About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulations on Industrial Designs and Regulations on Amendments and Supplements to the Regulations on Industrial Designs (OG Nos. 72/2004, 117/2007, 66/2011, 125/2013 and 43/2017), Croatia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2017 Dates Entry into force: June 1, 2004 Adopted: May 21, 2004 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Industrial Designs, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Croatian Pravilnik o industrijskom dizajnu i Pravilnik o izmjenama pravilnika o industrijskom dizajnu (NN 72/2004, NN 117/2007, NN 66/2011, NN 125/2013 y NN 43/2017)        

PRAVILNIK O INDUSTRIJSKOM

DIZAJNU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU*/**/***/****

NN 72/2004, (u primjeni 01.06.2004.) *NN 117/2007, (u primjeni od 14.11.2007.)

**NN 66/2011, (u primjeni od 15.06.2011.) ***NN 125/2013, (u primjeni od 19.10.2013.) ****NN 43/2017, (u primjeni od 03.05.2017.)

Zagreb, svibanj 2017.

PRAVILNIK O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

I. OPĆE ODREDBE 9. naznaku ukupnoga broja dizajna, ako je

Predmet Pravilnika

Članak 1. Ovim se Pravilnikom pobliže uređuju određena

pitanja sadržana u Zakonu o industrijskom dizajnu, u vezi s postupcima koji se vode predDržavnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

II. PRIJAVA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Sastojci prijave industrijskoga dizajna

Članak 2. (1) Prijava industrijskoga dizajna treba sadržavati: 1. izričiti zahtjev za registraciju industrijskoga dizajna,

2. ime i prezime odnosno tvrtku podnositelja prijave,

3. adresu podnositelja prijave (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država); u prijavi se mogu navesti i druge mogućnosti za uspostavu veze s podnositeljem prijave, kao što su broj telefona, broj telefaksa ili adresa elektronske pošte,

4. državljanstvo podnositelja prijave, odnosno naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište,

5. prikaz dizajna u skladu s člancima od 3. do 11. ovoga Pravilnika, odnosno uzorak dizajna, u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika,

6. naznaku proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen; naznaka proizvoda treba jasno označavati prirodu proizvoda te tako omogućiti da svaki proizvod bude svrstan u jedan razred u skladu s Lokarnskim sporazumom o ustanovljenju međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (u daljnjem tekstu: Međunarodna klasifikacija); u tu svrhu poželjno je koristiti se nazivljem s liste proizvoda prema Međunarodnoj klasifikaciji,

7. podatke o ovlaštenom zastupniku i urednu punomoć, ako podnositelj prijave ima zastupnika; odredbe iz točke 2., 3. i 4. ovoga stavka na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike,

8. naznaku o imenovanju zajedničkog predstavnika, ako je podnesena zajednička prijava,

podnesena višestruka prijava, 10. potpis podnositelja prijave ili zajedničkog predstavnika, odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj prijave ima.

(2) Prijava industrijskoga dizajna može sadržavati: 1. opis kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak dizajna; opis ne smije biti duži od sto riječi za svaki dizajn, mora se odnositi isključivo na ona obilježja koja su vidljiva na samom prikazu ili uzorku dizajna i ne smije sadržavati navode koji se odnose na novost dizajna, individualan karakter dizajna niti na njegovu tehničku vrijednost,

2. zahtjev za odgodu objave registriranoga industrijskoga dizajna s naznakom razdoblja za koje se odgoda traži,

3. klasifikaciju proizvoda (naznaku razreda) u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen, u skladu s Međunarodnom klasifikacijom,

4. podatke o dizajneru ili dizajnerima; odredbe iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na dizajnere,

5. naznaku da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni,

6. podatke i dokaze o prvenstvu, u skladu s člankom 29. i člankom 30. Zakona o industrijskom dizajnu,

7. naznaku da je prijava nastala izdvajanjem iz višestruke prijave, te broj prvobitne prijave.

(3) Podaci iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka navode se na propisanom obrascu prijave industrijskoga dizajna, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac D-1), s izuzetkom sljedećih sastojaka prijave i dokaza, koji se uz nju prilažu: 1. prikaz odnosno uzorak dizajna, 2. uredna punomoć, ako podnositelj prijave ima zastupnika,

3. izjavao imenovanjuzajedničkogpredstavnika; odredbe iz stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i pri navođenju podataka o zajedničkom predstavniku,

4. izjava jednog ili više dizajnera da ne žele biti navedeni, odnosno vlastoručno potpisana izjava podnositelja prijave industrijskoga dizajna da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni,

5. dokazi o prvenstvu.

NN 72/2004 (u primjeni od 1.6.2004.)

3

(4) Prijavi industrijskoga dizajna prilaže se dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

(5) Zavod će stranci na njezin zahtjev dostaviti primjerak obrasca D-1, kao i svih drugih obrazaca propisanih ovim Pravilnikom.

Prikaz dizajna

Članak 3. (1) Prikaz dizajna koji se prilaže uz prijavu

industrijskoga dizajna može biti grafički prikaz ili fotografija dizajna, prikazana u crno – bijeloj tehnici ili u boji.

(2) Prikaz dizajna podnosi se na propisanom obrascu D-2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Obrazac D-2 formata je A4, a prostor korišten za prikaz dizajna ne smije biti veći od dimenzija 26,2 x 17 cm, niti manji od dimenzija 4 x 4 cm. S lijeve strane lista nalazi se margina od najmanje 2,5 cm. Na vrhu svakoga lista naznačuje se ukupan broj dizajna u prijavi, redni broj dizajna i broj pogleda u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Pravilnika, te podnositelj prijave odnosno zajednički predstavnik. U prostor namijenjen za prikaz dizajna lijepe se ili otiskuju elektroničkim putem grafički prikazi odnosno fotografije dizajna.

(3) Ako se dizajn prikazuje sa više grafičkih prikaza odnosno fotografija, prijavi se prilaže potreban broj umnoženih primjeraka obrasca, a u donjem desnom kutu lista unosi se broj stranice. Na svakom primjerku obrasca može se nalaziti samo jedan grafički prikaz odnosno jedna fotografija dizajna. Sve priložene i označene stranice zajedno čine jedan primjerak obrasca D-2.

Članak 4. (1) Grafički prikazi odnosno fotografijedizajna trebaju

imati prave kutove i ravne bridove, ne smiju biti presavijeni, označeni niti spojeni s obrascem probijanjem.

(2) Na dizajnu ili uz dizajn koji se nalazi na grafičkom prikazu odnosno fotografiji ne navode se objašnjenja niti legende.

(3) Nagrafičkomprikazuodnosno fotografiji prikazuje se samo dizajn proizvoda, bez bilo kakva drugog predmeta, pripadaka, osobe ili životinje.

Članak 5. (1) Grafički prikaz dizajna može biti priložen u

izvorniku ili u reproduciranom primjerku takva izvornika izrađenom elektroničkim sredstvima ili postupcima, ako taj reproducirani primjerak ima istu kvalitetu kao izvornik. Grafički prikaz dizajna treba biti pogodan za reproduciranje.

(2) Grafički prikaz dizajna treba biti kvalitetno izveden pomoću crtaćeg pribora ili elektroničkim putem, i to tako da su crte pune (neisprekidane), a obilježja dizajna jasno vidljiva. Poželjno je

da trodimenzionalni dizajn bude prikazan u perspektivi, pri čemu takavprikazmožesadržavati sjene i osjenčenja, radi isticanja prostornosti.

(3) Grafički prikaz dizajna izvodi se na bijelom papiru.

(4) Grafički prikaz dizajna ne smije biti tehnički crtež kojim se predmet prikazuje u presjeku ili crtež koji sadržava osne crte i veličine (dimenzije).

Članak 6. (1) Prijavi industrijskoga dizajna može se priložiti

fotografija dizajna ili reprodukcija takve fotografije, izrađena elektroničkim sredstvima ili postupcima. Fotografije i reprodukcije fotografija moraju biti kvalitetne izrade, tako da su obilježja prikazanog dizajna jasno vidljiva i da su pogodne za reproduciranje. Za prikaz dizajna ne smije se priložiti fotokopija fotografije.

(2) Dizajn se prikazuje na neutralnoj i jednobojnoj podlozi.

(3) Priložena fotografija ne smije biti retuširana (tušem, tintom ili korekturnom tekućinom).

Članak 7. (1) Ako se prijava industrijskoga dizajna odnosi na

dizajn koji se sastoji od više ponavljanih struktura (šara, desena i slično) prikazom dizajna pokazuje se sama struktura i dostatni dio ponovljene površine.

(2) Ako se prijava industrijskoga dizajna odnosi na dizajn tipografskih oblika slova, prikaz dizajna treba se sastojati od niza svih velikih i malih slova abecede i niza arapskih brojeva od nule do devet, te pet redaka teksta pisanog tim oblikom slova, sve pisano u veličini 16.

Članak 8. (1) Ako se jednim grafičkim prikazom odnosno

fotografijom ne mogu prikazati sva obilježja novosti i individualnog karaktera dizajna, dostavlja se onoliko grafičkih prikaza odnosno fotografija koliko je u tu svrhu potrebno, ali ne više od ukupno šest prikaza dizajna u različitim pogledima. Ako se na priloženom prikazu dizajna određeni dio ne vidi dovoljno jasno, takav dio može se prikazati u povećanom mjerilu.

(2) Ako je isti dizajn predočen s više grafičkih prikaza odnosno fotografija, svaki prikaz dizajna zasebno se označava brojem, tako da oznaka sadržava dva broja razdvojena točkom, pri čemu prvi broj označava redni broj dizajna, a drugi broj označava broj pogleda (primjer: l.l, 1.2, 1.3).

Članak 9. (1) Industrijski dizajn bit će registriran i objavljen

u boji, ako je uz prijavu industrijskoga dizajna priložen prikaz dizajna u boji, a ako je priložen prikaz u crno–bijeloj tehnici, dizajn će biti registriran i objavljen u toj tehnici.

4

(2) Prilikom objave industrijskoga dizajna i izdavanja isprave o industrijskom dizajnu u boji, koristit će se najbolja tehnika reproduciranja kojom Zavod raspolaže. U slučaju spora u vezi s nijansama ili tonovima boja u kojima je dizajn reproduciran, dizajn proizvoda određen je izvornim primjerkom prikaza dizajna priloženim uz prijavu industrijskoga dizajna.

Članak 10. U postupku za registraciju industrijskoga dizajna

smatrat će se da je pravilan položaj dizajna onaj položaj u kojem je dizajn prikazan na obrascu D-2, priloženom uz prijavu industrijskoga dizajna.

Članak 11. (1) Ako je podnesena višestruka prijava, za svaki

dizajn mora se dostaviti zaseban grafički prikaz odnosno fotografija.

(2) Ako je u višestrukoj prijavi isti dizajn predočen s više grafičkih prikaza odnosno fotografija, svi prikazi koji se odnose na isti dizajn zasebno se označavaju brojem, na način kako se navodi u članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika (primjer: 1.1, 1.2, i 1.3 za prvi dizajn, 2.1, 2.2, 2.3 za drugi dizajn).

Uzorak dizajna

Članak 12. (1) Prikaz dizajna može biti nadomješten uzorkom,

ako je predmet prijave dvodimenzionalni dizajn, a prijava sadržava zahtjev za odgodu objave registriranoga industrijskoga dizajna.

(2) Prijava industrijskoga dizajna i uzorak dizajna dostavljaju se Zavodu istovremeno.

(3) Uzorak dizajna ne smije biti veći od dimenzija 26,2 x 17 cm, teži od 100 grama niti deblji od 5 mm, a dostavlja se zalijepljen na obrascu D-2.

(4) Ne smiju se dostavljati kvarljivi uzorci niti uzorci opasni za pohranu.

(5) Uzorakdizajnadostavlja seZavoduu tri primjerka, a u slučaju višestruke prijave dostavlja se po tri primjerka uzorka za svaki dizajn.

(6) Ako se prijava industrijskoga dizajna odnosi na dizajn iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, uzorkom dizajna prikazuje se sama struktura i dostatni dio ponovljene površine.

Razdvajanje višestruke prijave

Članak 13. (1) Akoprijavaindustrijskogadizajnasadržavazahtjev

za registraciju više dizajna, a proizvodi u kojima bi dizajn trebao biti sadržan ili na koje bi dizajn trebao biti primijenjen ne mogu biti svrstani samo u jedan razred prema Međunarodnoj klasifikaciji, Zavod će pozvati stranku da razdvoji prijavu i plati puni iznos pristojbi i naknada troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

(2) U pozivu iz stavka 1. ovoga članka Zavod će podnositelju prijave dati uputu za koji dizajn iz višestruke prijave je potrebno podnijeti novu prijavu industrijskoga dizajna, odnosno nove prijave, ako se radi o više dizajna koje treba svrstati u različite razrede prema Međunarodnoj klasifikaciji.

(3) Ako podnositelj višestruke prijave postupi po pozivu Zavoda u roku iz članka 32. stavka 2. i 3. Zakona o industrijskom dizajnu, Zavod će donijeti zaključak o razdvajanju višestruke prijave.

(4) Ako podnositelj višestruke prijave u određenom roku ne postupi po pozivu Zavoda, prijava se zaključkom odbacuje.

III. REGISTRI

Sadržaj registra prijava industrijskoga dizajna

Članak 14. U registar prijava industrijskoga dizajna unose se

sljedeći podaci: 1. broj prijave industrijskoga dizajna te, ako je podnesena višestruka prijava, broj svakoga pojedinačnoga dizajna uključenog u višestruku prijavu, s naznakom ukupnoga broja dizajna,

2. datum podnošenja prijave industrijskoga dizajna,

3. podaci o podnositelju prijave, u skladu s odredbama iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

4. prikaz dizajna odnosno podatak da je prikaz nadomješten uzorkom,

5. naznaka proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen,

6. broj razreda ipodrazredaprema Međunarodnoj klasifikaciji,

7. podaci o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj prijave ima,

8. podaci o zajedničkom predstavniku, u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom 3. ovoga Pravilnika, ako je podnesena zajednička prijava,

9. podatak o odgodi objave s naznakom razdoblja odgode, ako je odgoda zatražena,

10. podaci o prvenstvu, ako je prvenstvo zatraženo, i to: – datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili

– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datumprvoga dana izlaganja proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva,

5

11. podaci o prvenstvu prvobitne prijave, ako je prijava koja je predmet upisa nastala izdvajanjem iz višestruke prijave,

12. podaci o dizajneru ili dizajnerima, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 4. ovoga Pravilnika, odnosno podatak da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni, u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom 4. ovoga Pravilnika,

13. podatak da je uz prijavu podnesen opis prikaza ili uzorka dizajna, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 1. ovoga Pravilnika,

14. podaci o promjenama vezanim uz prijavu industrijskoga dizajna, uz navođenje datuma kada su te promjene unesene u registar,

15. podaci o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

Sadržaj registra industrijskoga dizajna

Članak 15. U registar industrijskoga dizajna unose se sljedeći

podaci: 1. broj prijave industrijskoga dizajna i broj svakoga pojedinačnoga dizajna uključenog u višestruku prijavu,

2. datum podnošenja prijave industrijskoga dizajna,

3. broj industrijskogadizajna tedatumdonošenja rješenja o registraciji industrijskoga dizajna i upisa industrijskoga dizajna u registar,

4. podaci o nositelju industrijskoga dizajna; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na nositelja industrijskoga dizajna,

5. prikaz dizajna odnosno podatak da je prikaz nadomješten uzorkom,

6. naziv proizvoda ili dijela proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen,

7. broj razreda i podrazredapremaMeđunarodnoj klasifikaciji,

8. podaci o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga nositelj industrijskoga dizajna ima,

9. datum objave industrijskoga dizajna u službenom glasilu Zavoda,

10. podatak o odgodi objave industrijskoga dizajna i datum isteka razdoblja odgode objave, ako je odgoda zatražena,

11. podaci o priznatom pravu prvenstva, i to: – datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili

– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datumprvoga dana izlaganja

proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva,

12. podaci o dizajneru ili dizajnerima, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 4. ovoga Pravilnika, odnosno podatak da dizajner ili dizajneri ne žele biti navedeni, u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom 4. ovoga Pravilnika,

13. podatak da je uz prijavu podnesen opis prikaza ili uzorka dizajna, u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 1. ovoga Pravilnika,

14. datum do kojega traje zaštita industrijskoga dizajna i podaci o produženju zaštite industrijskoga dizajna,

15. podaci o promjenama koje se odnose na registrirani industrijski dizajn, uz navođenje datuma kada su te promjene unesene u registar,

16. podaci o prestanku vrijednosti industrijskoga dizajna, te temelju prestanka vrijednosti,

17. podaci o proglašavanju industrijskoga dizajna ništavim,

18. podaci o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

IV. OBJAVA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA I IZDAVANJE ISPRAVE O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Objava industrijskoga dizajna

Članak 16. (1) U službenomglasilu Zavoda objavljuju se sljedeći

podaci o registriranom industrijskom dizajnu: 1. broj industrijskogadizajna tedatumdonošenja rješenja o registraciji industrijskoga dizajna i upisa industrijskoga dizajna u registar;

2. broj prijave industrijskoga dizajna i datum njezina podnošenja,

3. podaci o nositelju industrijskoga dizajna (ime, prezime, adresa i državljanstvo, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtka i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),

4. prikaz dizajna, 5. naziv proizvoda ili dijela proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen,

6. brojrazredaipodrazredapremaMeđunarodnoj klasifikaciji,

7. podaci o ovlaštenom zastupniku, ako ga nositelj industrijskoga dizajna ima (ime, prezime i adresa zastupnika, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtka i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),

8. podaciodizajneru ili dizajnerima (ime,prezime i adresa), osim u slučaju ako su dizajner ili dizajneri izjavili da ne žele biti navedeni,

9. podaci o priznatom pravu prvenstva i to: – datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili

6

– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datumprvoga dana izlaganja proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva.

(2) Ako je zatražena odgoda objave, u službenom glasilu Zavoda objavljuju se podaci iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 7. ovoga članka, kao i podatak da je zatražena odgoda objave. Ne objavljuje se prikaz dizajna, niti bilo kakve pojedinosti vezane uz izgled samoga dizajna. Nakon proteka razdoblja odgode objave, industrijski dizajn će biti objavljen u prvom službenom glasilu Zavoda koje će biti izdano po proteku navedenoga razdoblja.

(3) Ako je sporan prikaz obilježja dizajna zbog tehničkihograničenjapri objavigrafičkogaprikaza odnosno fotografije, dizajn proizvoda određen je izvornim primjerkom prikaza dizajna priloženim uz prijavu industrijskoga dizajna u koji, nakon objave, ima pravo uvida svaka zainteresirana osoba. Međutim, ako je zatražena odgoda objave, zainteresirana osoba ima pravo uvida samo u bibliografske podatke o industrijskom dizajnu navedene u stavku 2. ovoga članka, a nema pravo uvida u prikaz dizajna niti u bilo kakve pojedinosti vezane uz izgled samoga dizajna.

(4) Podaci iz stavka 1. ovoga članka označavaju se INID kodovima za identifikaciju bibliografskih podataka o industrijskom dizajnu što ih je ustanovila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: INID kodovi).

(5) Zavod će ponoviti objavu industrijskoga dizajna ako su prilikom prve objave utvrđeni bitni nedostaci u objavi.

Sadržaj isprave o industrijskom dizajnu

Članak 17. (1) Isprava o industrijskom dizajnu sadržava sljedeće

podatke: 1. broj industrijskogadizajna tedatumdonošenja rješenja o registraciji industrijskoga dizajna i upisa industrijskoga dizajna u registar,

2. broj prijave industrijskoga dizajna i datum njezina podnošenja,

3. podatke o nositelju industrijskoga dizajna (ime, prezime, adresu i državljanstvo, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtku i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),

4. prikaz dizajna, 5. naziv proizvoda ili dijela proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen,

6. broj razreda i podrazredapremaMeđunarodnoj klasifikaciji,

7. podatke o dizajneru ili dizajnerima (ime, prezime i adresa), osim u slučaju kad su dizajner ili dizajneri izjavili da ne žele biti navedeni,

8. podatke o priznatom pravu prvenstva, i to:

– datum i broj prve prijave te naziv države u kojoj je ta prijava podnesena, ako se radi o unijskom pravu prvenstva ili

– naziv izložbe, datum njezina otvaranja i zatvaranja, te datumprvoga dana izlaganja proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen, ako se radi o izložbenom pravu prvenstva,

10. datum objave industrijskoga dizajna uslužbenom glasilu Zavoda,

11. podatak o odgodi objave industrijskoga dizajna, ako je odgoda zatražena.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka označavaju se INID kodovima.

(3) Ako je industrijskidizajn registriranna temeljuviše- struke prijave, Zavod izdaje jedinstvenu ispravu ili zasebnu ispravu za svaki registrirani industrijski dizajn, ovisno o zahtjevu nositelja industrijskoga dizajna.

V. UPIS PROMJENA U REGISTRE

Zahtjev za upis promjene u registar

Članak 18. (1) Promjene do kojih je došlo nakon podnošenja

prijave industrijskoga dizajna te promjene na registriranom industrijskom dizajnu upisuju se u registre na temelju rješenja koje donosi Zavod povodom zahtjeva stranke za upis promjene.

(2) Upis promjena u registar prijava industrijskoga dizajna ili u registar industrijskoga dizajna pokreće se pisanim zahtjevom, na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac D-3).

(3) Obrazac D-3 namijenjen je podnošenju sljedećih zahtjeva: 1. zahtjeva za upis promjene podataka o podnositelju prijave ili nositelju industrijskoga dizajna, do kojih je došlo nakon podnošenja prijave industrijskoga dizajna odnosno nakon njegove registracije,

2. zahtjeva za upis licencije, 3. zahtjeva za upis zaloga i ovrhe, 4. zahtjeva za upis prijenosa prava, 5. zahtjeva za upis drugih podataka vezanih uz pravni status nositelja industrijskoga dizajna ili samoga industrijskoga dizajna.

Sadržaj zahtjeva za upis promjene

Članak 19. (1) Zahtjev za upis promjene u registar treba

sadržavati: 1. izričiti zahtjev za upis promjene u registar, 2. broj prijave industrijskoga dizajna odnosno broj industrijskoga dizajna,

7

3. podatke o podnositelju prijave odnosno nositelju industrijskoga dizajna, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

4. podatke o podnositelju zahtjeva; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnikanaodgovarajućisenačinprimjenjuju i na podnositelja zahtjeva,

5. podatke o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima,

6. podatak o vrsti promjene koja je predmet upisa te sadržaju same promjene, uz potpuno navođenje novih podataka za koje se zahtijeva upis,

7. potpis podnositelja zahtjeva odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se: 1. dokaz o pravnoj osnovi promjene za koju je zatražen upis u registar,

2. uredna punomoć, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika,

3. dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

VI. PRODUŽENJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna

Članak 20. (1) Podacioproduženjuzaštite industrijskogadizajna

upisuju se u registar industrijskoga dizajna na temelju rješenja koje donosi Zavod povodom zahtjeva stranke za produženje zaštite.

(2) Zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna podnosi se na propisanom obrascu, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac D-4).

Sadržaj zahtjeva za produženje zaštite industrijskoga dizajna

Članak 21. (1) Zahtjev za produženje zaštite industrijskoga

dizajna treba sadržavati: 1. izriciti zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna,

2. broj industrijskoga dizajna odnosno broj industrijskoga dizajna iz višestruke prijave za koji se zahtijeva produženje zaštite,

3. podatke o nositelju industrijskoga dizajna; odredbe iz članka 2. stavka 1. tocke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na nositelja industrijskoga dizajna,

4. podatke o ovlaštenom zastupniku, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima,

5. potpis podnositelja zahtjeva odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima.

(2) Uz zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna prilaže se: 1. uredna punomoć, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika,

2. dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

VII. ZAHTJEV ZA PROGLAŠAVANJE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA NIŠTAVIM

Sadržaj zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim

Članak 22. (1) Zahtjev za proglašavanje industrijskoga dizajna

ništavim treba sadržavati: 1. izričiti zahtjev za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim,

2. broj industrijskoga dizajna na kojeg se zahtjev odnosi te podatke o njegovu nositelju (ime, prezime i adresu, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtku i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),

3. podatke o podnositelju zahtjeva; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnikanaodgovarajućisenačinprimjenjuju i na podnositelja zahtjeva,

4. podatke o ovlaštenom zastupniku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima,

5. razloge za podnošenje zahtjeva, u skladu s člankom 9. Zakona o industrijskom dizajnu, s upućivanjem na činjenice i dokaze na kojima se zahtjev temelji,

6. potpis podnositelja zahtjeva odnosno potpis i pečat zastupnika, ako ga podnositelj zahtjeva ima.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se: 1. dokazi o razlozima za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim,

2. uredna punomoć, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika,

3. dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

(3) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi na temelju članka 9. točke 2. Zakona o industrijskom dizajnu, iz razloga što registrirani industrijski dizajn ne udovoljava uvjetima novosti iz članka 4. ili individualnog karaktera iz članka 5. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnosi prikaz ranijega dizajna te odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje da je taj dizajn učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.

8

(4) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi na temelju članka 9. točke 4. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnosi prikaz ranijega dizajna i podaci potrebni za utvrđivanje o kojem se dizajnu radi, kao i dokumentacija kojom ce podnositelj zahtjeva dokazati da je podnositelj prijave ili nositelj ranijega prava, pa da je time ovlašten za podnošenje zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim, u skladu s člankom 44. stavkom 6. Zakona o industrijskom dizajnu.

(5) Ako se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi na temelju članka 9. točke 5. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnosi prikaz znaka razlikovanja i podaci potrebni za utvrđivanje o kojem se znaku razlikovanja radi, kao idokumentacijakojomcepodnositelj zahtjeva dokazati da je nositelj ranijega prava na znak razlikovanja, pada je timeovlašten zapodnošenje zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim, u skladu s člankom 44. stavkom 7. Zakona o industrijskom dizajnu.

(6) Akosezahtjev izstavka1.ovogačlankapodnosina temelju članka 9. točke 6. Zakona o industrijskom dizajnu, uz zahtjev se podnose dokazi iz kojih je vidljivo koje autorsko djelo je predmet povrede, u čemu se sastoji neovlaštena upotreba toga djela, kao idokumentacijakojomćepodnositelj zahtjeva dokazati da je autor ili nositelj autorskoga prava, pa da je time ovlašten za podnošenje zahtjeva za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim, u skladu s člankom 44. stavkom 7. Zakona o industrijskom dizajnu.

VIII. PRESTANAK VRIJEDNOSTI INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Članak 23. (1) Prestanak vrijednosti industrijskoga dizajna

upisuje se u registar industrijskoga dizajna na temelju rješenja koje donosi Zavod.

(2) U službenomglasilu Zavoda objavljuju se sljedeći podaci o prestanku vrijednosti industrijskoga dizajna: 1. broj industrijskoga dizajna, 2. podaci o nositelju industrijskoga dizajna (ime, prezime, adresa i državljanstvo, ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno tvrtka i sjedište, ako se radi o pravnoj osobi),

3. datum prestanka vrijednosti industrijskoga dizajna.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja drugih propisa

Članak 24. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 59. stavka

1. i 4. Zakona o industrijskom dizajnu, stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o industrijskom obličju (»Narodne novine«, broj 146/99) i pripadajući obrasci koji su sastavni dio toga Pravilnika.

Stupanje na snagu ovoga Pravilnika

Članak 25. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u

»Narodnim novinama«.

9

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU*

Članak 1. – broj i datum odluke Zavoda protiv koje se U Pravilniku o industrijskom dizajnu

(«Narodne novine«, broj 72/2004), u članku 5. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ne dovodeći u pitanje odredbu iz stavka 2. ovoga članka, na prikazu dizajna mogu se nalaziti isprekidane linije, ako se takvim linijama označavaju vidljivi dijelovi dizajna za koje se ne traži zaštita u navedenom postupku.«

Članak 2. U članku 14. iza točke 15. dodaju se točke 16. i 17. koje glase:

»16. datum donošenja zaključka o odbacivanju prijave industrijskoga dizajna odnosno datum donošenja rješenja o odbijanju registracije industrijskoga dizajna, ako su takve odluke donesene,

17. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena, i to: – podaci o podnositelju žalbe; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja žalbe,

– broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi,

– datum zaprimanja žalbe, – podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike u postupku povodom žalbe,

– podatke o uplaćenim pristojbama i naknadama troškova postupka za podnošenje žalbe,

– datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe.«

Članak 3. U članku 15. iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:

»19. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena, i to: – podaci o podnositelju žalbe; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podnositelja žalbe,

žalba podnosi, – datum zaprimanja žalbe, – podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima; odredbe iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na zastupnike u postupku povodom žalbe,

– podatke o uplaćenimpristojbama i naknadama troškova postupka za podnošenje žalbe,

– datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe.«

Članak 4. Iza članka 22. dodaje se novo poglavlje VIII. te naslov i članak 22.a koji glase:

“VIII. ŽALBA”

Postupak povodom žalbe

Članak 22.a (1) Postupak povodom žalbe pokreće se

podnošenjem žalbe Žalbenom vijeću. (2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. izričitu naznaku da se podnosi žalba, 2. podatke o podnositelju žalbe (za fizičke osobe ime, prezime i adresu, a za pravne osobe tvrtku i sjedište),

3. klasifikacijsku oznaku rješenja protiv kojeg se podnosi žalba,

4. registarski broj prijave industrijskoga dizajna ili registarski broj industrijskoga dizajna,

5. navod o tome podnosi li se žalba na rješenje u cijelosti ili na pojedine njegove dijelove, te obrazložene razloge zbog kojih se podnosi žalba, s potrebnim dokazima.

(3) Uz žalbu se dostavlja dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova postupka, u skladu s posebnim propisima.

(4) Žalba se u dva istovjetna primjerka predaje neposredno ili šalje poštom Zavodu, koji ju posredstvom Tajništva iz članka 91. stavka 5. Zakona o patentu (»Narodne novine« broj 173/2003, 87/2005i 76/2007) dostavlja Žalbenom vijeću.« Dosadašnje poglavlje VIII. postaje poglavlje IX.

NN 117/2007 (u primjeni od 14.11.2007.)

10

i Članak 5.

Iza članka 23. dodaje se poglavlje X. te naslov i članak 23.a koji glase:

“X. PRIJAVA DIZAJNA ZAJEDNICE”

Podnošenje prijave dizajna Zajednice putem Zavoda

Članak 23.a (1) Ako se prijava za registraciju dizajna Zajednice

(u daljnjem tekstu: »prijava dizajna Zajednice«) podnosi putem Zavoda, podnositelj je dužan uz prijavu dizajna Zajednice podnijeti i dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova za proslijeđivanje prijave dizajna Zajednice Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, u skladu s posebnim propisima.

(2) Ako pri podnošenju prijave dizajna Zajednice nisu uplaćene propisane upravne pristojbe naknade troškova za proslijeđivanje prijave dizajna Zajednice, te ako iste ne budu uplaćene niti Zavodu bude podnesen dokaz o njihovoj uplati u roku od 14 dana od primitka prijave dizajna Zajednice u Zavodu, smatrat će se da je podnositelj odustaoodprijavedizajnaZajednice.« Dosadašnje poglavlje IX. postaje poglavlje XI.

Članak 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2008. godine te članka 5. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

11

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU**

Članak 1. U Pravilniku o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 72/2004 i 117/2007) u članku 14. stavku 1. točki 16. riječ: »zaključak« zamjenjuju se riječju »rješenje«. U točki 17. riječ »odluke« zamjenjuje se riječju »rješenja«.

Članak 2. U članku 18. stavku 3. točki 3. riječi: »i ovrhe« brišu se.

Članak 3. U članku 23.a stavak 2. briše se.

Članak 4. Iza članka 23.a dodaje se novo poglavlje XI., te naslovi i članci 23.b i 23.c koji glase:

»XI. OPĆE ODREDBE

Dostava podnesaka

Članak 23.b (1) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom

dostavom ili poštom. (2) Ako Zavod ima razloga sumnjati u potpunost

ili vjerodostojnost podneska dostavljenoga u fotokopiji, može zaključkom naložiti dostavu izvornika u roku od 30 dana od primitka zaključka.

(3) Ako osoba koja je uputila podnesak postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka, datumomprimitka podneska smatrat će se datum dostave Zavodu fotokopije podneska.

(4) Ako osoba koja je uputila podnesak ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 2. ovoga članka u propisanom roku, smatrat će se da Zavod nije primio podnesak.

Podnošenje prijave u elektroničkom obliku

Članak 23.c (1) Prijava za registraciju industrijskog dizajna može

se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete potrebne za podnošenje prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem. Zavod će osigurati

potrebnu programsku podršku radi zaprimanja prijava i drugih podataka i priloga elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave i drugih podataka i priloga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(5) Po primitku uspješno zaprimljene prijave u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će podnositelju elektroničkom poštom poslati obavijest o zaprimanju prijave s naznačenim privremenim evidencijskim brojem, te datumom i vremenom zaprimanja.

(6) Ako se prijava podnosi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se obvezno prilažu uz prijavu. Prijave dostavljene elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu podnesenu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkomobliku s izvornom dokumentacijom.«

Dosadašnje poglavlje XI. postaje poglavlje XII.

Članak 5. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci D-1, D-3 i D-4. Novi obrasci D-1, D-3 i D-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

**NN 66/2011 (u primjeni od 15. 6. 2011.)12

SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 31NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac D-1, str. 1 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO PRIJAVA ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA VLASNIŠTVO, 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78 (popuniti �itko tiskanim slovima)

POPUNJAVA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Datum i sat podnošenja prijave, klasa, urudžbeni broj:

Broj prijave:

Broj stranica:

POPUNJAVA PODNOSITELJ PRIJAVE

1. OVOM PRIJAVOM ZAHTIJEVA SE REGISTRACIJA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA ZA PREDO�ENI(E) DIZAJN(E) PROIZVODA

Višestruka prijava: �

Ukupan broj dizajna:

2. PODACI O PODNOSITELJU* Pravna osoba � Fizi�ka osoba � Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je razli�ita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

Priložena izjava o zajedni�kom predstavniku �

3. PODACI O ZASTUPNIKU* Priložena punomo� � Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je razli�ita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

4. IZNOS UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

a) Upravna pristojba

Osnovni iznos....................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......._______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o pla�enoj pristojbi �

Priložen zahtjev za oslobo�enje od pla�anja �

b) Troškovi postupka

Osnovni iznos...................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......_______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o pla�enim troškovima �

Priložen zahtjev za oslobo�enje od pla�anja �

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 2., 3., 7., 8. i 9. podaci se navode na dodatnom listu D-1, str. 3

broj stranice 1 od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

13

STRANICA 32 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA (nastavak) Obrazac D-1, str. 2 Reproducirati stranicu u slu�aju kada prijava sadrži više od 1 dizajna (koristiti 1 stranicu za 1 dizajn)

Dizajn broj _____ od ukupno ______ Podnositelj:

5. NAZNAKA PROIZVODA 6. Loc (8) Cl.:

Dizajner je podnositelj prijave � 7. PODACI O DIZAJNERU*

Priložena izjava da dizajner(i) ne želi(e) biti naveden(i) � Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

8. PODACI O PRAVU PRVENSTVA*

a) UNIJSKO PRAVO PRVENSTVA Priložen dokaz �

Naziv države u kojoj je podnesena prva prijava Datum prve prijave

Broj prve prijave

b) IZLOŽBENO PRAVO PRVENSTVA Priložen dokaz �

Naziv izložbe

Datum otvaranja i zatvaranja izložbe Datum prvoga dana izlaganja na izložbi 9. OPIS KOJIM SE POBLIŽE OBJAŠNJAVA PRIKAZ ILI UZORAK DIZAJNA*

10. OSTALO

a) ODGODA OBJAVE Zahtjev za odgodu objave registracije � Razdoblje odgode ____________________

b) UZORAK Prikaz dizajna je nadomješten uzorkom, koji se nalazi u prilogu �

c) IZDVOJENA PRIJAVA (prijava nastala izdvajanjem iz višestruke prijave) � Broj prvobitne prijave ____________________

POTPIS PODNOSITELJA PRIJAVE/ZAJEDNI�KOG PREDSTAVNIKA/POTPIS I PE�AT ZASTUPNIKA

POTPIS I PE�AT DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 2., 3., 7., 8. i 9. podaci se navode na dodatnom listu D-1, str. 3

broj stranice od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

14

SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 33NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA Obrazac D-1, str. 3 DODATNA STRANICA Podnositelj prijave

Ova stranica koristi se za dopunu podataka o podnositelju prijave (2.), zastupniku (3.), dizajneru (7.), podataka o prvenstvu (8.) i opisa kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak dizajna (9.). Molimo navedite redni broj rubrike na koju se odnose dodatni podaci.

Reproducirati stranicu u slu�aju kada prostor nije dostatan za navo�enje svih podataka broj stranice od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

15

STRANICA 34 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac D-3, str. 1 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78 (popuniti �itko tiskanim slovima)

POPUNJAVA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Datum i sat podnošenja prijave, klasa, urudžbeni broj:

Broj prijave/industrijskog dizajna:

Broj stranica:

POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1. OVIME SE ZAHTIJEVA UPIS PROMJENE U REGISTAR PRIJAVA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA/REGISTAR INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

2. BROJ PRIJAVE:

3. BROJ INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA*:

4. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE/NOSITELJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA*

Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je razli�ita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

5. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA*

Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je razli�ita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

6. PODACI O ZASTUPNIKU* Priložena punomo� � Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je razli�ita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 3., 4., 5., 6., 7. i 8. podaci se navode na dodatnom listu D-3, str. 3

broj stranice 1 od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

16

SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 35NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac D-3, str. 2 ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR

(popuniti �itko tiskanim slovima)

7. PODATAK O VRSTI PROMJENE* priložen dokaz o pravnoj osnovi promjene�

8. SADRŽAJ PROMJENE*

a) podaci koje treba promijeniti

b) novi podaci za koje se zahtijeva upis

9. IZNOS UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

a) Upravna pristojba

Osnovni iznos....................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......._______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o pla�enoj pristojbi �

Priložen zahtjev za oslobo�enje od pla�anja �

b) Troškovi postupka

Osnovni iznos...................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......_______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o pla�enim troškovima �

Priložen zahtjev za oslobo�enje od pla�anja �

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA/POTPIS I PE�AT ZASTUPNIKA

POTPIS I PE�AT DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 3., 4., 5., 6., 7. i 8. podaci se navode na dodatnom listu D-3, str. 3

broj stranice od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

17

STRANICA 36 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR Obrazac D-3, str. 3 DODATNA STRANICA Podnositelj zahtjeva

Ova stranica koristi se za dopunu podataka o broju industrijskog dizajna (3.), podnositelju prijave/nositelju industrijskoga dizajna (4.), podnositelju zahtjeva (5.), zastupniku (6.), podataka o vrsti promjene (7.) i sadržaju promjene (8.). Molimo navedite redni broj rubrike na koju se odnose dodatni podaci.

Reproducirati stranicu u slu�aju kada prostor nije dostatan za navo�enje svih podataka broj stranice od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

18

SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 37NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac D-4, str. 1 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO ZAHTJEVZAPRODUŽENJEZAŠTITEINDUSTRIJSKOGADIZAJNA VLASNIŠTVO, 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78 (popuniti �itko tiskanim slovima)

POPUNJAVA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Datum i sat podnošenja prijave, klasa, urudžbeni broj:

Broj industrijskog dizajna:

Broj stranica:

POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1. OVIME SE ZAHTIJEVA PRODUŽENJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

2. BROJ INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA*

3. PODACI O NOSITELJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA* Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je razli�ita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

4. PODACI O ZASTUPNIKU* Priložena punomo� � Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i ku�ni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je razli�ita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

5. IZNOS UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

a) Upravna pristojba

Osnovni iznos....................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......._______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o pla�enoj pristojbi �

Priložen zahtjev za oslobo�enje od pla�anja �

b) Troškovi postupka

Osnovni iznos...................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......_______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o pla�enim troškovima �

Priložen zahtjev za oslobo�enje od pla�anja �

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA/ POTPIS I PE�AT ZASTUPNIKA

POTPIS I PE�AT DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 2., 3. i 4. podaci se navode na dodatnom listu D-4, str. 2

broj stranice 1 od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

19

STRANICA 38 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

(3) Na zahtjev podnositelja zahtjeva, rok iz stavka 1. ovoga član- ka može se produžiti najviše za 60 dana.

(4) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev se rješenjem odbacuje.«

Članak 3. U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi: »Ako prijedlog ne sadržava sve propisane dijelove u skladu sa

stavkom 2. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju da prijedlog uredi u roku od 30 dana od dana primitka zaključka. Ako podnositelj zahtjeva u određenom roku ne postupi prema zaključku i uredi prijedlog, Zavod će rješenjem odbaciti prijedlog za proglašenje rješenja ništavim.«

Članak 4. U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi: »Ako zahtjev za ukidanje rješenja ne sadržava sve propisane

dijelove u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju da zahtjev uredi u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.«

Članak 5. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti do-

sadašnji obrasci K-1, K-2, K-1A, K-2A, K-3, G-1 i G-2. Novi obrasci K-1, K-2, K-1A, K-2A, K-3, G-1 i G-2 počinju se

primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine nje- gov sastavni dio.

Članak 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim no-

vinama«. Klasa: 011-01/11-01/119 Urbroj: 526-03-02/1-11-05 Zagreb, 30. svibnja 2011.

Ministar mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

1457 Na temelju članka 57. Zakona o oznakama zemljopisnog podri-

jetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 173/2003, 186/2003, 76/2007 i 49/2011) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nadležan za rad Državnog zavoda za intelek- tualno vlasništvo, na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za inte- lektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA

IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA Članak 1.

U Pravilniku o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 72/2004 i 117/07) u članku 18. stavku 1. riječi: »poziva podnositelja« zamje- njuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »pozi- va« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

U stavku 2. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«.

Članak 2. Članak 19. mijenja se i glasi: »(1) Ako zahtjev za upis promjene nije podnesen u skladu sa

Zakonom i ovim Pravilnikom, Zavod zaključkom nalaže podnosite- lju zahtjeva da u roku od 60 dana od dana primitka zaključka uredi zahtjev ili podnese odgovarajuće dokaze.

(2) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku postupi u skla- du sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o upisu promjene.

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA Obrazac D-4, str. 2 DODATNA STRANICA Podnositelj zahtjeva

Ova stranica koristi se za dopunu podataka o broju industrijskog dizajna (2.), nositelju industrijskoga dizajna (3.) i zastupniku (4.). Molimo navedite redni broj rubrike na koju se odnose dodatni podaci.

Reproducirati stranicu u slu�aju kada prostor nije dostatan za navo�enje svih podataka broj stranice od

**Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

20

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU***

Članak 1. U Pravilniku o industrijskom dizajnu (»Narodne novine«, broj 72/2004, 117/2007 i 66/2011) u članku 2. stavak 2. točka 6. mijenja se i glasi: »6. podatke i dokaze o prvenstvu, u skladu s člankom

29. i člankom 30. Zakona o industrijskom dizajnu, s jasnom naznakom dizajna na koji se odnosi istovjetnost s dizajnom u prijavi.«

Članak 2. Naslov iznad članka 23. c i članak 23. c mijenjaju se i glase: Podnošenje prijave i naknadnih podnesaka podnositelja prijave u elektroničkom obliku

Članak 23.c (1) Prijava za registraciju industrijskog dizajna

i naknadni podnesci podnositelja prijave u postupku registracije i održavanja industrijskog dizajna u vrijednosti mogu se podnijeti u elektroničkom obliku korištenjem usluge podnošenja elektroničke prijave i naknadnih podnesaka, dostupne putem internetske stranice Zavoda.

(2) Zavod na svojoj internetskoj stranici objavljuje tehničke preduvjete za ostvarivanje elektroničke komunikacije za podnošenje prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Podnositelj prijave koji želi podnijeti prijavu odnosno naknadne podneske u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavezan je osigurati tehničke preduvjete podnošenja elektroničkim putem. Zavod će osigurati potrebnu programsku podršku radi njihovog zaprimanja elektroničkim putem.

(3) Prilikom podnošenja prijave odnosno naknadnih podnesaka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka podnositelj je obavezan koristiti kvalificirane certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

(4) Smatra se da su prijava odnosno naknadni podnesci zaprimljeni u Zavodu u skladu sa stavkom1. ovoga članka kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave.

(5) Obavijest o uspješno zaprimljenoj prijavi odnosno naknadnim podnescima podnesenim u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zavod će poslati podnositelju elektroničkom poštom s naznačenim privremenim evidencijskim brojem te datumom i vremenom zaprimanja prijave, odnosno naknadnih podnesaka.

(6) Ako se prijava odnosno naknadni podnesci podnose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na istovjetan način podnose se prilozi koji se prilažu uz prijavu. Prijave odnosno naknadni podnesci dostavljeni elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

(7) Prilozi uz prijavu odnosno naknadni podnesci dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatrat će se izvornicima dokumenata, a podnositelj potpisivanjem naprednim elektroničkim potpisom jamči istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.«

Članak 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

***NN 125/2013 (u primjeni od 19. 10. 2013.) 21

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU****

Članak 1. U Pravilniku o industrijskom dizajnu (Narodne novine, br. 72/2004, 117/2007, 66/2011 i 125/2013), u članku 2. stavku 1. točki 10., članku 19. stavku 1. točki 7., članku 21. stavku 1. točki 5. i članku 22. stavku 1. točki 6. riječi: „i pečat“ brišu se.

Članak 2. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: D-1, D-3 i D-4. Novi obrasci D-1, D-3 i D-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

****NN 43/2017 (u primjeni od 03. 05. 2017.) 22

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac D-1, str. 1 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO PRIJAVA ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA VLASNIŠTVO, 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78 (popuniti čitko tiskanim slovima)

POPUNJAVA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Datum i sat podnošenja prijave, klasa, urudžbeni broj:

Broj prijave:

Broj stranica:

POPUNJAVA PODNOSITELJ PRIJAVE

1. OVOM PRIJAVOM ZAHTIJEVA SE REGISTRACIJA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA ZA PREDOČENI(E) DIZAJN(E) PROIZVODA

Višestruka prijava: 

Ukupan broj dizajna:

2. PODACI O PODNOSITELJU* Pravna osoba  Fizička osoba  Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je različita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

Priložena izjava o zajedničkom predstavniku 

3. PODACI O ZASTUPNIKU* Priložena punomoć  Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je različita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

4. IZNOS UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

a) Upravna pristojba

Osnovni iznos....................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......._______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o plaćenoj pristojbi 

Priložen zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

b) Troškovi postupka

Osnovni iznos...................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......_______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o plaćenim troškovima 

Priložen zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 2., 3., 7., 8. i 9. podaci se navode na dodatnom listu D-1, str. 3

broj stranice 1 od

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

23

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA (nastavak) Obrazac D-1, str. 2 Reproducirati stranicu u slučaju kada prijava sadrži više od 1 dizajna (koristiti 1 stranicu za 1 dizajn)

Dizajn broj _____ od ukupno ______ Podnositelj:

5. NAZNAKA PROIZVODA 6. Loc (10) Cl.:

7. PODACI O DIZAJNERU* Dizajner je podnositelj prijave 

Priložena izjava da dizajner(i) ne želi(e) biti naveden(i)  Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

8. PODACI O PRAVU PRVENSTVA*

a) UNIJSKO PRAVO PRVENSTVA Priložen dokaz 

Naziv države u kojoj je podnesena prva prijava Datum prve prijave

Broj prve prijave

b) IZLOŽBENO PRAVO PRVENSTVA Priložen dokaz 

Naziv izložbe

Datum otvaranja i zatvaranja izložbe Datum prvoga dana izlaganja na izložbi 9. OPIS KOJIM SE POBLIŽE OBJAŠNJAVA PRIKAZ ILI UZORAK DIZAJNA*

10. OSTALO

a) ODGODA OBJAVE Zahtjev za odgodu objave registracije  Razdoblje odgode ____________________

b) UZORAK Prikaz dizajna je nadomješten uzorkom, koji se nalazi u prilogu 

c) IZDVOJENA PRIJAVA (prijava nastala izdvajanjem iz višestruke prijave)  Broj prvobitne prijave ____________________

POTPIS PODNOSITELJA PRIJAVE/ZAJEDNIČKOG PREDSTAVNIKA/POTPIS ZASTUPNIKA

POTPIS I PEČAT DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 2., 3., 7., 8. i 9. podaci se navode na dodatnom listu D-1, str. 3

broj stranice od

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

24

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA Obrazac D-1, str. 3 DODATNA STRANICA Podnositelj prijave

Ova stranica koristi se za dopunu podataka o podnositelju prijave (2.), zastupniku (3.), dizajneru (7.), podataka o prvenstvu (8.) i opisa kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak dizajna (9.). Molimo navedite redni broj rubrike na koju se odnose dodatni podaci.

broj stranice od Reproducirati stranicu u slučaju kada prostor nije dostatan za navođenje svih podataka

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

25

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac D-3, str. 1 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78 (popuniti čitko tiskanim slovima)

POPUNJAVA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Datum i sat podnošenja prijave, klasa, urudžbeni broj:

Broj prijave/industrijskog dizajna:

Broj stranica:

POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1. OVIME SE ZAHTIJEVA UPIS PROMJENE U REGISTAR PRIJAVA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA/REGISTAR INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

2. BROJ PRIJAVE:

3. BROJ INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA*:

4. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE/NOSITELJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA*

Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je različita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

5. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA*

Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je različita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

6. PODACI O ZASTUPNIKU* Priložena punomoć  Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je različita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 3., 4., 5., 6., 7. i 8. podaci se navode na dodatnom listu D-3, str. 3

broj stranice 1 od

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

26

Obrazac D-3, str. 2 ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR

(popuniti čitko tiskanim slovima)

7. PODATAK O VRSTI PROMJENE* priložen dokaz o pravnoj osnovi promjene

8. SADRŽAJ PROMJENE*

a) podaci koje treba promijeniti

b) novi podaci za koje se zahtijeva upis

9. IZNOS UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

a) Upravna pristojba

Osnovni iznos....................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......._______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o plaćenoj pristojbi 

Priložen zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

b) Troškovi postupka

Osnovni iznos...................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......_______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o plaćenim troškovima 

Priložen zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA/POTPIS ZASTUPNIKA

POTPIS I PEČAT DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 3., 4., 5., 6., 7. i 8. podaci se navode na dodatnom listu D-3, str. 3

broj stranice od

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

27

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR Obrazac D-3, str. 3 DODATNA STRANICA Podnositelj zahtjeva

Ova stranica koristi se za dopunu podataka o broju industrijskog dizajna (3.), podnositelju prijave/nositelju industrijskoga dizajna (4.), podnositelju zahtjeva (5.), zastupniku (6.), podataka o vrsti promjene (7.) i sadržaju promjene (8.). Molimo navedite redni broj rubrike na koju se odnose dodatni podaci.

Reproducirati stranicu u slučaju kada prostor nije dostatan za navođenje svih podataka broj stranice od

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

28

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac D-4, str. 1 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO ZAHTJEVZAPRODUŽENJEZAŠTITEINDUSTRIJSKOGADIZAJNA VLASNIŠTVO, 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 78 (popuniti čitko tiskanim slovima)

POPUNJAVA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Datum i sat podnošenja prijave, klasa, urudžbeni broj:

Broj industrijskog dizajna:

Broj stranica:

POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1. OVIME SE ZAHTIJEVA PRODUŽENJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

2. BROJ INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA*

3. PODACI O NOSITELJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA* Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je različita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

4. PODACI O ZASTUPNIKU* Priložena punomoć  Osobni identifikacijski broj (OIB)**

Ime i prezime/tvrtka

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo/naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

Adresa za dopisivanje (ako je različita od gore navedene)

Telefon, telefaks, e-pošta (nije obavezno)

5. IZNOS UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

a) Upravna pristojba

Osnovni iznos....................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......._______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o plaćenoj pristojbi 

Priložen zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

b) Troškovi postupka

Osnovni iznos...................................._______________

Dodatni iznos za ________ dizajna......_______________

Ukupno: _______________

Priložen dokaz o plaćenim troškovima 

Priložen zahtjev za oslobođenje od plaćanja 

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA/ POTPIS ZASTUPNIKA

POTPIS I PEČAT DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

* ako na obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka navedenih pod rednim brojem 2., 3. i 4. podaci se navode na dodatnom listu D-4, str. 2

broj stranice 1 od

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

29

ZAHTJEVZAPRODUŽENJEZAŠTITEINDUSTRIJSKOGA DIZAJNA Obrazac D-4, str. 2 DODATNA STRANICA Podnositelj zahtjeva

Ova stranica koristi se za dopunu podataka o broju industrijskog dizajna (2.), nositelju industrijskoga dizajna (3.) i zastupniku (4.). Molimo navedite redni broj rubrike na koju se odnose dodatni podaci.

Reproducirati stranicu u slučaju kada prostor nije dostatan za navođenje svih podataka broj stranice od

**Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

30


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (3 text(s)) Supersedes (3 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. HR122