About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation (2007:1111) with Instructions for the Patents and Registrations Office (as amended up to Regulation (2017:1060)), Sweden

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2017 Dates Issued: November 29, 2007 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket (Ändring införd: t.o.m. 2017:1060)        

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent­ och registreringsverket

Svensk författningssamling 2007:1111

t.o.m. SFS 2017:1060

SFS nr: 2007:1111 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 2007­11­29 Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1060 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Patent­ och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken och mönster. Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och av utgivningsbevis för

periodiska skrifter.

Verket är internationell myndighet enligt förordningen (1978:218) om patent­ och

registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om

patentsamarbete. Vidare är verket enligt 5 kap. varumärkeslagen (2010:1877)

varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Verket ansvarar för att vidarebefordra uppgifter om herrelösa verk enligt 3 § femte stycket

upphovsrättsförordningen (1993:1212) och utövar tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv

förvaltning av upphovsrätt.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och

enkla för medborgare och företag. Förordning (2017:1060).

2 § Patent­ och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för

varumärken och registreringstidning för mönster.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2017:1060).

2 a § Patent­ och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.

Verket ska informera om och bidra till ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter.

Förordning (2017:1060).

3 § Patent­ och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent,

varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs­ och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla

tjänster avseende verkets dokumentation.

Patent­ och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens

verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion

eller i annan förordning. Förordning (2010:1533).

4 § Patent­ och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den

utsträckning uppgifterna ingår i patent­, varumärkes­ eller mönsterdokumentation som

1. utgör allmän handling hos verket, eller

2. ingår i verkets

a) patentregister eller diarium enligt 7 § patentkungörelsen (1967:838),

b) varumärkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen

(2011:594),

c) mönsterregister eller diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller

d) register över periodiska skrifter. Förordning (2011:601).

Ledning

5 § Patent­ och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 § Vid Patent­ och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Patent­ och registreringsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 § Patent­ och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

10 § Avdelningscheferna på patent­ och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett

ärende.

En begäran av en sökande eller en behörig invändare om muntlig förhandling i ett patent­,

varumärkes­ eller mönsterärende får inte avslås om den som begärt förhandlingen inte förut fått

tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling. Förordning (2017:1060).

Avgifter

11 § Patent­ och registreringsverket ansvarar för att ta ut avgifter för ärenden om patent, varumärken, mönster, kommunala vapen och periodiska skrifter.

Verket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Avgifter ska

dock inte tas ut av Bolagsverket för tillgång till registerinformation när det gäller varumärken.

Verket ansvarar för att avgiftsfördelning sker mellan Europeiska patentverket och Sverige när det

gäller europeiska patent med enhetlig verkan. Förordning (2017:1060).


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SE167