan yhden keksinnön. (22.12.1995/1701)

Jos hyödyllisyysmallihakemus kohdistuu useaan keksintöön, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Tällöin kaikkien keksintöjen välillä on oltava tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna. (22.12.1995/1701)

Arvioitaessa, onko keksintöjen välillä tekninen yhteys, merkitystä ei ole sillä, onko keksinnöt määritelty erillisissä suojavaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessä suojavaatimuksessa. (22.12.1995/1701)

Suojavaatimus ei saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista.

Selitys

14 §

Keksinnön selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi. Jos on tarpeen käyttää uutta tai sellaista ammattisanaa, joka ei ole yleisesti hyväksytty, se on selitettävä. Merkit ja mittayksiköt eivät saa poiketa niistä, joita Suomessa yleensä käytetään.

Jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia ja näyte tästä biologisesta materiaalista on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan talletettava, hakijan tulee hakemusasiakirjoissa esittää kaikki ne tiedot materiaalin tunnusmerkeistä, jotka ovat oleellisia ja jotka ovat hakijan tiedossa. Talletuksesta on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. Mitä patenttiasetuksen 17 a §:ssä, 17 b §:n 3 ja 4

momentissa, 17 c §:ssä sekä 25 a, 25 c ja 25 d §:ssä säädetään biologisen materiaalin talletuksesta, koskee soveltuvin osin hyödyllisyysmallihakemukseen liittyvän biologisen materiaalin talletusta. (6.11.2008/701)

Kuvat

15 §

Kuvalla tarkoitetaan piirustusta, valokuvaa tai muuta vastaavaa. Kuvien tulee olla niin tarkat, että niistä selvästi käy ilmi se, mitä halutaan suojata. Kuvien tulee olla mustavalkoisia ja toisintamiskelpoisia. Ne eivät saa olla A4 -kokoa isompia.

Hyödyllisyysmallihakemuksen muutokset

16 §

Suojavaatimusta ei saa muuttaa siten, että se tulee sisältämään sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta. Jos vaatimusta muutetaan siten, että se tulee sisältämään uusia määritteitä, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mistä vastaava seikka on löydettävissä alkuperäisestä hakemuksesta.

Jos alkuperäisissä hakemusasiakirjoissa on esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Jakamalla aikaansaatu uusi hakemus ei voi käsittää mitään sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. (22.12.1995/1701)

Jos hakemus jaetaan sen vuoksi, että se käsittää yhtä useamman toisistaan riippumattoman keksinnön, ja keksintöjen välillä ei ole teknistä yhteyttä, uusi hakemus on katsottava tehdyksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus vain, jos uusi hakemus on tehty viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun alkuperäinen hakemus oli supistettu. (22.12.1995/1701)

Hyödyllisyysmallirekisteri

17 §

Hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin, jos se täyttää hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 1 §:n 2–4 momentin sekä 6–12 §:n vaatimukset. (6.11.2008/701)

Rekisteriin merkitään:

1) hyödyllisyysmallihakemuksen päiväkirjanumero sekä hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja kansainvälisen patenttiluokituksen mukaiset luokat; (22.12.1995/1701)

2) hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jos hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) seuraavat päivämäärät:

a) hakemuksen tekemispäivä;

b) jos hyödyllisyysmallihakemus on saatu hyödyllisuusmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, patenttihakemuksen tekemispäivä;

c) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero; (6.11.2008/701)

d) jos hakemus on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero; (6.11.2008/701)

e) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

f) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

(26.2.1996/119)

6) pyydetty etuoikeus sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero; (22.12.1995/1701)

7) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen numero; (22.12.1995/1701)

8) onko hakemukselle tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukainen tutkimus; (22.12.1995/1701)

9) jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia, onko näyte biologisesta materiaalista talletettu; sekä (6.11.2008/701)

10) keksinnön nimitys ja kuva. (22.12.1995/1701)

17 a § (6.11.2008/701)

Rekisteriviranomainen julkaisee hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisen suojavaatimusjulkaisun, kun hyödyllisyysmalli on tullut julkiseksi.

Suojavaatimusjulkaisu sisältää ensimmäisen suojavaatimuksen ja mahdollisen kuvan. Lisäksi siinä on seuraavat tiedot:

1) hakemuksen päiväkirjanumero, rekisterinumero ja luokat;

2) hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi ja osoite;

3) mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi;

5) keksinnön nimitys;

6) hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;

7) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, tällaisen hakemuksen tekemispäivä;

8) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muuntamalla eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

9) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

10) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

11) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

12) pyydetty etuoikeus, sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

13) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen numero;

14) onko hakemukselle tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukainen tutkimus; sekä

15) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suojavaatimusjulkaisussa on oltava 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tieto siitä, milloin rekisteriviranomainen on tehnyt lainvoimaisen päätöksen osamitätöinnistä.

18 § (22.12.1995/1701)

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja kansainvälisen patenttiluokituksen mukaiset luokat, keksinnön nimitys ja tarpeelliset kuvat, hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi sekä hakemuksen päiväkirjanumero ja merkintä siitä, onko hakemuksesta tehty mainitun lain 12 §:n mukainen tutkimus.

19 § (18.7.2013/581)

Kun rekisteriviranomaiselle on tehty rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus taikka ilmoitettu hyödyllisyysmallioikeuden siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 c §:n mukaisesti tai kun rekisteriviranomainen on 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ratkaissut rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, siitä tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

20 §

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 28 ja 29 §:ssä tarkoitetun merkinnän tulee sisältää oikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä hyödyllisyysmallioikeuden siirtymisen, käyttöluvan luovutuksen tai panttauksen päivämäärä. Käyttöluvan osalta on pyynnöstä merkittävä, onko hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeutta myöntää muita käyttölupia rajoitettu.

Jollei kysymystä merkinnän tekemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin merkittävä, että merkintää on pyydetty.

Edellä olevia 1 momentin säännöksiä on vastaavasti sovellettava pakkoluvan ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden merkitsemiseen.

21 §

Milloin hyödyllisyysmallioikeus on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta.

22 §

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija ilmoittaa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 33 §:n 1 momentin mukaan luopuvansa hyödyllisyysmallinsa rekisteröinnistä ja jos tätä mallia koskeva käyttölupa on merkitty rekisteriin, on käyttöluvan haltijalle ilmoitettava siitä ja varattava hänelle kohtuullinen aika oikeutensa valvomiseksi asiassa ennen kuin hyödyllisyysmalli poistetaan rekisteristä.

23 §

Rekisteröinnin uudistamisesta tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava hyödyllisyysmallin rekisterinumero, uudistetun suoja-ajan alkamispäivä sekä hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi ja osoite.

24 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava hyödyllisyysmalli rekisteristä.

Kun hyödyllisyysmalli on poistettu rekisteristä tai kun hyödyllisyysmallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle, on rekisteriviranomaisen kuulutettava siitä.

Rekisteriviranomaisen tutkimus (22.12.1995/1701)

24 a § (22.12.1995/1701)

Rekisteriviranomainen ottaa huomioon kaikki seikat, jotka se saa tietoonsa tutkiessaan keksinnön hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n 3 momentin mukaisesti. Rekisteriviranomaisen tutkimus suoritetaan Suomen julkisten hyödyllisyysmalli- ja mallihakemusten sekä Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Ranskan, Saksan ja Euroopan patenttiviraston patentti- ja kuulutusjulkaisujen sekä kansainvälisten julkisten patenttihakemusten perusteella. Lisäksi voidaan tutkia muitakin saatavissa olevia julkaisuja, jos se katsotaan aiheelliseksi. Rekisteriviranomainen ilmoittaa tutkimustuloksesta ja antaa siitä lausunnon, jos lausuntoa on erikseen pyydetty.

Kansainvälisiä hakemuksia vastaanottava viranomainen (22.12.1995/1701)

24 b § (22.12.1995/1701)

Patentti- ja rekisterihallitus on hyödyllisyysmallia koskevia kansainvälisiä hakemuksia vastaanottava viranomainen, kun hakija tai joku hakijoista on Suomen kansalainen, luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa, Suomen lain mukaan muodostettu oikeushenkilö tai joku, joka harjoittaa liikettä Suomessa.

Hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisessa viranomaisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 46–51 ja 51 a §:ssä säädetään. Suomen käsittävän hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen jatkamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 52 ja 52 a–52 c §:ssä säädetään.

Erinäisiä säännöksiä

25 §

Hyödyllisyysmallihakemus luokitellaan kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän mukaisesti.

26 §

Kuulutukset hyödyllisyysmalliasioissa julkaistaan rekisteriviranomaisen toimittamassa julkaisussa.

Voimaantulosäännös

27 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

26.2.1996/119:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

6.11.2008/701:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

27.10.2011/1099:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

18.7.2013/581:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

FÖRORDNING OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT 5.12.1991/1419 På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 47 § lagen om nyttighetsmodellrätt (800/91):

Ansökan om nyttighetmodellrätt och diarium

1 §

En ansökan om nyttighetsmodellrätt, nedan modellansökan, skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) jämte bilagor.

De stadganden i denna förordning som gäller modellansökan tillämpas, om inte något annat stadgas, endast

1) på finsk modellansökan,

2) på internationell ansökan som har fullföljts för Finlands del enligt 45 d § lagen om nyttighetsmodellrätt eller som handlagts enligt 38 § patentlagen (550/67), och

3) på europeisk patentansökan som har ändrats eller omvandlats till en nationell modellansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991). (6.11.2008/701)

(26.2.1996/119)

2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, även ombudets namn, hemort och adress,

2) uppfinnarens namn och adress,

3) en kort och saklig benämning på den uppfinning som modellansökningen gäller,

4) uppgift om huruvida prioritet enligt 5 § i lagen om nyttighetsmodellrätt söks, (6.11.2008/701)

5) uppgift om vem av flera sökande som gemensamt ansökt om registrering av nyttighetsmodell har rätt att för allas räkning ta emot meddelanden från registreringsmyndigheten eller om sökandena anlitar ett ombud, vem de gemensamt har bemyndigat att ta emot sådana meddelanden, (6.11.2008/701)

6) uppgift om huruvida sökanden ber om en granskning enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt, (22.12.1995/1701)

7 punkten har upphävts genom F 6.11.2008/701. (6.11.2008/701)

8) en sådan uppgift om deponerat biologiskt material som motsvarar en uppgift enligt 17 b § i patentförordningen (669/1980), och (6.11.2008/701)

9) uppgift om ansökningshandlingens bilagor. (22.12.1995/1701)

3 § (22.12.1995/1701)

Till ansökningshandlingen skall fogas

1) en beskrivning av uppfinningen och behövliga bilder för tydliggörande av uppfinningen samt ett eller flera skyddskrav,

2) om sökanden företräds av ett ombud, ett bevis på befullmäktigandet, (6.11.2008/701)

3) om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, ett utlåtande i vilket sökandens rätt till uppfinningen styrks, samt (6.11.2008/701)

4 punkten har upphävts genom F 6.11.2008/701. (6.11.2008/701)

5) om granskning enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt har begärts, ett intyg över att granskningsavgiften har betalts.

4 §

Är en handling inte avfattad på ett sådant språk som nämns i 7 § 1 mom. nyttighetsmodellagen, skall sökanden till registreringsmyndigheten inge också en finsk- eller svenskspråkig översättning av den. I fråga om någon annan handling än en beskrivning eller ett skyddskrav kan registreringsmyndigheten dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till något annat språk än finska eller svenska.

5 § (6.11.2008/701)

Görs modellansökan i enlighet med 8 § i lagen om nyttighetsmodellrätt genom ändring av en patentansökan eller ansökan om europeiskt patent, ska i samband med ansökan uppges när den patentansökan eller ansökan om europeiskt patent som ansökan grundar sig på har eller anses ha gjorts och dess ansökningsnummer. Till en modellansökan som gjorts genom ändring av en patentansökan fogas på tjänstens vägnar kopior av behövliga handlingar från patentansökningen, med undantag för kopior på beskrivning, skyddskrav eller bilder. När en europeisk patentansökan ändras till en modellansökan ska sökanden lämna in samtliga handlingar som gäller ansökan.

Uppskov med registreringen enligt 18 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ska begäras när ansökan om nyttighetsmodellrätt ges in eller senast inom två månader från ingivningsdagen.

5 a § (6.11.2008/701)

När en europeisk patentansökan omvandlas till en nationell modellansökan enligt 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 52 r och 52 s § i patentförordningen. I fråga om ansökningsavgift iakttas 7 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt.

6 § (6.11.2008/701)

På en modellansökan antecknar registreringsmyndigheten dess nummer och ingivningsdag.

7 § (27.10.2011/1099)

7 § har upphävts genom F 27.10.2011/1099.

8 §

Anmäls till registreringsmyndigheten att en uppfinning för vilken nyttighetsmodellrätt har sökts har övergått till en annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om övergången har styrkts.

Prioritet

9 § (6.11.2008/701)

För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 5 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ska sökanden begära prioritet genom en i Finland gjord ansökan i vilken ska uppges var och när den ansökan som åberopas har gjorts och, så snart som möjligt, dess nummer. Om ansökan görs genom ändring eller omvandling av ansökan enligt 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, gäller begäran om prioritet utan särskilt yrkande även för den nya ansökan som har uppkommit genom ändringen.

10 § (6.11.2008/701)

Registreringsmyndigheten kan förelägga sökanden att styrka den prioritet som begärts genom att inom en viss tid tillställa myndigheten ett bevis som utfärdats av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökan och som anger ingivningsdagen och sökandens namn samt en av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökningen. Kopian ska ges in i den form som registreringsmyndigheten föreskriver.

11 §

Prioritet kan endast grundas på den första ansökan i vilken uppfinningen har angetts.

Har den som gjort den första ansökningen eller hans rättsinnehavare till samma myndighet senare gett in en ansökan som avser samma uppfinning, kan den senare ansökningen åberopas som prioritetsgrundande under förutsättning att vid den tidpunkt då den gavs in den tidigare ansökan har återtagits, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit offentlig och att den inte har kvarlämnat någon därpå grundad rätt eller någon grundval för åtnjutande av prioritet. Har prioritet erhållits på grundvalen av den senare ansökningen, får den tidigare inte längre åberopas som prioritetsgrund.

12 §

Prioritet kan för en och samma ansökan begäras på basis av flera ansökningar, även om de gjorts i olika länder.

Skyddskrav

13 §

Skyddskravet skall innehålla

1) en benämning på uppfinningen,

2) uppgift om den teknik i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens ståndpunkt), om en sådan uppgift är nödvändig, samt

3) uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

En ansökan om nyttighetsmodell kan omfatta flera skyddskrav. Om flera skyddskrav förekommer i en ansökan, skall de framföras i en följd och numreras löpande. (22.12.1995/1701)

Varje patentkrav får avse endast en uppfinning. (22.12.1995/1701)

Om en ansökan om nyttighetsmodell omfattar flera uppfinningar, skall dessa vara beroende av varandra. Härvid skall det föreligga ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dem. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska egenskaper som varje uppfinning bidrar med och som innebär en ändring av den tekniska nivån, då uppfinningen granskas som helhet. (22.12.1995/1701)

Frågan om huruvida det föreligger ett tekniskt samband mellan uppfinningarna skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata skyddskrav eller som alternativ i ett skyddskrav. (22.12.1995/1701)

Skyddskravet får inte innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till den uppfinning som anges i kravet eller oväsentligt för den ensamrätt som sökanden begär.

Beskrivning

14 §

Beskrivningen av en uppfinning får innehålla endast sådant som är nödvändigt för att klargöra uppfinningen. Måste en nyskapad eller annars inte allmänt godtagen term användas, skall den förklaras. Beteckningar och måttenheter får inte avvika från dem som är allmänt brukliga i Finland.

Gäller uppfinningen biologiskt material eller om det vid utövandet av uppfinningen ska användas biologiskt material och ett prov på detta material ska deponeras enligt 6 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt, ska sökanden i sina ansökningshandlingar ange alla de uppgifter om kännetecknen för materialet som är väsentliga och som sökanden känner till. Registreringsmyndigheten ska underrättas om depositionen. Vad som i 17 a §, 17 b § 3 och 4 mom., 17 c § samt 25 a, 25 c och 25 d § i patentförordningen föreskrivs om deponering av biologiskt material, gäller i tillämpliga delar deponering av biologiskt material som är föremål för en modellansökan. (6.11.2008/701)

Bilder

15 §

Med bild avses teckning, fotografi eller annat motsvarande. Bilderna skall vara så exakta att av dem tydligt framgår vad som önskas skyddat. Bilderna skall vara svartvita och reproducerbara. De får inte vara större än formatet A4.

Ändring av modellansökan

16 §

Ett skyddskrav får inte ändras så att det kommer att innehålla något som inte framgår av den ursprungliga modellansökningen. Ändras kravet så att nya bestämningar kommer till, skall sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i den ursprungliga ansökningen.

Om flera uppfinningar har presenterats i de ursprungliga ansökningshandlingarna, kan sökanden dela ansökan i flera ansökningar. Den nya ansökan som uppkommit genom delning får inte omfatta något som inte framgår av den ursprungliga ansökan. (22.12.1995/1701)

Delas ansökan av den anledningen att den omfattar flera än en av varandra beroende uppfinningar och det inte föreligger något tekniskt samband mellan uppfinningarna, anses den nya ansökan vara gjord samtidigt som den ursprungliga endast om den nya ansökan har gjorts senast två månader efter att den ursprungliga ansökan hade inskränkts. (22.12.1995/1701)

Nyttighetsmodellregistret

17 §

En nyttighetsmodell antecknas i nyttighetsmodellregistret, om den uppfyller de krav som anges i 1 § 2–4 mom. samt 6–12 § i lagen om nyttighetsmodellrätt. (6.11.2008/701)

I registret antecknas

1) diarienumret för modellansökningen samt nyttighetsmodellens registernummer och klasser enligt den internationella patentklassificeringen, (22.12.1995/1701)

2) namn, hemort och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten,

3) om innehavaren av nyttighetsmodellrätten företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

4) uppfinnarens namn och adress,

5) följande datum:

a) den dag då ansökningen gjordes,

b) om modellansökningen har uppkommit genom ändring av en patentansökan enligt 8 § lagen om nyttighetsmodellrätt, den dag då patentansökningen gjordes,

c) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har givits in samt det internationella ansökningsnumret, (6.11.2008/701)

d) om ansökan har ändrats eller omvandlats från europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för ändring eller omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer, (6.11.2008/701)

e) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

f) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,

(26.2.1996/119)

6) begärd prioritet med uppgift om var den ansökan som ligger till grund för begäran om prioritet har ingetts, den dag då denna ansökan gjordes samt dess nummer, (22.12.1995/1701)

7) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans nummer, (22.12.1995/1701)

8) huruvida ansökan har granskats enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt, (22.12.1995/1701)

9) om uppfinningen gäller biologiskt material eller om det vid utövandet av uppfinningen ska användas biologiskt material, uppgift om huruvida ett prov på det biologiska materialet deponerats, samt (6.11.2008/701)

10) benämningen på och en bild av uppfinningen. (22.12.1995/1701)

17 a § (6.11.2008/701)

Registreringsmyndigheten ger ut en skyddskravspublikation i enlighet med 17 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt efter det att en nyttighetsmodell blivit allmänt tillgänglig.

Skyddskravspublikationen innehåller det första skyddskravet och en eventuell bild. Den innehåller dessutom följande information:

1) ansökans diarienummer, registreringsnummer och klasser,

2) namn och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten,

3) namn, hemort och adress för ett eventuellt ombud,

4) uppfinnarens namn,

5) uppfinningens benämning,

6) ankomstdag och ingivningsdag för ansökan,

7) om ansökan gjorts genom att en patentansökan ändrats till en modellansökan i enlighet med 8 § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen,

8) om ansökan gjorts genom ändring eller omvandling av en europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan gavs in till registreringsmyndigheten för ändring eller omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer,

9) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har givits in samt det internationella ansökningsnumret,

10) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

11) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,

12) begärd prioritet med uppgift om var den prioritetsgrundande ansökningen gjorts, ingivningsdagen samt ansökningens nummer,

13) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans nummer,

14) huruvida en granskning av ansökan enligt 12 § i lagen om nyttighetsmodellrätt har gjorts, samt

15) när ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen.

I den skyddskravspublikation som avses i 21 § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt ska utöver de uppgifter som nämns i 2 mom. dessutom finnas en uppgift om när registreringsmyndigheten har fattat ett lagakraftvunnet beslut om delvis ogiltigförklaring.

18 § (22.12.1995/1701)

En kungörelse enligt 17 § lagen om nyttighetsmodellrätt om registrering av nyttighetsmodell skall innehålla uppgifter om nyttighetsmodellens registernummer och klasser enligt den internationella patentklassificeringen, benämningen på och behövliga bilder av uppfinningen, namnet på innehavaren av nyttighetsmodellrätten samt ansökans diarienummer och en uppgift om huruvida ansökan har granskats enligt 12 § i nämnda lag.

19 § (18.7.2013/581)

När ett yrkande om att registreringen av en nyttighetsmodell ska förklaras ogiltig har framställts hos registreringsmyndigheten eller registreringsmyndigheten har underrättats om att talan om överföring av en nyttighetsmodellrätt eller erhållande av tvångslicens väckts, ska en anteckning om detta göras i nyttighetsmodellregistret.

När en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till registreringsmyndigheten i enlighet med 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller 44 c § i lagen om nyttighetsmodellrätt eller när registermyndigheten i ett ärende som avses i 1 mom. har avgjort yrkandet om ogiltigförklaring av en registrering, ska en anteckning om detta göras i nyttighetsmodellregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.

20 §

Den anteckning som avses i 28 och 29 §§ lagen om nyttighetsmodellrätt skall innehålla rättsinnehavarens namn, hemort och adress samt dagen för övergången av nyttighetsmodellrätten eller överlåtelsen av licensen eller för pantsättningen. På begäran skall beträffande licens antecknas om rätten för innehavaren av nyttighetsmodellrätten att upplåta ytterligare licens har begränsats.

Kan frågan om anteckning inte omedelbart avgöras, skall i registret dock nämnas att anteckning har begärts.

Stadgandena i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på anteckning av tvångslicens och av den rätt som nämns i 32 § 1 mom. nyttighetsmodellagen.

21 §

Har en nyttighetsmodell mätts ut, skall detta på anmälan antecknas i nyttighetsmodellregistret.

I registret antecknas också anmälningar om ändringar som gäller ombud.

22 §

Anmäler innehavaren av en nyttighetsmodellrätt enligt 33 § 1 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt att han avstår från denna och är licens för denna modell antecknad i registret, skall licensinnehavaren underrättas om detta och beredas skälig tid att bevaka sin rätt innan nyttighetsmodellen avförs ur registret.

23 §

Förnyelse av en registrering skall antecknas i nyttighetsmodellregistret.

I kungörelsen om förnyelse skall uppges nyttighetsmodellens registernummer, den dag då det förnyade skyddet börjar samt namn och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten.

24 §

När en registrering har upphört att gälla skall registreringsmyndigheten avföra nyttighetsmodellen ur registret.

Har en nyttighetsmodell avförts ur registret eller överförts på någon annan genom domstols lagakraftvunna dom, skall registreringsmyndigheten kungöra detta.

Registreringsmyndighetens granskning (22.12.1995/1701)

24 a § (22.12.1995/1701)

Registreringsmyndigheten skall beakta alla faktorer som kommer till dess kännedom när den granskar en uppfinning i enlighet med 12 § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt. Registreringsmyndighetens granskning sker på grundval av finska offentliga ansökningar om nyttighetsmodeller och mönsterrätt samt patentskrifter och utläggningsskrifter från patentverken i Finland, Norge, Sverige, Danmark, Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och från det europeiska patentverket samt publicerade internationella patentansökningar. Dessutom

kan också andra tillgängliga publikationer utnyttjas vid granskningen, ifall detta anses motiverat. Registreringsmyndigheten informerar om granskningsresultatet och ger ett utlåtande om detta ifall ett utlåtande särskilt inbegärts.

Mottagande myndighet för internationella ansökningar (22.12.1995/1701)

24 b § (22.12.1995/1701)

Patent- och registerstyrelsen är den myndighet som tar emot internationella ansökningar om nyttighetsmodell, då sökanden eller någon av sökandena är finsk medborgare, en fysisk person med hemort i Finland, en juridisk person som har bildats enligt finsk lag eller någon som driver rörelse i Finland.

I fråga om mottagande av internationella ansökningar om nyttighetsmodell hos myndigheterna iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 46–51 och 51 a §§ patentförordningen och i fråga om fullföljning av en internationell nyttighetsmodellansökan som omfattar Finland i tillämpliga delar vad som stadgas i 52 och 52 a–52 c §§ patentförordningen.

Särskilda stadganden

25 §

En modellansökan klassificeras enligt det internationella systemet för klassificering av patent.

26 §

Ärenden som gäller nyttighetsmodell kungörs i en publikation som utges av registreringsmyndigheten.

Ikraftträdelsestadgande

27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1995/1701:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

26.2.1996/119:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

6.11.2008/701:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

27.10.2011/1099:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

18.7.2013/581:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.


Legislation Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s)) Supersedes (4 text(s)) Supersedes (4 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/FIN/20
IP/N/1/FIN/P/26
No data available.

WIPO Lex No. FI139